RIZIKO IMOBILIZAČNÉHO SYNDRÓMU

vusch.sk

RIZIKO IMOBILIZAČNÉHO SYNDRÓMU

Imobilizačný syndróm u

pacienta na K-OAIM

– úloha sestry,

ošetrovateľský proces u

pacienta s I. S.

Solčániová Mária

Vlníková Paulína


Imobilizačný syndróm

IMOBILITA - funkčný stav, pri ktorom chorý

nie je schopný stáť a chodiť a je pripútaný

na lôžko alebo invalidný vozík

IS – klinický prejav imobility s variabilným

klinickým obrazom. Vždy je následkom

vážnej poruchy zdravia a predstavuje pre

pacienta vážne zdravotné riziko.


Všeobecné rizikové faktory

• vek nad 80 rokov,

• polymorbidita s viac ako 3 aktívnymi

diagnózami,

• terminálne stavy ťažkých ochorení


Rizikové faktory zo strany

lokomočného aparátu

• osteoporóza,

• pokročilá artróza,

• pády a úrazy,

• úbytok svalovej sily,

• reumatoidná artritída


Rizikové faktory zo strany CNS

• náhle cievne mozgové príhody,

• sclerosis multiplex,

• Parkinsonova choroba,

• centrálne poruchy rovnováhy


Psychické poruchy,

poruchy zmyslových orgánov

• demencia,

• depresia,

• psychóza,

• slepota,

• lézia statoakustiky


Lieky a iné

• psychofarmaká,

• ortostatická hypotenzia,

• recidivujúce infekty,

• malígne ochorenia,

• ťažká anémia


Stupne imobility

čiastočná – poškodenie určitého

systému

úplná – bezvedomie, neschopnosť

pohybu pri vážnych ochoreniach


IS charakterizujú:

• kostné zmeny - imobilizačná osteoporóza

• zmeny na kĺboch a svalstve – zamrznuté

kĺby, atrofia svalov z nečinnosti, kontraktúry

• zmeny KVS aparátu - ortostatická

hypotenzia, znížená výkonnosť srdca, vznik

trombov a tromboembolické príhody,

zástava srdca pri hyperkalciémii


IS charakterizujú

• zmeny respiračného aparátu -

hypostatická pneumónia

• zmeny v GIT - nechutenstvo, stresová

bulímia, obstipácia

• zmeny močového systému - dysúria,

urostáza, uroinfekty, urolitiáza


IS charakterizujú

• kožné zmeny - dekubity

• neurologické zmeny - nestabilita,

poruchy koordinácie

• psychické zmeny - depresia, poruchy

správania, poruchy orientácie


IS charakterizujú

• regulačné poruchy - geriatrický

maladaptačný syndróm

• sociálne dôsledky - strata

sebestačnosti, sociálna izolácia,

znížená kvalita života.


Komplikácie IS

• hypostatická pneumónia

• dekubity

• tromboembolické príhody

• psychická deprivácia

• kontraktúry

• osteoporóza s jej dôsledkami

• adaptačné zlyhanie

• poruchy výživy


Ošetrovateľský proces u

pacienta s IS

RIZIKO IMOBILIZAČNÉHO SYNDRÓMU

• I. KROK : najprv sa zameriame na

rozpoznanie základných RIZIKOVÝCH

FAKTOROV :

• silná bolest

• vynútené alebo predpísané pripútanie na

lôžko

• zmena vedomia

• obrna


POZNÁMKA

• medzi komplikácie mobility podľa NANDA

patria: dekubity, zápcha, stáza

pulmonálnej sekrécie, trombóza, infekcie

močového systému alebo retencia moča,

zníženie sil alebo vytrvalosti, ortostatická

hypotenzi, obmezený rozsah pohybu,

dezorientácia( strata orientačních

schopností) porucha telesného obrazu a

bezmocnost


KROK II.

pokiaľ sme našli niektorý z rizikových faktorou,

pristúpime k overeniu.

• Zvážime či je pacient skutočne v situácii, ktorú

stanovuje definícia:

• Riziko imobilizačního syndrómu je

štandardizovaný názov ošetrovateľského

problému člověka, ktorý je kvôli dlhodobo

predpísanej alebo nevyhnutnej

nervosvalovej inaktivite ohrozený poruchou

telesných systémov.


