Dębowieści - Dębowiec, Urząd Gminy

cieszyn.pl

Dębowieści - Dębowiec, Urząd Gminy

W Dębowieściach m.in.:

Powiat Bez Granic s.2

Nowe stroje dla zespołów s.3

Razem Można Więcej s.4

Ćwiczenia strażackie s.7

Artystyczne Czwartki przy

Fontannie s.8

Sukcesy Bibliotek s.10

Sukcesy Szkół s.12

Gimnazjalnik s.16

Informacje sportowe s.20

Ogłoszenia s.22

Wspomnienie z Londynu s.24

Wójt Gminy Tomasz Branny z Naczelnikiem

Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki

i Informacji Henryk Pieszka

Rywalizujący zawodnicy gmin

Starosta w otoczeniu zwycięzców

Super samochód Powiatu Bez Granic -

konkurencja niespodzianka


IX Powiat bez granic

IX Powiat bez granic

IX Powiat Bez Granic już za

nami. Jak zwykle nie zabrakło

wielkich emocji oraz rywalizacji

na najwyższym poziomie.

Warunki atmosferyczne nie

rozpieszczały uczestników,

gdyż od rana padał rzęsisty

deszcz. Jednak dzięki sprawnej

organizacji oraz błyskawicznym

decyzjom Wójta Gminy

Dębowiec, Tomasza Brannego,

udało się rozegrać prawie

wszystkie konkurencje. Niestety

początkowo pogoda nam nie

dopisywała, ale byliśmy przygotowani

także na taką ewentualność.

Już od 6 rano byliśmy

wszyscy w pełnej gotowości.

W trosce o zdrowie uczestników

„Powiatu bez granic” przenieśliśmy

część konkurencji do

Sali gimnastycznej. Dzięki temu

udało się zgodnie z planem

rozegrać większość zaplanowanych

konkurencji. Największe

słowa uznania kieruję do dzieci

i młodzieży biorących udział

w zawodach, że mimo niesprzyjającej

aury tak dzielnie rywalizowały.

Chciałbym również

podziękować wszystkim mieszkańcom

Gminy Dębowiec, że

tak licznie zaszczycili imprezę

swoją obecnością – powiedział

Wójt Gminy.

Jak co roku największych

emocji dostarczyła sztafeta

złożona z uczniów poszczególnych

klas szkół podstawowych

oraz gimnazjów. Tutaj

najlepsi okazali się reprezentanci

Gminy Brenna. Ponadto

u c z n i o w i e r y w a l i z o w a l i

w trójboju sprawnościowym

oraz tenisie stołowym. Konkurencje

te rozgrywane były

na salach w Dębowcu oraz

Simoradzu, natomiast osoby

niepełnosprawne swoje dyscypliny

rozgrywały w Gumnach.

Nie lada atrakcję stanowiły

konkurencje niespodzianki

dla władz samorządowych.

Burmistrzowie oraz Wójtowie

mogli się sprawdzić w jeździe

„maluchem” po torze sprawnościowym

oraz na strzelnicy.

W obu konkurencjach najlepszy

okazał się gospodarz imprezy,

Tomasz Branny.

Na koniec wszyscy razem

bawili się na festynie, zorganizowanym

przez OSP

Dębowiec.

WYNIKI:

TRÓJBÓJ SPRAWNO-

ŚCIOWY SZKOŁY PODSTA-

WOWE

1 MIEJSCE – SKOCZÓW

2 MIEJSCE – BRENNA

3 MIEJSCE – STRUMIEŃ

TRÓJBÓJ SPRAWNO-

ŚCIOWY SZKOŁY GIMNA-

ZJALNE

1 MIEJSCE – DĘBOWIEC

2 MIEJSCE – ZEBRZYDOWICE

3 MIEJSCE – SKOCZÓW

TENIS STOŁOWY SZKOŁY

PODSTAWOWE

1 MIEJSCE – GOLESZOW

2 MIEJSCE – CIESZYN

3 MIEJSCE – STRUMIEŃ

TENIS STOŁOWY SZKOŁY

GIMNAZJALNE

1 MIEJSCE – CIESZYN

2 MIEJSCE – GOLESZÓW

3 MIEJSCE – ZEBRZYDOWICE

SZTAFETOWY BIEG PRZE-

ŁAJOWY

1 MIEJSCE – BRENNA

2 MIEJSCE – SKOCZÓW

3 MIEJSCE – CIESZYN

PUNKTACJA OGÓLNA

1 MIEJSCE – SKOCZÓW

2 MIEJSCE – BRENNA

3 MIEJSCE – GOLESZÓW

4 MIEJSCE – STRUMIEŃ

5 MIEJSCE – DĘBOWIEC

6 MIEJSCE – CIESZYN

7 MIEJSCE – ZEBRZYDOWICE

8 MIEJSCE – USTROŃ

9 MIEJSCE – HAŻLACH

10 MIEJSCE – ISTEBNA

11 MIEJSCE - WISŁA

Dębowieści

Gmina Dębowiec

Strona

2


wydarzenia

Z obrad Rady Gminy

Na Sesjach Rady Gminy

Dębowiec, które odbyły się 28

kwietnia 2009 oraz 26 maja

2009 podjęto uchwały m.in.

w następujących sprawach:

1.rozpatrzenia sprawozdania

z wykonania budżetu Gminy za

2008r. oraz udzielenia z tego

tytułu absolutorium Wójtowi

Gminy Dębowiec.

2.zmian budżetu gminy

Dębowiec na 2009r.

3 . z m i a n y „ R e g u l a m i n u

korzystania z boisk sportowych

na terenie Gminy Dębowiec.

4.wyrażenia zgody na zbycie

w drodze bezprzetargowej

samodzielnych lokali mieszkalnych.

5.udzielenia bonifikaty

od ceny nieruchomości

będącej lokalem mieszkalnym

zbywanym na rzecz dotychczasowego

najemcy.

6.ustalenia trybu i kryteriów

przyznawania nagród dla

d y re k t o ró w i n a u c z y c i e l i

szkół i przedszkoli z Gminy

Dębowiec, za ich osiągnięcia

dydaktyczno – wychowawcze.

Zły stan dróg w naszym kraju

jest powszechnie znany, jednak

mieszkańcy Gminy Dębowiec

nie mają chyba powodów

do narzekań. Właśnie został

oddany do użytku wyremontowany

odcinek drogi gminnej

w ciągu ulic Rajskiej i Żniwnej

w Dębowcu. W ramach prac

z o s t a ł a w y k o n a n a n o w a

nawierzchnia wraz z utward

z e n i e m p o b o c z y o r a z

zostały udrożnione rowy oraz

przepusty. W wyniku procedury

przetargowej wykonawcą

7.zatwierdzenia realizacji

projektu pn. „Szkoła otwiera

drzwi”, który został złożony do

konkursu ogłoszonego przez

M a r s z a ł k a Wo j e w ó d z t w a

Śląskiego w ramach Priorytetu

IX, działanie 9.1.2 Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki.

8.zatwierdzenia realizacji

projektu pn. „Komputer

i ja” który został złożony do

konkursu ogłoszonego przez

M a r s z a ł k a Wo j e w ó d z t w a

Śląskiego w ramach Priorytetu

IX, działanie 9.5 Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki.

9.zatwierdzenia realizacji

projektu pn. „Nauka mnie

kręci” który został złożony do

konkursu ogłoszonego przez

M a r s z a ł k a Wo j e w ó d z t w a

Śląskiego w ramach Priorytetu

IX, działanie 9.5 Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki.

10.wyrażenia zgody na

zbycie w drodze przetargowej

nieruchomości gruntowej

z a b u d o w a n e j b u d y n k i e m

usługowym

Rajska i Żniwna jak

nowe!!!

została firma PHU „Kamil”

z Ustronia. Łączna długość

wyremontowanej drogi wynosi

2 205 metrów. – Ważne jest

dla mnie, żeby drogi w naszej

gminie były w coraz lepszym

stanie. Już niedługo powinny

ruszyć kolejne inwestycje

drogowe w Gminie Dębowiec

– zapowiedział Wójt Gminy

Dębowiec, Tomasz Branny.

Błażej Żebrok

11.zmiany statutu

Gminnej Bibliot

e c e P u b l i c z n e j

w Dębowcu

1 2 . z m i a n y

statutu Gminnego

Ośrodka Kultury,

Sportu i Turystyki

w Dębowcu

1 3 . u d z i e l e n i a

pomocy finansowej

Powiatowi Cieszyńskiemu

z przez

n a c z e n i e m n a

z a k u p c i ę ż k i e g o

samochodu ratowniczo

– gaśniczego

dla Komendy Powiatowej

Państwowej

Straży Pożarnej w Cieszynie

14.przyjęcia darowizny nieruchomości

położonej w Kostkowicach,

z przeznaczeniem

na urządzenie drogi gminnej

W ramach zapytań i wolnych

wniosków poruszono m.in.

następujące sprawy:

1.interwencji w sprawie niezadowalającego

stanu technicznego

mostka na ul. Cieszyńskiej

w Dębowcu;

Nowe stroje

dla zespołów

regionalnych

Działające na terenie naszej

Gminy zespoły regionalne:

„Dębowiec”, „Mali Dębowczanie”,

„Dębowieckie Szkraby”

oraz „Ogrodzanie” stanowią

n i e w ą t p l i w i e w i z y t ó w k ę

naszej Gminy. Reprezentują

ją podczas różnych uroczystości

zarówno lokalnych,

powiatowych, a nawet międzynarodowych.

Dlatego tak

ważne jest, aby odpowiednio

się prezentowały. Ponieważ

ilość dzieci w zespołach stale

wzrasta, pojawiła się konieczność

zakupu nowych strojów.

Dzięki staraniom władz Gminy

2 . m o ż l i w o ś c i b u d o w y

chodnika przy ul. Cieszyńskiej

w Dębowcu;

3 . t e r m i n u u t w o r z e n i a

funduszu sołeckiego

4.możliwości wyremontowana

w roku bieżącym drogi

Simoradz - Ochaby

Przewodniczący RG

Zbigniew Chwastek

Dębowiec udało się uzyskać

dofinansowanie na ten cel

w ramach konkursu Odnowy

Wsi Województwa Śląskiego.

Wartość całego projektu wynosi

15 000 zł. Bardzo mi zależało

na zakupie nowych strojów.

Staramy się jak tylko możemy

wspierać działalność naszych

zespołów. Mam nadzieje, że

stroje te posłużą ich dalszemu

rozwojowi oraz zdobywaniu

kolejnych nagród – powiedział

Wójt Gminy Dębowiec,

Tomasz Branny.

Błażej Żebrok

Strona

3

Dębowieści


wydarzenia

Jubileusz straży

w Iskrzyczynie

„Razem można więcej”

Projekt współfinansowany ze środków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego.

W dniu 2 maja 2009 roku

odbył się Jubileusz 75-lecia

Ochotniczej Straży Pożarnej

w Iskrzyczynie. Uroczystość

swą obecnością zaszczycili:

Radny Sejmiku Województwa

Śląskiego, Alfred Brudny, Wójt

Gminy Dębowiec, Tomasz

Branny, Komendant Państwowej

Straży Pożarnej z Cieszyna,

Jan Kieloch, Prezes Zarządu

Oddziału Powiatowego OSP,

Jan Sztwiertnia, V-ce Prezes

Oddziału Wojewódzkiego OSP,

Andrzeja Grzela, Prezes

Zarządu Oddziału Gminnego,

Adam Brudny, Komendant

Gminny OSP, Remigiusz

Hanusek, proboszcz parafii

katolickiej w Simoradzu,

Stanisław Pindel, proboszcz

parafii ewangelicko – augsburskiej

w Skoczowie, Adam

Podżorski, radni Gminy

Dębowiec oraz wielu znakomitych

gości. W trakcie uroczystości

był też czas nie tylko

na przemówienia i gratulacje,

ale też na występy dzieci. Przy

pięknej pogodzie po uroczystości

odbył się festyn.

