Ing. Petra Benešová České - Vysoká škola obchodní v Praze

vso.cz

Ing. Petra Benešová České - Vysoká škola obchodní v Praze

Jméno, titul Název publikace Vydavatel ISBN Rozsah Typ publikace

(VŠ učebnice,

článek apod.)

Ing. Petra

Benešová

Doc. RNDr.

Václav

Bezvoda,

DrSc.

Ing. Milan

Brož, CSc.

Doc. Ing.

Alexander

Fazik, CSc.

Ing. Soňa

Gullová,

Ph.D.

Ing. Iveta

Hamanerh,

Ph.D.

Zuzana

Hanyková

Doc. Ing.

Helena

Horáková,

CSc.

České a německé lázeňství

v programu Erasmus

Wellness – rozmar, nutnost

nebo příjemná a zdraví

prospěšná součást života

Praha známá i neznámá

MS Excel 2007/2010: Vzorce,

funkce, výpočty

Základy informatiky

Microsoft Excel 2007/2010 –

Vzorce, funkce, výpočty

Čítanka: Sociologie volného

času a cestovního ruchu

Úvodní slovo na semináři:

Trávení volného času v České

republice ve srovnání

s evropskými zeměmi

Mezinárodní obchodní a

diplomatický protokol

The „faux pas“ Most

Frequently Commited

Celkem 12 článků v roce 2011

Střední východ – cestovní ruch

jako zdroj ekonomického růstu

regionu

Vliv globální krize na cestovní

ruch

Komunikace jako pracovní

nástroj průvodce

Základy marketingu

COT, 2011 2 strany Článek

vědeckopopulární

Computer

Press, 2011

VŠO, Praha,

2011

Computer

Press, a.s., 2011

VŠO, Praha,

2011

ISBN:

978-80-

251-

3267-8

ISBN:

978–80-

86841–

32-8

ISBN:

978-80-

251-

3267-8

ISBN:

978-80-

86841-

35-9

616 stran/

144 stran

vlastních

Kniha

148 stran Skripta

616 stran Kniha

297 stran Kniha

MČSS, 2011 2 strany Publikovaný

příspěvek ve

sborníku

nerecenzovaný

Grada, 2011 ISBN: 253 stran Kniha

978-80-

247-

3777-5

Journal od

Tourism and

Services, 2011

VŠH v Praze,

2011

JČU, České

Budějovice,

2011

Sborník APČR,

2011

VŠE, Praha,

2011

ISSN:

1804-

5650

ISBN:

978-80-

87411-

15-5

ISBN:

978-80-

7394-

315-8

ISBN:

978-80-

245-

1760-5

8 stran Článek ve

vědeckém

recenzovaném

časopise

Článek

vědeckopopulární

6 stran Publikovaný

příspěvek ve

sborníku

recenzovaný

8 stran Publikovaný

příspěvek ve

sborníku

nerecenzovaný

11 stran Publikovaný

příspěvek ve

sborníku

recenzovaný

31 stran Skripta


Ing. Petr

Houška

Ing. Pavel

Janků

Doc. RNDr.

Miloš Kaňka,

CSc.

Doc. Ing.

Pavel

Krpálek, CSc.

Kvalita ve službách cestovního

ruchu

Doc. Indrová, Ing. Houška, Ing.

Petrů

Kapitoly: 2.3.7 – ½, 2.3.8.,

2.3.9,2.4, 3-3.2.1., 3.2.2 – ½,

3.3, 3.3.1. – ½, 3.3.2.-3.3.3.,

3.3.4. – 2/3, 3.3.5, 4.2 – 4.4.4,

4.5.1, 5

Theoretical basis for

understanding quality in

tourism from perspective of

the Czech Republic´s practice

Sborník vědecké konference

Žilinské univer.

v Žilině (Digital Airport)

Sborník vědecké konference

Technické univerzity v Košicích

Učebnice kvantitativních

metod

KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína

(podíl 0,5) – KRPÁLEK, Pavel

(podíl 0,5). Zvyšovanie kvality

kvalifikačních prác budúcich

učiteľov ekonomických

predmetov. In: Média a

vzdělávání 2011.

Speciální vydání Media4u

Magazine č. X2/2011

KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína

(podíl 0,5) – KRPÁLEK, Pavel

(podíl 0,5). Inovace

bakalářského studijního

programu

„Vzdělávání v ekonomických

předmětech“ na VŠE v Praze.

