pobierz plik.pdf - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

defs.pomorskie.eu

pobierz plik.pdf - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych

Planów działania PO KL dla województwa pomorskiego na rok 2012

Konsultacje społeczne Planów działania na rok 2012 w województwie pomorskim przebiegały

w czterech etapach:

Etap I

Instytucja Pośrednicząca PO KL w województwie pomorskim 01.04.2011 r. uruchomiła

proces wstępnych konsultacji społecznych prowadzonych za pośrednictwem strony

internetowej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (z wykorzystaniem

ujednoliconych, sformatowanych formularzy). Korzystając z tej moŜliwości, w terminie do

31 maja wszystkie zainteresowane podmioty i osoby mogły zdefiniować i wskazać te

problemy społeczno - gospodarcze regionu, których rozwiązanie lub zniwelowanie wymaga

interwencji EFS. Zgłoszone w ramach tego etapu uwagi zostały uwzględnione przy tworzeniu

głównych obszarów problemowych i celów, które powinny być uwzględnione w Planach

działania na rok 2012.

W ramach tych wstępnych konsultacji społecznych w sumie wpłynęło 37 propozycji

do zakresu merytorycznego Planów działania:

• W ramach Priorytetu VI - 10 propozycji,

• W ramach Priorytetu VII - 7 propozycji,

• W ramach Priorytetu VIII - 14 propozycji,

• W ramach Priorytetu IX - 6 propozycji.

Podmioty zgłaszające problemy oraz propozycje zmian w danym obszarze to:

• 6 organizacji pozarządowych,

• 5 przedsiębiorców,

• 3 jednostki samorządowe,

• 2 uczelnie wyŜsze,

• 1 grupa robocza powołana w ramach KM RPO WP,

• 3 związki zawodowe,

• 1 organizacja pracodawców.

Etap II

Kolejny etap konsultacji społecznych opierał się na bezpośrednich spotkaniach konsultacyjno

- informacyjnych, m.in. z przedstawicielami organizacji pozarządowych, jst i

przedsiębiorstw. Ich celem było zapoznanie zainteresowanych podmiotów z aktualnym

stanem prac nad Planami działania, w tym m.in. przedstawienie harmonogramu

opracowywania tych dokumentów, zaleceń Instytucji Zarządzającej PO KL i Komisji

Europejskiej oraz efektów I etapu konsultacji społecznych. W trakcie spotkań odbyły się

równieŜ warsztaty, podczas których uczestnicy mieli moŜliwość opracować i zgłaszać swoje

propozycje problemów lub bezpośrednich zapisów, które powinny zostać ujęte w Planach

działania w roku 2012, z uwagi na ich znaczenie i wagę dla rozwoju społeczno -

gospodarczego województwa. Przedmiotowe spotkania miały zarówno formę otwartą (tj.

udział w nich mogły brać wszystkie zainteresowane osoby i podmioty), jak

i zamkniętą (tj. kierowaną do konkretnych instytucji).

Spotkania otwarte odbyły się w dniach 12 i 13 lipca 2011 r. – pierwsze dotyczyło Priorytetu

VI i VII PO KL, natomiast drugie Priorytetu VIII i IX. W spotkaniu w dniu 12 lipca

uczestniczyło łącznie 78 osób – głównie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz

jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego.

W spotkaniu w dniu 13 lipca udział wzięły 42 osoby– głównie przedstawiciele

przedsiębiorców i organizacji działających na ich rzecz.

1


Dodatkowo mając na uwadze planowane na rok 2012 ogłoszenie konkursu w ramach

Poddziałania 7.2.2 PO KL, ukierunkowanego na tworzenie ośrodków wspierania ekonomii

społecznej oraz na rozwój spółdzielni socjalnych, z inicjatywy Departamentu Europejskiego

Funduszu Społecznego w dniu 20.07.2011 r. zorganizowane zostało odrębne spotkanie z

przedstawicielami Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, w ramach którego

uzgodniono i wypracowano załoŜenia ww. konkursu, w tym brzmienie kryteriów

szczegółowych (dostępu i strategicznych).

Ponadto dnia 8 lipca 2011 r. miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Powiatowych

Partnerstw na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w zakresie Planów działania.

W spotkaniu wzięło udział 26 osób.

Etap III

Wyniki przeprowadzonych dotychczas konsultacji społecznych pozwoliły na opracowanie

projektów Planów działania na rok 2012, których zawartość została ponownie poddana

otwartym konsultacjom społecznym. Korzystając z tej moŜliwości w terminie od dnia

2 sierpnia do dnia 26 sierpnia 2011 r. wszystkie zainteresowane podmioty i osoby mogły

zgłaszać uwagi, opinie, propozycje do zaproponowanych zapisów PD, w szczególności

do szczegółowych kryteriów wyboru projektów.

W ramach konsultacji społecznych projektów Planów działania w sumie wpłynęło 10

propozycji do ich zakresu merytorycznego:

• W ramach Priorytetu VI - 2 propozycje,

• W ramach Priorytetu VII - 1 propozycja,

• W ramach Priorytetu VIII - 3 propozycje,

• W ramach Priorytetu IX - 4 propozycje.

Podmioty zgłaszające problemy oraz propozycje zmian w danym obszarze to:

• 2 organizacje pozarządowe,

• 2 przedsiębiorców,

• 1 jednostka samorządowa,

• 1 uczelnia wyŜsza,

• 1 związek zawodowy.

Etap IV

Kolejny etap (od drugiej połowy września do 11 października 2011 r.) konsultacji obejmował

przedstawienie do konsultacji społecznych poprzez stronę internetową

(w terminie od 4 do 11 października) drugiej wersji projektów Planów działania, która

uwzględnia uwagi i poprawki zgłoszone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

i Komisję Europejską. W jego ramach podjęto równieŜ rozmowy z Wojewódzką Komisją

Dialogu Społecznego, która pozytywnie zaopiniowała zakres wsparcia i interwencji PO KL

zawarty w Planach działania PO KL na rok 2012.

W ramach konsultacji społecznych projektów Planów działania w sumie wpłynęło 10

propozycji do ich zakresu merytorycznego:

• W ramach Priorytetu VI - 1 propozycja,

• W ramach Priorytetu VIII - 4 propozycje,

• W ramach Priorytetu IX - 5 propozycji.

Podmioty zgłaszające problemy oraz propozycje zmian w danym obszarze to:

• 5 przedsiębiorców,

• 1 jednostka samorządowa.

2


1. ZASTOSOWANE METODY KONSULTACJI

METODA

KONSULTACJI

Wywieszenie PD

na stronie

Grupa robocza

Spotkanie

konsultacyjne

Warsztat

dotyczący

Planów

działania

Przekazanie

dokumentów

partnerom

GRUPA DOCELOWA KONSULTACJI

Beneficjenci i podmioty zaangaŜowane we

wdraŜanie PO KL.

Członkowie Grupy roboczej ds. komponentu

regionalnego

I- Przedstawiciele Powiatowych

Partnerstw na Rzecz Zatrudnienia

i Spójności Społecznej.

II- Jednostki samorządu

terytorialnego, instytucje rynku

pracy, organizacje pozarządowe,

ROEFS-y, pozostali projektodawcy.

III- Jednostki samorządu

terytorialnego,

placówki

oświatowe, przedsiębiorcy,

organizacje pracodawców, związki

zawodowe, ROEFS-y, pozostali

projektodawcy.

W czasie powyŜszych spotkań

zaprezentowano załoŜenia PD 2012 oraz

przeprowadzono warsztaty, w ramach

których uczestnicy konstruowali propozycje

konkursów, z uwzględnieniem typów

projektów, grup docelowych oraz kryteriów

wyboru projektów.

IP 2, Agencja Rozwoju Pomorza,

przedstawiciele

Departamentów

realizujących projekty systemowe oraz

Departamentów powiązanych tematycznie,

m.in. w zakresie komplementarności.

TERMINY

I etap:

01.04.-31.05.2011 r.

II etap:

02-26.08.2011 r.

III etap:

04-11.10.2011 r.

22.07.2011 r. (Warszawa)

I. 08.07.2011 r. – spotkanie

dla przedstawicieli Powiatowych

Partnerstw na Rzecz

Zatrudnienia i Spójności

Społecznej

II. 12.07.2011 r. – Spotkanie

w zakresie załoŜeń PD 2012 dla

Priorytetu VI i VII.

III. 13.07.2011 r. -

Spotkanie w zakresie załoŜeń

PD 2012 dla Priorytetu VIII i

IX.

j.w.

04.07.2011 r. - Departament

Edukacji i Sportu

07.07.2011 r. - IP2

11.07.2011 r. - Regionalny

Ośrodek Polityki Społecznej;

Departament

Rozwoju

Regionalnego –

18.07.2011 r. - Departament

Programów Regionalnych;

Departament

Rozwoju

Regionalnego i Przestrzennego;

Departament Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich;

Agencja Rozwoju Pomorza.

Konsultacja z

Wojewódzką

Komisją Dialogu

Społecznego

Inne (jakie)

Członkowie i prezydium WKDS 27.09.2011 r.

Spotkanie z Pomorską Radą Organizacji

Pozarządowych

20.07.2011 r.

3


2. ZESTAWIENIE UWAG ZGŁOSZONYCH W TRAKCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I SPOSÓB ICH

UWZGLĘDNIENIA

Miejsce w

Planie

działania

Treść uwagi

Forma

konsultacji

ETAP I - konsultacje internetowe - ogólne załoŜenia PD 2012

PRIORYTET VI

Zgłaszający

Sposób

uwzględnienia

Nie dotyczy Obszary i kwestie problemowe

Poziom bezrobocia w powiecie słupskim – stan na

31.03.2011r. – 13 319 osób, w tym 6 827 kobiet (tj.

51,25 %). Wśród osób bezrobotnych znajduje się

1185 os. bezrobotnych niepełnosprawnych. Liczba

zarejestrowanych bezrobotnych nie uwzględnia 206

osób poszukujących pracy, wśród których znajdują

się 104 osoby niepełnosprawne i nie pozostające w

zatrudnieniu.

Powiat Słupsk – 7740 os.– stopa bezrobocia 23,5% w

tym:

Długotrwałe bezrobocie – 3791 os.

Bez kwalifikacji zawodowych – 2325 os.

Bez wykształcenia średniego – 5489 os.

Bardzo wysokie bezrobocie na obszarach wiejskich –

zamieszkali na wsi 6519 os.

Konsultacje

internetowe

Starostwo

Powiatowe

Słupsku

w

Postulaty

zostały

uwzględnione w procesie

tworzenia głównych

załoŜeń Planów działania

PO KL na rok 2012 w

województwie pomorskim.

Zgłoszone propozycje

wzięto pod uwagę

w ramach opracowywania

PD w poszczególnych

Priorytetach (obszarach

problemowych), w tym w

zakresie typów projektów

oraz szczegółowych

kryteriów ich wyboru.

Miasto Słupsk – 5579 os.– stopa bezrobocia 12,5%

Średnia stopa bezrobocia w województwie

pomorskim – 13,3%

Wzrost bezrobocia na obszarach słabych strukturalnie

powiatu słupskiego – gminy Dębnica Kaszubska,

Główczyce, Smołdzino – stan na 31.03.2011r.

Brak przygotowań zawodowych dla dorosłych (w

miesiącu marcu 2011r. – 0)

4


Największy odsetek bezrobotnych wśród osób w

wieku 25-34 lata – 2241 os.

Najwięcej bezrobotnych z wykształceniem

gimnazjalnym i poniŜej – 3332 os., oraz zasadniczym

zawodowym – 2157 os.

Marginalizacja kobiet na rynku pracy potwierdzona

danymi z PUP Słupsk, szczególnie z obszarów

wiejskich.

Osoby bez zawodu stanowią największą grupę osób

wymagającą wsparcia na rynku pracy – z terenu

miasta Słupska 1215 osób (grudzień 2010r.), z

terenu Powiatu Słupsk 1926 (grudzień 2010r.) –

dane z „Monitoring zawodów deficytowych i

nadwyŜkowych w mieście Słupsku i powiecie

słupskim w II półroczu 2010r.”.

Z analizy wynika iŜ jednym z największych

problemów w powiecie słupskim w obszarze rynku

pracy jest BRAK ZAWODU wśród osób mających

problem ze znalezieniem i utrzymaniem miejsca

pracy.

Mniejsza liczba podmiotów gospodarczych

funkcjonujących na obszarach wiejskich, stosunkowo

mała mobilność, niski poziom kwalifikacji, a takŜe

często brak motywacji do pracy wśród mieszkańców

obszarów wiejskich nadają bezrobociu wiejskiemu

charakter

długookresowy.

Problem bezrobocia w obszarach wiejskich powiatu

słupskiego będzie sie powiększał. Wzrost

konkurencyjności w zakresie produkcji rolnej w

związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej

spowoduje konieczność powstawania większych

specjalistycznych gospodarstw rolnych. W ślad za

tym będzie następować likwidacja niskonakładowych,

niedochodowych małych gospodarstw rolnych i wielu

rolników moŜe stracić źródło utrzymania. Sytuacja ta

potwierdza konieczność aktywizacji i wspierania

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. NaleŜy

5


ównieŜ podnosić kwalifikacje oraz wspierać

mobilność ludności zamieszkującej obszary wiejskie.

Słabe strony powiatu słupskiego w obszarze rynek

pracy to m.in.:

- sezonowość rynku pracy,

- mała liczba przedsiębiorstw z branŜy produkcyjnej,

- słaba oferta pracy dla kobiet,

- niski poziom kwalifikacji bezrobotnych mieszkańców

wsi,

- znaczna grupa osób pozostających bez

zatrudnienia,

- zjawisko dziedzicznego bezrobocia,

- słaba infrastruktura techniczna i zły stan dróg w

obszarach proinwestycyjnych,

- brak wyŜszego szkolnictwa technicznego,

- duŜy odsetek osób długotrwale bezrobotnych,

- słabo rozwinięty system doradztwa zawodowego w

szkołach,

- trudności komunikacyjne jako bariera w kształceniu

i poszukiwaniu pracy.

ZagroŜenia powiatu słupskiego w obszarze rynek

pracy to m.in.:

- starzenie sie społeczeństwa,

- niekorzystna struktura bezrobocia w stosunku do

potrzeb rynku,

- szczególnie trudna sytuacja na rynku pracy na

terenach słabych strukturalnie,

- mała aktywność bezrobotnych w poszukiwaniu

pracy,

- ograniczona liczba szkół zawodowych,

- mała przejrzystość stosowanych przepisów

fiskalnych,

- ograniczony dostęp młodzieŜy wiejskiej do

szkolnictwa wyŜszego,

- występowanie tzw. „szarej strefy”,

- ograniczone środki na nowoczesna technologie,

6


- konkurencyjność ofert pracy w krajach

członkowskich Unii Europejskiej,

- niskie płace,

- słaba promocja szkolnictwa zawodowego.

Źródło: Słupski Powiatowy Program na rzecz

Zatrudnienia i Spójności Społecznej 2010 -2013,

sprawozdania z PUP Słupsk

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

PRIORYTET: WZROST ZATRUDNIENIA POPRZEZ

AKTYWIZACJE OSÓB BEZROBOTNYCH l

BIERNYCH ZAWODOWO

1. Wspieranie wzrostu aktywności osób

bezrobotnych na rynku pracy.

Powiązanie z priorytetami POKL: Priorytet VI

Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Strategia Polityki Społecznej Województwa

Pomorskiego do 2013 roku: Priorytet I Wzrost

zatrudnienia i mobilności

zawodowej.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Mieście Słupsku na lata 2010 – 2018: Priorytet III

Aktywizacja zawodowa osób długotrwale

bezrobotnych i przełamywanie bierności

zawodowej osób bezrobotnych. Priorytet V

Poprawa efektywności działania podmiotów

oraz instytucji zaangaŜowanych w

problematykę rynku pracy.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Powiecie Słupskim: Cel Tworzenie organizacji

wspierających

działania na rzecz rozwiązywania problemów

społecznych i współpracy z istniejącymi.

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji

Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007 – 2013: Cel I

Wspieranie wzrostu aktywności osób

7


ezrobotnych na rynek pracy.

2. Doskonalenie i rozwój potencjału

zawodowego osób bezrobotnych, poprawa

jakości edukacji.

Powiązanie z priorytetami PO KL: Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w

regionach. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla

wszystkich.

Strategia Polityki Społecznej Województwa

Pomorskiego do 2013 roku: Priorytet I Wzrost

zatrudnienia i mobilności

zawodowej. Strategia Rozwiązywania Problemów

Społecznych w Mieście Słupsku na lata 2010 – 2018:

Priorytet II UmoŜliwienie osobom bezrobotnym

zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji

zawodowych i doświadczenia zawodowego.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Powiecie Słupskim: Cel Tworzenie organizacji

wspierających działania na rzecz

rozwiązywania problemów społecznych i

współpracy z istniejącymi.

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji

Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007 – 2013: Cel II

Doskonalenie i rozwój potencjału zawodowego

osób bezrobotnych, poprawa jakości edukacji.

3. Wspieranie przedsiębiorczości i

samozatrudnienia.

Powiązanie z priorytetami PO KL: Priorytet VI

Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Strategia Polityki Społecznej Województwa

Pomorskiego do 2013 roku: Priorytet I Wzrost

zatrudnienia i mobilności

zawodowej.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Mieście Słupsku na lata 2010 – 2018: Priorytet IV

Wspieranie przedsiębiorczości oraz osób

bezrobotnych i poszukujących pracy

zamierzających rozpocząć działalność

8


gospodarcza.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Powiecie Słupskim: Cel Stworzenie warunków

przeciwdziałających skutkom bezrobocia i

rosnącemu ubóstwu społeczeństwa.

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji

Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007 – 2013: Cel III

Wspieranie przedsiębiorczości i

samozatrudnienia.

4. Aktywizacja grup bezrobotnych będących w

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i

zagroŜonych wykluczeniem społecznym.

Powiązanie z priorytetami PO KL: Priorytet VI

Rynek pracy otwarty dla Wszystkich.

Strategia Polityki Społecznej Województwa

Pomorskiego do 2013 roku: Priorytet I Wzrost

zatrudnienia i mobilności zawodowej.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Mieście Słupsku na lata 2010 – 2018: Priorytet I

Wyrównywanie szans podjęcia zatrudnienia, w

szczególności przez osoby defaworyzowane na

rynku pracy.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Powiecie Słupskim: Cel Stworzenie warunków

przeciwdziałających skutkom bezrobocia i

rosnącemu ubóstwu społeczeństwa.

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji

Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007 – 2013: Cel IV

Aktywizacja grup bezrobotnych będących w

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i

zagroŜonych wykluczeniem społecznym.

5. Zwiększenie szans w wejściu na rynek pracy

osób niepełnosprawnych.

Powiązanie z priorytetami PO KL: Priorytet VI

Rynek pracy otwarty dla Wszystkich.

Strategia Polityki Społecznej Województwa

Pomorskiego do 2013 roku: Priorytet I Wzrost

zatrudnienia i mobilności zawodowej.

9


Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Mieście Słupsku na lata 2010 – 2018: Priorytet I

Wyrównywanie szans podjęcia zatrudnienia, w

szczególności przez osoby defaworyzowane na

rynku pracy.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Powiecie Słupskim: Cel Stworzenie warunków

przeciwdziałających skutkom bezrobocia i

rosnącemu ubóstwu społeczeństwa.

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji

Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007 – 2013: Cel V

Zwiększenie szans w wejściu na rynek pracy

osób

niepełnosprawnych.

6. Poszerzenie dostępności do usług

Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

Powiązanie z priorytetami PO KL: Priorytet VI

Rynek pracy otwarty dla Wszystkich.

Strategia Polityki Społecznej Województwa

Pomorskiego do 2013 roku: Priorytet I Wzrost

zatrudnienia i mobilności zawodowej.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Mieście Słupsku na lata 2010 – 2018: Priorytet V

Poprawa efektywności działania podmiotów

oraz instytucji zaangaŜowanych w

problematykę rynku pracy.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Powiecie Słupskim: Cel Stworzenie warunków

przeciwdziałających skutkom bezrobocia i

rosnącemu ubóstwu społeczeństwa.

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji

Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007 – 2013: Cel VI

Zwiększenie dostępności do usług Powiatowego

Urzędu Pracy w Słupsku.

7. Tworzenie partnerstw miedzy instytucjami

wspierającymi rynek pracy.

Powiązanie z priorytetami PO KL: Priorytet VI

Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Priorytet

VII Promocja integracji społecznej.

10


Strategia Polityki Społecznej Województwa

Pomorskiego do 2013 roku: Priorytet IV Poprawa

infrastruktury i systemów wsparcia integracji

społecznej.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Mieście Słupsku na lata 2010 – 2018: Priorytet V

Poprawa efektywności działania podmiotów

oraz instytucji zaangaŜowanych w

problematykę rynku pracy.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Powiecie Słupskim: Cel Tworzenie organizacji

wspierających działania na rzecz

rozwiązywania problemów społecznych i

współpracy z istniejącymi.

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji

Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007 – 2013: Cel VII

Rozwój partnerskich relacji z otoczeniem

społecznym i gospodarczym Powiatowego

Urzędu

Pracy.

Źródło: Słupski Powiatowy Program na rzecz

Zatrudnienia i Spójności Społecznej 2010 -2013

Propozycje zakresu i rodzaju działań

1. Doskonalenie skuteczności pośrednictwa

pracy poprzez: rozpoznawanie i analizę potrzeb

lokalnego rynku pracy, opracowywanie

informacji o tendencjach na rynku pracy i

tworzenie bazy

danych o zawodach nadwyŜkowych,

zrównowaŜonych i deficytowych; promocje

usług urzędu pracy na giełdach pracy, targach

pracy i forum aktywności zawodowej

organizowanym dla pracodawców i

bezrobotnych.

Opis działań:

11


Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badan i

analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i

lokalnym rynku pracy, w tym m.in. sporządzanie

bazy danych dotyczących osób bezrobotnych oraz

zgłoszonych ofert pracy, tworzenie regionalnych

obserwatoriów rynku pracy oraz monitoring migracji

zarobkowych na terenie regionu. Prowadzenie badan

sondaŜowych w zakładach pracy o planowanych

przyjęciach i zwolnieniach pracowników w

poszczególnych zawodach. Opracowywanie

pobocznych raportów diagnostycznych i rocznych

raportów

diagnostyczno-prognostycznych,

przekazywanie wyników monitoringu władzom

samorządowym, Powiatowej Radzie Zatrudnienia.

2. Organizowanie warsztatów poszukiwania

pracy i kształtowania własnej kariery

zawodowej w ramach Centrów Aktywizacji

Zawodowej.

Opis działań:

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy będą

polegać na wyposaŜeniu uczestników w narzędzia,

dzięki którym będą oni zdobywać wiedze o sposobach

poruszania sie po rynku pracy, poszukiwania pracy i

jej utrzymania, uzyskania umiejętności praktycznych

(pisanie CV i listu motywacyjnego), poprawy

wizerunku osobistego, przezwycięŜenia pasywności i

wzrostu poczucia własnej wartości. Warsztaty

rozpoczynania własnej działalności gospodarczej -

pokazanie ścieŜki postępowania przy rozpoczynaniu

działalności, zapoznanie z przepisami prawnymi w

tym zakresie, konsultacje i doradztwo w zakresie

przygotowania biznes planu.

3. Współpraca z psychologami i pedagogami w

zakresie poradnictwa dotyczącego wyboru

zawodu i ścieŜki kariery zawodowej.

Opis działań:

Współpraca doradców zawodowych z poradniami

psychologiczno – pedagogicznymi oraz pedagogami

12


szkolnymi. Pedagogom będzie przekazywana wiedza

o tendencjach na rynku pracy, sposobach

poszukiwania pracy, autoprezentacji, w celu

rozpowszechnienia jej wśród młodzieŜy szkolnej.

4. Propagowanie szkolnictwa zawodowego

wśród młodzieŜy, we współpracy ze szkołami,

pracodawcami, poradniami psychologiczno –

pedagogicznymi.

Opis działań:

Współdziałanie z organami prowadzącymi szkoły i

pracodawcami. Rozpowszechnianie informacji o rynku

pracy (ulotki, informacje prasowe, informacje na

stronie internetowej PUP).

5. Promowanie alternatywnych form

zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej.

Opis działań:

Wspieranie aktywności w zakresie zatrudnienia na

poziomie międzynarodowym. Informowanie,

doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy z

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz

pracodawców, którzy chcą pozyskać pracowników z

innych krajów członkowskich. Powiatowy Urząd Pracy

w Słupsku będzie informował bezrobotnych o

ofertach pracy za granica w ramach systemu EURES.

6. Promowanie wolontariatu, praktyk i staŜy.

Opis działań:

Wolontariat, praktyki i staŜe są dobra forma

zdobywania doświadczenia zawodowego przez

studentów i absolwentów. Uczą współpracy w grupie,

pozwalają poznać swoje mocne i słabe strony,

wzbogacić wiedze zdobyta w szkole i zdobyć

praktyczne umiejętności.

7. Organizowanie wszystkich form wsparcia

zgodnie z ustawa o promocji zatrudnienia i

instytucjach rynku pracy.

Opis działań:

Wsparcie usług i instrumentów rynku pracy

realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

13


8. Współpraca ze szkołami w zakresie ustalania

nowych kierunków kształcenia zawodowego.

Opis działań:

Opiniowanie przez Powiatowy Urząd Pracy oraz

Powiatową Rade Zatrudnienia propozycji utworzenia

nowych kierunków kształcenia zawodowego.

Współpraca z organami prowadzącymi szkoły

ponadgimnazjalne w zakresie informowania o

tendencjach na lokalnym rynku pracy. Sondowanie

szkół ponadgimnazjalnych pod katem kierunków

kształcenia oraz liczby uczniów kończących naukę w

tych szkołach.

9. Badanie rynku pracy pod katem planowania

kierunków szkoleń, uwzględnienie w badaniach

potrzeb szkoleniowych róŜnych grup

bezrobotnych.

Opis działań:

Współpraca z lokalnymi pracodawcami w celu

wypracowania właściwej tematyki szkoleń,

adekwatnych do potrzeb rynku pracy oraz W zakresie

oceny kwalifikacji pracowników i kandydatów do

pracy. Ankietowanie osób bezrobotnych w zakresie

ich preferencji szkoleniowych. Badanie aktywności

zawodowej absolwentów poszczególnych szkół.

10. Rozwijanie systemu informacji o ofercie

szkoleniowej.

Opis działań:

Współpraca z władzami samorządowymi w zakresie

rozpowszechniania informacji o ofercie szkoleniowej.

11. Upowszechnianie idei uczenia sie przez cale

Ŝycie, warsztaty dla osób bezrobotnych,

opracowanie informacji w formie kampanii

informacyjno – promocyjnej.

Opis działań:

Rozpowszechnianie informacji o moŜliwościach

skorzystania z bezpłatnych szkoleń. Zachęcanie do

podejmowania studiów współfinansowanych z

funduszy strukturalnych. Poprawa jakości kształcenia

14


dorosłych, dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku

pracy.

12. Organizacja szkoleń zawodowych poprzez

pozyskiwanie innych źródeł finansowania

szkoleń.

Opis działań:

Pozyskiwanie środków PFRON i innych środków

krajowych i zagranicznych na szkolenie osób

niepełnosprawnych, jak równieŜ angaŜowanie

środków z Urzędu Pracy na kształcenie młodzieŜy z

OHP.

13. Świadczenie usług doradczych -

indywidualne wsparcie, udzielanie

podstawowych konsultacji w zakresie

zakładania własnej firmy, organizowanie

warsztatów i szkoleń w tym zakresie.

Opis działań:

Dla osób bezrobotnych, które zamierzają rozpocząć

własna działalność gospodarczą prowadzone będą

przez doradców zawodowych i pracowników działu

usługi doradcze, konsultacje, szkolenia i warsztaty

indywidualne i grupowe.

14. Współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami

i innymi instytucjami działającymi na rzecz

wspierania przedsiębiorczości.

Opis działań:

Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań

zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy,

zwiększania mobilności i aktywności zawodowej oraz

budowy postaw kreatywnych słuŜących rozwojowi

przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

15. Sporządzanie analiz rynku pracy dla

właściwego ukierunkowania wsparcia

finansowego na podjecie działalności

gospodarczej oraz wyposaŜenie lub

doposaŜenie stanowisk pracy.

Opis działań:

Rozwijanie systemu monitorowania i prognozowania

15


sytuacji na rynku pracy, m.in. opracowywanie

własnych opracowań, analiz i ekspertyz słuŜących

efektywnemu wydatkowaniu środków na pomoc

publiczna.

16. Promowanie form wsparcia dla

przedsiębiorców.

Opis działań:

Wspólna promocja programów nakierowanych na

wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach regionu

słupskiego na targach, wystawach, konferencjach

organizowanych na terenie miasta Słupska i powiatu

słupskiego.

17. Organizowanie szkoleń pod potrzeby

pracodawców.

Opis działań:

Organizacja szkoleń uwzględniających wymogi

pracodawców co do kierunku szkolenia i wyboru

firmy szkolącej.

18. Pozyskiwanie innych źródeł finansowania

nowych miejsc pracy.

Opis działań:

Opracowywanie nowych programów na rzecz

łagodzenia problemu bezrobocia z udziałem

partnerów krajowych i zagranicznych szczególnie z

rejonu Morza Bałtyckiego. Udzielanie pomocy w

tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem

przedsiębiorstw, związków zawodowych, jednostek

samorządu

terytorialnego, innych urzędów oraz środowisk

wspierających pracodawców.

19. Organizowanie form wsparcia zgodnie z

ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy.

Opis działań:

Inicjowanie i finansowanie wszystkich form

aktywizacji osób bezrobotnych zgodnie z ustawa o

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

20. Promowanie elastycznych form

16


zatrudnienia.

Opis działań:

Udział w programach inicjujących sezonowy wzrost

zatrudnienia, praca czasowa, praca na zastępstwo,

praca na wezwanie, zatrudnianie cudzoziemców,

samozatrudnienia, praca na część etatu i praca w

domu, telepraca, praca weekendowa, e-praca.

21. Opracowywanie i wdraŜanie programów

przeciwdziałania bezrobociu dla osób będących

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i

zagroŜonych wykluczeniem społecznym

Opis działań:

Zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki -

Priorytet – Rynek pracy otwarty dla wszystkich

opracowywane będą projekty wymagające

kompleksowego wsparcia dla osób bezrobotnych na

rzecz podnoszenia ich integracji ze społeczeństwem,

samodzielności, a takŜe zdolności do podjęcia

zatrudnienia.

22. Pozyskiwanie środków finansowych z

innych źródeł na realizacje tych programów.

Opis działań:

Opracowywanie nowych programów na rzecz

łagodzenia problemu bezrobocia z udziałem

partnerów krajowych i zagranicznych szczególnie z

rejonu Morza Bałtyckiego.

23. Wykorzystanie instrumentów i usług rynku

pracy dla aktywizacji tych grup bezrobotnych.

Opis działań:

Objecie bezrobotnych kobiet szkoleniami

uzupełniającymi, przekwalifikującymi oraz

aktywizującymi, podnoszącymi samoocenę,

subsydiowane zatrudnienie kobiet jako zachęta do ich

zatrudniania, staŜe, przygotowanie zawodowe w

miejscu pracy, dotacje na podjecie działalności

gospodarczej. Podnoszenie kwalifikacji osób powyŜej

45 roku Ŝycia, w zakresie nowych technologii i

aktualnych potrzeb pracodawców, subsydiowane

17


zatrudnienie, przygotowanie zawodowe w miejscu

pracy. Szkolenie, pomoc w uzyskaniu pierwszego

doświadczenia zawodowego (staŜe, przygotowanie

zawodowe w miejscu pracy), przekazanie

umiejętności efektywnego poszukiwania pracy i

pomoc w planowaniu kariery zawodowej

(poradnictwo zawodowe), a wreszcie zachęcenie

pracodawców do zatrudniania ludzi młodych

(subsydiowane

zatrudnienie). Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo

pracy, subsydiowane zatrudnienia, przygotowanie

zawodowe w miejscu pracy, dotacje na podjecie

działalności gospodarczej dla osób długotrwale

bezrobotnych.

24. Refundowanie kosztów opieki nad

dzieckiem do lat 7.

Opis działań:

W realizowanych programach priorytetowo

traktowane będą osoby bezrobotne samotnie

wychowujące dzieci do lat 7.

25. Aktywizacja osób bezrobotnych w ramach

Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Opis działań:

Działalność skupi sie przede wszystkim na

indywidualnych rozmowach z bezrobotnymi, pomocy

w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych,

informowaniu o aktualnych ofertach pracy będących

w gestii Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W

miarę moŜliwości przeprowadzane będą grupowe

zajęcia z bezrobotnymi z zakresu aktywizacji

zawodowej.

26. Rozpoznanie potrzeb i moŜliwości

aktywizacji zawodowych osób

niepełnosprawnych.

Opis działań:

BieŜąca diagnoza problemów i wypracowanie metod

działania z osobami niepełnosprawnymi.

27. Opracowywanie i realizacja programów

18


aktywizacji zawodowej osób

niepełnosprawnych.

Opis działań:

Pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o

innowacyjnych projektach realizowanych dla osób

niepełnosprawnych. Przygotowywanie i wdraŜanie

projektów samodzielnie bądź w partnerstwie z innymi

instytucjami statutowo zajmującymi sie osobami

niepełnosprawnymi. Reintegracja społeczna i

zawodowa poprzez samozatrudnienie.

28. Udzielanie porad indywidualnych i

grupowych oraz informacji zawodowej.

Opis działań:

Świadczenie zindywidualizowanych usług poradnictwa

zawodowego. Organizowanie i prowadzenie szkoleń z

zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Organizacja

kampanii informacyjno-promocyjnych wśród

pracodawców na rzecz rozpoznania potrzeb i

aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

29. Organizowanie szkoleń dla osób

niepełnosprawnych.

Opis działań:

Organizowanie szkoleń zawodowych dostosowanych

do indywidualnych potrzeb.

30. Promocja zatrudnienia osób

niepełnosprawnych wśród pracodawców.

Opis działań:

Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

w celu efektywniejszego pozyskiwania pracy przez te

osoby. Promowanie zatrudniania osób

niepełnosprawnych jako „pełnowartościowych”

pracowników.

31. Wprowadzenie nowych rozwiązań

technicznych mających na celu usprawnienie

obsługi klientów i poprawę dostępu do

informacji o rynku pracy.

Opis działań:

WdroŜenie Samorządowej Elektronicznej Platformy

19


Integracyjnej łączącej Powiatowy Urząd Pracy z

ośrodkami pomocy społecznej, umoŜliwiającej

przepływ informacji o osobach bezrobotnych.

Realizacja projektu „INFOMATIK” finansowanego z

Europejskiego Funduszu Społecznego. Uruchomienie

bezpłatnej infolinii 0-800 z ofertami pracy. Instalacja

zewnętrznych świetlnych informatorów (płynący

tekst) na budynkach Powiatowego Urzędu Pracy,

prezentujących oferty pracy i inne wiadomości.

32. Doskonalenie pracy zamiejscowych

punktów obsługi w gminach.

Opis działań:

Doskonalenie i rozwój umiejętności zawodowych

pracowników PUP pracujących w zamiejscowych

punktach obsługi. Wzbogacenie wyposaŜenia

punktów. Rozszerzenie oferty usług świadczonych

przez punkty zamiejscowe.

33. Promocja usług Powiatowego Urzędu Pracy.

Opis działań:

Współpraca z lokalnymi mediami w zakresie

rozpowszechniania informacji o działaniach PUP.

Przedstawianie informacji na stronie internetowej

PUP. Udział w konferencjach, targach i giełdach pracy

oraz ich organizacja. Przygotowywanie materiałów

promocyjnych.

34. Podejmowanie współpracy z partnerami

rynku pracy.

Opis działań:

Przygotowywanie i realizacja programów lub

uczestniczenie w programach innych jednostek jako

partnerzy projektów podejmujący zadania wynikające

z uregulowań ustawowych na rzecz osób zaliczanych

do grup szczególnego ryzyka.

35. Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez

niepubliczne instytucje rynku pracy na rzecz

realizacji polityki rynku pracy.

Opis działań:

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku będzie pomagał w

20


ozpowszechnianiu ofert pracy pozyskanych przez

agencje pośrednictwa pracy, które posiadają

certyfikat do prowadzenia tej działalności.

36. Upowszechnianie ofert pracy, informacji o

usługach rynku pracy.

Opis działań:

Współpraca z lokalnymi mediami w zakresie

rozpowszechniania ofert pracy oraz promowania

działań PUP w mediach, opracowywanie i wydawanie

ulotek informacyjnych, promocja działalności PUP za

pomocą strony internetowej, udział w targach pracy.

37. Organizowanie form wsparcia zgodnie z

ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy.

Opis działań:

Tworzenie partnerstw – porozumień w ramach

realizowanych programów. Wspomaganie inicjatyw

zwiększających zatrudnienie takich jak prace

społecznie uŜyteczne itp.

38. Pomoc w działaniu Centrów Integracji

Społecznej (CIS) lub Klubów Integracji

Społecznej (KIS) na zasadach przepisów o

zatrudnieniu socjalnym.

Opis działań:

Udzielanie wsparcia prawnego, organizacyjnego,

szkoleniowego na tworzenie i działalność jednostek

sektora ekonomii społecznej, w tym zakładów

aktywności społecznej, Centrów Integracji

Społecznej, Klubów Integracji Społecznej na rzecz

aktywizacji społeczno-zawodowej.

Źródło: Słupski Powiatowy Program na rzecz

Zatrudnienia i Spójności Społecznej 2010 -2013

Obszary i kwestie problemowe

Zadaniem Priorytetu VI jest zmiana trudnej sytuacji

na rynku pracy, m.in. poprzez włączenie róŜnych

podmiotów w działania, wykorzystując ich potencjał i

wiedzę, w szczególności dotyczy to organizacji

Konsultacje

internetowe

Pomorska Rada

Organizacji

Pozarządowych

Uwagi

częściowo

uwzględnione.

Wymóg, dotyczący

potencjału finansowego

wnioskodawcy wynika z

21


pozarządowych. Naszym zdaniem nie jest właściwym

mechanizm, w którym działania w sferze społecznej

, takie jak przeciwdziałanie bezrobociu czy inne,

oparte są w głównej mierze na samorządowych

jednostkach organizacyjnych. Taki mechanizm

widoczny jest choćby w przyjętych na obecny rok

kryteriach strategicznych (konkurs 02.poddz.6.1.1).

Jesteśmy przekonani, Ŝe organizacje pozarządowe

posiadają zdecydowanie większą moŜliwość

stosowania elastycznych, innowacyjnych metod, jak

równieŜ będąc bardzo blisko osób dotkniętych

konkretnym problemem potrafią w sposób pełniejszy,

niŜ obarczeni wieloma innymi zadaniami urzędnicy,

zdiagnozować ich sytuację i znaleźć jak najbardziej

trafne rozwiązanie problemu. Ponadto samorządy i

urzędy pracy mają juŜ pełną moŜliwość prowadzenia

polityk interwencji na rynku pracy poprzez działania

finansowane z konkursów systemowych. Środki

unijne powinny słuŜyć działaniom niosącym zmianę,

w Ŝadnym wypadku nie powinny zastępować

zmniejszonego bieŜącego finansowania z funduszu

pracy w danym okresie.

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

Zmniejszenie bezrobocia, które moŜe być osiągnięte

przez realizację zadań przez organizacje będące

„bliŜej beneficjenta” dzięki zastosowaniu bardziej

dopasowanych, elastycznych oraz innowacyjnych

metod w odniesieniu do konkretnych potrzeb

określonych grup bezrobotnych, z moŜliwością

wsparcia ze strony instytucji rynku pracy i in.

Wiele cennych inicjatyw, w tym głównie

pochodzących od organizacji pozarządowych, nie

doczekało się realizacji w związku z przyjętymi

kryteriami, a te najlepiej spełniały instytucje z

otoczenia samorządowego. Wiele z realizowanych

przez nie projektów, mimo nadaniu im duŜego

kryterium wyboru

projektu weryfikowanego

na etapie oceny formalnej

wniosku o dofinansowanie

projektu. W PD na rok

2012 nie uwzględniono

kryterium szczegółowego

w tym zakresie, jednakŜe

nadal stanowi ono ogólne

kryterium formalne.

Uwzględniono uwagę,

dotyczącą realizacji

konkursu w ramach

Działania 6.2. W

odniesieniu do propozycji,

dotyczącej Działania 6.3 –

nie uwzględniono, gdyŜ w

znowelizowanej wersji

Szczegółowego Opisu

Priorytetów PO KL

usunięto przedmiotowe

Działanie.

Aktywizacja

grup

określonych

w

propozycjach została

uwzględniona.

W odniesieniu do

wypracowywania

rozwiązań z udziałem

organizacji

pozarządowych,

Departament

Europejskiego Funduszu

Społecznego UMWP

uwzględnił przedmiotowe

sugestie - zorganizował

spotkania konsultacyjne,

dotyczące Planów

22


ozgłosu, niekoniecznie niosły za sobą trwałe zmiany

i zamierzone wymierne efekty.

NaleŜy zrobić wszystko, aby znikły bariery, które

znacznie utrudniają, a w wielu przypadkach wręcz

uniemoŜliwiają organizacjom pozarządowym

otrzymanie projektu do realizacji. Wiele z tych barier

ma charakter nieformalny, choćby te dotyczące

kwestii rozliczeń. Potocznie przyjęte jest, Ŝe lepiej

powierzyć realizację zadania jednostkom

instytucjonalnym, posiadającym istniejące juŜ

zaplecze kadrowe i techniczne, a takŜe potencjał

finansowy. Przy większej otwartości oraz

współdziałaniu IP z wnioskodawcą równieŜ kwestie

finansowo – księgowe będą prowadzone w naleŜyty i

zadowalający sposób, a organizacje pozarządowe nie

będą juŜ „ z góry” na straconych pozycjach

(szczególnie dotyczy to mniejszych organizacji

pozarządowych, które niejako „pozbawiane” są

moŜliwości zdobycia doświadczenia w prowadzeniu

projektów finansowanych z EFS.

działania na rok 2012, w

tym odrębne spotkanie z

przedstawicielami

Pomorskiej

Rady

Organizacji

Pozarządowych.

Jednocześnie

uwzględniono realizację

projektów

przez

organizacje pozarządowe

poprzez m.in. określenie

kryterium dostępu, w

zakresie partnerstwa z

organizacjami

pozarządowymi w ramach

konkursu w Poddziałaniu

7.2.2 oraz kryteriów

strategicznych w ramach

Poddziałania 6.1.1.

Propozycje zakresu i rodzaju działań6.1.1 – naleŜy zmienić kryterium dostępu,

zgodnie z którym moŜna występować o

dotację nie wyŜszą w rozl. rocznym niŜ

budŜet roczny wnioskodawcy; ograniczenie

szczególnie restrykcyjne dla mniejszych

podmiotów III Sektora; naleŜy zastąpić je

np. moŜliwością uzyskania finansowania w

wymiarze dwukrotnego czy innej

wielokrotności rocznego budŜetu

wnioskodawcy lub zastosowanie

„poręczeń” innych instytcji

6.2 – działanie uznane za szczególnie

skuteczne poprzez wsparcie finansowe na

rzecz indywidualnych beneficjentów i ich

przedsięwzięć gosp. powinno być

23przywrócone i wprowadzone do realizacji

w 2012 roku.

6.3 – promocja punktowa dla powiatowych

partnerstw na rzecz zatrudnienia i

spójności społ., związana z

deklaracją realizacji projektu wyłącznie

przez członków zawartych partnerstw

stanowi faktyczne zahamowanie procesu

rozwoju partnerstwa, do którego wbrew

uzyskanym przez PROP zapewnieniom nie

mogą przystąpić nowe podmioty; jest

nieuzasadnionym dalszym wsparciem

PPnrZSS, które wcześniej uzyskały

dofinansowanie; jest przejawem

nierównego traktowania wnioskodawców

Propozycje szczegółowych kryteriów wyboru

projektów

Kryteria takie powinny być wypracowane z udziałem

grupy roboczej (z reprezentacją partnerów

społecznych, w tym organizacji pozarządowych) –

zgodnie z wypracowanym przez KST modelem

łódzkim

Kryteria powinny umoŜliwić szerszy dostęp

organizacji pozarządowych do realizacji zadań na

rzecz określonych grup bezrobotnych i

współtworzenia polityk lokalnych w tym zakresie. .

Kryteria powinny ukierunkowywać środki na

działania na rzecz aktywizacji takich grup jak:

- niepełnosprawni ( podobnie jak w PD na 2011) –

min poprzez wsparcie podmiotów ekonomii

społecznej

-na rzecz osób 50 PLUS;

-absolwentów i młodzieŜy, która przerwała naukę -

do 25 r.Ŝ, dla których brak jest ofert pracy

- osób rozpoczynających działalność gospodarczą

24


(m.in. dz. 6.2 )

Obszary i kwestie problemowe

6.1.1 – pomimo iŜ ogłaszany konkurs jest skierowany

do wszystkich beneficjentów ( z wyłączeniem osób

fizycznych) to i tak ze względu na wysokie wskaźniki

zatrudnienia, które są kryterium dostępu,

projektodawcą i tak stają się tylko Powiatowe Urzędy

Pracy, a co za tym idzie projekty w trybie

konkursowym i systemowym realizowane przez PUPy

mają taką samą ofertę dla osób bezrobotnych,

wszystkie inne typu projektów odpadają a

realizowane są projekty z typu 4 – realizacja

programów aktywizacji zawodowej obejmujących

jedna lub kilka z następujących form wsparcia:

pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,

staŜe/ praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do

podniesienia lub uzupełniania kwalifikacji

zawodowych, subsydiowane miejsca zatrudnienia

Zatrudnienie powinno być faktyczne a nie fikcyjne,

nie na zasadzie „ wyrabiania” wskaźników.

6.2 - kwestia problemową był fakt, iŜ w 2011 roku

konkurs w ramach tego poddziałania nie został

ogłoszony. ( liczne telefony, maile, bardzo

negatywny stosunek beneficjentów ) oraz bardzo

krótki termin rozdysponowania środków w ramach „

Na pomoc pracy”:

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

6.1.1 – wymóg, by 4 typu projektu będzie związany z

koniecznością realizowania projektów w połączeniu z

innym typem, po to by nie ograniczać się do ciągle

tych samych kwestii.

6.2 – zaplanowanie i ogłoszenie konkursu w ramach

poddziałania w roku 2012 oraz przeznaczenie

stosunkowo większej kwoty na dofinansowanie tego

Konsultacje

internetowe

Regionalne

Centrum

Informacji

Wspomagania

Organizacji

Pozarządowych

i

Uwagi uwzględnione.

W ramach Poddziałania

6.1.1 przewidziano

premiowanie realizacji

projektów w partnerstwie

z

organizacjami

pozarządowymi, w tym z

wymaganym

doświadczeniem w pracy z

daną grupą docelową. W

odniesieniu do wskaźnika

efektywności

zatrudnieniowej dotyczy

on wszystkich projektów,

bez względu na

beneficjenta,

a

konieczność

jej

uwzględnienia

w

konkursach wynika z

wymogów Instytucji

Zarządzającej PO KL oraz

Komisji Europejskiej.

Przedmiotowe kryteria

mają przyczyniać się do

wzrostu

poziomu

zatrudnienia

oraz

zwiększenia efektywności

realizowanych projektów.

Uwaga

dotycząca

Działania 6.2 została

uwzględniona –

zaplanowano dwa

konkursy w ramach

Działania.

Wymóg minimalnego

25


poddziałania w porównaniu do pozostałych

poddziałania priorytetu VI.