Z okazji jubileuszu OSP

w Iskrzyczynie opracowało

krótką historię swojej działalności.

W przewodniku czytamy

m.in. o budynku Osp w Iskrzyczynie:

„Dzisiaj dzięki ofiarności

wielu osób możemy poszczycić

się ładnym obiektem, który

może służyć społeczeństwu,

wsi, a nawet całej gminie.”

S k ł a d a m y n a j l e p s z e

życzenia OSP w Iskrzyczynie

z okazji jubileuszu, kolejnych lat

działalności, która jest domeną

ludzi o wielkich i odważnych

sercach. Dziękujemy Wam

Strażacy, że już przez 75 lat

troszczycie się o nasze bezpieczeństwo

i stanowicie wzór

postawy dla wielu młodych

ludzi.

GOKSiT

O d c z e r w c a G m i n a

Dębowiec realizuje projekt pn.

„Razem można więcej” dofinansowany

ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego,

w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gmina Dębowiec uzyskała na

ten cel blisko 50 000 zł. Celem

projektu jest zmiana świadomości

mieszkańców gminy

w zakresie aktywnej integracji

oraz przeciwdziałania wykluczeniu

społecznemu.

W ramach projektu przewidziano

spotkania problemowe

na temat wykluczenia

społecznego. Pierwsze

z nich odbędzie się 7 lipca

br. w Gminnym Ośrodku

Kultury w Łączce. Zostaną

na nim omówione podstawowe

założenia projektu. Zaplanowano

również spotkania integracyjne

w każdym z sołectw

Gminy Dębowiec, a ich terminy

zostaną ustalone z radami

sołeckimi. Spotkania te będą

miały na celu między innymi

przygotowanie się do pikniku

ro d z i n n e g o ( S p a r t a k i a d y

Sołectw), który odbędzie się

29 sierpnia w Simoradzu. Mają

ŁączkaFesT

W dniu 16 maja 2009 odbyła

się pierwsza ŁączkaFest.

W programie GOKSiT zaplanował

smażenie jajecznicy. Gdyby

pogoda nieco nie pokrzyżowała

planów jajecznicę usmażylibyśmy

na ognisku. 180 jajek ofiarowanych

na cel tej szczytnej

imprezy przez Spółdzielnię

Rolniczą w Simoradzu nie

mogło się jednak zmarnować

z powodu deszczu. Jajecznice

podano, a przyrządziły

ją własnoręcznie Panie

z Koła Gospodyń Wiejskich

w Łączce. Panie przygotowały

tez inne smakowitości, jak

one także na celu zebranie jak

największej ilości materiałów

do przewodnika po Gminie

Dębowiec, który zostanie

wydany w ramach projektu.

Zmianie ulegnie dotychczasowa

formuła Spartakiady.

Chcę aby sołectwa bardziej

zaangażowały się w przygotowania

tej imprezy, stąd wcześniejsze

spotkania integracyjne.

Liczę, że uda się zintegrować

mieszkańców poszczególnych

sołectw, co z pewnością

zaowocuje ich większym zaangażowaniem

w życie społeczne

oraz kulturalne gminy – powiedział

Wójt Gminy Dębowiec,

Tomasz Branny.

Zapraszamy wszystkich

mieszkańców Gminy Dębowiec

do udziału w spotkaniach oraz

pikniku. Informacje na temat

projektu zostaną umieszczone

na plakatach i ulotkach. Szczegółowych

informacji udziela

pracownik Urzędu Gminy,

Błażej Żebrok (033 858 33

81).

Dębowieści

Błażej Żebrok

chociażby kołacze i kapuśniak.

Z a n i m j e d n a k w s p ó l n i e

zjedliśmy odbyły się występy

z e s p o ł ó w r e g i o n a l n y c h .

Wystąpił Zespół „Ogrodzanie”

oraz dzieci z wszystkich grup

wiekowych Zespołu Regionalnego

„Dębowiec”. Widowisko

tak bardzo spodobało się

zgromadzonym , że publika

p o p r o s i ł a o b i s . P o t e m

przyszedł czas na Festyn

dla mieszkańców Łączki i nie

tylko. Deszcz odszedł w zapomnienie

i mogliśmy zacząć

zabawę na zewnątrz. Strażacy

Ochotniczej Straży Pożarnej

Strona

4


wydarzenia

w Simoradzu dopilnowali, aby

kuchnia smakowała wszystkim.

Tymczasem tańce przy muzyce

Adama Mencnarowskiego

trwały do godziny 3 nad ranem.

Dziękujemy wszystkim , którzy

przybyli na nasza imprezę

a także tym tym, którzy współorganizowali

Łączka Fest:

• Dzieciom z zespołu „Ogrodzanie”

(pod kierownictwem

Pani Renaty Mendrek)

i „Dębowiec” (pod kierownictwem

Pani Asi Czendlik)

• K o ł u G o s p o d y ń

Wiejskich z Łączki

• S p ó ł d z i e l n i

Rolniczej z Simoradza

• S t r a ż a k o m z O S P

Simoradz

E. Brudny - GOKSiT

60 lat Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu

Dnia 10 marca 1949 roku

G m i n n a R a d a N a ro d o w a

w Dębowcu powzięła uchwałę

o utworzeniu Gminnej Biblioteki

w Dębowcu. W początkowych

latach swojego istnienia

siedzibą biblioteki była sala

nr 2 w Szkole Powszechnej

w Dębowcu, wraz z Biblioteką

utworzone zostały punkty biblioteczne

w Simoradzu, Iskrzyczynie

i Kostkowicach. Pierwszym

bibliotekarzem została pani

Maria Chromik nauczycielka

w Dębowcu, a jej zastępcą pani

Marta Czauderna również

z Dębowca, w punktach bibliotecznych

zatrudniono: w Iskrzyczynie

panią Helenę Pawlus,

w Simoradzu Pawła Wojnara

a w Kostkowicach Gustawa

Parota.

Przez kolejne lata na stanowisku

prowadzącego Bibliotekę

dochodziło do zmian.

W 1954 r. Maria Chromik

przekazała Bibliotekę pani

Józefie Kubaczka, w latach

1963-1983 Bibliotekę prowadziła

pani Helena Stryja, a od

1983 r. bibliotekarzem została

pani Regina Serwotka, która

do dziś piastuje to stanowisko.

W drugiej połowie lat 70-tych

Biblioteka została przeniesiona

do nowo wybudowanego

budynku „Agronomówki”

należącej do Urzędu Gminy

w Dębowcu, gdzie zajmowała

powierzchnię zaledwie 26-ciu

m kw.

Według sprawozdania

z lustracji dnia 10 lutego

1 9 4 9 r o k u k s i ę g o z b i ó r

składał się z 10 woluminów

z daru od Kuratorium Okręgu

Szkolnego w Katowicach, 80

woluminów z macierzy Szkolnej

w Dębowcu oraz 61 woluminów

przydzielonych przez Bibliotekę

Powiatową w Cieszynie.

Obecny stan księgozbioru liczy

11916 woluminów, 6 tytułów

czasopism, oraz kilkanaście

tytułów audiobooków.

W początkowych latach

istnienia Biblioteki dostęp

do niej był dość ograniczony

gdyż otwarta była

tylko raz w tygodniu w piątek

w godzinach od 15 do 17.

Przez ponad trzydzieści lat

istnienia Biblioteki, jej największą

bolączką był zbyt mały

lokal. Nie pozwalał on na prawidłowe

funkcjonowanie Biblioteki,

która spełniała by swoje

zadania wobec społeczności

mieszkańców naszej Gminy.

Od 1 kwietnia 2009 r. nową

siedzibą Biblioteki jest lokal

mieszczący się w budynku

S z k o ł y P o d s t a w o w e j

w Dębowcu przy ul. Szkolnej

3. W nowej siedzibie Biblioteki

utworzono czytelnię do korzystania

z księgozbioru podręcznego

i czasopism na miejscu,

czytelnia liczy 8 miejsc siedzących,

zaadaptowano osobne

pomieszczenie na czytelnię

multimedialną z trzema stanowiskami

komputerowymi

i osobne pomieszczenie na

wypożyczalnię książek. Nowa

Biblioteka jest przestronna

dobrze wyposażona i mogąca

w pełni spełniać swoje zadania.

„Bardzo się cieszymy, że

po 30-stu latach „ciasnoty”

Biblioteka może się pochwalić

nową siedzibą o przestronnych

pomieszczeniach, wyremontowanych,

wyposażonych

w nowe meble oraz sprzęt

multimedialny. Wraz z przeniesieniem

Biblioteki zauważa

się większe zainteresowanie

książką i korzystaniem

z czytelni”- powiedziała Pani

Gabriela Hałgas, Dyrektor

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Dębowcu. I dodała: „Pragnę

również złożyć serdecznie

podziękowania władzom Gminy,

Wójtowi Tomaszowi Brannemu,

Zastępcy Wójta Arturowi

Kuleszy i pani Skarbnik Iwonie

Krywulko-Grad za pomoc

i wsparcie finansowe.”

Biblioteka w Dębowcu

Strona

5

Dębowieści


wydarzenia

Piknik rodzinny przy

parafii ewangelickiej

w dębowcu

Zwycięstwo

w Konkursie

Bibliotecznym

Wspaniałe gry, mili ludzie,

smaczna kiełbaska i oscypek

z grilla, krótkie rozważanie nad

Pismem. Tego wszystkiego,

a także wiele innych atrakcji

m o g l i ś m y p r z e ż y w a ć n a

PIKNIKU RODZINNYM zorganizowanym

w Dębowcu przez

filiał parafii ewangelickoaugsburskiej

w Skoczowie.

10 czerwca o godzinie 17:00

zaczęliśmy modlitwą kilkoma

pieśniami i krótkim rozważaniem.

Nastąpiła też część mniej

oficjalna i nieoficjalna. W części

mniej oficjalnej zostały zorganizowane

rozgrywki o Puchar

Pikniku Rodzinnego. Najpierw

było trzeba się wykazać znajomością

historii biblijnych

oraz obrać najwłaściwszą

strategię, aby opowiedzieć

ich jak najwięcej. Drugą konkurencja

„Piosenka” polegała

na zebraniu jak największej

ilości tekstów piosenek

oraz zaśpiewanie ich. Potem

należało odgadnąć „Kto to”

mając informacje z opisu przez

przedstawicieli swoich drużyn.

Ostatnią, a zarazem wymagającą

niezwykłej delikatności

i zręczności palców konkurencji

była „Wieża”, a inaczej zwana

Klockami Jenga. We wcześniej

wspomnianej części nieoficjalnej

przyszedł czas na smażona

kiełbaskę z grilla oraz smaczny

grillowany oscypek. Bardzo rozpowszechnione

w tym czasie

były rozmowy, a również znana

gra w „ziemniaka”, która wbrew

wszelkim tradycjom wciągnęła

dzieci, młodzież i rodziców.

W planach mamy zorganizowanie

kolejnych tego typu

imprez.