Media4u Magazine č.4/2011.

KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína

(podíl 0,33) – KRPÁLEK, Pavel

(podíl 0,33) – ŠTÚR, Milan

(podíl 0,33). Spôsoby

implementácie výchovy k

podnikavosti. In: Evropské

pedagogické fórum 2011,

mezinárodní vědecká

konference „Současná

společnost a profese učitele“.

KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína

(podíl 0,33) – KRPÁLEK, Pavel

(podíl 0,33) – ŠTÚR, Milan

(podíl 0,33). Vplyv globalizácie

Oeconomica,

Praha, 2011

VŠO v Praze,

o.p.s., 2011

Žilinská

univerzita

v Žilině, 2011

Tech. Univerzita

V Košicícch,

2011

Idea servis,

2011

Media4U,

recenzovaný

časopis pro

podporu

vzdělávání,

2011

Media4U,

recenzovaný

časopis pro

podporu

vzdělávání,

2011

Hradec Králové:

Magnanimitas,

2011

Hradec Králové:

Magnanimitas,

2011

ISBN:

978-80-

245-

1766-7

ISSN:

1804-

5650

ISBN:

978-80-

85970-

71-5

ISSN:

1214-

9187

ISSN:

1214-

9187

ISBN:

978-80-

904877-

6-5

ISBN:

978-80-

904877-

7-2

169

celkem

98 stran

autorsky

Kniha

16 stran Článek ve

vědeckém

recenzovaném

časopise

Publikovaný

příspěvek ve

sborníku

recenzovaný

Publikovaný

příspěvek ve

sborníku

nerecenzovaný

248 stran/ Kniha

120 stran

vlastních

5 stran Článek ve

vědeckém

recenzovaném

časopise

5 stran Článek ve

vědeckém

recenzovaném

časopise

6 stran Publikovaný

příspěvek ve

sborníku

recenzovaný

5 stran Publikovaný

příspěvek ve

sborníku

recenzovaný


Ing. Lukáš

Malec, Ph.D.

PhDr. Jiří

Novák

Doc. PhDr.

Jana

Oliveriusová,

CSc.

Ing. Monika

Palatková,

Ph.D.

na podnikavosť. In: MMK 2011,

International Masaryk

Conference for Ph.D.

Students and Young

Researchers.

Učebnice kvantitativních

metod (spoluautor)

Psychologické praktikum

Psychologická rovina činnosti

pracovníka v CR

Nástin dějin kultury

Marketingový management

destinací

A Comparison Of Financial

Instruments For Tourism Policy

Implemetation In Switzerland

And Austria And Their Possible

Application In The Czech

Republic

The 7-S-Mckinsey Model: An

Implementation Tool Of A

Destination Marketing Strategy

In The Czech Republic

Geografická poloha a

positioning České republiky

jako „středoevropské“

destinace. Místo jako značka.

Analýza systému řízení kvality v

sektoru turistických

informačních center v České

republice

3. mezinárodní konference

Hotelnictví, turismus a

vzdělávání

Zhodnocení vybraných

finančních nástrojů k

Idea servis,

2011

VŠO, Praha,

2011

Sborník APČR,

2011

Idea Servis,

2011

Grada

Publishing,

2011

Journal of

Tourism and

Sevices, VŠO

v Praze, Vol. 2,

No. 03/2011

Global

Management

Journal, Poznan

University

College of

Business

Scientifi c

Publishing,

Vol. 3, No. 1, 2

/2011

Centrum

podpory

marketingového

vzdělávání, o. s.

(CPMV),

09/2011

Vysoká škola

hotelová, Praha,

12/2011

ESF MU, Brno,

11/2011

ISBN:

978-80-

85970-

71-5

ISBN:

978-80-

86841-

33-5

ISBN:

978-80-

85970-

72-2

ISBN:

978-80-

247-

3749-2

ISSN:

1804-

5650

ISSN:

2080-

2951

248 stran/

110 stran

vlastních

CD-ROM

46.454 kB

Kniha

Skripta

21 stran Publikovaný

příspěvek ve

sborníku

recenzovaný

134 stran Skripta

208 stran Kniha

s. 40 – 63 Článek ve

vědeckém

recenzovaném

časopise

s. 44 – 54 Článek ve

vědeckém

recenzovaném

časopise

Článek

vědeckopopulární

Publikovaný

příspěvek ve

sborníku

recenzovaný

Publikovaný

příspěvek ve


PhDr. Mgr.

