13.01.2015 Views

Gupt Panth ka Shajra

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

•Ilttel'i^ ^fvk^ '(>^«| 'Plkfclte Jlc l)K 1kte I*'.'- 1'

KljSkP.ft_ &kkl>* emtio: klh Ikk3 l/ik'l}' lf|k klkH MfcM

l>;k k£ (k)>!te Iftklfckfl .1»kV*ftp. Iklk 21k 'Ik k.llM

lblkJ91 kite -{j I^Pkk 3k 9k 1918 kite lfe 1918 UP 'bj

^ l)At(J> \£7 l>k9H fck k. S^Al P b k P k b kb, l„V'

T-lk iktelk V*}k-D 'I

'Ikctelfoto klk K.S kjaklfrft k.Pg k k h ^fllki

•Puk> Hfl.|>i98 3k 9k lkk km>k

'llfsktlfek klk k31te ibftft §lk ItfclM ' ' I * i/Hk I;**

'Ito'l'P Ik

I k k i l ^ t clPbkj WfiSkfettft b£ lkk IP fok31te Iklk rik

-tek9£ klPbke 18(31kkk eTcPk Skjilk ft.k kite IkkHi 1

-bte \fi.YM\y 18G&kftft .^ki^lk 1)31* kite 13Kte ^ 11k* M/Hkk

Jjite S,k>JlP P.te kite "kfekb $ \}» »•••

.9k tfok 8 ifcjkte kite IfcJkkj kite; k.kJP fete s i,U >H K

kite "k.^pft P,te 8 kftl9 fc.te elk ' » " U * Pik|M»

"Pltetfift S k1$$ 'kli | Itek.E) -lbkt) elk kftil \.M ' Hl-T,

»kfttai>fc 'k'.- '31kfc 'kUkte kfelk'felted 'Plfkk 'kit- 'i- 11

8Shk 'ifelk vkr-f >-Wft'ek*l}> 'Plklk 'HXlk 'klk Ik I kilt

k>s) Mkl9 'klHk* 'kltek .'*fek 'klft ftl» Hhto ' U l ) ^ HJ te*

l t e t e ^ t 1*0* WHift 5kk8 » k ftVJ*t* ftftl* klW.lm 1/1.K

-SIP pUJ> 'lb) ftlj* 18k& 'IP. k 9 V_$8 kH* e!3 H, '

lk_ 18 k.31te 1313 lkkU>«i> istfi 18hP> kite 'hto IK »>

lib feft 'k.HPft 'k.klkk. 'bA» 'Pkl>h 18P18 tol)'W'

lkle'^ Pkkk 18P18 P.k8 Ifk ft^k |'k».k elPkk Ik^k

^pj> IV : Kl)k 18P18 lli 'V5> U^S. k l ^ ^kj9 ,|j

Ukl^ lVlX.k^lli 3mite J8b3W elfe 'SWIj |JWV1H HJ

elks Pk\>k 'V18*kle 'kltReX 'kkl91k 'k.l^ek 'kl> I I

'«k Ik r > >a k^k 'PIPk P.k: MhcSfc U* 'Will

telk 'V-P 'M> 'kcH ' M b9 'b,lk 'PkVfkc ' k l k 'kll-k |H

•l.telkfi »5 Ikekilct H » 18kSi k.P/k^. p ^ '| 19i lj WS

*3k ej> k P ^IfcUt l«-.tcik lie :.tt3 9k 0«lkfekR -elki

•'^8 1jkk/*9kkl lek 8kt SsfclkPl, P.kk k»« '% 198. P ^ k s

b|_l§1^ k P fe9 31151»2 |5 ^RlkkH 9l» k9 % 1{8 ' k 9 IJPlk

]9k -l»ftD> Sk9 ^Pb13kj (8k/*18 (tit cfk; .te9 31fclkj t«l}ik«

k.9 | |)1J8 . ' ^ feklk 19k \V'ft (k9 ^Pbl3te |81ktbU«:Ik

t V8l» k l ' 'IS* l^Hk |9P P)| IteU* l]-R §>t9 kke- '.k^

t,k.k§)19k kWc'.to*k.9l^ \5k 'Ut»l>-k

§lk efiv b> klel)ek «1> Xe H>»k» ejk EC kl>§»k e|h >"c

>(3klfek tl> \ kkllt B3kW ejlv o c kl> 5131k elK 3\>k

- ^llt il)v 7\k eljv 6>\k eft M 1» kR19 eft k\

3k9ikt eft A\k IPkR eft El 35*k fe3kke eft

•e\t 11 efckk 3k9k ift r o\ Pl>klkfl e3PR eft 7)

VjlJ'Te 31l5lte tflJlb l)lkbk 3k.9keP S A*tH ^ l^-fllkkB

.1* 1313 elk9 k k -\5h. Ihlkj 31»51te J8lj1k %\y kkk\>P

1\t e'Pk k$ elk; lkk k^ e£ lh1c 31151k* L«

IklkkPi k|3P8^ M t t ' ^ ^ ^ lj 8| Uke ^ frklpk 19Vft klfckft

ce ',91ftkk18 PH1Vtlekl3<ek •£ '3k9k kl>ftkft V l J

18PP* 'Ik l k ^ 1Pl8(}o ikiklePv HiPiS > lte ^ k VVj 18kft9

k.V\» ;k\e '3k9k k|3gH5kf 'klfeft tel>8A» ifeke

k t 'e9I8 19 » A-«'l>P911t 19ift te '|fll9 191ft "ee 'eWlk 191ft

\ 'b§ l«lP5!t»P. 81^ \\%h ^i9k "te9 H|8 81^ -kfe

-Ik k 'H^ftj^^P. »e PkV e^k» ftkk8l9 k '/tCike

\ S\k k\* A\lW3kk U^lj f I *3k9

lk:|8P "e '3k9k |Xb 11 *3kl9lk C*l o\p lk|>,lk 71 -fe

Slfclki 18 Rfllkkp klk 3 k 9 k 3At>i8 ^k ibtfllkkft 1ft

1313 *1k9 kkc "llkj ebk*P 1818 ib& 91kii 31k • k. fWl

tiV.ft Iklk 181^»« 5,PUeft k.k.3 8. lk\P- fc'k '^1 89 k>k 31k

b\!ft IVkk: 3>Wk l/l« 18Kg elk; ,^lk ft'^fek 3

•*>tfe k*ie ^{8 31>P- i.Rlk)8lft 8. l}«*t kite "klk: Itete'kk Pl3

1ft Skftk klk MMte 8.1k. .^l>lkbk ftJ9b \$ Ulft.R

If

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!