Zdjęcia na: http://picasaweb.

google.pl/konradgor/PiknikRodzinny#

Parafia Ewangelicka

w Dębowcu

Ośrodek Doskonalenia

Zawodowego

„Publisher – Innowacje”

w Cieszynie ogłosił

w tym roku szkolnym

VI Powiatowy Konkurs

B i b l i o t e c z n y p t .

„Tajemnice zapisane

w książkach”. Celem

konkursu było wyłonienie

najpopularniejszej

książki w księgozbiorze

bibliotecznym i zaprezentowanie

jej w formie plastycznej.

Na konkurs wpłynęło

56 prac i jury przyznało nagrody

i wyróżnienia w dwóch grupach

wiekowych oraz w dwóch

kategoriach. Gminę Dębowiec

reprezentowały dwie szkoły: SP

w Ogrodzonej i SP w Dębowcu,

obie odniosły sukces.

Uczennice ze Szkoły

Podstawowej w Dębowcu

zajęły aż dwa razy I miejsca.

W kategorii prac plastycznych

przestrzennych I miejsce

otrzymała praca przedstawiająca

starą szafę i bohaterów

„Opowieści z Narnii” S. Lewisa,

wykonana przez uczennice kl.

VI: Agatę Nawrat, Vanessę

Szczypkę i Paulinę Szendzielarz.

W kategorii prac rysunkowych

I miejsce przyznano

za pracę prezentującą książkę

„Mikołajek i inne chłopaki”,

wykonana przez uczennice

klasy VI: Alicję Gorońską

i Karolinę Staniek.

Drugie miejsce w kategorii

prac przestrzennych zajęły

uczennice ze Szkoły Pods

t a w o w e j w O g ro d z o n e j :

Daria Piątkowska, Hanna

Bartoszek, Natalia Korona,

k t ó re w y k o n a ł y t e c h n i k ą

origami postacie z bajki „Kubuś

Puchatek”. Uczennice z Ogrod

z o n e j u z y s k a ł y ró w n i e ż

wyróżnienie za dwie prace

plastyczne. Jedna z nich

to miniatura szafy z książki

„Opowieści z Narnii” wykonana

przez Klaudię Ciemała i Ilonę

Zdziś. Druga praca powstała

na podstawie baśni „Kopciuszek”,

wykonały ją Sara

Ciemała, Angelika Czudek

i Patrycja Szczypka. Nad

przygotowaniem prac konkursowych

czuwały nauczycielki

prowadzące biblioteki szkolne

Bożena Michalik i Krystyna

Moskała. Najpierw była „burza

mózgów”, potem zabrano się

do pracy. Uczennice spędziły

wiele godzin na pracach plastycznych,

ale warto było,

bo zręczność palców, siła

wyobraźni i poczucie estetyki

zostały docenione przez jury.

Dębowieści

Krystyna Moskała

Bożena Michalik

Strona

6


wydarzenia

i

Informator

Ćwiczenia strażackie

Najpierw rozległy się syreny,

potem do Dębowca śpieszyły

wozy strażackie. Na szczęście

nic się nie stało. Tym razem

b y ł y t o t y l k o ć w i c z e n i a

Kompanii Odwodowej Ochotniczych

Straży Pożarnych.

Organizatorem ćwiczeń

Kompanii Obwodowej Ochotniczych

Straży Pożarnych nr

3 „Cieszyn” w Dębowcu była

Państwowa Straż Pożarna

w Cieszynie wraz z Nadleśnictwem

Ustroń. W ubiegłym

roku ćwiczenia odbywały się

w Cieszynie. 12 czerwca 24

wozy Ochotniczych Straży

Pożarnych ze wszystkich gmin

zjechały się do Dębowca.

Dowódcą przybyłej na miejsce

ćwiczeń kompanii OSP był st.

kpt. Damian Legierski z JRG

odwodowej OSP powodowane

jest charakterem oraz znaczną

wielkością zdarzenia (np.

pożaru, powodzi). Ćwiczenia

t e g o t y p u p o z w a l a j ą n a

doskonalenie taktyki działań

ratowniczo- gaśniczych oraz

umożliwiają sprawdzenie

mobilności jednostek -powiedział

Jerzy Lazar tłumacząc

sens i potrzebę organizowania

tego typu ćwiczeń.

Następnie dodał, że ćwiczenia

co roku odbywają się w innej

gminie, dlatego na następną

tego typu akcję w Dębowcu

możemy poczekać aż 12 lat.

Urząd Gminy Dębowiec,

ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec,

tel. 0 33 853 38 81 lub 0 33 856

22 85

Tel/fax. 033 856 22 83

debowiec@debowiec.cieszyn.pl

www: debowiec.cieszyn.pl

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Dębowcu

ul. Katowicka 3, 43- 426 Dębowiec

Tel. 0 33 856 22 42

gops@debowiec.cieszyn.pl

Gminna Biblioteka Publiczna

w Dębowcu

ul. Szkolna 3, 43-426 Dębowiec,

tel. 0 33 856 23 45

gbpdebowiec@op.pl

Urząd Pocztowy w Dębowcu,

tel. 0 33 856 22 02

Komisariat Policji w Strumieniu

ul. Ks. Londzina 47, 43-246

Strumień,

tel. 0 33 857 01 45, 857 11 99

Powiatowa Straż Pożarna

w Cieszynie

Ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn,

Tel.: 0 33 852 11 06, 998

Fax: 0 33 852 11 06,

kppspcieszyn@o2.pl

Ochotnicza Straż Pożarna

Dębowiec

ul. Szkolna 71,

43 - 426 Dębowiec,

tel.: 0 33 858 83 92

w Ustroniu, dowódcą akcji

gaśniczej był st. asp. Remigiusz

Hanusek z JRG w Cieszynie

a dowódcą zaopatrzenia

wodnego- kpt. Dariusz Walek

z JRG w Skoczowie. Rozjemcą

z ramienia Komendy Powiatowej

PSP w Cieszynie był kpt.

Jerzy Lazar, natomiast obserwatorem

na miejscu był mł.

bryg. Jan Kieloch -Komendant

Powiatowy Państwowej Straży

Pożarnej w Cieszynie. - Dysponowanie

do działań ratowniczo-

gaśniczych kompanii

Strona

Ćwiczenia odbyły się na terenie

lasu w Dębowcu przy niesprzyjających

warunkach pogodowych

(ulewny deszcz i grad).

Jednak strażacy spisali się

na medal. Akcja była dobrze

zorganizowana i przebiegała

sprawnie.

7

Żródło: GOKSiT, ox.pl

Niepubliczny Zakład Opieki

Zdrowotnej Dębowiec

Grupowa Praktyka Lekarzy

Domowych S.C.

ul. Katowicka 3, 43-426 Dębowiec

tel. (033) 856 22 15

Godziny pracy

Urzędu Gminy

Skargi i wnioski przyjmowane

są w dniach

roboczych w godzinach:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:30 - 15.30

7:30 - 16.00

7:30 - 15.30

7:30 - 15.30

7:30 - 15.30

Skargi i wnioski przyjmowane

są przez Wójta Gminy, a w razie

nieobecności przez Sekretarza

Gminy. W przypadku nieobecności

- w sekretariacie

Urzędu Gminy.

7:30 - 15.30

7:30 - 15.30

7:30 - 15.30

7:30 - 15.30

7:30 - 15.30

Dębowieści


kultura i oświata

artystyczne czwartki przy fontannie

Są rzeczy którymi nasycamy

się szybko. Zdarzają się trwają,

jakiś czas, interesujemy się nimi

i zachwycamy po czym blakną,

niczym kolory na zdjęciach

starego albumu. Nasycamy

się szybko jedzeniem, brzydką

deszczową pogodą, prażącym

słońcem, informacjami które

docierają do nas w zawrotnym

tempie po czym nudzą nas

prozą życia. Jest jednak pewne

zjawisko, które wzbudza w nas

stałe poczucie niedosytu.

Rozlewa się w naszym sercu

niczym niekończący się ciąg

poranków, otwiera szeregi

wspomnień, szuflady pełne

wrażeń, warkocze skojarzeń.

Tym zjawiskiem jest muzyka.

Muzyka jest oknem na świat

dźwięków, czasem pozwalającym

też trwać ciszy, lecz

nie zbyt długo by nie drażnić

bezruchem i dawać radość

słuchania…by docenić dźwięk.

Od pewnego czasu wspólnie

m o ż e m y d z i e l i ć r a d o ś ć

słuchania i wdychać muzykę

przy fontannie solankowej

w Dębowcu. Czwartki Artystyczne

Przy Fontannie organizowane

przez GOKSiT znalazły

sobie już duże grono zwolenników.

I choć spotkaliśmy się tam

zaledwie trzy razy, za każdym

razem spotkaniom towarzyszyły

nowe twarze, nowe emocje,

nowe dźwięki i nowa stylistyka.

Od zarania dziejów wiadomo

że muzyka ma właściwości

terapeutyczne, że pozytywnie

wpływ na nasz stan ducha, że

poprawia zdrowie. Muzykoterapia

przy solance pozwala

wzmocnić nasze dobre samopoczucie

również poprzez specyficzny

mikroklimat solankowego

otoczenia.

Dodatkową

a t r a k c j ą j e s t

t a k ż e p l a c

zabaw dla

dzieci w pobliżu

f o n t a n n y .

P o d o b n o

m u z y k a j e s t

sztuką najbardziej

demokratyczną

– dlatego

w przypadku

Czwartków Artystycznych

nie

ma granic wieku i cała rodzina

może miło spędzić czas.

Jako pierwsza zawitała u nas

Orkiestra Dęta POGWIZDO-

WIANKA działająca przy OSP

w Pogwizdowie. „Słowiańskim

Pochodem” (bo tak niegdyś

nazywano marsz) Orkiestra

OSP powitała zgromadzonych

gości. Przy pięknej wtenczas

pogodzie 12 muzyków zaprezentowało

repertuar od muzyki

kościelnej, marszowej, klasycznej

aż po muzykę rozrywkową.

Była to też doskonała okazja

do wspólnego śpiewania

a także żartobliwych wtrąceń

kapelmistrza Benedykta

Przywary. Było wesoło i energicznie.

Z kolei Drugi Czwartek

Artystyczny przy Fontannie

odbył się dzięki MUZYCZ-

NEMU TRIO, które zawitało

przy Fontannie 28 maja 2009r.

Wystąpili Krzysztof Majeran

– gitara, Justyna Hubczyk

– wokal i Paweł Seligman -

instrumenty klawiszowe.

Koncert miał charakter

wiosenny, ale także sporo

dedykacji spłynęło dla Mam

z okazji ich święta. Jak zwykle

brawom nie było końca a wokal

Justyny Hubczyk zaskoczył

wszystkich słuchaczy, którzy

domagali się bisów. Usłyszeliśmy

znane kompozycje

z dorobku polskich i zagranicznych

artystów. Zabrzmiały m.in.

takie utwory jak:„ Być kobietą”,

„Chodź pomaluj mój świat”,

„Babę zesłał Bóg’, „Gadu

Gadu”, „ Piechotą do Lata”,

„Pod Papugami” czy „List do

Matki” Violetty Villas.

Trzeci Czwartek Artystyczny

odbył się 11 czerwca. Mogliśmy

usłyszeć koncert kółka gitarowego

działającego w GOKSiT

oraz zespołu „Phoeticon”.