Propozycje zakresu i rodzaju działań

- 6.1.1 – organizacja warsztatów oraz szkoleń z

zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz

nabywanie kompetencji kluczowych

- wsparcie psychologiczno doradcze osób

wchodzących lub powracających na rynek pracy

– realizacja programów aktywizacji

zawodowej obejmujących jedna lub kilka z

następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy

i/lub poradnictwo zawodowe, staŜe/ praktyki

zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia lub

uzupełniania kwalifikacji zawodowych, subsydiowane

miejsca zatrudnienia

- upowszechnianie i promocja alternatywnych i

elastycznych form zatrudnienia oraz metod

organizacji pracy

- 6.2 – wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć

prowadzenie działalności gospodarczej poprzez

zastosowanie jednego z następujących

instrumentów: doradztwo oraz szkolenia

- przyznanie środków finansowych na rozwój

przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł.

- wsparcie pomostowe

- 6.3 tak jak w roku 2011 – brak uwag

Propozycje szczegółowych kryteriów wyboru

projektów

6.1.1. – dostępu:

- projekt skierowany do osób pozostających bez

zatrudnienia i/lub podmiotów z obszaru województwa

pomorskiego

- okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy

- prowadzone biuro na terenie woj. Pomorskiego

- zatrudnienie min. 40 % uczestników projektu

6.1.1. – strategiczne:

- podmiot mający siedzibę na terenie woj.

okresu prowadzenia

działalności gospodarczej

(12 miesięcy) utworzonej

w ramach projektu został

określony w ramach

Szczegółowego Opisu

Priorytetów PO KL, w

związku z powyŜszym

wprowadzanie

dodatkowych obostrzeń

jest nieuzasadnione.

Konkurs w ramach

Działania 6.2, zgodnie z

kryteriami dostępu

zawartymi w Planie

działania skierowany jest

w całości do osób

pozostających bez

zatrudnienia oraz w co

najmniej 50 % do osób w

wieku powyŜej 50 roku

Ŝycia albo co najmniej w

50 % do osób w wieku

poniŜej 25 roku Ŝycia.

26


Pomorskiego

- projekt realizowany w partnerstwie z podmiotami

posiadającymi doświadczenie w pracy z grupa

docelową

6.2 dostępu

- projektodawca musi utrzymać załoŜoną działalność

gospodarczą min. 24 miesiące

6.2 strategiczne

- projektodawcą są osoby powracające na rynek

pracy i/lub osoby po 45 roku Ŝycia.

Obszary i kwestie problemowe

Priorytet VI powinien w większym stopniu zmieniać

trudną sytuację na rynku pracy, m.in. poprzez

włączenie róŜnych podmiotów w działania,

wykorzystując ich potencjał i wiedzę., w

szczególności dotyczy to organizacji pozarządowych.

Niewłaściwe jest opieranie działań w sferze

społecznej , takiej jak zwalczanie bezrobocia, głównie

na samorządach czy jednostkach organizacyjnych ,

co wynika z wprowadzonych w tym roku kryteriów

strategicznych (konkurs 02.poddz.6.1.1). NaleŜy

pamiętać, Ŝe urzędy wykazują zdecydowanie

mniejszą skłonność do stosowania metod bardziej

innowacyjnych, od przedstawicieli drugiego i

trzeciego sektora. Ponadto samorządy i urzędy pracy

mają pełną moŜliwość prowadzenia polityk

interwencji na rynku pracy poprzez działania

finansowane z konkursów systemowych. Środki

unijne powinny słuŜyć działaniom niosącym zmianę,

w Ŝadnym wypadku nie powinny zastępować

zmniejszonego bieŜącego finansowania z funduszu

pracy w danym okresie.

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

Konsultacje

internetowe

Chrześcijańskie

Stowarzyszenie

Dobroczynne

o/Gdynia

Uwagi uwzględnione. W

ramach Poddziałania 6.1.1

przewidziano premiowanie

realizacji projektów w

partnerstwie

z

organizacjami

pozarządowymi.

Wymóg, dotyczący

potencjału finansowego

wnioskodawcy wynika z

kryterium wyboru

projektu weryfikowanego

na etapie oceny formalnej

wniosku o dofinansowanie

projektu. W PD na rok

2012 nie uwzględniono

kryterium szczegółowego

w tym zakresie, jednakŜe

nadal stanowi ono ogólne

kryterium formalne.

Uwaga

dotycząca

Działania 6.2 została

uwzględniona –

zaplanowano dwa

27


obszarze problemowym/stan poŜądany

Zmniejszenie bezrobocia, które moŜe być osiągnięte

przez nacisk na realizację zadań przez organizacje

będące „bliŜej beneficjenta” stosując bardziej

adekwatne metody do potrzeb określonych grup

bezrobotnych, z mozliwością wsparcia ze strony

instytucji rynku pracy i in.

Wiele cennych inicjatyw nie doczekało się realizacji

poniewaŜ z kryteriów wynikało iŜ środki przyznane

zostały spełniającym kryteria (dot budŜetu,

potncjału) instytucjom. Projekty te realizowane

szczególnie w 2010 roku przy duŜym rozgłosie i „w

świetle jupiterów”, niekoniecznie łączyły się z trwałą

zmianą i mogły dać wymierne efekty.

Projekty powinny być realizowane w znacznie

większym stopniu przez III sektor, przy większym

zaangaŜowaniu IP oraz ze strony wnioskodawców w

trakcie rozliczaniu wniosków. Trudności występujące

w rozliczaniu nie mogą być argumentem na rzecz

przyznawania środków instytucjom posiadającym

lepsze zaplecze kadrowo/techniczne. Poprzez

stosowanie ograniczeń zw z potencjałem finansowym

i doświadczeniem tworzy zamknięte sfery

wnioskodawców i bariery wobec podmiotów, np.

nowopowołanych,

konkursy w ramach

Działania.

Działanie 6.3 zostało

usunięte

ze

Szczegółowego Opisu

Priorytetów PO KL.

Propozycje zakresu i rodzaju działań

− 6.1.1 – naleŜałoby zmienić kryterium

dostępu zgodnie z którym moŜna

występować o dotację nie wyŜszą w rozl.

rocznym niŜ budŜet roczny wnioskodawcy;

ograniczenie szczególnie restrykcyjne dla

podmiotów z III sektora; naleŜy zastąpić

np. dotacja w wymiarze dwukrotnego czy

wielokrotnego budŜetu wnioskodawcy

− 6.2 – działanie uznane za szczególnie

skuteczne poprzez wsparcie finansowe na

28


zecz indywidualnych beneficjentów i ich

przedsięwzięć gosp. powinno być

przywrócone i wprowadzone do realizacji

w 2012 roku.

-6.3 – promocja punktowa dla powiatowych

partnerstw na rzecz zatrudnienia i spójności społ ,

związana z deklaracją realizacji projektu wyłącznie

przez członków zawartych partnerstw stanowi

faktyczne zahamowanie procesu rozwoju

partnerstwa, do którego wbrew uzyskanym przez

PROP zapewnieniom nie mogą przystąpić nowe

podmioty; jest nieuzasadnionym dalszym wsparciem

PPnrZSS, które wcześniej uzyskały dofinansowanie;

stanowi nierówne traktowanie wnioskodawców

Propozycje szczegółowych kryteriów wyboru

projektów

Kryteria takie powinny być wypracowane z udziałem

grupy roboczej (z reprezentacją partnerów

społecznych, w tym organizacji pozarządowych) –

zgodnie z wypracowanym przez KST modelem

łódzkim

Kryteria powinny umoŜliwić szerszy dostęp

organizacji pozarządowych do realizacji zadań na

rzecz określonych grup bezrobotnych i

współtworzenia polityk lokalnych w tym zakresie. .

Kryteria powinny ukierunkowywać środki na

działania na rzecz aktywizacji takich grup jak:

- niepełnosprawni ( podobnie jak w PD na 2011) –

min poprzez wsparcie dla spółdzielni socjalnych

-na rzecz osób 50 PLUS;

-absolwentów do 25 r.Ŝ, dla których brak ofert pracy

- osób rozpoczynających działalność gospodarczą

(m.in. dz 6.2

Obszary i kwestie problemowe

Priorytet VI powinien w większym stopniu zmieniać

Konsultacje

internetowe

Grupa robocza

„Społeczne

Pomorze”

Uwagi uwzględnione. W

ramach Poddziałania 6.1.1

przewidziano premiowanie

29


trudną sytuację na rynku pracy, m.in. poprzez

włączenie róŜnych podmiotów w działania,

wykorzystując ich potencjał i wiedzę., w

szczególności dotyczy to organizacji pozarządowych.

Niewłaściwe jest opieranie działań w sferze

społecznej , takiej jak zwalczanie bezrobocia, głównie

na samorządach czy jednostkach organizacyjnych ,

co wynika z wprowadzonych w tym roku kryteriów

strategicznych (konkurs 02.poddz.6.1.1). NaleŜy

pamiętać, Ŝe urzędy wykazują zdecydowanie

mniejszą skłonność do stosowania metod bardziej

innowacyjnych, od przedstawicieli drugiego i

trzeciego sektora. Ponadto samorządy i urzędy pracy

mają pełną moŜliwość prowadzenia polityk

interwencji na rynku pracy poprzez działania

finansowane z konkursów systemowych. Środki

unijne powinny słuŜyć działaniom niosącym zmianę,

w Ŝadnym wypadku nie powinny zastępować

zmniejszonego bieŜącego finansowania z funduszu

pracy w danym okresie.

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

Zmniejszenie bezrobocia, które moŜe być osiągnięte

przez nacisk na realizację zadań przez organizacje

będące „bliŜej beneficjenta” stosując bardziej

adekwatne metody do potrzeb określonych grup

bezrobotnych, z moŜliwością wsparcia ze strony

instytucji rynku pracy i in.

Wiele cennych inicjatyw nie doczekało się realizacji

poniewaŜ z kryteriów wynikało iŜ środki przyznane

zostały instytucjom spełniającym kryteria (np. dot.

budŜetu, potencjału). Projekty te, realizowane

szczególnie w 2010 roku przy duŜym rozgłosie i „w

świetle jupiterów”, niekoniecznie łączyły się z trwałą

zmianą i mogły dać wymierne efekty.

Projekty powinny być realizowane w znacznie

większym stopniu przez III sektor, przy większym

realizacji projektów w

partnerstwie

z

organizacjami

pozarządowymi, w tym z

wymaganym

doświadczeniem w pracy z

daną grupą docelową.

Wymóg, dotyczący

potencjału finansowego

wnioskodawcy wynika z

kryterium wyboru

projektu weryfikowanego

na etapie oceny formalnej

wniosku o dofinansowanie

projektu. W PD na rok

2012 nie uwzględniono

kryterium szczegółowego

w tym zakresie, jednakŜe

nadal stanowi ono ogólne

kryterium formalne.

Uwaga

dotycząca

Działania 6.2 została

uwzględniona –

zaplanowano dwa

konkursy w ramach

Działania.

Działanie 6.3 zostało

usunięte

ze

Szczegółowego Opisu

Priorytetów PO KL.

30


zaangaŜowaniu IP oraz ze strony wnioskodawców w

trakcie rozliczaniu wniosków. Trudności występujące

w rozliczaniu nie mogą być argumentem na rzecz

przyznawania środków instytucjom posiadającym

lepsze zaplecze kadrowo/techniczne. Poprzez

stosowanie ograniczeń związanych z potencjałem

finansowym i doświadczeniem tworzy się zamknięte

sfery wnioskodawców i bariery wobec podmiotów,

np. nowopowołanych.

Propozycje zakresu i rodzaju działań
6.1.1 – NaleŜałoby zmienić kryterium

dostępu zgodnie z którym moŜna

występować o dotację nie wyŜszą w rozl.

rocznym niŜ budŜet roczny wnioskodawcy;

ograniczenie szczególnie restrykcyjne dla

podmiotów z III sektora; naleŜy zastąpić

np. dotacja w wymiarze dwukrotnego czy

wielokrotnego budŜetu wnioskodawcy.

6.2 – Działanie uznane za szczególnie

skuteczne poprzez wsparcie finansowe na

rzecz indywidualnych beneficjentów i ich

przedsięwzięć gosp. powinno być

przywrócone i wprowadzone do realizacji

w 2012 roku.

6.3 – Promocja punktowa dla powiatowych

partnerstw na rzecz zatrudnienia i

spójności społ., związana z deklaracją

realizacji projektu wyłącznie przez

członków zawartych partnerstw stanowi

faktyczne zahamowanie procesu rozwoju

partnerstwa, do którego wbrew

uzyskanym przez PROP zapewnieniom nie

mogą przystąpić nowe podmioty; jest

nieuzasadnionym dalszym wsparciem

PPnrZSS, które wcześniej uzyskały

dofinansowanie; stanowi nierówne

31


traktowanie wnioskodawców.

Propozycje szczegółowych kryteriów wyboru

projektów

Kryteria takie powinny być wypracowane z udziałem

grupy roboczej (z reprezentacją partnerów

społecznych, w tym organizacji pozarządowych) –

zgodnie z wypracowanym przez KST modelem

łódzkim.

Kryteria powinny umoŜliwić szerszy dostęp

organizacji pozarządowych do realizacji zadań na

rzecz określonych grup bezrobotnych i

współtworzenia polityk lokalnych w tym zakresie.

Kryteria powinny ukierunkowywać środki na

działania na rzecz aktywizacji takich grup jak:

- niepełnosprawni ( podobnie jak w PD na 2011) –

min poprzez wsparcie dla spółdzielni socjalnych,

- na rzecz osób 50 PLUS,

- absolwentów do 25 r.Ŝ., dla których brak ofert

pracy,

- osób rozpoczynających działalność gospodarczą

(m.in. dz 6.2).

Obszary i kwestie problemowe

wiele osób bezrobotnych nie moŜe znaleźć pracy ze

względu na nieodpowiednie lub brak kwalifikacji

zawodowych

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

- przekwalifikowanie lub nabycie kwalifikacji

zawodowych przez osoby dorosłe i moŜliwość

zatrudnienia w konkretnym przedsiębiorstwie

Propozycje zakresu i rodzaju działań

- zorganizowanie dla osób bezrobotnych szkoleń

zawodowych (teoria w połączeniu z nauką

praktyczną w przedsiębiorstwie), zapoznanie

się ze specyfiką zawodu i moŜliwość

Konsultacje

internetowe

Izba Rzemiosła i

Przedsiębiorczośc

i Pomorza

Środkowego w

Słupsku

Postulaty

zostały

uwzględnione

w procesie tworzenia

głównych załoŜeń Planów

działania PO KL na rok

2012

w

województwie

pomorskim.

Zgłoszone propozycje

wzięto pod uwagę

w ramach opracowywania

PD

w poszczególnych

Priorytetach (obszarach

problemowych),

32


zatrudnienia u danego pracodawcy

Obszary i kwestie problemowe

Dotyczy Poddziałania 6.1.1

Zaobserwowany przez Fundację Gospodarczą

problem dotyczy wprowadzenia kryterium dostępu

wymagającego od wnioskodawców osiągnięcia w

ramach rezultatów twardych podjęcia zatrudnienia w

okresie realizacji projektu przez co najmniej 45%

jego uczestników.

Z wcześniejszych doświadczeń Fundacji Gospodarczej

w realizacji projektów (trzy zrealizowane projekty w

ramach Poddziałania 6.1.1) skierowanych do osób

niepracujących / bezrobotnych wynika, Ŝe przy

obecnym stanie rynku pracy jest to poziom bardzo

trudny do osiągnięcia, szczególnie w przypadku osób

długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, po 50

roku Ŝycia. W związku z tym ryzyko nieosiągnięcia

poŜądanego wskaźnika zatrudnienia i związane z tym

konsekwencje finansowe mogą zniechęcać

wnioskodawców do realizacji projektów, często ze

stratą dla rynku pracy.

Dotyczy Działania 6.2

Z doświadczenia Fundacji Gospodarczej przy

realizacji projektów związanych z przyznawaniem

dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dwa

projekty w ramach ZPORR 2.5 oraz trzy projekty,

jeden zakończony i dwa w trakcie, w ramach

Działania 6.2 POKL) wynika, Ŝe istnieje zbyt duŜa

kumulacja kryteriów dostępu dotyczących grup

docelowych (np. odsetka osób niepełnosprawnych,

kryterium wieku, preferowanie poprzez punkty

strategiczne realizacji projektów na terenie jednego

powiatu itp.). Kumulowanie tych kryteriów w ramach

Konsultacje

internetowe

Fundacja

Gospodarcza

w tym w zakresie typów

projektów

oraz

szczegółowych kryteriów

ich wyboru.

Uwagi

częściowo

uwzględnione.

W PD określono kryteria

dotyczące efektywności

zatrudnieniowej: na

poziomie 35 % w

przypadku osób wieku 50

+, 20 % w przypadku

osób niepełnosprawnych.

W odniesieniu do

Działania 6.2 kryteria

dotyczące

grup

docelowych

słuŜą

wspieraniu

grup

znajdujących się w

najtrudniejszej sytuacji na

rynku pracy. Ponadto

kryteria dotyczące

róŜnych grup docelowych

nie są skumulowane w

ramach kryteriów dostępu

– kryteria dotyczące grup

zostały uwzględnione w

ramach kryteriów dostępu

oraz

kryteriów

strategicznych, w związku

z czym nie ma obowiązku

kumulowania określonych

grup w ramach jednego

projektu. Jednocześnie

udział przedstawicieli

poszczególnych grup w

ramach kryterium dostępu

dotyczy określonego

33


jednego konkursu zaburza merytoryczną ocenę

pomysłów na firmę zgłaszanych przez uczestników,

ze względu na konieczność zachowania

zadeklarowanej (wymuszonej konkursem) grupy

docelowej.

Wnioskodawca zaobserwował, Ŝe w ten sposób do

projektów nie moŜe przystąpić (ze względów

formalnych) duŜa grupa osób mających doskonałe

pomysły na własną działalność gospodarczą, która

mogłaby przyczynić się do rozwoju gospodarczego

regionu, w tym równieŜ do zwiększenia zatrudnienia

w sektorze MSP.

Tego typu wykluczenie budzi negatywne nastawienie

tych osób i wątpliwości co do zasadności

wydatkowania środków unijnych.

poziomu, np. 30 % grupy,

a nie wszystkich

uczestników projektu.

Propozycje zakresu

działań

zostały

uwzględnione w ramach

opracowywania załoŜeń

konkursów w Poddziałaniu

6.1.1 oraz Działaniu 6.2.

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

Dotyczy Poddziałania 6.1.1

Postulowane zmiany:

- ograniczenie ww. kryteriów formalnych dotyczących

grup docelowych i/lub zmniejszenie w ramach

rezultatów twardych odsetka uczestników, którzy

muszą podjąć zatrudnienie w okresie realizacji

projektu

Dotyczy Działania 6.2

Postulowane zmiany:

- ograniczenie ww. kryteriów formalnych dotyczących

grup docelowych, a szczególnie nie kumulowania

tych kryteriów w ramach jednego konkursu

Propozycje zakresu i rodzaju działań

Dotyczy Poddziałania 6.1.1

Propozycje działań:

- Indywidualne Plany Działania (zawierające wsparcie

indywidualne i grupowe), określające potrzeby

34


uczestników i ścieŜkę ich udziału w projekcie

- szkolenia zawodowe

- warsztaty interpersonalne, szkolenia z umiejętności

kluczowych czyli wiedzy, umiejętności i postaw

niezbędnych do rozwoju zawodowego

- doradztwo zawodowe, biznesowe

- szkolenia z zakresu zakładania / prowadzenia

działalności gospodarczej

- pośrednictwo pracy , płatne staŜe i praktyki (w tym

wynagrodzenie dla opiekuna osób na staŜu /

praktyce)

Dotyczy Działania 6.2

Propozycje działań:

- Indywidualne Plany Działania (zawierające wsparcie

indywidualne i grupowe), określające potrzeby

uczestników i ścieŜkę ich udziału w projekcie

- szkolenia biznesowe

- warsztaty interpersonalne, szkolenia z umiejętności

kluczowych czyli wiedzy, umiejętności i postaw

niezbędnych do rozwoju zawodowego

- szkolenia branŜowe dostosowane do profilu

zakładanych firm

- doradztwo zawodowe, biznesowe, prawne

- dotacja inwestycyjna

- wsparcie pomostowe

- platformy wymiany doświadczeń między

przedsiębiorcami

Obszary i kwestie problemowe

1. Grupa docelowa w projektach 6.2 – z

doświadczeń z realizacji projektów „od

Absolwenta do Przedsiębiorca w ramach

ZPORR 2.5, oraz projektów realizowanych w

ramach POKL 6.2 „Pomorska Akademia

Biznesu’, „Równi w biznesie”, „Młodzi w

Konsultacje

internetowe

Agencja Rozwoju

Pomorza S.A.

Uwagi

częściowo

uwzględnione. Grupa

docelowa osób w wieku do

25 roku Ŝycia została

uwzględniona w konkursie

w ramach Działania 6.2 –

kryterium dostępu.

Natomiast wsparcie dla

35


iznesie” wynika, Ŝe grupą, która powinna

znaleźć się w obszarze zainteresowania

działań w ramach POKL 6.2 są osoby:

- do 25 roku Ŝycia z wykształceniem

średnim ale teŜ wyŜszym dla których

brakuje miejsc pracy na rynku, które

stanowią bardzo liczną – w Ikw. 2010 r –

ponad 13% grupę osób pozostających bez

zatrudnienia. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w

grupie tej znikomy procent stanowią

osoby zwolnione z winy pracodawcy, stąd

nawet gdy pojawia się kryterium wieku,

niemoŜliwe jest spełnienie kryterium

utraty pracy z winy nie leŜącej po stronie

pracownika, a tym samym osoby te nie

mogą być objęte wsparciem, co powoduje

frustrację i nie zrozumienie a skutkuje

m.in. pismami kierowanymi do

operatorów tego działania..

- osoby pomiędzy 25 a 45 rokiem Ŝycia,

które w tym działaniu nie są uznawane za

grupę strategiczną, a to właśnie w tej

grupie najczęściej spotyka się osoby

zwalniane z winy pracodawcy, równieŜ te

osoby nie rozumieją skąd pojawia się ich

wykluczenie z obszaru wsparcia..

2. Obszar realizacji projektu – w chwili obecnej o

sukcesie mikroprzedsiębiorcy decyduje

równieŜ rynek zbytu. Osoby z obszarów

słabych strukturalnie, nawet kiedy decydują

się na załoŜenie firmy, w momencie jej

uruchomienia przenoszą się na obszary

miejskie, bogatsze, gdzie jest dla nich rynek

zbytu – tak się stało w przypadku kilku osób

przyjętych do realizowanych przez ARP S.A.

w/w projektów. Stąd niewłaściwe wydaje się

zawęŜanie obszaru z którego powinny

osób zwalnianych z

przyczyn dotyczących

zakładu pracy zostało

przewidziane w ramach

Poddziałania 8.1.2

(projekt realizowany w

trybie systemowym przez

samorząd województwa

pomorskiego), w ramach

którego oferowane jest

m.in. wsparcie na

rozpoczęcie działalności

gospodarczej. Wpieranie

w ramach Działania 6.2

osób zamieszkałych na

obszarach słabych

strukturalnie nie wyklucza

prowadzenia przez nie

działalności gospodarczej

na szerszym obszarze. Z

uwagi na szczególną

sytuację na rynku pracy

osób zamieszkałych na

obszarach słabych

strukturalnie,

przewidziano wspieranie

tych osób, poprzez

zastosowanie kryterium

strategicznego w tym

zakresie. Obszar realizacji

projektu jest ściśle

związany z jego sytuacją

społeczno – gospodarczą;

projektodawca

przedstawia we wniosku

uzasadnienie potrzeby

realizacji projektu, z

uwzględnieniem

36


ekrutować się osoby do obszarów słabych

strukturalnie.

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

1. Przeanalizowanie obszarów w woj. pomorskim

gdzie nasycenie realizacji projektów z POKL

6.2 jest największe i sporządzenie mapy

rejonów, które takiego wsparcia nie

otrzymały, tak aby wspomóc regiony całego

woj. pomorskiego..

2. Włączenie grupy miedzy 25 a 45 rokiem Ŝycia

do udziału w projektach szczególnie w

odniesieniu do osób zwalnianych z winy

pracodawcy.

3. Włączenie grupy osób do 25 roku Ŝycia

nieaktywnych zawodowo jako grupy

odbiorców tego działania.

Propozycje zakresu i rodzaju działań

1. Na etapie formułowania kryteriów

strategicznych uwzględnianie jako grupy

defaworyzowanej równieŜ osób do 25 roku

Ŝycia bez względu na ich status na rynku

pracy.

2. W przypadku osób zwolnionych z winy

pracodawcy nie określanie w kryteriach

strategicznych wielu tych osób, potraktowanie

tej grupy jako całościowej.

problemów obszaru,

którego dotyczy projekt

oraz jego mieszkańców. W

związku z powyŜszym nie

ma uzasadnienia dla

wydzielania obszarów

realizacji projektów na

poziomie kryteriów

dostępu.

W odniesieniu do uwagi,

dotyczącej analizy, IP

przeprowadziła analizę,

której wynikiem są

kryteria

wyboru

projektów, dotyczące grup

docelowych zamieszkałych

na obszarach słabych

strukturalnie/zdegradowa

nych. PowyŜsze obszary

są premiowane, z uwagi

na negatywne wskaźniki

społeczno – ekonomiczne.

Obszary i kwestie problemowe

Brak wsparcia dla wolontariuszek i

wolontariuszy, którzy pracują w organizacjach

pozarządowych - uczących się w trybie

dziennym, którzy stanowią 99% wszystkich

wolontariuszy. Obecnie finansowane są jedynie

Konsultacje

internetowe

Adam

Niemkiewicz

Stowarzyszenie

Morena

Uwagi nieuwzględnione.

Grupy

docelowe

Poddziałania 6.1.1 zostały

określone

w

Szczegółowym Opisie

Priorytetów PO KL, a są

37


projekty aktywizujące osoby bezrobotne (zazwyczaj

starsze, nawet 50+) poprzez rozpoczęcie pracy

wolontarystycznej. Jest to jakieś nieporozumienie i

jednostronna interpretacja obecnej dokumentacji

POKL. Dla młodych ludzi, którzy uczą się -

wolontariat jest szansą na uchronienie się przed

bezrobociem. W ten sposób zdobywają dodatkowe

umiejętności, doświadczenia i wiedzę – mają większe

szanse na rynku pracy. Ale obecnie finansuje się z

tego punktu np. warsztaty z przepisów dot.

wolontariatu dla samotnych matek, które wychowują

np. 3 dzieci i mają zostać wolontariuszkami…

Jednocześnie wg najnowszych badań instytutu

Gallupa Polska zajmuje OSTATNIE miejsce w UE, jeśli

chodzi o zaangaŜowanie młodzieŜy w prace

organizacji społecznych (26%).

nimi osoby pozostające

bez zatrudnienia (w tym

zarejestrowane jako

bezrobotne).

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

W roku wolontariatu obchodzonym w całej EU nie ma

na Pomorzu moŜliwości zdobycia funduszy, które

wspomogłyby największe młodzieŜowe organizacje

pozarządowe województwa (np. ZHP, ZHR, Caritas),

które działają na rzecz dzieci i młodzieŜy za pomocą

WOLONTARIUSZY – młodzieŜy uczącej się! Liczba

młodych osób słuŜących dzieci i młodzieŜy wg

corocznych badań spada.

Zwracam się z prośbą o zmianę kryteriów doboru

grupy docelowej. W kontekście zbliŜających się

szkoleń wolontariackich (Euro 2012) oraz roku

wolontariatu – moŜe jest jeszcze moŜliwe zmienić to

ograniczenie.

Propozycje zakresu i rodzaju działań

Nie mam propozycji zmian zakresu lub działań, lecz

zwracam się prośbą o umoŜliwienie udziału w

projektach (np. 6.1.1) wolontariuszkom i

wolontariuszom z organizacji pozarządowych -

38


uczącym się w trybie dziennym, którzy stanowią 95%

potencjalnego i obecnego grona wolontariuszy.

Skoro w innych województwach takie projekty są

finansowane – znaczy, Ŝe nie ma przeszkód.

Propozycje szczegółowych kryteriów wyboru

projektów

Kryterium strategiczne:

Wnioskodawca zaproponuje sprawdzone,

kompleksowe rozwiązania dot. wzmocnienia

wolontariatu młodzieŜowego, w zakresie szkoleń,

informacji i konsultacji.

Projekty powinny obejmować jak największą liczbę

pomorskich organizacji, więc potrzebne jest

współdziałanie, doświadczenie w prowadzeniu działań

dla organizacji wolontarystycznych (a nie tylko

wolontariuszy). Premiowane więc powinno być

doświadczenie w podobnych działaniach.

Obszary i kwestie problemowe

1. Pozostawanie bez zatrudnienia po utracie

pracy powoduje popadanie w stan

chronicznego bezrobocia. Brak obecnie

sytemu wsparcia osób które utraciły pracę

przed długotrwałym bezrobociem.

2. Niski poziom umiejętności i kompetencji

absolwentów szkół ponagimnazjalnych i

wyŜszych do poruszania się po współczesnym

rynku pracy i rynkach pracy krajów Unii

Europejskiej

3. Bezrobocie wśród absolwentów szkół

ponadgimnazjalnych, szkół wyŜszych

4. Brak systemu poradnictwa zawodowego dla

dzieci i młodzieŜy

5. Niski poziom młodzieŜy – absolwentów szkół

ponadgimnazjalnych i wyŜszych do

utrzymania zdolności zatrudnienia

Konsultacje

internetowe

NSZZ

„Solidarność”

Uwagi

znajdują

odzwierciedlenie w

konkursach

zaplanowanych do

realizacji. Wsparcie dla

osób zwolnionych,

przewidzianych do

zwolnienia

lub

zagroŜonych zwolnieniem

z pracy z przyczyn

dotyczących zakładu

pracy, realizowane w

formie tworzenia i

wdraŜania programów

typu outplacement,

obejmujące szeroki zakres

wsparcia, przewidziano w

ramach Poddziałania 8.1.2

(projekt realizowany w

39


6. Ogólnie niski poziom pracowników do

antycypacji zdarzeń zachodzących na rynku

pracy. Coraz mniej przewidywalna przyszłość

spowodowana przez szybkie zmiany

gospodarcze,społeczne i polityczne.

Źródła: Poziom przygotowania absolwentów do

poruszania się na rynku pracy -

wyniki porównawcze dla ponadgimnazjalnych szkół

zawodowych województwa podkarpackiego

Kraków, styczeń 2007. MłodzieŜ na rynku pracy, od

badań do praktyki, Redakcja naukowa: S.

Kwiatkowski, Z.Sirojć, Warszawa 2006, Komenda

Główna OHP, Kwartalne informacje o rynku pracy

WUP, Główny Urząd Statystyczny.

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

1. Zbudowanie społecznej instytucji (fundacja

pracy) zapewniającej moŜliwość w formie

nauki kontynuacji pracy po zwolnieniu (bez

przechodzenia przez etap bezrobocia –

zgłaszany pomysł do Urzędu

Marszałkowskiego 2 lata temu przez NSZZ”

2. Przygotowanie (podniesienie kompetencji)

dzieci i młodzieŜy do poruszania się po

współczesnym rynku pracy w tym takŜe na

rynkach pracy Unii Europejskiej. Dzieci i

młodzieŜ uzyskują wiedzę oraz kompetencje

do poruszania się po współczesnym rynku

pracy, takŜe rynku EU poprzez:

− Poznanie siebie

− Umiejętnością dokonania aktualnej oceny

własnych moŜliwości i predyspozycji

− poznanie sytemu wartości istniejących w

poszczególnych obszarach Ŝycia

− Określenie zainteresowań i kierunków

trybie systemowym przez

samorząd województwa

pomorskiego).

W odniesieniu do

młodzieŜy, wsparcie w

zakresie poradnictwa i

doradztwa edukacyjno –

zawodowe jest moŜliwe

do realizacji, w zaleŜności

od typu kształcenia - w

ramach Poddziałania 9.1.2

(projekt systemowy

realizowany przez

samorząd województwa

pomorskiego) oraz

Działania 9.2 (projekty

realizowane w trybie

konkursowym).

Inicjatywy wdroŜeniowe,

dotyczące adaptacyjności

pracowników, będące

przedmiotem

przedstawionych uwag są

moŜliwe do realizacji w

ramach konkursu w

Poddziałaniu 8.1.3.

Zaproponowane

inicjatywy stanowią

działania w ramach

projektu, natomiast nie są

adekwatne do kryteriów

wyboru projektów.

Forma

projektu

indywidualnego jest

niemoŜliwa

do

zastosowania, gdyŜ nie

jest przewidziana w

ramach obowiązującego

40


aktywności

− Rozumienia ról społecznych i zaangaŜowania

w nie

− Przyswojenie wiedzy o moŜliwościach

edukacyjnych, świecie pracy i informacji o


indywidualnych preferencjach zawodowych

Nabycie umiejętności rozwijania kompetencji

społecznych

− Podniesienie lub nabycie umiejętności

wykorzystywania informacji planowania i

podejmowania decyzji, poznanie metod

poszukiwania pracy, metod i standardów

rekrutacji pracowników, umiejętności

utrzymania zatrudnienia.

systemu realizacji PO KL.

3. Utworzenie partnerstw i paktów na rzecz

zatrudnienia i innowacji na poziomie

krajowym, regionalnym i lokalnym; EFS

będzie wspierał np. rozwijanie systemów i

instrumentów, których celem jest antycypacja

zmian ekonomicznych i społecznych.

Propozycje zakresu i rodzaju działań

− Utworzenie społecznej instytucji- fundacji

pracy która przejmowała by zwolnionych

pracowników od dnia zwolnienia aŜ do

pozyskania zatrudnienia. Projekt na styku

działań 6 i 8 .

Propozycje szczegółowych kryteriów wyboru

projektów

− Projekt indywidualny w zakresie 2

priorytetów.

PRIORYTET VII

Obszary i kwestie problemowe

Po ogłoszeniu konkursu 7.2.1 wielu klientów naszego

Konsultacje

internetowe

ROEFS

CHOJNICE /

Uwagi nieuwzględnione

Poddziałanie 7.2.1 nie

41


ośrodka zwracało uwagę na zapisy kryterium

dostępu, które wskazywało na konieczność

wykazania efektywności zatrudnieniowej BO na

poziomie 20% po realizacji projektu. Taki zapis wielu

organizacjom skutecznie zablokował moŜliwość

aplikowania o środki w ramach konkursu. NaleŜy

pamiętać, Ŝe osoby zagroŜone wykluczeniem

społecznym to bardzo specyficzna grupa,

wymagająca specyficznego podejścia. Z drugiej

strony są pracodawcy uprzedzeni do tej grupy osób,

trudno więc mówić o przyjęciu ich do pracy. Zmiana

nastawienia osób zagroŜonych wykluczeniem i

pracodawców wymaga długofalowych działań. Trudno

takich zmian dokonać jednym projektem, którego

efektem ma być zatrudnienie. Tak określone

kryterium, będące kryterium dostępu zamiast

pomagać zniechęca do podejmowania jakichkolwiek

działań na rzecz osób wykluczonych. Poza tym moŜe

powodować wiele „fikcyjnych” zatrudnień wyłącznie

na wymagany okres czasu po to tylko Ŝeby spełnić

kryterium dostępu.

STOWARZYSZEN

IE

„NA RZECZ

ROZWOJU

MIASTA I GMINY

DEBRZNO”

będzie realizowane, z

uwagi na brak środków,

natomiast Działanie 7.3

zostało usunięte ze

Szczegółowego Opisu

Priorytetów PO KL.

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

Wobec wyŜej opisanego problemu wskazane byłoby

Ŝeby kryterium efektywności zatrudnieniowej na

poziomie 20% było kryterium strategicznym . W ten

sposób wnioskodawcy, którzy zdecydują się na

spełnienie tego kryterium będą mieli dowolność w

podejmowaniu decyzji. Zniweluje to problem

fikcyjnego zatrudnienia ustalanego wcześniej z

pracodawcą po to tylko Ŝeby móc złoŜyć wniosek o

dofinansowanie. Dodatkowe punkty za zatrudnienie

zwiększą szansę na faktyczne podjęcie pracy przez

osoby wykluczone.

Obszary i kwestie problemowe

Kwestią problemową, którą od kilku lat zajmuje się

Starostwo Powiatowe w Lęborku, jest często słaba

Konsultacje

internetowe

STAROSTWO

POWIATOWE

LĘBORKU

W

Uwagi

uwzględnione.

Przewidziano

częściowo

realizację

42


kondycja organizacji pozarządowych działających na

terenie powiatu lęborskiego.

W Lęborku, stolicy powiatu, mieście z 35 tys.

mieszkańców, określa się nieformalną nazwą

„Lęborski Parasol” budynek biurowy po byłych

zakładach ZWAR, w którym swoje biura mają

organizacje pozarządowe działające w przewaŜającej

mierze w Lęborku. Organizacje pozarządowe

działające w gminach wiejskich Powiatu Lęborskiego -

Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko oraz w mieście

Łeba bardzo często nie mają swoich biur, lecz

spotykają się w miejscach udostępnianych przez

instytucje lub osoby prywatne - szkołach,

bibliotekach, ośrodkach kultury.

Zgodnie z Ewidencją Stowarzyszeń prowadzoną przez

Starostwo Powiatowe w Lęborku

(www.powiat.leborski.samorzady.pl, 2011 r.) w

powiecie lęborskim (ok. 63 tys. mieszkańców)

funkcjonuje spora liczba organizacji pozarządowych:

1. stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym

Rejestrze Sądowym - 89 organizacji

2. stowarzyszenia zwykłe - 32 organizacje

3. fundacje - 3 organizacje

4. stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzące

działalności gospodarczej - 17 organizacji

5. uczniowskie kluby sportowe - 21 organizacji

Pomimo stosunkowo duŜej liczby NGO działalność

organizacji pozarządowych w powiecie lęborskim jest

niestety często ograniczona - wiele organizacji

funkcjonuje tylko "na papierze" lub prowadzi bardzo

znikomą działalność, ograniczającą się do kilkukilkunastu

aktywnych członków.

Istnieje duŜa potrzeba zwiększenia działań na rzecz

mieszkańców powiatu lęborskiego w celu ich

integracji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej. W

konkursu w ramach

Poddziałnaia 7.2.2,

ukierunkowanego na

rozwój

ekonomii

społecznej (w tym

utworzenie podmiotów

wspierających podmioty

ekonomii społecznej). W

ramach przedmiotowego

konkursu uwzględniono

kryteria, dotyczące

partnerstwa

z

organizacjami

pozarządowymi oraz

zapewniające

kompleksowość

oferowanego wsparcia.

Poddziałanie 7.2.1 nie

będzie realizowane, z

uwagi na brak środków,

natomiast Działanie 7.3

zostało usunięte ze

Szczegółowego Opisu

Priorytetów PO KL.

43


Powiecie Lęborskim brakuje animatorów lokalnych,

którzy mogliby oddziaływać na lokalną społeczność

poprzez współdziałanie i pracę

"u podstaw". Obserwujemy obecnie w Polsce

profesjonalizację zawodu animatora.

MoŜna skończyć studia w zakresie animacji (zwykle

podyplomowe), moŜna uczyć się animacji

w szkołach policealnych (np. słuŜb społecznych).

Animatorzy legitymujący się formalnym

wykształceniem „kierunkowym” znajdują

zatrudnienie w wielu instytucjach publicznych

i niepublicznych – wdraŜają programy dotyczące

pomocy społecznej, zajmują się animacją kultury,

pełnią funkcje doradców i ekspertów. Animacja

lokalna zamiast organizować ludziom Ŝycie, ma za

zadanie motywować i mobilizować ich do tego, by

sami poszukiwali rozwiązań swoich problemów, by

szukali partnerów i form współpracy, by budowali

koalicje wokół swoich spraw – społecznych,

kulturalnych, edukacyjnych, ekonomicznych.

Animacja to umiejętności, działanie i postawa.

Starostwo Powiatowe w Lęborku w maju 2011 roku

przeprowadziło badanie ankietowe dotyczące

działalności organizacji pozarządowych istniejących w

powiecie lęborskim. Ankieta przygotowana została w

celu pozyskania informacji o kondycji organizacji

pozarządowych z terenu powiatu lęborskiego, ich

potencjale, potrzebach i planowanych

przedsięwzięciach. Wiedza zdobyta

w wyniku przeprowadzenia badania zostanie

wykorzystana przez Starostwo Powiatowe

w Lęborku przy planowaniu działań projektowych na

rzecz organizacji pozarządowych, które

w przyszłości mogą przynieść organizacjom

wymierne korzyści. Zainteresowane organizacje

przedstawiły informacje i potrzeby dotyczące ich

samych.

44


Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

Cel Działania:

Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagroŜonych

wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora

ekonomii społecznej.

Osoby zaliczone do grup zagroŜonych wykluczeniem

społecznym wymagają kompleksowego wsparcia i

stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze

społeczeństwem. Jednym z elementów systemu

wsparcia osób wykluczonych moŜe być rozwijający

się sektor ekonomii społecznej, instytucje integracji

społecznej oraz wsparcie inicjatyw samoorganizacji i

samopomocy wśród osób biernych zawodowo, czy

dyskryminowanych na rynku pracy.

W ramach projektów powinno zakładać się

wzmacnianie podmiotów wspierających i

realizujących usługi wobec podmiotów ekonomii

społecznej oraz budowanie otoczenia

sprzyjającego ich rozwojowi. W szczególności

promować powinno się inicjatywy partnerskie,

wykorzystujące moŜliwości współpracy partnerów

publicznych z organizacjami pozarządowymi.

Propozycje zakresu i rodzaju działań

Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym

wzmocnienia potencjału) instytucji otoczenia sektora

ekonomii społecznej, zapewniających w ramach

projektu w sposób komplementarny i łączny:

• dostęp do usług prawnych, księgowych,

marketingowych

• doradztwa (indywidualnego i grupowego, m.in. w

postaci punktów lub centrów doradztwa,

inkubatorów społecznej przedsiębiorczości

tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju)

• szkoleń umoŜliwiających uzyskanie wiedzy i

umiejętności potrzebnych do załoŜenia i/lub

45


prowadzenia działalności w sektorze ekonomii

społecznej

• usług wspierających rozwój partnerstwa

lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in.

poprzez budowę sieci współpracy lokalnych

podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów

ekonomii społecznej)

• promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w

sektorze ekonomii społecznej

Propozycje szczegółowych kryteriów wyboru

projektów

Działanie 7.2.2 PO KL:

• kompleksowość wsparcia

• kontynuacja działań podjętych przez instytucje/

organizacje pozarządowe/ przedsiębiorców,

podjętych w ramach poprzednich konkursów w

ramach PO KL lub innych źródeł UE

Obszary i kwestie problemowe

Problemy społeczne w woj. pomorskim w związku z

kryzysem gospodarczym, upadkiem przemysłu

stoczniowego, bezrobociem powyŜej poziomu

krajowej stopy bezrobocia, nie są rozwiązywane w

tempie zadowalającym. Problemy nie mogą być

rozwiązane bez znaczącego udziału organizacji

pozarządowych, podejmujących niejednokrotnie

działania, z którymi trudno sobie poradzić

samorządom. Wiele samorządów powierza realizację

zadań społecznych organizacjom pozarządowym – w

przypadku naszego regionu sytuacja nie wygląda tak

optymistycznie. Dotyczy to nie tylko realizacji zadań,

ale współpracy samorządów z organizacjami w

ogólności. Trudno doszukać się znaczących

przykładów choćby przekazywanie mienia

komunalnego na własność organizacjom, które

prowadzą w nich działalność na rzecz tej samej

Konsultacje

internetowe

Pomorska Rada

Organizacji

Pozarządowych

(PROP)

Uwagi

częściowo

uwzględnione.

Przewidziano realizację

konkursu w ramach

Poddziałania 7.2.2. W

ramach przedmiotowego

konkursu uwzględniono

kryteria, dotyczące

partnerstwa

z

organizacjami

pozarządowymi.

Poddziałanie 7.2.1 nie

będzie realizowane, z

uwagi na brak środków,

natomiast Działanie 7.3

zostało usunięte ze

Szczegółowego Opisu

Priorytetów PO KL.

46


społeczności lokalnej.

Dodatkowo wsparcie ekonomii społecznej

powstrzymane zostało poprzez brak w ostatnich

latach konkursu z poddziałania 7.2.2, co sprawia, Ŝe

nie zwiększa się samofinansowanie sektora. Jak

wiadomo, rozwój ekonomii społecznej w naszym

województwie pozostawia wiele do Ŝyczenia.

Organizacje pozarządowe mają poprzez kryteria

stosowane w konkursach POKL (premia punktowa dla

PPZSS, ograniczenia dot. potencjału finansowego i

inne) znacznie utrudniony dostęp do środków UE .

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

Wobec wciąŜ narastających problemów na rynku

pracy oraz problemów społecznych związanych z

wykluczeniem określonych grup, a przy tym niskiego

w woj. pomorskim wsparcia podejmujących się

działań na ich rzecz organizacji pozarządowych,

występuje konieczność wsparcia Trzeciego Sektora w

zakresie profesjonalizacji działań jak równieŜ

ekonomizacji sektora pozarządowego. WiąŜe się to z

koniecznością realizacji działań podejmowanych w

ramach poddz. 7.2.2, oraz zwiększeniem moŜliwości

pozyskiwania przez organizacje społeczne lub w

partnerstwie z organizacjami, środków na

dofinansowanie wnioskowanych inicjatyw.

Propozycje zakresu i rodzaju działań

o 7.2.1 –działanie cieszące się

największym zainteresowaniem ze

strony III Sektora (wobec braku w

województwie konkursów z poddz

7.2.2) , traktowane jest równieŜ

przez IP jako wsparcie działań

powołanych juŜ CISów/ KISów. W

takiej sytuacji działanie to powinno

mieć zdecydowanie większą

47


alokację, aby ze środków poddz

7.2.1 realizować chociaŜby

najlepsze, najbardziej innowacyjne

ze zgłaszanych projektów dot.

integracji społecznej.

Zdecydowanym błędem jest

wprowadzenie promocji punktowej w

kryteriach strategicznych dla

powiatowych partnerstw na rzecz

zatrudnienia i spójności społ ,

związanej z deklaracją realizacji

projektu wyłącznie przez członków

zawartych partnerstw, co stanowi

faktyczne zahamowanie procesu

rozwoju partnerstwa. Sytuacja taka

stanowi nieuzasadnione dalsze

wsparcie PPnrZSS oraz stanowi

nierówne traktowanie wnioskodawców.

Kryteria, które stawiają w gorszej

sytuacji wnioskodawców z III Sektora,

w szczególności organizacje z duŜym

doświadczeniem w zakresie działań

społecznych na rzecz wykluczonych,

ograniczają ich dostęp do środków UE.

Tym samym IP nie wykorzystuje

bogatego potencjału organizacji

pozarządowych, ich innowacyjnych

niejednokrotnie rozwiązań , opierając

działania z zakresu pomocy społecznej

na podległych samorządom ośrodkach,

co jest niejednokrotnie traktowane

jako finansowe wsparcie ośrodków

pomocy społecznej. Ograniczenia dot.

dostępu dla organizacji pozarządowych

są w sprzeczności z zasadą

pomocniczości oraz zasadą, aby środki

UE wydatkowane były na działania

bardziej innowacyjne, związane ze

48


zmianą, zamiast działań które z zasady

powinny być finansowane przez

samorządy.

o 7.2.2 – dwuletni okres braku

realizacji tego poddziałania

spowodował cofnięcie się naszego

regionu w porównaniu z sąsiednimi

województwami w zakresie rozwoju

ekonomii społecznej. Znaleźliśmy

się poza systemem wsparcia ES, co

w sytuacji gdy finansowanie i

powierzanie organizacjom pozarz.

zadań publicznych przez samorządy

w pomorskiem ma wymiar

minimalny, całkowicie uniemoŜliwia

waŜny proces ekonomizacji III

Sektora. Organizacje pozarządowe

nie uzyskują środków na cele

statutowe, nie uzyskują równieŜ

wsparcia w celu wprowadzania

choćby

ograniczonego

samofinansowania prowadzonej

działalności. Obecna sytuacja

utrudnia organizacjom z

pomorskiego ubieganie się o

dofinansowanie z priorytetu V

POKL, gdyŜ NGOsy ubiegające się o

dotacje z tego priorytetu

obowiązane są wykazać się

współpracą z ośrodkami wsparcia

ES, a z powodu braku OWSS w

pomorskiem - z innych

województw. W 2012 roku alokacja

dot 7.2.2 powinna być na tyle

wysoka, aby chociaŜ w części

zrekompensować brak finansowania

z lat poprzednich, skierowana

powinna być szczególnie do tych

49


organizacji, które mimo opisanych

utrudnień prowadziły działania na

rzecz rozwoju i wsparcia ES.

o

7.3 - punktowanie poprzez kryteria

strategiczne

powiatowych

partnerstw na rzecz zatrudnienia i

spójności społecznej jest niezgodne

z samą ideą działania 7.3 – jako

incjatywy oddolnej. Partnerstwa,

które nie były inicjowane oddolnie

(inicjatywa IP w konkursach 7.2.1

2008/2009 realizowana zazwyczaj

poprzez struktury starostw

powiatowych) powinny wykazać

raczej , Ŝe realizują inicjatywy

zgłaszane im oddolnie przez lokalne

organizacje, mieszkańców, których

wspierają w realizacji tych działań i

pomagają w ubieganiu się o środki

na realizację, jeśli zamierzają

ubiegać się o dotacje w ramach

dz.7.3. W Ŝadnym przypadku

partnerstwa podejmujące takie

inicjatywy nie powinny być

zamknięte dla innych podmiotów.

