6. 6. 2012 č.2

fst.zcu.cz

6. 6. 2012 č.2

VR FST

6. 6. 2012

č.2

Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc.

Děkan FST

1


schválení programu jednání VR FST

1. Zahájení

2. Habilitačního řízení Ing. Jana Řehoře, Ph.D.

3. Zahájení habilitačního řízení Ing. Theodora Berana, PhD.

(FS ČVUT Praha)

4. Složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v

BSP a NMgrSP v roce 2012

5. Informace o doktorském studiu na FST

6. Různé

2


2. Habilitační řízení

Ing. Jana Řehoře, Ph.D.

(FST/KTO)

Výběr z životopisu:

Nar. 28. 4. 1976 v Prachaticích

1990 – 1994 SPŠS Strakonice

1994 – 1999 FST ZČU, obor ST-TO

1999 – 2004 DSP na FST ZČU – obor ST – TO, udělen titul

„Ph.D.“

Zaměstnání:

2004 – 2012 FST ZČU, KTO, od r. 2008 vedoucí této katedry

2004 – 2012 řešitel či vedoucí projektů MPO (OPPI), TA ČR, FRVŠ

apod.

2004 – 2012 člen několika výzkumných týmů

2008 – 2012 konzultant specialista DSP ST - TO


2. Habilitační řízení

Ing. Jana Řehoře, Ph.D.

(FST/KTO)

Bodové hodnocení uchazeče:

1) Pedagogická činnost 44,5 bodu

2. Vědecká a publikační aktivita 128,0 bodů

3. Grantová, profesní, T-I a akademická činnost 66,5 bodů

C e l k e m (min. 150 bodů)

239,0 bodů

Složení HABILITAČNÍ KOMISE

Předseda: prof. Ing. František Sova, CSc. FST ZČU

Členové: prof. Ing. Josef Brychta, CSc. FV VŠB TUO

prof. Dr. Ing. František Holešovský FVT ÚJEP

Prof. Ing. Jan Mádl, CSc. FS ČVUT

Doc. Ing. Jan Jersák, CSc. FST TUL


2. Habilitační řízení

Ing. Jana Řehoře, Ph.D.

(FST/KTO)

TÉMA HABILITAČNÍ PRÁCE:

Produktivní frézování korozivzdorné feriticko-martenzitické oceli

P91

Oponenti HABILITAČNÍ PRÁCE:

1) prof. Ing. Josef Brychta, CSc. FST VŠB TU Ostrava

2) doc. Ing. Martin Vrabec, CSc. FS ČVUT Praha

3) Ing. Pavel Kožmín, Ph.D. HOFMEISTER, s.r.o.

TÉMA HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKY:

Moderní přístupy k diagnostice řezného procesu


3. Zahájení habilitačního řízení

Ing. Theodora Berana, Ph.D.

(FS ČVUT Praha)

Výběr z životopisu:

Nar. 18. 5. 1967 v Ledči nad Sázavou

1982 – 1986 SPŠS v Čáslavi, obor všeobecné strojírenství, souč.

vyučen ve čtyřletém maturitním oboru: Mechanik – seřizovač

1986 – 1991 FS ČVUT, obor Ekon. a řízení stroj. výroby (EaŘSV)

2006 – udělena hodnost Ph.D. na FS ČVUT, Obor: EaŘSV, téma

DiP: Oceňování výkonů ve vnitřním řízení

Nositel několika specializačních vzdělávacích certifikátů

Zaměstnání:

1982 – 1985 Kovofiniš, Ledeč n. Sázavou, výroba, pak konstruktér

1991 – 1993 Kovofiniš, rozborář a vedoucí ekonom

1993 – dosud Katedra ekonomiky a řízení, resp. Ústav strojírenské

technologie

Bohatý výčet odborných aktivit a publikovaných textů.


3. Zahájení habilitačního řízení

Ing. Theodora Berana, Ph.D.

(FS ČVUT Praha)

Bodové hodnocení uchazeče:

1) Pedagogická činnost 110,0 bodů

2. Vědecká a publikační aktivita 176,0 bodů

3. Grantová, profesní, T-I a akademická činnost 49,0 bodů

C e l k e m (min. 150 bodů)

335,0 bodů

Složení HABILITAČNÍ KOMISE

Předseda: prof. Ing. Karel Macík, CSc. FS ČVUT

Členové: prof. Ing. Josef Basl, CSc. FST ZČU

prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. FEK ZČU

Prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. FMMI VŠB

Prof. Ing. Ivan Vágner, CSc. FPR MU


3. Zahájení habilitačního řízení

Ing. Theodora Berana, Ph.D.

(FS ČVUT Praha)

TÉMA HABILITAČNÍ PRÁCE:

Kvantifikace parametrů ve vnitropodnikovém řízení

MOŽNÁ TÉMA HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKY:

1) Využívání controllingu v průmyslových podnicích a

dosavadní zkušenosti s ním

2) Řízení nákladů ve strojírenském podniku

3) Střediskové hospodaření ve strojírenském podniku


4. Složení zkušebních komisí pro

státní závěrečné zkoušky v BSP a

NMgrSP v roce 2012

Viz samostatná prezentace proděkana

Česánka


5. Informace o doktorském studiu na

FST

- ÚSPĚŠNÉ OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ

- ZMĚNA TÉMAT DISERTAČNÍCH PRACÍ


ÚSPĚŠNÉ OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ

Ing. Viera BIELKOVÁ – Příspěvek k hodnocení efektivity

procesů z hlediska zabezpečování kvality

Obor:

Strojírenská technologie – technologie

obrábění

Školitel:

Doc. Ing. František Zvoneček, Ph.D.

Obhajoba dne: 3. 5. 2012

Předseda komise: Prof. Ing. Jan Mádl, CSc. (FS ČVUT)

Počet členů: 10

Počet přítomných: 10

Hlasy kladné : 10

Hlasy záporné: 0

Hlasy neplatné: 0

Stanovisko komise: obdržela akademický titul „doktor“

11


ÚSPĚŠNÉ OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ

Ing. Zdeněk JANDA – Studie problematiky frézování

feriticko-martenzitické oceli P91

Obor:

Strojírenská technologie – technologie

obrábění

Školitel:

Doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D.

Obhajoba dne: 3. 5. 2012

Předseda komise: Prof. Ing. Jan Mádl, CSc. (FS ČVUT)

Počet členů: 10

Počet přítomných: 10

Hlasy kladné : 10

Hlasy záporné: 0

Hlasy neplatné: 0

Stanovisko komise: obdržel akademický titul „doktor“

12


ZMĚNA TÉMAT DISERTAČNÍCH PRACÍ

Obor DSP 3911V016 – Materiálové inženýrství

a strojírenská metalurgie

Ing. Zdeněk ČESÁNEK (školitel: Doc. O. Bláhová)

Původní téma: „Vliv geometrie trysky na strukturu a

vlastnosti žárově stříkaných povlaků.“

Nové téma: „Žárově stříkané povlaky používané v

korozně působícím prostředí. “

Doporučeno předsedou OR.


RŮZNÉ

More magazines by this user
Similar magazines