(Mariusz Śniegulski – wokal,

gitara, Agnieszka Skoczylas

- skrzypce, śpiew Justyna

Urbanek – w i o l o n c z e l a )

Publiczność jak zwykle nie

zawiodła, a nawet grono fanów

Czwartków się powiększyło.

Poezja śpiewana w której

artyści wykorzystali liryki

regionalnych twórców była

niezwykle wymowna i wzruszająca.

Z kolei kółko gitarowe

d z i a ł a j ą c e p r z y G O K S i T

otrzymało najdłuższe brawa

w historii Czwartków.

Obyśmy zachwycali się

muzyką przez kolejne czwartki.

Wszystkich tych którzy czują,

że muszą wdychać solankowa

muzykę zapraszamy na kolejne

koncerty, o których informujemy

na stronie internetowej

www.ck.debowiec.cieszyn.pl

na stronie internetowej Urzędu

Gminy Dębowiec oraz na kolorowych

plakatach. ZAPRA-

SZAMY!

Estera Brudny - GOKSiT

Dębowieści

Strona

8


kultura i oświata

Zespoły regionalne Gminy Dębowiec

Zbliża się koniec roku

szkolnego 2008/09. Dla Dziecięcego

Zespołu Regionalnego

„Dębowiec”, „Mali Dębowczanie”

i „Dębowieckie Szkraby”

to czas wytężonej pracy.

25.04.2009r. zespół podczas

„Pikniku Rodzinnego” w Łączce

obchodził swoje 10-lecie

istnienia. Impreza przebiegła

w iście rodzinnej atmosferze,

ubogacona występami wszystkich

grup dziecięcych oraz

rodziców.

W tym miejscu pragnę

p o d z i ę k o w a ć w s z y s t k i m

Rodzicom, którzy zajęli się

organizacją, zakupami, wydawaniem

posiłków i napojów

oraz upiekli smakowite ciasta.

Dziękuję panu J ó z e f o w i

Kałuży za przygotowanie

wspaniałej grochówki,

państwu Szewczykom za

pyszny chlebuś, Pizzerii

„Latino” za wypożyczenie

kuchni polowej, panu Piotrowi

Holiszowi za udostępnienie

roll - baru, a także panu

Karolowi Witasowi za zdjęcia

i nagranie występów. Wyrazy

wdzięczności kieruję także pod

adresem pani Estery Brudny -

dyrektora GOKSiT.

Kolejnym wydarzeniem

i sukcesem dla zespołu był

udział w XVI Międzynarodowym

Przeglądzie Zespołów

Regionalnych „Złoty Kłos”

w Zebrzydowicach, gdzie

najstarsza grupa zespołu

„ D ę b o w i e c ” z d o b y ł a I I

miejsce, a „Mali Dębowczanie”

i „Dębowieckie Szkraby”

- wyróżnienia. 16.05.2009r.

podczas „Łączka Fest” mimo

niesprzyjającej aury wszystkie

grupy zespołu miały okazję

zaprezentowania się przed

licznie zgromadzoną publicznością.

31.052009r. młodzież

i dzieci zostały zaproszone do

udziału w IV Dniu Tradycji

i Stroju Cieszyńskiego.

Zespoły zaprezentowały

swoje programy na rynku

w Cieszynie wraz z gośćmi

z Zaolzia. 6.06.2009r. Zespół

R e g i o n a l n y „ D ę b o w i e c ”

i „Mali Dębowczanie” wzięły

udział w XXII Wojewódzkim

Przeglądzie Dziecięcych

Zespołów Folklorystycznych

„Jaworze 2009” z wielkim

sukcesem - wyróżnienie dla

zespołu „Dębowiec” i II miejsce

dla zespołu „Mali Dębowczanie”.

DZR „ Mali Dębowczanie

został również jako

jedyny z pośród 30 zespołów

w y t y p o w a n y d o u d z i a ł u

w Karpackim Festiwalu Dziecięcych

Zespołów Regionalnych

w Rabce Zdroju.

Ostatnim występem był udział

podczas Festynu Szkolnego

w Dębowcu.

Joanna Czendlik

Warsztaty Gitarowe w Łączce

W d n i u 1 6 c z e r w c a

w Gminnym Ośrodku Kultury,

Sportu i Turystyki w Łączce

o d b y ł a s i ę n i e c o d z i e n n a

impreza. Zjechało bowiem do

nas kilkudziesięciu miłośników

gry na gitarze klasycznej.

Przez cały dzień odbywały się

próby połączonych zespołów

gitarowych z miejscowości:

Dębowiec, Brenna, Górki

Wielkie, Czerwionka Leszczyny

o r a z z e S k o c z o w a . J u ż

z samego rana o godzinie 9.00

dzieci zjechały do Ośrodka

w Łączce i rozpoczęły intensywne

próby. Zajęcia były

prowadzone przez Mariusza

Śniegulskiego. O godz. 14

dzieci miały przerwę obiadową,

a następnie powróciły do

ciężkich ćwiczeń. Po południu

cała grupa pojechała do

D ę b o w c a , a b y w y s t ą p i ć

w trakcie festynu szkolnego.

Tuż po koncercie GOKSiT zorganizował

dzieciom i młodzieży

ognisko w Łączce. Dobrze

zapowiadający się gitarzyści

miło spędzali czas i do godzin

wieczornych wspólnie muzykowali

i śpiewali przy ognisku.

Celem tego typu warsztatów

gitarowych jest przygotowanie

koncertu na 40 gitar

w przyszłym roku, w centrum

Dębowca.

Radosław Żwak - GOKSiT

Strona

9

Dębowieści


kultura i oświata

Czytamy z Franklinem

W dniach 12 i 15 maja

Gminna Biblioteka Publiczna

w Dębowcu gościła „Franklina”

- bajkową postać, przyjaciela

wszystkich dzieci.

D z i e c i z P r z e d s z k o l a

w Dębowcu bardzo chętnie

przyjęły zaproszenie i bardzo

licznie zgromadziły się w Bibliotece,

miały okazję posłuchać

bajek na temat ciekawych

przygód Franklina, zrobić

sobie pamiątkową fotografię

z Franklinem a także zwiedzić

i zapoznać się z Biblioteką.

Dziękujemy serdecznie

wszystkim dzieciom, Pani

Dyrektor wraz z wszystkimi

nauczycielami za przyjęcie

zaproszenia.

Regina Serwotka

23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu

23 kwietnia - Światowy

Dzień Książki i Praw Autorskich

w Gminnej Bibliotece Publicznej

w Dębowcu

Światowy Dzień Książki

i Praw Autorskich to ustan

o w i o n e p r z e z U N E S C O

doroczne święto mające na

celu promocję czytelnictwa,

edytorstwa i ochronę własności

i n t e l e k t u a l n e j p r a w e m

autorskim. Pomysł organizacji

święta zrodził się w Katalonii.

W 1926 roku wystąpił z nim

wydawca, Vincente Clavel

Andres. 23 kwietnia zgodnie

z długą tradycją w Katalonii

obdarowywano kobiety czerwonymi

różami, a z czasem

kobiety zaczęły odwzajemniać

się mężczyznom podarunkami

w postaci książek.

23 kwietnia to data symboliczna

dla literatury światowej.

W tym dniu w roku 1616 zmarli

m in. Miguel de Cervantes,

William Shakespeare i Inca

Garcilaso de la Vega.

Tego roku ten szczególny

d z i e ń G m i n n a B i b l i o t e k a

Publiczna w Dębowcu obchodziła

w nowej siedzibie. Swoją

obecnością zaszczycili nas

goście z Biblioteki Śląskiej

na czele z Panią Dyrektor ds.

Bibliotek Samorządowych

Marią Gutowską, Panem

Dębowieści

Wójtem Gminy Dębowiec

Tomaszem Brannym

oraz delegacją z Biblioteki

Miejskiej w Cieszynie. Jak

tradycja nakazuje Bibliotekę

obdarowano kufrem książek

a gości biorących udział w uroczystości

czerwonymi różami.

Wszystkim biorącym udział

w uroczystości dziękuję.

Gabriela Hałgas

Strona

10


kultura i oświata

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM- CZYTAMY I MY

Wspólne czytanie jest znakomitym

sposobem rozwijania

inteligencji emocjonalnej

dziecka, którą rozwijają w kontaktach

z nami. Od tego też

z a l e ż y, c z y w y c h o w a m y

dobrego, mądrego i szczęśliwego

człowieka. Dziecko

w relacji z rodzicem, babcią,

nauczycielem uczy się poprawnych

zachowań, buduje wiarę

w siebie i poczucie własnej

wartości. Ważne jest nie tylko

to, czego dziecko nauczymy,

ale przede wszystkim to, jakie

cechy w nim rozwiniemy.

Dlatego tak istotne w rozwoju

m ł o d e g o c z ł o w i e k a j e s t

wspólne czytanie i bliskość

z drugą osobą, która temu

towarzyszy.

„ L o k o m o t y w a ” J u l i a n a

Tuwima w interpretacji uczniów

z klasy 3 rozpoczęła kolejne

spotkanie z książką podczas

ogólnopolskiej akcji ,,Cała

Polska czyta dzieciom”. Pierwszego

dnia obchodów dzieciom

czytali zaproszeni do biblioteki

goście: Wójt Gminy Dębowiec

- Tomasz Branny o r a z

Kierownik Gminnego Centrum

Kultury - Estera Brudny.

Pan Wójt zwrócił uwagę na

to, jak bardzo wymagający

a zarazem spostrzegawczy

jest młody słuchacz. Wspólnie

z dziećmi, które aktywnie brały

udział w spotkaniu ,przeczytał

zabawną bajkę napisaną

wierszem ,, Tygrys w kwiatki”.

Pani Estera Brudny , oprócz

aktorskiego popisu w interpretacji

wiersza ,,Pan Maluśkiewicz

i wieloryb” przyniosła

na spotkanie z dziećmi

książki swojego dzieciństwa.

Uczniowie chętnie dzielili się

uwagami na temat swoich ulubionych

lektur.

Drugi dzień obchodów był

dniem konkursów i popisów

re c y t a t o r s k i c h . G o ś c i e m

była pani Regina Serwotka

z Gminnej Biblioteki Publicznej

w Dębowcu, która zasiadła

również w jury podczas trwania

konkursów. Uczniowie wzięli

udział w konkursie na najpiękniej

opowiedzianą książkę

oraz przynieśli wykonane

z tej okazji albumy. W konkursach

udział wzięli: Marta

Głowa, Maja Rakowska,

Patrycja Raszewska, Magda

Gruszczyk, Marta Żwak,

Weronika Czudek, Michał

Adamek, Aneta Herczyk,

Adam Baron. Nie obyło się

ró w n i e ż w t y m d n i u b e z

wspólnego, głośnego czytania.

Klasa 4 przygotowała inscenizację

bajki wierszem pt:

,,O Pleciudze”. Na zakończenie

wystąpiły uczennice, które

zaprezentowały teksty wygłoszone

podczas konkursu recytatorskiego

w Dębowcu.

W r ę c z e n i e d y p l o m ó w

i nagród, obejrzenie wystaw na

korytarzu oraz podsumowanie

tegorocznej akcji wspólnego

czytania zakończyły uroczystości.

Biblioteka Szkolno-Środowiskowa

w Ogrodzonej

Strona

11

Dębowieści


kultura i oświata

„Yummy English!”

