pobierz plik.pdf - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

defs.pomorskie.eu

pobierz plik.pdf - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

Sprawozdanie z wdraŜania

ania

regionalnego komponentu PO KL

w województwie pomorskim

Gdańsk, dnia 24 marca 2010 roku


WdraŜanie anie PO KL 2009


ROK 2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Nr konkursu

01/POKL/6.2/2009

02/POKL/6.2/2009

PRIORYTET VI

01/POKL/7.2.1/2009

02/POKL/7.2.1/2009

03/POKL/7.2.1/2009

01/POKL/7.2.2/2009

01/POKL/7.3/2009

PRIORYTET VII

01/POKL/8.1.1/2009

02/POKL/8.1.1/2009

01/POKL/8.1.2/2009

02/POKL/8.1.2/2009

03/POKL/8.1.2/2009

01/POKL/8.3/I/2009

PRIORYTET VIII

01/POKL/9.1.1/2009

01/POKL/9.1.2/2009

01/POKL/9.2/2009

01/POKL/9.3/2009

01/POKL/9.4/2009

01/POKL/9.6/I/2009

PRIORYTET IX

OGÓŁEM

Alokacja (PLN)

9 762 154

20 000 000

29 762 154

3 000 000

12 000 000

2 000 000

3 000 000

2 000 000

22 000 000

13 800 000

78 700 071,35

6 000 000

6 000 000

10 000 000

5 000 000

119 500 071,35

19 459 200

20 000 000

8 000 000

5 000 000

19 423 597

2 000 000

73 882 797,00

245 145 022,35


Liczba złoŜonych wniosków w ramach konkursów

zorganizowanych w 2009 roku

01/POKL/9.1.2/2009

02/POKL/8.1.1/2009

02/POKL/7.2.1/2009

01/POKL/7.3/2009

01/POKL/8.1.1/2009

01/POKL/9.1.1/2009

01/POKL/9.2/2009

01/POKL/9.4/2009

03/POKL/7.2.1/2009

02/POKL/6.2/2009

01/POKL/7.2.1/2009

01/POKL/9.3/2009

02/POKL/8.1.2/2009

03/POKL/8.1.2/2009

01/POKL/8.1.2/2009

01/POKL/6.2/2009

01/POKL/8.3/I/2009

01/POKL/9.6/I/2009

01/POKL/7.2.2/2009

38

31

29

27

22

12

10

8

6

5

59

54

60

124

146

156

155

189

249

0 50 100 150 200 250 300

* dane własne DEFS – w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2009 roku wpłynęło łącznie 1380 wniosków


Wnioski złoŜone w odpowiedzi na konkursy ogłoszone przez DEFS UMWP

w 2009 r. wg. siedziby Projektodawcy

Miasto Gdańsk

inne w ojew ództw a

Miasto Gdynia

gdański

słupski

Miasto Słupsk

kartuski

kościerski

Miasto Sopot

w ejherow ski

bytow ski

kw idzyński

now odw orski

chojnicki

tczew ski

lęborski

starogardzki

pucki

człuchow ski

sztumski

malborski

69

67

67

55

51

49

46

45

36

32

32

30

30

29

28

26

25

23

108

249

283

0 50 100 150 200 250 300

* dane własne DEFS – w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2009 roku wpłynęło łącznie 1380 wniosków


Wartość wniosków złoŜonych w odpowiedzi na konkursy

zorganizowane przez DEFS UMWP w 2009 roku

02/POKL/8.1.1/2009

01/POKL/9.1.2/2009

01/POKL/8.1.1/2009

02/POKL/6.2/2009

02/POKL/7.2.1/2009

01/POKL/9.1.1/2009

01/POKL/9.2/2009

01/POKL/9.4/2009

03/POKL/8.1.2/2009

01/POKL/6.2/2009

02/POKL/8.1.2/2009

01/POKL/9.3/2009

03/POKL/7.2.1/2009

01/POKL/8.1.2/2009

01/POKL/8.3/I/2009

01/POKL/7.3/2009

01/POKL/9.6/I/2009

01/POKL/7.2.2/2009

01/POKL/7.2.1/2009

121 077 971,57

93 068 957,14

88 850 651,59

86 433 669,14

72 539 243,28

42 843 175,39

39 947 391,92

39 315 337,37

22 872 859,86

19 144 746,95

18 571 664,41

14 246 930,67

12 891 831,23

10 695 168,94

7 631 434,75

5 964 592,59

5 817 277,11

5 798 143,25

238 848 819,34

0 50 000 000 100 000 000 150 000 000 200 000 000 250 000 000 300 000 000

* dane własne DEFS – ogólna wartość wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy ogłoszone przez DEFS