Propozycje szczegółowych kryteriów wyboru

projektów

Kryteria takie powinny być wypracowane z udziałem

grupy roboczej (z reprezentacją partnerów

społecznych, w tym organizacji pozarządowych) –

np. wg wypracowanego przez KST modelu łódzkiego.

Kryteria powinny umoŜliwić szerszy dostęp

organizacji pozarządowych do realizacji zadań na

rzecz określonych grup społecznych , a co ma

szczególne znaczenie-i współtworzenia polityk

50


lokalnych, w tym w zakresie wzrostu ES i kapitału

społecznego.

Kryteria powinny ukierunkowywać środki na

działania na rzecz aktywizacji takich grup jak:

-niepełnosprawni ( podobnie jak w PD na 2011) –

m.in. poprzez wsparcie dla spółdzielni socjalnych i

innych podmiotów Ekonomii Społecznej

-grupy wykluczonych społecznie, jak rodzice

samotnie wychowujący dzieci, osoby opuszczające

zakłady karne i in.

- młodzieŜ usamodzielniająca się , opuszczająca

placówki opiekuńczo wychowawcze

- długotrwale bezrobotni, w szczególności 50 plus

Obszary i kwestie problemowe

Przyczynami problemu integracji społecznej w

powiecie słupskim są bezpośrednio: ubóstwo,

sieroctwo, bezdomność, bezrobocie,

niepełnosprawność, długotrwała lub cięŜka choroba,

przemoc w rodzinie itp.

Jednym z podstawowych problemów ekonomii

społecznej w powiecie słupskim jest ubóstwo.

Prowadzi ono do zjawiska wykluczenia społecznego,

polegającego na nieuczestniczeniu w zwyczajowej i

społecznie akceptowanej drodze Ŝyciowej lub tez

„wypadaniu” z niej.

Innym problemem sektora społeczno-ekonomicznego

w powiecie słupskim jest bezrobocie, które

niekorzystnie oddziałuje nie tylko osobę nim

dotkniętą, lecz takŜe przyczynia sie m.in. do:

ubóstwa, dezintegracji rodziny, zwiększenia ryzyka

zaistnienia patologii Ŝycia społecznego (np. przemocy

w rodzinie), prowadząc do marginalizacji i

wykluczenia społecznego. Problem bezrobocia to

problem nie tylko powiatu słupskiego ale teŜ całego

kraju a takŜe gospodarki międzynarodowej i

globalnej.

Konsultacje

internetowe

Starostwo

Powiatowe

Słupsku

w

Postulaty

zostały

uwzględnione w procesie

tworzenia głównych

załoŜeń Planów działania

PO KL na rok 2012 w

województwie pomorskim.

Zgłoszone propozycje

wzięto pod uwagę

w ramach opracowywania

PD w poszczególnych

Priorytetach (obszarach

problemowych), w tym w

zakresie typów projektów

oraz szczegółowych

kryteriów ich wyboru.

51


Ludzie nie mający pracy czuja sie nieprzydatni,

bezuŜyteczni, a takŜe odrzuceni przez społeczeństwo.

Wpływa to bardzo niekorzystnie na integrację

społeczną w powiecie słupskim.

Niepełnosprawność – z przeprowadzonego w 2002

roku Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, na

terenie miasta Słupska udokumentowano 13144 osób

niepełnosprawnych, natomiast na terenie powiatu

słupskiego było to 11033 osób niepełnosprawnych.

JednakŜe niespójny system orzekania o

niepełnosprawności nie daje pełnej diagnostyki w

określeniu prawidłowej liczby osób

niepełnosprawnych. Trzeba przyznać iŜ

niepełnosprawni spotykają się z problemami

psychologicznymi i społecznymi, które wiąŜą sie z

trudnościami akceptacji samego siebie i swoich

schorzeń oraz z brakiem zrozumienia ze strony ludzi

zdrowych.

Istotnym problemem środowiska osób

niepełnosprawnych w powiecie słupskim jest brak

pracy. Długotrwałe bezrobocie wywołuje wiele

negatywnych skutków psychologicznych i

społecznych. Osoby niepełnosprawne oczekują

pomocy ze strony urzędu pracy, gdyŜ maja duŜe

trudności w poruszaniu sie po nim. Potrzeby

lokalnego rynku wskazują jednoznacznie na

konieczność podejmowania stałych działań na rzecz

aktywizacji bezrobotnych osób niepełnosprawnych.

Na koniec marca 2011r. zarejestrowanych

bezrobotnych w PUP Słupsk było 479 osób

niepełnosprawnych.

Kolejnym problemem występującym na terenie

powiatu słupskiego oraz miasta Słupska jest

niepełnosprawność wśród młodzieŜy uczącej się.

Następną barierą w integracji społecznej

mieszkańców powiatu słupskiego jest bezradność w

sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach

52


niepełnych i nieletnich. Najczęściej niezaradność

rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy

się z innymi dysfunkcjami takimi jak: uzaleŜnienie od

środków psychoaktywnych, przemoc domowa,

zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w

sytuacjach kryzysowych, problemy w pełnieniu ról

rodzicielskich, małŜeńskich, zawodowych wyraŜające

się m. in. w postaci niedojrzałości emocjonalnej,

problemach we współŜyciu z ludźmi, trudnościach

adaptacyjnych, niezaradności w prowadzeniu

gospodarstwa domowego, problemach

wychowawczych w środowisku rodzinnym, szkolnym

ujawniających się w postaci zachowań

buntowniczych, agresywnych, konfliktowych, łamania

przez dzieci i młodzieŜ panujących obyczajów, norm,

wartości.

Z analizy obecnej sytuacji w zakresie infrastruktury

społecznej na terytorium powiatu słupskiego

wynika,, iŜ naleŜałoby tworzyć nowe formy w

zakresie opieki stałej i środowiskowej.

Ostatecznym czynnikiem stojącym na drodze do

pełnego wykorzystania potencjału społecznego w

powiecie słupskim jest zaangaŜowanie obywateli w

rozwiązywanie problemów ich lokalnych wspólnot.

Obywatele zorganizowani w formie fundacji,

stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych są

naturalnym partnerem dla samorządu lokalnego w

realizacji jego zadań publicznych. Aktywna

działalność organizacji pozarządowych jest wyrazem

społecznego zaangaŜowania obywateli, elementem

spajającym i rozwijającym lokalna społeczność.

Wspiera grupy, które nie radzą sobie w codziennym

Ŝyciu, otwiera społeczeństwo na tych, którzy z

róŜnych przyczyn mogą czuć się wykluczeni.

Organizacje proponują innowacyjne działania w wielu

obszarach Ŝycia społecznego, stanowiąc waŜny

element rozwoju lokalnego. Obecnie Unia Europejska

preferuje projekty, które powstają dla zaspokajania

53


potrzeb wynikających z konieczności rozwiązywania

problemów społecznych. Za projekty te odpowiada

sektor publiczny często przy aktywnym udziale

organizacji pozarządowych, w oparciu o

zaangaŜowanych liderów i działaczy tych organizacji

oraz przy udziale grup wyznaniowych wielokrotnie

wyręczających sektor publiczny w opiece społecznej i

rozwiązywaniu problemów społecznych.

Słabe strony powiatu słupskiego w obszarze ekonomii

społecznej – ubóstwo – to m.in.:

- duŜa liczba rodzin korzystających z pomocy

społecznej,

- niewystarczającą ilość środków przeznaczanych

przez gminy na przeciwdziałanie ubóstwu i

bezrobociu,

- przepisy (ustawa o pomocy społecznej)

nieadekwatne do rzeczywistych zjawisk, problemów,

- dysfunkcja rodziny (zgodnie z ustawa o pomocy

społecznej),

- niepełnosprawność.

Słabe strony powiatu słupskiego w obszarze ekonomii

społecznej – bezrobocie – to m.in.:

- wysoki wskaźnik ludności z wykształceniem

podstawowym, gimnazjalnym i zasadniczym,

- niewystarczająca współpraca pomiędzy

samorządami i lokalnymi przedsiębiorcami,

- niskie kwalifikacje zawodowe osób długotrwale

bezrobotnych,

- wzrost liczby osób bezrobotnych z wyŜszym

wykształceniem (zdobyte wykształcenie

nieadekwatne do rynku pracy),

- brak placówki (np. hotelu) dającej całodobowa

opiekę i pielęgnację tylko osobom bezdomnym.

Słabe strony powiatu słupskiego w obszarze ekonomii

społecznej – niepełnosprawność – to m.in.:

- brak stałej i skutecznej polityki zatrudniania

osób niepełnosprawnych,

- istniejące bariery utrudniające funkcjonowanie

54


społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych,

- niewystarczająca liczba mieszkań dostosowana do

osób niepełnosprawnych.

Słabe strony powiatu słupskiego w obszarze ekonomii

społecznej – bezradność – to m.in.:

- brak systemowych, długotrwałych rozwiązań w

zakresie wsparcia rodziny,

- bezradność i bierność rodzin w rozwiązywaniu

własnych problemów,

- dezintegracja rodziny (zjawisko dotyczące euro

sierot i euro dziadków),

- dziedziczenie niskiego statusu społecznego,

- brak fachowej pomocy w zakresie organizacji czasu

wolnego dzieciom i młodzieŜy w miejscu

zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem

obszarów wiejskich,

- niechęć społeczeństwa i marazm,

- programy wspierające realizowane w organizacjach

pozarządowych,

- niewystarczające działania instytucji wspierających

rodziny,

- brak wiedzy merytorycznej w przygotowaniu i

realizacji programów organizacji pozarządowych

wspierających bezradność.

Słabe strony powiatu słupskiego w obszarze ekonomii

społecznej – bezdomność – to m.in.:

- brak budownictwa socjalnego i komunalnego,

- brak wiedzy nt. wychowania w poszanowaniu osób

bezdomnych,

- brak regulacji prawnych dotyczących postępowania

wobec aktów wandalizmu na powierzonym mieniu.

ZagroŜenia powiatu słupskiego w obszarze ekonomii

społecznej – ubóstwo – to m.in.:

- więcej przyczyn powodujących wzrost ubóstwa,

- wzrost stopy bezrobocia i uboŜenie społeczeństwa,

- marginalizowanie problemów ubóstwa,

- narastające rozwarstwienie społeczeństwa,

55


- narastające zjawisko patologii,

- znieczulica.

ZagroŜenia powiatu słupskiego w obszarze ekonomii

społecznej – bezrobocie – to m.in.:

- dziedziczenie bezrobotnego stylu Ŝycia i brak

motywacji u długotrwale bezrobotnych do

podejmowania zatrudnienia,

- dyskryminacja na rynku pracy osób w wieku

produkcyjnym (44-65 lat).

ZagroŜenia powiatu słupskiego w obszarze ekonomii

społecznej – niepełnosprawność – to m.in.:

- ograniczenie moŜliwości rynku pracy dla osób

niepełnosprawnych,

- wysokie bezrobocie,

- brak elastycznych form zatrudnienia osób

niepełnosprawnych i ich opiekunów,

- brak mieszkań przystosowanych do potrzeb osób

niepełnosprawnych,

- brak placówek o charakterze rehabilitacyjnoedukacyjnym,

warsztatów terapii zajęciowej,

dziennych domów pobytu i innych form placówek.

ZagroŜenia powiatu słupskiego w obszarze ekonomii

społecznej – bezdomność – to m.in.:

- stereotyp osoby bezdomnej,

- syndrom bezdomnego,

- drogie budownictwo i utrzymanie mieszkań.

Słabe strony powiatu słupskiego w obszarze

społeczeństwa obywatelskiego to m.in.:

- brak otwartości na mniejszości narodowe, religijne,

seksualne,

- niewystarczająca integracja społeczna,

- zbyt mały przepływ informacji i wymiany dobrych

praktyk miedzy JST i innymi instytucjami,

- bierność obywatelska, wynikająca miedzy innymi z

niskiej świadomości obywatelskiej, objawiającej sie w

postaci braku poczucia odpowiedzialności za

wspólnotę,

56


- brak szerokiej edukacji obywatelskiej,

- relatywnie niska aktywność wolontariatu i filantropii

w perspektywie horyzontalnej objawiająca się przede

wszystkim w niewielkim udziale obywateli we

wspieraniu działań społecznych np. w formie

angaŜowania swojego czasu, bądź swoich pieniędzy,

- słaba kondycja finansowa sektora pozarządowego,

- stosunkowo szybkie zaprzestanie działalności przez

część organizacji na forum publicznym,

- utrudniony dostęp do usług infrastrukturalnych

(doradztwo, szkolenia itp.) dotyczący w szczególności

wsi i małych miasteczek,

- brak systematycznych i holistycznych badan

sektora, umoŜliwiający rzetelna diagnozę sytuacji w

jakiej znajdują się organizacje pozarządowe,

- znaczące zróŜnicowanie aktywności organizacji w

podziale na obszary miejskie i wiejskie,

- marginalizacja niektórych obszarów działania,

spowodowana brakiem zainteresowania ze strony

publicznych i prywatnych sponsorów,

- wysokie koszty szkoleń specjalistycznych,

- niechęć do zrzeszania się w organizacjach

pozarządowych.

ZagroŜenia powiatu słupskiego w obszarze

społeczeństwa obywatelskiego to m.in.:

- spadek zainteresowania wolontariatem,

- chęć czerpania korzyści tylko "dla siebie" – jako

powód tworzenia organizacji pozarządowych,

- brak funduszy na dokształcenie pracowników,

- brak szkoleń adekwatnych do potrzeb pracowników

JST i organizacji pozarządowych,

- asymetryczność relacji administracja publiczna –

organizacje pozarządowe w procesie zarządzania

społecznościami lokalnymi i regionalnymi,

- niebezpieczeństwo wykorzystania nieformalnych

układów w relacjach miedzy sektorami,

- umacnianie i zwiększanie roli duŜych i bogatych

57


organizacji kosztem małych i niedofinansowanych,

- niski poziom zaufania społecznego do organizacji

społecznych,

- zagroŜenie sektorów biurokratyzacja i formalizacja

związana z korzystaniem ze środków publicznych,

- brak zaplecza technicznego i infrastruktury

niezbędnej do prowadzenia działalności np. przez

organizacje pozarządowe,

- relatywnie niska liczba zawiązanych partnerstw

przekładająca sie na niska ilość pozyskiwanych

środków z funduszy UE.

Źródło: Słupski Powiatowy Program na rzecz

Zatrudnienia i Spójności Społecznej 2010-2013r.,

dane PUP.

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

PRIORYTET: STWORZENIE WARUNKÓW

OSOBOM I RODZINOM Z TERENU MIASTA

SŁUPSKA I POWIATU SŁUPSKIEGO DO

PRZEZWYCIEZENIA SYTUACJI ZYCIOWYCH,

KTÓRYCH NIE SA W STANIE POKONAC,

WYKORZYSTUJAC WŁASNE MOZLIWOSCI I

UPRAWNIENIA.

1. Diagnoza i analiza czynników prowadzących

do wykluczenia społecznego.

Powiązanie z priorytetami PO KL: Priorytet VII

Promocja integracji społecznej.

Strategia Polityki Społecznej Województwa

Pomorskiego do 2013 roku: Priorytet II

Wzmocnienie integracji społecznej.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Mieście Słupsku na lata 2010 – 2018: Priorytet II

Wyrównywanie szans podjęcia zatrudnienia, w

szczególności przez osoby defaworyzowane na

rynku pracy.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

58


Powiecie Słupskim: Cel Tworzenie organizacji

wspierających

działania na rzecz rozwiązywania problemów

społecznych i współpracy z istniejącymi.

2. Pomoc osobom wykluczonym społecznie.

Powiązanie z priorytetami PO KL: Priorytet VII

Promocja integracji społecznej.

Strategia Polityki Społecznej Województwa

Pomorskiego do 2013 roku: Priorytet II

Wzmocnienie integracji społecznej.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Mieście Słupsku na lata 2010 – 2018: Cel

strategiczny: Zapobieganie dysfunkcjom Ŝycia

społecznego i zmniejszenie ich skutków.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Powiecie Słupskim: Cel Podjecie działań w

kierunku skutecznej opieki nad dzieckiem i

rodziną.

3. Wzmocnienie równych szans osób

niepełnosprawnych.

Powiązanie z priorytetami PO KL: Priorytet VII

Promocja integracji społecznej.

Strategia Polityki Społecznej Województwa

Pomorskiego do 2013 roku: Priorytet II

Wzmocnienie integracji społecznej.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Mieście Słupsku na lata 2010 – 2018: Cel

strategiczny: Eliminowanie wszelkich barier

utrudniających osobom niepełnosprawnym

równy dostęp do wszystkich dziedzin Ŝycia.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Powiecie Słupskim: Cel Zabezpieczenie opieki nad

osobami niepełnosprawnymi i starszymi.

Słupski Program na rzecz Osób Niepełnosprawnych

na lata 2009 – 2015: Obszar UmoŜliwienie

osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w

Ŝyciu społecznym Obszar Wyrównywanie szans

osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

59


Rehabilitacja

zawodowa.

4. Zintegrowanie działań samorządów lokalnych

i organizacji pozarządowych ukierunkowanych

na politykę społeczna.

Powiązanie z priorytetami PO KL: Priorytet VII

Promocja integracji społecznej.

Strategia Polityki Społecznej Województwa

Pomorskiego do 2013 roku: Priorytet II

Wzmocnienie integracji społecznej.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Mieście Słupsku na lata 2010 – 2018: Cel

strategiczny: Zapobieganie dysfunkcjom Ŝycia

społecznego i zmniejszenie ich skutków.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Powiecie Słupskim: Cel Tworzenie organizacji

wspierających

działania na rzecz rozwiązywania problemów

społecznych i współpracy z istniejącymi.

5. Rozwój doskonalenia zawodowego kadr

pomocy społecznej.

Powiązanie z priorytetami PO KL: Priorytet VII

Promocja integracji społecznej.

Strategia Polityki Społecznej Województwa

Pomorskiego do 2013 roku: Priorytet II

Wzmocnienie integracji społecznej.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Mieście Słupsku na lata 2010 – 2018: Cel

strategiczny: Zapobieganie dysfunkcjom Ŝycia

społecznego i zmniejszenie ich skutków.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Powiecie Słupskim: Cel Tworzenie organizacji

wspierających

działania na rzecz rozwiązywania problemów

społecznych i współpracy z istniejącymi.

6. Wspieranie działań w kierunku skutecznej

opieki nad dzieckiem i rodzina.

Powiązanie z priorytetami PO KL: Priorytet VII

Promocja integracji społecznej.

60


Strategia Polityki Społecznej Województwa

Pomorskiego do 2013 roku: Priorytet II

Wzmocnienie integracji społecznej.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Mieście Słupsku na lata 2010 – 2018: Cel

strategiczny: Udoskonalenie systemu opieki

nad dzieckiem i rodzina.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Powiecie Słupskim: Cel Podjecie działań w

kierunku skutecznej

opieki nad dzieckiem i rodzina.

7. Zabezpieczenie opieki nad osobami

niepełnosprawnymi i starszymi.

Powiązanie z priorytetami PO KL: Priorytet VII

Promocja integracji społecznej.

Strategia Polityki Społecznej Województwa

Pomorskiego do 2013 roku: Priorytet II

Wzmocnienie integracji społecznej.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Mieście Słupsku na lata 2010 – 2018: Cel

strategiczny: Eliminowanie wszelkich barier

utrudniających osobom niepełnosprawnym

równy dostęp do wszystkich dziedzin Ŝycia.

Cel strategiczny: Poprawa jakości Ŝycia

seniorów w Mieście Słupsku.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Powiecie Słupskim: Cel Zabezpieczenie opieki nad

osobami

niepełnosprawnymi i starszymi.

Słupski Program na rzecz Osób Niepełnosprawnych

na lata 2009 – 2015: Obszar UmoŜliwienie

osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w

Ŝyciu społecznym Obszar Wyrównywanie szans

osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Rehabilitacja

zawodowa.

8. Tworzenie warunków dla lepszego

zorganizowania lokalnej społeczności.

Powiązanie z priorytetami PO KL: Priorytet VII

61


Promocja integracji społecznej.

Strategia Polityki Społecznej Województwa

Pomorskiego do 2013 roku: Priorytet II

Wzmocnienie integracji społecznej.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Mieście Słupsku na lata 2010 – 2018: Cel

strategiczny: Zapobieganie dysfunkcjom Ŝycia

społecznego i zmniejszenie ich skutków.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Powiecie Słupskim: Cel Tworzenie organizacji

wspierających

działania na rzecz rozwiązywania problemów

społecznych i współpracy z istniejącymi.

9. Rozwój działań w kierunku organizacji czasu

wolnego dzieci i młodzieŜy ze szczególnym

uwzględnieniem środowiska wiejskiego.

Powiązanie z priorytetami PO KL: Priorytet VII

Promocja integracji społecznej.

Strategia Polityki Społecznej Województwa

Pomorskiego do 2013 roku: Priorytet II

Wzmocnienie integracji społecznej.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Mieście Słupsku na lata 2010 – 2018: Cel

strategiczny: Udoskonalenie systemu opieki

nad dzieckiem i rodzina.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w

Powiecie Słupskim:

Cel Podjecie działań w kierunku skutecznej

opieki nad dzieckiem i rodziną.

PRIORYTET: ROZWÓJ SPOŁECZENSTWA

OBYWATELSKIEGO I ADMINISTRACJI

PUBLICZNEJ

1. Podnoszenie jakości funkcjonowania

instytucji działających w obszarze poŜytku

publicznego.

Powiązanie z priorytetami POKL: Priorytet I

Zatrudnienie i integracja społeczna.

62


Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego:

Priorytet Spójność: Rozwój społeczeństwa

obywatelskiego.

Strategia Rozwoju Miasta Słupska 2007-2015: Cel

Rozwój zasobów ludzkich poprzez ich

dostosowanie do wymogów rynku pracy oraz

wspieranie przedsiębiorczości i kreowanie

nowoczesnej gospodarki wzmacniającej

pozycje Słupska w regionie Pomorza.

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu

Słupskiego: Priorytet Tworzenie warunków dla

rozwoju edukacji i kultury.

2. Wzmocnienie potencjału administracji

publicznej.

Powiązanie z priorytetami POKL: Priorytet I

Zatrudnienie i integracja społeczna. Priorytet II

Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa

stanu zdrowia osób pracujących. Priorytet V

Dobre rządzenie.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego:

Priorytet Spójność: Rozwój społeczeństwa

obywatelskiego.

Strategia Rozwoju Miasta Słupska 2007-2015: Cel

Rozwój zasobów ludzkich poprzez ich

dostosowanie do wymogów rynku pracy oraz

wspieranie przedsiębiorczości i kreowanie

nowoczesnej gospodarki wzmacniającej

pozycje Słupska w regionie Pomorza.

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu

Słupskiego: Priorytet Tworzenie warunków dla

rozwoju edukacji i kultury.

Priorytet Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo.

3. Rozwój dialogu społecznego.

Powiązanie z priorytetami POKL: Priorytet V Dobre

rządzenie.

Powiązanie z priorytetami POKL: Priorytet I

Zatrudnienie i integracja społeczna.

63


Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego:

Priorytet Spójność: Rozwój społeczeństwa

obywatelskiego.

Strategia Rozwoju Miasta Słupska 2007-2015: Cel

Rozwój zasobów ludzkich poprzez ich

dostosowanie do wymogów rynku pracy oraz

wspieranie przedsiębiorczości i kreowanie

nowoczesnej gospodarki wzmacniającej

pozycje Słupska w regionie Pomorza.

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu

Słupskiego: Priorytet Tworzenie warunków dla

rozwoju edukacji i kultury.

4. Rozwój potencjału sektora organizacji

pozarządowych.

Powiązanie z priorytetami POKL: Priorytet V Dobre

rządzenie.

Powiązanie z priorytetami POKL: Priorytet I

Zatrudnienie i integracja społeczna.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego:

Priorytet Spójność: Rozwój społeczeństwa

obywatelskiego.

Strategia Rozwoju Miasta Słupska 2007-2015: Cel

Rozwój zasobów ludzkich poprzez ich

dostosowanie do wymogów rynku pracy oraz

wspieranie przedsiębiorczości i kreowanie

nowoczesnej gospodarki wzmacniającej

pozycje Słupska w regionie Pomorza.

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu

Słupskiego: Priorytet Tworzenie warunków dla

rozwoju edukacji i kultury.

Źródło: Słupski Powiatowy Program na rzecz

Zatrudnienia i Spójności Społecznej 2010-2013r.

Propozycje zakresu i rodzaju działań

1. Przeciwdziałanie bezrobociu i ubóstwu.

Opis działań:

64


Skuteczne przeciwdziałanie problemom społecznym

musi opierać sie na ciągłej diagnozie sytuacji oraz

prawidłowym przepływie informacji miedzy

instytucjami świadczącymi pomoc osobom

zagroŜonym wykluczeniem społecznym. Analizowanie

aktualnych potrzeb i prognozowanie zmian w liczbie i

strukturze osób potrzebujących wsparcia.

Analizowanie głównych problemów społecznych i

zasięgu ich działania. Analizowanie potrzeb w celu

określenia niezbędnej infrastruktury społecznej do

realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Wypracowanie zasad współpracy przy wymianie

informacji miedzy instytucjami i organizacjami

zajmującymi sie pomocą społeczna. Przeprowadzenie

badan sondaŜowych i ankietowych wśród

bezrobotnych - podopiecznych Miejskiego Ośrodka

Pomocy Rodzinie w Słupsku, Ośrodków Pomocy

Społecznej działających na terenie gmin powiatu

słupskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie. Opracowywanie półrocznych raportów

diagnostycznych.

2. Działania na rzecz osób i rodzin, które

znalazły sie w trudnej sytuacji.

Opis działań:

Utworzenie centrum aktywizacji i pracy socjalnej -

zwiększenie ilościowe pracowników socjalnych celem

aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagroŜonych

wykluczeniem społecznym. Współpraca kadr słuŜb

pomocy społecznej z kadrami rynku pracy w zakresie

pośrednictwa pracy i doskonalenia zawodowego.

Tworzenie zróŜnicowanych programów i

alternatywnych form zatrudnienia poprzez

zastosowanie instrumentów aktywizacji społecznozawodowej,

edukacyjnej i zdrowotnej. Wspieranie

rozwoju organizacji społecznych jako alternatywy dla

rynku pracy. ZaangaŜowanie organizacji

pozarządowych w rozwój rynku usług

odpowiadających potrzebom społecznym.

65


Aktywizacja i mobilizacja podmiotów lokalnych na

rzecz budowy partnerstwa publiczno- społecznego.

Uświadamianie korzyści płynących z podjęcia pracy

niekoniecznie stałej (prace krótkoterminowe,

dorywcze). Organizowanie szkoleń z zakresu Klubu

Pracy.

Praca w oparciu o kontrakty socjalne. Pomoc w

zapewnieniu opieki nad małymi dziećmi, które

pozostają pod opieka osób bezrobotnych (pomoc w

poszukiwaniu pracy, uzyskaniu miejsca w

przedszkolu, Ŝłobku, częściowa refundacja kosztów).

UmoŜliwienie kontaktu z doradca zawodowym,

monitorowanie częstotliwości wizyt i ich efektów.

Organizowanie cyklicznych spotkań na rzecz budowy

partnerstwa publiczno-społecznego. Przeprowadzenie

szkoleń w zakresie:

zachowań profilaktyczno – zdrowotnych skutecznej

opieki nad dzieckiem i rodzina,

podniesienie standardów edukacji zdrowotnej w

zakresie nowoczesnych metod planowania rodziny i

kształtowania postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa

oraz realizacji programów profilaktyki zdrowotnej,

moŜliwość wcześniejszego wykrywania i

eliminowania czynników ryzyka chorób

cywilizacyjnych.

3. Rozwój nowych form wsparcia rodziny np.

asystent rodzinny.

Opis działań:

Zatrudnianie asystentów rodziny, których zadaniem

będzie zmiana stosunku osób w rodzinie do własnej

sprawczości, zwiększanie ich poczucia wpływu na

własne Ŝycie. Indywidualna pomoc ma słuŜyć

rozwojowi kompetencji poszczególnych członków

rodziny (rodziców, dzieci) w osiąganiu wyznaczonych

przez nich celów.

4. Wsparcie osób niepełnosprawnych.

Opis działań:

Prowadzenie badan dotyczących sytuacji Ŝyciowej

66


oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Podejmowanie

działań na rzecz równości szans osób

niepełnosprawnych w dostępie do edukacji na

róŜnych poziomach. Zintegrowanie działań

podmiotów rynku pracy wobec osób

niepełnosprawnych. Rozszerzenie moŜliwości

podnoszenia umiejętności zawodowych osób

niepełnosprawnych poprzez kursy, szkolenia,

doskonalenie zawodowe, poradnictwo

psychologiczne, i inne. Zapewnienie

niepełnosprawnym pełnej informacji o moŜliwościach

zdobycia zawodu oraz aktualnej sytuacji i potrzeb

lokalnego rynku pracy. Promowanie zatrudnienia oraz

podejmowania własnej działalności gospodarczej

przez osoby niepełnosprawne. Integracja podmiotów

w zakresie zwiększenia dostępności usług

poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej

wśród osób niepełnosprawnych. Monitorowanie

sytuacji demograficznej, społecznej i ekonomicznej

rodzin i osób niepełnosprawnych. Rozszerzenie

dostępu do informacji o róŜnych formach pomocy i

wsparcia świadczonych przez instytucje i organizacje

pozarządowe na rzecz środowiska osób

niepełnosprawnych. BieŜąca diagnoza problemów i

wypracowanie metod działania z osobami

niepełnosprawnymi.

Świadczenie

zindywidualizowanych usług na rzecz osób

niepełnosprawnych. Organizowanie kampanii

informacyjnych dotyczących uprawnień

oraz moŜliwości uzyskania pomocy.

5. Organizacja działań samorządów lokalnych

oraz organizacji pozarządowych dotyczących

pomocy społecznej.

Opis działań

Wzmocnienie działań edukacyjno-informacyjnych w

zakresie potrzeb i moŜliwości tworzenia partnerstw

lokalnych. Rozwój i inicjowanie oraz wspieranie

organizacji pozarządowych i grup samopomocowych.

67


Upowszechnienie wolontariatu jako formy

przygotowania zawodowego oraz pracy w

organizacjach społecznych: rozszerzenie współpracy

z Centrum Wolontariatu, promowanie idei

wolontariatu poprzez organizowanie szkoleń, akcji

medialnych, happeningów. Szkolenie kadr sektora

pozarządowego w zakresie przejmowania zadań

publicznych. Organizowanie targów pomocowych.

Profesjonalizacja organizacji w skali umoŜliwiającej

przejmowanie zadań publicznych.

6. Podniesienie kwalifikacji kadr pomocy

społecznej na terenie miasta Słupska i powiatu

słupskiego.

Opis działań:

Diagnoza rzeczywistych potrzeb szkoleniowych

pracowników słuŜb społecznych i organizacji

pozarządowych. Wypracowanie efektywnego systemu

doskonalenia ustawicznego kadr pomocy społecznej.

Organizowanie i prowadzenie cyklicznych szkoleń

specjalistycznych dla kadr pomocy społecznej i

organizacji pozarządowych. Cykliczny udział w

programach przeciwdziałających „wypaleniu

zawodowemu" kadr pomocy społecznej.

Wypracowanie metod i narzędzi oceny efektywności

pracy kadr instytucji pomocy społecznej.

Wprowadzenie szkoleń dla asystentów rodzin.

7. Wspieranie ośrodków interwencji

kryzysowej.

Opis działań:

Organizacja szkoleń dla kadry ośrodków interwencji

kryzysowej w zakresie sposobów działań w

sytuacjach kryzysowych klientów —beneficjentów

świadczeń oferowanych w ośrodku interwencji

kryzysowej.

8. Pomoc w tworzeniu rodzin zastępczych.

Opis działań:

Organizacja szkoleń dla opiekunów prawnych

podejmujących sie lub pełniących funkcje rodziny

68


zastępczej w zakresie prawa, obowiązków,

odpowiedzialności i podstawowych wiadomości z

zakresu przygotowania pedagogicznego i podstaw

wychowania dzieci w roŜnym wieku i na roŜnym

poziomie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.

Organizacja szkoleń i warsztatów dla opiekunów

prawnych pełniących funkcje rodziny zastępczej,

przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu.

9. Tworzenie placówek o charakterze

opiekuńczo - wychowawczym (Ŝłobków,

przedszkoli, świetlic itp.).

Opis działań:

Zwiększanie liczby placówek opiekuńczo –

wychowawczych tworząc łatwiejszy dostęp do usługi.

Zwiększenie nieodpłatnych alternatywnych form

zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieŜy.

10. Wsparcie rodzinnych domów dziecka.

Opis działań:

Zadaniem Rodzinnego Domu Dziecka jest

zapewnienie całkowitej opieki i tworzenie warunków

do indywidualnego rozwoju dzieci, których rodzice

trwale lub czasowo są niezdolni do pełnienia swoich

obowiązków.

11. Tworzenie i promowanie warsztatów

aktywizacji zajęciowej.

Opis działań:

Organizacja szkoleń dla liderów grup

terapeutycznych. Tworzenie projektów szkoleniowych

i dydaktycznych dla róŜnych grup niedostosowania

społecznego.

12. Tworzenie i promowanie dziennych domów

pobytu.

Opis działań:

Oferują stałą i specjalistyczną opiekę nad osobami

starszymi. Proponują one często udział w

prowadzonych zajęciach takich jak wspólne oglądanie

telewizji, czytanie.

13. Tworzenie i promowanie Uniwersytetów III

69


wieku.

Opis działania:

Placówka dydaktyczna dla osób w podeszłym wieku.

Celem działania jest poprawa jakości Ŝycia osób

starszych.

14. Wspieranie działań w kierunku zwiększania

liczby asystentów osoby niepełnosprawnej i

podnoszenia ich kwalifikacji.

Opis działania:

Rola asystenta jest pomoc w codziennych

czynnościach, skierowana głównie na

usamodzielnienie, integracje oraz zapobieganie

izolacji osób niepełnosprawnych.

15. Wspieranie ośrodków rehabilitacji i

aktywności społecznej i zawodowej.

Opis działania:

Rehabilitacja aktywności społecznej ma na celu

umoŜliwienie osobie niepełnosprawnej uczestnictwa

w Ŝyciu społecznym tj. wyrabianie zaradności

osobowej i pobudzenie aktywności społecznej,

likwidacja barier w szczególności architektonicznych,

urbanistycznych, transportowych, technicznych w

komunikowaniu sie i dostępie do informacji,

natomiast celem rehabilitacji jest ułatwienie osobie

niepełnosprawnej uzyskania i utrzymanie

odpowiedniego zatrudnienia, i awansu zawodowego

poprzez umoŜliwienie jej korzystania z poradnictwa

zawodowego, szkoleń zawodowych, i pośrednictwa

pracy.

16. Edukacja animatorów pomocy społecznej.

Opis działań:

Organizacja szkoleń animatorów w zakresie:

wzmacniania poczucia własnej wartości, podniesienia

samooceny, akceptacji siebie, zmiany postawy i

wartości, komunikacji interpersonalnej,

rozpoznawania uczuć i radzenia sobie z nimi,

poczucia wpływu i bezradności, racjonalnego

wykorzystania wolnego czasu i planowania

70


odpoczynku.

17. Aktywizacja zajęciowa dla dzieci i

młodzieŜy na obszarach wiejskich.

Utrudniony dostęp dzieci i młodzieŜy z terenów

wiejskich do wszechstronnego rozwoju. Barierą jest

odległość od miejsc w których moŜna poŜytecznie

spędzić czas i rozwijać swoje talenty.

Opis działania:

Aktywnie spędzony czas poprzez: Wypracowanie

programu dla dzieci i młodzieŜy z obszarów

wiejskich, który umoŜliwiłaby wspólna integracje jak i

edukacje poprzez zabawę miedzy innymi:

Zajęcia rytmiczno ruchowe,

Zajęcia rekreacyjno-sportowe,

Zajęcia manualne.

18. Aktywizacja zajęciowa dla dzieci i

młodzieŜy z obszarów zdegradowanych.

Opis działania:

Aktywnie spędzony czas poprzez: Wypracowanie

programu dla dzieci i młodzieŜy z obszarów

zdegradowanych, który umoŜliwiłaby wspólna

integracje jak i edukacje poprzez zabawę miedzy

innymi:

Zajęcia rytmiczno ruchowe,

Zajęcia rekreacyjno-sportowe,

Zajęcia manualne.

19. Aktywizacja zajęciowa dla dzieci i

młodzieŜy zagroŜonych wykluczeniem

społecznym i marginalizacja.

Opis działania:

Aktywnie spędzony czas poprzez: Wypracowanie

programu dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonych

marginalizacja społeczna, który umoŜliwiłaby wspólna

integracje jak i edukacje poprzez zabawę miedzy

innymi:

Zajęcia rytmiczno ruchowe,

Zajęcia rekreacyjno-sportowe,

Zajęcia manualne.

71


SPOŁECZEŃSTWO

OBYWATELSKIE

1. Tworzenie i rozwijanie standardów jakości

usług instytucji działających w obszarze

poŜytku publicznego.

Opis działań:

Poszerzenie oferty instytucji pomocy i integracji

społecznej w zakresie usług na rzecz aktywizacji

zawodowej i społecznej głównie przez organizacje

pozarządowe i administrację publiczną.

2. Promowanie wolontariatu, praktyk i staŜy.

Opis działań:

Wolontariat, praktyki i staŜe są dobra forma

zdobywania doświadczenia zawodowego przez

studentów i absolwentów. Uczą współpracy w

grupie, pozwalają poznać swoje mocne i słabe

strony, wzbogacić wiedze zdobyta w szkole i zdobyć

praktyczne

umiejętności.

3. Poprawa zdolności regulacyjnych

administracji publicznej, poprawa jakości usług

i modernizacja procesów zarządzania.

Opis działań:

Poprawa obsługi obywatela i modernizacja

zarządzania w administracji samorządowej

obejmujące m.in.: podnoszenie jakości, zwiększanie

dostępności usług publicznych świadczonych przez

urzędy administracji samorządowej, wdraŜanie

usprawnień zarządczych w administracji publicznej

na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie

zarządzania jakością (np. norma ISO) lub

oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów w

wybranych aspektach jego funkcjonowania, np.

komunikacja wewnętrzna, obieg dokumentów,

zarządzanie ryzykiem, planowanie strategiczne,

podnoszenie kompetencji kadr m.in. poprzez:

wzmacnianie poszczególnych działów poprzez

szkolenia, dofinansowanie studiów podyplomowych,

72


promowanie i wdraŜanie zasad, mechanizmów oraz

procedur wzmacniających przejrzystość administracji

oraz podnoszących poziom kultury etycznej kadr

administracji samorządowej, szkolenia ogólne i

specjalistyczne (stacjonarne i na odległość) dla osób

zatrudnionych w administracji

samorządowej promowanie zasad, mechanizmów,

procedur wzmacniających przejrzystość w

jednostkach samorządu terytorialnego, w

szczególności w formie sieci wymiany doświadczeń,

kampanii informacyjno – promocyjnych, seminariów,

konferencji i konkursów, projekty obejmujące

wzmacnianie zdolności regulacyjnych i analitycznych,

w tym m.in.: -wzmacnianie

zdolności jednostek samorządu terytorialnego w

zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz

aktów administracyjnych, wzmacnianie zdolności

jednostek samorządu terytorialnego w zakresie

opracowywania, wdraŜania i ewaluacji polityk i

strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym,

wzmocnienie komórek w urzędach, odpowiedzialnych

za monitorowanie i ewaluacje polityk i strategii o

zasięgu regionalnym lub lokalnym.

4. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji

pracowników słuŜby więziennej i słuŜby

mundurowej.

Opis działań:

Podnoszenie kompetencji kadr słuŜb publicznych

- badania i oceny potrzeb szkoleniowych słuŜb

publicznych,

- szkolenia ogólne i specjalistyczne dla słuŜb

publicznych,

- pomoc doradcza i szkolenia dla kadr słuŜb

publicznych w zakresie etyki i unikania konfliktu

interesów.

5. Poprawa funkcjonowania systemu ochrony

zdrowia, zwiększanie kompetencji kadr słuŜby

medycznej.

73


Opis działań:

Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu

medycznego, poprawa jakości w zakładach opieki

zdrowotnej, doskonalenie

zawodowe kadr medycznych.

6. Zwiększenie aktywności i świadomości

obywateli i wspólnot lokalnych.

Opis działań:

Wzbudzanie aktywności w tworzeniu

przedsiębiorczości w róŜnych grupach wiekowych,

konieczność prowadzenia badan, analiz, ekspertyzy

na temat dialogu społecznego, jego kondycji,

perspektyw i barier w rozwoju oraz potrzeb

uczestników dialogu, tworzenie i wdraŜanie

programów ukierunkowanych na rozwój dialogu

społecznego, tworzenie i wdraŜanie programów

rozwoju organizacji ukierunkowanych na poprawę

efektywności procesów zarządczych i

komunikacyjnych, usprawnienie funkcjonowania

systemów informacyjnych, tworzenie i wdraŜanie

programów podnoszących kwalifikacje eksperckie,

wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami

partnerów społecznych na poziomie terytorialnym i

branŜowym.

7. Promowanie postaw tolerancji i otwartości

względem mniejszości narodowych,

kulturowych, religijnych i seksualnych.

Opis działań:

Promowanie działań mających na celu zwiększanie

świadomości na temat róŜnic kulturowych,

religijnych, narodowych.

Promowanie wiedzy na temat mniejszości

seksualnych.

8. Wspieranie potencjału organizacji trzeciego

sektora w celu ich efektywnego i

profesjonalnego uczestnictwa w mechanizmach

partnerstwa.

Opis działań:

74


Wypracowanie, upowszechnianie i wdraŜanie

standardów działania trzeciego sektora,

zapewniających wysoka jakość realizacji

zadań publicznych oraz uzgadniania polityk

publicznych we współpracy z administracja publiczna,

tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji

i wspomagania organizacji pozarządowych oraz

wsparcie działalności nowoutworzonych oraz juz

istniejących centrów w zakresie pomocy doradczoszkoleniowej

dla organizacji pozarządowych,

tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji

pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz

branŜowym, tworzenie i wdraŜanie programów z

zakresu

poradnictwa prawnego i obywatelskiego, tworzenie i

wdraŜanie programów z zakresu społecznego

nadzoru nad funkcjonowaniem

administracji publicznej, upowszechnianie

standardów współpracy administracji publicznej z

organizacjami pozarządowymi.

9. Wspieranie rozwoju polskiego modelu

ekonomii społecznej.

Opis działań:

Zwiększenie zaangaŜowania sektora organizacji

pozarządowych na rzecz usług społecznych w

zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz

zabezpieczenia społecznego, wzrost działań na rzecz

społeczności

lokalnej.

Źródło: Słupski Powiatowy Program na rzecz

Zatrudnienia i Spójności Społecznej 2010-2013r.

Obszary i kwestie problemowe

Problemy społeczne w woj. pomorskim w związku z

kryzysem gospodarczym, upadkiem przemysłu

stoczniowego, bezrobociem powyŜej poziomu

krajowej stopy bezrobocia, nie są rozwiązywane w

tempie zadowalającym. Problemy nie mogą być

Konsultacje

internetowe

Chrześcijańskie

Stowarzyszenie

Dobroczynne

o/Gdynia

Uwagi

częściowo

uwzględnione.

Przewidziano realizację

konkursu w ramach

Poddziałania 7.2.2. W

ramach przedmiotowego

75


ozwiązane bez udziału organizacji pozarządowych,

podejmujących niejednokrotnie działania, z którymi

nie radzą sobie samorządy. Samorządy jednak w

mniejszym stopniu powierzają realizację zadań

społecznych organizacjom niŜ ma to miejsce w

innych regionach, nie wspierają równieŜ organizacji

np poprzez przekazywanie mienia komunalnego.

Wsparcie ekonomii społecznej powstrzymane

zostało poprzez brak w ostatnich latach konkursu z

poddziałania 7.2.2, nie zwiększa się

samofinansowanie sektora .

Organizacje pozarządowe mają poprzez kryteria

stosowane w konkursach POKL (premia punktowa dla

PPZSS, ograniczenia dot potencjału finansowego i

in) gorszy dostęp do środków UE .

konkursu uwzględniono

kryteria, dotyczące

partnerstwa

z

organizacjami

pozarządowymi.

Poddziałanie 7.2.1 nie

będzie realizowane, z

uwagi na brak środków,

natomiast Działanie 7.3

zostało usunięte ze

Szczegółowego Opisu

Priorytetów PO KL.

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

Wobec wciąŜ narastających problemów na rynku

pracy oraz problemów społecznych związanych z

wykluczeniem określonych grup, a przy tym niskiego

w woj. pomorskim wsparcia podejmujących je

organizacji pozarządowych, procesem zmniejszanie

się liczby osób zaangaŜowanych społecznie i

zatrudnionych w organizacjach, występuje

konieczność wsparcia sektora organizacji

pozarządowych w zakresie profesjonalizacji działań

jak równieŜ ekonomizacji sektora pozarządowego.

WiąŜe się to z koniecznością realizacji działań

podejmowanych w poddz. 7.2.2, oraz zwiększeniem

moŜliwości pozyskiwania przez organizacje społeczne

lub w partnerstwie z organizacjami, środków na

dotacje wnioskowanych inicjatyw.

Propozycje zakresu i rodzaju działań

o 7.2.1 –działanie, cieszące się

największym zainteresowaniem ze

strony III sektora (wobec braku w

76


województwie konkursów z poddz

7.2.2) , traktowane jest równieŜ

przez IP jako wsparcie działań

powołanych CISów/ KISów. W

takiej sytuacji działanie to powinno

mieć zdecydowanie większą

alokację aby ze środków poddz

7.2.1 realizować chociaŜby

najlepsze, najbardziej innowacyjne

ze zgłaszanych projektów dot

integracji społecznej.

Zdecydowanym błędem jest

wprowadzenie promocji punktowej w

kryteriach strategicznych dla

powiatowych partnerstw na rzecz

zatrudnienia i spójności społ ,

związanej z deklaracją realizacji

projektu wyłącznie przez członków

zawartych partnerstw, co stanowi

faktyczne zahamowanie procesu

rozwoju partnerstwa. Sytuacja taka

stanowi nieuzasadnione dalsze

wsparcie PPnrZSS oraz stanowi

nierówne traktowanie wnioskodawców.

Kryteria, które stawiają w gorszej

sytuacji wnioskodawców z III sektora,

w szczególności organizacje z duŜym

doświadczeniem w zakresie działań

społecznych na rzecz wykluczonych,

ograniczają ich dostęp do środków UE.

