Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 - Vysoká škola obchodní v Praze

vso.cz

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 - Vysoká škola obchodní v Praze

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010

Praha, duben 2011

1


OBSAH

1. ÚVOD 3

2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 8

3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 36

4. INTERNACIONALIZACE 39

5. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA VYSOKÉ ŠKOLE 41

6. ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY 42

7. ZÁVĚR 43

TABULKOVÁ ČÁST Č. 1 - 12 44

2


1. ÚVOD

ÚPLNÝ NÁZEV SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY (SVŠ):

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE, o. p. s.

POUŽÍVANÁ ZKRATKA NÁZVU SVŠ:

„VŠO“

ADRESA SVŠ:

Praha 1, Spálená 14, PSČ 110 00

TELEFON: Rektor 224 056 044, rektorát 224 056 011

FAX: 224 056 336

E-MAIL:

http:

sekretariat@vso-praha.eu

www.vso-praha.eu

DATUM A Č. J. UDĚLENÍ STÁTNÍHO SOUHLASU K PŮSOBENÍ VYSOKÉ ŠKOLY:

Státní souhlas k působení vysoké školy byl udělen dne 31. 10. 2000 č. j. 29 086/2000-30

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA VŠO

Struktura vysoké školy je vymezena vzájemnými vztahy akademických a dalších pracovišť na různých

stupních řízení.

Rektorát:

Rektor VŠO

Doc. Ing. Ivo STRAKA, CSc.

Prorektor pro pedagogickou a studijní činnost

Mgr. Pavel NESET, Ph.D.

Prorektor pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční vztahy

Doc. Ing. Alžbeta Királ’ová, Ph.D.

Prorektor pro rozvoj vysoké školy a služby letecké dopravy

Ing. Jan LAJKA

Kvestor

Ing. Radana KREJČOVÁ

Ředitel oddělení celoživotního vzdělávání

Ing. Petr HOUŠKA

Ředitelka studijního oddělení

Ing. Libuše HUMMELOVÁ

Ředitelka informačního centra a knihovny

PhDr. Eva KUPCOVÁ

3


Základní strukturu VŠO tvoří katedry:

Katedry:

- Katedra cestovního ruchu

vedoucí katedry Ing. Šárka TITTELBACHOVÁ

- Katedra letecké dopravy

vedoucí katedry Ing. Pavel JANKŮ

- Katedra výpočetní techniky

vedoucí katedry Ing. Milan BROŽ, CSc.

- Katedra společenských věd

vedoucí katedry JUDr. PhDr. Jan ŠTEMBERK, Ph.D.

- Katedra ekonomie a financí

vedoucí katedry Doc. Dr. Antonín KULHÁNEK, CSc.

- Katedra managementu a marketingu

vedoucí katedry Doc. Ing. Milan PATÁK, CSc.

- Katedra práva

vedoucí katedry JUDr. PhDr. Jan ŠTEMBERK, Ph.D. - do 30. 11. 2010

vedoucí katedry JUDr. PhDr. Jaroslav KUBA, CSc. - od 1. 12. 2010

- Katedra matematiky a statistiky

vedoucí katedry Doc. RNDr. Václav BEZVODA, DrSc.

- Katedra cizích jazyků

vedoucí katedry PhDr. Mgr. Hana ROMOVÁ

4


Orgány VŠO

Správní rada VŠO

Předseda: PhDr. Eva Kadaňová

Členové:

Ing. Vladimír Sýkora

Karla Rieglová

Správní rada projednává a schvaluje zásadní dokumenty VŠO. Zasedá nejméně dvakrát ročně,

projednává a schvaluje Výroční zprávu VŠO, Zprávu o hospodaření VŠO a Aktualizaci dlouhodobého

záměru VŠO na další akademický rok.

Dozorčí rada VŠO:

Předseda: Ing. Růžena Kabilková

Členové:

Mgr. Monika Kratochvílová

Ing. Renata Novotná

Dozorčí rada VŠO je kontrolním orgánem. Projednává Výroční zprávu o hospodaření VŠO, Výroční

zprávu školy a další dokumenty. Připomínky předkládá Správní radě VŠO.

Akademická rada VŠO (leden - listopad 2010):

Předseda: (v abecedním pořadí)

Doc. Ing. Ivo Straka, CSc.

Rektor VŠO

Členové:

Ing. Houška Petr

Ředitel oddělení celoživotního vzdělávání VŠO

Prof. PhDr. Jakubec Ivan, CSc.

Proděkan pro vědu, Filozofická fakulta, UK

Ing. Jehličková Marie

Prezidentka České asociace golfové turistiky

Prof. Ing. Jirges Tibor, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.

Metropolitní univerzita

Kužel Petr

Prezident Hospodářské komory ČR, Předseda představenstva HK hl. m. Prahy

Ing. Lajka Jan

Prorektor pro rozvoj VŠ a služby letecké dopravy VŠO

Doc. Ing. Malá Vlasta, CSc.

Katedra cestovního ruchu VŠO

5


Nedoma Jiří

Senátor, Senát Parlamentu ČR, Předseda Podvýboru pro dopravu Výboru pro hospodářství,

zemědělství a dopravu

Prof. PhDr. Palouš Radim, CSc., Dr.h.c.

Emeritní rektor Univerzity Karlovy

Doc. Ing. Ploch Jindřich, CSc.

Ředitel LOM Praha, s. p.

Ing. Pruša Jiří

Bývalý jednatel společnosti Galileo ČR, SK

Sivek Viliam

Prezident Asociace cestovních kanceláří ČR, Předseda představenstva a generální ředitel

společnosti EuroAgentur Hotels&Travel

Ing. Šebková Helena, CSc.

Ředitelka Centra pro studium vysokého školství

Ing. Vondruška Rostislav

Ředitel agentury CzechTourism, bývalý ministr pro místní rozvoj

Prof. Ing. Žihla Zdeněk, CSc.

Katedra letecké dopravy VŠO

Akademická rada VŠO (od prosince 2010):

Předseda:

Doc. Ing. Ivo Straka, CSc.

Rektor VŠO

Členové: (v abecedním pořadí)

Ing. Petr HOUŠKA

ředitel oddělení celoživotního vzdělávání VŠO

Prof. PhDr. Ivan JAKUBEC, CSc.

proděkan pro vědu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Ing. Marie JEHLIČKOVÁ

prezidentka České asociace golfové turistiky (CGTA)

Prof. Ing. Tibor JIRGES, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Michal KARPÍŠEK, MSc.

Poradce Ministra školství mládeže a tělovýchovy ČR

Vicepresident Evropské organizace profesního terciárního vzdělávání EURASHE

Vedoucí kanceláře Sdružení profesního terciárního vzdělávání/CASPHE

Doc. Ing. Alžbeta KIRÁĽOVÁ, Ph.D.

Prorektorka pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční vztahy VŠO

Ing. Jan KLAS

generální ředitel Řízení letového provozu ČR

Petr KUŽEL

prezident Hospodářské komory ČR, předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy

Ing. Jan LAJKA

prorektor pro rozvoj vysoké školy a služby letecké dopravy VŠO

Doc. Ing. Vlasta MALÁ, CSc.

katedra cestovního ruchu VŠO

Doc. Ing. Jindřich PLOCH, CSc.

ředitel LOM Praha, s. p., President Asociace branného průmyslu ČR

6


Viliam SIVEK

předseda Asociace cestovních kanceláří ČR, předseda představenstva a generální ředitel společnosti

EuroAgentur Hotels&Travel

Ing. Bohuslav ŠANTRŮČEK

jednatel společnosti Galileo ČR, SK

Ing. Helena ŠEBKOVÁ, CSc.

ředitelka Centra pro studium vysokého školství

Ing. Radomír ŠIMEK

president Česko - německé obchodní a průmyslové komory, člen Čs. ústavu zahraničního

Prof. Ing. Dr. Róbert ŠTEFKO, PhD.

Děkan Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Ing. Rostislav VONDRUŠKA

ředitel CzechTourism, bývalý ministr pro místní rozvoj

Udo WICHERT

generální ředitel Thomas Cook/Neckerman ČR

Prof. Ing. Zdeněk ŽIHLA, CSc.

katedra letecké dopravy VŠO

Akademická rada VŠO je poradním orgánem rektora, vyjadřuje se k otázkám, které jí předkládá

rektor, zejména projednává dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné a odborné nebo další tvůrčí

činnosti, projednává náměty na studijní programy, obory apod.

Studentská rada VŠO:

Studentská rada VŠO se zřizuje v souladu se zněním Statutu VŠO, část dvě, článek 3, oddíl (2) c, jako

jeden ze samosprávných orgánů VŠO.

Složení Studentské rady pro akademický rok 2009/2010:

Předseda: Bc. Lenka Fidranská

1. místopředseda: Andrej Chmura

2. místopředseda: Bc. Kristína Jíšová

Složení Studentské rady po volbách v prosinci 2010:

Předseda: Andrej Chmura

1. místopředseda: Bc. Václav Krajzl

2. místopředseda: Bc. Kristína Jíšová

Zastoupení žen v akademických orgánech VŠO

Správní a Dozorčí radu tvoří 5 žen z 6 ti členů, což je 83 %. V Akademické radě je podíl žen téměř 20% a

v exekutivním vedení reprezentuje zastoupení žen Doc. Ing. Alžbeta Királ’ová, Ph.D. jako prorektorka

pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční vztahy a Ing. Radana Krejčová, kvestorka školy.

7


2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ

Počty akreditovaných studijních programů (tab. č. 2 a)

VŠO realizuje studium v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech.

Akreditované studijní programy přehledně ukazuje tab. 2 a.

Ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia jsou realizovány studijní obory:

Management cestovního ruchu (navazující magisterské studium)

Cestovní ruch (bakalářské studium)

Informatika v cestovním ruchu (bakalářské studium)

Průvodcovská činnost v cestovním ruchu (bakalářské studium)

Ve studijním programu Ekonomika a řízení v dopravě a spojích jsou realizovány studijní

obory:

Management leteckých podniků (navazující magisterské studium)

Služby letecké dopravy v cestovním ruchu (bakalářské studium)

S výjimkou oborů Informatika v cestovním ruchu a Průvodcovská činnost v cestovním ruchu,

které se vyučují pouze v prezenční formě, všechny další obory jsou nabízeny jak prezenční tak v

kombinované formě studia.


Nabídka studia v cizích jazycích, společné studijní programy (double degree), studijní

programy vysoké školy akreditované v cizím jazyce (tab č. 2 b a 2 c)

VŠO v roce 2010 nenabízela studia v cizích jazycích ani žádné společné studijní programy.

VŠO požádala v roce 2010 o akreditaci studijních oborů Cestovní ruch – Tourism (bakalářské

studium), Průvodcovská činnost v cestovním ruchu – Guiding in Tourism (bakalářské studium),

Management cestovního ruchu – Tourism Management (navazující magisterské studium)

ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia (International Territorial Studies)

v anglickém jazyce. Rozhodnutím MŠMT byly akreditace na základě souhlasného stanoviska

Akreditační komise ze dne 16. února 2011 uděleny.


Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ

V souladu s doporučením MŠMT z listopadu 2005 VŠO nabízí pro absolventy VOŠ, kteří byli

přijati ke studiu bakalářského studijního programu, odlišné podmínky pro splnění studijních

povinností. Studijní plán zohledňuje absolvování vyšší odborné školy a ke studiu zařazuje

předměty profilující studijní obor Cestovní ruch a Služby letecké dopravy v cestovním ruchu.

Studium je časově upraveno ve dvou variantách. První varianta je určena pro studenty

v kombinované formě studia v délce 3 semestrů (90 vyučovacích hodin za semestr). Druhá

varianta je realizována prezenční formou studia a délka studia je 2 semestry. Odbornou praxi

student dokládá potvrzeným výpisem z vyšší odborné školy. Profil těchto studentů i požadavky

na ukončení studia jsou shodné se studenty řádného studia.

8


Přehled kurzů celoživotního vzdělávání na vysokých školách (tab. č. 2 d)

Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na VŠ (tab. č. 2 e)

VŠO realizovala v roce 2010 jazykový kurz portugalského jazyka. Specifickým kurzem byl pak

kurz českého znakového jazyka. Cílem tohoto kurzu je inovace studijní nabídky, která by

vycházela vstříc „méně tradičním skupinám o vzdělání“ a dále rozvíjet spolupráci s Asociací

organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel a Českou unií neslyšících, např. k realizaci

základních a navazujících kurzů českého znakového jazyka zaměřených pro pracovníky, kteří

působí v cestovním ruchu v rámci zvyšování kvality a úrovně poskytovaných služeb, kteří se

dostávají do úzkého kontaktu s hluchoněmými klienty v rámci nabídky služeb, poskytování

služeb a vyřizování informací. Zvlášť vhodný je pro průvodce v cestovním ruchu, pracovníky

cestovních kanceláří. Podpora dalšího vzdělávání tohoto typu je v souladu s požadavky EU na

zapojení handicapovaných osob do cestovního ruchu.

Další oblastí zájmu byly zkoušky odborné způsobilosti pro průvodce v cestovním ruchu. Taktéž

byl uspořádán odborný seminář zaměřený na výklad novely zákona č. 248/1995 Sb., o obecně

prospěšných společnostech.

Zájem o studium na VŠ (tab. č. 3)

Zájem o studium na VŠO proti roku 2009 vzrostl na 1932 podaných přihlášek. VŠO přijala celkem

do studijních programů 1744 studentů, z toho 1579 studentů se ke studiu zapsalo. Počet

podaných přihlášek vzrostl proti roku 2009 o 6,5 % a počet zapsaných studentů vzrostl

o 12,2 %. Z celkového počtu přijatých studentů, kteří splnili všechny náležitosti přijímacího

řízení, se tak do studia zapsalo 91 %.

Uvedená čísla nasvědčují, že VŠO si nadále udržuje dynamiku nárůstu uchazečů i zapsaných

studentů. VŠO neustále a aktivně usiluje o zvýšení zájmu o studium v jednotlivých studijních

oborech. Pravidelně pořádá dny otevřených dveří a reklamou v médiích informuje

o přednostech studia na VŠO. Rok 2010 se tak opět nesl ve znamení vysokého zájmu uchazečů

o studium. Zájmem o studium se VŠO zařazuje mezi největší vysoké školy obdobného zaměření.

Je zřejmé, že VŠO nabízí atraktivní a konkurenceschopné studijní programy jak v bakalářském

tak v navazujícím magisterském studijním programu, které oslovují zájemce o studium. Udržet

jejich vysoký počet a zachovat dynamiku růstu školy, bude náročnou výzvou v příštím období.

Proto se VŠO snaží na jedné straně o zvýšení kvality pedagogické činnosti a na druhé straně

rozšířit nabídku o další atraktivní studijní obory.

V průběhu roku 2010 proto VŠO předložila a požádala znovu o akreditaci nových oborů, které

jsou zaměřené zejména do oblasti podnikové, konkrétně terciární sféry. Jedná se

o bakalářské obory Management lidských zdrojů, Marketing podniků služeb, Ekonomika a

management malých a středních podniků a Provozování leteckých podniků.

Cílem VŠO je udržet si přední místo v oblasti nabízených studijních oborů a udržet si tak nadále

trend vysokého počtu zájemců o studium. Dynamický nárůst zájemců o studium v posledním

období nasvědčuje, že VŠO si vydobyla významné místo na trhu vysokoškolského vzdělání v ČR.

Konkurenční výhodou VŠO se ukazují zajímavé a progresivní studijní obory, které umožňují

bezproblémově získat práci v oblasti cestovního ruchu, obchodu, resp. v oblasti letectví, o čemž

nasvědčuje i bezproblémové uplatnění uchazečů v praxi.