Hana

Romová

implementaci politiky turismu

na příkladu Švýcarska a České

republiky

Vědecký výzkum a výuka

jazyků IV 2011

International Programmes and

Language Education

Jazykové vzdělávání

v ekonomických oborech a

jeho cílové úrovně podle SERR

pro jazyky

UHK, Hradec

Králové, 2011

ESF MU, Brno,

2011

ISBN 978-

80-7435-

136-5

ISBN 978-

80-210-

5495-0

sborníku

recenzovaný

12 stran Publikovaný

příspěvek ve

sborníku

recenzovaný

s. 37 – 44 Publikovaný

příspěvek ve

sborníku

nerecenzovaný

Doc. PhDr.

Zoltán Rózsa,

Ph.D.

Doc. Ing. Ivo

Straka, CSc.

Doc. Ing.

Alžbeta

Kiráľová,

PhD, Doc.

Ing. Ivo

Straka,CSc.

Současné trendy ve výuce

cizích jazyků a mezinárodních

jazykových zkoušek

Marketing research - course

book

Špecifické produkty sietí

ziskových a neziskových

organizácií In: Cibáková – Malý

a kol.: Dopady vybraných

verejných politík na regionálny

rozvoj v Slovenskej a v Českej

republike.

Analýza štruktúry študijného

programu

crr.sk, 2011

crr.sk, 2011

Inštitút

aplikovaného

manažmentu,

Trenčín, 2011

ISBN:

978-80-

9704-

957-7

ISBN:

978-80-

970495-

6-0

ISBN:

978-80-

970802-

1-1

Editorial VŠO, Praha ISSN

1804-

5650

Editorial VŠO, Praha ISSN

1804-

5650

Sustainable Development as a

Competitive Advantage of

Destination: Best Practice

from the Czech Republic. In:

UNWTO Algarve Forum

Tourism and Science: Bridging

Theory and Practice.

67 stran Skripta

151 stran/

9stran

Kniha

12 stran Publikovaný

příspěvek ve

sborníku

recenzovaný

1 strana Journal of

Tourism and

Services

2/2011

1 strana Journal of

Tourism and

Services

3/2011

UNWTO, 2011 22 stran Publikovaný

článek v

sborníku

Doc. Ing. Ivo

Straka, CSc.,

Doc. Ing.

Alžbeta

Kiráľová,

PhD.

Sustainable Development as a

Competitive Advantage of

Destination: Best Practice

from the Czech Republic. In:

UNWTO Algarve Forum

Tourism and Science: Bridging

Theory and Practice.

UNWTO, 2011 22 stran Publikovaný

článek v

sborníku

Doc. JUDr.

PhDr. Jan

České dějiny pro průvodce a

pracovníky v cestovním ruchu

VŠO, Praha,

2011

ISBN:

978-80-

182 stran,

spoluautor


Štemberk,

Ph.D.

Ing. Marie

Švarcová,

Ph.D.

Ing. Šárka

Tittelbachová

Ing. Hana

Zábranská

Československý občan a

svoboda pohybu, in: Jana

Čechurová – Lukáš Šlehofer a

kol., Ústava 1920. Vyvrcholení

konstituování

československého státu

Československo-polská

turistická konvence 1925, in:

Slovanský přehled 97, č. 1-2.

Blatenský „Baťa v růžích“;

velkopěstitel růží Jan Böhm, in:

Jihočeský sborník historický 80,

Čeští turisté a slovinské hory i

pobřeží v první polovině 20.

století, in: Alenka Jensterle-

Doležalová a kol.: Vzájemným

pohledem. Česko-slovinské a

slovinsko-české styky ve 20.

století = V očeh drugega.