Tym samym IP nie wykorzystuje

bogatego potencjału organizacji

pozarządowych, ich innowacyjnych

niejednokrotnie rozwiązań , opierając

działania z zakresu pomocy społecznej

na podległych samorządom ośrodkach,

co jest niejednokrotnie traktowane

jako finansowe wsparcie ośrodków

77


pomocy społecznej. Ograniczenia dot

dostępu dla organizacji pozarządowych

są w sprzeczności z zasadą

pomocniczości oraz zasadą aby środki

UE wydatkowane były na działania

bardziej innowacyjne, związane ze

zmianą, zamiast działań które powinny

być finansowane przez samorządy.

7.2.2 – dwuletni okres braku realizacji

tego poddziałania spowodował

cofnięcie się naszego regionu w

porównaniu z sąsiednimi

województwami w zakresie

wprowadzania ekonomii społecznej.

Znaleźliśmy się poza systemem

wsparcia ES, co w sytuacji gdy

finansowanie i powierzanie

organizacjom pozarz. zadań

publicznych przez samorządy w

pomorskiem ma wymiar minimalny,

całkowicie uniemoŜliwia waŜny proces

ekonomizacji III sektora. Organizacje

pozarządowe nie uzyskują środków na

cele statutowe, nie uzyskują równieŜ

wsparcia w celu wprowadzania

ograniczonego

chociaŜ

samofinansowania prowadzonej

działalności. Obecna sytuacja utrudnia

organizacjom z pomorskiego ubieganie

się o dofinansowanie z prorytetu V

POKL (wielokrotnie podawany

argument przez pracowników urzędu

marszałkowskiego, Ŝe pomorskie

organizacje tam powinny szukać

środków) gdyŜ ngo ubiegające się o

dotacje z tego priorytetu obowiązane

są wykazać się współpracą z ośrodkami

wsparcia ES, z braku OWES w

78


pomorskiem, z innych województw.

W 2012 roku alokacja dot 7.2.2

powinna być na tyle wysoka aby

chociaŜ w części zrekompensować brak

finansowania z lat poprzednich,

skierowana powinna być szczególnie do

tych organizacji, które mimo opisanych

utrudnień prowadziły działania na rzecz

III sektora oraz wsparcia ES.

7.3- punktowanie poprzez kryteria

strategiczne powiatowych partnerstw

na rzecz zatrudnienia i spójności

społecznej jest niezgodne z samą ideą

działania 7.3 -incjatywy oddolnej.

Partnerstwa które nie były inicjowane

oddolnie (inicjatywa IP w konkursach

7.2.1 2008/2009 realizowana

zazwyczaj poprzez struktury starostw

powiatowych) powinny wykazać raczej

, ze realizują inicjatywy zgłaszane im

oddolnie przez lokalne organizacje,

mieszkańców, których wspierają w

realizacji tych działań i pomagają w

ubieganiu się o środki na realizacje,

jeśli zamierzają ubiegać się o dotacje

w ramach dz.7.3. W Ŝadnym

przypadku partnerstwa podejmujące

takie inicjatywy nie powinny być

zamknięte dla innych podmiotów.

Partnerstwa tworzone w

sposób ułomny, z pominięciem organizacji

pozarządowych, nie gwarantują wprowadzenia w

Ŝycie konstytucyjnej zasady pomocniczości. Jednostki

sektora publicznego nie wykazywały dostatecznego

zainteresowania w realizowaniu wspólnych projektów

z organizacjami pozarządowymi. W związku z tym,

np. w Gdyni powstało partnerstwo, które nie jest

reprezentatywne i w Ŝaden sposób nie spełnia

79


podstawowego priorytetu, którym jest budowanie

społeczeństwa obywatelskiego. Jako takie

partnerstwa w Ŝadnym przypadku nie powinno być

promowane dodatkowymi punktami. WyraŜam

zdecydowany sprzeciw przeciwko takiemu

rozwiązaniu.

Propozycje szczegółowych kryteriów wyboru

projektów

Kryteria takie powinny być wypracowane z udziałem

grupy roboczej (z reprezentacją partnerów

społecznych, w tym organizacji pozarządowych) –

zgodnie z wypracowanym przez KST modelem

łódzkim.

Kryteria powinny umoŜliwić szerszy dostęp

organizacji pozarządowych do realizacji zadań na

rzecz określonych grup społecznych , a co ma

szczególne znaczenie-i współtworzenia polityk

lokalnych, w tym w zakresie wzrostu ES i kapiału

społecznego.

.

Kryteria powinny ukierunkowywać środki na

działania na rzecz aktywizacji takich grup jak:

-niepełnosprawni ( podobnie jak w PD na 2011) –

min poprzez wsparcie dla spółdzielni socjalnych

-grupy wykluczonych społecznie, jak rodzice

samotnie wychowujący dzieci, osoby opuszczające

zakłady karne i in.

o młodzieŜ usamodzielniająca się ,

opuszczająca placówki opiekuńczo

wychowawcze

o długotrwale bezrobotni, w

szczególności 50 plus

Obszary i kwestie problemowe

Problemy społeczne w woj. pomorskim w związku z

kryzysem gospodarczym, upadkiem przemysłu

Konsultacje

internetowe

Grupa robocza

„Społeczne

Pomorze”

Uwagi

uwzględnione.

Przewidziano

częściowo

realizację

80


stoczniowego, bezrobociem powyŜej poziomu

krajowej stopy bezrobocia, nie są rozwiązywane w

tempie zadowalającym. Problemy nie mogą być

rozwiązane bez udziału organizacji pozarządowych,

podejmujących niejednokrotnie działania, z którymi

nie radzą sobie samorządy. Samorządy jednak w

mniejszym stopniu powierzają realizację zadań

społecznych organizacjom niŜ ma to miejsce w

innych regionach, nie wspierają równieŜ organizacji,

np. poprzez przekazywanie mienia komunalnego.

Wsparcie ekonomii społecznej powstrzymane

zostało poprzez brak w ostatnich latach konkursu z

poddziałania 7.2.2, nie zwiększa się

samofinansowanie sektora.

Organizacje pozarządowe mają poprzez kryteria

stosowane w konkursach POKL (premia punktowa dla

PPZSS, ograniczenia dot. potencjału finansowego i

in.) gorszy dostęp do środków UE .

konkursu w ramach

Poddziałania 7.2.2. W

ramach przedmiotowego

konkursu uwzględniono

kryteria, dotyczące

partnerstwa

z

organizacjami

pozarządowymi.

Poddziałanie 7.2.1 nie

będzie realizowane, z

uwagi na brak środków,

natomiast Działanie 7.3

zostało usunięte ze

Szczegółowego Opisu

Priorytetów PO KL.

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

Wobec wciąŜ narastających problemów na rynku

pracy oraz problemów społecznych związanych z

wykluczeniem określonych grup, a przy tym niskiego

w woj. pomorskim wsparcia podejmujących je

organizacji pozarządowych, procesem zmniejszania

się liczby osób zaangaŜowanych społecznie i

zatrudnionych w organizacjach, występuje

konieczność wsparcia sektora organizacji

pozarządowych w zakresie profesjonalizacji działań

jak równieŜ ekonomizacji sektora pozarządowego.

WiąŜe się to z koniecznością realizacji działań

podejmowanych w poddz. 7.2.2, oraz zwiększeniem

moŜliwości pozyskiwania przez organizacje społeczne

lub w partnerstwie z organizacjami, środków na

dotacje wnioskowanych inicjatyw.

Propozycje zakresu i rodzaju działań

81


7.2.1 – Działanie, cieszące się

największym zainteresowaniem ze

strony III sektora (wobec braku w

województwie konkursów z poddz.

7.2.2) , traktowane jest równieŜ przez

IP jako wsparcie działań powołanych

CISów/ KISów. W takiej sytuacji

działanie to powinno mieć

zdecydowanie większą alokację aby ze

środków poddz. 7.2.1 realizować

chociaŜby najlepsze, najbardziej

innowacyjne ze zgłaszanych projektów

dot. integracji społecznej.

Zdecydowanym błędem jest

wprowadzenie promocji punktowej w

kryteriach strategicznych dla

powiatowych partnerstw na rzecz

zatrudnienia i spójności społ.,

związanej z deklaracją realizacji

projektu wyłącznie przez członków

zawartych partnerstw, co stanowi

faktyczne zahamowanie procesu

rozwoju partnerstwa. Sytuacja taka

stanowi nieuzasadnione dalsze

wsparcie PPnrZSS oraz stanowi

nierówne traktowanie wnioskodawców.

Kryteria, które stawiają w gorszej

sytuacji wnioskodawców z III sektora,

w szczególności organizacje z duŜym

doświadczeniem w zakresie działań

społecznych na rzecz wykluczonych,

ograniczają ich dostęp do środków UE.

Tym samym IP nie wykorzystuje

bogatego potencjału organizacji

pozarządowych, ich innowacyjnych

niejednokrotnie rozwiązań , opierając

działania z zakresu pomocy społecznej

na podległych samorządom ośrodkach,

82


co jest niejednokrotnie traktowane

jako finansowe wsparcie ośrodków

pomocy społecznej. Ograniczenia dot.

dostępu dla organizacji pozarządowych

są w sprzeczności z zasadą

pomocniczości oraz zasadą, aby środki

UE wydatkowane były na działania

bardziej innowacyjne, związane ze

zmianą, zamiast działań które powinny

być finansowane przez samorządy.

7.2.2 – dwuletni okres braku realizacji

tego poddziałania spowodował

cofnięcie się naszego regionu w

porównaniu z sąsiednimi

województwami w zakresie

wprowadzania ekonomii społecznej.

Znaleźliśmy się poza systemem

wsparcia ES, co w sytuacji gdy

finansowanie i powierzanie

organizacjom pozarz. zadań

publicznych przez samorządy w

pomorskiem ma wymiar minimalny,

całkowicie uniemoŜliwia waŜny proces

ekonomizacji III sektora. Organizacje

pozarządowe nie uzyskują środków na

cele statutowe, nie uzyskują równieŜ

wsparcia w celu wprowadzania

ograniczonego

chociaŜ

samofinansowania prowadzonej

działalności. Obecna sytuacja utrudnia

organizacjom z pomorskiego ubieganie

się o dofinansowanie z priorytetu V

POKL (wielokrotnie podawany

argument przez pracowników Urzędu

Marszałkowskiego, Ŝe pomorskie

organizacje tam powinny szukać

środków) gdyŜ NGO ubiegające się o

dotacje z tego priorytetu obowiązane

83


są wykazać się współpracą z ośrodkami

wsparcia ES, z braku OWES w

pomorskiem, z innych województw.

W 2012 roku alokacja dot. 7.2.2

powinna być na tyle wysoka aby

chociaŜ w części zrekompensować brak

finansowania z lat poprzednich,

skierowana powinna być szczególnie do

tych organizacji, które mimo opisanych

utrudnień prowadziły działania na rzecz

III sektora oraz wsparcia ES.

7.3 – punktowanie poprzez kryteria strategiczne

powiatowych partnerstw na rzecz zatrudnienia i

spójności społecznej jest niezgodne z samą ideą

działania 7.3 -inicjatywy oddolnej. Partnerstwa które

nie były inicjowane oddolnie (inicjatywa IP w

konkursach 7.2.1 2008/2009 realizowana zazwyczaj

poprzez struktury starostw powiatowych) powinny

wykazać raczej , ze realizują inicjatywy zgłaszane im

oddolnie przez lokalne organizacje, mieszkańców,

których wspierają w realizacji tych działań i

pomagają w ubieganiu się o środki na realizacje, jeśli

zamierzają ubiegać się o dotacje w ramach dz.7.3. W

Ŝadnym przypadku partnerstwa podejmujące takie

inicjatywy nie powinny być zamknięte dla innych

podmiotów

Propozycje szczegółowych kryteriów wyboru

projektów

Kryteria takie powinny być wypracowane z udziałem

grupy roboczej (z reprezentacją partnerów

społecznych, w tym organizacji pozarządowych) –

zgodnie z wypracowanym przez KST modelem

łódzkim.

Kryteria powinny umoŜliwić szerszy dostęp

organizacji pozarządowych do realizacji zadań na

rzecz określonych grup społecznych , a co ma

szczególne znaczenie – i współtworzenia polityk

lokalnych, w tym w zakresie wzrostu ES i kapitału

84


społecznego.

.

Kryteria powinny ukierunkowywać środki na

działania na rzecz aktywizacji takich grup jak:

- niepełnosprawni (podobnie jak w PD na 2011) – m.

in. poprzez wsparcie dla spółdzielni socjalnych,

- grupy wykluczonych społecznie, jak rodzice

samotnie wychowujący dzieci, osoby opuszczające

zakłady karne i in.,

- młodzieŜ usamodzielniająca się , opuszczająca

placówki opiekuńczo wychowawcze,

- długotrwale bezrobotni, w szczególności 50 plus.

PRIORYTET VIII

Nie dotyczy

Obszary i kwestie problemowe

1. ZagroŜenie zablokowania dostępu do szkoleń

pracownikom firm jedynego w województwie

klastra wysokich technologii

BranŜa ICT jest jedyną branŜą o profilu wysokich

technologii, który moŜna uznać za kluczową z punktu

widzenia gospodarki województwa pomorskiego.

Potencjał pomorskiego jest znaczący jak na warunki

Polskie w kaŜdym z zasadniczych segmentów branŜy

ICT: produkcji elektroniki, telekomunikacji oraz usług

informatycznych. Całkowite zatrudnienie w branŜy

ICT (według danych GUS) wynosi ponad 15 tys.

osób. W jej ramach funkcjonuje ponad 4 tys.

podmiotów. Są to głównie firmy sektora MSP.

Według Regionalnej Strategii Innowacji Województwa

Pomorskiego 1 w regionie funkcjonują branŜe

Konsultacje

internetowe

Pomorski Klaster

ICT

Uwagi uwzględnione.

W ramach konkursu w

Poddziałaniu 8.1.1

określono kryterium

strategiczne, dotyczące

objęcia wsparciem w 100

% firm wchodzących w

skład

klastrów

kluczowych, w tym

Pomorskiego Klastra ICT.

Wsparcie dla osób z

wykształceniem co

najwyŜej średnim

uwzględniono w ramach

kryteriów strategicznych.

Zgodnie z kryterium

dostępu określonym dla

1 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Pomorskiego, Zarząd Województwa Pomorskiego, 2004r.

2 Raport Information Society Technologies Advisory Group, Bruksela 2009

3 COM(2005)229 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego oraz Komitetu Regionów „i2010 – Europejskie

społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia”

4 A. Colecchia, P. Schreyer, The Contribution of Information and Communication Technologies to Economic Growth in nine OECD countries, ParyŜ 2002

5 W. Bieńkowski, J. Bossak, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Warszawa 2004

85


innowacyjne, które są znaczące i które mogą stać się

podstawą rozwoju gospodarczego województwa w

przyszłości - naleŜą do nich elektronika, informatyka i

telekomunikacja. Potencjał regionu w tych

dziedzinach powinien być podstawą do rozwijania

nowych technologii i innowacyjnych produktów, co

wymaga wykwalifikowanych zasobów ludzkich.

Wysokie zaawansowanie technologiczne branŜy

przekłada się na wysoki poziom wykształcenia

pracowników, szczególnie mikro i małych, które

zatrudniają mniej pracowników ze średnim

wykształceniem.

BranŜa ICT wywiera istotny wpływ na większość

rozwiązań innowacyjnych wdraŜanych we wszystkich

sektorach przemysłu, co sprawia, Ŝe strategia

rozwoju klastra ICT jest jedną z priorytetowych dla

Pomorza oraz podniesienia standardu Ŝycia jego

mieszkańców. W ramach klastra prowadzone są

prace B+R i wdroŜeniowe, na podstawie których

powstaną najnowszej generacji urządzenia i aplikacje

znajdujące zastosowanie w niemal wszystkich

dziedzinach Ŝycia społeczno-gospodarczego, m.in.

w :

• budownictwie i architekturze (środowiska

mieszkalne lub publiczne wspomagające osoby

wymagające opieki, inteligentne domy),

• inŜynierii lądowej (monitorowanie konstrukcji

mostów i innych budowli),

• gospodarce energetycznej (zdalne monitorowanie

na bieŜąco zuŜycia energii elektrycznej u

odbiorców indywidualnych pozwalające na

optymalne wykorzystanie sieci energetycznych,

systemy automatycznego włączania róŜnych

źródeł energii do wspólnej sieci energetycznej,

konkursu w ramach

Poddziałania 8.1.1,

projekty muszą być

realizowane przez

projektodawców,

będących jednocześnie

beneficjentami pomocy

publicznej lub być

realizowane na potrzeby

konkretnego

przedsiębiorcy/przedsiębio

rstw wskazanych we

wniosku o dofinansowanie

projektu. Jednocześnie

zakres wsparcia musi

wynikać z analizy potrzeb

powyŜszych

przedsiębiorstw, w

związku z czym

ograniczenie

wieku/wykształcenia na

poziomie kryteriów

dostępu

jest

nieuzasadnione.

6 Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007

7 Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, ministerstwo Gospodarki 2006 r.

8 Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do 2013 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2008 r.

86


energooszczędne oświetlenie uliczne

wykorzystujące najnowszej generacji źródła LED),

• ruchu drogowym (systemy monitorujące stan

nawierzchni drogowych, ruch oraz

bezpieczeństwo drogowe, zintegrowane systemy

czujników wbudowanych w nawierzchnie

drogowe, inteligentne światła i znaki drogowe),

• usługach (inteligentne półki sklepowe, systemy

zarządzania magazynami),

• produkcji (systemy adaptacyjnego zarządzania

procesami produkcyjnymi),

• gospodarce morskiej (systemy monitorowania

akwenów wodnych – czujniki falowana, sonary,

portowe systemy antykolizyjne, systemy

logistyczne dla portów),

• ochronie zdrowia (m.in. zdalna diagnostyka

pacjenta, implanty i protezy podnoszące jakość

Ŝycia),

• ochronie środowiska (monitorowanie hałasu oraz

zanieczyszczeń, opracowanie systemów

ograniczających zuŜycie energii elektrycznej i

emisji CO2 do środowiska),

• ochronie bezpieczeństwa (monitorowanie stanu

bezpieczeństwa w miejscach zagroŜenia terrorem

- opracowanie algorytmów decyzyjnych

realizujących rozpoznanie zdarzeń i informowanie

operatorów systemu monitoringu o zdarzeniach

niebezpiecznych),

• edukacji (zastosowanie multimediów i technologii

sieciowych, nauczanie na odległość).

Kluczowe znaczenie szybkiego rozwoju branŜy ICT

dla Regionu znajduje swoje potwierdzenie w

wynikach konkursu na Klastry Kluczowe

realizowanego według przyjętego przez Zarząd

Województwa Pomorskiego „Regionalnego Programu

Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego”.

Według wytycznych Programu klastry kluczowe

87


cechują się istotnym udziałem w gospodarce regionu,

wysoką dynamiką lub potencjałem wzrostu i

międzynarodową konkurencyjnością – są silnym

motorem rozwoju regionu. W drodze konkursu

ogłoszonego przez Zarząd Województwa

Pomorskiego międzynarodowy zespół ekspertów

przyznał najwyŜsze noty branŜy ICT ze względy na

ogromny potencjał i silne znaczenie dla rozwoju

regionu.

Strategiczne dokumenty Komisji Europejskiej 2

wskazują na widoczny wpływ branŜy ICT praktycznie

na wszystkie nowe rozwiązania innowacyjne we

wszystkich sektorach przemysłu, co sprawia, Ŝe

strategia ICT jest jedną z najwaŜniejszych spraw dla

Pomorza i dobrobytu jej mieszkańców. Jeden z

najistotniejszych dokumentów UE „REVISING

EUROPE’S ICT STRATEGY (Raport Information

Society Technologies Advisory Group (ISTAG), luty

2009) wyznaczając nowe trendy dla rozwoju UE

szczególną rolę przypisuje najnowszym technologiom

ICT. Szczególne miejsce ma tu zrównowaŜony rozwój

i ochrona środowiska naturalnego poprzez efektywne

gospodarowanie zasobami (patrz:

www.smart2020.org/)

Znaczenie wytwarzania technologii ICT dla rozwoju

ekonomicznego jest ogromne i wciąŜ wzrasta. W

rozwiniętych gospodarkach wkład wytwarzania ICT

(produkcji urządzeń oraz usług) w PKB stanowi około

5-6% (USA, Japonia, UE27) 3 . Działalność usługowa

związana z informatyką była najszybciej rozwijającą

się branŜą usługową w Unii Europejskiej w ostatnich

latach. Prawie jedna czwarta wzrostu PKB UE oraz

40% wydajności w 2005 roku zawdzięczano

technologiom ICT 4 . Technologie informacji i

komunikacji są motorem napędzającym rozwój

gospodarczy oraz naukowo-technologiczny.

88


Wpływ technologii ICT na budowę i kształtowanie

przewag konkurencyjnych regionów przejawia się z

jednej strony w redukcji kosztów (w tym

transakcyjnych) oraz poprawie atrakcyjności

inwestycyjnej regionu, a z drugiej w zwiększeniu

stopnia dywersyfikacji produkcji, poprawie jakości,

indywidualizacji oraz innowacyjności produktowej i

procesowej przedsiębiorstw. MoŜna zatem mówić o

oddziaływaniu ICT zarówno na stronę podaŜową, jak i

popytową rozwoju przewagi konkurencyjnej danego

regionu. Pierwsza wiąŜe się z efektywnością

wykorzystania ICT w zarządzaniu zasobami

przedsiębiorstwa, druga natomiast z wprowadzaniem

na rynki nowych jakościowo produktów i usług,

cieszących się wysoką dochodową elastycznością

popytu np. usługi oparte o produkty wynikające z

rozwoju nowoczesnych technologii itd. 5

Rozwój i zwiększenie wykorzystania technologii

informacyjnych (ICT) w gospodarce wskazywany jest

jako sposób na wzmocnienie potencjału sektora MSP

w Narodowej Strategii Spójności 6 – dokumencie

strategicznym określającym priorytety i obszary

wykorzystania oraz system wdraŜania funduszy

unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu

Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w

ramach budŜetu Wspólnoty na lata 2007–2013.

Według dokumentu strategicznego „Kierunki

zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-

2013 7 ” sektor związany z technologiami

informacyjnymi i telekomunikacyjnymi jest jednym z

filarów gospodarki opartej na wiedzy. Jednym z

kierunków zwiększania innowacyjności gospodarki

jest upowszechnienie wykorzystania technologii

informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Zgodnie z załoŜeniami „Strategii Rozwoju

Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do 2013

89


oku” 8 rozwój społeczeństwa informacyjnego w

Polsce wymaga skoordynowanych działań i

harmonijnej współpracy sektora publicznego,

prywatnego, ośrodków naukowo-badawczych oraz

organizacji pozarządowych, a działania podejmowane

w ramach wdraŜania strategii powinny być

koordynowane jako całościowy portfel inicjatyw i

projektów, m.in. w ramach klastrów.

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

Istnieje zmodyfikowane kryterium dostępu ze

względu na wykształcenie dające moŜliwość szkoleń

w branŜy wysokotechnologicznej (ICT) zatrudniającej

przede wszystkim pracowników z wyŜszym

wykształceniem.

Propozycje szczegółowych kryteriów wyboru

projektów

1. Kryterium dostępu związane z wykształceniem

powinno być zmodyfikowane w przypadku

projektu szkoleniowego dla branŜy ICT, np.:

Grupę docelową w projekcie stanowią w co

najmniej 50%:

• - osoby z wykształceniem co najwyŜej średnim

lub

• - osoby, które ukończyły 50 rok Ŝycia oraz w

ramach projektu przewidziane jest objęcie

wszystkich uczestników naleŜących do tej

kategorii wiekowej indywidualnym wsparciem

w postaci coachingu lub szkoleń „1 na 1”.

W przypadku projektu szkoleniowego kluczowego dla

realizacji strategii rozwoju klastra branŜy ICT

(potwierdzone stosowną uchwałą Rady Pomorskiego

Klastra ICT) - grupę docelową w projekcie stanowią

w co najmniej 20%:

• osoby z wykształceniem co najwyŜej średnim

90


lub

• osoby, które ukończyły 50 rok Ŝycia oraz w

ramach projektu przewidziane jest objęcie

wszystkich uczestników naleŜących do tej

kategorii wiekowej indywidualnym wsparciem

w postaci coachingu lub szkoleń „1 na 1”.

Obszary i kwestie problemowe

1 Ryzyko wypchnięcia odbiorców szkoleń z MSP

przez duŜe firmy, będące członkami klastrów

kluczowych

2. Niewystarczająca realizacja uchwały ZW

UMWP nr 742/223/09, która zakłada wsparcie

dla projektów mających istotne znaczenie dla

rozwoju klastrów kluczowych

3. Brak formalnego postrzegania klastrów

kluczowych jako zamkniętego skupiska firm

przy ocenie statusu wniosku o dofinansowanie

jako realizującego szkolenia otwarte lub

zamknięte

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

1. DuŜe firmy będące członkami klastrów

kluczowych są dopuszczone do udziału w

odbiorze wsparcia po spełnieniu szczególnych

kryteriów, gwarantujących optymalizację

dystrybucji środków w ramach priorytetu

Udział personelu duŜych firm w szkoleniach, których

uczestnikami są pracownicy mikro, małych i średnich

firm stwarza doskonałą okazję do wymiany

doświadczeń i wiedzy, stanowi swoistą wartość

dodaną szkolenia finansowanego ze środków Unii

Europejskiej, którego bez wsparcia EFS nie dałoby się

osiągnąć. Transfer wiedzy wpływa na tempo rozwoju

regionu i zwiększa jego potencjał. Dodatkowo

inwestycja w najsilniejsze podmioty gospodarcze

Konsultacje

internetowe

1. Pomorski

Klaster

ICT

2. Bałtycki

Klaster

Ekoenerg

etyczny

3. Gdański

Klaster

Budowlan

y

Uwagi

częściowo

uwzględnione.

DuŜe przedsiębiorstwa nie

są uprawnione do

korzystania ze wsparcia w

ramach Pddziałania 8.1.1,

z uwagi na zapisy

znowelizowanej wersji

Szczegółowego Opisu

Priorytetów PO KL, która

dopuszcza wsparcie

wyłącznie dla mikro,

małych i średnich firm.

Konieczność uzyskania

rekomendacji organu

nadzorującego wdraŜanie

strategii

klastra

kluczowego została

uwzględniona w kryterium

strategicznym,

dotyczącym realizacji

projektu w 100 %

skierowanego

do

przedsiębiorstw

wchodzących w skład

klastra kluczowego.

Kryterium, dotyczące

wsparcia konkretnych

przedsiębiorstw zostało

utrzymane,

bez

91


egionu obok wspierania mikro, małych i średnich

firm wydaje się lepszą strategią uwzględniając cele

rozwoju województwa.

Zgodnie z SzOP PO KL grupą docelową Poddziałania

8.1.1 są przedsiębiorcy i ich pracownicy bez

wskazania wielkości firmy. Nie ma więc uzasadnienia

dla całkowitego wykluczenia pracowników duŜych

firm ze wsparcia w województwie pomorskim. Za

wartościowe naleŜy więc uznać zmiany z roku 2010

do planu działań na 2011r dopuszczające udział

duŜych firm będących członkami klastrów

kluczowych.

Wszystkie 3 klastry kluczowe województwa

pomorskiego dynamicznie się rozwijają, poszerzając

grono swoich uczestników nie tylko o podmioty

stricte branŜowe, ale równieŜ o waŜnych

kooperantów – dostawców lub odbiorców produktów i

usług branŜy. NaleŜy więc w trosce o ograniczone

zasoby na szkolenia w ramach niniejszego priorytetu,

ze szczególną uwagą określać dostęp duŜych

podmiotów i dokonać korekty kryterium z zeszłego

roku.

Stoimy na stanowisku, Ŝe udział duŜego podmiotu

będącego członkiem klastra kluczowego powinien być

moŜliwy pod warunkiem, Ŝe kaŜdy taki podmiot

uzyska rekomendację organu nadzorującego

wdraŜanie strategii klastra, zawierającą

sformułowanie:

„Udział (nazwa duŜej firmy) w projekcie (tytuł

projektu), którego beneficjentem jest (nazwa

projektodawcy) w ramach konkursu (nr konkursu)

jest kluczowy dla realizacji strategii rozwoju klastra

(nazwa klastra kluczowego).”

wyłączenia dla firm,

będących członkami

klastra kluczowego.

Opracowując załoŜenia

projektu wnioskodawca

jest zobligowany do

określenia analizy potrzeb

grupy

docelowej.

Jednocześnie biorąc pod

uwagę, iŜ w ramach

klastra skupiają się firmy

działające w róŜnych

obszarach i posiadające

zróŜnicowane problemy.

W związku z powyŜszym

sama deklaracja objęcia

wsparciem

firm

skupionych w danym

klastrze nie gwarantuje

realizacji wsparcia ściśle

dostosowanego do

potrzeb grupy docelowej.

2. Jest stworzone kryterium strategiczne, które

promuje projekty mające istotne znaczenie

dla realizacji strategii rozwoju klastrów

92


kluczowych, zgodnie z uchwałą Zarządu

Województwa nr 742/223/09

3. W przypadku kontynuacji promocji projektów

„zamkniętych” istnieje rozszerzona

interpretacja wskazania projektodawcy

realizującego projekt wyłącznie na potrzeby

wskazanego we wniosku konkretnego

przedsiębiorcy/przedsiębiorców o klastry

traktowane jako zamknięte skupisko firm.

Propozycje szczegółowych kryteriów wyboru

projektów

1. Udział duŜego podmiotu będącego członkiem

klastra kluczowego powinien być moŜliwy pod

warunkiem, Ŝe kaŜdy taki podmiot uzyska

rekomendację organu nadzorującego

wdraŜanie strategii klastra, zawierającą

sformułowanie:

„Udział (nazwa duŜej firmy) w projekcie (tytuł

projektu), którego beneficjentem jest (nazwa

projektodawcy) w ramach konkursu (nr

konkursu) przyczynia się do realizacji strategii

rozwoju klastra (nazwa klastra kluczowego).”

2. „Projekt na potrzeby klastra kluczowego

posiadający rekomendację organu

nadzorującego wdraŜanie strategii klastra

kluczowego, Ŝe realizacja tego projektu jest

kluczowa dla realizacji strategii rozwoju

klastra”

3. „Projektodawcą jest wyłącznie

przedsiębiorstwo

będące

beneficjentem pomocy publicznej na

szkolenia i/lub doradztwo w ramach

realizowanego projektu lub podmiot

93


ealizujący projekt wyłącznie na

potrzeby wskazanego we wniosku

konkretnego

przedsiębiorcy/przedsiębiorców.

W przypadku projektu realizowanego wyłącznie na

potrzeby firm będących członkami klastra kluczowego

województwa pomorskiego, wskazanie we wniosku,

Ŝe projekt dotyczy wyłącznie członków klastra

kluczowego województwa pomorskiego (nazwa

klastra) jest równoznaczne ze wskazaniem we

wniosku

konkretnego

przedsiębiorcy/przedsiębiorców.”

Obszary i kwestie problemowe

1. Kryteria dostępu

W efekcie doświadczeń zdobytych podczas realizacji

projektu szkoleniowego „Szkolenia na miarę

mikrofirm” (POKL 8.1.1.) oraz przygotowania

projektu Szkolenia na miarę pomorskich firm ( POKL

8.1.1.) przez ARP S.A. wskazuje na potrzebę objęcia

działaniami wspierającymi następujących grup

docelowych:

Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z

województwa pomorskiego, które pozyskały dotacje

w ramach programu RPO WP. Firmy, które w wyniku

przeprowadzonych inwestycji zwiększyły swój

potencjał produkcyjny, poprawiły jakość produktów i

świadczonych usług, potrzebują nowej wiedzy

biznesowej. Dynamiczne zmiany zachodzące w tych

firmach uwalniają nowe potrzeby i odkrywają braki w

zakresie kompetencji i wiedzy, które mogą stanowić

barierę dla wzmacniania pozycji rynkowej i

rentowności tych podmiotów.

RPO WP realizuje strategię rozwoju województwa

wspierając firmy posiadające potencjał rozwojowy.

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe zastosowanie kryterium branŜ w

tym przypadku uniemoŜliwia skorzystanie z pomocy

Konsultacje

internetowe

Agencja Rozwoju

Pomorza S.A.

Uwagi uwzględnione. W

ramach konkursu w

Poddziałaniu 8.1.1

określono kryterium

strategiczne w zakresie

objęcia wsparciem

przedsiębiorstw, które

otrzymały dofinansowanie

z Regionalnego Programu

Operacyjnego

Województwa

Pomorskiego na lata 2007

– 2013 w ramach Osi

Priorytetowej 1, Działanie

1.1 i 1.2.

Określenie branŜ w

ramach kryterium dostępu

wynika z konieczności

udzielania wsparcia,

gwarantującego rozwój

kluczowych i najbardziej

perspektywicznych branŜ

gospodarki województwa

pomorskiego.

Jednocześnie naleŜy

94


podmiotom, które przez RPO WP zostały określone

jako rozwojowe, ale nie naleŜą do wyszczególnionych

branŜ. Podmiot te pomimo potrzeby podniesienia

kompetencji i pozyskania nowej wiedzy oraz

spełniania innych kryteriów dostępu nie mogły

uczestniczyć w projekcie.

Firmy wsparte przez RPO WP to firmy młode, które

często bazują na nowych technologiach i nowych

formach świadczenia usług, dlatego pracownicy tych

firm to bardzo rzadko osoby powyŜej 50 lat oraz

osoby z wykształceniem średnim. Osoby prowadzące

firmy, zatrudnione na stanowiskach

administracyjnych i zarządczych posiadają wyŜsze

wykształcenie. Jednocześnie osoby na tych

stanowiskach mają największą potrzebę nowych

umiejętności w zakresie wiedzy biznesowej.

zwrócić uwagę, iŜ

przedmiotowe kryterium

dotyczy wyłącznie

średnich firm.

Wsparcie dla osób z

wykształceniem co

najwyŜej średnim

uwzględniono w ramach

kryteriów strategicznych,

natomiast kryterium

wieku nie zostało

uwzględnione.

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

1. UmoŜliwienie mikro, małym i średnim firmom

wspieranym w ramach RPO WP niezaleŜnie od

branŜy dostępu do szkoleń i doradztwa

biznesowego w ramach POKL.

W przypadku szkoleń biznesowych umoŜliwienie

udziału we wsparciu pracowników przedsiębiorstw

bez względu na wiek i wykształcenie.

Propozycje zakresu i rodzaju działań

1. Na etapie formułowania kryteriów

strategicznych uwzględnienie grup firm, które

pozyskał dotacje w ramach RPO WP, jako

tych, które powinno się wspierać w celu

wzmacniania ich potencjału rozwojowego.

3. Zmiana kryterium branŜy z kryterium dostępu

na kryterium strategiczne.

4. Określenie niŜszego odsetka osób z

wykształceniem średnim lub w wieku powyŜej

50 lat w kryterium dostępu, bądź

95


przeniesienie do kryterium strategicznego.

Obszary i kwestie problemowe

1. Grupa docelowa

W okresie III 2010 – III 2011 na zlecenie ARP S.A.

konsorcjum złoŜone z PwC Polska Sp. z o.o. i IBnGR

opracowało „Analizę atrakcyjności inwestycyjnej

województwa pomorskiego”. W efekcie analizy

wyłonione zostały branŜe priorytetowe z punktu

widzenia polityki inwestycyjnej województwa

pomorskiego.

1. BPO,

2. chemia lekka (farmacja i kosmetyka),

3. energetyka,

4. ICT,

5. Logistyka,

6. motoryzacja.

Dotychczasowe doświadczenia działającego w ramach

ARP S.A. Centrum Obsługi Inwestora oraz sygnały

jakie COI otrzymuje od firm obecnych w regionie, a

reprezentujących branŜe uznane za priorytetowe,

wskazują na potrzebę stałego szkolenia

pracowników. Zgodnie z posiadaną przez COI wiedzą

kompetencje pracowników podejmujących pracę w

firmach z regionu są niedostosowane do potrzeb

tychŜe firm. Pracownicy posiadający pełne

wymagane kwalifikacje są grupą deficytową.

Sytuacja taka często spowalnia lub nawet blokuje

rozwój firm, w sytuacjach skrajnych mogąc

prowadzić do decyzji o przeniesieniu działalności lub

realizacji dalszych inwestycji w innym regionie.

Działania wspierające wzrost atrakcyjności

inwestycyjnej regionu i szerzej poziomu rozwoju

gospodarczego regionu, dotyczą m.in. rozwoju

zasobów ludzkich i regionalnych kadr gospodarczych.

BPO - to rodzaj działalności gospodarczej, który

Konsultacje

internetowe

Agencja Rozwoju

Pomorza S.A.

Uwagi

częściowo

uwzględnione. Uwaga

dotycząca

branŜ

priorytetowych została

uwzględniona w ramach

kryterium dostępu,

dotyczącego wsparcia dla

średnich firm.

DuŜe przedsiębiorstwa nie

są uprawnione do

korzystania ze wsparcia w

ramach Pddziałania 8.1.1,

z uwagi na zapisy

znowelizowanej wersji

Szczegółowego Opisu

Priorytetów PO KL, która

dopuszcza wsparcie

wyłącznie dla mikro,

małych i średnich firm.

Propozycje działań

wskazane w punktach 3 –

5 zostały uwzględnione w

ramach Poddziałania 8.2.1

i 8.2.2 (realizowane w

ramach projektów

systemowych samorządu

województwa

pomorskiego).

Do analizy potrzeb

przedsiębiorstw jest

zobligowany

projektodawca, co wynika

z załoŜeń konkursu w

ramach Poddziałania

8.1.1, ukierunkowanego

na dofinansowanie

96


trudno nazwać patrząc przez pryzmat tradycyjnych

rodzajów działalności gospodarczej. Business Process

Offshoring (BPO) polega na zlecaniu firmom

zewnętrznym (działającym poza granicami kraju

pochodzenia firmy zlecającej) zaawansowanych

procesów bądź teŜ usług znajdujących się poza

podstawową działalnością przedsiębiorstwa. W jego

ramach moŜliwe jest utworzenie na bazie aktywów

firmy macierzystej nowego podmiotu. Centra, w

których realizuje się wydzielone procesy określa się

mianem centrów usług współdzielonych (Shared

Services Centers). Spektrum usług jest szerokie. Najczęściej

realizują one działania w zakresie: obsługi klientów,

zarządzania danymi, księgowości, usług prawnych,

prac badawczo-rozwojowych, technologii IT, a nawet

diagnostyki medycznej.

Atutem pomorskiego jest stosunkowo wysoka podaŜ

specjalistów z zakresu finansów i informatyki, dobra

w skali kraju znajomość języków obcych, jak równieŜ

coraz powszechniejsze opinie nasyceniu rynku w

innych regionach. W województwie juŜ obecnie działa

20 spośród 250 centrów usług nowoczesnych.

Działania wspierające powinny dotyczyć rozwoju

kapitału ludzkiego. BranŜę tą reprezentują duŜe

podmioty .

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

UmoŜliwienie uczestnictwa we wsparciu w ramach

POKL ( szkolenia, doradztwo) duŜych

przedsiębiorstw ze wskazanych branŜ, co w efekcie

zapewni podmiotom z branŜ priorytetowych dla

regionu, stałą podaŜ wysoko wykwalifikowanych

pracowników.

Propozycje zakresu i rodzaju działań

1. Włączenie do grupy przedsiębiorstw objętych

projektów zamkniętych,

dostosowanych do

konkretnych,

indywidualnych potrzeb

pomorskich

przedsiębiorstw. PowyŜsze

wynika z kryteriów

dostępu, dotyczących

beneficjenta pomocy

(„Projektodawcą jest

wyłącznie

przedsiębiorstwo będące

beneficjentem pomocy

publicznej na szkolenia

i/lub doradztwo w ramach

realizowanego projektu

lub podmiot realizujący

projekt wyłącznie na

potrzeby wskazanego we

wniosku konkretnego

przedsiębiorcy/przedsiębio

rców) oraz analizy potrzeb

(„Projektodawca jest

zobligowany

do

przygotowania projektu

na podstawie analizy

potrzeb szkoleniowych

przeprowadzonej

przynajmniej w formie

testów

wiedzy/kompetencji dla

wszystkich uczestników

projektu. Analiza musi

zostać przeprowadzona

przed złoŜeniem wniosku

o dofinansowanie i zostać

zaktualizowana na etapie

rekrutacji uczestników

97


wsparciem szkoleniowym i doradczym duŜych

firm z wskazanych branŜ – nadanie im

kryterium strategicznego.

2. Przeprowadzenie analiz i identyfikacja

kluczowych potrzeb wśród największych

inwestorów w regionie odnośnie ich

zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę

pracowniczą. Stworzenie bazy danych

zawierającej informacje o profilu

przedsiębiorców działających w regionie oraz

warunkach społecznych i gospodarczych takich

jak moŜliwość znalezienia pracowników o

danych kwalifikacjach, liczba pracujących i

bezrobotnych, wysokość wynagrodzeń,

nieobsadzone miejsca pracy, jakość i liczba

absolwentów szkół.

3. Współpraca z uczelniami, samorządami oraz

urzędami pracy i jednostki samorządu

terytorialnego w celu stworzenia strategii

działań na rzecz tworzenia warunków

społecznych i gospodarczych dla rozwoju

inwestycji w regionie.

4. Wspieranie współpracy ośrodków naukowych i

ośrodków naukowo-badawczych z

przedsiębiorstwami przez organizację

koordynację staŜy i praktyk dla studentów

uczelni w woj. pomorskim.

5. Wsparcie finansowe programów staŜowych dla

studentów i pracowników naukowych w

przedsiębiorstwach prywatnych oraz promocja

stypendiów polegających na finansowym

wsparciu studentów w zamian za zobowiązanie

do przyjścia do pracy po skończeniu studiów do

danego pracodawcy wzorem programów

stypendialnych, które były organizowane m.in.

Polską śeglugę Morską we współpracy z

Akademią Morską w Szczecinie (zobowiązanie

do pracy w PZM przez 2 lata w zamian za

projektu. Celem analizy

będzie dobór tematyki,

metodyki szkoleń i form

wsparcia”).

Tworzenie baz danych we

wskazanym zakresie nie

jest moŜliwe w ramach

dostępnych typów

operacji komponentu

regionalnego PO KL.

98


piętnastomiesięczne stypendium umoŜliwiające

m.in. opłacenie praktyk na statkach).

Obszary i kwestie problemowe

- pomoc publiczna – przedsiębiorcy w duŜej mierze

nie wiedzieli w jaki sposób ma funkcjonować projekt

w oparciu o pomoc publiczną

- problemem równieŜ było dla projektodawcy to, w

jaki sposób udowodnić Ŝe przedsiębiorstwo

przechodzi modernizację

- kryterium dostępu w 8.1.2 skierowane jest do

osób odchodzących z rybołówstwa i rolnictwa wydaje

się nie mieć uzasadnienia w odniesieniu do

terytorium działania ROEFS Gdańsk ( liczne telefony i

skargi )

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

- Według doświadczeń ROEFS Gdańsk i rozmów z

beneficjentami wynika, iŜ zakres grupy docelowej w

poszczególnych poddziałaniach jest za bardzo

zawęŜony.

- brak kryteriów związanych z określeniem grupy

docelowej projektu – osób odchodzących z rolnictwa

i rybołówstwa.

Propozycje zakresu i rodzaju działań


8.1.1 – ogólne i specjalistyczne szkolenia

oraz doradztwo związane ze szkoleniami

dla kadr zarządzających i pracowników

przedsiębiorstw.

- doradztwo dla mikro, małych i

średnich przedsiębiorstw w tym dla osób

fizycznych prowadzących działalność

gospodarczą

- szkolenia, kursy i poradnictwo

Konsultacje

internetowe

Regionalne

Centrum

Informacji

Wspomagania

Organizacji

Pozarządowych

i

W ramach Poddziałania

8.1.1 zaplanowano

realizację konkursu, w

ramach którego ujęto

typy wsparcia moŜliwe do

realizacji, zgodnie ze

znowelizowana wersją

Szczegółowego Opisu

Priorytetów PO KL.

W ramach konkursu nie

przewidziano realizacji

typu projektu „Stypendia

naukowe i wsparcie

towarzyszące (np.

szkolenia z zakresu

komercjalizacji

wiedzy) dla doktorantów

kształcących się na

kierunkach matematyczno

– przyrodniczych

i technologicznych (SMT)

oraz zgodnych z RSI

danego województwa, a

takŜe pokrycie

kosztów opiekuna

doktoranta na uczelni lub

w jednostce naukowej”.

PowyŜsze wsparcie

realizowane jest w

ramach

projektu

systemowego samorządu

województwa

pomorskiego.

Wsparcie dla osób z

wykształceniem co

99

zawodowe skierowane do osób

pracujących, które z własnej inicjatywy są

zainteresowane nabyciem nowych,

uzupełnieniem lub podwyŜszaniem

kwalifikacji i umiejętności

8.1.2 – brak uwag

8.1.3 – brak uwag

8.2.1 – staŜe i szkolenia praktyczne dla

pracowników przedsiębiorstw w

jednostkach naukowych, pracowników

naukowych jednostek naukowych oraz

pracowników naukowych i naukowo -

dydaktycznych uczelni – w

przedsiębiorstwach

- tymczasowe zatrudnienie w mśp

wysokowykwalifikowanego personelu

- promocja idei przedsiębiorczości

akademickiej

- szkolenia i doradztwo dla

pracowników jednostek naukowych oraz

pracowników naukowych i naukowo

dydaktycznych uczelni, doktorantów,

studentów i absolwentów uczelni

zamierzających rozpocząć własną

działalność gospodarcza.

- stypendia naukowe i

wsparcie towarzyszące dla doktorantów kształcących

się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z

punktu widzenia rozwoju województwa.

Propozycje szczegółowych kryteriów wyboru

projektów

najwyŜej średnim

uwzględniono w ramach

kryteriów strategicznych

w konkursie w ramach

Poddziałania 8.1.1.

Zgodnie z kryterium

dostępu określonym dla

konkursu w ramach

Poddziałania 8.1.1,

projekty muszą być

realizowane przez

projektodawców,

będących jednocześnie

beneficjentami pomocy

publicznej lub być

realizowane na potrzeby

konkretnego

przedsiębiorcy/przedsiębio

rstw wskazanych we

wniosku o dofinansowanie

projektu. Jednocześnie

zakres wsparcia musi

wynikać z analizy potrzeb

powyŜszych

przedsiębiorstw, w

związku z czym

ograniczenie

wieku/wykształcenia na

poziomie kryteriów

dostępu

jest

nieuzasadnione.

8.1.1 – kryt. Dostępu:

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające

na obszarze woj. Pomorskiego – ze względu na

mniejsza liczbę pracowników w porównaniu z duŜymi

przedsiębiorstwami są grupą, którą naleŜy

100


szczególnie wspierać.

- grupę docelową w projekcie stanowią co najmniej w

50 % osoby z wykształceniem co najwyŜej średnim

lub osoby które ukończyły 45 rok Ŝycia - wśród mśp

na szczególne wsparcie zasługują te

przedsiębiorstwa, których rozwój w sposób

najbardziej namacalny przyczynia się do rozwoju

regionu. Słuszne wydaje się objęcie szczególnym

wsparciem osób po 45 roku zycia, ze względu na

potrzebę doskonalenia ich umiejętności i pomoc w

odnalezieniu się w obecnej sytuacji technologicznej.

- objecie wszystkich pracowników tej kategorii

wsparciem indywidualnym oraz szkoleniami 1/1

- w pozostałych poddziałaniach kryteria bez zmian

Obszary i kwestie problemowe

Na podstawie doświadczeń RIGP i konsultacji z

naszymi członkami (w tym z innymi organizacjami

otoczenia biznesu, jak Stowarzyszenie „Wolna

Przedsiębiorczość” Oddział terenowy w Gdańsku oraz

przedsiębiorstwami) zidentyfikowaliśmy następując

obszary problemowe:

1. Pogarszająca się kondycja

przedsiębiorstw zajmujących się

eksportem

Według raportu z badania „Eksport oraz

bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm

województwa pomorskiego” (2010) w ostatnim

czasie obserwujemy bardzo niepokojący trend

spadku udziału regionu w ogólnopolskim eksporcie.