9


Studenti v akreditovaných studijních programech (tab. č. 4)

V roce 2010 zabezpečovala VŠO studium pro 3057 studentů v prezenční i kombinované formě

studia (pouze aktivní studenti k 31. 12. 2010). Proti roku 2009 vzrostl počet studentů o 19 %.

Z celkového počtu studentů studovalo v navazujícím magisterském studijním programu 28 % a

v bakalářském studijním programu 72 % studentů. V bakalářských studijních programech

studuje v prezenční formě 72 % a v kombinované formě 28 % studentů. Na navazujícím

magisterském studium studuje v prezenční formě 62 % studentů a v kombinované formě 38 %.

Pokračuje také trend zvýšeného zájmu o studium v kombinované formě, která umožňuje získat

a doplnit si vzdělání zejména studentům, kteří pracují. Skladba studentů v prezenční a

kombinované formě se proti předcházejícími období nezměnila.

Cílem VŠO je navyšovat podíl kombinované formy studia na celkovém počtu studentů a zvýšit

jejich počet zejména v navazujících magisterských studijních programech. Proti roku 2009 se

podařilo zvýšit počet studentů v navazujících magisterských studijních programech o 3 %.

Počet studentů VŠO

3500

3000

2500

2351

2550

3057

2000

1500

1000

500

0

1740

867

637

491

87

204

321

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

10


Absolventi VŠ (tab. č. 5), spolupráce VŠ s jejími absolventy

V roce 2010 úspěšně absolvovalo 1021 studentů. Proti předcházejícímu období (2009) vzrostl

počet absolventů o 34 %. V bakalářském studijním programu absolvovalo 821 studentů

(v prezenční i kombinované formě studia) a v navazujícím magisterském studijním programu

absolvovalo 200 studentů.

Jak přesvědčují výsledky anket mezi absolventy školy, naši absolventi ve větší míře nemají

problém s uplatněním na trhu práce. Pozitivní vztah absolventů k VŠO dokládá i skutečnost, že

mnozí absolventi se obracejí na školu se žádostí o pomoc při hledání jiného pracovního místa.

Škola se tak snaží i touto formou udržovat aktivní kontakt se svými absolventy.

Bezproblémovost uplatnění na trhu práce svědčí o kvalitě realizovaných studijních oborů

na VŠO, které se snaží studenty připravit pro plynulé zapojení do praxe. Významná část

studentů bakalářského studia pokračuje ve studiu navazujícího magisterského studijního

programu na VŠO.

Počet absolventů VŠO

1200

1000

1021

800

760

600

400

200

0

495

178

130

22 52

3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Neúspěšní studenti na vysoké škole (tab. č. 6), opatření vedoucí ke snižování studijní

neúspěšnosti

Studium v průběhu roku ukončilo 139 studentů, nejčastěji z finančních nebo pracovních či

osobních důvodů (tj. studium zanechali na vlastní žádost). Pouze 20% studentům bylo studium

ukončeno z důvodu nezvládnutí studijních povinností. Proti roku 2009 klesl počet neúspěšných

studentů o 16 %. Pokles neúspěšnosti studentů proti předcházejícímu období vnímáme jako

pozitivní jev. Neúspěšnost z celkového počtu aktivních studentů byla v roce 2010 4,5 % (v roce

2009 6,5 %).

V kontextu celkového počtu studentů tak neúspěšní studenti nepředstavují závažný problém,

nicméně vedení školy věnuje adekvátní pozornost studentům, kteří vykazují studijní

neúspěšnost. Hlavní důraz je kladen na individuální přístup a flexibilní řešení. Systematicky

analyzujeme příčiny neúspěšnosti ve snaze předcházet tomuto negativnímu jevu. Sledujeme a

vyhodnocujeme neúspěšnost u jednotlivých předmětů, a pokud dochází k významným

odchylkám, hledáme příčiny této neúspěšnosti. V případě finančních, případně zdravotních a

11


osobních problémů je studentům umožněn individuální přístup v podobě splátkového kalendáře

a rozložení finanční zátěže.

VŠO se snaží v maximální míře vytvářet předpoklady pro eliminaci počtu neúspěšných studentů.

Studijní neúspěšnost se snažíme snížit prostřednictvím různých nástrojů, např. využitím

konzultačních hodin, individuálním přístupem ke studentům, kteří zvažují ukončení studia (např.

formou rozložení školného na splátky). VŠO také nabízí individuální studijní plán, který snižuje

důvody pro zanechání studia na VŠO. Studijní a zkušební řád VŠO a současně kreditní systém,

který je užíván na VŠO, umožňuje studentům, kteří mají problém s plněním studijních

povinností, rozložit zátěž studia do delšího období, případně posunout některé obtížnější

zkoušky a zápočty do dalšího semestru. Snahou VŠO je však, aby studenti v maximální možné

míře dodrželi standardní délku studia. Ukazuje se, že individuální přístup ke studentům, kteří

mají problém se studiem, je nejlepší cestou jak předcházet neúspěšnosti studentů.


Využívání kreditového systému, vč. získávání Diploma Suplement Label a ECTS Label

Kreditní systém je na VŠO uplatňován od roku 2001. V souladu se zásadami Evropského

systému převodu kreditů (ECTS) jsou studijní plány připraveny tak, aby bylo možné:
rovnoměrně zatížit studenty v průběhu studia

prohloubit výuku soustředěním předmětů

zvýšit podíl individuálního studia

omezit počet zkoušek při jejich současném zkvalitnění a zrušení zápočtů

zaměřit závěrečné zkoušky na studovanou oblast

zavést jednotný systém klasifikace

přiřadit každému předmětu určitý počet kreditů

Počet kreditů, které musí student dosáhnout v rámci svého bakalářského studia, je 180, počet

kreditů v rámci magisterského studia je 120.

Dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce vydává VŠO ke každému diplomu všem

úspěšným absolventům ve smyslu § 57 zákona č. 111/1998 Sb. Zákona o vysokých školách.

V roce 2010 požádala VŠO o reakreditaci bakalářského studijního oboru Cestovní ruch a

navazujícího magisterského studijního oboru Management cestovního ruchu. V obou případech

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě doporučení Akreditační komise vydalo

kladné stanovisko a prodloužilo platnost výše uvedených studijních oborů do roku 2014.

Změnou oproti předcházející akreditaci bylo vypracování studijního plánu v souladu s požadavky

Boloňského procesu a Lisabonské úmluvy.

VŠO kreditní systém využívá již od svého založení a bakalářský studijní obor Cestovní ruch byl

akreditován s aplikací kreditního systému. Cílem úpravy studijních plánů byla jeho aktualizace,

zvýšení úrovně vzdělanosti, sjednocení organizace a pojetí výuky i způsob hodnocení, umožnění

přechodů studentů mezi jednotlivými vysokými školami a pro budoucí zaměstnavatele

v soukromém i veřejném sektoru, zajištění dobře připravených zaměstnanců.

Podstatou úprav je podpořit zjednodušení uznávání studia na zahraniční vysoké škole v rámci

mobility v programu ERASMUS, tedy přenositelnost kreditů v souladu s ECTS – Evropského

systému transferu kreditů.

Zavedením úprav se nemění věcná náplň studia ani jeho celkový rámec (v obsahu výuky dochází

ke zpřesňování a doplňování každý rok).

12


Prohloubení výuky soustředěním předmětů se dosahuje soustředěním příbuzných předmětů do

jednoho semestru a soustředěním výuky jednoho předmětu ze dvou semestrů do jednoho

semestru, eventuálně spojením návazných předmětů do jednoho většího předmětu v jednom

semestru. Toto opatření studentům umožní věnovat více pozornosti i času na určitý rozsah

problematiky, lépe pochopit vzájemné vazby i návaznosti a tak prohlubovat své znalosti.

Obsah předmětů je přizpůsoben nejnovějším poznatkům oboru a byl konzultován s odborníky

z praxe. Zároveň zohledňuje nejnovější dokumenty UN WTO pro oblast udržitelného rozvoje

cestovního ruchu, managementu destinací cestovního ruchu, jakož i dokumenty Evropské

komise pro oblast cestovního ruchu.

Vzdělávání pedagogických pracovníků

V oblasti vzdělávání jde především o přípravu na habilitační řízení, resp. doplňkové pedagogické

vzdělání a studium MBA, o doktorské studium, případně, získávání certifikátů apod. Na VŠO se

připravuje řada mladých pedagogů v jejich dalších kvalifikačních postupech. VŠO preferuje

výchovu vlastních absolventů Ph.D., docentů resp. profesorů před zaměstnáváním doc. a prof.

z jiných škol.

Ing. Šárka Tittelbachová a Ing. Stanislava Nechvílová na VŠE v Praze v doktorském studiu

v oboru Podniková ekonomika a management studují, studium ukončí v roce 2011, resp. v roce

2012.

Ing. Hana Zábranská studuje na VŠE v Praze v doktorském studiu v oboru Mezinárodní obchod a

studium ukončí v roce 2012.

Ing. Petr Houška v roce 2010 zahájil doktorské studium v oboru „Manažment v terciárnej sfére“

na fakultě manažmentu Prešovské university v Prešově.

Ing. Táňa Karlíková z katedry cestovního ruchu zahájila doktorské studium na VUT Brno

s předpokládaným ukončením studia v roce 2013.

JUDr. et PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. se v roce 2010 připravoval na habilitační konání na FF UK v

oboru Hospodářské a sociální dějiny a začátkem roku 2011 bylo úspěšně završeno jeho

habilitačního řízení.


Odborná spolupráce VŠ s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce se zaměstnatelskou

sférou

VŠO dlouhodobě spolupracuje s mnoha organizacemi na území celé České republiky, s cílem

zvýšit a obohatit úroveň vzdělávání.

Partnerem školy je například GDS Galileo, kde mají studenti možnost absolvovat kurz a získat

mezinárodně uznávaný diplom dokladující znalosti práce se světovým distribučním systémem.

Velmi úzkou spolupráci má škola s Odborem civilního letectví Ministerstva dopravy ČR,

s Úřadem civilního letectví ČR, s Ministerstvem pro místní rozvoj, Řízením letového provozu ČR,

Letištěm Praha, Letištěm Brno a Letištěm Pardubice, jakož i s nejvýznamnějšími leteckými

společnostmi v ČR. Tato spolupráce škole dává mimo jiné možnosti odborných exkurzí studentů

do míst, která mnohdy nejsou veřejně přístupná, kvalifikované lektory, prakticky orientovaná

témata bakalářských a diplomových prací a často i nabídka pracovních míst. V neposlední řadě

získává škola nejaktuálnější dokumenty a informace z oblasti cestovního ruchu a letecké

dopravy. V podobném duchu spolupracuje škola i s agenturou CzechTourism a dalšími

13


významnými institucemi. V roce 2010 úspěšně pokračovala spolupráce s cestovní kanceláří

Thomas Cook – Neckermann. Do výuky jsme zvali generální ředitele zahraničních leteckých

zastoupení v ČR – jako je Lufthansa, Austrian Airlines, významných společností, ředitele

zahraničních centrál cestovního ruchu v ČR a další, kteří seznamovali studenty s odbornou

činností svých společností a orgánů. Velmi úzká je spolupráce s firmami, ale i provozovateli

různých památek atd. při práci studentů v rámci předmětu „Projekt“.

Škola je řádným nebo přidruženým členem asociací a profesních sdružení, které mají souvislost

s přednášenými studijními obory a napomáhají v šíření odborných informací, zajišťování

odborných praxí a pracovních míst pro absolventy. Je členem Asociace cestovních kanceláří ČR,

Asociace průvodců ČR, Asociace leteckých provozovatelů ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR,

Hospodářské komory ČR a Hospodářské komory hl. města Prahy. Velmi významné je pro VŠO

členství v expertní části Podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku, Hospodářského

výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde pořádá pravidelná jednání k otázkám

leteckého školství v České republice.


Zapojení studentů do vědeckovýzkumné činnosti

V průběhu roku 2010 zpracovali studenti magisterského studijního oboru Management

cestovního ruchu celkem pět projektů zaměřených na zvýšení výnosů památkových objektů ve

správě Národního památkového ústavu. Jde o vůbec první případ takto rozsáhlé spolupráce

mezi vysokou školou a státní institucí v oblasti cestovního ruchu.

Projekty jsou zpracovány pro Křivoklát, Konopiště, Žleby, Mníšek pod Brdy a Zahrady pod

Pražským hradem. Studenti ve svých pracích využívali efektivní nástroje turismu tak, aby byla

zachována identita památky. Provedli analýzu vnitřního a vnějšího prostředí jednotlivých

objektů v rámci destinace (resortu), kterou vyhodnotili pomocí Swot analýzy a navrhli jednak

zatraktivnění a zkvalitnění stávající nabídky a také nové produkty zacílené přesně na definované

segmenty návštěvníků.

Projekty vznikaly v projektových týmech, které vedli manažeři z řad studentů. Studenti pracovali

pod odborným vedením pedagogů VŠO – Ing. Šárky Tittelbachové, Ing. Evy Zbořilové a Ing.

Stanislavy Nechvílové a úzce spolupracovali s pracovníky Národního památkového ústavu,

především s kastelány jednotlivých objektů.

Výsledky projektů jsou dobrým příkladem pro spolupráci odborníků z oblasti kultury a turismu

při společné snaze zkvalitnit nabídku turismu v ČR a zvýšit ekonomické přínosy pro památkové

objekty.

Veřejná prezentace výsledků proběhla pod patronací Národního památkového ústavu a ve

spolupráci s Ministerstvem kultury dne 5. dubna 2011 v Nostickém paláci pod názvem „Jak

zvýšit výnosy na hradech a zámcích“. Prezentace výsledků měla významný mediální ohlas

(prostřednictvím veřejnoprávních médií a tisku) a byla interpretována jako aktivní spolupráce a

zapojení studentů do řešení praktických problémů v praxi.

O aktivním zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti s důležitým propojením do praxe

nasvědčují i aktivity v předcházejících obdobích. Studenti VŠO realizovali v součinnosti a pod

vedením pedagogů další projekty. Můžeme uvést například projekt Veltrusy, Břasy, Pražské jaro,

Kuks. Cílem všech projektů bylo analyzovat potenciál pro turismus, provést analýzu relevantních

dat a trendů v rozvoji turismu, zhodnocení výchozího stavu a návrh řešení, které zahrnuje

stanovení vize, cílů a opatření pro realizaci, návrh na monitoring a kontrolu, včetně návrhu na

financování. Všechny projekty prošli odbornou oponenturou: akademičtí pracovníci VŠO a

zástupci zadavatele. Poté zadavatel zapracoval vybrané části projektů do projektů určených k

podpoře z evropských fondů nebo při realizaci vlastních projektů. Některé projekty jsou více

zaměřeny do oblasti strategického plánování jako celku a některé se prioritně zaměřují na

14


marketingovou strategii. Pro ilustraci uvádíme výběr z některých projektů, které realizovali

studenti v rámci projektové činnosti.

Projekt Břasy (zadavatel: obec Břasy):

Výsledek projektu: marketingová strategie regionu Břasko s cílem vytvořit základní předpoklady

pro založení a efektivní fungování destinačního managementu, který v Plzeňském kraji dosud

neexistuje. Na modelovém území (Břasko) realizovat produkty turismu a umístit je na trhu

turismu pomocí vhodně zvolených marketingových nástrojů; propojit služby v regionu s

atraktivitami, podpořit rozvoj turismu jako nástroj regionálního rozvoje, zvýšení zaměstnanosti

a zlepšení dosud negativního image regionu. Obec Břasy využila části projektu k podání

úspěšné žádosti o podporu z regionálního operačního programu Jihozápad.