w 2009 roku wyniosła 946 559 866,50 zł


Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursów ogłoszonych

w 2009 przez DEFS UMWP wg. siedziby Beneficjentów

inne województwa

54

Miasto Gdańsk

47

kartuski

22

Miasto Słupsk

pucki

słupski

15

16

17

gdański

Miasto Gdynia

starogardzki

bytowski

Miasto Sopot

11

11

10

10

10

sztumski

9

tczewski

nowodworski

lęborski

8

8

8

wejherowski

kościerski

7

7

kwidzyński

człuchowski

6

6

chojnicki

5

malborski

3

0 10 20 30 40 50 60

* dane własne DEFS – ogółem rekomendowano do dofinansowania 290 wniosków (brak danych z 3 konkursów

01/POKL/9.6/I/2009, 01/POKL/8.3/I/2009, 01/POKL/7.2.2/2009 – są na etapie oceny merytorycznej)


Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursów

zorganizowanych przez DEFS UMWP w 2009 r.

9.4_1

28

9.3_1

6

9.2_1

12

9.1.2_1

41

9.1.1_1

31

8.1.2_3

3

8.1.2_2

7

8.1.2_1

3

8.1.1_2

56

8.1.1_1

16

7.3_1

36

7.2.1_3

4

7.2.1_2

21

7.2.1_1

15

6.2_1

3

6.2_02

8

0 10 20 30 40 50 60

* dane własne DEFS – ogółem rekomendowano do dofinansowania 290 wniosków (brak danych z 3 konkursów

01/POKL/9.6/I/2009, 01/POKL/8.3/I/2009, 01/POKL/7.2.2/2009 – są na etapie oceny merytorycznej)


WdraŜanie anie PO KL

2007-2009

2009


Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach

35 000

30 000

31 924

32 423

25 000

20 000

15 000

18 445

rok 2009r.

narastająco

10 000

8 610 8 539

5 000

5 841

4 269

5 073

0

VI VII VIII IX


Liczba osób, które zakończyły udział w projektach

16 000

14 000

14 390

14 765

14 440

12 000

10 000

9 084

8 000

rok 2009r.

narastająco

6 000

4 000

2 000

4 263

4 534

2 554

2 685

0

VI VII VIII IX


Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach ze względu na

wiek (narastająco)

20 000

18 000

18 964

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 949

osoby w wieku 15-24 lata

osoby w wieku 55-64 lata

6 000

4 000

2 000

0

1 611 870

635 356 448 298

VI VII VIII IX


Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach ze względu na

wykształcenie w ramach VI priorytetu (narastająco)

14 000

12 000

12 097

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

2 613

1 185

2 550

0

podstawowe, gimnazjalne

i niŜsze

ponadgimnazjalne pomaturalne wyŜsze


Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach ze względu na

wykształcenie w ramach VII priorytetu (narastająco)

4 000

3 500

3 000

3 229

3 480

2 500

2 000

1 500

1 157

1 000

500

673

0

podstawowe, gimnazjalne

i niŜsze

ponadgimnazjalne pomaturalne wyŜsze


Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach ze względu na

wykształcenie w ramach VIII priorytetu (narastająco)

2 500

2 000

1 862

1 993

1 500

1 000

1 064

500

0

154

podstaw ow e, gimnazjalne

i niŜsze

ponadgimnazjalne pomaturalne wyŜsze


Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach ze względu na

wykształcenie w ramach IX priorytetu (narastająco)

30 000

27 345

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

podstawowe, gimnazjalne

i niŜsze

2 041

2 443

594

ponadgimnazjalne pomaturalne w yŜsze


Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa

wskaźnika (2013r.)

Wartość osiągnięta na

dzień 31 grudnia 2009r.

Stopień realizacji

wskaźnika docelowego na

dzień 31 grudnia 2009r.