S z k o ł a P o d s t a w o w a

w Dębowcu przystępuje do

realizacji projektu językowego

„Yummy English!” w ramach

programu ENGLISH TEACHING

SMALL GRANTS 2009

P o l s k o A m e r y k a ń s k a

F u n d a c j a Wo l n o ś c i o r a z

Nidzicka Fundacja Rozwoju

NIDA ogłosiły konkurs – SMALL

GRANTS, którego celem było

wyrównywanie szans edukacyjnych

dzieci i młodzieży oraz

zwiększenie zainteresowania

uczeniem się i nauczaniem

języka angielskiego we wsiach

i małych miastach w Polsce.

Konkurs odbywał się w II

turach:

1) ocena formalna przygotowanego

wniosku ;

2) ocena merytoryczna

wniosku.

Ocenę formalną pozytywnie

przeszło 127 szkół i instytucji

z całej Polski. W wyniku oceny

merytorycznej Grupa Doradcza

Ekspertów Programu English

Teaching zarekomendowała do

przyznania 27 najwyżej ocenionych

wniosków- w tych najlepszych

znalazł się również

wniosek ze Szkoły Podstawowej

w Dębowcu przygotowany

przez nauczycielkę języka

angielskiego p. Aleksandrę

Żebrok oraz Dyrektor Szkoły

p. Katarzynę Rymar.

Projekt „Yummy English”

(czyt. Yummy - jami) czyli

pyszny angielski, będzie trwać

od kwietnia do grudnia 2009r.

Projekt z jednej strony umożliwi

kontakt z językiem angielskim

i jego naukę, z drugiej zaś

strony ożywi życie kulturalne

w naszej gminie.

W ramach projektu prowadzona

będzie nieodpłatnie

nauka języka angielskiego dla

trzech grup:

-UCZNIOWIE- nauka języka

angielskiego w dwóch grupach:

(gr.1 klasy I-III, gr.II klasy

IV-VI) liczących po 10 osób,

2 godziny tygodniowo przez

okres 7 miesięcy (IV - VI, IX -

XII) w SP Dębowiec;

-RODZICE- nauka języka

angielskiego dla jednej grupy

liczącej max.15 osób, 1 godzina

tygodniowo przez okres 7

miesięcy (IV - VI, IX -XII) w SP

Dębowiec;

-NAUCZYCIELE- nauka

języka angielskiego dla jednej

grupy liczącej max.15 osób,

1 godzina tygodniowo przez

okres 7 miesięcy (IV - VI, IX -

XII) w SP Dębowiec;

Zaplanowane formy pracy

będą sprzyjać umiejętności

wykorzystania języka

w praktyce, poznawaniu tradycji

i kultur krajów anglojęzycznych,

efektywnemu nauczaniu języka

angielskiego poprzez wykorzystanie

nowoczesnych technologii

informacyjnych, rozwijaniu

postaw twórczych i artystycznych

wśród dzieci i młodzieży.

Zajęcia dla dzieci poprowadzi

mgr Aleksandra Żebrok,

zajęcia dla rodziców i nauczycieli

poprowadzi mgr Mariusz

Zawada (nauczyciel języka

angielskiego w Gimnazjum

w Dębowcu).

W ramach projektu w SP

Dębowiec będą prowadzone

liczne konkursy językowe,

koncerty, przedstawienia.

Zostanie otwarta ENGLISH

LIBRARY czyli biblioteczka

językowa.

Dzięki projektowi szkoła

otrzyma programy komputerowe

do nauki języka angielskiego

dla dzieci, młodzieży

i dorosłych, książki, słowniki

i filmy anglojęzyczne.

Aleksandra Żebrok

Szlakiem salamander plamistych

W sobotę 9 maja 2009 r.

chętni uczniowie z SP Simoradz

wyruszyli na wycieczkę na

Równicę.

Choć rano padał deszcz,

wszyscy stawili się na zbiórkę

w doskonałych humorach.

W czasie przejazdu busem

do Ustronia niebo przejaśniło

się, a później zza chmur nawet

zaczęło wyglądać słońce.

Rześkie powietrze towarzyszyło

pieszej wędrówce

czerwonym szlakiem na szczyt

Równicy, który wznosi się na

wysokość 885m n.p.m. Jest on

odgałęzieniem pasma Wiślańskiego

Beskidu Śląskiego,

położonym pomiędzy dolinami

Brenicy i Wisły.

Szlak ma chwilami strome

podejścia, ale wiedzie cały czas

przez las, dzięki czemu nawet

w upalne dni nie jest uciążliwy.

Dzieci pokonywały go bez

trudu pochłonięte tropieniem

salamander plamistych, których

naliczyły się aż osiem.

Dębowieści

Po dotarciu na szczyt mali

turyści podziwiali widoki, odpoczywali

w Zbójnickiej Chacie

oraz korzystali z atrakcji

Extreme Parku. Pełni wrażeń

z uśmiechami na twarzach

w r ó c i l i p o p o ł u d n i u d o

Simoradza.

Strona

12


Gminny Konkurs Ortograficzny

kultura i oświata

„Źle mówić lub pisać – to

znaczy krzywdzić swoją mową

tych wszystkich, którzy ją

budowali. Język smuci się,

choruje, gdy ludzie źle nim

mówią i piszą” – słowa Janusza

Korczaka stały się mottem

Gminnego Konkursu Ortograficznego,

zorganizowanego

przez Szkołę Podstawową

w Simoradzu 21 maja br.

W konkursie przygotowanym

przez nauczycielki Natalię

Szewczyk i Marzenę Glac

wzięło udział 25 uczniów,

w tym 13 w grupie młodszej (kl.

III i IV) i 12 w grupie starszej (kl.

V i VI), ze szkół z Ogrodzonej,

Dębowca i Simoradza. Celem

konkursu była popularyzacja

zasad poprawnej pisowni oraz

rozwijanie umiejętności posługiwania

się poprawną polszczyzną.

Uczestnicy mieli za zadanie

napisać ze słuchu tekst bogaty

w wyrazy o trudnej pisowni,

dostosowany do odpowiedniej

kategorii wiekowej.

S p o ś r ó d u c z e s t n i k ó w

wyłoniono 3 miejsca w grupie

starszej i 3 miejsca w grupie

młodszej, które zajęli odpowiednio:

GRUPA MŁODSZA

1. Monika Szczypka (SP

Ogrodzona)

2. Patrycja Czendlik (SP

Dębowiec)

3. Błażej Gawlas (SP

Ogrodzona)

GRUPA STARSZA

1. Łukasz Czendlik (SP

Dębowiec)

2. Paulina Szendzielarz

(SP Dębowiec)

3 . G a b r i e l a K l i ś ( S P

Dębowiec)

L a u r e a t o m p r z y z n a n o

d y p l o m y o r a z n a g r o d y

k s i ą ż k o w e u f u n d o w a n e

przez G m i n n y Z e s p ó ł

Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Dębowcu. Konkurs

przebiegł bardzo sprawnie

dzięki pomocy pań – Krystyny

Moskały i Edyty Wójcik, które

pomagały poprawiać dyktanda,

za co organizatorzy serdecznie

dziękują.

Na kolejne międzyszkolne

zmagania z ortografią Szkoła

Podstawowa w Simoradzu

zaprasza w przyszłym roku.

N. Szewczyk

Dzień dziecka w SP Simoradz

Z inicjatywy strażaków OSP

w Simoradzu 29 maja 2009 r.,

dzieci ze Szkoły Podstawowej

w Simoradzu odwiedził Wójt

Gminy Dębowiec Tomasz

Branny, pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa

Ruchu Drogowego

z Wojewódzkiego Ośrodka

Ruchu Drogowego w Bielsku –

Białej Alfred Brudny, młodszy

aspirant z Komendy Powiatowej

Policji w Cieszynie

Mariusz Tomica oraz druhowie

Ochotniczej Straży Pożarnej

z Simoradza i Dębowca.

Mili goście, z okazji Dnia

Dziecka, złożyli życzenia oraz

przywieźli z sobą słodkie

upominki. Dzięki uprzejmości

Pana Alfreda Brudnego przekazano

pomoce dydaktyczne

niezbędne w wychowaniu

komunikacyjnym, model do

nauki sztucznego oddychania,

opaski i elementy odblaskowe.

Dzieci z dużym zainteresowaniem

wysłuchały prelekcji

policjanta na temat bezpieczn

y c h z a c h o w a ń . P ó ź n i e j

s t r a ż a c y z a p re z e n t o w a l i

uczniom sprzęt ratowniczy oraz

zademonstrowali, w jaki sposób

udzielać pierwszej pomocy.

Dzieci nie tylko wysłuchały

prelekcji, ale same również

miały okazję zmierzyć się z tym

trudnym zadaniem i spróbować

swoich sił w masażu serca

i w sztucznym oddychaniu.

Następnie uczniowie z kl. II i IV

wystąpili z przedstawieniem

„Pali się!”.

W podziękowaniu za miłą

w i z y t ę d z i e c i o f i a ro w a ł y

gościom wykonane przez siebie

prace plastyczne.

Jak co roku 1 czerwca,

z okazji Dnia Dziecka, w szkole

odbył się „Konkurs Młodych

Talentów”. Swoje zdolności

zaprezentowali uczniowie z klas

młodszych i starszych: śpiewali

piosenki, tańczyli, bawili nas

scenkami kabaretowymi, był

nawet pokaz judo.

W demokratycznym głosowaniu

wyłoniono zwycięzców,

którymi zostali: z grupy

młodszej chłopcy prezentujący

chwyty judo, a z grupy starszej

kabaret czwartoklasistów.

Następnie uczniowie wzięli

udział w zorganizowanym

przez siebie jarmarku zabawek

i książek. Każdy za niewielką

kwotę mógł sprawić sobie

miłą niespodziankę. Dochód

z jarmarku został przeznaczony

na dofinansowanie obozu nad

morzem.

W t y m d n i u R a d a

Rodziców, dzięki przychylności

sponsorów, przygotowała dla

każdego gorący posiłek, obdarowała

dzieci różnymi prezentami

i łakociami, co sprawiło im

wiele radości.

Tegoroczny Dzień Dziecka,

obfitował w różne atrakcje

i dostarczył wszystkim niezapomnianych

wrażeń, za co

Dyrektor, Rada Pedagogiczna

oraz uczniowie serdecznie

dziękują: Radzie Rodziców

Paniom Jolancie Obracaj

i Jolancie Bołuk, Wójtowi

Tomaszowi Brannemu,

Radnemu Wojewódzkiemu

Alfredowi Brudnemu,

młodszemu aspirantowi Mariuszowi

Tomicy, Prezesowi

OSP w Simoradzu Tomaszowi

Kubaczce, w s z y s t k i m

strażakom z Ochotniczych

Straży Pożarnych

w Simoradzu i Dębowcu oraz

sponsorom.

Katarzyna Wardas

Strona

13

Dębowieści


kultura i oświata

I gminny konkurs z języka angielskiego -Tea Time-

Dnia 15 czerwca 2009r

odbył się w Szkole Podstawowej

w Dębowcu

I Gminny Konkurs z Języka

Angielskiego – „TEA TIME”.

Konkurs zrealizowany został

w ramach projektu „English

Teaching Small Grants 2009”.

Celem konkursu było zachęcenie

jak największej liczby

dzieci do lepszego opanowania

języka angielskiego,

rozpowszechnianie kultury

oraz tradycji krajów i narodów

anglojęzycznych, doskonalenie

wiedzy o krajach i regionach

posługujących się językiem

angielskim, sprawdzenie przez

uczniów swojej wiedzy z języka

angielskiego, rozwijanie zainteresowań

lingwistycznych

uczniów oraz kształcenie kompetencji

językowych.