Projekt Veltrusy (zadavatel: NPÚ - OÚP Střední Čechy, Veltrusy: CZ.1.06/5.1.00/01.06128):

Návrh managementu a marketingu destinace Veltrus dominio s důrazem na hlavní atraktivitu -

zámek Veltrusy a jeho využití pro vlastní rozvoj i rozvoj mikroregionu. Projekt byl součástí

připravované žádosti o podporu na obnovu veltruského areálu zničeného povodní a byl v

rámci IOP podpořen.

Projekt Kuks (zadavatel: společnost Revitalizace KUKS, o.p.s.):

Projekt byl zpracován jako marketingová studie pro fungování založeného destinačního

managementu s cílem vytvoření kulturní destinace s evropsky ojedinělým kulturně-historickým

komplexem, jehož potenciál není dosud efektivně využíván. Dalším cílem bylo propojit snahy

dvou významných subjektů (NPÚ a krajský destinační management), zapojit místní podnikatele

a rezidenty do vytváření partnerství pro rozvoj destinace.

Obnova památkového objektu Hospital Kuks byla podpořena z IOP Kuks:

CZ.1.06/5.1.00/01.06155, ve kterém jsou využity některé výsledky navrhované ve

studentském projektu. Další projekty připravuje a realizuje organizace Revitalizace Kuks,

o.p.s., kde je silný akcent na turismus a postupně jsou jednotlivé návrhy realizovány.

Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků (tab. č. 7 b, c)

Ve věkové struktuře pracovníků na VŠO převažují zaměstnanci do 50 let, z toho více jak jednu

třetinu reprezentují ženy. V roce 2010 působili na VŠO 3 profesoři, 12 docentů a 39 odborných

asistentů s jinou vědeckou hodností (Ph.D., CSc.). Ve věkové struktuře profesorů a docentů

převažují pracovníci ve vyšší věkové kategorii. VŠO se snaží vytvářet příznivé podmínky pro

habilitace mladých pracovníků a v roce 2011 předpokládáme, že se habilituje jeden pedagog ve

věku do 40 let. U dalších mladých pedagogických pracovníků do 30 let věku bude zahájeno

doktorské studium.

Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce 2010 (tab. č. 7 g)

V roce 2010 nebyl habilitován a jmenován profesorem žádný interní pracovník VŠO.

15


Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠ a posílení vazby mezi činností

vzdělávací a touto činností (tab. č. 8)

Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost se na VŠO skládá ze širokého spektra činností,

do kterého jsou zapojeni učitelé, nepedagogičtí pracovníci i management školy. Jde především o

zapojení do grantů, výzkumných projektů, expertní činnost, aktivní účast na konferencích doma

i v zahraničí, jakož i o publikační činnost.

Výzkumné projekty

V roce 2010 VŠO zpracovala a podala na příslušné instituce následující projekty:

GAČR – číslo projektu P410/11/2430 Hospodářské, sociální a právní aspekty vývoj

cestovního ruchu v Československu v druhé polovině 20. století (projekt nebyl vybrán

k realizaci)

Operační program Praha – Adaptabilita (Magistrát hl. m. Prahy) číslo projektu:

CZ.2.17/3.1.00/33333 Příprava a implementace e-learningu pro zvýšení kvality

vzdělávání studentů kombinované a prezenční formy (projekt nebyl vybrán k realizaci)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT)

CZ.1.07/2.4.00/17.0029 Znalostní síť cestovního ruchu pro regiony (projekt nebyl vybrán

k realizaci)

Program podpory nestátních neziskových organizací - Výběrové řízení pro rok 2011

(MMR) Cestovní ruch jako společensky odpovědné podnikání z pohledu udržitelného

rozvoje (projekt nebyl vybrán k realizaci)

Integrovaný operační program (MMR) číslo projektu: CZ 1.06/4.1.00/09.07213 (pro

regiony ČR) Nebojte se létat aneb Česká republika z ptačí perspektivy – žádost splnila

formální náležitosti a prošla hodnocením přijatelnosti a je t. č. ve věcném hodnocení

Integrovaný operační program (MMR) číslo projektu: CZ 1.06/4.1.00/09.07214 (pro

Prahu) Nebojte se létat aneb Česká republika z ptačí perspektivy - žádost splnila formální

náležitosti a prošla hodnocením přijatelnosti a je t. č. ve věcném hodnocení.

Expertní činnost

VŠO je spoluzakladatelem a přidruženým členem mezinárodní organizace NECSTouR - Sítě

evropských regionů pro udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch.

VŠO je členem mezinárodní asociace ATLAS - The Association for Tourism and Leisure Education.

VŠO je členem nebo přidruženým členem Asociace cestovních kanceláří ČR, Hospodářské

komory ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace průvodců ČR, Hospodářské komory hl. m.

Prahy, Asociace leteckých provozovatelů ČR, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s.,

Rady vysokých škol a České konference rektorů.

Partnery VŠO jsou Asociace turistických informačních center České republiky, Společenstvo

kempy a chatové osady České republiky, Česká inspirace, Certifikace turistických služeb Cyklisté

vítáni, European Centre for Ecology and Tourism, Folklorní sdružení České republiky, Asociace

českých cestovních kanceláří a agentur, Sdružení Medispa, Národní památkový ústav, Národní

vinařské centrum o.p.s., Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Svaz venkovské

turistiky.

V únoru 2010 VŠO zorganizovala mezinárodní vědecké kolokvium na téma “Aktuální problémy

terminologie v cestovním ruchu”, kterého se zúčastnilo 20 pozvaných odborníků z MMR ČR,

16


vysokých škol, jakož i profesních sdružení a asociací. VŠO iniciovala vznik pracovní skupiny na

uvedené téma. Příspěvky z kolokvia byly vydány ve sborníku.

Rektor Doc. Ing. Ivo Straka, CSc. je členem redakční rady časopisu Politická ekonomie, člen

oborové rady a vedoucí doktorských prací na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy

Univerzity v Brně. Je předsedou ediční rady časopisu Journal of Tourism and Services,

vydávaného VŠO.

Prorektor Ing. Jan Lajka se účastní expertní činnosti pro tvorbu technických norem v rámci

Evropského výboru pro normalizaci (CEN), v Projektovém výboru pro normalizaci CEN/PC 384

„Airport and aviation security services“, dále je členem expertní části Podvýboru pro vědu,

výzkum, letectví a kosmonautiku hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

a členem pracovní skupiny k mezinárodní spolupráci vysokých škol MŠMT. Je také hodnotitelem

projektů Evropské unie na Ministerstvu dopravy ČR. Účastnil se přípravy námětů pro Dopravní

politiku ČR do roku 2013 MDČR, námětů na činnost OCL MDČR v oblasti letectví v době českého

předsednictví EU a formulování novely zákona č. 49/1997 Sb., ze dne 6. března 1997 o civilním

letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve znění z. č. 189/1999 Sb., z.č. 146/2000 Sb., z. č.

258/2002 Sb., z.č. 309/2002 Sb. 2008 – 2009. Dále je členem pracovní skupiny k mezinárodní

spolupráci vysokých škol MŠMT, členem Rady pro udělování vyznamenání v letecké dopravě

při Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a členem redakční rady časopisu Journal of Tourism

and Services, vydávaného VŠO.

Prorektorka Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D. je členkou Pracovní skupiny k připomínkování

návrhové části Strategie rozvoje cestovního ruchu v Pardubickém kraji, členkou Odborné

konzultační skupiny – infrastruktura cestovního ruchu v Pardubickém kraji, je hodnotitelkou

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), je členkou Výběrové

komise pro projekty prioritních os 4a a 4b Integrovaného operačního program, členkou

vzdělávací sekce AHR ČR, členkou Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu, členkou

Pracovní skupiny evropských univerzit při NECSTouR - Sítě evropských regionů pro udržitelný

a konkurenceschopný cestovní ruch, členkou TTRA – Travel &Tourism Research Association

a členkou Destination Marketing Association International, je externí školitelkou doktorského

studia na Fakultě managementu Prešovské Univerzity v Prešově, Slovenská republika a byla

jmenována Visiting Research Fellow na CTCC Leeds Metropolitan University v Leeds, Velká

Británie. Je členkou ediční rady a editorkou časopisu Journal of Tourism and Services,

vydávaného VŠO.

Prorektor Mgr. Pavel Neset, Ph.D. je zkušebním komisařem pro Manažerskou ekonomiku

v Institutu svazu účetních.

Ředitel oddělení CŽV Ing. Petr Houška je expertem v pracovní skupině Mezinárodní organizace

pro normalizaci ISO/TC 228/WG4 „Golf Services“, ISO/TC 228/WG3 „Tourist information and

reception services at Toutist Information Offices“. Dále je členem oborové skupiny gastronomie,

hotelnictví, turismus Národního ústavu odborného vzdělávání, členem rozkladové komise

ministra školství, mládeže a tělovýchovy, poradcem pro cestovní ruch Svazu obchodu

a cestovního ruchu, členem platformy cestovního ruchu Svazu obchodu a cestovního ruchu,

členem oborové klasifikační komise pro hodnocení a zařazování ubytovacích zařízení

do příslušné kategorie a třídy, expertem Úřadu pro normalizaci a měření za ČR v rámci

Evropského výboru pro normalizaci CEN/TC 329 „služby cestovního ruchu“ a Mezinárodní

organizace pro normalizaci ISO/TC 228 „cestovní ruch a související služby“, člen odborné sekce

Rady kvality ČR pro oblast cestovního ruchu, akreditovaný expert ČR pro oblast cestovního

ruchu u Světové obchodní organizace WTO, členem vzdělávací sekce AHR ČR, hodnotitelem

17


Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Je členem výboru

NORMAPME (European Office of Crafts, Trades a Small and Medium sized Enterprises to

Standardisation) pro oblast služeb cestovního ruchu a souvisejících.

PhDr. Blažena Křížová z oddělení CŽV se stala oponentkou projektů Technologické agentury

České republiky pro kategorii Společenské vědy.

Doc. Ing. Alexander Fazik, CSc. je členem Masarykovy české společnosti sociologické a předseda

sekce sociologie integrálního zkoumání člověka a sekce sociologie kultury a volného času MČSS

při Akademii věd ČR.

Ing. Monika Palatková, Ph.D. je členkou mezinárodní organizace AIEST (Association

Internationale d´Experts Scientifique du Tourisme), členkou Společnosti vědeckých expertů

cestovního ruchu.

Ing. Šárka Tittelbachová je členkou Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu, externí

expertkou pro hodnocení projektů operačních programů JPD III. A Adaptabilita, odbornou

hodnotitelkou – oponentkou projektů Meziresortního programu aplikovaného výzkumu a

vývoje národní a kulturní identity (NAKI), členkou ECEAT – Evropského centra pro ekologii a

cestovní ruch.

Ing. Iveta Hamarnehová, Ph.D. je členkou Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu.

Prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc. je oponentem pro projekty výzkumu a vývoje (VaV) řešených

v rámci programů výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy.

Doc. Ing. Vlasta Malá, CSc. je členkou Výboru Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu.

VŠO má partnerské vztahy v oblasti vzdělávací činnosti, jakož i ve vědeckovýzkumné práci se

zahraničními vědeckými institucemi a vysokými školami v Belgii (Brusel), Lotyšsku (Riga),

Maďarsku (Budapešť), Německu (Zitta/Goerlitz, Braunschweig/Wolfenbüttel, Eichstätt-

Ingolstadt), Polsku (Kielce, Wroclaw), Portugalsku (Leiria) Rakousku (Krems), Slovensku (Prešov,

Banská Bystrica), Španělsku (Barcelona), Turecku (Karabuk) a ve Velké Británii (Leeds).

Spolupráce byla rozvíjena i s Collegiem Carolinem v Mnichově a také s universitou na Hokaidu

v Japonsku.

Pedagogové VŠO byli v roce 2010 přizváni do výzkumných a projektových týmů jiných institucí.

Ing. Jan Havlík, Ph.D. je členem týmu na FEL ČVUT v Praze, kde se podílí

na projektu MŠMT ČR, č. MSM6840770012 Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského

inženýrství II.

Ing. Vladislava Jedličková je členkou týmu vedeného VŠE v Praze, který zpracovává projekt

Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy MSM6138439905,

zadavatelem je MŠMT (2005/2011).

Ing. Jan Jandera, Ph.D. je členem týmu ČVUT FEL, který řeší úkol Řízení firmy a její konkurenční

schopnost/Rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu III, MSM 6840770038.

18


Ing. Šárka Tittelbachová a Ing. Monika Palatková, Ph.D. byly v září až prosinci 2010 členky týmu

vedeného Ing. Miroslavem Kohlem, CSc. při řešení projektu MMR ČR Zlepšení kvality služeb

turistických informačních center CZ.1.06/4.1.00/04.05079 Zavádění národních standardů ve

vybraných sektorech cestovního ruchu pro Cíl „Konvergence“ a projektu

CZ.1.06/4.1.00/04.05080 Zavádění národních standardů ve vybraných sektorech cestovního

ruchu pro Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Časopis

V roce 2010 vydala VŠO první číslo vědeckého recenzovaného časopisu Journal of Tourism and

Services, který slouží k prezentaci domácí i zahraniční výzkumné, pedagogické a odborné

činnosti pracovníků v oboru. V časopise jsou uveřejňovány analýzy, výstupy výzkumních prací

a projektů, vědecké statě v českém, slovenském a anglickém jazyce, zaměřené na cestovní ruch

a služby. Kromě vědecké části jsou v časopisu zveřejňovány i informace o mimořádných

studentských pracích, informace z mezinárodních konferencí, informace o mezinárodní

spolupráci a oborové informace. Příspěvky schvaluje redakční rada časopisu a jednotlivé články

jsou recenzovány dvěma recenzenty minimálně s vědeckým titulem. Časopis je určen

mezinárodní odborné veřejnosti, pedagogům i studentům nejen ke čtení, ale i jako prostor

pro publikační činnost nebo zdroj informací pro práci.

19


Aktivní účast na konferencích

Jméno, titul Název akce Termín Název přednášky/

prezentace

Brož Milan,

Ing. CSc.

Fazik

Alexander,

Doc. PhDr.,

CSc.

Gullová Soňa,

Ing. Ph.D.

Dnešné trendy inovácií 3. - 4. 6.

2010

Trendy ve vzdělávání

2010

Management 2010

Knowledge and

Management in Times of

Crisis and Ensuing

Development

Chataření a chalupaření

jako soubor

volnočasových aktivit

La crise mondiale et les

perspectives de repreise

des économies

européennes

J. Alcnauer – M.

Brož: Information

Systems and

Minimalist

Approaches in the

Times of the Crisis

24. 6. 2010 M. Brož: Příspěvek

k využití prezentací

ve výukovém

procesu

21. – 22. 10.

2010

M. Brož:

Information

Support of

Management

Processes

26. 11. 2010 Úvodní zahajovací

slovo

9. - 10. 9.

2010

ERASMUS - přednáška 20. - 23. 4.

2010

Komparace

předpokladů

cestovního ruchu

v České a Slovenské

Republice

Typ (seminář, konference, workshop,

přednáška v rámci Erasmus)

domácí

(místo

konání)

Praha

domácí

s mezinárodní

účastí (místo

konání)

Olomouc

Praha

zahraniční

(místo

konání)

Trenčín,

Dubnický

Technologický

inštitút

University of

Prešov

Prešovská

univerzita v

Prešově,

Slovenská

republika

Hamarnehová

Iveta,

Ing. Ph.D.

Horák Vít,

PhDr. Mgr.

Horáková

Helena,

doc. Ing., CSc.

III. International

Scientific Conference:

Management 2010 -

Knowledge And

Management In Times

Of Crisis And Ensuing

Development

21. - 22. 10.