Wskaźniki produktu – Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty Dla Wszystkich

Liczba osób, które zakończyły udział

w projektach realizowanych w ramach

Działania, w tym:

48 870

14 215

29,14 %

a) liczba osób w wieku 15-24 lata

14 171

4 886

34,48%

b) liczba osób w wieku 15-24 lata

zamieszkujących tereny wiejskie

3 767

2 540

67,43 %

c) liczba osób znajdujących się w szczególnie

trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym

18 154

10 047

55,34 %

-liczba osób długotrwale bezrobotnych

3 779

3 439

91 %

-liczba osób niepełnosprawnych

1 570

466

29,68 %

-liczba osób z terenów wiejskich

7 366

5 969

81,03 %

-liczba osób w wieku 50-64 lata

8 402

1 338

15,92%

- W tym liczba osób, które zostały objęte IPD

14 860

610

4,10 %

Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały

wsparcie w ramach projektu w okresie

pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania

w urzędzie pracy w grupie młodych (15-24

lata)

Nie określono

4 148

Nie dotyczy

Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy

zakończyli udział w szkoleniach realizowanych

w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu

widzenia regionalnego rynku pracy

193

175

90,67%


Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa

wskaźnika

(2013r.)

Wartość osiągnięta na dzień

31 grudnia 2009r.

Wskaźniki produktu – Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty Dla Wszystkich

Stopień realizacji

wskaźnika docelowego na

dzień 31 grudnia 2009r.

Liczba osób, które uzyskały środki

na podjęcie działalności gospodarczej,

w tym:

4 676

3 034

64,88 %

a) liczba osób w wieku 15-24 lata

1 417

425

29,99 %

b) liczba osób znajdujących się w szczególnie

trudnej sytuacji na rynku pracy

1 815

1 869

102,98 %

-liczba osób długotrwale bezrobotnych

378

633

167,46 %

-liczba osób niepełnosprawnych

157

46

29,30%

-liczba osób z terenów wiejskich

737

1 176

159,57 %

c) liczba osób w wieku 50-64 lata

588

213

36,22 %

Liczba projektów wspierających rozwój

inicjatyw lokalnych

32

19

59,38 %


Nazwa wskaźnika

Wartość

docelowa

wskaźnika

(2013r.)

Wartość osiągnięta na dzień

31 grudnia 2009r.

Stopień realizacji

wskaźnika docelowego na

dzień 31 grudnia 2009r.

Wskaźniki produktu – działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej,

którzy zakończyli udział w projektach dotyczących

aktywnej integracji, w tym:

22 354

1 992

8,91 %

10 151

1 071

10,55 %

- w tym osoby z terenów wiejskich

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej

objętych kontraktami socjalnymi w ramach

realizowanych projektów

14 902

3 325

22,31 %

Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji

społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną

integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli

swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym

Liczba osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym,

które zakończyły udział w projekcie

Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną,

które otrzymały wsparcie w ramach Działania

Nie określono

5 038

3

1 080

15

Nie dotyczy

Wskaźniki produktu – działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

816

16,20 %

500 %

Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej

wspartych z EFS

25

718

2 872 %

Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach

instytucji ekonomii społecznej

2 036

119

5,84 %


Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa

wskaźnika (2013r.)

Wartość osiągnięta na dzień 31

grudnia 2009r.

Stopień realizacji

wskaźnika

docelowego na

dzień 31 grudnia

2009r.

Wskaźniki produktu- działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Liczba projektów wspierających

rozwój inicjatyw na rzecz

aktywizacji i integracji

społeczności lokalnych

116

24

20,69 %


Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa

wskaźnika (2013r.)

Wartość osiągnięta na dzień 31

grudnia 2009r.

Stopień realizacji

wskaźnika docelowego

na dzień 31 grudnia

2009r.