Konkurs składał się z dwóch

części

I część- leksykalno – gramatyczna

dla klas IV-VI

II część muzyczna- dla klas

I-VI

Nad całością i prawidłowym

przebiegiem konkursu

czuwało jurry składające się

z nauczycieli j. angielskiego

z Gimnazjum w Dębowcu- p.

Joanna Maciałowicz oraz p.

Mariusz Zawada.

Do konkursu przystąpili

uczniowie ze Szkoły Podstawowej

w Dębowcu w składzie:

kl.I-III

Patryk Wójtowicz, Estera

Witoszek, Paulina Zawada,

We ro n i k a B o g u s z , L a u r a

Krawiec, Tomasz Pelar, Tomasz

Bochenek, Remigiusz Borkała,

Krystian Ryczek,

Kl. IV-VI

Alicja Gorońska, Vanessa

Szczypka, Kacper Zaborski

Karolina Staniek, Paulina

Skupień, Agata Golec

S z k o ł ę P o d s t a w o w ą

w Iskrzyczynie reprezentowali

uczniowie :

Kl. I-III

Michał Biegun, Wojciech

Biegun, Natalia Staniek, Dawid

Krajewski, Klaudia Biegun,

Anna Drózd, Joanna Chwastek,

Anna Pietrzyk

Kl. IV-VI

P i o t r S i k o r a , W i k t o r i a

Gracka, Paulina Sławińska,

Wyniki

I część- leksykalno-gramatyczna

Szkoła

Podstawowa

Dębowiec

Test:......42/50.....pkt.

Słówka:....39.........pkt.

Konwersacja:

(skala punktów od 0 do 6 )

..............4..........pkt

RAZEM:....85.pkt.

Szkoła

Podstawowa

Ogrodzona

Test:......32/50........pkt.

Słówka:.....36..........pkt.

Konwersacja:

(skala punktów od 0 do 6 )

............2............pkt

RAZEM:......70..pkt.

Gabriela Kohut, Kalina Supłat

Ze Szkoły Podstawowej

w Ogrodzonej przybyli:

Kl. I-III

Marcelina Worek, Marta

Żwak

Kl. IV-VI

Hanna Bartoszek, Anna

Plucińska, Patrycja Kozieł,

Nikodem Sikora, Mateusz

Baszczyński, Klaudia Ciemała

Wyniki

I część - tabela

II część - konkurs piosenki

Sp Dębowiec

Kl. I-III- OldMac Donald had

a farm 30 pkt.

Kl. IV- VI- We are the world

31 pkt.

Szkoła

Podstawowa

Iskrzyczyn

Test:.......39/50....pkt.

Słówka:......46.......pkt.

Konwersacja:

(skala punktów od 0 do 6 )

...........3............pkt

RAZEM:...88.pkt.

Sp Iskrzyczyn

Kl. I-III- Good neighbours

34 pkt.

Kl. IV- VI- We like cheese

33 pkt.

Sp Ogrodzona

Kl. I-III- Every day I eat some

bananas 31 pkt.

Kl. IV-VI-Best of both worlds

26 pkt.

Bardzo dziękuję p.Aleksandrze

Schnell za przygotowanie

dzieci z Iskrzyczyna, p.Joannie

Michalskiej za przygotowanie

dzieci z Ogrodzonej, p.Joannie

Maciałowicz oraz p.Mariuszowi

Zawada z Gimnazjum

w Dębowcu za pomoc w zorganizowaniu

konkursu, p.Remigiuszowi

Jankowskiemu za

zorganizowanie transportu,

p.Jolancie Duda, p.Jolancie

Michalik, p. Henrykowi Farana

i uczennicom z kl.VI z SP

Dębowiec za pomoc w dekorowaniu

sali, a w szczególności

dziękuję p.Katarzynie Rymar-

Dyrektor SP Dębowiec za

wszelkie rady, fachową pomoc,

życzliwość i wspieranie na

duchu.

Aleksandra Żebrok

nauczyciel j. angielskiego

SP Dębowiec

Dębowieści

Strona

14


Przerwa z jabłkiem

S z k o ł a P o d s t a w o w a

w Dębowcu zgłosiła swój udział

w konkursie „Owoce, warzywa

i soki są na 5” . Organizatorami

konkursu jest Instytut Żywności

i Żywienia – ogólnopolska niezależna

instytucja naukowa,

której celem jest promowanie

zasad zdrowego żywienia oraz

firma Tymbark, lider na rynku

soków w Polsce. Honorowy

patronat nad programem objęło

Ministerstwo Zdrowia.

Program ten wpisuje się

w działania propagujące ogólnoświatową

kampanię spożywania

5 porcji owoców, warzyw

i soku dziennie.

Nie jest prawdą, że dzieci

nie lubią warzyw, owoców oraz

soków. Mogą im nie smakować

Za górami, za lasami…

niektóre rodzaje, ale naprawdę

rzadko się zdarza, by nie lubiły

ich wcale. W okresie dzieciństwa

rozpoczyna się kształtowanie

preferencji smakowych.

Dlatego istotne jest wprowadzenie

zdrowych nawyków

żywieniowych do diety ucznia

tak, by w przyszłości sam

właściwie komponował swoje

menu. Zachęcanie dziecka

do jedzenia warzyw, owoców

i picia soków od najmłodszych

lat, to inwestowanie w jego

zdrowie i prawidłowy rozwój.

Realizując ten program

chcemy przekonać uczniów, że

zwracanie uwagi na to co jemy

jest ważne i sprzyja zdrowiu. \

Katarzyna Wojtyczko

28 kwietnia 2009 r. zorganizowano

po raz piąty w Szkole

Podstawowej w Dębowcu

Gminny Konkurs Recytatorski

pod hasłem „ W KRAINIE

BAJEK I BAŚNI”.

Do komisji konkursowej

zaproszono panie: Barbarę

Branny, Janinę Góralczyk,

Klaudię Wójtowicz oraz pana

Rudolfa Mizię.

W bajkowo – baśniowej

scenerii jury przysłuchiwało

się recytacjom 22 uczniów

z klas 4 – 6 ze wszystkich szkół

podstawowych naszej gminy,

oceniając je według kryteriów

regulaminu konkursu.

Wśród deklamowanych

tekstów epickich i poetyckich

największą popularnością

cieszyły się utwory autorstwa

Jana Brzechwy, „ożyli” na

chwilę bohaterowie bajek

Ezopa, Ignacego Krasickiego

i baśni H. Ch. Andersena.

Jury najwyżej oceniło:

P a u l i n ę S z e n d z i e l a r z ,

Seweryna Nawieśniaka, Alicję

Gorońską, Jana Wajdzika z SP

w Dębowcu, Wiktorię Gracką

z SP w Iskrzyczynie, Hannę

Bartoszek z SP w Ogrodzonej

oraz Daniela Dudę z SP

w Dębowcu.

W sumie nagrody książkowe

wręczono 15 uczestnikom

konkursu. Pozostali otrzymali

pamiątkowe dyplomy. Książki

zostały zakupione z funduszy

szkolnych.

Po wręczeniu nagród i gratulacjach

imprezę zakończono

wspólną fotografią wszystkich

uczestników tegorocznego

konkursu.

Krystyna Moskała

Magdalena Staniek

W Dymbowcu w dziewiyńćset

ósmym roku był burlok.

Jednego dnia trefili na

żyłym z Karwinej i wszystko im

wyleciało do luftu. Wszystki ruły.

Jedna ta ruła spadła dziepro

na trzeci dziyń ku wieczoru. A

wszystki ryby łuciykły ze stawa

do lasa.

Prowde mówiym!

Jagech łopowiedzioł, to

mie uznali za głupigo. Alech

dokludził wiadka, co przi tym

był.

kultura i oświata

Przerwa z jabłkiem

Najlepsze Sówki w Gminie

Już po raz trzeci odbył się

Gminny Konkurs Interdyscyplinarny

„Sowa Mądra Głowa”

organizowany przez nauczycielki

nauczania zintegrowanego

w Szkole Podstawowej

w Dębowcu i Urząd Gminy

w Dębowcu, który ufundował

nagrody książkowe dla najlepszych.

13 maja o godz. 9.00 rozpoczęli

zmagania najlepsi

z najlepszych. 26 uczniów

nauczania zintegrowanego

z 4 szkół w gminie zmierzyło

się z zadaniami z wszystkich

dyscyplin, a później po słodkiej

przerwie wykazali się talentem,

wyobraźnią i wielką kreatywnością

tworząc piękne kartki na

zbliżający się Dzień Matki, był

to II etap konkursu.

Po tych umysłowych potyczkach

nadszedł czas oceny prac

przez szacowną komisję. Oto

wyniki :

Na poziomie klasy I najlepsi

okazali się :

I miejsce – Weronika

Bogusz SP Dębowiec

II miejsce – Wiktoria Kojma

SP Simoradz

I I I m i e j s c e – P a t r y k

Wójtowicz SP Dębowiec, Adam

Szeruda SP Iskrzyczyn

Na poziomie klasy II najlepsi

to :

I miejsce - Tomasz Pelar SP

Dębowiec

Gwarą ło dymbowcu

Tyn powiedział, ze to prowda,

bo ta ruła wisiała na wiyrbie,

a na trzeci dziyń

jóm wiater z tej

wiyrby schynył.

A t e r y b y n i e

łuciykły, ale ich ty

ruły, jak spadły do

wody, wychynyły

ze stawu do lasa.

A t o b y ł o r u ł !

Nejdelsze były po

sześć metrów, a na

II miejsce – Michał Biegun

SP Iskrzyczyn

III miejsce - Laura Krawiec

SP Dębowiec, Maja Rakowska

SP Ogrodzona, Piotr Sterkowiec

SP Simoradz

Na poziomie klasy III najlepsi

to :

I miejsce - Joanna Chwastek

SP Iskrzyczyn

I I m i e j s c e – To m a s z

Cieńciała SP Iskrzyczyn

III miejsce – Remigiusz

Borkała SP Dębowiec

Wszystkim zwycięzcom , ich

rodzicom i wychowawcom serdecznie

gratulujemy !!!

Dziękujemy również uczestnikom

za podjęte wyzwanie.

Nauczycielom , którzy zechcieli

zasiąść w komisji za poświęcony

czas. Dyrektorowi SP w

Dębowcu Katarzynie Rymar,

wójtowi gminy Tomaszowi

Brannemu i Dyrektorowi

Gminnego Zespołu Obsługi

Szkół i Przedszkoli Remigiuszowi

Jankowskiemu za

przybycie na uroczyste rozpoczęcie

konkursu i dodanie

otuchy najmłodszym .

Przed nami czas wakacji.

Wszystkim Sowom Mądrym

Głowom życzymy udanego

wypoczynku i do zobaczenia

za rok !

Katarzyna Wojtyczko

wszystki ruły mierziły sztyrysta

łosiymdziesiónt metrów.

Opowiedział

Jan Żmija z Rzeki

U d o s t ę p n i ł

Radny Bronisław

Brudny z Łączki

Strona

15

Dębowieści


16-20 Gimnazjalnik

Dębowieści

Strona

16


16-20 Gimnazjalnik

Strona

17

Dębowieści


16-20 Gimnazjalnik

Dębowieści

Strona

18


16-20 Gimnazjalnik

Strona

19

Dębowieści


sport

Biegać każdy może ! – III Bieg Wiosny w Dębowcu

Strażak pnie się w górę

Zakończyły się rozgrywki

p i ł k i n o ż n e j p o d o k r ę g u

S k o c z ó w. M i m o p o r a ż k i

w ostatnim spotkaniu, awans do

klasy „A” wywalczyła drużyna

LKS „Strażak” Dębowiec.