Województwo pomorskie naleŜało do niedawna do

grona największych eksporterów pośród regionów

Polski. W latach 2000–2007 wartość eksportu

systematycznie wzrastała. Po roku 2008 nastąpiły

dość znaczne zmiany, które są skutkiem światowego

Konsultacje

internetowe

Regionalna Izba

Gospodarcza

Pomorza

Uwagi

częściowo

uwzględnione.

Postulaty, dotyczące

branŜ kluczowych dla

województwa zostały

uwzględnione w ramach

kryterium dostępu,

dotyczącego średnich firm

(z wyłączeniem firm

naleŜących do klastrów

kluczowych). .

W ramach Poddziałania

8.1.1. zaplanowano

konkurs, zakładający

wsparcie ukierunkowane

na dofinansowanie

projektów zamkniętych,

dostosowanych do

konkretnych,

indywidualnych potrzeb

pomorskich

101


kryzysu gospodarczego.

2. ZagroŜenia związane z koncentracją firm

z kilku branŜ na terenie województwa

pomorskiego

W województwie pomorskim występuję kilka branŜ

dominujących, co przekłada się na duŜa liczbę

podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w tych

branŜach oraz znaczną liczbą osób w nich

pracujących. Koncentracja skutkuje specjalizacją i

wyŜszą konkurencyjnością, jednak w sytuacjach

kryzysu globalnego czy regionalnego stanowi równieŜ

powaŜne zagroŜenie dla duŜej liczby podmiotów

gospodarczych działających w danej branŜy czy z nią

współpracujących. Wg raportu z badania „Aktualny

i przyszły profil gospodarczy województwa

pomorskiego” (styczeń 2010) znaczna liczba firm

zarejestrowanych jest w następujących branŜach:

• działalność w zakresie świadczenia usług

hotelarsko-restauracyjnych;

• usługi związane z transportem, gospodarką

magazynową i łącznością

• działalność w zakresie świadczenia usług

pośrednictwa finansowego

• działalność prawnicza, księgowo-rachunkowa i

doradztwo w zakresie prowadzonej

działalności gospodarczej, obsługa

nieruchomości oraz działalność informatyczna.

Ww. raport wskazuje na duŜą koncentrację woj.

pomorskiego równieŜ na następujących branŜach:

• budowa i naprawa statków i łodzi

• branŜa papiernicza związana z produkcją

masy celulozowej, papieru oraz tektury

• branŜe ICT

• branŜe działające w ramach produkcji drewna

i wyrobów z drewna, wśród których

• produkcja opakowań drewnianych, cięcie i

heblowanie drewna, impregnacja drewna oraz

przedsiębiorstw w celu

zwiększenia

ich

konkurencyjności.

Kryteria dostępu obligują

projektodawców do

realizacji projektów dla

konkretnych

przedsiębiorstw, z

uwzględnieniem analizy

potrzeb szkoleniowych

danej firmy/firm. W

związku z powyŜszym

wymaganie realizacji

szkoleń zakończonych

egzaminem

jest

nieuzasadnione.

W ramach konkursu w

Poddziałaniu 8.1.1 nie

przewiduje się wymogów,

dotyczących minimalnego

procentowego pułapu

określonej

grupy

docelowej. W ramach

kryteriów strategicznych

zastosowano pułapy

procentowe, słuŜące

zagwarantowaniu

wsparcia obszarów,

wymagających

szczególnej interwencji.

Ustalenie niskich pułapów

procentowych

w

znacznym stopniu

ograniczałoby

efektywność oraz skalę

oddziaływania tego typu

kryteriów.

W odniesieniu do uwagi

102


produkcja drewnianych elementów

konstrukcyjnych i wyrobów stolarki

budowlanej

• branŜe związane z przemysłem metalowym

• branŜe związane z przemyłem chemicznym,

głównie produkcja środków farmaceutycznych,

chemikaliów medycznych i środków

pochodzenia roślinnego

• branŜe związane z sektorem energetycznym.

dotyczącej Poddziałania

8.1.2 – zaplanowano

kontynuację projektu

systemowego samorządu

woj. zakładającego

kompleksowe wsparcie

outplacementowe.

Z prognoz zawartych w badaniach IBnGR wynika, iŜ

pogłębienie się specjalizacji regionu w kolejnych

latach nastąpi głównie w branŜy ICT, logistyki

(związanej z rozwojem usług transportowych i

magazynowych), chemicznej (petrochemicznej i

farmaceutycznej), drzewno-meblowej (głownie w

zakresie produkcja papieru), rolno-spoŜywczej (w

zakresie przetwórstwa ryb) oraz turystyki.

Warto inwestować w rozwój branŜ, które dominują w

gospodarce województwa pomorskiego, aby je

uodpornić na kryzys, w tym szczególnie te, które

według prognoz są przyszłościowe, a więc

wzrostowe, gdyŜ najprawdopodobniej będą one siła

napędową gospodarki w regionie.

3. ZagroŜenia wynikające ze zmian

modernizacyjnych i adaptacyjnych w

pomorskich przedsiębiorstwach

Zmiany adaptacyjne i modernizacyjne w pomorskich

przedsiębiorstwach związane są zarówno z potrzebą

dostosowania się do zmieniającej się sytuacji

gospodarczej, radzenia sobie ze skutkami globalnego

kryzysu gospodarczego, zwiększoną

konkurencyjnością ze strony firm w ramach UE, ale

teŜ moŜliwościami wykorzystania uczestnictwa Polski

w UE dla rozwoju eksportu. W kaŜdym przypadku

103


ofiarami zmian w przedsiębiorstwach mogą stać się

pracownicy, których kwalifikacje nie odpowiadają

potrzebom zmieniającego się rynku pracy. W

szczególnie trudnej sytuacji znajdują się pracownicy

zwalniani grupowo, gdyŜ jednoczesny napływ

większej liczby osób bezrobotnych o danej

specjalności zawodowej (często w zamieszkałych w

jednej miejscowości) uniemoŜliwia im znalezienie

zatrudnienia. Konieczne jest wsparcie zarówno

przedsiębiorców stających wobec konieczności

zwolnienia pracowników, jak i zwalnianych

pracowników, tak by proces ten był jak najmniej

bolesny, a zwalnianym pracownikom udostępnione

zostały nowe moŜliwości rozwoju zawodowego.

Potwierdzenie dla powyŜszej tezy stanowią teŜ

bezpośrednie doświadczenia RIGP z realizacji

projektu „Wsparcie dla pracodawców i pracowników

pomorskich firm, przechodzących procesy

adaptacyjne i modernizacyjne”, w ramach którego

wsparciem objętych zostanie do końca 2011 roku

330 osób. W trakcie realizacji projektu daje się

zaobserwować zwiększająca się liczbę

zainteresowanych tego rodzaju wsparciem

przedsiębiorstw i ich pracowników, którego nie da się

zaspokoić całkowicie w ramach tego projektu.

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

Wzmocnienie kondycji firm zajmujących się

działalnością eksportową

Zwiększenie kompetencji zawodowych w zakresie

m.in. sprzedaŜy eksportowej, znajomości języków

obcych w zakresie „branŜowym”, marketingu

przemysłowego, negocjacji handlowych, kontraktów

zagranicznych, prezentacji na targach i imprezach

wystawienniczych.

Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

104


przedsiębiorstw z branŜ, w których specjalizuje

się województwo pomorskie

Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników

następujących branŜ: ICT, logistyka, przemysł

chemiczny, drzewno-meblarski, spoŜywczy, turystyka

i branŜa hotelarsko-restauracyjna, przemysł

metalowy, usługi dla przedsiębiorstw, przemysł

morski i branŜe z nim kooperujące, w zakresie m.in.

zarządzania, księgowości i finansów, znajomości

prawa gospodarczego, w tym przepisów

wynikających z funkcjonowania na obszarze Unii

Europejskiej, umiejętności technicznych,

komputerowych, znajomości języków obcych na

poziomie branŜowym, etc.

Wsparcie procesów modernizacyjnych i

adaptacyjnych dla uniknięcia niepoŜądanych

skutków tych procesów..

Outplacement staje się poŜądanym sposobem na

postepowanie z pracownikami, którzy tracą

zatrudnienie w wyniku procesów adaptacyjnych i

modernizacyjnych w przedsiębiorstwie. Zwalniany

pracownik nie jest pozostawiony sam sobie, lecz

oferuje się mu szereg instrumentów wsparcia

dostosowanych do jego kwalifikacji, predyspozycji, a

takŜe potrzeb i oczekiwań.

Korzyści z zastosowania programów outplacementu

dla samego przedsiebiorstwa, zarówno te policzalne,

jak i niemierzalne, znacznie przewyŜszają poniesione

nakłady na nie poniesione. Do najwaŜniejszych

naleŜą następujące:

• postrzeganie firmy jako przedsiębiorstwa z

wysoką kulturą organizacyjną.

• zmniejszenie poziomu stresu i sytuacji

niekomfortowych wśród personelu, który

pozostał w organizacji

kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród

kontrahentów (przedsiębiorstwa, dla których kapitał

105


ludzki jest najcenniejszym zasobem, budzi zaufanie

jako uczciwy i rzetelny partner w biznesie).

Propozycje zakresu i rodzaju działań

8.1.1

Zakres i rodzaj działań:

• Ogólne i specjalistyczne szkolenia i doradztwo

dla kadr zarządzających i pracowników

przedsiębiorstw z zakresu prowadzenia

działalności eksportowej.

• Ogólne i specjalistyczne szkolenia i doradztwo

dla kadr zarządzających i pracowników w

następujących branŜach: ICT, logistyka,

przemysł chemiczny, drzewno-meblarski,

spoŜywczy, turystyka i branŜa hotelarskorestauracyjna,

przemysł metalowy, usługi dla

przedsiębiorstw, przemysł morski i branŜe z n

im kooperujące.

MoŜliwość uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie

powinna być równieŜ dostępna dla właścicieli firm z

sektora MSP, z uwagi na dominującą w regionie

liczbę MSP, w tym szczególnie firm mikro i małych.

Dotychczas stanowią oni grupę przedsiębiorców,

która jest wyłączona z znaczącej większości działań

szkoleniowych w ramach projektów realizowanych w

poddziałaniu 8.1.1 z racji nieposiadania statusu

pracownika. Tym czasem w większości firm mikro,

zatrudniających nie więcej niŜ 9, ale często tylko 2-3

osoby, właściciele tych firm są jednocześnie kadrą

zarządzającą.

8.1.2

Zakres i rodzaj działań:

• Wsparcie dla osób zwolnionych lub

zagroŜonych zwolnieniem z pracy z przyczyn

106


leŜących po stronie pracodawcy

przechodzącego procesy adaptacyjne i

modernizacyjne, realizowane w formie

ourtplacementu (obejmujące szkolenia,

poradnictwo zawodowe i psychologiczne,

szkolenia przekwalifikujące i pomoc w

znalezieniu pracy, staŜe zawodowe i

subsydiowanie miejsc pracy lub wsparcie osób

zakładających działalność gospodarczą

poprzez szkolenia, doradztwo, przyznanie

środków finansowych na rozwój

przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego)

• Promocja idei outplacementu wśród

pomorskich pracodawców, słuŜące

podniesieniu świadomości w zakresie

moŜliwości zastosowania outplacementu i

korzyści wynikających z zastosowania tego

rozwiązania dla pracownika i pracodawcy.

Propozycje szczegółowych kryteriów wyboru

projektów

Proponujemy, aby w ramach kryteriów strategicznych

nie ograniczać przyznawania punktów za kryteria

strategiczne do zastosowania danego rozwiązania w

100% grupy docelowej. Ogranicza to bardzo dostęp

do usług oferowanych w ramach projektu.

Przykładowo, przyznanie punktów strategicznych za

zaoferowanie 100% szkoleń dla branŜy ICT, przy

jednoczesnym kryterium dostępu – 50% uczestników

50+, powoduje, Ŝe moŜliwe są jedynie małe projekty

o niewielkim wpływie na sytuację społecznogospodarczą

w regionie (w branŜy ICT dominują

pracownicy młodsi).

Proponujemy równieŜ stosowanie punktów w ramach

kryteriów strategicznych za szkolenia kończące się

uznanymi egzaminami/certyfikatami.

107


W przypadku szkoleń językowych proponujemy

przyznanie punktów strategicznych za programy

szkoleniowe ukierunkowane na potrzeby

poszczególnych branŜ (np. język obcy w logistyce), a

nie szkolenia dające ogólna znajomość języka

obcego.

Obszary i kwestie problemowe

Obszary i kwestie problemowe wskazane w tej części

Formularza będą dotyczyć branŜy ICT, z którą

wnioskodawca - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji

i Informatyki Politechniki Gdańskiej (Wydział ETI PG)

jest bezpośrednio związany profilem swojej

działalności.

Głównym obszarem problemowym jest

niewykorzystany potencjał współpracy środowiska

naukowego i przedsiębiorstw. Przekłada się to m.in.

na niski poziom innowacyjności pomorskich firm z

branŜy ICT, który ma kluczowe znaczenie z punktu

widzenia konkurencyjności i rozwoju. Ma to swoje

odzwierciedlenie w następującym stwierdzeniu:

„Funkcjonowanie przedsiębiorstw w nowoczesnych

gospodarkach w coraz większym stopniu

zdeterminowana jest przez nowoczesne technologie

oraz przez wartości intelektualne i niematerialne.

Firmy, chcąc utrzymać swoją przewagę

konkurencyjną na rynku, zmuszone są prowadzić

aktywną działalność innowacyjną. Działalność

innowacyjna jest procesem, który generuje dla

przedsiębiorstwa nowe moŜliwości i rozwiązania.”

(Aktualny i przyszły profil gospodarczy województwa

pomorskiego, 2010, str. 87)

Konsultacje

internetowe

Politechnika

Gdańska

Uwagi

częściowo

uwzględnione.

W ramach konkursu w

Poddziałaniu 8.2.1

określono kryterium

strategiczne, dotyczące

realizacji projektu dla

grupy

docelowej

stanowiącej w 100 %

członków

klastra

kluczowego,

z

uwzględnieniem formalnej

rekomendacji organu

nadzorującego wdraŜanie

strategii klastra.

Definicja „pracownika”

zawarta została w

Szczegółowym Opisie

Priorytetów PO KL i

dotyczy całego Priorytetu

VIII, w związku z czym

nie podlega zmianie na

poziomie Planu działania.

Jednoczesna realizacja

szkoleń praktycznych i

staŜy w jednostkach

naukowych i firmach

9 Tj. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego oraz

priorytetów regionalnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

108


WaŜną rolę odgrywa takŜe rodzaj i jakość innowacji

implementowanych w firmach, zgodnie z Raportem z

badania małych i średnich przedsiębiorstw w ramach

Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego III,

sytuacja pomorskich firm MŚP róŜnych branŜ

przedstawia się następująco: „Innowacje

wprowadzane przez pomorskie MSP są mało

nowatorskie – zgodnie z deklaracjami firm połowa z

nich stanowi nowość dla firmy, ale nie dla rynku.”

(Sektor MSP na Pomorzu w warunkach pogorszenia

koniunktury, Raport z badania małych i średnich

przedsiębiorstw w ramach Pomorskiego

Obserwatorium Gospodarczego III, 2010, str. 39).

Przyczyną tego jest często brak dostatecznie

szerokiego rozeznania odnośnie najnowszych

aktualnie wykorzystywanych technologii wśród MŚP,

czego przyczyną jest najczęściej brak

wyspecjalizowanych kadr i wysokie koszty związane z

działalnością B+R. Ograniczenia te są odczuwalne

zwłaszcza w sektorze ICT/ETI, którego rozwój w

ciągu ostatnich 5-10 lat jest niezwykle dynamiczny.

Dodatkowo bariery powyŜsze sprawiają, Ŝe

przedsiębiorcy skupiają się zwykle bardziej na

doraźnej działalności i nie uwaŜają wdraŜania

innowacji (w sensie makro) jako strategicznego

kierunku rozwoju firmy.

Jednym z najprostszych działań, jakie moŜna

przedsięwziąć w dziedzinie pokonania barier

ograniczających działalność innowacyjną MŚP jest

podnoszenie kompetencji kadr. Dzięki precyzyjnie

zaplanowanym i efektywnym działaniom

podnoszącym świadomość pracowników na temat

najnowszych technologii stosunkowo niewielkim

nakładem kosztowym moŜna zwiększyć świadomość

pomorskich przedsiębiorstw w zakresie moŜliwości

zastosowania najnowszej wiedzy w celu wdroŜenia jej

do praktyki gospodarczej np. jako innowacyjnych

została uwzględniona w

ramach kryterium

strategicznego.

Definicja pracownika

została określona w

Szczegółowym Opisie

Priorytetów PO KL (w

rozumieniu art. 2 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r.

– Kodeks pracy (Dz. U. z

1998 r. Nr 21, poz. 94, z

późn. zm.), w związku z

czym nie ma moŜliwości

jej zmiany w ramach

Planu działania.

Kryterium dotyczące staŜy

i szkoleń praktycznych w

ramach Poddziąłnaia 8.2.1

stanowi odzwierciedlenie

typu projektu określonego

w Szczegółowym Opisie

Priorytetów PO KL i

jednocześnie

przedmiotowe zapisy nie

wykluczają realizacji

jednej z wybranych form

wsparcia, przewidzianej w

kryterium.

Brak

moŜliwości

weryfikacji wymogu,

dotyczącego

zaakceptowanej strategii

realizacji staŜy, z uwagi

na trudności w

109


produktów czy usług. Działania pobudzenia

innowacyjności przedsiębiorstw opierające się na

rozwoju zasobów ludzkich są niezwykle cenne, gdyŜ

obok rozwoju czysto ekonomicznego posiadają

wymiar społeczny – podnoszone są kompetencje

pracowników. Oznacza to, iŜ tego typu działania

znakomicie wpisują się w stwierdzenie: „WaŜnym

elementem działalności innowacyjnej firm bez

względu na ich wielkość czy obszar ich działalności

jest ciągłe podnoszenie jakości kapitału ludzkiego,

jakim dysponują przedsiębiorstwa. Niezwykle cenione

są więc wszelkie inicjatywy słuŜące

zdobywaniu doświadczeń i nowej wiedzy.” (Aktualny i

przyszły profil gospodarczy województwa

pomorskiego, 2010, str. 101)

obiektywnej ocenie faktu,

czy wnioskodawca

dysponuje dokumentem

„uznawalnym” oraz na

jakiej podstawie został w

ten

sposób

sklasyfikowany.

Z analizy wyników Raportu „Aktualny i przyszły profil

gospodarczy województwa pomorskiego” w

odniesieniu do firm pomorskich ogólnie, bez

wskazywania konkretnej branŜy wynika, Ŝe

„…Zdecydowana większość badanych firm (95,2%)

nie posiadała własnych działów badawczorozwojowych

ani nie zatrudniała pracowników

prowadzących badania w tym zakresie….” oraz

”..Firmy, które dysponują własnym zapleczem

badawczo-rozwojowym są to w głównej mierze firmy

duŜe…”. Tymczasem innowacje to nie tylko wzrost

konkurencyjności, ale takŜe wpływ na poziom

zatrudnienia w firmach oraz utrzymanie odpowiednio

stabilnego i zrównowaŜonego rozwoju

przedsiębiorstw: „...innowacje nie tylko przyczyniają

się do wzrostu zatrudnienia, ale w jeszcze większym

stopniu powstrzymują przed jego spadkiem. .”

(Sektor MSP na Pomorzu w warunkach pogorszenia

koniunktury, Raport z badania małych i średnich

przedsiębiorstw w ramach Pomorskiego

Obserwatorium Gospodarczego III, 2010, str. 32).

Rozwiązaniem w tej sytuacji mogłoby być nawiązanie

110


ścisłej współpracy z jednostkami naukowymi w celu

zlecania badań B+R. Tymczasem brak zleceń o

charakterze B+R płynących z przedsiębiorstw

powoduje z kolei, Ŝe pracownicy naukowi koncentrują

się prawie wyłącznie na dydaktyce lub pracy

naukowo-badawczej nie dbając o moŜliwości jej

zastosowania w gospodarce. Taka sytuacja

niewątpliwie świadczy o niewystarczająco dobrej

współpracy pomiędzy przemysłem a sferą nauki, co

wskazuje na strukturalną słabość gospodarki, a

zwłaszcza branŜy ICT, i powoduje stale pogłębiającą

się izolację tych dwóch środowisk wynikającą z braku

zrozumienia dla wzajemnych potrzeb, moŜliwości i

wymagań. Tymczasem z badań prowadzonych przez

IBnGR wynika, Ŝe iŜ pogłębienie się specjalizacji

regionu w kolejnych latach nastąpi m.in. właśnie w

branŜy ICT („Identyfikacja potencjalnych klastrów na

bazie analizy struktury gospodarki województwa

pomorskiego”, czerwiec 2008., str. 3-4).

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

Poprawa niekorzystnej dla Regionu sytuacji związanej

z niewykorzystanym potencjałem współpracy

środowiska naukowego i gospodarczego moŜe

nastąpić jedynie w wyniku odpowiednio intensywnej

stymulacji obu środowisk w celu poprawienia

powiązań pomiędzy nimi oraz zapewnieniu

efektywnego i realnego transferu wiedzy w obu

kierunkach. Takie podejście wydaje się być

obiecujące w obecnej sytuacji, gdyŜ z wyników

raportu „Aktualny i przyszły profil gospodarczy

województwa pomorskiego” wynika, Ŝe: „Mimo wielu

barier związanych z prowadzeniem działalności

innowacyjnej większość badanych przedsiębiorstw

zadeklarowało prorozwojowe nastawienie do tego

typu działalności. Przedsiębiorstwa rozwaŜają

podjęcie stosownych działań w zakresie nowych

111


inwestycji o charakterze infrastrukturalnym,

wprowadzenie nowych produktów i usług, zmiany

profilu działalności firmy czy zatrudnienie nowych

pracowników.” (Aktualny i przyszły profil gospodarczy

województwa pomorskiego, 2010, str. 101)

Wydział ETI PG zrealizował w okresie kwiecień 2009

r. – grudzień 2010 r. projekt pt. „WiComm Transfer –

Transfer wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery nauki

z przedsiębiorstwami branŜy ICT/ETI poprzez system

staŜy” w ramach Działania 8.2.1 PO KL. Ideą

Projektu było stworzenie unikalnego systemu staŜy

pracowników naukowych w przedsiębiorstwach

branŜy ICT oraz pracowników tychŜe przedsiębiorstw

na Wydziale ETI PG w celu zapoczątkowania realnego

transferu wiedzy pomiędzy tymi dwoma

środowiskami . W pierwszej kolejności staŜe odbyli

pracownicy naukowi, którzy zostali zobligowani do

napisania szczegółowego raportu określającego m.in.

potrzeby firm w zakresie innowacyjnych rozwiązań,

moŜliwych do zaimplementowania w firmie. Na tej

podstawie oraz w wyniku zawiązanej wcześniej

współpracy naukowców z przedsiębiorstwami zostały

przez specjalistów w danej dziedzinie opracowane

programy naukowego tzw. Demonstratorów Nowych

Technologii (DNT). DNT to zestawy prezentujące

innowacyjne rozwiązania, np. inteligentne kamery,

sieci komunikacyjne dla przestrzeni inteligentnych

czy algorytmy dla systemów opartych na sztucznej

inteligencji. StaŜysta z firmy odbywał więc coś na

kształt ćwiczenia laboratoryjnego na

zaawansowanym poziomie, wykonując samodzielnie

ćwiczenia przy pełnym zaangaŜowaniu posiadanej

wiedzy i umiejętności.

Projekt był poddany procesowi ewaluacji, z której

wynikają następujące stwierdzenia:

112


„Zgodnie z wynikami badania ewaluacyjnego staŜe

pracowników firm w PG, według ich opinii, mogą

przyczynić się do pokonania w najwyŜszym stopniu

bariery polegającej na niewystarczającym przepływie

informacji pomiędzy środowiskami nauki i biznesu, a

takŜe niedostosowaniu systemu funkcjonowania

uczelni/ instytucji naukowych np. przestarzałe

procedury. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe są to dokładnie te

same bariery, które naukowcy z PG uznali za

największe utrudnienia we współpracy tych dwóch

środowisk.”

„Projekt moŜe być dobrym przykładem

podejmowania konkretnej współpracy uczelni z

biznesem, która nie jest wyłącznie realizowana w

oparciu o spotkania i konferencje, a koncentruje się

na wypracowaniu konkretnych edukacyjnych

produktów innowacyjnych, które mogą być

uŜytkowane i usprawniane w trakcie wspólnego ich

wykorzystywania.”

„Przeprowadzony przez Politechnikę Gdańską Projekt

jest czymś nowym i jak pokazują jego wyniki wartym

kontynuacji. MoŜna oczekiwać, Ŝe w wyniku

osiągnięcia rezultatów projektu opracowany zostanie

efektywny, trwały i bazujący na realnym transferze

wiedzy system staŜy dostosowany do potrzeb i

moŜliwości pomorskich firm branŜy ICT/ETI, który

moŜe zostać łatwo rozbudowany i wdraŜany przez

inne uczelnie w Polsce.”

„System staŜy skutecznie upowszechnia wiedzę w

zakresie innowacji, dostarczając niezbędnych

informacji o potrzebach i potencjale do innowacji w

firmach oraz wpływa na gotowość do aktywności

innowacyjnej w przedsiębiorstwach.” („Raport

ewaluacji Projektu”, PrePost Consulting Alicja

Zajączkowska, 2010).

113


Zapoczątkowany w wyniku Projektu proces

nawiązywania współpracy przedsiębiorców

działających w branŜy ICT z Wydziałem ETI PG w celu

realizowania transferu wiedzy jest warty kontynuacji.

Jak pokazuje doświadczenie Wnioskodawcy takie

inicjatywy jak projekt „WiComm Transfer” przynoszą

wymierne efekty, pomimo Ŝe nawiązywanie

współpracy i budowanie zaufania jest procesem

bardzo pracochłonnym i długotrwałym.W

początkowym okresie współpracy ze środowiskiem

gospodarczym Centrum Doskonałości WiComm

nawiązało współpracę z 17 przedsiębiorstwami

branŜy ICT. PoniewaŜ korzyści, które osiągali

przedsiębiorcy były realne i wartościowe, dzięki m.in.

realizacji projektu „WiComm Transfer” udało się

rozszerzyć tę współpracę, w efekcie której powstał

Pomorski Klaster ICT. PKICT to obecnie 97

podmiotów zatrudniających w sumie ponad 16 tys.

pracowników. Zgodnie z wynikami benchmarkingu

klastrów przeprowadzonej przez PARP, Pomorski

Klaster ICT (takŜe Klaster Kluczowy Województwa

Pomorskiego) został uznany za najlepszy klaster ICT

w kraju. Obecnie współpracą z Centrum Doskonałości

WiComm w ramach formuły zaproponowanej w

projekcie „WiComm Transfer” zainteresowanych jest

większość z 90 współpracujących z CD WiComm firm.

PowyŜsze argumenty jednoznacznie wskazują na

potrzebę uruchomienia działań wykorzystujących

mechanizmy zaproponowane w poddziałaniu 8.2.1 ze

szczególnym naciskiem na system staŜy pracowników

naukowych w firmach oraz pracowników firm w

jednostkach naukowych, jako konkretnego i realnego

narzędzia wsparcia rozwoju innowacyjności w

pomorskich przedsiębiorstwach.

Propozycje zakresu i rodzaju działań

114


StaŜe i szkolenia pracowników naukowych w firmach

i pracowników firm w jednostkach naukowych to

naszym zdaniem dobra formuła. Jednak z naszego

doświadczenia wynika, Ŝe tylko staŜe o charakterze

praktycznym, w niestandardowym, nowatorskim

podejściu będą mieć pozytywny wydźwięk i przyniosą

oczekiwane efekty w postaci realnego transferu

wiedzy. Zarówno pracownicy naukowi jak i

pracownicy firm to osoby posiadające pewien zasób

wiedzy i doświadczenia zawodowego. Nie są to więc

absolwenci wkraczający dopiero na rynek pracy , od

których nie moŜna zbyt wiele wymagać. Tak więc w

przypadku pracowników naleŜy postawić poprzeczkę

wysoko, w taki sposób, aby wykorzystać posiadaną

przez nich wiedzę i umiejętności, a takŜe

samodzielność działania. Inwestycje w kapitał ludzki

to dla firm spore wyzwanie finansowe i czasowe,

toteŜ warto aby poświęcony na doszkalanie

pracowników czas nie był stracony i przyniósł

wymierne efekty. Nie przyczynią się do tego tylko

szkolenia teoretyczne, bo zdobywanie wiedzy w

postaci warsztatów, praktycznych szkoleń czy staŜy

wymaga duŜo większego zaangaŜowania ze strony

osób uczestniczących, a w związku z tym przynosi

duŜo większe efekty. Z drugiej strony takie

podejście do problemu staŜy czy szkoleń jest duŜo

bardziej wymagające i pracochłonne. Pozwala teŜ

oszacować zarówno zaplecze naukowe jednostki

naukowej uczestniczącej w takim przedsięwzięciu jak

i potencjał innowacyjny firm oraz ich zdolność do

adaptacji rozwiązań innowacyjnych.

Na podstawie doświadczeń zgromadzonych w wyniku

realizacji projektu pt. „WiComm Transfer – Transfer

wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery nauki z

przedsiębiorstwami branŜy ICT/ETI poprzez system

staŜy” moŜna stwierdzić, iŜ wsparcie współpracy

pomiędzy sferą nauki i gospodarki poprzez rozwój

115


systemu staŜy jest najbardziej odpowiednim biorąc

pod uwagę wymierne efekty zarówno w sensie

gospodarczym, jak i społecznym. Oprócz rozwoju

pracowników ten typ projektów pozwala takŜe na

sukcesywne budowanie zaufania pomiędzy dwoma

środowiskami, których naturalna współpraca jest

utrudniona, a których ścisła interakcja jest konieczna

do zapewnienia stabilnego wzrostu gospodarczego

opartego na wykorzystaniu rozwiązań innowacyjnych.

PoniewaŜ firmy Pomorskiego Klastra ICT są niezwykle

róŜnorodne, ich oczekiwania (wstępnie przebadane)

związane będą z zaproponowaniu szerokiego

spektrum rozwiązań innowacyjnych. Oznacza to, Ŝe

formuła projektów realizowanych w ramach działania

8.2.1 skierowanego do branŜy ICT powinna być

szeroka i najlepiej oparta na sprawdzonych i przez to

wiarygodnych mechanizmach organizacyjnych.

Propozycje szczegółowych kryteriów wyboru

projektów

Kryteria

strategiczne:

1) Projekt zakłada organizację staŜy i/lub szkoleń

praktycznych dla pracowników przedsiębiorstw w

jednostkach naukowych i pracownik naukowych w

przedsiębiorstwach.

Uzasadnienie:

JeŜeli staŜe będą miały charakter praktyczny, o czym

wspominaliśmy w punkcie powyŜej nie ma potrzeby

jednoczesnego prowadzenia staŜy i szkoleń

praktycznych.

2) Grupę docelową w projekcie stanowią w 100%

przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego

wchodzących w skład tzw. klastra kluczowego

(zgodnie ze stosowną decyzją Zarządu Województwa

Pomorskiego w sprawie nadania statusu klastra

kluczowego).

Uzasadnienie:

116


Klastry kluczowe mają największy wpływ i potencjał z

punktu widzenia rozwoju województwa pomorskiego.

Wnosimy takŜe, aby doprecyzować kryterium

strategiczne w dokumentacji konkursowej w sposób,

który rzeczywiście wesprze projekty mające istotne

znaczenie dla rozwoju tych klastrów, np. poprzez

dodanie zapisu:

„Aby projekt mógł być uznany za istotny dla rozwoju

klastra powinien otrzymać rekomendację od organu

klastra odpowiadającego za jego rozwój.”

W przypadku projektu dla członków Pomorskiego

Klastra ICT, powinna to być uchwała Rady Klastra.

Uzasadnienie:

W uzasadnieniu do uchwały Zarządu WP Nr 742 /

223 / 09 z dnia 18 czerwca 2009 r. stwierdzono co

następuje:

„…Ponadto w przypadku klastrów kluczowych –

wybranych w drodze konkursu jako priorytetowe dla

regionu – przewiduje się wprowadzenie

mechanizmów (preferencji) umoŜliwiających

skoncentrowanie części środków z funduszy

strukturalnych 2007-2013 dystrybuowanych na

poziomie regionu 9 na finansowaniu projektów

mających istotne znaczenie dla rozwoju tych

klastrów. Dodatkowym wsparciem dla rozwoju

klastrów w regionie mają być działania informacyjne,

promocyjne i konsultacyjno-szkoleniowe realizowane

przez wyspecjalizowany „Punkt kontaktowy dla

klastrów w województwie pomorskim”.

Funkcjonowanie tego Punktu powinno przyczyniać się

do zawiązywania się lepiej ukierunkowanych

inicjatyw klastrowych i realizacji lepszych projektów,

a tym samym lepszego wykorzystania funduszy

strukturalnych.”

Dodatkowo z naszych doświadczeń wynika, Ŝe

117


powaŜnym utrudnieniem dla przedsiębiorców w

wysłaniu pracowników na staŜ był wymóg ich

zatrudnienia wyłącznie na podstawie umowy o pracę

(def. pracownika przedsiębiorstwa). Bardzo wskazane

byłoby uelastycznienie tego kryterium i rozszerzenie

formy zatrudnienia czy współpracy na umowy

cywilno-prawne i prowadzenie działalności

gospodarczej tzw. samozatrudnienie.

Projekty w ramach poddziałania 8.2.1 powinny

wykorzystywać sprawdzone mechanizmy i formuły

przeprowadzania staŜy pracowników naukowych w

firmach oraz pracowników firm w jednostkach

naukowych.

Projekty powinny być teŜ realizowane przez

podmioty, które są w stanie zagwarantować

uzyskanie odpowiedniego poziomu wskaźników i

tego, iŜ wsparciem objęte zostaną firmy, które będą

w stanie wykorzystać rezultaty projektu do

rozwinięcia swojej działalności innowacyjnej.W

związku z powyŜszym proponujemy, aby w

przypadku projektów w poddziałaniu 8.2.1:

• uwzględnić przyznanie dodatkowych punktów

podmiotom, które mają opracowaną

sprawdzoną, akceptowaną przez środowisko

naukowe i gospodarcze strukturę systemu

staŜy

• uwzględnić przyznanie dodatkowych punktów

podmiotom, których projekt będzie w całości

dedykowany przeprowadzeniu staŜy

pracowników naukowych w firmach oraz

pracowników firm w jednostkach naukowych

Obszary i kwestie problemowe Konsultacje Pomorska Izba Uwaga uwzględniona.

118


Globalizacja, rozwój nowych technologii, konieczność

dbania o środowisko naturalne powodują, Ŝe rynek

pracy podlega i będzie podlegał ciągłym zmianom, a

warunki gospodarowania stają się niestabilne.

Dodatkowo, postępujące starzenie się społeczeństwa,

i co za tym idzie, trudności w utrzymaniu

dotychczasowego systemu zabezpieczenia

społecznego wymagają wydłuŜenia aktywności

zawodowej. W dzisiejszych czasach niezbędna

wydaje się być zdolność do szybkiego adaptowania

się do zmian zachodzących w gospodarce zarówno

przez pracowników, jak i funkcjonujące na

niestabilnym rynku przedsiębiorstwa.

internetowe

Rzemieślnicza

MSP

Przewidziano realizację

konkursu w ramach

Poddziałania 8.1.3.

Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP zauwaŜa potrzebę

upowszechniania idei flexicurity, stwarzającej

moŜliwość budowy i rozwoju kapitału ludzkiego

potrzebnego by sprostać wymogom dynamicznej i

nowoczesnej gospodarki.

Z uwagi na fakt, iŜ poziom wiedzy na temat CSR

takŜe nie jest satysfakcjonujący, dostrzegamy

równieŜ potrzebę upowszechniania w województwie

pomorskim idei społecznej odpowiedzialności biznesu

– efektywnej strategii zarządzania, która poprzez

prowadzenie dialogu społecznego na poziomie

lokalnym mogłaby przyczynić się do wzrostu

konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie

globalnym .

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

Wzrost poziomu wiedzy na temat idei flexicurity

wspomoŜe proces zbliŜania poglądów na temat

moŜliwości wypracowania i wdroŜenia tegoŜ modelu

w naszym regionie jako recepty na wahania

koniunkturalne gospodarki, gdyŜ celem flexicurity

jest zagwarantowanie wysokiego poziomu pewności

119


zatrudnienia w warunkach szybko zmieniającej się

gospodarki, jak równieŜ to, by przedsiębiorstwa

regionalne poprzez zwiększanie swej elastyczności

dostosowawczej były w stanie w pełni korzystać z

moŜliwości, jakie niesie globalizacja.

Korzyści, jakie mogłoby przynieść wprowadzenie

strategii społecznej odpowiedzialności

przedsiębiorstwa jest wiele , m.in. wzrost

zainteresowania inwestorów, zwiększenie lojalności

konsumentów i interesariuszy, poprawa relacji ze

społecznością i władzami lokalnymi, wzrost

konkurencyjności, podnoszenie poziomu kultury

organizacyjnej firmy, kształtowanie pozytywnego

wizerunku firmy wśród pracowników, pozyskanie i

utrzymanie najlepszych pracowników. Niezbędne

wydaje się być zatem wprowadzenie konkursu, w

ramach którego zostaną zrealizowane projekty, które

poprzez upowszechnianie informacji na temat idei

flexicurity oraz społecznej odpowiedzialności biznesu

mogłyby doprowadzić do zwiększenia

konkurencyjności przedsiębiorstw, a tym samym

konkurencyjności regionu.

Istotne, by realizatorami projektów w ramach

Poddziałania 8.1.3 POKL były instytucje

reprezentujące interesy zarówno pracodawców, jak i

pracobiorców – moŜna byłoby wówczas wykorzystać

praktyczne doświadczenia dwóch najwaŜniejszych

uczestników Ŝycia gospodarczego, dialog mógłby być

prowadzony na poziomie przedsiębiorstwa,

wskazywane byłyby konkretne problemy oraz recepty

na ich najskuteczniejsze rozwiązania dla obu stron.

Propozycje zakresu i rodzaju działań

Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP widzi potrzebę

wprowadzenie w 2012 roku konkursu w ramach

120


Poddziałania 8.1.3 POKL – organizacje zrzeszające

pracowników, jak równieŜ pracodawców mogłyby

prowadzić działania zmierzające do upowszechniania

idei flexicurity oraz strategii społecznej

odpowiedzialności biznesu na poziomie lokalnym i

regionalnym.

Obszary i kwestie problemowe

Organizacje pozarządowe mają małą moŜliwość

rozwoju poprzez korzystanie ze środków dostępnych

w Priorytecie VIII.

Z jednej strony działalność ngo’sów jest traktowana

jak działalność przedsiębiorców (pomoc publiczna,

zachowanie konkurencji), a kiedy chodzi o moŜliwość

skorzystania ze środków z priorytetu VIII – np. na

rzecz rozwoju swoich pracowników czy wolontariuszy

– to nie ma takiej moŜliwości

A naleŜy podkreślić, Ŝe ngo’sy są pracodawcami,

realizują wiele zadań gminnych, powiatowych

przyczyniając się takŜe do rozwoju gospodarzego

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

MoŜliwość podnoszenia kompetencji i rozwoju

pracowników ngo w ramach środków

przekazywanych w km kursach VIII priorytetu

Propozycje zakresu i rodzaju działań

- 8.1.1. – rozszerzenie znaczenia terminu

„przedsiębiorstwo” tak, by pracownicy ngo’sów mogli

korzystać ze szkoleń i wspracia

Konsultacje

internetowe Pomorska Rada

Organizacji

Pozarządowych

(PROP)

Uwagi nieuwzględnione

Ograniczenia dotyczące

beneficjentów pomocy są

niezaleŜne od Instytucji

Pośredniczącej.

Obszary i kwestie problemowe

Na terenie Województwa Pomorskiego znaczącym

problemem jest brak instytucji otoczenia biznesu

poza duŜymi aglomeracjami (szczególnie na

obszarach słabych strukturalnie), które świadczyłyby

Konsultacje

internetowe

REGIONALNY

OŚRODEK EFS W

CHOJNICACH /

STOWARZYSZEN

IE „NA RZECZ

Uwaga uwzględniona

W PD określono kryterium

strategiczne w ramach

Poddziałania 8.1.1 w

przedmiotowym zakresie:

121


w systemie ciągłym kompleksowe, ogólne i

specjalistyczne usługi edukacyjne i doradcze dla kadr

zarządzających i pracowników przedsiębiorstw.

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

Proponujemy tak skonstruować Plan Działań PO KL

na rok 2012 w Województwie Pomorskim aby

kryteria strategiczne premiowały komplementarność

z inwestycjami (Inkubatory Przedsiębiorczości,

Centra Edukacyjno-WdroŜeniowe, Ośrodki doradztwa

dla małych średnich przedsiębiorstw oraz młodzieŜy)

powstałymi w ramach RPO WP 2007-2013

Poddziałanie 1.5.1 „Infrastruktura dla rozwoju firm

innowacyjnych”.

Nowopowstałe obiekty przeznaczone na instytucje

otoczenia biznesu powinny świadczyć szeroki

wachlarz usług dla małych i średnich przedsiębiorstw

szczególnie poza wielkimi aglomeracjami. Jedynie w

ten sposób moŜna osiągnąć poprawę

konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej

i dostępności przestrzennej Woj. Pomorskiego przy

zrównowaŜonym wykorzystaniu potencjału regionu.

WyŜej wymienioną potrzebę potwierdza opracowanie

Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową –

Potencjalne Klastry w strukturze gospodarki

Pomorza, Gdańsk 2008 gdzie czytamy „Rzadkością

jest aktywne funkcjonowanie wyspecjalizowanych

podmiotów, które dostarczały by jego uczestnikom

wyspecjalizowanych usług szkoleniowych i

doradczych np. w zakresie analiz rynkowych,

doradztwa branŜowego, promocji na rynkach

zagranicznych oraz usług prawnych i finansowych.

Dzięki takim działaniom wykorzystane środki z PO

KL mogą wpływać na wzrost zainteresowania

rozwojem i innowacyjnością MŚP na terenach

wiejskich, przeciwdziałając marginalizacji

ekonomicznej i społecznej obszarów wiejskich –

ROZWOJU

MIASTA I GMINY

DEBRZNO”

„Projektodawcą jest

podmiot posiadający

status parku naukowotechnologicznego,

centrum zaawansowanych

technologii, centrum

doskonałości, centrum

edukacyjnowdroŜeniowego,

inkubatora

przedsiębiorczości lub

innej instytucji o

podobnym charakterze,

który

został

dofinansowany

z

Regionalnego

Regionalnego Programu

Operacyjnego

Województwa

Pomorskiego na lata

2007-2013

w ramach Osi

Priorytetowej 1, Działanie

1.5 Podziałanie 1.5.1”.

122


pozametropolitalnych,

Obszary i kwestie problemowe

- brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry w

przedsiębiorstwach z obszaru działania Izby,

mogącej szkolić młodocianych pracowników

(brak odpowiedniej liczby przedsiębiorstw z

instruktorami praktycznej nauki zawodu).

Obserwuje się dysproporcje między ilością

zakładów zrzeszonych a ilością zakładów

szkolących młodocianych pracowników

- brak specjalistycznych szkoleń w konkretnych

branŜach i zawodach- np. nowoczesne

techniki w budownictwie

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

- naleŜałoby zwiększyć liczbę instruktorów

praktycznej nauki zawodu poprzez

potwierdzenie kwalifikacji osób z wieloletnim

staŜem pracy, co da młodocianym

pracownikom moŜliwość kształcenia

praktycznego w większej liczbie

przedsiębiorstw

- organizacja szkoleń specjalistycznych dla

pracowników przedsiębiorstw róŜnych branŜ

Propozycje zakresu i rodzaju działań

- przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z

długoletnim staŜem pracy i egzaminów

czeladniczych i mistrzowskich w celu

potwierdzenia kwalifikacji

- zorganizowanie kursów pedagogicznych dla

instruktorów praktycznej nauki zawodu

- zorganizowanie specjalistycznych szkoleń

doskonalących dla pracowników

Konsultacje

internetowe

Izba Rzemiosła i

Przedsiębiorczośc

i Pomorza

Środkowego w

Słupsku

Uwagi

częściowo

uwzględnione

Proponowane zmiany nie

dotyczą zakresu Planu

działania dla Priorytetu

VIII.

Postulowana realizacja

szkoleń dedykowanych dla

pracowników konkretnych

przedsiębiorstw została

zaplanowana w ramach

Planu działania dla

Priorytetu VIII. Zgodnie z

kryterium dostępu

określonym dla konkursu

w ramach Poddziałania

8.1.1, projekty muszą być

realizowane przez

projektodawców,

będących jednocześnie

beneficjentami pomocy

publicznej lub być

realizowane na potrzeby

konkretnego

przedsiębiorcy/przedsiębio

rstw wskazanych we

wniosku o dofinansowanie

projektu. Jednocześnie

zakres wsparcia musi

wynikać z analizy potrzeb

powyŜszych

przedsiębiorstw,

123


przedsiębiorstw róŜnych branŜ

Obszary i kwestie problemowe

1. Niedostosowanie kwalifikacji pracowników do

potrzeb rynku pracy szczególnie w sytuacji

redukcji zatrudnienia i likwidacji zakładów pracy

nt Stocznia Marynarki Wojennej, Szkuner, Poczta

Polska, telekomunikacja, itd

2. Brak narzędzi do prognozowania potrzeb

kompetencji i umiejetności na rynku pracy w

województwie

3. Niedobory nowoczesnych kompetencji:

komputerowych, językowych, umiejetności

projektowania i programowania zadań

4. Brak rozwiązań dla nauczycieli tracących pracę

5. Brak rozwiązań dotyczących włączenia starszych

pracowników w rozwój młodych pracowników

(mentoringu, shadowing)

6. Brak systemu rozwiązywania problemów

województwa, powiatu w drodze partnerstwa i

dialogu

Źródła: Raport „strategii do 2020” rozdz.

„Scenariusze przekształceń struktury gospodarki i

rynku pracy „,

Badania własne projekt Mayday – Equal, badania

w ramach projektów z podziałania 8.1.1(2

Projekty), 8.1.3 (2 Projekty)

Analiza sytuacji w zakalcach przemysłu cięŜkiego

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

1.Zbudowanie społecznej instytucji (fundacja pracy)

zapewniającej moŜliwość w formie nauki kontynuacji

pracy po zwolnieniu (bez przechodzenia przez etap

bezrobocia – zgłaszany pomysł do Urzędu

Marszałkowskiego 2 lata temu przez NSZZ”

Konsultacje

internetowe

Stanisława Gatz;

Związek

zawodowy

NSZZ”S”, KM

RPO, KM PO KL

Uwagi

uwzględnione.

częściowo

W odniesieniu do

propozycji zakresu i

rodzaju działań:

- brak moŜliwości

realizacji szkoleń, w

ramach których udział

biorą osoby pracujące z

własnej inicjatywy.

PowyŜsze wynika z

nowelizacji

Szczegółowego Opisu

Priorytetów PO KL.