Wskaźnik produktu- działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte

wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych

(projekty o charakterze regionalnym)

8 839

589

6,66 %

Liczba pracujących osób dorosłych, które

zakończyły udział w projektach szkoleniowych,

w tym:

9 390

2 615

27,85 %

- liczba osób w wieku powyŜej 50. roku Ŝycia

1 842

939

50,98 %

Liczba przedsiębiorstw, których pracownicy

zakończyli udział w szkoleniach w ramach

Priorytetu

Nie określono

151

Nie dotyczy

Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w

zakresie skutecznego przewidywania i

zarządzania zmianą

32

0

0

Liczba pracowników zagroŜonych negatywnymi

skutkami procesów restrukturyzacji w

przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci

działaniami szybkiego reagowania

1 362

0

0

Liczba partnerstw (sieci współpracy)

zawiązanych na szczeblu lokalnym

i regionalnym

13

0

0


Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa

wskaźnika (2013r.)

Wartość osiągnięta na dzień 31

grudnia 2009r.

Stopień realizacji

wskaźnika docelowego na

dzień 31 grudnia 2009r.

Wskaźnik produktu – działanie 8.2 Transfer wiedzy

Liczba osób, które ukończyły udział

w staŜach lub szkoleniach

praktycznych, w tym:

36

6

16,67 %

a) liczba pracowników przedsiębiorstw

w jednostkach naukowych

18

0

0

b) liczba pracowników naukowych

w przedsiębiorstwach

18

6

33,33 %

Liczba osób, które były objęte

wsparciem w zakresie rozpoczynania

własnej działalności gospodarczej typu

spin off lub spin out

47

0

0

Liczba doktorantów, którzy otrzymali

stypendia naukowe

203

50

24,63 %


Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa

wskaźnika (2013r.)

Wartość osiągnięta na

dzień 31 grudnia 2009r.

Stopień realizacji wskaźnika

docelowego na dzień 31

grudnia 2009r.

Wskaźnik produktu-działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

świadczonych w systemie oświaty

Liczba ośrodków wychowania

przedszkolnego, które uzyskały wsparcie

w ramach działania

104

91

87,50 %

Liczba dzieci w wieku 3-5, które uczestniczyły

w róŜnych formach edukacji przedszkolnej na

obszarach wiejskich

Nie określono

1 439

Nie dotyczy

Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów

i ponadgimnazjalnych prowadzących

kształcenie ogólne), które zrealizowały

projekty rozwojowe w ramach Działania,

w podziale na

689

268

38,90 %

a) obszary miejskie

b) obszary wiejskie

Liczba szkół i placówek kształcenia

zawodowego, które wdroŜyły programy

rozwojowe

Liczba szkół i placówek kształcenia

zawodowego, które współpracowały

z przedsiębiorstwami w zakresie wdraŜania

programów rozwojowych

268

421

Wskaźnik produktu-działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego

165

124

50

218

235

18

18,66 %

51,78 %

142,42 %

14,52 %

Liczba uczniów w szkołach prowadzących

kształcenie zawodowe, którzy zakończyli

udział w staŜach i praktykach w ramach

działania

53 141

549

1,03 %


Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa

wskaźnika (2013r.)

Wartość osiągnięta na dzień 31

grudnia 2009r.

Stopień realizacji wskaźnika

docelowego na dzień 31

grudnia 2009r.

Wskaźniki produktu – działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata,

które uczestniczyły w formalnych

kształceniu ustawicznym w ramach

Działania

7 906

629

7,96 %

Wskaźniki produktu – działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli

w doskonaleniu zawodowym w krótkich

formach

3 802

413

10,86 %

a) nauczyciele na obszarach wiejskich

2 926

249

8,51%

b) nauczyciele kształcenia zawodowego

430

28

6,51 %

Wskaźniki produktu – działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Liczba oddolnych inicjatyw społecznych

podejmowanych w ramach Działania

106

32

30,19 %

Liczba gmin, w których zrealizowano

oddolne inicjatywy społeczne w ramach

działania

Nie określono

68

Nie dotyczy


Liczba podpisanych umów w ramach PO KL w województwie

pomorskim wg. siedziby Beneficjentów

(stan na 10.03.2010 r.)

Miasto Gdańsk

inne województwa

kartuski

Miasto Słupsk

Miasto Gdynia

słupski

kościerski

bytowski

wejherowski

pucki

sztumski

malborski

chojnicki

starogardzki

kwidzyński

człuchowski

gdański

tczewski

nowodworski

lęborski

Miasto Sopot

48

48

43

39

37

37

34

31

30

29

24

24

23

22

22

21

19

18

18

17

134

0 20 40 60 80 100 120 140

*dane Oracle 10.03.2010 r. – na podstawie zawartych umów narastająco; łączna liczba zawartych umów wynosi 718, z czego 231 to umowy z roku 2009


Wartość zawartych umów w ramach PO KL w wojwództwie pomorskim

wg. siedziby Beneficjenta

(stan na 10.03.2010 r.)