Z tej okazji okolicznościowy

puchar wręczył zawodnikom

„Strażaka” Wójt Gminy

Dębowiec, Tomasz Branny.

W tegorocznych rozgrywkach

stawka była bardzo

wyrównana, a kandydatów

do awansu co najmniej kilku.

Jednak równa forma prezentowana

przez cały sezon zaowocowała

tak dobrym wynikiem

na koniec zmagań w klasie

„B”. – Był to niewątpliwie

historyczny sezon w dziejach

naszego klubu, ponieważ po

raz pierwszy udało się nam

uzyskać awans do klasy „A”.

Zrobimy wszystko co w naszej

mocy, aby nie była to tylko

jednoroczna przygoda. Zdaję

Pierwszych historycznych

dowodów na to, że biegać

każdy może, doszukamy się już

w III tysiącleciu p.n.e. Z okresu

dynastii faraonów egipskich

pochodzi bowiem, znaleziona

w Sakkarze w grobowcu

dostojnika Ptahotepa płaskorzeźba,

której fragment przedstawia

czterech biegaczy oraz

piątego młodzieńca skaczącego

w dal. Z kolei „Odysea”

i „Iliada” Homera mogłyby

zostać uznane za pierwszy

w historii reportaż sportowy,

gdzie czytamy m.in.: „Dla

mężczyzny nie ma większej

sławy niż posiadanie najlepszej

sprawności w rękach i nogach”

(Laodames w Odysei Homera).

Długo, długo później w 2007

r. na filmowym ekranie pojawił

się kolejny film znanej serii kina

akcji. W „Szklanej Pułapce

IV”, kiedy po raz kolejny super

bohater ratuje cały świat, Bruce

Willis mówi do młodocianego

hakera internetowego, przygotowując

się do ucieczki :

- B i e r z t o r b ę i c h o d ź ,

hakerku.

- Nigdy nie miałem wypadku.

A ty miałeś kiedyś wypadek

- Tak, kilka.

- Co robimy

-Takie coś, co wynaleziono

w latach 60. Nazywa się

jogging, spodoba ci się.

Jak zatem widać, bieganie

jest popularną aktywnością

fizyczną i z powodzeniem

można stwierdzić, że historia

tego sportu jest co najmniej

tak długa, jak długa jest historia

ludzkości i towarzysząca jej -

ludzka rywalizacja. Jogging nie

wymaga zakupu specjalnego

sprzętu, specjalnych pomieszczeń,

organizowania zespołu,

klubu sportowego – jednym

słowem każdy może spróbować

biegania. Wystarczy odrobina

chęci i wolna przestrzeń , którą

można swobodnie przemierzać.

Człowiek od zawsze zmierzał

w kierunku osiągania określonego

celu. Niestety w dzisiejszych

czasach czczenia

błogiego lenistwa – ta dziedzina

sportu straciła na atrakcyjności.

Nagle bieganie wydało się

nudne i niezwykle męczące.

Cała Polska Biega to

akcja mająca pomóc lokalnym

grupom w rekrutowaniu nowych

biegaczy i niwelowaniu popularnego

zjawiska przysysania

się do telewizora, monitora,

telefonu tudzież innych wynalazków

i gadżetów XXI wieku.

10 maja Gmina Dębowiec już

po raz trzeci wzięła udział

s o b i e s p r a w ę , ż e n a s z a

gra wymaga jeszcze wielu

poprawek, ale będziemy nad

tym ciężko pracować na treningach

– zapowiedział architekt

sukcesu, Marek Bakun.

Tak wielkie wydarzenie nie

mogło ujść uwadze władzom

gminy: „Gratuluję zawodnikom,

trenerowi oraz zarządowi

w akcji Polska Biega. Organizatorem

był Gminny Ośrodek

Kultury Sportu i Turystyki

w Dębowcu. W zawodach

uczestniczyło 9 biegaczy,

w tym jedna reprezentantka

płci pięknej. Bieg odbył się

w malowniczym otoczeniu i przy

pięknej pogodzie. Trasa, którą

pokonywali zawodnicy miała

średni poziom trudności i każdy

mógł swobodnie ją przebiec.

Bieg zabezpieczali Strażacy

z OSP w Dębowcu, Policja

ze Strumienia i Cieszyna,

a także służby medyczne ze

Skoczowa, którym należą się

podziękowania za współorganizację.

Nagrody zawodnikom

wręczał Wójt Gminy Dębowiec,

Tomasz Branny.

wspaniałego sukcesu. Muszę

przyznać, że śledziłem wyniki

„Strażaka” z dużym zainteresowaniem.

Życzę im aby tak

wysoką formę prezentowali

również w przyszłym sezonie.

Cieszę się, że wreszcie sport

w naszej gminie zmierza we

właściwym kierunku. W tym

sezonie awanse uzyskały

M i e j m y n a d z i e j ę , ż e

w p r z y s z ł y m ro k u g ro n o

biegaczy w Gminie Dębowiec

zdecydowanie się powiększy.

Zapraszmy wszystkich do

biegania. A o to jak przedstawiają

się wyniki III Biegu

Wiosny w Dębowcu:

Kategoria mężczyzn

1.Mikołaj Góralik czas:

19,48 min.

2.Jarosław Głowinkowski

czas: 20,01 min.

3.Mirek Niemiec czas:

20,29 min.

Kategoria Kobiet:

1.Natalia Pszczółka czas

26,36 min.

Estera Brudny, GOKSiT

Dębowieści

również siatkarki UKS „Dębowianka”

oraz juniorzy LKS

„Wyzwolenie” Simoradz, którym

również serdecznie gratuluję” –

powiedział Tomasz Branny.

Z niecierpliwością czekamy

na nowy sezon i liczymy, że

przyniesie on również duże

sukcesy sportowców z terenu

naszej gminy.

Strona

20


sport

Turniej Tenisa

Stołowego

W dniach od 27.04.2009 do

08.05.2009 w Środowiskowym

Ośrodku Kultury odbył

się Turniej Tenisa Stołowego

organizowany przez Stowarzyszenie

Organizacji Społecznych

„Inicjatywa” w Ogrodzonej.

Do turnieju zgłosiły się

22 osoby. Decyzją organizatora

zostały stworzone dwie

kategorie wiekowe. Kategoria

wiekowa do 16 lat liczyła 13

uczestników, a kategoria

powyżej 16 lat liczyła 9 uczestników.

Turniej był rozgrywany

metodą „każdy z każdym”.

Po zaciętych pojedynkach

zostali wyłonieni zwycięzcy.

W k a t e g o r i i j u n i o r z y n a

pierwszym miejscu uplasował

się Nikodem Sikora na drugim

stopniu znalazł się Dominik

Kurek zaś trzeci okazał się

Przemysław Wróbel. Równie

zacięta walka toczyła się

w kategorii powyżej 16 roku

życia zwycięzcą okazał się

Zbigniew Sikora, na drugim

miejscu tuż za zwycięzcą

znalazł się Bolesław Ciemała,

z a ś n a t r z e c i m m i e j s c u

uplasował się Daniel Grzybek.

Władze Stowarzyszenia „Inicjatywa”

w Ogrodzonej pragną

podziękować wszystkim tym,

dzięki którym turniej mógł

się odbyć. Przede wszystkim

władzom Kółka Rolniczego

w Ogrodzonej za bezpłatne

udostępnienie sprzętu i sali

oraz sponsorom i wolontariuszom.

Przy okazji Stowarzyszenie

Organizacji Społecznych

„INICJATYWA” w Odgrodzonej

pragnie poinformować wszystkich

zainteresowanych, że

w tym roku odbędą się jeszcze:

III Rodzinny Rajd Rowerowy

II Turniej tenisa stołowego

I Turniej bilardowy

Już dziś wszystkich serdecznie

zapraszamy, a terminy

i szczegóły zostaną podane

w mediach i na plakatach.

międzynarodowy

turniej piłkarski

W dniach od 30.05 do 13.06

bieżącego roku LKS „Wyzwolenie”

Simoradz gościł młodych

sportowców z zaprzyjaźnionego

klubu FV Weidenberg

(Niemcy). Wspólnie

prowadzono różne zajęcia,

których podsumowaniem były

turnieje piłkarskie. Pierwszy

z nich odbył się 31.05.2009

z udziałem drużyn juniorów

młodszych z klubów: FK Banik

Albrechcice (Czechy), SV

Weidenberg (Niemcy), SK

Ćierne (Czechy), CK Ćadca

(Słowacja), LKS Goleszów,

LKS Simoradz. Po emocjonujących

zmaganiach zwycięzcami

okazali się piłkarze CK

Ćadca. Pozostałe miejsca na

podium zajęli również goście

Mirosław Gajdacz

z zagranicy:

2 miejsce – FK Albrechcice

3 miejsce – SK Ćierne

Następne zawody odbyły się

11.06 z udziałem drużyn żaków

SV Weidenberg I, SV Weidenberg

II, SK Skalite, LKS

Simoradz. Tym razem

najlepsza okazała się

drużyna Simoradza

pokonując w finale SK

Skalite.

Wspólne spotkania

mogły się odbyć dzięki

wsparciu udzielonemu

przez Polsko-Niemiecką

Współpracę

Młodzieży.

LKS „Wyzwolenie”

w Simoradzu

Turniej Judo z okazji

Dnia Dziecka

W d n i u 3 1 . 0 5 . 0 9 n a

sali sportowej Gimnazjum

w Dębowcu odbył się Turniej

Judo z okazji Dnia Dziecka.

W turnieju wzięło udział 98

z a w o d n i k ó w z d w u n a s t u

klubów. Wśród nich było 14

zawodników Stowarzyszen

i a S p o r t o w e g o „ DĄ B ”

Dębowiec, trenujących na

co dzień pod okiem Henryka

Kubicy. Poniżej prezentujemy

wyniki osiągnięte przez reprezentantów

naszej gminy:

GRUPA KATEGORIA ZAWODNIK LOKATA

Młodsza 22 kg Jakub Chmiel 4 miejsce

(przedszkolaki)

26 kg Natalia Mohr 2 miejsce

Łukasz Lipowski 3 miejsce

Malina Dawid 4 miejsce

26 kg A Paulina Wróbel 3 miejsce

26 kg B Wiktoria Kania 3 miejsce

33 kg Martyna Kurek 3 miejsce

39 kg Radosław Palica 3 miejsce

Dawid Oramus 2 miejsce

Starsza

35 kg Filip Czylok 3 miejsce

(uczniowie szkół

40 kg Mateusz Mohr 3 miejsce

podstawowych)

43 kg Patryk Wyleżoł 3 miejsce

Dominik Mogielnicki 4 miejsce

+ 58 kg Patrycja Kocoń 2 miejsce

Wójt Gminy Dębowiec Tomasz Branny

nagrodził 4 zawodników Stowarzyszenia

Sportowego „DĄB” Dębowiec nagrodami za

osiągnięcia sportowe:

Dominikę Błasiak

Wioletę Porębską

Kingę Stoszek

Ryszarda Kubicę

Strona

21

Dębowieści


ogłoszenia

INFORMACJA

GOKSiT informuje, że zgodnie z wcześniej

podanymi na stronie Urzędu Gminy Dębowiec

terminami ukazywania się Dębowieści,

materiały do publikacji należy przesyłać do:

- 16.06.2009, wyd. maj - czerwiec,

- 18.08.2009, wyd. lipiec - sierpień,

- 20.10.2009, wyd. wrzesień - październik,

- 10.12.2009, wyd. listopad - grudzień.