2010

Comparison of

Development and

Localizing

Conditions of

Tourism in the

Slovak Republic and

the Czech Republic

after Generating of

Separate Countries

FSV UK, sociologie,

2010/2014, Účel a smysl

jednání: souvislosti mezi

instrumentálními a

hermeneutickými

aspekty v analytické

teorii jednání

Obchod a finance Duben 2010 Proč plánovat

v tržních

ekonomikách

ČZU Praha

Prešovská

univerzita

v Prešově,

Slovenská

republika

20


Houška Petr,

Ing.

Jedličková

Vladislava,

Ing.

Kiráľová

Alžbeta,

Doc. Ing.

Ph.D.

Aktuální problémy

terminologie v CR

„Sociální, ekonomické,

právní a bezpečnostní

otázky současnosti“

„Jak dál po krizi“

„Jak se zastavil a změnil

svět“

Konference cestovního

ruchu. Litoměřice Stop

and Stay. Regionální

operační program

regionu soudržnosti

Severozápad.

Podporováno z

Evropského fondu pro

regionální rozvoj "Vize

přestane být snem".

Health, Wellness and

Tourism - healthy

tourists, healthy

business TTRA

Conference

3. International Scientific

Conference

“Management 2010

Knowledge and

Management in Times of

Crisis and Ensuing

Development”

Ako dostať mesto a

región na mapu Európy.

Projekt „Nájdime

Košice“. Odborný

medzinárodný seminár a

workshop destinačného

manažmentu a

marketingu.

3. 2. 2010

23. - 24. 4.

2010, SVŠES,

Praha

VŠE,FPH

Praha, 15. -

16. 6. 2010

Praha 15.

10. 2010

KPE, VŠE

25. – 26. 3.

2010.

1. – 3. 9.

2010

20. – 22. 10.

2010

19. 1. 2010

Základní

terminologické

zdroje

Financování

z prostředků

Evropské unie na

principu sdíleného

řízení. ISBN 978-80-

86744-84-1

Certifikace výdajů

komunitárního

programu EU v ČR

na principu

sdíleného řízení.

ISBN 978-80-245-

1702-5

Sdílené řízení

komunitárních

programů poprvé

v ČR. ISBN 978-80-

245-1691-2

Nové

marketingové

přístupy v průběhu

krizových jevů.

Health Spa and

Wellness –

Competition or

Supplementarity

The Czech Republic

Case.

Destination

Marketing in Times

of Crisis

Vytváranie

organizácií

destinačného

manažmentu.

VŠO, o.p.s.

v Praze

23. - 24. 4.

2010, Praha

15. - 16. 6.

2010, Praha

15. 10. 2010

Praha

Litoměřice

Budapešť,

Maďarsko

Bardějov,

Slovensko

Košice,

Slovensko

Ako dostať mesto a

región na mapu Európy.

Odborný seminár

destinačného

manažmentu a

marketingu.

21. 1. 2010

Vytváranie

organizácií

destinačného

manažmentu na

príklade ČR a

Maďarska.

Bratislava,

Slovensko

21


Palatková

Monika,

Ing. Ph.D.

NECSTouR 30. 6. 2010

EUROMEETING &

NECSTouR

Hotelnictví, turismus a

vzdělávání dnes a zítra

3. International Scientific

Conference

“Management 2010

Knowledge and

Management in Times of

Crisis and Ensuing

Development”

Aktuální problémy

terminologie cestovního

ruchu

Erasmus - Ostfalia

Hochschule für

angewandte

Wissenschaften -

Fachhochschule

Braunschweig/Wolfenbü

ttel

Konference k 10. výročí

Vysoké školy obchodní v

Praze

Mezinárodní kolokvium

o cestovním ruchu

Hotelnictví, turismus a

vzdělávání dnes a zítra

Joint European

Master Program in

Sustainable

Tourism

Destination

Development -

Introduction

Joint European

Master Program in

Sustainable

Tourism

9. 12. 2010

Destination

Development –

Program

Description

19. 10. 2010 Členka vědecké

rady konference

20. – 22. 10.

2010

Passing Financial

Crisis Using

a Concept of

Destination

Marketing

Management (The

Case of Prague)

3. 2.2010 Aktuální problémy

terminologie v

oblasti cestovních

kanceláří

27. - 29. 4.

2010

Prague – attractive

destination for

German source

market

16. 9. 2010 Katedra cestovního

ruchu VŠO

9. - 10. 9.

2010

Hodnocení

ekonomického vlivu

turismu jako

východisko pro

financování rozvoje

turismu v destinaci

19. 10. 2010 Podmínky pro

využití turismu pro

památkové objekty

ve správě

Národního

památkového

ústavu

Konferenc

e (Praha)

VŠH Praha

Vědecké

kolokvium

VŠO Praha

Mezinárodní

kolokvium

(Pavlov)

Mezinárodní

vědecká

konference

(Praha)

Brusel,

Belgicko

Florencie,

Itálie

Bardějov,

Slovensko

Přednáška a

workshop

v rámci

Erasmus

Paták Milan

Robin,

Doc. Ing., CSc.

Firma a konkurenční

prostředí 2010

Březen 2010

Managerské

vývojové fáze a

jejich podnikatelské

přínosy

Obchod a finance Duben 2010 Finanční riziko a

možnosti eliminace

v podnikání

Aktuální problematika

ekonomického myšlení a

Červen 2010

Selektivní přístupy

ve snižování

MZLU Brno

ČZU Praha

ČZU Praha

22


Plchová

Božena,

Prof. Ing. CSc.

dění

Rozvoj myšlení

vedoucích pracovníků

VI. International

Conference:on Applied

Business Research

IC ABR 2010, organized

by Mendel Univ ersity

Brno, Kasetsart

University Thailand

Září 2010

29. 11. – 3.

12.

podnikatelských

nákladů

Tradiční a pružné

organizování

subjektů podnikání

International

Competitiveness of

the New EU

Countries

VISK Praha

Sjednocené

Arabské

emiráty

Répal Martin,

Ing.

Romová

Hana, PhDr.

et Mgr.

Straka Ivo,

Doc. Ing. CSc.

Šálková

Daniela,

Ing., Ph.D.

Konference Systémy pro

řízení podniků

Konference Systémy pro

řízení podniků

Říjen 2010

Říjen 2010

Kritické faktury

úspěchu a

neúspěchu při

zavádění ERP

systémů

(přednášející)

Člen panelové

diskuse na téma

Vývoj ERP nástrojů

Microsoft Days Září 2010 Konference IS

společnosti

Microsoft

Seminář PMO

SharePoint technologie

Innovation in Global

Management

Sharing Innovative Ideas

and Experience

3. International Scientific

Conference

“Management 2010

Knowledge and

Management in Times of

Crisis and Ensuing

Development”

EUROMEETING &

NECSTouR

Konference Online

Marketingu ACK ČR

Marketing at retail

POPAI forum 2010:

Prosinec

2010

Listopad

2010

20. - 21. 5.

2010

10. - 12. 9.

2010

20. – 22. 10.

2010

9. 12. 2010

Říjen 2010

Listopad

2010

Vybrané postupy

řízení projektů

(přednášející)

Využití technologie

SharePoint ve

společnostech

Educational

Programs for

International

Cooperation

English for Tourism

Člen vědecké rady

konference

Joint European

Master Program in

Sustainable

Tourism

Destination

Development –

Program

Description

Praha

Praha

Praha

Pec pod

Sněžkou

Praha

ACK ČR

Praha

Praha

7. mezinár. a

11. národní

konference

Asociace

učitelů

angličtiny

Ústí n/L

Innovation in

Global

Management

Sharing

Innovative

Ideas and

Experience

Bardějov,

Slovensko

Florencie,

Itálie

23


Štemberk

Jan, JUDr,

PhDr. Ph.D.

Švarcová

Marie,

Ing., Ph.D.

Tittelbachová

Šárka, Ing.

„Vědomí a podvědomí

v místě prodeje.“

Aktuální problémy 3. 2. 2010 Vývoj terminologie

terminologie cestovního

cestovního ruchu

ruchu

Ústava 1920 –

25. 2. 2010 Československý

vyvrcholení

občan a svoboda

konstituování

pohybu

československého státu

Postupně propojovaný 10. – 12. 5. Elektrizační zákon –

svět – Elektrotechnici v 2010 krok k budování

evropské společnosti

propojené sítě

koncem 19. a v průběhu

20. století

Vzájemným pohledem 4. - 5. 11. Čeští turisté a

(Česko-slovinské a 2010 slovinské hory i

slovinsko-české styky ve

pobřeží v první

20. století)

polovině 20. století

Obchod a finance Duben 2010 Význam

marketingového

plánování pro

podnikatelské

subjekty

Aktuální problémy

terminologie cestovního

ruchu

Šlechtická sídla a

cestovní ruch

Prešovská univerzita v

Prešově, Slovenská

republika

Konference VŠE FPH

Jak dál po krizi

Konference k 10. výročí

Vysoké školy obchodní v

Praze

Mezinárodní kolokvium

o cestovním ruchu

Hotelnictví, turismus a

vzdělávání dnes a zítra

3. 2. 2010 Aktuální problémy

terminologie v

oblasti

kongresového a

incentivního

cestovního ruchu

18. - 19. 3.

2010

20. - 23. 4.

2010

Květen 2010

Regionální rozvoj

cestovního ruchu

v ČR;

Veřejná správa a

cestovní ruch v ČR

Kuks – kulturní

destinace turismu

16. 9. 2010 Katedra cestovního

ruchu VŠO

9. - 10. 9.

2010

Klíčová role

vzdělávání

v turismu pro

zajištění prosperity

regionů

19. 10. 2010 Podmínky pro

využití turismu pro

památkové objekty

ve správě

Národního

památkového

ústavu

Praha

Praha

Vědecké

kolokvium

(Praha)

Konferenc

e (Praha)

Konferenc

e (Praha)

Praha

Praha

ČZU Praha

Mezinárodní

konference

Mezinárodní

kolokvium

(Pavlov)

Mezinárodní

vědecká

konference

(Praha)

Přednášky

v rámci

Erasmu

Kompetenzforum

Grenzüberschreitende

Kooperation im

Tourimus

VI. Deň slovenských

podnikatelok a

manažérok

11. – 12. 11.

2010

1. - 2. 10.

2010

Destinationsentwic

klung: Belastung

oder Gewinn

Tourism Learning

Areas

Konferenc

e

Mezinárodní

(Bayerisch

Eisenstein

(SRN)

Mezinárodní

(Bratislava)

24


Václav Váňa,

PhDr.

„Ženy – protagonistky

uspesnej ekonomiky“

Zlepšení řízení turismu v

lokalitách Světového

dědictví UNESCO

23. – 27. 3.

2010

World Heritage in

Czech Republic -

Pros and cons of

contemporary

tourism

Bardějovské

kúpele/SR

Přednáška v rámci

Erasmus pobytu ve

Španělsku, Mataró

1. - 5. 6.

2010

Udržitelný rozvoj

cestovního ruchu a

jeho další

perspektivy

Univerzita

v Mataró -

Maresme

Vávra

Vladimír, Ing.

Žihla Zdeněk,

Prof. Ing.,

CSc.

Viqua Meeting 16.9. Úprava mořské

vody na pitnou

v aplikacích pro

domácnosti

Viqua Meeting 17.9. Obchodní

dovednosti

v segmentu úpravy

pitné vody

Měření, diagnostika,

spolehlivost

20. - 21. 10.

2010

Člen vědeckého

výboru konference

Mezinárodní

konference

UO Brno

Řím

Řím

25


Publikační činnost

Jméno, titul Název publikace Vydavatel ISBN Rozsah

Andělová Kamila,

Mgr.

Německý jazyk pro

cestovní ruch

VŠO, o.p.s. Praha.

2010.

978-80-

86841-14-4

68

normostran

Typ publikace

(VŠ učebnice,

článek apod.)

skripta

Bergerová Růžena,

Doc. PhDr. CSc.

Durmanová Marie,

PhDr., CSc.

Neverbální komunikace

a vysokoškolská výuka

cizojazyčné profesní

kompetence

Některé problémy

odborové rekreace jako

specifického fenoménu

cestovního ruchu

Cizí jazyky č. 54 ISSN 1210-

0811

Journal of Tourism

and Services 1,

2010, 1

VŠO

1804-5650

4 str. Příspěvek

v časopise

Cizí jazyky

s. 12-23 článek

Gullová Soňa,

Ing. Ph.D.

Historie – otázky –

problémy 2, 2010, 1

Jiná země, jiný mrav:

Filipíny. COT business,

2010, č. 12,

Jiná země, jiný mrav:

Japonsko.

Rusko trh, který přeje

připraveným

Organizace obchodního

jednání Předpoklad

konečného úspěchu

Jiná země, jiný mrav:

Kolumbie.

FF UK 1804-1132

COT business,

2010, č. 11

Komora.cz, 2010,

roč. 11, č. 10,

Lobby, 2010, roč.

XII, č. 07–08,

COT business,

2010, č. 9,

1212-4281

ISSN 1212-

428 s. 86–87 článek

ISSN 1802-

1247

s. 52–56. článek

ISSN 1212-

4524 44–45 článek

ISSN 1212-

4281 s. 78–79. článek

Jiná země, jiný mrav:

Dominikánská republika

Jiná země, jiný mrav:

Chorvatsko., ISSN 1212-

4281. článek

COT business,

2010, č. 10

COT business,

2010, č. 2

ISSN 1212-

4281

ISSN 1212-

4281

s. 68–69 článek

s. 70–71. článek

Jiná země, jiný mrav:

Belgie

Jiná země, jiný mrav:

Albánie

Jiná země, jiný mrav:

Uzbekistán

Písemnému kontaktu

vládne netiketa

Vyvarovat se faux pas

Nic nemožného.,.

Nejčastější faux pas

českých manažerů

Nejčastější faux pas

českých manažerů

COT business,

2010, č. 3

COT business,

2010, č. 5

COT business,

2010, č. 4

Lobby, 2010, roč.

XII, č. 6

Lobby, 2010, roč.

XII, č. 5

be the Best, 2010,

č. jaro

Komora.cz, 2010,

roč. 11, č. 2

ISSN 1212-

4281 s. 66–67 článek

ISSN 1212-

4281 s. 70–71 článek

ISSN 1212-

4281 s. 74–75 článek

ISSN 1212-

4524 s. 34 článek

ISSN 1212-

4524 s. 38 článek

ISSN 1214-

6315

s. 44–47 článek

ISSN 1802-

1247 s. 36–38 článek

Bulharsko – země

otevřená českým firmám.

Komora.cz, 2010,

roč. 11, č. 3

ISSN 1802-

1247

s. 52–55 článek

26


Nejčastější faux pas

českých manažerů

Komora.cz, 2010,

roč. 11, č. 3

ISSN 1802-

1247 s. 44–46 článek

Jižní Korea – asijský tygr

v obchodu

Komora.cz, 2010,

roč. 11, č. 2

ISSN 1802-

1247 s. 44–48 článek

Gullová Soňa,

Ing. Ph.D.,

Hošková Veronika

Hamarnehová Iveta,

Ing. Ph.D.

Horáková Helena,

Doc. Ing. CSc.

Houška Petr,

Ing., spoluautor

Petrů Zdena, Ing.

Houška Petr,

Ing.

Jiná země, jiný mrav:

Skotsko

Geografie cestovního

ruchu Česka

Comparison of

Development and

Localizing Conditions of

Tourism in the Slovak

Republic and the Czech

Republic after

Generating of Separate

Countries In: ŠTEFKO, R..

FRANKOVSKÝ, M.,

ADAMIŠIN, P.

Management 2010.