Miasto Gdańsk

Miasto Słupsk

Miasto Gdynia

inne województwa

bytowski

kartuski

chojnicki

starogardzki

pucki

Miasto Sopot

sztumski

wejherowski

tczewski

kościerski

malborski

kwidzyński

człuchowski

słupski

lęborski

nowodworski

gdański

36 378 415,92

36 097 878,04

33 486 163,87

25 268 799,39

21 175 529,14

19 277 865,46

17 800 167,10

17 640 900,49

17 426 346,99

16 070 335,23

16 068 893,13

14 862 304,57

14 470 682,49

14 033 935,02

12 186 146,89

12 069 343,25

11 883 489,43

10 860 171,46

9 274 142,26

8 225 400,94

118 235 455,58

0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000 100 000 000 120 000 000 140 000 000 160 000 000

*dane Oracle 10.03.2010 r. – na podstawie zawartych umów narastająco; łączna kwota zawartych umów wynosi 482.792.366,65 zł.


Liczba projektów realizowanych w poszczególnych powiatach

od początku wdraŜania PO KL w województwie pomorskim

(dane na podstawie umów - stan na 10.03.2010 r.)

całe województwo

słupski

Miasto Gdańsk

kartuski

wejherowski

starogardzki

kościerski

bytowski

gdański

pucki

Miasto Gdynia

chojnicki

malborski

tczewski

człuchowski

sztumski

lęborski

nowodworski

kwidzyński

Miasto Sopot

Miasto Słupsk

26

66

60

60

59

55

53

48

47

45

43

43

42

40

38

34

31

74

73

84

90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

*dane Oracle 10.03.2010 r. – informacje z zawartych umów narastająco; (1 projekt moŜe być realizowanych w więcej niŜ jednym powiecie;

nie jest właściwe zestawianie informacji o obszarze realizacji projektów z danymi dotyczącymi pochodzenia Beneficjentów)


Typ Beneficjentów w ramach komponentu regionalnego PO KL

w województwie pomorskim

(wg. podpisanych umów - stan na 10.03.2010 r.)

agencje i fundacje rozw oju regionalnego i

lokalnego

2

Szkoła, placów ka ośw iatow a, uczelnia

w yŜsza

14

firma, przedsiębiorca lub przedsiębiorstw o

136

osoba praw na lub fizyczna będąca

organem prow adzącym szkoły i placów ki

23

kościół lub zw iązek w yznaniow y lub

osoba praw na kościołów i zw iązków

w yznaniow ych

6

jednostka organizacyjna JST, JST lub

zw iązek stow arzyszeń JST

384

inny nie w ymieniony na liście

7

organizacja pozarządow a, społeczna

146

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450


Typ Beneficjentów w ramach komponentu regionalnego PO KL

w województwie pomorskim w podziale na Priorytety

(wg. podpisanych umów - stan na 10.03.2010 r.)

agencje i fundacje rozwoju

regionalnego i lokalnego

IX

0

2

8

10

23

28

148

Szkoła, placówka

oświatowa, uczelnia

wyŜsza

firma, przedsiębiorca lub

przedsiębiorstwo

VIII

VII

0

3

4

4

0

1

3

15

16

13

74

77

148

osoba prawna lub fizyczna

będąca organem

prowadzącym szkoły i

placówki

kościół lub związek

wyznaniowy lub osoba

prawna kościołów i

związków wyznaniowych

jednostka organizacyjna

JST, JST lub związek

stowarzyszeń JST

VI

2

2

1

3

9

23

28

73

inny nie wymieniony na

liście

organizacja pozarządowa,

społeczna

0 20 40 60 80 100 120 140 160


Dziękuj

kuję za uwagę

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk 80-819

tel. 058 326 81 90, fax 058 326 81 93

E-mail: defs@woj-pomorskie.pl

More magazines by this user
Similar magazines