- zaproponowane formy

wsparcia w ramach

Poddziałania 8.1.1 są

moŜliwe do realizacji,

jeŜeli będą wynikały z

indywidualnych potrzeb

danego przedsiębiorstwa;

- działania

outplacementowe

realizowane będą w

ramach Poddziałania 8.1.2

(projekty systemowe

samorządu województwa

pomorskiego);

- w ramach kryterium

dostępu dla Poddziałania

8.1.3 wprowadzono

wymóg wypracowania

konkretnych efektów

wdroŜeniowych;

124


2. Społeczne rady przewidywania kompetencji i

umiejetności, akredytacja, certyfikacja umiejetności,

matryce kompetencji

3. MoŜliwość uzupełniania kwalifikacji przez

pracowników w kierunku otrzymania potwierdzonych

umiejetności i kompetencji

4. Szkolenia w szerokim zakresie IT, nabywania

umiejętności i ich odnawiania dla pracowników 45+

5.Projekty słuŜące dwuzawodowości nauczycieli,

wsparcie pomostowe w nowej pracy

6.Powszechny system mentoringu i shadowingu

słuŜący szybszemu włączaniu nowych pracowników

do zadań przy utrzymaniu potencjału osób

starszych(dofinansowanie mentorów zakładach

pracy)

7. Projekty obejmujące systemowe rozwiązywanie

problemów w drodze dialogu – budowa kapitału

społecznego województwa

- propozycje dotyczące

Poddziałania 8.2.1

wykraczają poza zakres i

tematykę przedmiotowego

Poddziałania, określoną w

Szczegółowym Opisie

Priorytetów PO KL.

Propozycje zakresu i rodzaju działań

− 8.1.1- Szkolenia pracowników, którzy z

własnej inicjatywy chcą podnieść

kwalifikacje uzupełnione o elementy

Couching

− Szkolenia i doradztwo dla firm i ich

pracowników z elementami mentoringu i

shadowingu (dofinansowanie mentorów)

słuŜące poprawie konkurencyjności firm i

sytuacji pracowników(więcej dobrych

miejsc pracy)

− 8.1.2 – Outplacment i budowanie baz

ekspertów, przewidywanie potrzeb rynku

pracy

− 8.1.3 – Rozwiązywanie problemów w

drodze dialogu i budowanie partnerstw na

rzecz budowy kapitału społecznego i

wypracowywania efektywnych, wspólnych

rozwiązań rozwoju

125


− 8.2.1-Projekty konkursowe dotyczące

powołania Rad kompetencji i Fundacji

Pracy na rzecz kształcenia ustawicznego

Propozycje szczegółowych kryteriów wyboru

projektów

‘Zobowiązujemy się je zaproponować po pierwszym

etapie weryfikacji tematów wraz z dogłębniejszym

uzasadnieniem o źródła danych, którymi

dysponujemy.

Obszary i kwestie problemowe

1. Ciągle rosnąca liczba osób zatrudnionych na

umowy czasowe. Wzrastające poczucie

zagroŜenia pracowników, szczególnie osób

młodych utratą zatrudnienia. Wg. Eurostat

dla Polski stanowi to ok. 30%. Jest to

najwyŜszy wskaźnik w Europie.

2. Wzrastająca liczba podejmowanych

działalności gospodarczych na podstawie tzw.

samo zatrudnienia a w rzeczywistości

pozornej działalności gospodarczej podczas

gdy pracownicy ci wykonują pracę pod

nadzorem i w określonych godzinach. Jest to

szkodliwe społecznie: zmniejsza

bezpieczeństwo zatrudnienia przerzucając

ryzyko na pracownika, zmniejsza

bezpieczeństwo pracy, pomniejsza wpływy

ubezpieczeń społecznych jednocześnie

zwiększając wydatki.

3. Niedostosowanie kwalifikacji pracowników do

potrzeb rynku pracy szczególnie w sytuacji

redukcji zatrudnienia i likwidacji zakładów

pracy .

4. Brak jakichkolwiek rozwiązań dla nauczycieli

tracących pracę. W przypadku odejścia z

Konsultacje

internetowe

NSZZ

„Solidarność”

Uwagi

uwzględnione.

częściowo

W odniesieniu do

propozycji zakresu i

rodzaju działań:

- zaproponowane formy

wsparcia w ramach

Poddziałania 8.1.1 są

moŜliwe do realizacji,

jeŜeli będą wynikały z

indywidualnych potrzeb

danego przedsiębiorstwa;

- działania

outplacementowe

realizowane będą w

ramach Poddziałania 8.1.2

(projekty systemowe

samorządu województwa

pomorskiego);

- w ramach kryterium

dostępu dla Poddziałania

8.1.3 wprowadzono

wymóg wypracowania

konkretnych efektów

wdroŜeniowych.

126


zawodu nauczyciela tracą nie posiadają

kwalifikacji potrzebnych innym pracodawcom.

Wg. prognoz znaczna liczba nauczycieli będzie

zmuszona do podejmowania pracy w innych

obszarach.

5. Niedobory nowoczesnych kompetencji:

komputerowych, językowych, szczególnie u

osób starszych.

6. Brak rozwiązań dotyczących włączenia

starszych pracowników w rozwój młodych

pracowników (mentoringu, shadowing)

7. Instytucje dialogu w województwie nie

wypracowały skutecznych metod

rozwiązywania problemów.

Źródła: Eurostat, informacje o rynku pracy WUP.

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy. WUS.

Obserwacje własne. Raport „strategii do 2020”

rozdz. „Scenariusze przekształceń struktury

gospodarki i rynku pracy „,

Dane o sytuacji w oświacie RS Oświaty i

wychowania NSZZ "Solidarność" .

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

1. Wzrost świadomości i wiedzy pracodawców

i pracowników w zakresie prawa pracy i

róŜnic w formach zatrudnienia.

2. Wzrost wiedzy mikroprzedsiębiorców z

zakresu działalności przedsiębiorstw.

3. Zmniejszenie udziału umów czasowych na

rzecz umów stałych.

4. Spadek wypadkowości przy pracy.

5. Zbudowanie sieci doradztwa dla

pracowników, pracodawców i

mikroprzedsiębiorców z zakresu prawa

pracy, zarządzania, BiHP, ekonomiki

przedsiębiorstw.

W odniesieniu do

propozycji kryteriów

szczegółowych

uwzględniono propozycję,

dotycząca lokalizacji biura

projektu.

Postulat, dotyczący

premiowania

doświadczenia

w

doradztwie nie został

doprecyzowany w

odniesieniu

do

konkretnego

Działania/Poddziałania/typ

u operacji. Ponadto w

związku

ze

zróŜnicowanym pojęciem

doradztwa w ramach

Priorytetu VIII nie ma

moŜliwości

oceny

adekwatności

przedmiotowego

kryterium.

127


6. Społeczne rady przewidywania

kompetencji i umiejetności, akredytacja,

certyfikacja umiejetności, matryce

kompetencji

7. MoŜliwość uzupełniania kwalifikacji przez

pracowników w kierunku otrzymania

potwierdzonych umiejetności i kompetencji

8. Szkolenia w szerokim zakresie IT,

nabywania umiejętności i ich odnawiania

dla pracowników 45+

9. Projekty słuŜące wielozawodowości

nauczycieli, wsparcie w przypadku

podjęcia nowej pracy.

10. Upowszechnienie system mentoringu i

shadowingu słuŜący szybszemu włączaniu

nowych pracowników do zadań przy

utrzymaniu potencjału osób

starszych(dofinansowanie mentorów

zakładach pracy)

11. Projekty obejmujące systemowe

rozwiązywanie problemów w drodze

dialogu – budowa kapitału społecznego

województwa. Promocja zatrudnienia na

umowę o pracę.

Propozycje zakresu i rodzaju działań


8.1.1- Szkolenia pracowników, którzy

z własnej inicjatywy chcą podnieść

kwalifikacje uzupełnione o elementy

Couching

− Szkolenia i doradztwo dla

firm i ich pracowników z

elementami mentoringu i

shadowingu (dofinansowanie

mentorów) słuŜące poprawie

konkurencyjności firm i sytuacji

pracowników(więcej dobrych

miejsc pracy)

128− Ogólne i specjalistyczne

szkolenia oraz doradztwo związane ze

szkoleniami dla kadr

− zarządzających i pracowników

przedsiębiorstw w zakresie m.in.:

zarządzania,

− organizacji pracy, prawa pracy,

ekonomiki przedsiębiorstw.

− Doradztwo dla mikro-, małych i

średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w

tym dla osób

− fizycznych prowadzących

działalność gospodarczą, w

szczególności w zakresie

− ekonomii, finansów, prawa

pracy.

8.1.2 – Outplacment i budowanie baz

ekspertów, przewidywanie potrzeb rynku

pracy

− Budowanie sieci doradztwa

dla

pracowników,

przedsiębiorców i pracodawców

przy instytucjach rynku pracy.

− Wsparcie dla pracowników i

nauczycieli zwolnionych,

przewidzianych do zwolnienia lub

zagroŜonych.− Zwolnieniem z pracy z przyczyn

dotyczących zakładu pracy,

realizowane w formie

− tworzenia i wdraŜania

programów typu outplacement,

obejmujących łącznie:

− szkolenia i poradnictwo

zawodowe oraz poradnictwo

psychologiczne.

8.1.3 – Rozwiązywanie problemów w

129


drodze dialogu i budowanie

partnerstw na rzecz budowy kapitału

społecznego i wypracowywania

efektywnych, wspólnych rozwiązań

rozwoju oraz promocji zatrudnienia

na podstawie umów o pracę.

Propozycje szczegółowych kryteriów wyboru

projektów

Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi

biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę,

oddział czy inną prawnie dozwoloną formę

organizacyjną działalności podmiotu) na terenie

województwa pomorskiego z moŜliwością

udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŜanego

projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu

moŜliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Projektodawca posiada doświadczenie w zakresie

doradztwa (prowadził w okresie co najmniej roku

poprzedzającego doradztwo prawne).

PRIORYTET IX

Nie dotyczy

Obszary i kwestie problemowe

Powiat Lęborski widzi duŜą potrzebę realizacji

projektów na rzecz uczniów szkół

ponadgimnazjalnych, dla których jest organem

prowadzącym.

Diagnoza stanu obecnego jest dokonana przez

dyrektorów szkół, Rady Pedagogiczne, Rady

Rodziców oraz organ prowadzący szkoły. Ze względu

na zmiany trendów polityki oświatowej,

zaobserwowano, Ŝe nastąpiły zmiany w obszarze

edukacji. Wzory dostarczone przez tradycyjnie

rozumianą oświatę stają się coraz bardziej

nieadekwatne do nowych wyzwań. We współczesnym

świecie osoby pozbawione odpowiednich kompetencji

kluczowych, społecznych, określonego kapitału

Konsultacje

internetowe

STAROSTWO

POWIATOWE

LĘBORKU

W

Uwagi

uwzględnione.

częściowo

Przewidziano realizację

konkursu w ramach

Działania 9.2 –

Podniesienie jakości i

atrakcyjności szkolnictwa

zawodowego,

z

uwzględnieniem

wszystkich

typów

wsparcia określonych w

Szczegółowym Opisie

Priorytetów PO KL.

130


kulturowego, bez dostępu do informacji o rynku

pracy, stają się dotknięte w coraz wyŜszym stopniu

marginalizacją spowodowaną bezrobociem,

nieumiejętnością artykulacji własnych interesów itp.

Uczniowie lęborskich szkół ze względu na

geograficzne połoŜenie miasta, napotykają na bariery

o charakterze środowiskowym, geograficznym,

ekonomicznym, które utrudniają im lub

uniemoŜliwiają dostęp do edukacji. Ich rówieśnicy z

Trójmiasta mają łatwiejszy dostęp do zajęć

edukacyjnych, bo tam znajduje się większa liczba

firm oferująca im bogatszą ofertę edukacyjną niŜ w

Lęborku, jak równieŜ łatwy jest dostęp do instytucji

kultury - kina, teatru. W Lęborku istnieje 6 firm

edukacyjnych, które w swojej ofercie mają tylko

odpłatną naukę języka obcego. Ze względu na

wysokie bezrobocie w powiecie lęborskim rodzice

uczniów napotykają na dodatkowe bariery

ekonomiczne. Wg stanu na koniec 2010r. stopa

bezrobocia w powiecie lęborskim wynosiła 19,1%,

przy danych dla województwa pomorskiego- 12,2% i

kraju- 12,3% (dane Powiatowego Urzędu Pracy w

Lęborku). Z tego faktu wynikają zmniejszone szanse

na kształcenie i nierówny dostęp do wiedzy wśród

uczniów w powiecie lęborskim.

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

Cel Działania:

zmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty

edukacyjnej szkół i placówek oświatowych

prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem

kształcenia osób dorosłych) słuŜące podniesieniu

zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

W odniesieniu do

proponowanych kryteriów

wyboru projektu uwaga

dotycząca projektodawcy

jest niezasadne – z

dotychczasowych

doświadczeń IP wynika, iŜ

projektodawcami w

ramach Działania 9.2 były

organy prowadzące

szkół/szkoły prowadzące

kształcenie zawodowe.

Kryterium dotyczące

wykorzystania sprzętu ICT

obowiązywało w ramach

poprzednich PD w

województwie pomorskim,

natomiast z uwagi na

konieczność

uwzględnienia kolejnych

istotnych problemów,

dotyczących szkolnictwa

zawodowego (np. w

zakresie współpracy szkół

z pracodawcami), nie

znalazło się w katalogu

kryteriów szczegółowych.

Szkolnictwo zawodowe w obecnej sytuacji znacznie

odbiega jakością od szkolnictwa ogólnego przez co

cieszy się znacznie niŜszym zainteresowaniem

131


uczniów. Zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy

niezbędne jest zwiększenie potencjału szkół

zawodowych i propagowanie korzyści płynących z

wyboru tej ścieŜki kształcenia. Modernizacja

szkolnictwa zawodowego powinna być wspierana

dodatkowymi zachętami dla uczniów, którzy podejmą

kształcenie w tym kierunku. Wszystkie te działania

powinny przyczynić się do zwiększenia popularności

wyboru kształcenia zawodowego jako ścieŜki

edukacyjnej, a takŜe dostosowania jego oferty do

potrzeb rynku pracy (szczególnie w wymiarze

lokalnym i regionalnym). Dzięki temu system

szkolnictwa zawodowego będzie w stanie dostarczyć

na rynek pracy większą liczbę wykwalifikowanych

specjalistów

o kwalifikacjach odpowiadających aktualnym

wymogom pracodawców.

Działania w powyŜszym zakresie będą realizowane

poprzez kompleksowe programy rozwojowe szkół i

placówek prowadzących kształcenie zawodowe

obejmujące zarówno wyrównywanie dysproporcji

edukacyjnych pomiędzy osiągnięciami uczniów,

modernizację procesu kształcenia poprzez dodatkowe

zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne rozwijające

kompetencje kluczowe uczniów, doradztwo

edukacyjno – zawodowe.

Propozycje zakresu i rodzaju działań

• diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w

obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z

potrzebami lokalnego i regionalnego rynku

pracy

• programy rozwojowe szkół i placówek

oświatowych prowadzących kształcenie

zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie

dysproporcji w osiągnięciach uczniów w

trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie

jakości procesu kształcenia w szczególności

132


obejmujące:

o dodatkowe zajęcia dydaktycznowyrównawcze

oraz specjalistyczne

słuŜące wyrównywaniu dysproporcji

edukacyjnych w trakcie procesu

kształcenia;

o doradztwo i opiekę pedagogiczno –

psychologiczną dla uczniów

wykazujących problemy w nauce lub z

innych przyczyn zagroŜonych

przedwczesnym wypadnięciem z

systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla

uczniów z obszarów wiejskich,

wsparcie dla uczniów

niepełnosprawnych, przeciwdziałanie

uzaleŜnieniom, programy prewencyjne,

przeciwdziałanie

patologiom

społecznym);

o dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i

pozaszkolne) dla uczniów

ukierunkowane na rozwój kompetencji

kluczowych, ze szczególnym

uwzględnieniem ICT, języków obcych,

przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo

– matematycznych);

o efektywne programy doradztwa

edukacyjno – zawodowego;

o modernizację oferty kształcenia

zawodowego i dostosowanie jej do

potrzeb lokalnego i regionalnego rynku

pracy (wprowadzanie nowych

kierunków kształcenia, modyfikacja

programów nauczania na kierunkach

istniejących); współpracę szkół i

placówek prowadzących kształcenie

zawodowe z pracodawcami i

instytucjami rynku pracy słuŜącą

podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

133


uczniów jako przyszłych absolwentów i

wzmacnianie ich zdolności do

zatrudnienia (w tym zwłaszcza w

zakresie praktycznych form nauczania

– staŜe i praktyki);

o wyposaŜenie szkół i placówek

prowadzących kształcenie zawodowe w

nowoczesne materiały dydaktyczne (w

tym podręczniki szkolne) zapewniające

wysoką jakość kształcenia;

o wdroŜenie nowych, innowacyjnych

form nauczania i oceniania cechujących

się wyŜszą skutecznością niŜ formy

tradycyjne; wdraŜanie programów i

narzędzi efektywnego zarządzania

placówką oświatową przyczyniających

się do poprawy jakości nauczania

Propozycje szczegółowych kryteriów wyboru

projektów

• Projektodawcą jest wyłącznie organ

prowadzący, który składa wniosek

ukierunkowany na wsparcie co najmniej

dwóch podległych jednostek organizacyjnych.

• Projekt zakłada wykorzystanie sprzętu ICT

zakupionego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w latach 2004 – 2006.

Obszary i kwestie problemowe

Głównym problemem, z którym boryka się Gmina

Suchy Dąb jest niemoŜność kontynuowania, wraz z

zakończeniem realizacji obecnego projektu

pn.„Akademia Smyka”, w latach 2012-2014 edukacji

przedszkolnej przez 165 dzieci z terenu w/w gminy.

Ponadto gmina nie zapewni edukacji przedszkolnej

dla 53 dzieci z rocznika 2010, które wiek

Konsultacje

internetowe

ZDZISŁAWA

ZAWISZA

URZĄD GMINY W

SUCHYM DĘBIE

Uwagi

częściowo

uwzględnione.

W PD zawarto kryterium

strategiczne, premiujące

realizację projektu dla

osób, zamieszkałych poza

Trójmiastem na obszarach

słabych strukturalnie.

134


przedszkolny osiągną w 2013r. ( źródło: dane

statystyczne Urzędu Gminy Suchy Dąb- listy

meldunkowe; aktualne karty uczestników projektu

„Akademia Smyka”).

Niski budŜet gminy nie pozwala na finansowanie

działalności istniejących dziś punktów przedszkolnych

wraz z ich zamknięciem w czerwcu 2012r. nastąpi

zakończenie edukacji przedszkolnej dla dzieci z

naszego terenu. A niski status rodzin , ubóstwo,

bezrobocie społeczeństwa zwłaszcza w środowiska

popegeerowskich nie pozwoli na kontynuację

edukacji przedszkolnej ich dzieci w pobliskich

miastach. W maju 2011r przeprowadzono badania

ankietowe skierowane do rodziców dzieci obecnie

uczęszczających do pkt przedszkolnych, z których

jednoznacznie wynika, iŜ 100% ankietowanych jest

zainteresowanych i chciałoby kontynuacji

działalności edukacji przedszkolnej na terenie gminy

Suchy Dąb.

Gmina Suchy Dąb posiada doświadczenie w realizacji

projektów w zakresie Priorytetu 9.1.1:

„ Tworzymy punkty przedszkolne dla

dzieci z Gminy Suchy Dąb” okres realizacji

projektu 01.01.2009-31.12.2010- kwota

dofinansowania 928 159,00PLN. Objęto

wsparciem 117 dzieci w wieku przedszkolnym

z gminy Suchy Dąb. Celem ogólnym projektu

było zmniejszanie nierówności w stopniu

upowszechniania edukacji

Zgodnie z zaleceniami

Instytucji Zarządzającej

PO KL oraz Komisji

Europejskiej projekty

dofinansowane ze

środków EFS na tworzenie

przedszkoli lub innych

form wychowania

przedszkolnego muszą

gwarantować trwałość

podjętych inicjatyw. W

związku z powyŜszym w

PD zawarto kryterium

wykluczające moŜliwość

wsparcia ośrodków

wychowania

przedszkolnego, które juŜ

otrzymały dofinansowanie

ze środków PO KL.

Poddziałanie 9.1.1 ma na

celu wzrost wskaźnika

upowszechniania edukacji

przedszkolnej. W związku

z

powyŜszym

nieuzasadnione jest

równieŜ premiowania

doświadczenia w realizacji

projektów w ramach

Poddziałania 9.1.1.

przedszkolnej oraz pobudzenie świadomości i

aktywności mieszkańców obszarów wiejskich

w sferze rozwoju i wyrównywania szans dzieci

z terenów wiejskich, utworzenie 5 punktów

przedszkolnych; Poprzez realizacje projektu

osiągnięto zakładane rezultaty, wskaźniki i

cele

135


„ Twórczy Przedszkolak” okres realizacji

projektu 01.08.2019-31.12.2010-kwota

dofinansowania 485 852,48PLN. Objęto

wsparciem 138 dzieci w wieku przedszkolnym

z gminy Suchy Dąb i ich rodziców z gminy

Suchy Dąb. Celem ogólnym projektu było

zmniejszania nierówności w stopniu

upowszechniania edukacji przedszkolnej

poprzez wsparcie istniejących punktów

przedszkolnych i organizację zajęć

dodatkowych. Poprzez realizacje projektu

osiągnięto zakładane rezultaty, wskaźniki i

cele

„Akademia Smyka” okres realizacji

projektu 01.08.2010-31.07.2012-kwota

dofinansowania 1 815 078,68PLN. Objęto

wsparciem 163 dzieci w wieku przedszkolnym

z gminy Suchy Dąb i ich rodziców z gminy

Suchy Dąb. Celem ogólnym projektu było

zapewnienie dzieciom dostępu do edukacji

przedszkolnej poprzez kontynuacje

działalności istniejących punktów

przedszkolnych oraz zwiększenie odsetka

dzieci objętych wsparciem w

nowoutworzonym punkcie przedszkolnym.

Projekt w trakcie realizacji, sukcesywnie

osiągane są rezultaty, wskaźniki i cele.

Obecnie na terenie Gminy Suchy Dąb działa 7

punktów przedszkolnych, do których uczęszcza

łącznie 141 (K-75 M-66 )dzieci w wieku

przedszkolnym. Z chwilą zakończenia projektu ( VI

2012r.) dzieci zostaną całkowicie pozbawione

dostępu do alternatywnych form wychowania

przedszkolnego, a tym samym pozbawione będą

moŜliwości wyrównywania szans edukacyjnych

przedszkolaków z terenów wiejskich z miejskimi.

136


Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

Odwołując się do w/w opisanego obszaru

problemowego koniecznymi i oczekiwanymi zmianami

są:

objęcie wsparciem finansowym 7 punktów

przedszkolnych jako alternatywnej formy

wychowania przedszkolnego,

zagwarantowanie edukacji przedszkolnej dla

218 dzieci w wieku 3-5 lat z ternu gminy,

zapewnienie dzieciom opieki w bezpiecznym

standardzie przedszkolnym,

przygotowanie merytoryczne dzieci do nauki w

szkole,

wzbogacenie oferty programowej wychowania

przedszkolnego poprzez naukę języka

angielskiego,

wspieranie rodziców w opiece nad dziećmi.

Propozycje zakresu i rodzaju działań

Propozycja dotyczy Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie

nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji

przedszkolnej.

Działania słuŜące rozwiązaniu problemu:

utrzymanie placówek wychowania

przedszkolnego zagroŜonych likwidacją,

kontynuacja działalności 7 istniejących

obecnie pkt przedszkolnych,

uruchomienie dodatkowego naboru dzieci,

zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w

wychowaniu przedszkolnym,

utrzymanie miejsc pracy zagroŜonych

likwidacją,

realizacja kampanii informacyjnych

promujących edukację przedszkolną na

terenie gminy wiejskiej.

137


Propozycje szczegółowych kryteriów wyboru

projektów

projekt jest realizowany na obszarach gmin

wiejskich,

projekt jest kontynuacją działań wspartych

wcześniejszymi środkami finansowymi z EFS i

pozwala na wykorzystanie juŜ istniejących

zasobów przy kolejnych ograniczonym

dofinansowaniu,

doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu

projektów unijnych w danym priorytecie

(9.1.1)

Obszary i kwestie problemowe

Problemem wykształcenia w powiecie słupskim mogą

być np. preferencje młodych uczniów gimnazjów w

wyborze dalszych kierunków kształcenia. Konstruując

corocznie plan naboru do klas pierwszych szkół

ponadgimnazjalnych, Wydział Oświaty – we

współpracy z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

– przeprowadza badanie aspiracji edukacyjnozawodowych

uczniów klas trzecich gimnazjów. Stara

się on uwzględnić preferencje edukacyjne

absolwentów gimnazjów, które nie zawsze zgodne są

z oczekiwaniami rodziców, pracodawców i potrzebami

rynku pracy. Zdecydowanie przewaŜa odsetek

gimnazjalistów, którzy chcieliby uczyć się w liceach

ogólnokształcących, natomiast obecny rynek pracy

potrzebuje wykwalifikowanych robotników i

wykwalifikowanych pracowników w zawodach

nierobotniczych. W związku z powyŜszym, aby

zwiększyć zainteresowanie kształceniem zawodowym

konieczna jest zmiana świadomości rodziców i

uczniów oraz zwrócenie ich uwagi na potrzeby rynku

pracy i moŜliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

Kwestią wymagającą poprawy w powiecie słupskim

Konsultacje

internetowe

Starostwo

Powiatowe

Słupsku

w

Postulaty

zostały

uwzględnione w procesie

tworzenia głównych

załoŜeń Planów działania

PO KL na rok 2012 w

województwie pomorskim.

Zgłoszone propozycje

wzięto pod uwagę

w ramach opracowywania

PD w poszczególnych

Priorytetach (obszarach

problemowych), w tym w

zakresie typów projektów

oraz szczegółowych

kryteriów ich wyboru.

138


jest niewątpliwie zbyt mała moŜliwość korzystania z

ofert kształcenia oferowanych przez uczelnie wyŜsze

zlokalizowane na terenie samego powiatu (bez

miasta

Słupska).

W powiecie słupskim obserwuje się niską aktywność

obywatelską mieszkańców, co potwierdza analiza

wyników frekwencji wyborczej do samorządów,

gdzie dla powiatu słupskiego w 2006 roku wyniosła

ona 46,17%, a w samym mieście Słupsk zaledwie

38,31%.

Zgodnie z raportem badawczym dotyczącym

określenia potencjału społecznego organizacji

pozarządowych działających na terenie miasta

Słupska, wynika iŜ najczęściej wskazywanymi

problemami w funkcjonowaniu organizacji była mała

dostępność funduszy na poziomie lokalnym 51%

respondentów oraz niewielki poziom uczestnictwa

społeczności lokalnej w działalności organizacji 30%

ankietowanych. Z przeprowadzonego badania wynika

ponadto, iŜ większość organizacji funkcjonujących na

terenie miasta Słupska to niewielkie organizacje

skupione na pozyskiwaniu środków miejskich, mało

pręŜne jeśli chodzi o pozyskiwanie środków

zewnętrznych.

Słabe strony powiatu słupskiego w obszarze

edukacyjnym to m.in.:

- zbyt wolne tempo wprowadzania przyszłościowych

technologii w obiektach edukacyjnych zwłaszcza na

terenach powiatu,

- brak ofert pracy dla młodych absolwentów na

terenie miasta Słupska i powiatu słupskiego

powodujący ich migracje,

- niski wskaźnik wykształcenia, szczególnie na

terenach wiejskich,

- niewystarczająca trans graniczna wymiana

doświadczeń w obszarze edukacji,

- niski poziom wykształcenia pracujących i osób

139


ezrobotnych oraz wiele osób zagroŜonych

wykluczeniem społecznym,

- przestarzała baza i niska elastyczność szkolnictwa

zawodowego na terenie powiatu,

- system doradztwa zawodowego nie dostosowany do

potrzeb rynku pracy i edukacji,

- słaba komunikacja wewnętrzna miejscowości

powiatu ziemskiego ze Słupskiem - centrum oferty

edukacyjnej powiatu,

- mała dostępność dzieci w wieku 3-5 lat do

wychowania przedszkolnego na terenie powiatu

słupskiego,

- zaniŜone poczucie wartości osób długotrwale

pozostających bez pracy, spadek motywacji,

- brak zajęć edukacyjnych w miejscu zamieszkania

dzieci opartych na bazie świetlic wiejskich,

- brak osób do pozyskiwania funduszy pomocowych

w instytucjach edukacyjnych,

- brak wykwalifikowanej kadry do edukacji nt.

przedsiębiorczości na terenie powiatu,

- niska świadomość uczniów dotycząca potrzeby

pozyskiwania wiedzy praktycznej,

- słabo wyposaŜone pracownie w nowoczesne

systemy wsparcia i rozwoju uczniów

niepełnosprawnych oraz ze specyficznymi potrzebami

edukacyjnymi,

- utrudniony dostęp niepełnosprawnych uczniów do

zajęć pozalekcyjnych,

- wysokie koszty związane z edukacja uczniów

niepełnosprawnych oraz ze specyficznymi potrzebami

edukacyjnymi,

- utrudniona współpraca z rodzicami/opiekunami

uczniów niepełnosprawnych oraz ze specyficznymi

potrzebami edukacyjnymi,

- niska świadomość dotycząca kształcenia

zawodowego uczniów niepełnosprawnych oraz ze

specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

140


ZagroŜenia powiatu słupskiego w obszarze

edukacyjnym to m.in.:

- niechęć i opór wobec zmian kwalifikacji,

- dynamiczna migracja młodych ludzi w wieku

produkcyjnym z obszaru powiatu słupskiego i miasta

Słupska,

- brak lub niedoskonałe rozwiązania systemowe w

oświacie,

- deficytowa liczba miejsc w zakładach pracy do

realizacji staŜy i praktyk zawodowych,

- wzrastający niŜ demograficzny,

- jednostronne i uzaleŜnione od koniunktury

ukierunkowanie na wybrane kierunki edukacji,

- brak udziału sektora prywatnego w działaniach

ukierunkowanych na zdobywanie kwalifikacji i

wiedzy,

- rosnące nierówności społeczne w edukacji,

- postępujące uboŜenie mieszkańców, zwłaszcza na

obszarach wiejskich,

- wolne i niewspółmierne tempo wzrostu płac

pracowników oświaty,

- nierówność szans w osiągnięciu dojrzałości szkolnej

wobec podstawy programowej,

- migracja zarobkowa rodziców/opiekunów – tzw.

euro sieroctwo,

- niska świadomość rodziców/opiekunów do pracy z

dzieckiem niepełnosprawnym oraz ze specyficznymi

potrzebami edukacyjnymi,

- niewystarczające zaangaŜowanie

rodziców/opiekunów w proces dydaktyczny ucznia

niepełnosprawnego oraz ze specyficznymi potrzebami

edukacyjnymi,

- brak indywidualizacji w szkołach i placówkach

potrzeb edukacyjnych wynikających z problemów

wychowawczo – opiekuńczych i edukacyjnych.

Źródło: Słupski powiatowy program na rzecz

Zatrudnienia i Spójności Społecznej 2010-2013r.,

141


sprawozdania PUP Słupsk

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

PRIORYTET: ROZWÓJ EDUKACJI NA TERENIE

MIASTA SŁUPSKA ORAZ POWIATU

SŁUPSKIEGO.

1. Zwiększenie szans edukacyjnych,

umoŜliwienie wszechstronnego rozwoju dzieci z

rodzin zagroŜonych wykluczeniem społecznym.

Powiązanie z priorytetami POKL: Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w

regionach.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego:

Priorytet Konkurencyjność: Wysoki poziom

edukacji i nauki.

Strategia Rozwoju Miasta Słupska 2007-2015: Cel

Rozwój zasobów ludzkich poprzez ich

dostosowanie do wymogów rynku pracy oraz

wspieranie przedsiębiorczości i kreowanie

nowoczesnej gospodarki wzmacniającej

pozycje Słupska w regionie Pomorza.

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu

Słupskiego: Priorytet Tworzenie warunków dla

rozwoju edukacji i kultury.

2. Zmiana struktury kształcenia na rzecz

rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Powiązanie z priorytetami POKL: Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w

regionach.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego:

Priorytet Konkurencyjność: Wysoki poziom

edukacji i nauki.

Strategia Rozwoju Miasta Słupska 2007-2015: Cel

Rozwój zasobów ludzkich poprzez ich

dostosowanie do wymogów rynku pracy oraz

wspieranie przedsiębiorczości i kreowanie

142


nowoczesnej gospodarki wzmacniającej

pozycje Słupska w regionie Pomorza.

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu

Słupskiego: Priorytet Tworzenie warunków dla

rozwoju edukacji i kultury. 3. Wyrównywanie

szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci w

wieku przedszkolnym.

Powiązanie z priorytetami POKL: Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w

regionach.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego:

Priorytet Konkurencyjność: Wysoki poziom

edukacji i nauki.

Strategia Rozwoju Miasta Słupska 2007-2015: Cel

Rozwój zasobów ludzkich poprzez ich

dostosowanie do wymogów rynku pracy

oraz wspieranie przedsiębiorczości i kreowanie

nowoczesnej gospodarki wzmacniającej

pozycje Słupska w regionie Pomorza.

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu

Słupskiego: Priorytet Tworzenie warunków dla

rozwoju edukacji i kultury.

4. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji

nauczycieli.

Powiązanie z priorytetami POKL: Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w

regionach.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego:

Priorytet Konkurencyjność: Wysoki poziom

edukacji i nauki.

Strategia Rozwoju Miasta Słupska 2007-2015: Cel

Rozwój zasobów ludzkich poprzez ich

dostosowanie do wymogów rynku pracy oraz

wspieranie przedsiębiorczości i kreowanie

nowoczesnej gospodarki wzmacniającej

pozycje Słupska w regionie Pomorza.

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu

Słupskiego: Priorytet Tworzenie warunków dla

143


ozwoju edukacji i kultury.

5. Wyrównywanie szans rozwojowych i

edukacyjnych uczniów objętych obowiązkiem

szkolnym.

Powiązanie z priorytetami POKL: Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w

regionach.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego:

Priorytet Konkurencyjność: Wysoki poziom

edukacji i nauki.

Strategia Rozwoju Miasta Słupska 2007-2015: Cel

Rozwój zasobów ludzkich poprzez ich

dostosowanie do wymogów rynku pracy oraz

wspieranie przedsiębiorczości i kreowanie

nowoczesnej gospodarki wzmacniającej

pozycje Słupska w regionie Pomorza.

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu

Słupskiego: Priorytet Tworzenie warunków dla

rozwoju edukacji i kultury.

6. Pomoc stypendialna o charakterze

motywacyjnym.

Powiązanie z priorytetami POKL: Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w

regionach.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego:

Priorytet Konkurencyjność: Wysoki poziom

edukacji i nauki. Strategia Rozwoju Miasta Słupska

2007-2015: Cel Rozwój zasobów ludzkich

poprzez ich dostosowanie do wymogów rynku

pracy oraz wspieranie przedsiębiorczości i

kreowanie nowoczesnej gospodarki

wzmacniającej pozycje Słupska w regionie

Pomorza.

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu

Słupskiego: Priorytet Tworzenie warunków dla

rozwoju edukacji i kultury.

7. Podnoszenie i/lub zmiana kwalifikacji

zawodowych osób z wykształceniem

144


pedagogicznym.

Powiązanie z priorytetami POKL: Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w

regionach.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego:

Priorytet Konkurencyjność: Wysoki poziom

edukacji i nauki.

Strategia Rozwoju Miasta Słupska 2007-2015: Cel

Rozwój zasobów ludzkich poprzez ich

dostosowanie do wymogów rynku pracy oraz

wspieranie przedsiębiorczości i kreowanie

nowoczesnej gospodarki wzmacniającej

pozycje Słupska w regionie Pomorza.

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu

Słupskiego: Priorytet Tworzenie warunków dla

rozwoju edukacji i kultury.

8. Zwiększenie dostępu do edukacji osób

dorosłych.

Powiązanie z priorytetami POKL: Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w

regionach.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego:

Priorytet Konkurencyjność: Wysoki poziom

edukacji i nauki

Strategia Rozwoju Miasta Słupska 2007-2015: Cel

Rozwój zasobów ludzkich poprzez ich

dostosowanie do wymogów rynku pracy oraz

wspieranie przedsiębiorczości i kreowanie

nowoczesnej gospodarki wzmacniającej

pozycje Słupska w regionie Pomorza.

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu

Słupskiego: Priorytet Tworzenie warunków dla

rozwoju edukacji i kultury.

Źródło: Słupski Powiatowy Program na rzecz

Zatrudnienia i Spójności Społecznej 2010-2013r.

Propozycje zakresu i rodzaju działań

145


1. Zapewnienie opieki pedagogicznej i

psychologicznej dzieciom z rodzin zagroŜonych

wykluczeniem społecznym.

Opis działań:

Stworzenie odpowiednich warunków do realizacji

zadania poprzez dostosowanie bazy do zwiększonego

naboru dzieci i nowych badan, wyposaŜenie w

pomoce dydaktyczne oraz zatrudnienie dodatkowego

personelu wraz z jego przeszkoleniem. Zapewnienie

opieki psychologiczno-pedagogicznej w kaŜdej

szkole. Organizowanie zajęć socjoterapeutycznych.

2. Organizacja zajęć (lekcji) wyrównawczych

na bazie istniejących szkół miasta Słupska i

powiatu słupskiego dla dzieci z rodzin

zagroŜonych wykluczeniem społecznym.

Opis działań:

Organizacja szkoleń, dodatkowych lekcji

(korepetycji) z przedmiotów objętych programem

nauczania na poziomie szkoły podstawowej i

gimnazjalnej dla dzieci z rodzin patologicznych.

Tworzenie modułów szkoleniowych powtarzalnych,

moŜliwych do realizacji w wybranej grupie szkół

miasta Słupska i powiatu słupskiego.

3. Zmniejszenie zachowań patologicznych

dzieci i młodzieŜy.

Opis działań:

Przeciwdziałanie marginalizacji dzieci i młodzieŜy

pochodzących ze środowisk patologicznych.

Zwiększenie kompetencji opiekunów szkolno -

wychowawczych. Zapewnienie lepszej opieki

psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i

placówkach wychowawczych.

4. Wsparcie uczniów niepełnosprawnych w

procesie edukacji oraz w rehabilitacji

społecznej i zawodowej.

Opis

działań:

Wypracowanie nowatorskich metod pracy z uczniem

niepełnosprawnym w celu przeciwdziałania

146


marginalizacji i przedwczesnego wypadnięcia z

systemu szkolnego. Organizowanie zajęć

pozalekcyjnych uwzględniających wszystkie aspekty

jego niepełnosprawności. Wsparcie całej rodziny w

procesie wychowawczym. Rozwój realnych aspiracji

zawodowych niepełnosprawnego ucznia i jego

rodziny.

5. Promocja kształcenia zawodowego i

dostosowanie oferty kształcenia do aktualnych i

przewidywanych potrzeb lokalnego i

regionalnego rynku pracy.

Opis działań:

Zatrudnianie doradców zawodowych w gimnazjach i

szkołach ponadgimnazjalnych - organizacja zajęć w

zakresie orientacji zawodowej wśród gimnazjalistów -

juz od początku cyklu kształcenia czyli od I klasy

gimnazjum; realizacja zajęć z zakresu

przedsiębiorczości i wejścia na rynek pracy.

Organizacja szkoleń dla rodziców, (którzy często

maja wpływ na wybór szkoły przez absolwenta) na

temat rynku pracy wymagań kwalifikacyjnych oraz

moŜliwości zatrudnienia. Szkolenie i doskonalenie

doradców zawodowych w zakresie znajomości

kierunków kształcenia oraz poŜądanego poziomu

przygotowania zawodowego absolwenta, orientacji –

jakie zawody na rynku pracy odpowiadają zawodom

szkolnym i jakie są moŜliwości zatrudnienia –

konieczność współpracy doradców zawodowych z

Powiatowym Urzędem Pracy. WyposaŜenie pracowni

przedmiotów zawodowych, zakup

oprogramowania do kształcenia zawodowego,

dodatkowa oferta kształcenia uzupełniającego i

wspomagającego kształcenie zawodowe w danych

zawodach, poszerzającego kompetencje zawodowe —

dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz zajęcia z

języków obcych zawodowych; dokształcanie i

doskonalenie absolwentów uczelni technicznych w

zakresie kwalifikacji pedagogicznych i zawodowych

147


Organizacja kursów, szkoleń, staŜy zawodowych w

zakładach pracy.

6. Promocja kształcenia zawodowego i

dostosowanie oferty kształcenia do moŜliwości

ucznia niepełnosprawnego oraz aktualnych

potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Opis działań:

Uwzględnienie w procesie dydaktycznym zajęć dla

uczniów niepełnosprawnych oraz ze specyficznymi

potrzebami edukacyjnymi wraz z ich

rodziców/opiekunów, ze specjalistami tj. coach,

psycholog, doradca zawodowy. Podjęte działania

maja wypracować wspólne decyzje dotyczące

wykształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych

(rodzic/opiekun - uczeń niepełnosprawny -

specjalista).

7. Kształtowanie osobowości dzieci zgodnie z

celami pedagogiki przedszkolnej (z

uwzględnieniem potrzeb dziecka

niepełnosprawnego).

Opis działań:

Organizacja zajęć terapeutycznych, logopedycznych,

zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, rytmiki, terapii

pedagogicznej, języków obcych i nauki pływania

poprzez zatrudnienie wykwalifikowanego personelu.

Zatrudnienie opiekunki — pomocy nauczyciela

edukacji przedszkolnej. DłuŜsze godziny pracy w

przedszkolu i uruchomienie dodatkowego naboru

dzieci do przedszkola.

Krzewienie kultury i podnoszenie świadomości i

poczucia piękna poprzez organizowanie wyjazdów

m.in. do teatru, muzeum.

8. Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz

inne formy podwyŜszania kwalifikacji

zawodowych pracowników placówek

oświatowych, kształcenia ustawicznego,

praktycznego oraz doskonalenia zawodowego.

Opis działań:

148


Działania maja zapewnić podniesienie kwalifikacji

zawodowych w róŜnych zakresach, uzupełniać juz

zdobyta wiedze jak i poszerzać wiedze pedagogiczną.

9. Pomoc dla uczniów objętych obowiązkiem

szkolnym, zwłaszcza z rodzin najuboŜszych.

Opis działań:

Zakup podręczników dla uczniów spełniających

kryterium dochodowe, organizacja zajęć

dodatkowych, a takŜe wyposaŜenie bibliotek i czytelni

szkolnych w pomoce naukowe.

10. Organizacja zajęć dla dzieci o specyficznych

wymaganiach edukacyjnych.

Opis działań:

Organizacja prac z uwzględnieniem róŜnorodnego

charakteru pracy partnerskiej i grupowej, metod i

materiałów do pracy w formie

otwartej i samodzielnej, wewnętrznego zróŜnicowania

i indywidualizacji nauki wzrokowej, materiałów

specjalno -pedagogicznych

dostosowanych do róŜnej specyfiki

niepełnosprawności, współpraca w ramach dualnego

systemu

nauczycielskiego.

11. Motywacja do pogłębiania wiedzy poprzez

program stypendialny.

Opis działań:

Zapewnienie środków finansowych na stypendia

motywacyjne. Stypendia EFS. Utworzenie

specjalnego systemu stypendialnego dla

uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych w

kaŜdej dziedzinie.

12. Przygotowania do prowadzenia zajęć z

osobami dorosłymi.

Opis działań:

Przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego lub innej

formy kształcenia dla osób z wyŜszym

wykształceniem pedagogicznym nadającego nowe

kwalifikacje zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem

rynku.

149


13. Rozwój innowacyjnych form kształcenia

osób dorosłych.

Opis działań:

Przygotowanie i realizowanie kształcenia

ustawicznego osób dorosłych w tym organizowanie

kursów, szkoleń w oparciu

o istniejące placówki oświatowe na terenie miasta

Słupska i powiatu słupskiego, studiów

podyplomowych i Uniwersytetów III wieku w oparciu

o zasoby instytucjonalne, środowisko naukowe

miasta Słupska i powiatu słupskiego.

14. Kształcenie osób niepełnosprawnych –

zmiana kwalifikacji zawodowych/powrót do

systemu kształcenia.

Opis

działań:

Przygotowanie i realizacja kształcenia

uzupełniającego dla osób niepełnosprawnych, które z

róŜnych względów wypadły z systemu szkolnego (w

tym kształcenie zawodowe).

Źródło: Słupski Powiatowy Program na rzecz

Zatrudnienia i Spójności Społecznej 2010-2013r.

Obszary i kwestie problemowe

Jak wynika z raportu „Raport podsumowujący II Etap

badawczy „Stan obecny i prognoza zmian oraz

kierunków rozwoju gospodarki i rynku pracy w

województwie pomorskim” produkujemy,

przekazujemy i przyswajamy coraz więcej informacji.

Prowadzi to do duŜej (i wzrastającej) liczby

informacji zbędnych, zjawiska „szumu

informacyjnego”. Ma to bezpośredni wpływ na jakość

i system kształcenia. Z obserwacji i doświadczenia

WSB w Gdańsku studentom pierwszych lat studiów

trudność sprawia właśnie selekcja informacji oraz

analiza tych informacji. Przejawiają równieŜ brak

samodzielności w poszukiwaniu źródeł wiedzy oraz

niskie dostosowywanie do zmian. Jednym z powodów

Konsultacje

internetowe

WyŜsza

Bankowa

Gdańsku

Szkoła

w

Uwaga nieuwzględniona

Uwaga zbyt ogólna w

stosunku do szerokiego

spektrum tematów i

obszarów Priorytetu IX.

Powinna

być

sprecyzowana

w

kontekście konkretnego

Działania/Poddziałania/typ

u operacji.

150


takiej sytuacji jest brak dostosowania modeli oraz

metodyki nauczania do zmieniających się potrzeb.

Nauczyciele są przyzwyczajeni do przekazywania

wiedzy, a nie umiejętności. Pozostawienie takiego

stanu rzeczy moŜe w konsekwencji spowodować w

przyszłości niską wartość absolwentów jako

pracowników i ich małą elastyczność w

dostosowywaniu się do potrzeb rynku pracy.

Obserwowane braki w kompetencjach absolwentów

szkół ponadgimnazjalnych często nie są moŜliwe do

nadrobienia w ramach studiów wyŜszych. Pracę nad

nimi naleŜy prowadzić za pomocą nowoczesnych

metod i narzędzi moŜliwie od najwcześniejszych lat

Ŝycia ucznia.

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

Aby skutecznie przeprowadzić zmiany konieczna jest

współpraca instytucji sektora systemu edukacji,

głównie szkół kaŜdego szczebla edukacji oraz

instytucji systemu szkolnictwa wyŜszego –

uczelni, szkół wyŜszych. Taka współpraca pozwoli

na otwarcie systemu oświaty na potencjał istniejący

w uczelniach wyŜszych. Wspólne wypracowanie i

wdroŜenie nowego modelu kształcenia przez całe

Ŝycie (z wykorzystaniem zasobów obu sektorów)

umoŜliwi wyedukowanie uczniów lepiej

przygotowanych do dalszego kształcenia, co

następnie będzie miało wpływ na zwiększenie

samodzielności w uczeniu się, poszukiwaniu źródeł

wiedzy, analizy materiału przez przyszłych

studentów. Osoby wyposaŜone w takie umiejętności

będą równieŜ dobrymi pracownikami,

dostosowującymi się do aktualnych potrzeb rynku

pracy. Współpraca instytucji ww. sektorów poprawi

spójność całego systemu edukacji i tym samym

jakości kształcenia.

Propozycje zakresu i rodzaju działań

Propozycja WSB w Gdańsku dotyczy projektu w

151


zakresie opracowania innowacyjnego modelu

kształcenia przez całe Ŝycie: od przedszkola poprzez

wszystkie etapy edukacji, bazującego na ścisłej

współpracy instytucji poszczególnych szczebli

kształcenia.

Działania powinny zmierzać do otwarcia instytucji

systemu edukacji na czerpanie z doświadczeń i

potencjału sektora szkolnictwa wyŜszego.

Zgromadzone na uczelniach zasoby (w tym zasoby

wiedzy, metod i narzędzi) powinny być

wykorzystywane na rzecz uczniów – przyszłych

studentów, aby wzmacniać ich kompetencje od jak

najwcześniejszych lat.