Knowledge and

Management in times of

crisis and ensuing

development

Vývoj cestovního ruchu

v České a Slovenské

republice

Marketingové strategie a

současná česká firemní

praxe

Cestovní ruch

v působnosti orgánů EU

Průřezový přehled o

problematice

průvodcovské činnosti v

CR

Terminologické zdroje

Zapojení Vysoké školy

obchodní v Praze do

procesu implementace

Strategie celoživotního

učení v České republice

COT business,

2010, č. 6

Praha: VŠO v Praze,

o.p.s., 2010

Prešov: Prešovská

univerzita

v Prešově, Fakulta

manažmentu, 2010

Journal of Tourism

and Services

1/2010, Praha: VŠO

v Praze, o.p.s., 2010

Journal of Toursim

and Services

1/2010, VŠO Praha

Oeconomica

VŠO v Praze, o.p.s.

Aktuální problémy

terminologie

v cestovním ruchu,

VŠO v Praze, o.p.s.

Vysoká škola

obchodní v Praze

v letech 2000 až

2010, VŠO v Praze,

o.p.s.

ISSN 1212-

4281

ISBN 978-80-

86841-27-4

ISBN 978-80-

555-0257-1

ISSN 1804-

5650

ISSN: 1804-

5650

ISBN 978-80-

245-1645-5

ISBN 978-80-

86841-31-1

ISBN 978-80-

86841-17-5

ISBN 978-80-

86841-16-8

s. 92–93 článek

86 stran VŠ skripta

s. 544 – 563 Článek ve

sborníku

z mezinárodní

konference

s. 23 - 35 Článek

v recenzovaném

časopise

275 s. (ss. 1-

62, 68-143,

185-275)

Článek v Journal

of Tourism and

Service

VŠ učebnice

100 s. VŠ učebnice

7 s.

3 s. (ss. 47-

49)

Sborník

přednášek

vědeckého

kolokvia

Sborník k 10.

výročí založení

VŠO v Praze,

o.p.s.

Janků Pavel,

Ing.

Provozování

podniků letecké

dopravy a letišť

University of Business in

Prague at ICAO/MCGILL

Worldwide Conference

Akademické

nakl. CERM

Brno

Journal of Tourism

and Services 1,

2010, 1

VŠO

978-80-

7204-

677-5

19 str. -

spoluautor

VŠ učebnice

1804-5650 1 str. Informace v

časopise

27


Jedličková Vladislava,

Ing.

Kiráľová Alžbeta,

Doc. Ing. Ph.D.

Komunitární programy -

finanční nástroj

Evropského společenství.

Proces certifikace výdajů

programu Solidarita a

řízení migračních toků.

Nové marketingové

přístupy v průběhu

krizových jevů.

Aktuální problémy

terminologie v oblasti

managementu destinací

cestovního ruchu.

Aktuální problémy

terminologie v

cestovním ruchu.

Sborník přednášek

z mezinárodního

vědeckého kolokvia.

Health Spa and Wellness

– Competition or

Supplementarity The

Czech Republic Case.

Ekonomika a

management roč.

4, č. 1/2010.

Oeconomica :

Praha.

AOP roč. 18, č.

5/2010, Praha:

Oeconomica.

Konference o

regionálním

cestovním ruchu

Stop and Stay 2010

- recenzovaný

sborník příspěvků.

Praha: VŠH, 2010, s.

239

Aktuální problémy

terminologie v

cestovním ruchu.

Sborník přednášek

z mezinárodního

vědeckého

kolokvia. VŠO,

Praha 3. 2. 2010, s.

220

VŠO, Praha 3. 2.

2010

Health, Wellness

and Tourism -

healthy tourists,

healthy business

TTRA Conference

ISSN 1802-

8470 (Print)

ISSN 0572-

3043 (Print)

ISBN 978-

80-86578-

99-6

ISBN: 978-

80-86841-

17-5

ISBN: 978-

80-86841-

17-5

ISBN: 978-

91-633-

4666-8

str. 10

str. 22

s. 45 - 67

s. 63 - 80

s. 220

s. 121 - 144

článek

v recenzovaném

časopise

článek

v recenzovaném

časopise

Příspěvek

v recenzovaném

sborníku

Příspěvek ve

sborníku

Editace

sborníku

Příspěvek

v recenzovaném

sborníku

Destination Marketing in

Times of Crisis

Musil, M., Luštický, M.:

Modelování jako nástroj

pro efektivní řízení

turistické destinace I.

Lukovic´, T., Bozic´, K.:

Seasonality: A factor of

crisis or development in

cruise tourism

In: Štefko, R..

Frankovský, M.,

Adamišin, P.

Management 2010.

Knowledge and

Management in

times of crisis and

ensuing

development.

UNIPO FM, Prešov,

2010

In: Czech

Hospitality and

Tourism Papers.

Hotelnictví,

lázeňství, turismus.

VSH v Praze 8,

12/2010

Journal of Tourism

Consumption and

Practice

ISBN 978-

80-555-

0257-1

ISSN 1801-

1535

ISSN 1757-

031X

s. 564 - 591

Str. 2

Str. 2

Příspěvek v

recenzovaném

sborníku

Recenzní

posudek

Recenzní

posudek

28


Kiráľová Alžbeta,

Doc. Ing. Ph.D. a kol.

Kiráľová Alžbeta,

Doc. Ing. Ph.D. a kol.

Kiráľová Alžbeta,

Doc. Ing. Ph.D.,

spoluautor

Neumannová Jitka, Mgr.

Krivobokova Olga,

Mgr.

Lajka Jan,

Ing. spoluautor

Vědeckovýzkumná

činnost a zahraniční

vztahy Vysoké školy

obchodní v Praze

Journal of Tourism and

Services

Summary

University of Business in

Prague at Travel

and Tourism Research

Association Conference

Vysoká škola obchodní

v letech 2000 až 2010

Journal of Tourism and

Services

Výuka českého

znakového jazyka pro

pracovníky v cestovním

ruchu na VŠO v Praze

An application of the

Quality Function

Deployment model for

evaluating customer

satisfaction in a serviceproviding

company

Provozování podniků

letecké dopravy a letišť

Vysoká škola

obchodní v letech

2000 až 2010, VŠO,

Praha 2010

Vysoká škola

obchodní v letech

2000 až 2010, VŠO,

Praha 2010

Vysoká škola

obchodní v letech

2000 až 2010, VŠO,

Praha 2010

Journal of Tourism

and Services

1/2010, VŠO Praha

ISBN 978-

80-86841-

16-8 s. 40 - 47

ISBN 978-

80-86841-

16-8

ISBN 978-

80-86841-

16-8

ISSN: 1804-

5650

ISBN 978-

VŠO, Praha 2010 80-86841-

16-8

1/2010, VŠO Praha ISSN: 1804-

5650

C. O. T. Business

6/2010

Poster:2010, Praha:

ČVUT, Fakulta

Elektrotechnická

Akademické nakl.

CERM, s.r.o. Brno

ISSN 1212-

4281

978-80-

7204-677-5

1 str.

1 str.

1 str.

60

128

str. 20-20

článek

článek

článek

Informace

editor

editor

článek

s. 26 - 33 VŠ učebnice

Lajka Jan,

Ing.

Landorová Anděla,

Prof. Ing. CSc.

Rozvoj Vysoké školy

obchodní v Praze

Ekonomická činnost obcí

jako faktor regionálních

rozdílů

Finanční řízení

environmentálních

investičních projektů

Podnik jako součást

ekonomického systému

a vybrané aspekty jeho

řízení

Environmentální aspekty

v účetnictví podniků v ČR

Vysoká škola

obchodní v letech

2000 až 2010, VŠO,

Praha 2010

ISBN 978-80-7372-

555-6

Liberec 2010

ISBN 978-80-7372-

87184-09-7

Liberec 2010

ISBN 978-80-7372-

684-384-3

Liberec 2010

ISBN 978-80-7372-

672-0

Liberec 2010

Ekonomie I., Učebnice ISBN 978-80-7372-

652-2

Liberec 2010

ISBN 978-80-

86841-16-8

s. 37 - 40

článek

Recenzní

posudek

Recenzní

posudek

Recenzní

posudek

Recenzní

posudek

Recenzní

posudek

29


Neset Pavel,

Mgr. Ph.D.

Oliveriusová Jana,

Doc. PhDr. CSc.,

spoluautor

Tittelbachová Šárka, Ing.

Palatková Monika,

Ing. Ph.D.

Makroekonomie

Charakteristika

studijních oborů Vysoké

školy obchodní v Praze

Vývoj studentů a

absolventů Vysoké školy

obchodní v Praze

Spiesová, D.: Přehled

ekonomické situace s

ohledem na cestovní

ruch ve vybraných

členských zemí EU.

Klíčová role vzdělávání

v turismu pro zajištění

prosperity regionů

Kuks – kulturní

destinace turismu

Kuks – nová destinace

kulturního turismu

Návrh nástrojů pro

zmírnění následků

ekonomické recese v

cestovním ruchu ČR

Ekonomika cestovního

ruchu - Cestovní ruch

České republiky

Mezinárodní cestovní

ruch I.

Řízení a provoz

cestovních kanceláří a

agentur

Zákon o podpoře

turismu jako předpoklad

úspěšného systému

marketingového řízení

destinace

Hodnocení

ekonomického vlivu

turismu jako východisko

pro financování rozvoje

turismu v destinaci

Passing Financial Crisis

Using a Concept of

Destination Marketing

Management (The Case

of Prague)

Management

Press

Vysoká škola

obchodní v letech

2000 až 2010, VŠO,

Praha 2010

Vysoká škola

obchodní v letech

2000 až 2010, VŠO,

Praha 2010

Journal of Tourism

and Services 1,

2010, 1

VŠO

978-80-

7261-219-2

ISBN 978-

80-86841-

16-8

ISBN 978-

80-86841-

16-8

1804-5650

MUNI, Brno ISBN: 978-

80-210-

5372-4

VŠE ISBN 978-80-

245-1702-5

Journal of Tourism

and Services

1/2010, VŠO Praha

Czech Hospitality

and Tourism

Papers, VŠH

ISSN: 1804-

5650

ISSN 1801-

1535

VŠO v Praze ISBN 978-80-

86841-22-9

VŠO v Praze ISBN 978-80-

86841-21-2

VŠO v Praze ISBN 978-80-

86841-23-6

Journal of Tourism

and Services

1/2010, VŠO v

Praze

ISSN: 1804-

5650

MUNI, Brno ISBN: 978-

80-210-

5372-4

ŠTEFKO, R..

FRANKOVSKÝ, M.,

ADAMIŠIN, P.

Management 2010.

Knowledge and

Management in

ISBN 978-80-

555-0257-1

517 VŠ učebnice

s. 29 - 37

s. 26 - 29

s. 2

článek

článek

Recenzní

posudek

17 stran Článek

v recenzovaném

sborníku

z konferencepro

sinec 2010

10 stran Oeconomica

s. 64-82 Článek

v recenzovaném

vědeckém

časopise

20 stran Článek

únor 2010

140 stran

(power

point)

140 stran

(power

point)

160 stran

(power

point)

studijní podpora

pro bakalářské

studium ve

formě CD

studijní podpora

pro bakalářské a

magisterské

studium ve

formě CD

studijní podpora

pro bakalářské

studium ve

formě CD

17 stran Článek

srpen 2010

12 stran Článek

v recenzovaném

sborníku,

prosinec 2010

15 str.

Článek ve

sborníku

z mezinárodní

konference

30


Paták Milan. R.,

Doc. Ing. CSc.

Paták Milan. R.,

Doc. Ing. CSc.,

spoluautor Šálková

Daniela,

Ing. Ph.D.

Plchová Božena,

Prof. Ing. CSc. a kol.

Plchová Božena,

Prof. Ing. CSc.

Romová Hana,

PhDr. et Mgr.

Straka Ivo,

Doc. Ing. CSc.

Myšlenkové proudy

v managementu a

soudobé efekty

v podnikatelských

procesech

Finanční riziko

v podnikatelských

aktivitách

Možnosti snižování

nákladů při uplatnění

selektivních přístupů

Příjmy a zisk v delším

časovém horizontu

Long-termed Income

and Earnings of

Enterprise

Outdoorová reklama –

reklama v pražském

metru

Česká republika a EU –

Ekonomika, Měna,

Hospodářská politika

Mezinárodní

konkurenceschopnost

nových zemí EU, 2010

Educational

Programs for

International

Cooperation

Editorial

Prospects of the

University of Business

in Prague

times of crisis and

ensuing

development 3.

MZLU Brno 50213-628-

45-8

ČZU Praha 7298-429-

853-7

ČZU Praha 7299-518-

268-4

ČZU Praha 7299-518-

268-4

WSB w Poznani 92487-153-

1945-58

MAGNANIMITAS

Hradec Králové

978-80-

86703-41-1

University College

of Business,

Poznan

Journal of Tourism

and Services

1/2010, VŠO Praha

Journal of Tourism

and Services

1/2010, VŠO Praha

Praha, Kriegl, 2010 ISBNN 978-

80-86912-

39-4

ICABR, Sjednocené

Arabské emiráty

Listopad 2010

978-83-

62438-04-1

ISSN: 1804-

5650

ISSN: 1804-

5650

10 stran Článek

7 stránek Článek

6 stránek Článek

6 stránek Článek

8 stránek Článek

6 stránek Článek

s. 125-139

14 stran

příspěvek

v angličtině na

mezinárodní

konferenci

Příspěvek ve

sborníku

s. 5 - 7 editorial

s. 10 - 12 článek

Šálková Daniela,

Ing. Ph.D.;

spoluautor Paták Milan

R., Doc. Ing. CSc.

Štemberk Jan,

JUDr. PhDr. Ph.D.

Perspektivy Vysoké školy

obchodní v Praze

Outdoorová reklama –

reklama v pražském

metru

Německočeskoslovenský

cestovní

ruch v meziválečném

období,

První spolek českých

alpinistů. Češka

podružnica Slovenskega

planinskega društva

Vysoká škola

obchodní v letech

2000 až 2010, VŠO,

Praha 2010

MAGNANIMITAS,

Hradec Králové,

Česká republika,

2010

Acta Oeconomica

Pragensia, 18,

2010, č. 1, VŠE

in: J. Gašparič – E.

Kubů – Ž. Lazarevid

– J. Šouša (eds.):

Češi a Slovinci v

moderní době:

politika, společnost,

hospodářství,

ISBN 978-80-

86841-16-8

ISBN 978-

80-86703-

41-1

0572-3043

s. 11 - 12

článek

6 stran Příspěvek na

mezinárodní

vědecké

konferenci

s. 69-78 studie

978-961-

6386-23-4,

978-80-

7415-025-8 s. 205-226 studie

31


Švarcová Marie,

Ing. Ph.D.,

spoluautor Kukačka Vl.,

PaeDr. Ph.D.

Tittelbachová Šárka,

Ing.

Tourism in Economy of

the Interwar

Czechoslovakia,

Das Jahr 1938 – ein

Wendepunkt in der

Entwicklung des

Kraftfahrwesens in der

Tschechoslowakei in:

František Stellner u. a.,

Die wirtschaftlichen und

politischen

Auswirkungen der

Meilensteine 1848-1968

Podnikání

v automobilové dopravě

v českých zemích v první

polovině 20. století,

Zbrojařský král, Dějiny

věd a techniky 43, 2010,

3

Psychofyziologické a

ekonomické následky

nedostatku aktivního

pohybu. In: Význam

pohybových aktivit pro

osobní rozvoj a podporu

zdraví

Návrh nástrojů pro

zmírnění následků

ekonomické recese v

cestovním ruchu ČR

(Czech Hospitality and

Tourism Papers)

Cestovní ruch a veřejná

správa

Zámek Kuks a okolí –

destinační management

v praxi

kultura = Slovenci

in Čehi v dobi

moderne: politika,

družba,

gospodarstvo,

kulturaPraha: Nová

Tiskárna Pelhřimov

- Ljubljana: Inštitut

za novejšo

zgodovino

Prager wirtschaftsund

sozialhistorische

Mitteilungen /

Prague Economic

and Social History

Papers, vol. 11,

2010, ÚHSD FF UK

Praha: Oeconomica

2010

Acta Universitatis

Carolinae

Philosophica et

Historica –

Monographia

CLXV/2007, Praha

Karolinum 2010

Společnost pro

dějiny věd a

techniky

JCU, ZF České

Budějovice

1803-7518

978-802-

4516-72-1

978-80-246-

1380-2

0567-8307

0300-4414

978-80-

7394-223-6

VŠH ISSN 1801-

1535

VŠO v Praze ISBN 978-80-

86841-30-4

Moderní obec

Září 2010

ISSN 1211-

0507

s. 96-108 studie

s. 143-151 studie

190 s.

vědecká

monografie

s. 216-218 recenze

20 stran článek

20 stran Článek

únor 2010

120 stran

(power

point)

2 str. článek

studijní podpora

pro magisterské

studium ve

formě CD

32


Tittelbachová Šárka,

Ing. spoluautor

Oliveriusová Jana,

Doc. PhDr. CSc.