Češko-slovenski in slovenskočeški

stiki v 20. stoletju

Grafická podpora přednášek

Obchod a finance 2011

Aktuálne trendy manažmantu v

konkurenčnom prostredí

Turismus a veřejná správa

Palatková, M., Tittelbachová,

Š.: Analýza systému řízení

kvality v sektoru turistických

informačních center v České

republice

3. mezinárodní konference

Hotelnictví, turismus a

vzdělávání, VŠH v Praze (říjen

2011)

Vzdělávací modul pro

podnikatele

Udržitelný turismus

Leges, 2011

HÚ AVČR, 2011

JM, 2011

NK ČR, Praha,

2011

Management

Press, 2011

CZU Praha,

Katedra

obchodu a

financí, 2011

Slovenská

poľnohospodárska

univerzita,

Nitra, 2011

Grada

Publishing,

s.r.o., Praha,

2011

Vysoká škola

hotelová,

12/2011

86841-

34-2

ISBN:

978-80-

87212-

67-7

ISSN:

0037-

6922

ISSN:

0323-

004X,

ISBN 978-

80-

87311-

11-0

ISBN:

978-80-

7050-

604-2

ISBN:

978-80-

213-

2235-6

ISBN:

978-80-

247-

3842-0

ISBN:

978-80-

87411-

15-5

s. 76 – 87 Kniha

s. 217 –

231

Článek ve

vědeckém

recenzovaném

časopise

s. 96 – 105 Článek ve

vědeckém

recenzovaném

časopise

s. 69 – 80 Publikovaný

příspěvek ve

sborníku

recenzovaný

263 stran Skripta

5 stran Publikovaný

příspěvek ve

sborníku

recenzovaný

Publikovaný

příspěvek ve

sborníku

recenzovaný

196 stran Kniha

12 stran Publikovaný

příspěvek ve

sborníku

recenzovaný

CCRJM, 2011 35 stran Skripta

Ecolabels as a marketing tool – VŠO, Praha, 25 stran Článek ve


Ing. Jan Zýka

Prof. Ing.

Zdeněk Žihla,

CSc.

comparison of the situation in

the Czech republic and

Germany

Regionální značky a jejich

význam pro cestovní ruch

Simplification and Acceleration

of security Control at the

Airport

Zjednodušení a zrychlení

bezpečnostních kontrol na

letišti, Perner´s Contacts,

předloženo k publikaci

Sborník příspěvků 11.

mezinárodní vědecké

konference MDS 2011

Etapy života letadel

Bezpečnost v obchodní letecké

dopravě

Resources and Processes Used

for the Commercial Air

Transport Safety Realization.

Prostředky a postupy

používané pro dosažení

bezpečné obchodní letecké

dopravy

Risk Analysis and Assessment

Process in ATM Systems.

Procesy analýzy a potlačení

rizik v systémech ATM

Simplification and Acceleration

of security Control at the

Airport. Zjednodušení a

zrychlení bezpečnostních

kontrol na letišti, Perner´s

Contacts, předloženo k

publikaci

K problematice bezpečnosti

v obchodní letecké dopravě,

Mezinárodní vědecká

konference Nové smery

v civilnom letectve

2011 vědeckém

recenzovaném

časopise

Prešovská

univerzita,

Prešov, 2011

DFPJP,

Univerzita

Pardubice, 2011

Katedra

leteckých

elektronických

systémů UNOB,

2011

VŠO v Praze,

o.p.s., 2011

Akademické

nakladatelství

CERM, Brno,

2011

Journal of

Tourism and

Services

2/2011, VŠO,

Praha

Journal of

Turism and

Services,

3/2011, VŠO,

Praha

DFJP, Univerzita

Pardubice, 2011

Žilinská univerzita

v Žiline, 2011

ISBN:

978-80-

555-

0277-9

ISSN:

1801-

674X

ISBN:

978-80-

7231-

828-5

ISBN:

978-

8086841-

15-1

ISBN:

978-80-

7204-

707-9

ISSN:

1804-

5650

ISSN:

1804-

5650

ISSN:

1801-

674X

ISBN:

978-80-

554-

0299-4

11 stran Publikovaný

příspěvek ve

sborníku

recenzovaný

6 stran,

vlastní 2

Článek ve

vědeckém

recenzovaném

časopise

14 stran Publikovaný

příspěvek ve

sborníku

recenzovaný

138 stran,

vlastních

83

214 stran,

vlastních

114

Skripta

Kniha

16 stran Článek ve

vědeckém

recenzovaném

časopise

11 stran Článek ve

vědeckém

recenzovaném

časopise

6 stran, 4

vlastní

5 stran, 3

vlastní

Článek ve

vědeckém

recenzovaném

časopise

Publikovaný

příspěvek ve

sborníku

nerecenzovaný

More magazines by this user
Similar magazines