II.KROK

• : pokiaľ je výsledek overenia pozitívny,

zaznamenáme přítomnost rizika

imobilizačního syndromu do

ošetrovateľskej dokumentácie


Ciele ošetrov. starostlivosti

• udržať normálnu orientáciu v realite

• udržať, príp. obnoviť optimálnu úroveň

kognitívnych a neurosenzorických funkcií

a stavu kostrovo-svalového systému

• rozpoznať a presne spracovať zmeny

v sebapojímaní pacienta, bez negatívneho

dopadu na jeho sebaúctu


Úlohy sestry pri starostlivosti o

imobilného pacienta

• rozpoznať špecifické a potenciálne

problémy

• zistiť dostupnosť a využívanie podporných

systémov

• zistiť, či sa u pacienta jedná o krátkodobú

záležitosť, či môže ísť o dlhodobý stav

• zabezpečiť potrebnú starostlivosť


Starostlivosť o kožu

• kontrolovať stav kože nad kostnými

výčnelkami

• pravidelne meniť polohu pacienta a

používať antidekubitárne pomôcky

k zmierneniu tlaku

• starať sa o kožu denne a vždy, keď je to

potrebné – umyť, osušiť, namáhané

miesta jemne masírovať a aplikovať

prostriedok povzbudzujúci prekrvenie

• sledovať stav výživy a príjem potravy


Starostlivosť o dýchanie

• sledovať auskultačný nález na pľúcach

a charakter bronchiálnych sekrétov, aby

sa umožnilo skoré zachytenie začínajúcich

komplikácií (pneumónia)

• meniť polohu pacienta, vyzývať ho ku

kašľu a hlbokému dýchaniu v pravidelných

intervaloch, aby sa podporila očista DC

a predišlo sa atelektáze

• podľa potreby pacienta odsávať

• pomáhať s posturálnou drenážou


Starostlivosť o prekrvenie tkanív

• kontrolovať teplotu tela

• skúmať, či nedochádza k cyanóze

a psychickým zmenám ako prejavom

zhoršenej oxygenácie

• pravideľne posudzovať obehové a nervové

funkcie postihnutých častí tela, všímať si

zmeny teploty, farby, citlivosti

a pohyblivosti


Starostlivosť o prekrvenie tkanív

• podporiť periférne prekrvenie so zvýšením

venózneho návratu (elestická bandáž)

• sledovať TK pred a po záťaži aj počas nej

(zmena polohy, posadzovanie...)

• p. p. pomáhať so zmenami polohy,

postupne zvyšovať hlavovú časť postele

• udržovať správnu polohu tela, vyhnúť sa

fixáciám a uväzovaniu pacienta


Starostlivosť o pohyblivosť, silu

a výdrž pacienta

• vykonávať s pacientom cviky na udržanie

rozsahu pohybu a zapájať ho do činností

• povzbudzovať ho k čo najväčšej

sebestačnosti v základnej starostlivosti

• posúdiť, aký podiel má na imobilizácii bolesť

• podla indikácie realizovať činnosti na

zvládnutie bolesti


Starostlivosť o senzorickopercepčné

vnímanie

• udržovať orientáciu pacienta v čase,

priestore.. Uľahčiť orientáciu – hodiny,

kalendár

• umožniť primeranú stimuláciu z prostredia

– hudba, TV, návštevy...

• podporovať používanie pomôcok, rituálov

uľahčujúcich zaspávanie


Starostlivosť o sebaúctu pacienta

a jeho vnímanie seba samého

• vysvetliť pacientovi všetko, čo sa bude robiť

v rámci starostlivosti a liečby

• povzbudzovať pacienta (jeho rodinu,

priateľov) k vzájomnému kladeniu cieľov

• zistiť, či je pacient schopný požiadať o to, čo

potrebuje – signalizácia, tabuľka na písanie...

• povzbudzovať pacienta k pohľadu na

zmenenú časť tela a k hovoreniu o nej


Sestra je zodpovedná za prevenciu vzniku

komplikáii z imibility a za znižovanie

vážnosti problémov spôsobených

imobilitou

.


• Ďakujem za pozornosť

.

More magazines by this user
Similar magazines