Kuks – nová destinace

kulturního turismu

Klíčová role vzdělávání

v turismu pro zajištění

prosperity regionů

Journal of Tourism

and Services

1/2010, VŠO Praha

ISSN: 1804-

5650

MUNI, Brno ISBN: 978-

80-210-

5372-4

s. 64-82 Článek

v recenzovaném

vědeckém

časopise

17 stran Článek v

recenzovaném

sborníku

z konference

Kuks – kulturní

destinace turismu

VŠE ISBN 978-80-

245-1702-5

10 stran Oeconomica

Váňa Václav,

PhDr.

Zábranská Hana,

Ing.

Zichová Jitka,

Ing.

Žihla Zdeněk,

Prof. Ing. CSc.

Kuks – nová destinace

kulturního turismu

Známé – neznámé cesty

dědictví

Regionální značky a

jejich význam pro

cestovní ruch

Ekonomika cestovního

ruchu I – Základy

Provozování podniků

letecké dopravy a letišť

Journal of Tourism

and Services

1/2010, VŠO Praha

ISSN: 1804-

5650

ÚÚR Brno a MMR ISBN 978-80-

Praha

87318-12-6

Prešovská

univerzita v

Prešově

VŠO Praha, o.p.s. ISBN 978-80-

86841-24-3

Akademické nakl. 978-80-

CERM, s.r.o. Brno 7204-677-5

s. 64-82 Článek

v recenzovaném

vědeckém

časopise

10 stran článek

147 s. CD

302 str. VŠ učebnice

Bezpečnost v obchodní

letecké dopravě

Akademické nakl.

CERM, s.r.o. Brno

978-80-

7204-707-9

211 str. VŠ učebnice

Etapy života letadel VŠO, Praha ISBN 978-80-

86841-15-1

130 str. Skripta


Infrastruktura VŠ (materiální, technické a informační zajištění), dostupnost informačních

zdrojů a rozvoj informační infrastruktury (tab. č. 9)

VŠO sídlí na prestižní adrese v samém centru Prahy v komplexu budov Spálená 14 a Spálená 16.

Budova Spálená 14 je památkově chráněná secesní budova. VŠO plně disponuje

rekonstruovanou, moderně vybavenou sousední sedmipodlažní budovou ve Spálené ulici č. 16.

V obou budovách je k dispozici 21 učeben pro studenty, kanceláře a další prostory pro studenty.

Všechny prostory jsou majetkem společnosti Office Star Four, spol. s r.o. Škola je zde

v dlouhodobém nájmu s možností prostory operativně rozšiřovat v závislosti na vzrůstajícím

počtu studentů. Téměř celá výuka tak může probíhat na jednom místě za využití veškeré

techniky a dalšího komfortu pro studenty i vyučující. Pro velké přednášky využívá škola

pronájmu auly v budově Národního muzea s kapacitou až 490 míst. Tento prostor je také

využíván ke slavnostním obřadům školy, především na promoce absolventů a imatrikulace

studentů.

Komplex budov Spálená 14 a 16 tvoří:

- dvě hlavní budovy školy,

- kontaktní místo studijního oddělení,

- informační centrum - knihovnu, studovnu a

- studentský klub.

33


Budova Spálená 14

V této budově, především ve 4. reprezentativním patře, sídlí Správní rada, Dozorčí rada,

Rektorát, ekonomický úsek a část administrativy. Je zde také k dispozici zasedací místnost.

Studijní oddělení, administrativa a technický úsek sídlí v 1. patře budovy.

Budova Spálená 16

V budově ve Spálené ulici č. 16 mají své místo všechny katedry. Zdejší prostory poskytují

pedagogům velmi dobré pracovní podmínky, zejména klid na práci, dostatečné zabezpečení

výpočetní technikou (výkonné PC, tiskárny, kopírky, rychlé internetové připojení), k dispozici

jsou konzultační a konferenční místnosti v potřebném množství i kvalitě.

Spolu s katedrami jsou zde umístěny také pracovny prorektorů, kteří mají oddělená pracoviště

na samostatném podlaží s vlastní konferenční místností.

VŠO má k dispozici celkem 22 učeben, z nichž největší aula má kapacitu 490 míst, další učebny

od 180 míst až po malé speciální učebny např. pro výuku výpočetní techniky či cizích jazyků.

Všechny učebny jsou vybaveny moderní technikou plně odpovídající současným nárokům a jsou

klimatizované.

Kontaktní místo studijního oddělení

Kontaktní místo studijního oddělení s přímým vstupem s pasáže umožňuje snadnou komunikaci

studentů se studijními referentkami a především snadný přístup uchazečů o studium. Návštěvní

hodiny jsou od pondělí do pátku denně po celý rok, v období přijímání nových studentů je

pracovní doba prodlužená. Nejčetněji je využíváno v období letních prázdnin, kdy poskytuje

zejména informace a služby zájemcům o studiu, kteří zde mohou na místě vyplnit a podat

přihlášku ke studiu.

Informační centrum - knihovna, studovna

Informační centrum - knihovna má také samostatný vchod s pasáže. Naproti přes atrium byla na

začátku akademického roku 2010/11 zprovozněna nová studovna. Studenti tyto prostory

využívají v rámci knihovnických služeb, samostudia, práce na počítačích, kopírovacích a

tiskových služeb.

Během roku 2010 se v informačním centru - knihovně razantně zvýšil počet svazků knižního

fondu, a to na 7955 ks. Dále se zvýšil i počet zaregistrovaných uživatelů (k 31. 12. 2010 - 1935)

především z řad studentů VŠO. V souvislosti s tím se zvýšil i počet přístupů do on-line katalogu,

včetně možnosti rezervace publikací. Tato možnost je studenty, zejména kombinovaného, ale i

denního studia, hojně využívána. Služby knihovny směřují ale zejména na podporu ve využívání

elektronických zdrojů a databází. Zvýšil se počet databází vytvářených pracovníky IC v rámci

modulů v knihovním systému Clavius a to na celkem 5 (knihy, články, BP a DP, nově periodika).

Celkový počet PC s připojením na internet je nyní 37 a počet míst v obou studovnách je celkem

119. Jsou zde uloženy všechny bakalářské a diplomové práce poskytované nejen studentům, ale

i veřejnosti k prezenčnímu studiu. Po umístění dalšího copy automatu se zvýšila komfortnost

kopírování. Knihovna též distribuuje učební texty, skripta a učebnice vydávané školou.

34


Studentský klub

V sousedství studovny je umístěn studentský klub, místo neformálních sekání studentů i učitelů.

Podávány jsou zde teplé i studené nápoje a lehké občerstvení za přijatelné ceny.

Informační zabezpečení

Škola poskytuje studentům příjemné a klidné zázemí pro studium. Učebny, studovna i

informační centrum jsou klimatizovány. Studenti mají v informačním centru i knihovně přístup

k počítačům i internetu, je zde zdarma WiFi internetové připojení.

Na intranetových stránkách školy najdou studenti veškeré potřebné informace ke studiu, zprávy

z kateder, aktuální sdělení a také např. nejrůznější pracovní příležitosti, rady či nabídky.

Studijní informační systém ERUDIO využívají studenti např. k náhledu na své studijní výsledky,

termíny zkoušek, přihlášení ke zkouškám.

Školní e-mailové adresy, které si studenti aktivují na začátku svého studia, jsou využívány pro

nejrychlejší způsob rozeslání důležitých informací a tak jim po celou dobu studia usnadňují

komunikaci nejen s pedagogy, studijním oddělením, ale i s ostatními úseky školy.

35


3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA


Poradenství (popis poradenského pracoviště, rozsah a typ poradenských služeb, popř. další

aktivity), zajištění a hodnocení kvality poradenských služeb (tab. č. 10)

Pedagogicko-psychologická poradna je na VŠO organizována katedrou společenských věd a

vedena přední odbornicí PhDr. Marií Durmanovou, CSc. Úkolem poradny je poskytnout pomoc

psychologa studentům prezenčního i kombinovaného studia s cílem usnadnit jim vysokoškolské

studium. Služeb pedagogicko-psychologické poradny využívají hlavně studenti prvního ročníku,

kteří se potýkají s potížemi spojenými s přechodem ze střední na vysokou školu. Někteří z nich

ještě nemají dostatečné studijní návyky a schopnosti. Pomoc zkušeného pedagoga a psychologa

studentům pomáhá lépe zvládat odlišný způsob studia a přípravy na zkoušky. Další skupinu

klientů představují studenti, kteří se potýkají se složitou životní situací, s níž si sami nevědí rady.

Pomoc psychologa představuje zvýšení standardu služeb poskytovaných VŠO svým studentům a

pomáhá jim ve snazším zvládání studijních povinností. Služeb poradny využilo v průběhu roku

2010 asi 80 studentů VŠO.


Znevýhodněné skupiny uchazečů/studentů na vysokých školách (sociálně, zdravotně,

ekonomicky)

V minulém roce na VŠO studovala jedna hendikepovaná studentka, které se snažila VŠO vyjít

vstříc zejména při tvorbě rozvrhu. V červnu 2010 studentka úspěšně završila studium

v navazujícím magisterském studiu. V případě sociálně znevýhodněných studentů se snaží škola

maximálně vyjít vstříc rozložením školného na více splátek.


Partnerství a spolupráce, spolupráce VŠ se zaměstnavateli při tvorbě a uskutečňování

studijních programů (např. při koncepci profilu absolventa a učebních výstupů)

VŠO je školou profesně orientovanou. Všechny akreditované obory jsou připravovány na tzv.

společenskou objednávku. Kvalita oborů je garantována i odborníky z praxe a jednotlivými

asociacemi a profesními sdruženími, jichž je VŠO členem. U oborů zaměřených na cestovní ruch

to je Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace průvodců ČR, ale i odbor cestovního ruchu

Ministerstva pro místní rozvoj, Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, Svaz obchodu

a cestovního ruchu ČR.

U oborů s leteckou tematikou to je Asociace leteckých provozovatelů ČR, Asociace leteckých

výrobců a Asociace branného průmyslu. Některé obory přímo reagují na výzvy obsažené ve

strategických dokumentech – například Strategie letecké výroby do roku 2025. O úspěšnosti

nebo problémech leteckých oborů je pravidelně informován Podvýbor pro vědu, výzkum,

letectví a kosmonautiku, hospodářského výboru PS Parlamentu ČR.

V akademickém roce 2010/2011 VŠO zahájila výuku v novém studijním oboru „Průvodcovská

činnost v cestovním ruchu“, který vznikl v těsné spolupráci s praxí, konkrétně s Asociací

průvodců ČR. Předpokladem úspěšnosti budoucích absolventů studijního oboru je partnerství s

Asociací průvodců ČR člena Evropské federace asociací turistických průvodců (FEG), Světové

federace asociací turistických průvodců (WFTGA) a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, která

se podílela na tvorbě studijního oboru a je přímo zapojena svými odborníky do výuky studijního

oboru a organizace průvodcovské praxe. Studijní obor je i praktickým výstupem závěrů

zpracování Evaluace a metodiky vzdělávacích potřeb v cestovním ruchu – oblast vzdělávání

průvodců cestovního ruchu v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj „Zkvalitnění profesní

přípravy a vzdělávání v cestovním ruchu“ CZ.04.1.03/4.2.00.2/0002.

36


Z pohledu mezinárodní srovnatelnosti studijního oboru zohledňuje realizovaný studijní obor

Evropské normy EN 13 809: 2003 „Služby cestovního ruchu – cestovní agentury a touroperátoři

– terminologie“, která sjednocuje odbornou terminologii v dané oblasti služeb cestovního ruchu

u jednotlivých kategorií průvodců, např. vedoucího zájezdu (tour manager), doprovod zájezdu

(tour escort), průvodce cestovního ruchu (tourist guide), horského průvodce (mountain guide),

včetně dalších příbuzných činností, jako je činnost místního zástupce (local representative),

animátora (animateur) a ČSN EN 15 565 „Služby cestovního ruchu – požadavky na zajištění

odborného vzdělávání a kvalifikačních programů pro turistické průvodce“. Uvedená norma má

za cíl sjednocení minimálních požadavků na vzdělávání průvodců v rámci Evropy, včetně České

republiky, a tím i přispět naplňování záměrů rozvoje cestovního ruchu v ČR i v Evropské unii.

Jedná se zejména o strukturu vzdělávacích programů, jejich obsah, požadavky na teoretickou a

praktickou část, včetně požadavků na vzdělavatele průvodců.

Výuku studijního oboru „Průvodcovská činnost v cestovním ruchu“ podporuje kromě Asociace

průvodců ČR a Asociace cestovních kanceláří ČR i odbor cestovního ruchu Ministerstva pro

místní rozvoj, Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, Svaz obchodu a cestovního

ruchu ČR. V rámci výuky je též počítáno se spoluprací s odborníky s Asociací cestovních kanceláří

ČR, kteří se zaměří na spolupráci cestovních kanceláří a průvodců při realizaci produktů

cestovních kanceláří.

Nově vyučovaný studijní obor je v souladu s prioritami stanovenými pro oblast vzdělávání

v cestovním ruchu v Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na léta 2007 – 2013 a jeho

prováděcím dokumentem (usnesení vlády ČR č. 1239 ze dne 7. listopadu 2007 a usnesení vlády

ČR č. 913 ze dne 23. července 2008).

Studijní obor též respektuje priority Strategie celoživotního učení v ČR, která byla schválena

vládou v Usnesení vlády ČR č. 761 ze dne 11. 7. 2007 a jež vychází z obecných předpokladů

definovaných Lisabonskou strategií, respektive jejím pracovním programem pro oblast

vzdělávání „Vzdělávání a odborná příprava 2010“. V tomto duchu je jejím hlavním smyslem

napomoci rozvoji České republiky jako společnosti a ekonomice založené na znalostech. Studijní

obor dále vychází z Implementačního plánu Strategie celoživotního učení schváleného

v Usnesení vlády ČR č. 8 ze dne 5. ledna 2009, a to zejména z pohledu problematiky terciárního

vzdělávání.

Jedná se zejména o úkoly v oblasti posílení rozvoje nabídky zejména bakalářských studijních

programů, zaměřených do praxe a úzce propojených s aktuálním vývojem poznání a měnícími

se potřebami zaměstnavatelů. Posílit reálné možnosti spolupráce budoucích zaměstnavatelů,

zejména průmyslových podniků a oblasti služeb, s vysokými školami a vyššími odbornými

školami při přípravě a realizaci studijních programů. Podpora spolupráce institucí působících

v sektoru terciárního vzdělávání, zejména efektivní propojování VOŠ s VŠ a tvorbu společných

studijních programů vysokých škol obdobného zaměření, zejména programů a kurzů dalšího

vzdělávání dospělých.