Propozycja jest zgodna z Priorytetem IX, który w

uzasadnieniu SzOP zakłada, Ŝe „dostęp do edukacji i

umoŜliwienie korzystania z usług edukacyjnych są

podstawowymi czynnikami określającymi przebieg

ścieŜki edukacyjnej, a w rezultacie sytuację

jednostek na rynku pracy. W ramach Priorytetu

realizowane będą działania obejmujące wsparcie

kierowane do osób i placówek realizujących proces

kształcenia, mające na celu wyrównywanie szans

edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez

wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych”.

Propozycje szczegółowych kryteriów wyboru

projektów

Kryterium strategiczne: Wnioskodawcą, bądź

partnerem w projekcie jest szkoła wyŜsza.

Propozycja kryterium wynika z faktu, Ŝe uczelnie

wyŜsze mają doświadczenie w praktycznym

nauczaniu, a takŜe dzięki naukowej działalności

moŜliwości wypracowania takiego modelu.

Obszary i kwestie problemowe Konsultacje Eduka -FRSK sp. Uwagi częściowo

152


Zgłaszam propozycję nowatorskiego –

skuteczniejszego niŜ dotychczas – systemowego

podniesienia poziomu nauczania wybranych

(matematycznych i podstawowych kompetencji

naukowo-technicznych oraz informatycznych)

kompetencji kluczowych.

Poprawa poziomu ich nauczania została uwzględniona

– co wynikało z diagnozy stanu systemu oświaty -

jako jeden z głównych celów POKL .

Kompetencje te w myśl zaleceń Parlamentu i Rady

Europy (2006/962/WE) winny być realizowane w

procesie uczenia się lub kształcenia zawodowego i

winny stanowić co najmniej 70% ogółu działań w

projektach realizowanych w ramach POKL..

Pomimo czteroletniego okresu realizacji projektów w

ramach RPO i POKL i wpompowani znacznych kwot

w system oświaty, brak miarodajnych danych, które

wskazywały by znaczącą poprawę w tym względzie.

Odnosi się to zarówno do całości kraju jak i

poszczególnych województw. Porównanie wyników

sprawdzianów i egzaminów organizowanych przez

CKE i OKE nie wykazuje istotnych zmian w

klasyfikacjach szkół podstawowych i gimnazjów

poszczególnych województw. Szkoły gimnazjalne

województwa pomorskiego w latach 2008-2009 były

sklasyfikowane na 10 miejscu w skali kraju z

wynikiem punktowym niŜszym niŜ średnia krajowa.

Środki z RPO w przewaŜającej mierze zostały zuŜyte

na remonty i inwestycje oświatowe (zwłaszcza

obiektów sportowych), które w jakiś sposób mogły

poprawić dostęp do systemu oświaty ale nie jakość

kształcenia kompetencji kluczowych.

Większość projektów konkursowych a takŜe część

systemowych, realizowanych w ramach działań 9.1.2

i 9.2 ze względu na znaczną ilość celów i kompetencji

kluczowych oraz ogólne warunki finansowoorganizacyjne

nie przyczyniły się do istotnego

rozwoju umiejętności kluczowych.

internetowe z o.o. –

Kazimierz

Szumowski

uwzględnione.

Zaplanowano realizację

projektu systemowego

samorządu województwa

pomorskiego,

ukierunkowanego na

rozwój kompetencji

kluczowych,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

kompetencji

matematycznych i

naukowo – technicznych.

153


Z tego względu coraz więcej województw

organizuje projekty systemowe, uzasadniając je

brakiem efektów oczekiwanych przez województwo

(patrz m.in. uzasadnienie do projektów

systemowych B1.1, B2.1 i D3.1 w planie działania

Woj. Pomorskiego na 2011 r.). RównieŜ te projekty

(jakkolwiek czas na ocenę ich skuteczności jest zbyt

krotki) nie wniosły radykalnych zmian w rozwój

umiejętności kluczowych, zwłaszcza matematycznych

i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych

oraz informatycznych. Główną przyczyną jest to, Ŝe

projekty systemowe często powielają w większej

skali ogólne załoŜenia programów rozwojowych szkół

realizowanych w projektach konkursowych. Nawał

róŜnorodnych konkursów powoduje trudności w

zapewnieniu dostatecznej ilości uczestników co ratuje

się wplataniem do projektów zajęć sportowo –

wychowawczych, pochłaniających 30% czasu i

środków projektów. W tym układzie na rozwój

kompetencji matematycznych, naukowotechnicznych

i informatycznych pozostaje zwykle 30-

35% ogólnych nakładów projektu. W znacznym

wymiarze w projektach uwzględniane są równieŜ

działania przeciwdziałające marginalnym zjawiskom

w systemie oświaty jak opieka psychologicznopedagogiczna

i inne doraźnie diagnozowane

problemy. PrzewaŜającą część środków finansowych

pochłaniają koszty administracyjne i wynagrodzenia

osób realizujących nagminnie planowane dodatkowe

zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne. Oddziałują one

na populacje uczestników przez okres finansowania

projektu (zwykle rok lub dwa) a w niewielkim

stopniu wpływają na poprawę stanu bazy

dydaktycznej do rozwoju umiejętności kluczowych.

Wynika to takŜe z nazbyt ostroŜnej interpretacji

pojęcia cross-financingu i moŜliwości finansowania

zakupów pomocy dydaktycznych.

Wg Raportu o Kapitale Intelektualnym Polski

154


(Warszawa 2008) „…oczekuje się, Ŝe w najbliŜszych

dekadach w Polsce nastąpi istotne przesunięcie

popytu na pracę w kierunku zawodów opartych na

wysokich kwalifikacjach, do których niezbędna jest

doskonała znajomość matematyki i/lub nauk

przyrodniczych”.

Zapisano w nim równieŜ: „JeŜeli chcemy

przygotować nasze dzieci do owocnego Ŝycia w

nowoczesnym świecie, nasze szkoły musza stać się

bardziej efektywne w rozwijaniu kompetencji

poznawczych, w szczególności związanych z

matematyka i naukami przyrodniczymi (Raport,

s.55).

W raportach z badan OECD/PISA (2000-2003-

2006) napisano o braku umiejętności

wykorzystywania przez polskich uczniów wiedzy w

praktyce, twórczego rozwiązywania problemów i

abstrakcyjnego myślenia. Według badań z 2006

roku około 62% populacji uczniów w Polsce

nigdy lub prawie nigdy nie eksperymentowało

w szkolnej pracowni. Potwierdza to tezę o

niedostatecznym opanowaniu przez uczniów

kompetencji kluczowych, co widać w wynikach

egzaminów gimnazjalnych, które wskazują, Ŝe duŜe

problemy stwarzają uczniom zadania wymagające

pogłębionej analizy posiadanej wiedzy. Trudne są dla

gimnazjalistów zadania wymagające analizy

problemu, jego definicji oraz zbudowania planu jego

rozwiązania (Osiągnięcia uczniów kończących

gimnazjum 2009, CKE).

W zasadzie niemal wszystkie wskazane

trudności związane są z metodami nauczania

stosowanymi przez nauczycieli. W polskiej

szkole w dalszym ciągu mamy w znacznej

mierze do czynienia z „podającym” sposobem

nauczania, orientacja na zapamiętywanie

wiadomości, brakiem rozwijania samodzielności

poznawczej i badawczej. Nawet największa

155


ilość zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych

realizowanych w ten sposób nie przyczyni się

do podniesienia poziomu umiejętności

naukowo-technicznych.

Potwierdzono to takŜe w informacji MEN

o wynikach monitorowania wdraŜania podstaw

programowych w roku 2009/2010. Konkluzja

tego sprawdzenia sprowadza się do

stwierdzenia (wiceminister Krystyna Szumilas,

Rzeczpospolita z dn.26.11.2010r.), Ŝe

nauczyciele wykonują zbyt mało

eksperymentów a powodem jest brak

umiejętności i złe nawyki nauczycieli oraz brak

wyposaŜenia pracowni przedmiotowych.

Stan nauczania przedmiotów

przyrodniczych a zwłaszcza fizyki w jednym z

referatów na XL Zjeździe Fizyków Polskich w

2009 r. określono jako analfabetyzm fizyczny o

istotnym, długofalowym, negatywnym wpływie

na społeczeństwo i gospodarkę.

Przytoczone fakty mają charakter ogólny

jednakŜe bazują na istotnych, miarodajnych

źródłach wiedzy, z których część została

przytoczona w powyŜszym materiale.

Dokładniejsza kwerenda materiałów

sprawozdawczych, raportów z badań, itp. moŜe

pogłębić moje uwagi dokładniej badając

opisany problem, który winien być rozwiązany.

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

Celem Zaleceń Parlamentu i Rady Europy

(2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie

kompetencji kluczowych, w procesie uczenia się

przez całe Ŝycie, jest rozwój społeczeństwa przed

podniesienie wykształcenia oraz poziomu nauczania

umiejętności kluczowych (matematyka,

przedmioty przyrodnicze i techniczne, techniki

156


ICT (informatyczne) języki obce i

przedsiębiorczość), które mają zapewnić zdolność

konkurowania krajów UE z rozwiniętymi

gospodarkami świata, poprzez zapewnienie

dostatecznej ilości wykwalifikowanych kadr

technicznych.

W związku z brakiem poprawy istniejącego

stanu w tym zakresie, proponuję całkowicie

zrezygnować lub znacznie ograniczyć konkursy a

podjąć próbę kompleksowego rozwiązania w postaci

projektów systemowych realizowanych z działania

9.1.2 i 9.2 skoncentrowanych na następujących

– przewidzianych w POKL - operacjach :

- wyposaŜenie szkół i placówek w nowoczesne

materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne)

zapewniające wysoka jakość kształcenia

- wdroŜenie nowych, innowacyjnych form nauczania i

oceniania cechujących się wyŜszą skutecznością niŜ

formy tradycyjne

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

oraz specjalistyczne słuŜące wyrównywaniu

dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu

kształcenia

- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla

uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji

kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT,

nauk przyrodniczo – matematycznych

Projekt ma na celu:

- poszerzenie wiedzy i umiejętności

praktycznych z zakresu kompetencji

kluczowych (przyrodniczo-technicznych)

- wdroŜenie nowych innowacyjnych form

nauczania i oceniania charakteryzujących się

wyŜszą skutecznością niŜ formy tradycyjne

- wyposaŜenie szkół i placówek w nowoczesne

środki dydaktyczne (w tym podręczniki

szkolne) zapewniające wysoka jakość

kształcenia poprzez zastosowanie metody

157


eksperymentu szkolnego, realizowanego z

wykorzystaniem technologii ICT

- przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu

wspierania gospodarki przyjaznej dla

środowiska oraz energii odnawialnej Cel główny

projektu:

- poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych z

zakresu umiejętności kluczowych (przyrodniczotechnicznych)

poprzez stworzenie bazy dydaktycznej

do wdroŜenia nowych, innowacyjnych,

efektywniejszych metod eksperymentalnych

wspieranych technologią ICT

Cele szczegółowe

- wdroŜenie nowych innowacyjnych form nauczania i

oceniania charakteryzujących się wyŜszą

skutecznością niŜ formy tradycyjne

- wyposaŜenie szkół i placówek prowadzących

kształcenie zawodowe w nowoczesne środki

dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne)

zapewniające wysoka jakość kształcenia poprzez

zastosowanie metody eksperymentu szkolnego,

realizowanego z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja takiego projektu doprowadzi

w sporej części szkól województwa pomorskiego do

usunięcia podstawowego problemu niskiego poziomu

rozwoju kompetencji naukowo-technicznych, tj.

braku nowoczesnego wyposaŜenia dydaktycznego,

zapewniającego realizację rozwoju tych kompetencji

w nowych, atrakcyjnych, praktycznych formach

cechujących się wyŜszą skutecznością niŜ

dotychczasowe (bierne) .

Pozyskane w ramach projektu

wyposaŜenie pracowni przedmiotowych zapewni ich

wieloletnie – nawet do 25 lat – wykorzystanie i

oddziaływanie na uczniów.

Uściślenia wymaga – co jest niezwykle istotne

158


dla zrozumienia istoty proponowanego projektu -

zakres pojęciowy dotyczący metod

eksperymentalnych oraz pracowni przedmiotowych,

gdyŜ w praktyce są to pojęcia szerzej nieznane

(nawet w środowisku nauczycielskim) a zarazem

niezwykle dowolnie interpretowane.

Generalnie – niezaleŜnie od form

organizacyjnych zajęć i stosowanych środków -

metody nauczania dzielą na bierne i aktywne.

W metodach biernych aktywną stroną jest

nauczyciel przekazujący wiedzę poprzez opis ( takŜe

eksperymentu), prezentacje graficzną lub

demonstrację eksperymentu . Rola ucznia jest

ograniczona do biernego odbioru przekazywanych

treści.

Przy stosowaniu metod aktywnych, stroną

aktywną jest uczeń realizujący praktycznie

eksperymenty grupowe (wykonywane przez grupę

uczniów wynikające z treści programu nauczania

danego przedmiotu, wchodzącego w zakres

umiejętności kluczowych.

Badania wielu uznanych instytutów

pedagogicznych dowodzą - co przedstawiono w

postaci tzw. Piramidy Dale`a - Ŝe przyswajanie i

zapamiętywanie przekazywanej wiedzy przy

metodach biernych wynosi około 20%, podczas gdy

przy aktywnych moŜe wynosić nawet 90%.

Wyniki tych badań jednoznacznie

wskazują, Ŝe warunkiem wysokiej efektywności

i jakości kształcenia w przedmiotach

przyrodniczo-technicznych jest wyposaŜenie

szkół w środki zapewniające aktywne,

eksperymentalne metody ich nauczania.

Nowe podstawy programowe wymagają

od nauczyciela realizacji określonych treści w

sposób eksperymentalny a docelowo uczniowie

mają realizować projekty.

Kompleksowym rozwiązaniem zapewniającym

159


takie moŜliwości są pracownie przedmiotowe

stanowiące przemyślany, wzajemnie dopasowany

zestaw elementów umoŜliwiających w miarę pełną,

eksperymentalną realizację programu nauczania

danego przedmiotu przyrodniczo-technicznego

(kluczowego), które mogą być wyposaŜone w środki

dydaktyczne do:

1/Eksperymentów uczniowskich wykonywanych w

grupach przez uczniów

2/Eksperymentów demonstracyjnych wykonywanych

przez nauczyciela (mniej interesujące bo bierne)

3/Eksperymentów wspieranych komputerowo

- jako samodzielny zestaw wyposaŜenia

pracowni lub

- uzupełnienie do wersji pracowni

wymienionych w punkcie 1 lub 2

Aby sprawnie funkcjonować pracownia winna

obejmować:

1/ Pewne, łatwe w obsłudze pomoce dydaktyczne

dopasowane do programu, poziomu i moŜliwości

uczniów

2/ Oprawę (literaturę) metodyczną zapewniającą

sprawną realizację doświadczeń

3/ System przechowywania zapewniający sprawne

wydawanie zestawów do zajęć i zbieranie ich po

zajęciach

Dla typowych warunków szkolnych i

liczebności klas od 20 do 30 uczniów optymalnym

jest wyposaŜenie pracowni przedmiotowej składające

się z 6 identycznych stanowisk eksperymentalnych.

Jednymi z najistotniejszych we współczesnym

świecie są kompetencje ICT, które winny być

rozwijane w kaŜdym z projektów. RównieŜ w tej

propozycji jest przewidziane uwzględnienie

technologii ICT w nowej, dotychczas rzadko

stosowanej w dydaktyce formie eksperymentu

wspieranego komputerowo.

160


W stosunku do dość powszechnych, biernych

(prezentacje, symulacje, itp.) metod wykorzystania

technologii ICT w dydaktyce, proponujemy

zastosowanie komputerów do praktycznej realizacji

pomiarów i eksperymentów co dodatkowo

uatrakcyjnia prowadzone zajęcia przez aktywny

udział uczniów w eksperymentowanie z uŜyciem

komputera.

Tak sformułowany i zrealizowany projekt

zapewni szkołom stosowną, nowoczesną - w wyŜej

opisanym kształcie - bazę dydaktyczną do nauczania

umiejętności kluczowych (przyrodniczo-technicznych),

poprzez wyposaŜenie szkół w kompletne lub

częściowe pracownie przedmiotów przyrodniczych

(przyroda, fizyka, chemia, biologia), co jest

warunkiem niezbędnym do rzeczywistego

zrealizowania zamierzeń w zakresie dotyczącym

społeczeństwa wiedzy.

W zaleŜności od dostępnych środków

finansowych moŜna opracować kształt organizacyjny

projektu przez określenie ilości uczestniczących w nim

szkół oraz zakresu wyposaŜenia pracowni

przekazywanych szkołom.

Proponowany projekt moŜna zrealizować w

działaniu 9.1.2 w szkołach podstawowych (przyroda w

klasach 4 -6), gimnazjów i liceów (pracownie fizyki,

chemii lub biologii) oraz z działania 9.2 ze szkołami

zawodowymi w zakresie rozwoju kompetencji

kluczowych, których poziom w tym segmencie

szkolnictwa jest szczególnie niski.

Proponowanych operacji nie moŜna

sfinansować w całości w ramach cross financingu ale

ze względu na strukturę sprzętowa poszczególnych

pracowni przyrodniczych, znaczną część zakupów

wyposaŜenia pracowni moŜna sfinansować w kosztach

ogólnych, gdyŜ są to przewaŜnie drobne elementy, w

duŜej mierze w cenie jednostkowej poniŜej 350 zł za

sztukę.

161


W celu nieangaŜowania w bieŜące prace nad

projektem i jego realizacją instytucji zarządzających

lub pośredniczących , moŜna realizować go w

partnerstwie z organizacją pozarządowa wyłonioną

zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie

„Zakres realizacji projektów partnerskich określony

przez Instytucję Zarządzająca POKL.”, tj. w trybie art.

13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr

96 poz. 873). Istotne jest, aby w kryteriach konkursu,

o którym mówi ust. 2 przytoczonego artykułu ustawy

określić odpowiednie wymogi stawiane takiej

organizacji (potencjał, doświadczenie w danym

obszarze edukacyjnym oraz doświadczenie w

realizacji podobnych projektów).

RozwaŜyć równieŜ moŜna przekazanie

realizacji większości działań projektowych własnej

oświatowej jednostce organizacyjnej samorządu

województwa, np. wojewódzkiej placówce

doskonalenia nauczycieli. Wówczas w polu

„Beneficjent systemowy” moŜna z góry zapisać, iŜ

„część zadań przekazana zostanie ośrodkowi

doskonalenia nauczycieli w …………., jako jednostce

organizacyjnej Samorządu Województwa …………….”.

Przekazanie takie następuje w trybie uchwały zarządu

województwa w sprawie podziału zadań pomiędzy

Beneficjentem systemowym a ośrodkiem

doskonalenia nauczycieli.

RozwaŜyć naleŜy, jakie zadania pozostawić u

Beneficjenta systemowego. Wydaje się, ze powinno to

być głównie koordynowanie (kierowanie) projektem w

tym jego rozliczanie (weryfikowanie i składanie

wniosków o płatność).

Propozycje zakresu i rodzaju działań

Propozycje wyŜej wzmiankowanych działań

dotyczą standardowych operacji przewidzianych do

162


ealizacji w działaniach 9.1.2 i 9.2 POKL :

- wyposaŜenie szkół i placówek w nowoczesne

materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne)

zapewniające wysoka jakość kształcenia

- wdroŜenie nowych, innowacyjnych form nauczania i

oceniania cechujących się wyŜszą skutecznością niŜ

formy tradycyjne

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

oraz specjalistyczne słuŜące wyrównywaniu

dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu

kształcenia

- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla

uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji

kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT,

nauk przyrodniczo – matematycznych z udziałem:

- szkół podstawowych (przyroda) oraz

- średnich szkół zawodowych (techników) –

umiejętności kluczowe ze szczególnym

uwzględnieniem fizyki i chemii

w razie pozostania środków finansowych do

dyspozycji takŜe z gimnazjami.

Propozycje szczegółowych

kryteriów wyboru projektów

Realizacja mojej propozycji nie wymaga jakichś

szczególnych kryteriów wyboru projektów, wymaga

natomiast zdecydowanego skoncentrowania

zasadniczej części projektu na proponowanych wyŜej

operacjach, ograniczając inicjatywy oddolne,

Pozostawienie nauczycielom kwestii doboru środków i

metod oraz odpowiadających im środków

dydaktycznych do nowatorskich rozwiązań mija się z

celem, gdyŜ nie są oni tego uczeni i nie mają

dostatecznego doświadczenia ze względu na

chroniczny brak środków przed rokiem 2007 na

modernizację bazy rozwijania kompetencji

kluczowych.

Stosownie do tego naleŜy równieŜ uwzględnić – ale

163


tylko w niezbędnym zakresie wynikłych z wymogów

POKL – pozostałe operacje do realizacji w projektach

a zwłaszcza języki obce.

Z kryteriów dostępu uwzględniłbym:

Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy

Kryteria strategiczne:

Grupę docelową stanowią w co najmniej 30%

uczniowie szkół podstawowych i/lub gimnazjalnych i

/lub ponadgimnazjalnych, zamieszkujący na

obszarach zdegradowanych…

Projekt zakłada objęcie wsparciem szkół lub placówek

kształcenia specjalnego i ich uczniów

Projekt zakłada wykorzystanie sprzętu ICT

zakupionego ze środków EFS w latach 2004-2006

164


Obszary i kwestie problemowe

1. Ograniczone doradztwo zawodowe w

gimnazjach szkołach i szkołach

ponadgimnazjalnych. Zbyt mała liczba

doradców.

2. Ograniczony dostęp do kompleksowych

ścieŜek podnoszenia i dostosowywania

kwalifikacji zawodowych.

Konieczne i oczekiwane zmiany w danym

obszarze problemowym/stan poŜądany

1. Podniesienie poziomu świadomości dzieci w

zakresie przyszłej drogi zawodowej, do której

ma prowadzić odpowiednie wykształcenie.

Uświadomienie, iŜ uczymy się w znaczącej

części po to, by zdobyć odpowiedni zawód i

kwalifikacje.

2. Przekwalifikowanie nauczycieli wychowawców

w zakresie doradztwa, zatrudnienie doradców

w szkołach, wprowadzenie odpowiedniej liczby

zajęć.

3. Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji

zawodowych mieszkańców Województwa

Pomorskiego do aktualnej sytuacji na rynku

pracy poprzez udostępnienie ścieŜek szkoleń

zawodowych (równieŜ w formach

pozaszkolnych).

Propozycje zakresu i rodzaju działań

Wsparcie dla instytucji szkoleniowych, placówek

edukacyjnych, placówek kształcenia ustawicznego,

placówek kształcenia w formach pozaszkolnych oraz

partnerów społeczno - gospodarczych w zakresie

monitorowania potrzeb i rozszerzania oraz

dostosowywania oferty szkoleniowej do potrzeb

regionalnego i lokalnego rynku pracy oraz realizację

ścieŜek podnoszenia kwalifikacji w formach szkolnych

oraz pozaszkolnych.

Konsultacje

internetowe

NSZZ

„Solidarność”

Uwagi

częściowo

uwzględnione. Preferencja

wsparcia osób w wieku

powyŜej 50 roku Ŝycia

została uwzględniona w

ramach konkursów w

Działaniu 9.5, oraz 9.6.

W odniesieniu do

doradztwa edukacyjnego i

zawodowego stanowi one

jedną z moŜliwych form

wsparcia w ramach

programów rozwojowych

szkół pi placówek

prowadzących kształcenie

ogólne (Poddziałanie 9.1.2

– projekt systemowy

samorządu województwa

pomorskiego) oraz

prowadzących kształcenie

zawodowe (Działanie 9.2

– projekty konkursowe).

Wsparcie dla osób

dorosłych jest dostępne,

zgodnie ze Szczegółowym

Opisem Priorytetów PO KL

w ramach Działania 9.6.

Natomiast usługi doradcze

dla osób dorosłych w

zakresie diagnozy potrzeb

oraz wyboru i znalezienia

odpowiedniej oferty

edukacyjno –

szkoleniowej będzie

realizowane w woj.

pomorskim w formie

pilotaŜu w powiecie M.

Gdyni oraz powiecie

165


Propozycje szczegółowych kryteriów wyboru

projektów

Kryterium strategiczne: Grupa docelowa projektu

składająca się 50% BO powyŜej 50 roku Ŝycia.

Proponowane kryterium względu na trudność

pozyskania 100% wskaźnika uczestników projektu

powyŜej 50 roku Ŝycia, co powoduje hamowanie

cyklu projektowego oraz ogranicza dostęp do ścieŜek

kwalifikacyjnych osobom pomiędzy 45, a 50 rokiem

Ŝycia, które są równieŜ w trudnej sytuacji na rynku

pracy.

słupskim.

Z uwagi na niską

efektywność i niewielkie

zainteresowanie

projektodawców typami

operacji zawartymi w

ramach Poddziałnia 9.6.1

IP zdecydowała o

wspieraniu kształcenia

ustawicznego w bardziej

elastycznej i skutecznej

formule Poddziąłania

9.6.2.

ETAP III – konsultacje internetowe - I wersja PD 2012

Działanie 6.2

– konkurs

Treść uwagi:

Uwzględnienie w uzasadnieniu do kryterium lub w

Umieszczenie

PD na stronie

Anna Groth -

Grabusińska

Uwaga nieuwzględniona.

Lista

obszarów

166


A2;

Kryterium

strategiczne

nr 3

Działanie 6.2

– konkurs

A2;

Kryterium

strategiczne

nr 3

informacji dodatkowej do PD (np. w formie aneksu)

informacji określającej w sposób jednoznaczny

obszary zdegradowane.

Uzasadnienie:

Listy projektów rekomendowanych przez ZWP w

ramach Poddziałania 3.2.1 i 8.1.2 RPO WP

opublikowane na stronie DPR UMWP zawierają

informacje niewystarczające do jednoznacznego

określenia obszarów zdegradowanych. Opublikowanie

informacji określającej ww. obszary w momencie

ogłoszenia konkursu uniemoŜliwi przygotowanie

rzetelnej analizy i uzasadnienia realizacji projektu dla

mieszkańców ww. obszarów. Na dobrze

przygotowany projekt potrzeba duŜo więcej czasu niŜ

okres od momentu ogłoszenia konkursu do

zakończenia naboru wniosków. Określenie profilu

uczestnika wraz z uzasadnieniem jego potrzeb (w

tym w kontekście zamieszkania na obszarach

zdegradowanych) stanowi punkt wyjścia do

opracowania części merytorycznej i finansowej

projektu.

Propozycja: opublikowanie informacji nt. projektów,

które juŜ uzyskały dofinansowanie wraz z informacją

określającą obszary zdegradowane wraz z

zatwierdzonymi PD na rok 2012. Z uwagi na

planowane ogłoszenie konkursu do Poddz. 8.1.2 RPO

WP pod koniec 2011 roku, uzupełnienie informacji o

projekty rekomendowane do dofinansowania z ww.

konkursu na etapie ogłaszania dokumentacji

konkursowej (o ile rozstrzygnięcie konkursu 8.1.2

nastąpi przed ogłoszeniem konkursu do Dz. 6.2

POKL)

Treść uwagi:

Uzupełnienie uzasadnienia o informacje dot.

Poddziałania 8.1.2

Uzasadnienie:

Brzmienie kryterium wskazuje na dwa Poddziałania

RPO WP (3.2.1 i 8.1.2) natomiast uzasadnienie

internetowej

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Pegaz Group Sp.

z o.o.

Anna Groth -

Grabusińska

Pegaz Group Sp.

z o.o.

zdegradowanych, na

których realizowane są

projekty w ramach

Poddziałania 3.2.1 RPO

WP jest dostępna na

stronie internetowej

Departamentu

Europejskiego Funduszu

Społecznego,

z

dokładnością do numerów

ulic w poszczególnych

miastach.

Uwaga

częściowo

uwzględniona.

Usunięto premiowanie

kompleksowości wsparcia

w

ramach

przedmiotowego konkursu

167


Działanie 6.2

– konkurs A2

Działanie 6.2

– konkurs A1

i A2 –

kryteria

strategiczne

odwołuje się wyłącznie do Poddziałania 3.2.1 z Poddziałaniem 8.1.2

RPO WP.

Propozycja kryterium:

Umieszczenie Kaszubski Uwaga uwzględniona w

„Grupę docelową w projekcie w 50 % stanowią osoby PD na stronie Uniwersytet konkursie w ramach

odchodzące z rolnictwa - z własnej inicjatywy”. internetowej Ludowy

Działania 6.2 – kryterium

Uzasadnienie:

strategiczne nr 4: „Grupę

Istotna grupę stanowią wykluczeni mieszkańcy wsi

docelową w projekcie

zwłaszcza osoby odchodzące z rolnictwa z własnej

stanowią co najmniej w

inicjatywy oraz pozostali mieszkańcy obszarów

50% osoby odchodzące z

wiejskich chcący z własnej inicjatywy zmienić

rolnictwa

i/lub

zawód/kwalifikacje – często zamieszkali poza

rybołówstwa (rybactwa),

obszarami słabymi!

zgodnie z definicjami

Wieś pomorska to wciąŜ obszar ukrytego bezrobocia.

zawartymi

w

Nie dotyczy to tylko i wyłącznie obszarów słabych

Szczegółowym Opisie

strukturalnie, często preferowanych w konkursach

Priorytetów PO KL”.

komponentu regionalnego POKL.

Dla przykładu w powiecie kartuskim i kościerskim

funkcjonuje ponad 13 tys. gospodarstw rolnych

poniŜej 10 ha (w woj. pomorskim 68% gospodarstw

rolnych osiąga dochody poniŜej 4 ESU). Natomiast z

danych Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

wiemy, Ŝe w 2009 roku w gospodarstwach o

wielkości od 5 do 10 ha odnotowano dochodowość na

poziomie 30-40 proc. średniej płacy netto w

działalności pozarolniczej (w 2009 średnia wynosiła

24 tys. zł). Gospodarujący na takich areałach rolnicy

i domownicy wcale rzadko podejmują dodatkowo

pracę w szarej strefie. W ten sposób nie odnotowuje

ich ewidencja powiatowych urzędów pracy. Dopiero

gospodarstwa o powierzchni 40 – 50 ha uzyskują

dochody równe średniej płacy w działalności

pozarolniczej.

Propozycja kryterium:

Realizacja działań skierowanych do grupy docelowej

jak najbliŜej ich miejsca zamieszkania.

Uzasadnienie:

Preferencja za realizację zadań projektowych jak

najbliŜej miejsca zamieszkania beneficjenta np. w

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Kaszubski

Uniwersytet

Ludowy

Uwaga nieuwzględniona.

Objęcie wsparciem grup

docelowych z określonego

obszaru powinno wynikać

ze zdiagnozowanych

potrzeb danej grupy

168


Poddziałanie

8.1.1 –

konkurs A1 –

kryterium

dostępu nr 4

obrębie powiatu, w którym zamieszkują uczestnicy.

W ten sposób częściej osoby będą zgłaszały się do

udziału w projektach, a sam proces rekrutacji

zostanie usprawniony.

Propozycja usunięcia kryterium dostępu nr 4

Uzasadnienie:

Dla projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa

jako bezpośrednich beneficjentów pomocy

ograniczenie w postaci moŜliwości dofinansowania

wyłącznie szkoleń i/lub kursów zawodowych stoi w

sprzeczności z uzasadnieniem do kryt. dostępu nr 3.

gdzie podkreśla się potrzebę realizacji projektów

precyzyjnie dostosowanych do specyfiki danej firmy.

Przeprowadzona diagnoza potrzeb szkoleniowych i

zdefiniowanie luk kompetencyjnych w firmie moŜe

skutkować potrzebą nabycia umiejętności po odbyciu

tzw. szkoleń „miękkich”, których ukończenie nie

wiąŜe się z uzyskaniem dokumentu potwierdzającego

nabycie konkretnych kwalifikacji. Natomiast ich treść

i umiejętności jakie dany uczestnik uzyska, mogą być

wartościowe dla całej firmy i skutkować

zwiększeniem jego konkurencyjności na rynku. Ww.

ograniczenie miało sens w przypadku realizacji

projektów w ramach typu 3 Poddziałania 8.1.1,

jednak w przypadku projektów będących odpowiedzią

na konkretne potrzeby szkoleniowe danej firmy,

brzmienie tego kryterium dostępu ogranicza

potencjalnych beneficjentów pomocy do kilka branŜ,

w których podwyŜszanie kwalifikacji wiąŜe się z

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Anna Groth -

Grabusińska

Pegaz Group Sp.

z o.o.

docelowej, a wsparcie

powinno być zaplanowane

racjonalnie,

tj.

uwzględniając

konieczność realizacji

wsparcia w dogodnym dla

uczestnika miejscu. W

związku z powyŜszym

nieuzasadnionym jest

premiowanie projektów za

spełnienie

przedmiotowego

załoŜenia.

Uwaga uwzględniona –

usunięto kryterium

169


Poddziałanie

8.1.1 –

konkurs A1 –

kryteria

strategiczne

nr 3 i 4

Poddziałanie

8.1.3 –

konkurs A1 –

kryteria

strategiczne

nr 1,2,3

uzyskaniem formalnego dokumentu

potwierdzającego ich nabycie.

Propozycja kryterium:

Projekty realizowane dla MSP - 10pkt

Projekty zakładające wymianę doświadczeń i

budowanie wzajemnego zaufania 10 pkt.

Uzasadnienie:

Aktualne kryteria strategiczne bardzo ograniczają

moŜliwość realizacji projektów dla większości

instytucji i partnerów społecznych i gospodarczych w

regionie. Kryteria strategiczne spełnić będzie mogła

jedynie bardzo ograniczona grupa lub nawet

pojedyncze podmioty w całym regionie. Konkurs

powinien promować rozwój przedsiębiorstw w

ramach partnerstwa z instytucjami rynku pracy,

partnerami społecznymi i gospodarczymi. Dopiero

szerszy obszar oddziaływań oraz wymiana

doświadczeń mogą zagwarantować efektywniejszy

rozwój konkretnych przedsiębiorstw. Zgodne jest to

równieŜ ze Strategią rozwoju Europy, w której

wymiana doświadczeń oraz budowanie wzajemnego

zaufania pomiędzy podmiotami rynku pracy stanowią

podstawę rozwoju całego rynku pracy. W ramach

planu działania brak moŜliwości realizacji projektów

poprawiających funkcjonowanie MSP

przedsiębiorstw, które stanowią podstawę rozwoju

regionu, a jak wynika z danych zawartych w

raportach najczęściej przezywają trudności po roku ,

dwóch funkcjonowania dlatego do nich tez powinien

być skierowany ten konkurs.

Treść uwagi:

Ukierunkowanie na kompleksowe rozwiązania

podnoszenia adaptacyjności pracowników i

pracodawców

Uzasadnienie:

Podane kryteria strategiczne ukierunkowane są na

obszary bardzo rozbieŜne – adaptacyjność, społeczna

odpowiedzialność, strategia morza bałtyckiego. Nie

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Region Gdański

NSZZ

„Solidarność”

Region Gdański

NSZZ

„Solidarność”

Uwaga nieuwzględniona.

Wsparcie dla sektora

MMŚP zostało określone

na poziomie typu projektu

(zgodnie z SzOP PO KL),

w związku z powyŜszym

niezasadnym jest

premiowanie powyŜszego

sektora w ramach

kryteriów strategicznych.

Natomiast w odniesieniu

do premiowania projektów

„zakładających wymianę

doświadczeń i budowanie

wzajemnego zaufania”

równieŜ nie jest ono

uzasadnione, biorąc pod

uwagę specyfikę wsparcia

w ramach Poddziałania

8.1.1. Wsparcie w ramach

Poddziałania powinno

koncentrować się na

rozwiązywaniu problemów

w zakresie np. kwalifikacji

pracowników,

zdiagnozowanych w

odniesieniu do danego

przedsiębiorstwa. .

Uwaga nieuwzględniona.

W ramach konkursu

przewidziano realizację

obu moŜliwych typów

wsparcia (zgodnie z SzOP

PO KL). W odniesieniu do

kryteriów strategicznych

nie muszą być spełnione

170


Poddziałanie

8.1.3 –

alokacja

ma zatem moŜliwości spełnienia kryteriów w ramach

jednego projektu. Kryteria nie są ze sobą

komplementarne. Proponowane kryterium skupia

uwagę na ogólnym podnoszeniu adaptacyjności

pracowników i przedsiębiorców w regionie oraz

zakłada rozwój rozwiązań obejmujących i łączących

ze sobą obszar pracowników i pracodawców. Zgodnie

z komunikatem UE oraz Strategią Europa 2020

zalecane ścieŜki rozwoju adaptacyjności obejmują nie

tylko kwestie godzenia Ŝycia osobistego i

prywatnego, ale równieŜ wdraŜanie kompleksowych

strategii kształcenia ustawicznego. Podnoszenie

adaptacyjności nie moŜe zostać ograniczone do

elementów związanych z elastycznością pracy, musi

się równieŜ wiązać z pewnością pracy.

Treść uwagi:

Alokacja na konkurs 8.1.3 powinna być zwiększona

(wynosić, co najmniej 5 000 000, 00 zł).

Uzasadnienie:

Zakres konkursu obejmuje 2 duŜe obszary

tematyczne, projekty powinny być realizowane w

partnerstwie, a okres ich trwania moŜe przekraczać

24 miesiące. Tematyka jest bardzo istotna dla

rozwoju kapitału społecznego w regionie. Alokacja

5 000 000, 00 zł umoŜliwia realizacje projektów w

partnerstwie w obydwu z zaproponowanych

obszarów.

Typ/typy projektów

(operacji)

Przewidziane do

Realizacji w

Ramach konkursu

1. Inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i

regionalnym przez związki pracodawców i związki

zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności

adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w

Szczególności w zakresie:

- organizacji pracy

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Region Gdański

NSZZ

„Solidarność”

wszystkie kryteria w

ramach danego projektu.

Kryteria strategiczne

zostały opracowane, z

uwzględnieniem

zróŜnicowanej

problematyki w zakresie

wspierania partnerstwa

lokalnego na rzecz

adaptacyjności.

Uwaga nieuwzględniona

ze względu na

ograniczone środki w

ramach alokacji w

Priorytecie VIII na rok

2012

171


Poddziałanie

8.2.1 –

konkurs A1 –

kryteria

strategiczne

nr 1

Poddziałanie

8.2.1 –

konkurs A1 –

kryteria

strategiczne

nr 3

- form świadczenia pracy

- promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych

- godzenia Ŝycia zawodowego i prywatnego

2. Promowanie społecznej odpowiedzialności

przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do

Lokalnego rynku pracy, warunków pracy

pracowników i środowiska naturalnego.

Proponowane brzmienie kryterium:

Projekt zakłada organizację staŜy i szkoleń

praktycznych dla pracowników przedsiębiorstw w

jednostkach naukowych i/lub pracowników

naukowych w przedsiębiorstwach i/lub projekt

zakłada realizację stypendiów i szkoleń dla

doktorantów kształcących się na kierunkach

uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia

rozwoju województwa (określonych w RIS-P).

Uzasadnienie:

Proponuję się rozszerzyć kryterium o projekty, które

przewidują realizację stypendiów i szkoleń dla

doktorantów. Zmiana ta współgra z propozycjami

dotyczącymi rozszerzenia katalogu typów projektów

moŜliwych do przeprowadzenia w ramach konkursu i

zapewni moŜliwość uzyskania dodatkowych punktów

przy załoŜeniu, Ŝe zaakceptowane zostaną zmiany

dopuszczające moŜliwość pozyskania środków na

stypendia naukowe oraz wsparcie towarzyszące.

Proponowane brzmienie kryterium:

„Grupę docelową w projekcie stanowią w 100%

członkowie klastra, który uzyskał finansowanie w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP

lub w ramach Programu Operacyjnego o zasięgu

ogólnopolskim/ponadregionalnym”

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Region Gdański

NSZZ

„Solidarność”

Region Gdański

NSZZ

„Solidarność”

Uwaga nieuwzględniona.

W ramach konkursu nie

przewidziano realizacji

typu projektu „Stypendia

naukowe i wsparcie

towarzyszące (np.

szkolenia z zakresu

komercjalizacji

wiedzy) dla doktorantów

kształcących się na

kierunkach matematyczno

– przyrodniczych

i technologicznych (SMT)

oraz zgodnych z RSI

danego województwa, a

takŜe pokrycie

kosztów opiekuna

doktoranta na uczelni lub

w jednostce naukowej”.

PowyŜsze wsparcie

realizowane jest w

ramach

projektu

systemowego samorządu

województwa

pomorskiego.

Uwaga nieuwzgledniona.

Klastry kluczowe

cechują się istotnym

udziałem w gospodarce

województwa

pomorskiego, wysoką

172


Poddziałanie

8.2.1 –

konkurs A1

Uzasadnienie:

Kryterium nr 3 w projekcie Planu Działań zasadniczo

ograniczyłoby szanse dofinansowania projektów,

gdzie wsparciem objęci będą członków klastrów,

którym nie został nadany status klastra kluczowego.

Dlatego propozycja polega na rozszerzeniu grupy

podmiotów o członków klastrów, które uzyskały

dofinansowanie ze środków unijnych.

Treść uwagi:

Poszerzyć katalog typów projektów przewidzianych

do realizacji w ramach konkursu 8.2.1 o „wsparcie

tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany

informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w

zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie

regionalnym i lokalnym, w szczególności poprzez:

- kampanie informacyjne i imprezy słuŜące

kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Region Gdański

NSZZ

„Solidarność”

dynamiką

wzrostu, potencjałem

rozwojowym i

konkurencyjnością. Są to

skupiska

przedsiębiorstw

i

instytucji otoczenia (w

tym

naukowych

i

edukacyjnych), które

mogą stać

się silnymi motorami

rozwoju regionu w

przyszłości.

Skoncentrowanie wsparcia

na

firmach wchodzących w

skład klastrów

kluczowych, ma w

dłuŜszym okresie czasu

przyczynić się do wzrostu

konkurencyjności

województwa

pomorskiego.

W związku z powyŜszym

w ramach konkursu

premiowane jest wsparcie

członków klastrów

kluczowych.

Uwaga nieuwzględniona.

Typ projektu ”Wsparcie

współpracy między

jednostkami naukowymi a

przedsiębiorcami

w zakresie innowacji i

transferu technologii

obejmujące wypracowanie

konkretnych efektów

173


Poddziałanie

8.2.1 –

konkurs A1

innowacji

-rozwój systemu komunikowania się i wymiany

informacji”.

Uzasadnienie:

Realizacja projektów tego typu pozwoliłaby

zrealizować działania na rzecz wymiany informacji

między naukowcami a przedsiębiorcami. Tego

rodzaju projektami w szczególności są

zainteresowane pracownicy Uczelni WyŜszych, którzy

posiadają wiedzę i doświadczenie, które potencjalnie

moŜe zostać wykorzystana w przedsiębiorstwach.

Rozszerzenie katalogu typów projektów

przewidzianych do realizacji o projekty dotyczące

współpracy i wymiany informacji między sferą nauki i

przedsiębiorstwami pozwoli wzmocnić efekty

inicjatyw dofinansowanych z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie

1.5 Poddziałanie 1.5.2.

Treść uwagi:

Poszerzyć katalog typów projektów przewidzianych

do realizacji w ramach konkursu 8.2.1 o „stypendia

naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z

zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów

kształcących się na kierunkach uznanych za

szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju

województwa (określonych w RSI)”.

Uzasadnienie:

Zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji dla

Województwa Pomorskiego potencjał naukowy

regionu powinien być podstawą do rozwoju

gospodarczego o charakterze długoterminowym.

Uczelnie WyŜsze stanowią kuźnię młodych

naukowców, którzy znacząco przyczyniają się do

rozwoju nowych technologii oraz innowacyjnych

rozwiązań. W szerszym horyzoncie czasowym

dokonania na polu naukowym przełoŜą się na

poprawę jakości Ŝycia mieszkańców, poprawę

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Region Gdański

NSZZ

„Solidarność”

wdroŜeniowych”

realizowane jest w

ramach

projektu

systemowego samorządu

województwa

pomorskiego.

Uwaga nieuwzględniona.

Typ projektu „Stypendia

naukowe i wsparcie

towarzyszące (np.

szkolenia z zakresu

komercjalizacji

wiedzy) dla doktorantów

kształcących się na

kierunkach matematyczno

– przyrodniczych

i technologicznych (SMT)

oraz zgodnych z RSI

danego województwa, a

takŜe pokrycie

kosztów opiekuna

doktoranta na uczelni lub

w jednostce naukowej”

realizowane jest w

ramach

projektu

174


Poddziałanie

9.6.2 –

Konkurs A1

– Kryterium

strategiczne

nr 1

sytuacji na rynku pracy oraz na wzrost

innowacyjności regionu. Kluczową rolę w

stymulowaniu wzrostu gospodarczego i podniesienia

poziomu innowacyjności regionu odegrają doktoranci

kształcący się na preferowanych przez RSI-P

kierunkach. Rozpowszechnienie systemu wspierania

doktorantów na poziomie indywidualnych uczelni

zapewni skuteczną promocję regionalnej polityki

innowacyjnej.

Propozycja kryterium:

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby

odchodzące z rolnictwa - z własnej inicjatywy.

Uzasadnienie:

Preferencja obszarów słabych strukturalnie nie

gwarantuje wsparcia osób/grup, do których powinno

trafić. Istotna grupę stanowią wykluczeni mieszkańcy

wsi zwłaszcza osoby odchodzące z rolnictwa z

własnej inicjatywy oraz pozostali mieszkańcy

obszarów wiejskich chcący z własnej inicjatywy

zmienić zawód/kwalifikacje – często zamieszkali poza

obszarami słabymi!

Wieś pomorska to wciąŜ obszar ukrytego bezrobocia.

Nie dotyczy to tylko i wyłącznie obszarów słabych

strukturalnie, często preferowanych w konkursach

komponentu regionalnego POKL.

Dla przykładu w powiecie kartuskim i kościerskim

funkcjonuje ponad 13 tys. gospodarstw rolnych

poniŜej 10 ha (w woj. pomorskim 68% gospodarstw

rolnych osiąga dochody poniŜej 4 ESU). Natomiast z

danych Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

wiemy, Ŝe w 2009 roku w gospodarstwach o

wielkości od 5 do 10 ha odnotowano dochodowość na

poziomie 30-40 proc. średniej płacy netto w

działalności pozarolniczej (w 2009 średnia wynosiła

24 tys. zł). Gospodarujący na takich areałach rolnicy

i domownicy wcale rzadko podejmują dodatkowo

pracę w szarej strefie. W ten sposób nie odnotowuje

ich ewidencja powiatowych urzędów pracy. Dopiero

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Kaszubski

Uniwersytet

Ludowy

systemowego samorządu

województwa

pomorskiego.

Uwaga uwzględniona w

konkursie w ramach

Działania 9.6.2 –

Kryterium strategiczne nr

2: „Grupę docelową w

projekcie stanowią co

najmniej w 70% osoby

naleŜące do jednej i/lub

więcej z poniŜszych grup:

- osoby, które ukończyły

50 rok Ŝycia,

- kobiety powracające

oraz wchodzące po raz

pierwszy na rynek pracy

po przerwie związanej z

urodzeniem

i wychowywaniem dzieci,

- osoby od 18 do 24 roku

Ŝycia,

-osoby z wykształceniem

co najwyŜej średnim,

-osoby niepełnosprawne,

- osoby odchodzące z

rolnictwa

i/lub

rybołówstwa (rybactwa)”.

175


Poddziałanie

9.6.3 –

Konkurs A1

– Kryterium

strategiczne

nr 1

Działanie 9.4

– ogłoszenie

konkursu

gospodarstwa o powierzchni 40 – 50 ha uzyskują

dochody równe średniej płacy w działalności

pozarolniczej.

Propozycja kryterium:

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby

odchodzące z rolnictwa - z własnej inicjatywy.