Materiały do publikacji, artykuły, felietony,

ogłoszenia i inne informacje prosimy

przesyłać bezpośrednio na adres mailowy

redakcji gok@debowiec.cieszyn.pl lub

składać osobiście w:

- siedzibie Ośrodka, Łączka 71,

- Urzędzie Gminy Dębowiec, ul. Katowicka

6 (P. Błażej Żebrok, blazej.zebrok@debowiec.

cieszyn.pl).

Zapraszamy do współpracy.

REDAKCJA

ZAPROSZENIE

W dniu 11.07 br. zarząd OSP Gumna serdecznie

zaprasza do kibicowania uczestnikom

II Turnieju Sportowego Komendanta

Gminnego Gminy Dębowiec. Impreza

odbędzie się na boisku sportowym KORONA

Gumna, rozpoczęcie jest planowane na

godz. 14:30. Do udziału w turnieju zostały

zaproszone jednostki ochotniczych straży

pożarnych z 6 miejscowości naszej gminy,

jednostki OSP Zamarski, OSP Cieszyn-

Krasna oraz jednostki ratowniczo- gaśnicze

z Cieszyna i Skoczowa. Rywalizacja

odbywać się będzie w dwóch konkurencjach,

piłka siatkowa oraz strzelanie z broni

pneumatycznej.

Zarząd OSP Gumna

PODZIĘKOWANIA

AEROBIK

Zachęcamy wszystkich chętnych do zapisywania

się na zajęcia z aerobiku. Zajęcia

odbywać się będą w Gminnym Ośrodku

Kultury, Sportu i Turystyki w Łączce.

Ćwiczenia będą prowadzone w dwóch

grupach treningowych. Już 06 lipca (poniedziałek)

o godzinie 18:00 odbędą się

pierwsze zajęcia z aerobiku. Natomiast 09

lipca (czwartek) o tej samej porze przyjdzie

czas na gimnastykę ogólno usprawniającą.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

pod numerami telefonów (033)8588351 lub

512298558.

GOKSiT

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu

i Rekreacji w Dębowcu składa serdeczne

podziękowania Panu Karolowi Chwastkowi

za przekazanie darowizny w postaci

artykułów spożywczych w trakcie organizacji

zakończenia roku szkolnego dla

zespołów regionalnych działających przy

GOKSiT

OGŁOSZENIE DLA

DZIECI

Szanowni Rodzice, drogie dzieci,

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki

organizuje w dniach 29 czerwca, 1 lipca, 3

lipca b.r. SPOTKANIA Z BAJKĄ.

Bajki będą wyświetlane od godziny 10.00

do 12:00. Serdecznie zapraszamy wszystkie

dzieciaki, które spędzają wakacje w domu

do sali konferencyjnej naszego Ośrodka,

w Łaczce, nr 71. W razie pytań prosimy

o kontakt telefoniczny (033) 858 83 51.

Dębowieści

Strona

22


Reklamy

USŁUGI OPIEKUŃCZO

– LECZNICZE

Pełny zakres, również

całodobowo

517 147 852

692 762 676

PKO BP

Agencja w Dębowcu

ul. Skoczowska 1

BONUS

tel. 033 856 25 83

Zapraszamy

od pon.-pt. 8.30 - 16.30

sobota 8.00 - 12.00

Ubezpieczenia

i tłumaczenie dokumentów

z języka niemieckiego

Tadeusz Michna i Dariusz Heczko

Iskrzyczyn 87

tel. 856 23 73, 0601 261 971

- ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW)

- majątkowe, rolne (obowiązkowe upraw,

zwierząt, drobiu)

Strona

23

Dębowieści


Wspomnienia z Londynu

„ K t o j e s t z m ę c z o n y

Londynem, jest zmęczony

życiem”, napisał swego czasu

S a m u e l J o h n s o n ( 1 7 7 7 ) ,

i trzeba przyznać, miał rację...

Nasza wspaniała przygoda

rozpoczęła się 2 czerwca 2009

o godz. 8.oo, kiedy autokar

z biura podróży „Globus”

zabrał nas do stolicy Europy-

Londynu. Uczestnikami tej niezapomnianej

wycieczki była

młodzież z Ustronia, Skoczowa,

Zwardonia, oraz z Dębowca

– Karolina Cyganek, Dawid

Matuszny, Katarzyna Siewko,

Ewelina Gil, Daria Duda, Natalia

Ryczek, Paweł Chwastek,

Arnold Brożek, Mateusz Żebrok

i Aleksandra Żebrok.

Anglia jest miejscem

naprawdę wyjątkowym i to już

od samego początku, kiedy

płynąc promem z Francji przez

kanał La Manche, przywitały

nas przepiękne, białe, klifowe

skały.

Byliśmy w Anglii !!! Z portu

w Dover do Londynu dzieliło

już niewiele...

L o n d y n p r z y w i t a ł n a s

cudowną pogodą. Będąc największym

miastem Europy

(prawie 8 mln mieszkańców)

Londyn ma w sobie coś

wyjątkowego, ekscytującego

i kuszącego. Na każdym kroku

spotyka się pamiątki wspaniałej

przeszłości: od rzymskich

ruin, przez średniowieczne

sale bankietowe, wspaniałe

kościoły projektu sir Christophera

Wrena, po eklektyczną

wiktoriańską architekturę

z okresu największej świetności

Imperium Brytyjskiego.

Będąc w Londynie zwiedziliśmy

główne jego atrakcje, m.in.

Big Ben, Houses of Parliament,

pałac Buckingham (rezydencja

Krółowej Elżbiety)- gdzie oglądaliśmy

zmianę warty, Westminster

Abbey, gdzie odbywały

się koronacje króli, a księżna

Diana brała tam ślub , twierdzę

Tower- gdzie oglądaliśmy np.

klejnoty królewskie. Będąc

w Londynie spacerowaliśmy

po słynnym Tower Bridge,

zwiedziliśmy cudowną katedrę

św. Pawła, muzeum figur

woskowych Madame Tussaudsgdzie

zrobiliśmy sobie zdjęcie

np. z Prezydentem Obamą, czy

Rodziną Królewską. Niesamowite

wrażenie zrobiło na nas

Muzeum Historii Naturalnej (najpiękniejszy

budynek muzealny

w Londynie) – gdzie podziwialiśmy

zwierzęta z całego świata

oraz zobaczyliśmy w naturalnej

wielkości szkielety dinozaurów.

Byliśmy również na Trafalgar

Square z kolumną admirała

Nelsona i National Gallery,

z w i e d z i l i ś m y m i a s t e c z k o

chińskie (China Town), budynki

Gwardii Królewskiej, plac

Piccadilly z bogiem miłości.

Dużo przyjemności sprawił

nam spacer po Greenwich

z p a r k i e m k r ó l e w s k i m .

Górujący nad Tamizą gmach

Royal Naval Collage należy

do najpiękniejszych budowli

stolicy. W Greenwich

również znajdują się

inne atrakcje turystyczne

m.in. Narodowe

M u z e u m M o r s k i e

i Obserwatorium Królewskie.

Mosiężna linia

przecinająca dziedziniec

biegnie w Greenwich

w z d ł u ż p o ł u d n i k a

zerowego, który jest

podstawą obserwacji

astronomicznych oraz

określenia długości geograficznej,

a największe

powody do chluby

to czas Greenwich (

Greenwich Mean Time;

GMT), bowiem cały

świat reguluje zegarki

w odniesieniu do GMT.

Niesamowitym przeżyciem

była dla nas przejażdżka

na największym zbudowanym

do tej pory, wysokim na

135 metrów, diabelskim kole

- London Eye. „Londyńskie

Oko” obraca się z gracją nad

Tamizą, a przejażdżka jedną

z 32 gondoli, trwająca około 30

minut zapewniała nam niezapomniany

widok na cały Londyn

i jego przedmieścia łączące się

z terenami wiejskimi.

L o n d y n z a s k o c z y ł n a s

również rozległymi zielonymi

terenami, przepięknymi parkami

jak Hyde Park, Green Park i St.

James’s Park, w których podziwialiśmy

cudowną roślinność

i ciekawe okazy zwierząt.

W Londynie można spędzić

mnóstwo czasu na Oxford

Street robiąc zakupy, czy to

w Primarkt, czy w elitarnym

Harrodsie, czy w szęciopiętrowym

sklepie dla dzieci

Hamleys, w którym można

kupić zabawki z całego świata.

Londyn swą wyjątkową

atmosferę zawdzięcza zarówno

przepięknym budowlom, ale

również życiu, jakie toczy się

na jego ulicach. Jest to prawdziwie

kosmopolityczna metropolia,

zamieszkana w ponad

jednej trzeciej przez ludność

obcego pochodzenia. Mogliśmy

tu spotkać mnóstwo ludzi

z Karaibów, Indii, krajów śródziemnomorskich

i Dalekiego

Wschodu, co tworzy wielokulturowy

obraz miasta.

Będąc w Anglii zwiedziliśmy

również miasteczko-Oksford

(Oxford). Jest to jedna z największych

atrakcji turystycznych

Anglii, a na intensywnym

zwiedzaniu można tu spędzić

kilka dni. W Oksfordzie mieści

się Uniwersytet, który jest

jednym z najznakomitszych

instytucji akademickich na

świecie, a niektóre budynki uniwersyteckie

to najwspanialsze

osiągnięcia angielskiej architektury.

Nie mogliśmy wyjechać

z Anglii, nie będąc w Windsor,

k r ó l e w s k i e j r e z y d e n c j i

oddalonej o 34 km na zachód

od Londynu. Nad miastem, na

stromym kredowym wzgórzu,

k r ó l u j e W i n d s o r C a s t l e .

Potężne, szare mury zamku

i wysunięte bastiony sprawiają

niesamowite wrażenie. Tutaj

mogliśmy zwiedzić bogate,

pozłacane komnaty królewskie,

kaplicę św. Jerzego- patrona

Anglii (miejsce spoczynku

członków rodziny królewskiej),

zobaczyć część prywatnej królewskiej

kolekcji sztuki oraz

Domek Lalek Królowej Marii.

To co zobaczyliśmy i przeżyliśmy

pozostanie na zawsze

w naszej pamięci.

A n g l i a w s z y s t k i c h n a s

urzekła i choć poznaliśmy tylko

jej niektóre miejsca wróciliśmy

zachwyceni.

Niektórzy z nas już teraz

z n a l e ź l i s w ó j ó s m y c u d

świata...

Aleksandra Żebrok

Dwumiesięcznik „Dębowieści”; Redaktor naczelna: Estera

Brudny; stali współpracownicy: Agnieszka Migacz, Błażej Żebrok,

Barbara Karnas-Greń; adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury,

Sportu i Turystyki w Dębowcu, Łączka 71, 43-426 Dębowiec;

adres e-mail: gok@debowiec.cieszyn.pl; tel: 033 858 83 51;

Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne „MODENA” Sp. z o.o.,

43-400 Cieszyn, ul. Mała Łąka 17, tel.: 33 852 36 65, fax: 33 857

89 65, www.drukarniamodena.pl.

More magazines by this user
Similar magazines