37


Ubytovací a stravovací služby VŠ (tab. č. 11)

VŠO zajišťuje ubytování na koleji pro studenty využíváním zbytkové ubytovací kapacity jiných

vysokých škol. Vzhledem k tomu, že o ubytování na kolejích není příliš velký zájem, umožňuje

škola na svých intranetových stránkách i zprostředkování ubytování v soukromí.

Stravovací služby jsou zajištěny v dietní menze, která je v sousední budově školy spolu se

studentskou poliklinikou. Pro studenty, kteří do menzy nechodí, je zajištěna možnost

zlevněného stravování v restauracích v okolí školy. Stravování je možné i ve studentském klubu

a v prodejních automatech umístěných na chodbách školy.

38


4. INTERNACIONALIZACE


strategie VŠ v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti

V oblasti internacionalizace se VŠO zaměřuje na tři oblasti, a to na mezinárodní spolupráci

v rámci programu ERASMUS, zapojení VŠO do společných evropských i mimoevropských

projektů a na vytvoření Double, resp. Joint Degree a spolupráce v rámci projektů TEMPUS.

Mezinárodní spolupráce VŠO se uskutečňuje především prostřednictvím programu ERASMUS,

kde škola podporuje výměnné pobyty studentů a pedagogů. VŠO plně uznává zahraniční

studium svých studentů. V rámci programu ERASMUS pedagogové VŠO přednáší na

zahraničních vysokých školách a zahraniční pedagogové přednáší na VŠO, což zlepšuje jazykovou

vybavenost jak pedagogů, tak i studentů.


zapojení VŠ do mezinárodních vzdělávacích programů a programů výzkumu a vývoje

Ve spolupráci s Catholic University Eichstätt-Ingolstadt Eichstätt/Ingolstadt v SRN, s EF UMB

v Banské Bystrici na Slovensku, University of Oulu/Oulun Yliopisto ve Finsku, resp. se Saint-

Petersburg State University of Service and Economics VŠO připravila pilotní projekt

magisterského studijního oboru „Tourism and Regional Planning – Management and

Geography“. Pilotní projekt byl spuštěn v roce 2010 na Catholic University Eichstätt-Ingolstadt

Eichstätt/Ingolstadt v SRN a VŠO přivítá první studenty ze SRN v letním semestru akademického

roku 2010/2011.

VŠO se v roce 2010 zapojila do přípravy dvou projektů TEMPUS. První projekt pod názvem

„Tuning environmental competences in Russian fishery education for sustainable development

(TUNA)“, pod referenčním číslem 516839-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPCR koordinuje

OSTFALIA - Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (SRN). Do projektu jsou zapojeny

následující partnerské univerzity a instituce z Ruské feredace (Kaliningrad State Technical

University, Kuban State University, Tyumen State Agricultural A cademy, Volgograd State

Agricultural Academy, KaliningradRybMarket JSC, Volgograd Department of FSSA, Educational

Methodical Assoziation for Fishery Education, Atlantic Scientific Research Institute of Marine

Fisheries, West-Baltic State Regional Department for fishes reproduction), Velké Británie

(University of Wolverhampton Corporate Services Ltd.,), Litvy (Vilnius University) a Itálie

(Foundation Link Campus University of Malta, Rome).

Koordinátorem druhého projektu PLEASE, referenční číslo 516918-TEMPUS-1-2011-1-DE-

TEMPUS-JPCR, je OSTFALIA - Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (SRN), partnery jsou

univerzity a instituce z Ruské federace, Ukrajiny, Kazachstanu, Egypta a Itálie.

V oblasti Joint Degree VŠO připravuje společný evropský magisterský program „Trvale udržitelný

rozvoj destinací cestovního ruchu“ – „Joint European Master Program in Sustainable Tourism

Destination Development“ se šesti evropskými univerzitami, přičemž VŠO je koordinátorem

projektu. Program je podporován akademickým výborem sítě NECSTouR a byl představen na

plenárním zasedání sítě v červnu 2010 v Bruselu a následně na mezinárodní konferenci

EUROMEETING v prosinci 2010 ve Florencii.

VŠO v roce 2010 začala spolupracovat s Centre for Tourism and Cultural Change Metropolitan

University v Leeds, Velká Británie, kde se podílí na doktorském programu. Modul Research

Methodology bude vyučován na VŠO v Praze.

39


mobilita studentů a akademických pracovníků (oběma směry) (tab. č. 12 a, b)

VŠO je zapojena do programu ERASMUS, v rámci kterého v roce 2010 vycestovalo na studium

do zahraničí 12 studentů, a to do Rakouska, Polska, Belgie, Španělska, Slovenska a SRN. V rámci

uvedeného programu byl přijat jeden student ze Slovenska.

mobilita studentů a akademických pracovníků podle jednotlivých zemí (tab. č. 12 c)

V rámci programu ERASMUS v roce 2010 vycestovalo na studium do zahraničí 7 pedagogických

pracovníků, a to do Rakouska, Polska, Belgie, Španělska, Slovenska a SRN. V rámci uvedeného

programu bylo přijato 11 pedagogických pracovníků, a to z Belgie, Slovenska, Polska, Španělska

a SRN.

40


5. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH


Systém hodnocení kvality vzdělávání na VŠ – vnitřní a vnější hodnocení

Vnitřním hodnocením kvality pedagogické a výzkumné činnosti na VŠO se věnuje vedení školy,

členové akademické rady, vedoucí kateder a jednotliví pedagogové. V neposlední řadě je

prvkem vnitřního hodnocení i názor studentů resp. studentské rady.

Součástí vnitřního hodnocení je celoškolní anketa. Systém je založen na sběru dat v rámci

anketních šetření u nastupujících studentů, stávajících studentů a absolventů. Pravidelné ankety

se provádějí při zápisu studentů do prvního ročníku a další s absolventy bakalářského a

navazujícího magisterského studia školy.

Dalším zdrojem je hodnocení pedagogů a lektorů. Periodicita je semestrální s možností šetření

aktuálně při zjištění problémů. K hodnocení je používána elektronická platforma. Hodnocení

zjištěných závěrů se odehrává v rámci řídící struktury počínaje vedoucím katedry přes

prorektory a až po Správní radu. Výsledky jsou publikovány na webových stránkách a užívají se

jednak pro řízení školy a jednak pro informování vně i dovnitř školy.

Důležitým nástrojem komunikace mezi studenty a vedením školy je diskusní fórum na školním

Intranetu, které je mnohdy prvním signálem možného vzniku problému a umožňuje jej

odstranit v minimálním časovém intervalu. Tradičně prospěšná jsou také pravidelná setkání

rektora a prorektorů s vedením Studentské rady.


Vnější hodnocení, včetně mezinárodního hodnocení

Vnější hodnocení se užívá v součinnosti s akademickými i profesními partnerskými institucemi.

Výrazný je podíl hodnotitelů ze skupiny zahraničních partnerů. Další významnou hodnotící

strukturou je Akademická rada VŠO složená z významných osobností akademické a odborné

praxe. V neposlední řadě VŠO podstupuje hodnocení ze strany MŠMT a akreditační komise.

V roce 2010 předložila VŠO k reakreditaci realizované studijní programy bakalářského oboru

Cestovní ruch a navazujícího magisterského studijního oboru Management cestovního ruchu.

V obou případech rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o prodloužení platnosti

akreditace výše uvedených studijních oborů, jak v prezenční tak v kombinované formě studia.

MŠMT vydalo kladné rozhodnutí o prodloužení studijních oborů na základě souhlasného

stanoviska Akreditační komise. Platnost bakalářského studijní oboru Cestovní ruch byla

prodloužena do 31. července 2014 a platnost navazujícího magisterského studijního programu

Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Management cestovního ruchu byla

prodloužena do 31. května 2014. Reakreditované studijní obory byly přizpůsobeny nejnovějším

poznatkům oboru a byly konzultovány s odborníky z praxe. Zároveň zohledňují nejnovější

dokumenty UN WTO pro oblast udržitelného rozvoje cestovního ruchu, managementu destinací

cestovního ruchu, jakož i dokumenty Evropské komise pro oblast cestovního ruchu.

41


6. ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY

Na podzim roku 2010 byla připomenuta významná událost historie VŠO - 10. výročí od založení. Při

té příležitosti byla uspořádána odborná konference, která zbilancovala celou dobu existence školy

a její rozvoj a postavení mezi soukromými vysokými školami, ale také díky významným hostům,

zejména z řad odborných partnerů školy, naznačila i cesty, kterými se budeme ubírat v budoucích

letech.

Zejména byla oceněna propojenost výuky studentů s praxí, která se odráží v pružné reakci na

potřeby budoucích zaměstnavatelů našich absolventů. Důležité je využití předních odborníků

z praxe ve výuce odborných předmětů. Škola tak naplňuje priority Strategie celoživotního učení

v ČR, které byly schváleny vládou ČR v 2007, které je v souladu s Lisabonskou strategií, respektive

jejím pracovním programem pro oblast vzdělávání a také z Implementačního plánu Strategie

celoživotního učení schváleného vládou ČR v roce 2009 a to zejména z pohledu problematiky

terciárního vzdělávání.

Jedná se zejména o úkoly v oblasti posílení rozvoje nabídky zejména bakalářských studijních

programů a magisterských studijních programů, zaměřených do praxe a úzce propojených

s aktuálním vývojem poznání a měnícími se potřebami zaměstnavatelů a reálné možnosti

spolupráce budoucích zaměstnavatelů, zejména s vysokými školami a vyššími odbornými školami

při přípravě a realizaci studijních programů.

V tomto směru bude VŠO postupovat i do budoucna s cílem zajistit svým absolventům co nejlepší

možnosti uplatnění v profesní praxi.

Na základě této konference byla vydána publikace „Vysoká škola obchodní v Praze 2000 - 2010“.

V uplynulém roce, jak bylo konstatováno i na konferenci, pokračoval trvalý nárůst počtu studentů.

To vedlo ke krokům spojeným se zlepšením personálního vybavení školy. Zaměřili jsme se ale i na

rozvoj materiální základny pro vzdělávací a výzkumné aktivity školy.

Najata byla velká aula nové budovy Národního muzea, v níž se přednášejí tzv. velké předměty a je

využita i pro akademické obřady – imatrikulaci a promoce absolventů školy.

Rozšířen byl také počet učeben v hlavní budově, pronájmem třetího patra. V učebnách jsou

instalovány nové dataprojektory a další technika. V největších učebnách a na chodbách čtvrtého

patra byla vyměněna podlahová krytina.

Vybudována byla druhá velká studovna, vybavená počítači napojenými na internet, zakoupen byl

nový nábytek a technické vybavení stávající studovny, informačního centra a knihovny školy.

Škola v rámci péče o studenty zajistila několik nových nápojových automatů, automatů na

pořizování fotokopií a další techniku.

VŠO rozpracovala a předložila Akreditační podklady pro rozšíření spektra zejména bakalářských

studijních oborů a zpracovala projekt pro zapojení VŠO do mezinárodních doktorských studijních

programů. K akreditaci byla předložena i anglická verze studijních oborů cestovního ruchu.

Nový počítačový systém vytváření individualizovaných rozvrhů umožnil daleko flexibilnější tvorbu

rozvrhů jak pro studenty, tak pro pedagogy.

Rozvoji školy také přispěla zvýšená propagační činnost a PR aktivity zajišťované profesionálními

agenturami.

Veškeré výše zmiňované rozvojové aktivity financovala škola z vlastních zdrojů.

42


7. ZÁVĚR

Předkládaná výroční zpráva za rok 2010 jasně dokládá prolongaci pozitivního vývoje VŠO

v desátém roce její existence. Škola pokračovala v dynamickém rozvoji všech svých činnosti a po

kvalitativní a kvantitativní stránce se pevně ukotvila, na konci první dekády své existence, mezi

prvními českými soukromými vysokými školami.

Z kvantitativních ukazatelů je zapotřebí spíše než celkový počet posluchačů, nově přijatých

posluchačů nebo počtu uchazečů zdůraznit fakt, že škola překonala magickou hranici jednoho tisíce

absolventů v roce.

Na poli kvalitativních charakteristik škola připravila anglicky vyučované verze svých studijních

programů (počátkem roku 2011 byly úspěšně akreditovány u Akreditační komise vlády ČR). V rámci

mezinárodní spolupráce si škola udržela přední postavení v rozsahu aplikace výměnných programů

(zejména Erasmus) jak v oblasti výměny studentů, tak i pedagogů. Vrcholem aktivit VŠO na

mezinárodním poli bylo pak vytvoření mezinárodního programu evropských univerzit působících v

cestovním ruchu se zaměřením na udržitelnost rozvoje destinací (Joint European Master Program

Sustainable Tourism Destination Development). V rámci doktorských studií se pak škola zapojila do

společného programu doktorského studia s univerzitami v Leedsu a Prešově.

Škola úspěšně reakreditovala své bakalářské a magisterské studijní programy a zahájila výuku

v oboru Průvodcovská činnost v cestovním ruchu.

K zásadnímu průlomu v publikační a výzkumné činnosti došlo vydáním několika klíčových

monografií mající zásadní postavení na českém trhu s odbornou literaturou pro cestovní ruch a

leteckou dopravu. Tyto tituly současně vytvořily kvalitní základ pedagogickému procesu na celé

škole. Pedagogická a výzkumná pracoviště školy se zapojila do celé řady výzkumů s kladnou

odezvou u odborné praxe a potěšující je zejména fakt, že vzrostl podíl zapojení studentů v těchto

projektech.

V oblasti materiálního zabezpečení studia je nesporným úspěchem vybudování nové kompletně

vybavené studovny a otevření nového pracoviště studijního oddělní.

Za klíčový aspekt pro hodnocení školy je však brát úspěšnost absolventů v praxi a spokojenost

posluchačů s průběhem studia. Pro první aspekt mluví skutečnost, že absolventi VŠO mají výrazně

podprůměrnou míru nezaměstnanosti a nemají potíže s uplatněním na trhu práce po ukončení

školy.

O jejich kvalitě a uplatnitelnosti hovoří i trvale rostoucí zájem firem z oboru vytvářející speciální

nabídky pro posluchače a absolventy VŠO. Míru spokojenosti posluchačů a absolventů odráží i fakt,

že více než tři čtvrtiny uchazečů o studium na VŠO uvádí jako primární důvod zájmu o VŠO pozitivní

reference stávajících studentů nebo absolventů.

VŠO v roce 2010 naplnila v plné míře poslání vysokoškolské vzdělávací instituce a v souladu se

svým dlouhodobým záměrem poskytovala kvalitní vysokoškolské vzdělání v ekonomických oborech

sektorů cestovního ruchu a letecké dopravy.

43


Úvod

Tabulková část

Tabulka č. 1

Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a

profesních organizacích

Organizace Stát Status

Česká konference rektorů ČR Člen Pléna ČKR a Komory rektorů SVŠ

Rada vysokých škol ČR Člen Předsednictva a Sněmu RVŠ

Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a

kosmonautiku Hospodářského výboru PSP

ČR Stálý člen expertní skupiny

Asociace cestovních kanceláří ČR ČR Člen asociace

Asociace průvodců ČR ČR Člen asociace

Asociace leteckých provozovatelů ČR ČR Člen asociace

Asociace hotelů a restaurací ČR ČR Člen asociace

Hospodářská komora České republiky ČR Člen komory

Hospodářská komora hl. m. Prahy ČR Člen komory

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Člen asociace

Asociace terciárního vzdělávání ČR Člen asociace

NECSTour

ATLAS

EU, sídlo Belgie

Světová

organizace,

sídlo Nizozemsko

Zakládající člen, člen akademického

výboru

Člen asociace

Tabulka č. 1 a

Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má vysoká

škola své sídlo, s výjimkou odborné praxe

Název a sídlo pobočky 1

vysoké školy, kde

probíhá výuka

akreditovaných

studijních programů

nebo jejich částí

Názvy akreditovaných

studijních programů

nebo jejich částí,

uskutečňovaných na

pobočce (přidejte

řádky dle potřeby)

Typ

studijního

programu

nebo jeho

části

Názvy studijních

oborů

uskutečňovaných

na pobočce

(přidejte řádky dle

potřeby)

Forma

studijního

oboru, která

je

uskutečňovan

á na pobočce

(prezenční,

kombinovaná,

distanční)

Probíhají

na

pobočce

obhajoby

(ano/ne)

Probíhají na

pobočce

státní

závěrečné

zkoušky

(ano/ne)

-- -- -- -- -- -- --

1 Pobočka – jakékoli dislokované pracoviště vysoké školy nebo její součásti, které se nachází mimo město, ve kterém má

vysoká škola své sídlo

44


Kvalita a excelence akademických činností

Tabulka č. 2 a

Skupiny akreditovaných

studijních programů

Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Studijní programy

mag. mag.

bak.

navazující

P K P K P K

dokt.