Uzasadnienie:

Preferencja obszarów słabych strukturalnie nie

gwarantuje wsparcia osób/grup, do których powinno

trafić. Istotna grupę stanowią wykluczeni mieszkańcy

wsi zwłaszcza osoby odchodzące z rolnictwa z

własnej inicjatywy oraz pozostali mieszkańcy

obszarów wiejskich chcący z własnej inicjatywy

zmienić zawód/kwalifikacje – często zamieszkali poza

obszarami słabymi!

Wieś pomorska to wciąŜ obszar ukrytego bezrobocia.

Nie dotyczy to tylko i wyłącznie obszarów słabych

strukturalnie, często preferowanych w konkursach

komponentu regionalnego POKL.

Dla przykładu w powiecie kartuskim i kościerskim

funkcjonuje ponad 13 tys. gospodarstw rolnych

poniŜej 10 ha (w woj. pomorskim 68% gospodarstw

rolnych osiąga dochody poniŜej 4 ESU). Natomiast z

danych Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

wiemy, Ŝe w 2009 roku w gospodarstwach o

wielkości od 5 do 10 ha odnotowano dochodowość na

poziomie 30-40 proc. średniej płacy netto w

działalności pozarolniczej (w 2009 średnia wynosiła

24 tys. zł). Gospodarujący na takich areałach rolnicy

i domownicy wcale rzadko podejmują dodatkowo

pracę w szarej strefie. W ten sposób nie odnotowuje

ich ewidencja

powiatowych urzędów pracy. Dopiero gospodarstwa o

powierzchni 40 – 50 ha uzyskują dochody równe

średniej płacy w działalności pozarolniczej.

Treść uwagi:

Uruchomienie w trybie konkursowym działania 9.4

,,wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Kaszubski

Uniwersytet

Ludowy

Kaszubski

Uniwersytet

Ludowy

Uwaga uwzględniona w

konkursie w ramach

Działania 9.6.3 –

Kryterium strategiczne nr

2: „Grupę docelową w

projekcie stanowią co

najmniej w 70% osoby

naleŜące do jednej i/lub

więcej z poniŜszych grup:

- osoby, które ukończyły

50 rok Ŝycia,

- kobiety powracające

oraz wchodzące po raz

pierwszy na rynek pracy

po przerwie związanej z

urodzeniem

i wychowywaniem dzieci,

- osoby od 18 do 24 roku

Ŝycia,

-osoby z wykształceniem

co najwyŜej średnim,

-osoby niepełnosprawne,

- osoby odchodzące z

rolnictwa

i/lub

rybołówstwa (rybactwa)”.

Uwaga nieuwzględniona

ze względu na

ograniczone środki w

176


Działanie 9.4

– ogłoszenie

konkursu

Uzasadnienie:

Optujemy za uruchomieniem tego działania w trybie

konkursowym. Przemawia za tym niski procent

wykonania/realizacji wskaźnika monitorującego

uczestnictwo nauczycieli z obszarów wiejskich w

kształceniu zawodowym w krótkich formach (32,50%

- dane DEFS) oraz brak w województwie pomorskim

ofert szkoleń podnoszących atrakcyjność warsztatu

nauczyciela.

Poza tym doświadczenie KUL w pracy z nauczycielami

(w latach 2005-2009 r. ze szkoleń organizowanych

przez KUL skorzystało 536 nauczycieli, gdzie 75 %

stanowili nauczyciele z tzw. małych szkół) i

przeprowadzona ewaluacja pozwoliła na

zdiagnozowanie wachlarza problemów w tej grupie

zawodowej:

- brak ofert szkoleniowych odnoszących się do

moderacji i niestandardowych modelów prowadzenia

nauczania;

- brak kursów dających narzędzia zawodowe i

wsparcie psychologiczne;

- problem z komunikacją na róŜnych poziomach.

Raport „Kapitał intelektualny Polski” zwraca uwagę

na to, iŜ w kształceniu nauczycieli marginalnie

porusza się tematykę aktywnego uczenia się, brak

zajęć o charakterze praktycznym, nie rozwija się

umiejętności interpersonalnych nauczycieli,

potrzebnych do przekazywania wiedzy i lepszej

współpracy z gronem pedagogicznym i

rodzicami.”[s.57-KIP].

Treść uwagi:

Realizacja poddziałania 9.4 w ramach priorytetu IX.

Uzasadnienie:

Na spotkaniu konsultacyjnym 07 lipca 2011 roku w

UM ogłoszona została informacja dotycząca realizacji

poddziałania 9.4 obejmującego podnoszenie

kwalifikacji przez nauczycieli w krótkich formach

pozaszkolnych. Poddziałanie nie zostało

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Region Gdański

NSZZ

„Solidarność”

ramach alokacji w

Priorytecie IX na rok 2012

Uwaga nieuwzględniona

ze względu na

ograniczone środki w

ramach alokacji w

Priorytecie IX na rok 2012

177


Poddziałanie

9.1.1

uwzględnione w Planie Działania IX 2012.

Treść uwagi:

Poddziałanie 9.1.1

NaleŜy zabronić beneficjentom stosowania praktyki

polegającej na przyjmowaniu dzieci na zajęcia

przedszkolne maksymalnie na 5 godzin.

Uzasadnienie:

Oddanie dziecka do przedszkola tylko na 5 godzin nie

jest wsparciem dla rodziców najbardziej tego

potrzebujących. Rodzice, którzy oboje pracują nie

mogą skorzystać z tych projektów, gdyŜ jedno z nich

musiałoby zrezygnować z pracy, aby zajmować się

dzieckiem przez pozostały czas. Podobnie z osobami

bezrobotnymi, które poszukują pracy: osoby te zdają

sobie sprawę z tego, Ŝe ewentualny pracodawca

będzie wymagał od nich pełnego zaangaŜowania na

całym etacie. Z tego powodu 5-cio godzinne

przedszkole nie jest takŜe rozwiązaniem dla nich.

Dla kogo jest więc takie przedszkole Korzystają z

niego rodziny bogatsze, lepiej sytuowane, w których

jedno z rodziców moŜe sobie pozwolić na to, Ŝeby nie

pracować. Niepracująca matka lub ojciec oddaje

dziecko na 5 godzin do przedszkola i ma „czas dla

siebie”.

Jest to naszym zdaniem wypaczenie idei PO KL.

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Adam Kubica

EUROPROFIT

Biuro Doradztwa

Unijnego

Działanie 9.5

– Konkurs

A1 –

Kryterium

strategiczne

nr 4

Propozycja zmiany kryterium z:

Grupę docelową w projekcie stanowią co najmniej w

50% osoby

posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu

przepisów Kodeksu

Cywilnego) poza Trójmiastem na obszarach słabych

strukturalnie

(zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym

Regionalnego

Programu Operacyjnego dla Województwa

Pomorskiego na lata 2007-

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Powiat Kościerski

– Starostwo

Powiatowe w

Kościerzynie

Uwaga nieuwzględniona

Celem Działania 9.5 jest:

„Pobudzenie aktywności

mieszkańców obszarów

wiejskich na rzecz

samoorganizacji

i

tworzenia

lokalnych inicjatyw

ukierunkowanych na

rozwój

edukacji i podnoszenia

poziomu wykształcenia

178


2013) i/lub podmioty posiadające siedzibę lub

wyodrębnioną formalnie

jednostkę na jego terenie (zgodnie z zapisami

dokumentu

rejestrowego właściwego ze względu na rodzaj

prowadzonej

działalności).

na:

Grupę docelową w projekcie stanowią co najmniej w

25% osoby

posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu

przepisów Kodeksu

Cywilnego) poza Trójmiastem na obszarach słabych

strukturalnie

(zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym

Regionalnego

Programu Operacyjnego dla Województwa

Pomorskiego na lata 2007-

2013) i/lub podmioty posiadające siedzibę lub

wyodrębnioną formalnie

jednostkę na jego terenie (zgodnie z zapisami

dokumentu

rejestrowego właściwego ze względu na rodzaj

prowadzonej

działalności)

lub likwidacja tego kryterium strategicznego.

Uzasadnienie:

Poddziałanie 9.5 skierowane jest do mieszkańców

obszarów wiejskich. Preferowanie w takim stopniu

mieszkańców obszarów słabych strukturalnie,

zgodnie z Mapą Nr 4 Załącznika Graficznego RPO WP,

w poddziałaniu mającym przyczyniać się do poprawy

warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich

jest niepoparte Ŝadnym uzasadnieniem. Nie ma

bowiem danych świadczących o tym, Ŝe na tych

obszarach poziom edukacji jest niŜszy niŜ na

pozostałych obszarach wiejskich województwa.

mieszkańców obszarów

wiejskich”. Działania

dotyczące podnoszenia

poziomu wykształcenia

słuŜą dąŜeniu do

osiągnięcia wzrostu

poziomu zatrudnienia.

Obszary

słabe

strukturalnie to obszary

określone

na poziomie gmin (NTS V)

i zdefiniowane jako

charakteryzujące się

niekorzystnymi

wskaźnikami

w zakresie:

- dochodów własnych,

- bezrobocia,

- odsetka osób

korzystających ze

świadczeń pomocy

społecznej,

w stosunku do średniej

dla wszystkich gmin

wiejskich, miejsko -

wiejskich i miast do 35

tys.

mieszkańców

w

województwie pomorskim.

Niski

poziom

wykształcenia

mieszkańców tych

obszarów jest równieŜ

determinantem ich

niekorzystnej sytuacji, w

tym bezrobocia. W

związku z powyŜszym w

Planie

działania

179


Działanie 9.5

– Konkurs

A1 –

Kryterium

strategiczne

nr 5

Działanie

9.6.2 –

Konkurs A1

– Kryterium

strategiczne

nr 2

Ponadto uzasadnienie, Ŝe zastosowane kryterium

zapewni komplementarność

z działaniami podejmowanymi w ramach RPO WP,

równieŜ nie ma podstaw, poniewaŜ tę

komplementarność wykazano w kryterium nr 3.

Propozycja zmiany kryterium z:

„Grupę docelową w projekcie stanowią co najmniej w

50% osoby, które

ukończyły 50 rok Ŝycia i / lub osoby

niepełnosprawne”

na:

„Grupę docelową w projekcie stanowią co najmniej w

50 % osoby, które nie ukończyły 25 roku Ŝycia,

ukończyły 50 rok Ŝycia i/lub osoby niepełnosprawne”.

Uzasadnienie:

Tak wskazane kryterium odpowiada obecnej sytuacji

na rynku pracy i konieczności podniesienia

kwalifikacji osobom do 25 roku Ŝycia, których choćby

w samej ewidencji osób bezrobotnych jest dwa razy

więcej niŜ osób powyŜej 50 roku Ŝycia.

Propozycja zmiany kryterium z:

Grupę docelową w projekcie stanowią co najmniej w

50% osoby

posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu

przepisów Kodeksu

Cywilnego) poza Trójmiastem na obszarach słabych

strukturalnie

(zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym

Regionalnego

Programu Operacyjnego dla Województwa

Pomorskiego na lata

2007-2013) i/lub podmioty posiadające siedzibę lub

wyodrębnioną

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Powiat Kościerski

– Starostwo

Powiatowe w

Kościerzynie

Powiat Kościerski

– Starostwo

Powiatowe w

Kościerzynie

przewidziano promowanie

wspierania obszarów

słabych strukturalnie w

ramach przedmiotowego

konkursu.

Uwaga uwzględniona;

zastosowano zmienione

kryterium:

„Grupę docelową w

projekcie stanowią co

najmniej w 50%:

-osoby, które ukończyły

50 rok Ŝycia

i / lub

-osoby od 18 do 24 roku

Ŝycia

i / lub

osoby niepełnosprawne”.

Uwaga nieuwzględniona

Celem Działania 9.6 jest:

„Zwiększenie uczestnictwa

osób dorosłych

w edukacji formalnej i

pozaformalnej”. Działania

dotyczące podnoszenia

poziomu wykształcenia i

wzrostu kwalifikacji osób

dorosłych słuŜą dąŜeniu

do osiągnięcia wzrostu

poziomu zatrudnienia.

Obszary

słabe

strukturalnie to obszary

180


formalnie jednostkę na jego terenie.

na:

Grupę docelową w projekcie stanowią co najmniej w

25% osoby

posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu

przepisów Kodeksu

Cywilnego) poza Trójmiastem na obszarach słabych

strukturalnie

(zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym

Regionalnego

Programu Operacyjnego dla Województwa

Pomorskiego na lata

2007-2013) i/lub podmioty posiadające siedzibę lub

wyodrębnioną

formalnie jednostkę na jego terenie lub likwidacja tego

kryterium strategicznego.

Uzasadnienie:

Preferowanie w takim stopniu mieszkańców obszarów

słabych strukturalnie, zgodnie z Mapą Nr 4

Załącznika Graficznego RPO WP, w poddziałaniu

mającym przyczyniać się do poprawy warunków

rozwoju edukacji na obszarach wiejskich jest

niepoparte Ŝadnym uzasadnieniem. Nie ma bowiem

danych świadczących o tym, Ŝe na tych obszarach

poziom edukacji jest niŜszy niŜ na pozostałych

obszarach wiejskich województwa. Ponadto

uzasadnienie, Ŝe zastosowane kryterium zapewni

komplementarność

z działaniami podejmowanymi w ramach RPO WP,

równieŜ nie ma podstaw, poniewaŜ tę

komplementarność wykazano w kryterium nr 3.

określone

na poziomie gmin (NTS V)

i zdefiniowane jako

charakteryzujące się

niekorzystnymi

wskaźnikami

w zakresie:

- dochodów własnych,

- bezrobocia,

- odsetka osób

korzystających ze

świadczeń pomocy

społecznej,

w stosunku do średniej

dla wszystkich gmin

wiejskich, miejsko -

wiejskich i miast do 35

tys.

mieszkańców

w

województwie pomorskim.

Niski

poziom

wykształcenia

mieszkańców tych

obszarów jest równieŜ

determinantem ich

niekorzystnej sytuacji, w

tym bezrobocia. W

związku z powyŜszym w

Planie

działania

przewidziano promowanie

wspierania obszarów

słabych strukturalnie w

ramach przedmiotowego

konkursu.

ETAP IV – konsultacje internetowe - II wersja PD 2012

Działanie 6.2 Treść uwagi: Umieszczenie Powiat Bytowski Uwaga uwzględniona:

181


– Konkurs

A2 – Termin

ogłoszenia

konkursu

Planowany termin ogłoszenia konkursu II kwartał

2012 r. – proponujemy przesuniecie terminy

ogłoszenia konkursu na I kwartał roku 2012 r.

PD na stronie

internetowej

konkurs zaplanowano na I

kwartał

Uzasadnienie:

Biorąc pod uwagę uzasadnienie do Działania 6.2,

które wskazuje, iŜ rozwój przedsiębiorczości oraz

samozatrudnienia jest jedną z form skutecznego

przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu

aktywności zawodowej społeczeństwa, a takŜe

stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego

regionów, sugerujemy przesunięcie terminu

ogłoszenia w/w konkursu na I kwartał roku 2012.

Niniejsza uwaga wynika z sytuacji na pomorskim

rynku pracy, który boryka się z wysokim

bezrobociem (sięgającym w wielu miejscach

województwa powyŜej 20%), brakiem środków

finansowych na wsparcie dla osób bezrobotnych

(związane z ograniczeniem środków z Funduszu

Pracy). W roku 2011 r. konkurs w ramach Działania

6.2 nie został ogłoszony, w związku z powyŜszym

osoby bezrobotne w bieŜącym roku nie miały szans

na wsparcie z PO Kapitał Ludzki. IP planując na II

kwartał roku 2012 ogłoszenie w/w konkursu sprawi,

iŜ kolejny rok osoby bezrobotne z terenu woj.

pomorskiego będą pozbawione wsparcia

finansowego, które umoŜliwiłoby im zmianę statusu

na rynku pracy poprzez samozatrudnienie, gdyŜ

projektodawcy mający świadomość nt. przedłuŜającej

się procedury konkursowej, negocjacji, podpisania

umowy zaplanują rozpoczęcie realizacji projektu w

listopadzie lub grudniu roku 2012. PowyŜsza sytuacja

znacznie pogłębi problemy pomorskiego rynku pracy,

które mogą okazać się nieodwracalne, a takŜe

istnieje ryzyko, iŜ przedsiębiorczy Pomorzanie

znaczną szukać moŜliwości rozwoju poza woj.

182


pomorskim, co wpłynie negatywnie równieŜ na

gospodarkę Pomorza.

Poddziałanie

8.1.1 –

kryterium

dostępu nr 1

Propozycja kryterium:

Projekt jest skierowany do mikro- i/lub małych i/lub

średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa

pomorskiego oraz ich pracowników (w przypadku

osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują

one na obszarze województwa pomorskiego w

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w

przypadku innych podmiotów posiadają one

jednostkę organizacyjną na obszarze województwa

pomorskiego).

W przypadku projektów szkoleniowych ograniczenie

dotyczące wielkości podmiotu nie dotyczy firm

będących członkami klastra kluczowego województwa

Pomorskiego posiadających formalną rekomendację

organu nadzorującego wdraŜanie strategii klastra

kluczowego, do którego członków jest on kierowany).

Uzasadnienie:

Z naszych doświadczeń wynika, iŜ firmy duŜe

szczególnie teraz pod wpływem drugiej fali kryzysu

przeŜywają problemy jeszcze większe niŜ firmy małe

czy średnie.

Wiele firm duŜych w naszym regionie to firmy duŜe

tylko ze względu na swoje powiązania np.

zagraniczne są zaliczane do firm duŜych. W

rzeczywistości firmy te w woj. pomorskim zatrudniają

poniŜej 249 pracowników i w tym zakresie moŜna je

traktować jako firmy średnie. Firmy te

charakteryzuje większy potencjał finansowoorganizacyjny,

jednak często muszą konkurować

między sobą w grupie o nowe projekty, kontrakty,

zamówienia i w ten sposób walczyć o zachowanie

zakładu pracy w Polsce (w naszym regionie). Firmy

duŜe generują zatrudnienie, często są jedynymi

zakładami pracy w danej miejscowości. Pozbawienie

tych firm dostępu do środków z EFS jest odebraniem

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Edoradca

Spółka z o.o.

Uwaga nieuwzględniona

Brak

moŜliwości

wspierania duŜych

przedsiębiorstw, ze

względu a zmiany w SzOP

PO KL.

183


tym przedsiębiorstwom szansy na rozwój firmy i jej

pracowników.

Poddziałanie

8.1.1 –

kryterium

dostępu nr 2

Propozycja kryterium:

W przypadku projektów skierowanych w całości lub w

części do sektora średnich przedsiębiorstw wsparciem

mogą zostać objęte tylko te średnie

przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność

gospodarczą w następujących branŜach (ograniczenie

branŜowe i wielkości przedsiębiorstwa nie dotyczy

firm będących członkami klastra kluczowego

województwa Pomorskiego posiadających formalną

rekomendację organu nadzorującego wdraŜanie

strategii klastra kluczowego):

- outsourcing procesów gospodarczych (BPO),

- chemia lekka (farmacja i kosmetyka),

- technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ICT),

- energetyka,

- logistyka,

- motoryzacja.

Uzasadnienie:

W naszej ocenie zasadne jest rozszerzenie zakresu

tego kryterium o firmy duŜe będące członkami

klastra kluczowego województwa Pomorskiego

posiadające formalną rekomendację organu

nadzorującego wdraŜanie strategii klastra

kluczowego

z uwagi na zdiagnozowane ww. problemy tych firm.

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Edoradca

Spółka z o.o.

Uwaga nieuwzględniona

Brak

moŜliwości

wspierania duŜych

przedsiębiorstw, ze

względu a zmiany w SzOP

PO KL.

Poddziałanie

8.1.1 –

kryterium

dostępu nr 4

Propozycja kryterium:

Projektodawcą jest podmiot posiadający status parku

naukowo-technologicznego,

centrum

zaawansowanych technologii, centrum doskonałości,

centrum edukacyjno-wdroŜeniowego, inkubatora

przedsiębiorczości i innej instytucji o podobnym

charakterze, który został dofinansowany ze środków

UE w okresie 2007-2013.

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Edoradca

Spółka z o.o.

Uwaga nieuwzględniona

Celem zastosowania

przedmiotowego

kryterium

jest

zapewnienie

komplementarności

działań programów

finansowanych ze

184


Uzasadnienie:

Proponujemy rozszerzenie tego kryterium o

projektodawców będących podmiotami posiadającymi

status parku naukowo-technologicznego, centrum

zaawansowanych technologii, centrum doskonałości,

centrum edukacyjno-wdroŜeniowego, inkubatora

przedsiębiorczości i innej instytucji o podobnym

charakterze, którzy otrzymali dofinansowanie ze

środków UE. W naszej ocenie sprawiedliwym

kryterium będzie premiowanie zarówno

projektodawców, którzy otrzymali dofinansowanie na

ww. przedsięwzięcia ze środków regionalnych jak i

krajowych. W ten sposób Urząd Marszałkowski i

władze województwa mogą docenić projektodawców,

którzy zdobywają środki z konkursów krajowych, a

następnie zagospodarowują je na terenie woj.

pomorskiego co w konsekwencji wpływa na rozwój i

wzrost konkurencyjności naszego województwa.

ZawęŜenie tego kryterium tylko do przedsięwzięć

dofinansowanych z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

2007-2013 z Poddziałania 1.5.1 jest w naszej ocenie

niezgodne z zasadą komplementarności występującą

w projektach realizowanych ze środków

europejskich.

środków Unii Europejskiej,

w ramach bieŜącego

okresu finansowania. .

Poddziałanie

8.1.1 –

kryterium

dostępu nr 1

Propozycja kryterium:

Projekt jest skierowany do mikro- i/lub małych i/lub

średnich przedsiębiorstw (w przypadku projektów

szkoleniowych ograniczenie dotyczące

wielkości podmiotu nie dotyczy firm będących

członkami klastra kluczowego województwa

pomorskiego) oraz ich pracowników (w przypadku

osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują

one na obszarze województwa pomorskiego w

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w

przypadku innych podmiotów posiadają one

jednostkę organizacyjną na obszarze województwa

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Gdański Klaster

Budowlany

(GKB)

Uwaga nieuwzględniona

Brak

moŜliwości

wspierania duŜych

przedsiębiorstw, ze

względu a zmiany w SzOP

PO KL.

185


pomorskiego).

a) Udział duŜych firm będących członkiem

klastra kluczowego woj. pomorskiego jest

moŜliwy pod warunkiem, Ŝe kaŜda firma

uzyskała rekomendację organu nadzorującego

wdraŜanie strategii klastra, zawierająca

sformułowanie:

„Udział (nazwa duŜej firmy) w projekcie (tytuł

projektu), którego beneficjentem jest (nazwa

projektodawcy) w ramach konkursu (nr

konkursu) przyczynia się do realizacji strategii

rozwoju klastra (nazwa klastra kluczowego).

Uzasadnienie:

Tak zaproponowane kryterium dostępu umoŜliwia

skierowanie wsparcia do firm naleŜących zarówno do

sektora MMŚP jak i do firm duŜych, które są

członkami klastrów kluczowych i posiadają ich

formalną rekomendację. Uzasadnienie dla tak

skonstruowanego kryterium wiąŜe się z 2 kryterium

dostępu i znajduje się poniŜej.

Poddziałanie

8.1.1 –

kryterium

dostępu nr 2

Propozycja brzmienia kryterium:

W przypadku projektów skierowanych w całości lub w

części do sektora średnich i/lub duŜych

przedsiębiorstw, wsparciem mogą zostać objęte

tylko te średnie i/lub duŜe przedsiębiorstwa, które

prowadzą działalność gospodarczą w następujących

branŜach (ograniczenie branŜowe nie dotyczy firm

będących członkami klastra kluczowego województwa

pomorskiego):

- outsourcing procesów gospodarczych (BPO),

- chemia lekka (farmacja i kosmetyka),

- technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ICT),

- energetyka,

- logistyka,

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Gdański Klaster

Budowlany

(GKB)

Uwaga nieuwzględniona

Brak

moŜliwości

wspierania duŜych

przedsiębiorstw, ze

względu a zmiany w SzOP

PO KL.

186


- motoryzacja.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią uzasadnienia umieszczonym pod 2

kryterium dostępu: klastry kluczowe – „są to

skupiska składające się z małych, średnich i

duŜych przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia

(w tym

naukowych i edukacyjnych), które mogą stać się

silnymi motorami rozwoju regionu w przyszłości.

Skoncentrowanie wsparcia na firmach wchodzących

w skład klastrów kluczowych, ma w dłuŜszym okresie

czasu przyczynić się do wzrostu konkurencyjności

województwa pomorskiego”.

Zgodnie z ww. uzasadnieniem w skład klastrów

kluczowych (m.in. GKB) wchodzą firmy małe, średnie

i duŜe. Tylko skierowanie kompleksowego wsparcia

do tych firm umoŜliwi wzrost konkurencyjności

regionu. Jedną z zapisanych korzyści członkostwa w

GKB jest łatwiejsze pozyskanie finansowania z UE. W

przypadku zamknięcia się konkursu 8.1.1 w 2012 r.

na firmy duŜe istnieje obawa „wyjścia” tych

przedsiębiorstw ze struktur GKB.

Dodatkowo mając na uwadze, iŜ jednym z zadań GKB

jest wpływanie na tworzenie w województwie

pomorskim sprzyjających warunków rozwoju

przedsiębiorczości zarząd GKB nie moŜe zgodzić się

na tak sformułowane kryteria. Istotną kwestią z

punktu widzenia firm wchodzących w skład GKB jest

dostęp do wykwalifikowanych lub

niewykwalifikowanych (do przyuczenia) zasobów

ludzkich w poŜądanych - dla Członków GKB –

specjalnościach. Potrzeba ta dotyczy zarówno firm

małych jak i duŜych. Często firmy duŜe tylko ze

względu na swoje powiązania np. zagraniczne są

zaliczane do firm duŜych. W rzeczywistości firmy te w

Polsce (w woj. pomorskim) zatrudniają poniŜej 200

187


pracowników i w tym zakresie moŜna je traktować

jako firmy średnie. Firmy te charakteryzuje większy

potencjał finansowo-organizacyjny, jednak często

muszą konkurować między sobą w grupie o nowe

projekty, kontrakty, zamówienia i w ten sposób

walczyć o zachowanie zakładu pracy w Polsce (w

naszym regionie). Firmy duŜe generują zatrudnienie,

często są jedynymi zakładami pracy w danej

miejscowości. Pozbawienie tych firm dostępu do

środków z EFS jest odebraniem tym

przedsiębiorstwom szansy na rozwój firmy i jej

pracowników.

Poddziałanie

8.1.1 –

kryterium

dostępu nr 3

Propozycja brzmienia kryterium:

Projektodawcą jest wyłącznie przedsiębiorstwo

będące beneficjentem pomocy publicznej na

szkolenia i/lub doradztwo w ramach realizowanego

projektu lub podmiot realizujący projekt wyłącznie na

potrzeby wskazanego we wniosku konkretnego

przedsiębiorcy/przedsiębiorców.

W przypadku projektu realizowanego wyłącznie

na potrzeby firm będących członkami klastra

kluczowego województwa pomorskiego,

wskazanie we wniosku, Ŝe projekt dotyczy

wyłącznie członków klastra kluczowego

województwa pomorskiego: (nazwa klastra),

wg. stanu na dzień złoŜenia wniosku jest

równoznaczne ze wskazaniem we wniosku

konkretnego przedsiębiorcy/przedsiębiorców.

Uzasadnienie:

W uzasadnieniu tego kryterium w planie działania

zapisano, Ŝe premiowanie szkoleń ściśle w oparciu o

analizę problemów i potrzeb konkretnych

przedsiębiorstw w większym stopniu przysłuŜy się do

wzrostu konkurencyjności tych przedsiębiorstw niŜ

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Gdański Klaster

Budowlany

(GKB)

Przedmiotowa kwestia

została uwzględniona w

kryterium strategicznym

nr 2 – waga punktowa – 5

pkt:

„Grupę docelową w

projekcie w 100%

stanowią

przedsiębiorstwa (i ich

pracownicy) wchodzące w

skład tzw.

klastra kluczowego

(wybranego na podstawie

decyzji Zarządu

Województwa

Pomorskiego w sprawie

nadania statusu klastra

kluczowego)

i

jednocześnie projekt

posiada formalną

rekomendację organu

nadzorującego wdraŜanie

strategii

klastra kluczowego, do

którego członków jest

188


Poddziałanie

8.1.1 –

kryterium

dostępu nr 4

szkolenia otwarte, organizowane dla podmiotów

nieznanych w momencie powstawania projektu i

wniosku o dofinansowanie.

Oczywiście podzielamy powyŜszy pogląd uznając go

absolutnie za prawidłowy. Jednocześnie zwracamy

uwagę, Ŝe klastry, które Zarząd Województwa uznał

za kluczowe dla rozwoju gospodarki regionu to

zamknięte skupiska przedsiębiorstw, które z uwagi

na swoją kluczową rolę w przyszłości regionu dbają o

bieŜącą analizę potrzeb swoich członków.

Propozycja brzmienia kryterium: Projektodawcą

jest podmiot posiadający status parku naukowotechnologicznego,

centrum zaawansowanych

technologii, centrum doskonałości, centrum

edukacyjno-wdroŜeniowego,

inkubatora

przedsiębiorczości i innej instytucji o podobnym

charakterze, który został dofinansowany ze środków

UE.

Uzasadnienie:

W uzasadnieniu tego kryterium w planie działania

zapisano, iŜ premiowani mają być projektodawcy

realizujący inwestycje ukierunkowane na parki

naukowo-technologiczne,

inkubatory

przedsiębiorczości, centra zaawansowanych

technologii itp. Wnioskujemy o nie zawęŜanie tego

kryterium do Poddziałania 1.5.1 RPO tylko

rozszerzenie tego kryterium w zakresie

proponowanym przez GKB.

W naszej ocenie naleŜy takŜe premiować

projektodawców, którzy nie tylko sięgają po środki

regionalne, ale potrafią równieŜ zdobyć środki

krajowe na ww. przedsięwzięcia. W skład GKB

wchodzą firmy, które mogą pochwalić się

pozyskaniem środków na ww. przedsięwzięcia.

Dlatego teŜ, zasadne jest premiowanie takich firm, z

uwagi na fakt, iŜ pozyskane środki krajowe trafiają

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Gdański Klaster

Budowlany

(GKB)

skierowany

projekt”. PowyŜsze nie

zwalnia wnioskodawcy z

konieczności wskazania

we wniosku konkretnych

firm (członków klastra),

dla których realizowane

jest wsparcie w ramach

projektu.

Uwaga nieuwzględniona

Celem zastosowania

przedmiotowego

kryterium

jest

zapewnienie

komplementarności

działań programów

finansowanych ze

środków Unii Europejskiej,

w ramach bieŜącego

okresu finansowania.

189


do naszego województwa i w efekcie zwiększają

konkurencyjność Pomorza. ZawęŜenie tego kryterium

do projektodawców, którzy pozyskali dofinansowanie

na ww. przedsięwzięcia tylko z Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

na lata 2007-2013 z Poddziałania 1.5.1 jest w naszej

ocenie zawęŜeniem zasady komplementarności w

projektach realizowanych ze środków UE.

Poddziałanie

8.1.1 –

Propozycja

kryterium

dostępu nr 3

Propozycja brzmienia kryterium:

Projektodawcą jest wyłącznie przedsiębiorstwo

będące beneficjentem pomocy publicznej na

szkolenia i/lub doradztwo w ramach realizowanego

projektu lub podmiot realizujący projekt

wyłącznie na potrzeby wskazanego we wniosku

konkretnego przedsiębiorcy/przedsiębiorców. W

przypadku projektów skierowanych do

przedsiębiorstw wchodzących w skład tzw.

Klastra kluczowego (wybranego na

podstawie decyzji Zarządu Województwa

Pomorskiego w sprawie

nadania statusu klastra kluczowego) nie ma

konieczności wskazania ich z nazwy w ramach

wniosku.

Uzasadnienie:

Kryterium zdefiniowane tak jak obecnie wyklucza

projekty skierowane do przedsiębiorstw tworzących

klaster jako do całości (grupy podmiotów), bez

konieczności wskazywania konkretnych z nazwy.

MoŜliwość budowanie programu szkoleniowego nie

dla konkretnego przedsiębiorcy lecz de facto na

potrzeby klastra umoŜliwiłaby realizację projektów,

których programy szkoleniowe wzmacniałby cały

klaster i w znacznym stopniu integrowały jego

członków, między innymi ze względu na dowolność

uczestnictwa. Jednocześnie moŜna zakładać, Ŝe w

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Oskar Koseda

Best Choice

Consulting Oskar

Koseda

Przedmiotowa kwestia

została uwzględniona w

kryterium strategicznym

nr 2 – waga punktowa – 5

pkt:

„Grupę docelową w

projekcie w 100%

stanowią

przedsiębiorstwa (i ich

pracownicy) wchodzące w

skład tzw.

klastra kluczowego

(wybranego na podstawie

decyzji Zarządu

Województwa

Pomorskiego w sprawie

nadania statusu klastra

kluczowego)

i

jednocześnie projekt

posiada formalną

rekomendację organu

nadzorującego wdraŜanie

strategii

klastra kluczowego, do

którego członków jest

skierowany

projekt”. PowyŜsze nie

zwalnia wnioskodawcy z

konieczności wskazania

190


Poddziałanie

8.1.3 –

Propozycja

kryterium

dostępu

Poddziałanie

9.6.2

Propozycja

kryterium

strategiczne

nr 4

przypadku projektów realizowanych na potrzeby

klastra, dany klaster potrafi dosyć dokładnie określić

jakie potrzeby szkoleniowe są potrzebne do rozwoju

klastra jako całości (dzięki rozwojowi kluczowych

obszarów wśród swoich członków).

Treść uwagi:

Proponujemy wydzielenie alokacji dla Subregionu

Słupskiego i Południowego w kwocie min 1 mln zł.

Uzasadnienie:

Zapis taki pozwoli zaktywizować pracodawców w

zakresie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników

oraz będzie promował zwiększenie w tym zakresie

wymagań wobec pracowników co powinno

pozytywnie wpłynąć na ich mobilizację i podnieść

wskaźnik uczestników szkoleń z dotychczasowego na

poziomie 13% uprawnionych.

Propozycja brzmienia kryterium:

W przypadku realizacji projektu w obszarach

umiejętności ICT, zakres wsparcia obejmuje kursy

i/lub szkolenia kończące się certyfikatem

zewnętrznym z zakresu European Computer Driving

Licence (Europejski Certyfikat Umiejętności

Komputerowych) – ECDL wystawiany przez Polskie

Biuro ECDL.

Uzasadnienie:

Konieczność preferowania organizacji kursów i

szkoleń informatycznych kończących się certyfikacją

o ustandaryzowanym programie i ogólnie

akceptowanych uprawnieniach.

Zakres certyfikacji ECDL obejmuje:

ECDL Start - jest to certyfikat potwierdzający

kompetencje w zakresie dowolnie wybranych

czterech

modułów dostępnych w programie ECDL Core.

ECDL Core - zaświadcza, Ŝe jego posiadacz potrafi

prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera

podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów,

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Pomorska

Akademia

Kształcenia

Zawodowego w

Słupsku Sp. z

o.o.

Pomorska

Akademia

Kształcenia

Zawodowego w

Słupsku Sp. z

o.o.

we wniosku konkretnych

firm (członków klastra),

dla których realizowane

jest wsparcie w ramach

projektu.

Uwaga nieuwzględniona.

ZałoŜenia konkursu w

postaci

kryteriów

szczegółowych nie

wykluczają obszarów, na

których moŜliwe jest

realizowanie projektów w

ramach Poddziałnaia

8.1.3.

Uwaga nieuwzględniona

W ramach kryterium

zagwarantowano

uzyskiwanie przez

uczestników certyfikatów,

potwierdzających zdobyte

umiejętności.

„W przypadku realizacji

projektu w obszarach

umiejętności ICT, zakres

wsparcia

obejmuje kursy i/lub

szkolenia kończące się

certyfikatem

potwierdzającym zdobycie

przez uczestników

projektu kompetencji

określonych dla róŜnych

poziomów European

Computer Driving Licence

(ECDL)”.

191


wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy teŜ sieci

komputerowej w zakresie 7 z 13 modułów.

ECDL GIS - jest dokumentem potwierdzającym, Ŝe

jego posiadacz zdobył i potrafi praktycznie

wykorzystać określoną wiedzę w zakresie Systemów

Informacji Geograficznej.

ECDL e-Guardian - to certyfikat potwierdzający

podstawowe techniczne kompetencje

w zakresie zabezpieczeń komputerów przed

nieupowaŜnionym dostępem oraz ochrony osób

(szczególnie dzieci i młodzieŜy) przed

niebezpieczeństwami pochodzącymi ze źródeł

funkcjonujących w sieci Internet.

e-Citizen – e-Obywatel został zaprojektowany tak,

aby pomagać uŜytkownikom wykorzystywać

maksymalnie Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego

działania oraz pokazanie jak moŜe on być uŜyty do

wielu zastosowań. Zawiera załatwianie spraw

urzędowych, znajdowanie informacji, robienie

zakupów a takŜe komunikowanie się z rodziną i

przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.

ECDL Advanced - poziom zaawansowanym obsługi

komputera obejmujący m.in.: przetwarzanie tekstu,

arkusze kalkulacyjne, bazy danych oraz grafikę

menedŜerską i prezentacyjną.

ECDL CAD - zaświadcza o posiadaniu podstawowych

umiejętności wykorzystania narzędzi CAD do

tworzenia rysunków 3D.

ECDL WebStarter - zaświadcza o posiadaniu

podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi

języka HTML do tworzenia stron i serwisów

internetowych.

e-Nauczyciel – zaświadcza o posiadaniu umiejętności

z zakresu obsługi e-dziennika i e-nauczania.

e-Urzędnik – zaświadcza o posiadaniu umiejętności

wymaganych we wdraŜaniu usług e-administracji.

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie treści

wniosku o dofinansowanie projektu.

192


Nie dotyczy

Treść uwagi:

Proponuję wprowadzenie do PD kryterium

strategicznego odnoszącego się do certyfikowanych

programów nauczania z zakresu ICT i języków

obcych.

Uzasadnienie:

Wykluczy to obecne praktyki w zakresie

kursów/szkoleń ECDL gdzie ten sam certyfikat moŜna

uzyskać po 40 godz. i 100 godz. Znacząco wpłynie to

na wzrost umiejętności i podniesie jakość zajęć.

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Pomorska

Akademia

Kształcenia

Zawodowego w

Słupsku Sp. z

o.o.

Uwaga nieuwzględniona

W Planie działania

zagwarantowano

uzyskiwanie przez

uczestników certyfikatów,

potwierdzających zdobyte

umiejętności.

W odniesieniu do szkoleń

w zakresie ICT:

„W przypadku realizacji

projektu w obszarach

umiejętności ICT, zakres

wsparcia

obejmuje kursy i/lub

szkolenia kończące się

certyfikatem

potwierdzającym zdobycie

przez uczestników

projektu kompetencji

określonych dla róŜnych

poziomów European

Computer Driving Licence

(ECDL)”.

W odniesieniu do szkoleń

językowych: „W

przypadku, gdy projekt

zakłada organizację

szkoleń i kursów

językowych, muszą

one kończyć się

uzyskaniem przez

uczestników projektu, w

okresie jego realizacji

certyfikatu

potwierdzającego

zdobycie

poziomu

językowej

określonego

biegłości

193


Nie dotyczy

Treść uwagi:

Proponuję równieŜ dodanie kryterium strategicznego

w zakresie oferowania dla kaŜdego BO w projekcie

zarówno szkolenia ICT jak i językowego popartego

egzaminem zewnętrznym.

Uzasadnienie:

Kierując się koncepcją szkoleń/kursów o szerokim

profilu powyŜsze kryterium, ma umoŜliwić

uczestnikom wykonywanie wielu zadań i funkcji.

Zdobycie umiejętności o szerokim profilu daje

moŜliwość zdobycia uprawnień do wykonywania

„wiązki zadań”. Celem wprowadzenia tego kryterium

jest zwiększenie kompetencji kluczowych

uczestników projektu na rynku europejskim.

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Pomorska

Akademia

Kształcenia

Zawodowego w

Słupsku Sp. z

o.o.

(zgodnie z Europejskim

Systemem

Opisu

Kształcenia Językowego).

Weryfikacja

poziomu osiągnięć

językowych, uzyskanych

w wyniku realizacji

projektu powinna być

przeprowadzona w sposób

gwarantujący

bezstronność wobec

Projektodawcy.

Jednocześnie, w wyniku

realizacji projektu co

najmniej 70% osób

objętych wsparciem

osiągnie pełen poziom

kompetencji językowych,

zgodny z Europejskim

Systemem

Opisu Kształcenia

Językowego (tj. A, B, C)”.

Uwaga nieuwzględniona.

Wsparcie powinno być

dostosowane do potrzeb

uczestników. Kryteria

wyboru projektów nie

wykluczają moŜliwości

zastosowania obu form

wsparcia w stosunku do

jednego uczestnika.

194


Poddziałanie

9.1.1 –

kryterium

strategiczne

nr 2

Poddziałania:

9.1.1

9.6.2

9.6.3

Propozycja brzmienia kryterium:

Projekt jest skierowany w 100% do

nowopowstających ośrodków edukacji Przedszkolnej.

Uzasadnienie:

Zgodnie z proponowanym kryterium dostępu nr 5.

„Projekt jest realizowany wyłącznie na

obszarze/obszarach gmin województwa pomorskiego

o

wskaźniku upowszechnienia edukacji przedszkolnej

poniŜej wartości średniej dla województwa

pomorskiego”.

Dlatego na terenie tych gmin szczególnie istotny jest

wzrost liczby ośrodków edukacji

Przedszkolnej. Zagwarantowanie trwałości ośrodków

przedszkolnych zapewnia kryterium strategiczne nr

1.

Treść uwagi:

NaleŜy uszczegółowić zapis kryteriów strategicznych

nr 4 dla poddziałania 9.1.1,

nr 5 dla poddziałania 9.6.2,

nr 3 dla poddziałania 9.6.3

-. „Projekt realizowany jest przez Projektodawcę

posiadającego siedzibę lub wyodrębnioną formalnie

jednostkę na terenie objętym realizacją projektu

(zgodnie z zapisami dokumentu rejestrowego

właściwego ze względu na rodzaj prowadzonej

działalności)”.

Uzasadnienie:

Niejasne jest określenie „…Projektodawcę

posiadającego siedzibę lub wyodrębnioną formalnie

jednostkę na terenie objętym realizacją projektu…”.

Czy oznacza to, Ŝe Projektodawca musi mieć siedzibę

lub jednostkę na terenie konkretnej gminy, w której

realizuje projekt Czy moŜe wystarczy, Ŝe na terenie

powiatu czy w całym województwie pomorskim

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Tadeusz

Marmołowski/

Prywatne

Centrum

Edukacyjne

MARMOŁOWSKI

S.C.

Tadeusz

Marmołowski/

Prywatne

Centrum

Edukacyjne

MARMOŁOWSKI

S.C.

Uwaga nieuwzględniona.

Proponowane załoŜenie

wynika z zapisów SzOP

PO KL, w tym z

moŜliwości realizacji typu

projektu, dotyczącego

tworzenia ośrodków

edukacji przedszkolnej

wyłącznie na obszarze 30

% gmin o najniŜszym w

skali regionu stopniu

upowszechniania edukacji

przedszkolnej. Lista gmin

stanowi załącznik do

Dokumentacji

konkursowej w ramach

Poddziałania 9.1.1.

Przedmiotowe kryterium

dotyczy funkcjonowania

projektodawcy na

obszarze realizacji

projektu, tj. w przypadku

realizacji projektu na

obszarze jednej gminy –

na obszarze danej gminy;

w przypadku realizacji

projektu na większym

obszarze –

powiat/województwo –

siedziba wnioskodawcy

musi być zlokalizowana na

obszarze

danego

powiatu/województwa.

195


Poddziałanie

9.1.1 –

kryterium

strategiczne

nr 5

Propozycja brzmienia kryterium:

Projekt jest komplementarny z

inwestycją/inwestycjami

będącymi w trakcie realizacji i/lub zrealizowanymi

przez

Projektodawcę lub Partnera (na podstawie

stosownej umowy) na terenie

województwa pomorskiego współfinansowanymi z

Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Województwa

Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania

9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i

kultury.

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Oskar Koseda

Best Choice

Consulting Oskar

Koseda

Uwaga uwzględniona –

skorygowano kryterium.

Uzasadnienie:

Projekty mogą być realizowane w partnerstwie i

niekoniecznie dana jednostka realizująca projekt w

ramach 9.1 RPOWP będzie liderem i Projektodawcą

danej inicjatywy. MoŜe być równieŜ Partnerem w

danym projekcie, co nadal pozwala zachować cele

jakie niesie za sobą to kryterium, czyli

komplementarność do 9.1 oraz zwiększenie

efektywności wydatków i wykorzystanie potencjału

wcześniejszych inwestycji. Takie sformułowanie

kryterium pozwala na bardziej elastyczną realizację

projektów w ramach tego działania, równocześnie

przyczyniając się do realizacji celów zawartych w tym

kryterium.

196


Działanie 9.5

– kryterium

strategiczne

nr 3

Propozycja brzmienia kryterium:

Projekt jest komplementarny z

inwestycją/inwestycjami będącymi

w trakcie realizacji i/lub zrealizowanymi (na

podstawie stosownej umowy) na terenie

województwa pomorskiego

współfinansowanymi z:

Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Województwa

Pomorskiego na lata 2007-2013

w ramach Działania 9.1. Lokalna infrastruktura

edukacyjna, sportowa i kultury

i/lub

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007-

2013 w ramach Działania 313, 322, 323 "Odnowa

i rozwój wsi".

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Oskar Koseda

Best Choice

Consulting Oskar

Koseda

Uwaga uwzględniona –

skorygowano kryterium

Działanie 9.2

– kryterium

strategiczne

nr 6

Uzasadnienie:

Projekty w ramach 9.5 są niewielkimi inicjatywami,

realizowanymi często przez niewielkie NGO. W

przypadku terenów wiejskich będą to teŜ np. Koła

Gospodyń Wiejskich. Infrastruktura utworzona w

ramach RPOWP 9.1 lub PROW 313, 322, 323 moŜe

być z sukcesem wykorzystana przez takie jednostki,

jednak nie one realizowały takie inwestycje lecz JST

lub inne większe podmioty. W przypadku takich

małych projektów jak w 9.5 nie ma sensu brać za

Partnera lub Projektodawcę duŜy podmiot, a tak

musiałby by się dziać, aby spełnić dane kryterium.

Propozycja kryterium:

„Projekt realizuje wsparcie we współpracy z

przedsiębiorstwami w 100% naleŜącymi do klastra

kluczowego i jednocześnie posiada formalną

rekomendację organu nadzorującego wdraŜanie

strategii klastra kluczowego”

Umieszczenie

PD na stronie

internetowej

Gdański Klaster

Budowlany

(GKB)

Uwaga uwzględniona –

zastosowano kryterium

strategiczne

w

następującym brzmieniu:

„Projekt

zakłada

współpracę szkół i

placówek prowadzących

kształcenie zawodowe

197


Uzasadnienie:

Jedną z podstawowych barier rozwoju klastrów

kluczowych jest brak wykwalifikowanej kadry na

poziomie kształcenia zawodowego – waga 15

wyłącznie z pracodawcami

wchodzącymi w skład tzw.

klastra kluczowego

wybranego na podstawie

decyzji

Zarządu

Województwa

Pomorskiego w sprawie

nadania statusu klastra

kluczowego (aktualna lista

klastrów kluczowych dla

województwa

pomorskiego wskazana

zostanie w dokumentacji

konkursowej)

i

jednocześnie projekt

posiada

formalną

rekomendację organu

nadzorującego wdraŜanie

strategii

klastra

kluczowego, do którego

członków jest skierowany

projekt”.

198

More magazines by this user