Celkem

stud.prog

přírodní vědy a nauky

technické vědy a nauky

zeměděl. - les. a veter.

vědy a nauky

zdravot., lékař. a farm.

vědy a nauky

společenské vědy, nauky a 2 2 0 0 2 2 2

služby

ekonomie

právo, právní a

veřejnosprávní činnost

pedagogika, učitelství a

sociál. péče

obory z oblasti

psychologie

vědy a nauky o kultuře a

umění

Celkem 2 2 0 0 2 2 2

Pozn.: P – prezenční forma, K – kombinovaná forma (popř. i distanční (D), tento údaj uveďte za lomítko u kombinované

formy).

Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů „studprog“: přírodní vědy a nauky 11 až 18, technické vědy a nauky 21

až 39, zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43, zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53,

společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68, pedagogika,

učitelství a sociální péče 75, obory z oblasti psychologie 77, vědy a nauky o kultuře a umění 81 a 82.

Platí též pro tab. 2 c, 2 e, 2 f, 3, 4, 5, a 6.

45


Tabulka č. 2 b

Informace o joint/double degree programech

Název programu

Koordinátor

Partnerské organizace

(Konsorcium projektu)

Přidružené organizace

Počátek realizace programu

Druh programu

Délka studia

Typ programu

Počet kreditů

Popis organizace studia, včetně

příjímání studentů a ukončení

Jakým způsobem je vydáván

diplom a dodatek k diplomu

Jakým způsobem jsou

realizovány výměny studentů

Jak probíhá spolupráce se státy

EU, je uzavřena smlouva, popř.

co je obsahem smlouvy

V roce 2010 nebyl realizován žádný joint/double degree

program.

Tabulka č. 2 c

Přehled studijních programů vysoké školy akreditovaných v cizím jazyce

VŠO v roce 2010 nenabízela studia v cizích jazycích.

Studijní programy

Celkem

Skupiny akreditovaných studijních

mag. mag.

bak.

dokt. stud.prog.

programů

navazující

P K P K P K

přírodní vědy a nauky 0

technické vědy a nauky 0

zeměděl. - les. a veter. vědy a

0

nauky

zdravot., lékař. a farm. vědy a

0

nauky

společenské vědy, nauky a služby 0

ekonomie 0

právo, právní a veřejnosprávní

0

činnost

pedagogika, učitelství a sociál.

0

péče

obory z oblasti psychologie 0

vědy a nauky o kultuře a umění 0

Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0

Viz pozn. u tabulky č. 2a.

46


Tabulka č. 2 d

Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ

Vyšší odborná škola Vysoká škola Studijní program/počet oborů

Tabulka č. 2 e

Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání na vysoké škole

Skupina

studijních

programů

kurzy orientované na

výkon povolání

do 15

hod.

do 100

hod.

přírodní vědy a

nauky

technické vědy

a nauky

zeměděl. - les.

a veter. vědy a

nauky

zdravot., lékař.

a farm. vědy a

nauky

společenské

4

vědy, nauky a

služby

ekonomie

právo, právní a

1

veřejnosprávní

činnost

pedagogika,

učitelství a

sociál. Péče

obory z oblasti

psychologie

vědy a nauky o

kultuře a umění

Celkem 5

více

do 15

hod.

kurzy zájmové

do 100

hod.

více

U3V

Celkem

Z toho počet

kurzů, jejichž

účastníci byli

přijímaní do

akreditovaných

studijních

programů podle §

60 zákona o

vysokých školách

Pozn.: U3V – univerzita 3. Věku a viz pozn. u tabulky č. 2a.

47


Tabulka č. 2 f

Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na vysoké škole

Skupina

studijních

programů

kurzy orientované na

výkon povolání

do 15

hod.

do 100

hod.

přírodní vědy a

nauky

technické vědy

a nauky

zeměděl. - les.

a veter. vědy a

nauky

zdravot., lékař.

a farm. vědy a

nauky

společenské

97

vědy, nauky a

služby

ekonomie

právo, právní a

20

veřejnosprávní

činnost

pedagogika,

učitelství a

sociál. péče

obory z oblasti

psychologie

vědy a nauky o

kultuře a umění

Celkem 117

více

do 15

hod.

kurzy zájmové

do 100

hod.

více

U3V

Celkem

Z toho počet

účastníků, jež byli

přijímaní do

akreditovaných

studijních

programů podle §

60 zákona o

vysokých školách

Viz pozn. u tabulky č. 2 a.

48


Podaných

přihlášek 1)

Přihlášených

2)

Tabulka č. 3

Zájem uchazečů o studium na vysoké škole

Počet

Skupiny akreditovaných

studijních programů

Přijetí 3)

Přijatých 4)

Zapsaných 5)

Celkem

přírodní vědy a nauky

technické vědy a nauky

zeměděl. - les. a veter. vědy a

nauky

zdravot., lékař. a farm. vědy a

nauky

společenské vědy, nauky a

služby

ekonomie

právo, právní a veřejnospr.

činnost

pedagogika, učitelství a sociál.

péče

obory z oblasti psychologie

vědy a nauky o kultuře a umění

1932 1744 1744 1579

1) Počet všech přihlášek, které VŠ obdržela.

2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení.

3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek.

4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí.

5) Počet studentů, kteří se zapsali ke studiu

Viz pozn. u tabulky č. 2a.

49


Tabulka č. 4

Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy

Skupiny akreditovaných

studijních programů

Studenti ve studijním programu

mag.

bak. mag.

dokt.

navazující

P K P K P K P K

Celkem

studentů

přírodní vědy a nauky

technické vědy a nauky

zeměděl. - les. a veter.

vědy a nauky

zdravot., lékař. a farm.

vědy a nauky

společenské vědy, nauky a

1570

služby

618 539 330 3057

ekonomie

právo, právní a

veřejnosprávní činnost

pedagogika, učitelství a

sociál. péče

obory z oblasti

psychologie

vědy a nauky o kultuře a

umění

Celkem 1570 618 539 330 3057

Viz pozn. u tabulky č. 2a.

50


Tabulka č. 5

Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů vysoké školy v období od 1. 1. 2010

do 31. 12. 2010

Skupiny akreditovaných

studijních programů

Absolventi ve studijním programu

mag.

bak. mag.

dokt.

navazující

P K P K P K P K

Celkem

absolventů

přírodní vědy a nauky

technické vědy a nauky

zeměděl. - les. a veter.

vědy a nauky

zdravot., lékař. a farm.

vědy a nauky

společenské vědy, nauky a

služby

610 211 139 61 1021

ekonomie

právo, právní a

veřejnosprávní činnost

pedagogika, učitelství a

sociál. péče

obory z oblasti

psychologie

vědy a nauky o kultuře a

umění

Celkem 610 211 139 61 1021

Viz pozn. u tabulky č. 2a.

51


Tabulka č. 6

Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy v období

od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Skupiny akreditovaných

studijních programů

Neúspěšní studenti ve studijním programu

mag.

bak. mag.

dokt.

navazující

P K P K P K P K

Celkem

studentů

přírodní vědy a nauky

technické vědy a nauky

zeměděl. - les. a veter.

vědy a nauky

zdravot., lékař. a farm.

vědy a nauky

společenské vědy, nauky a 84 27 5 23 139

služby

ekonomie

právo, právní a

veřejnosprávní činnost

pedagogika, učitelství a

sociál. péče

obory z oblasti

psychologie

vědy a nauky o kultuře a

umění

Celkem 84 27 5 23 139

Viz pozn. u tabulky č. 2a.

Tabulka č. 7 a

Akademičtí pracovníci vysokých škol – přepočtené 1 počty

Akademičtí pracovníci

Vědečtí

odborní

celkem profesoři docenti

asistenti lektoři pracovníci

asistenti

86,9 1,8 9,5 39 0 31,6 5

1 podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu

pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu

52


Tabulka č. 7 b

Akademičtí pracovníci vysokých škol – fyzické počty

Akademičtí pracovníci

Vědečtí

odborní

celkem profesoři docenti

asistenti lektoři pracovníci

asistenti

121 3 12 39 0 62 5

Tabulka č. 7 c

Věk

Věková struktura akademických pracovníků vysoké školy

Akademičtí pracovníci

Vědečtí

profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři pracovníci

celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy

do 29 let 0 0 0 0 4 4 0 0 6 5 0 0

30 – 39 let 0 0 0 0 7 4 0 0 18 11 1 1

40 – 49 let 0 0 1 0 10 7 0 0 7 4 0 0

50 – 59 let 0 0 1 0 12 9 0 0 14 10 3 2

60 – 69 let 0 0 3 1 5 0 0 0 10 4 1 1

nad 70 let 3 1 7 3 1 1 0 0 7 3 0 0

Celkem 3 1 12 4 39 25 0 0 62 37 5 4

Tabulka č. 7 d

Přehled o počtu akademických pracovníků na vysoké škole

Personální

zabezpečení

celkem prof. doc. ost. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.

Rozsahy

116 3 12 101 13

úvazků akad.

pracovníků

do 30 % 6 1 0 5 0

do 50 % 58 1 5 52 0

do 70 % 3 0 0 3 0

do 100 % 49 1 7 41 13

Pozn.: Uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul

Pokud je prof. XX, DrSc., uvádí se prof.

Pokud je doc. XX, DrSc., uvádí se doc.

53


Tabulka č. 7 e

Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy

kurzy orientované na

pedagogické dovednosti 1

kurzy orientované na

obecné dovednosti 2 kurzy odborné 3 Celkem

0 0 0 0

Tabulka č. 7 f

Přehled počtu účastníků kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy

kurzy orientované na

pedagogické dovednosti

kurzy orientované na

obecné dovednosti

kurzy odborné

Celkem

0 0 0 0

Tabulka č. 7 g

Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce 2010

počet

Profesoři jmenovaní v roce 2010 0

Docenti jmenovaní v roce 2010 0

věkový průměr

1 pedagogické dovednosti (využití různých učebních metod např.: prostředků ICT, využití a vhodnost různých forem učení,

prezentace předmětů a cílů studia, motivace studentů a využití aktivizujících metod ve výuce, práce s různými skupinami

studentů, učební styly apod.)

2 obecné dovednosti (komunikační dovednosti – např.: význam komunikace při výuce/studiu, verbální a neverbální

komunikace, komunikační šumy, zkreslení informace, strategie komunikace, vhodné metody a taktiky komunikace a volba

vhodných komunikačních médií; prezentace – využití a vhodnost různých prezentačních technik; práce v týmu; projektové

řízení; manažerské dovednosti; počítačové dovednosti; znalost cizích jazyků apod.)

3 odborné kurzy – kurzy zaměřené na zvýšení vlastní odbornosti, rozvoj speciálních znalostí specifických pro dané odborné

zaměření

54


Tabulka č. 8

Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů a dalších tvůrčích aktivit vysoké školy

Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích

aktivit

Zdroj

Finanční

podpora

0 0 0

Pozn. Ve sloupci „Zdroj“ u grantů uvést: A=mezinárodní a zahraniční granty, B=granty GAČR, C=rezortní ministerské granty

(včetně výzkumných záměrů MŠMT, s výjimkou FRVŠ); u ostatních uvést název instituce, která výzkumný projekt zadala.

Tabulka č. 9

Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby

Přírůstek knihovního fondu za rok 1858

Knihovní fond celkem 7955

Počet odebíraných titulů periodik:

- fyzicky

28

- elektronicky (odhad) 1 2

Tabulka č. 10

Poradenství

Počet

zaměstnanců/

přepočtený

počet úvazků

Poskytování poradenských služeb

Počet

konzultačních

hodin za týden

Počet konzultací

osobně telefonicky e-mailem

Studijní 0 0 0 0 0

Psychologické,

sociální

0 2 80 0 0

Kariérové 0 0 0 0 0

Ostatní 0 0 0 0 0

1 Uvádějí se pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává darem, výměnou) v papírové nebo

elektronické verzi; nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny přístup v rámci konsorcií na plnotextové

zdroje

55


Kvalita a kultura akademického života

Tabulka č. 11

Péče o studenty - ubytování, stravování

Lůžková kapacita kolejí VŠ celková

Škola využívá zbytkové kapacity kolejí jiných VŠ

Počet lůžek v pronajatých zařízeních

Počet podaných žádostí o ubytování

k 31. 12. 2010

Počet kladně vyřízených žádostí

o ubytování k 31. 12. 2010

Počet kladně vyřízených žádostí

o ubytování v %

Počet lůžkodnů v roce 2010

Nesleduje se

Nesleduje se

100 %

Nesleduje se

Počet hlavních jídel vydaných v roce

2010

Celkem: Nesleduje se

Z toho:

studenti zaměstnanci VŠ ostatní

56


Internacionalizace 7

Tabulka č. 12 a

Program

Počet

projektů

Počet

vyslaných

studentů

Počet

přijatých

studentů

Počet

vyslaných

ak.

pracovníků

Počet

přijatých

ak.

pracovníků.

Počet

vyslaných

pracovníků

ostatních

Počet

přijatých

pracovníků

ostatních

Zapojení vysoké školy v programech mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání

LLP

Erasmus Comenius Grundtwig Leonardo

LLP

Erasmus

Jean

Monnet

Erasmus

Mundus

Tempus

ne ne ne ne ne ne

12 ne ne ne ne ne ne

1 ne ne ne ne ne ne

7 ne ne ne ne ne ne

11 ne ne ne ne ne ne

ne -- -- -- -- -- --

ne -- -- -- -- -- --

Dotace 27 151 € ne ne ne ne ne ne

7 Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2010 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti studenti, jejichž

pobyt začal v roce 2009.

Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy,

uvede to v poznámce k tabulce.

Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2010, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2009.

Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy,

uvede to v poznámce k tabulce.

Vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2010 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti

pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2009.

Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy,

uvede to v poznámce k tabulce.

Přijíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2010, započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt

začal v roce 2009.

Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy,

uvede to v poznámce k tabulce.

57


Tabulka č. 12 b

Ostatní programy

Program Ceepus Aktion

Rozvojové

programy MŠMT

Počet projektů ne ne ne ne

Počet vyslaných studentů ne ne ne ne

Počet přijatých studentů ne ne ne ne

Počet vyslaných akademických pracovníků ne ne ne ne

Počet přijatých akademických pracovníků ne ne ne ne

Dotace (v tis. Kč) ne ne ne ne

Ostatn

í

Tabulka č. 12 c

Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí

země

počet vyslaných

studentů

počet přijatých

studentů

počet vyslaných

akademických

pracovníků

SRN 1 0 2 3

Rakousko 3 + prodloužení 0 0 0

Španělsko 5 0 1 1

Polsko 2 0 1 5

Belgie 1 0 0 1

Slovensko 0 1 3 1

počet přijatých

akademických

pracovníků

58

More magazines by this user
Similar magazines