15.01.2015 Views

Shkarko publikim ne PDF - Media Print

Shkarko publikim ne PDF - Media Print

Shkarko publikim ne PDF - Media Print

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ethem Ruka, Enilda Rrapaj<br />

Eksperimente<br />

dhe Punë Praktike<br />

5<br />

Për klasën e pestë të arsimit 9-vjeçar


5<br />

5<br />

978-9928-08-039-4


Përmbajtja<br />

Kreu 1<br />

UJI<br />

1.1. Si të studioni një ajsberg ............................................................... 6<br />

1.2. Çfarë tretet në ujë .......................................................................... 7<br />

1.3. Si mund ta shndërroni ujin e kripur në ujë të ëmbël ...................... 8<br />

1.4. Sa i fortë është uji i çezmës .......................................................... 9<br />

1.5. Si ta pastrojmë ujin me fi ltrim ...................................................... 10<br />

1.6. Si mund ta realizoni ciklin e ujit në shtëpinë tuaj ......................... 11<br />

Kreu 2<br />

AJRI<br />

2.1. Shishja është bosh apo me ajër .................................................. 13<br />

2.2. A mund ta mbajë ajri ujin sipër .................................................... 14<br />

Kreu 3<br />

MBROJTJA E AJRIT DHE UJIT<br />

3.1. Cili gaz e ndihmon djegien dhe cili jo .......................................... 16<br />

3.2. Si e fi ltron toka ujin e ndotur ........................................................ 17<br />

Kreu 4<br />

SISTEMI DIELLOR<br />

4.1. Vrojtimi i qiellit gjatë natës ............................................................. 19<br />

4.2. Gjeni yjësitë e Arushës së madhe dhe të Vogël ............................ 20<br />

4.3. Si formohen meteoridët ............................................................ 21<br />

4.4. Gjeni emrat e pla<strong>ne</strong>tëve të sistemit diellor .................................... 22<br />

4.5. Si ta përcaktojmë vendndodhjen e Diellit .................................... 23<br />

4.6. Ditë apo natë ............................................................................... 24<br />

4.7. Si t’i imitojmë fazat e Hënës ........................................................ 25<br />

4.8. Si formohen stinët ....................................................................... 26<br />

4.9. Si mund të bëni një model toke me plastelinë ............................... 27<br />

4.10. Gjeni emrat e konti<strong>ne</strong>nteve dhe oqea<strong>ne</strong>ve .................................... 28<br />

4.11. Si të imitoni tërmetin ...................................................................... 29<br />

4.12. Dini të mbroheni nga tërmeti ....................................................... 30<br />

Kreu 5<br />

TINGULLI<br />

5.1. Si prodhohen tingujt në një gotë vere me ujë .............................. 32<br />

5.2. Ku përhapen më shpejt tingujt ..................................................... 33<br />

3


5.3. Cili është roli i ujit në përhapjen e tingullit ...............................34<br />

5.4. Si përhapet tingulli ...................................................................35<br />

5.5. Çfarë bëjnë veçuesit akustikë .................................................36<br />

5.6. Pse kërcejnë kokrrat e orizit ....................................................37<br />

5.7. Tinguj të dobët apo të fortë ......................................................38<br />

5.8. Sa i mprehtë është dëgjimi juaj ...............................................39<br />

5.9. Si të ndërtojmë një instrument muzikor ...................................40<br />

Kreu 6<br />

TE NJOHIM DHE TE STUDIOJME TE GJALLEN<br />

6.1. E gjallë apo jo e gjallë .............................................................42<br />

6.2. Modeli i një qelize shtazore ......................................................43<br />

6.3. Modeli i një qelize bimore ........................................................44<br />

6.4. Gjeni emrat e pjesëve që ndërtojnë organizmin e gjallë .........45<br />

6.5. Si të përdorni një mikroskop ......................................................46<br />

Kreu 7<br />

BIMET DHE MJEDISI I TYRE<br />

7.1. Llojet e bimëve ..........................................................................48<br />

7.2. Për çfarë kanë <strong>ne</strong>vojë bimët që të rriten .................................49<br />

7.3. Pse bimët ndjekin dritën ..........................................................50<br />

Kreu 8<br />

NDERTIMI DHE FUNKSIONET E BIMEVE<br />

8.1. Gjeni emrat e pjesëve kryesore të bimës ..................................52<br />

8.2. Si rritet rrënja ............................................................................53<br />

8.3. Si ta provojmë përthithjen me anë të rrënjës ............................54<br />

8.4. Si ta provojmë transportin e ujit me anë të kërcellit ..................55<br />

8.5. Si mund ta veçoni klorofi lin nga gjethet ....................................56<br />

8.6. Si ta provojmë transpirimin nga gjethet e bimëve ....................57<br />

8.7. Frymëmarrja te gjethja ...............................................................58<br />

8.8. Si është e ndërtuar lulja ............................................................59<br />

8.9. A mund të mbillni një fasule ......................................................60<br />

8.10. Shumimi vegjetativ i begonjës ....................................................61<br />

Kreu 9<br />

BIMËT DHE NJERIU<br />

9.1. Çfarë përfi tojnë kafshët dhe bimët nga njëra-tjetra ..................63<br />

9.2. Cilat janë disa nga bimët mjekësore të zonës suaj ..................64<br />

9.3. Si ta provojmë shiun acid në ujë ..............................................65<br />

4


KREU<br />

1<br />

Kreu<br />

PUNË LABORATORIKE<br />

UJI<br />

1 Përmbajtja<br />

1.1. Si të studioni një ajsberg<br />

1.2. Çfarë tretet në ujë<br />

1.3. Si mund ta shndërroni ujin e kripur në ujë të ëmbël<br />

1.4. Sa i fortë është uji i çezmës<br />

1.5. Si ta pastrojmë ujin me fi ltrim<br />

1.6. Si mund ta realizoni ciklin e ujit në shtëpinë tuaj


1.1. Zbulojmë<br />

Emri ............................ Data ............................<br />

Materialet<br />

Si të studioni një ajsberg<br />

Ajsbergu është një copë e madhe akulli që noton në det.<br />

Shtresa e akullit të ajsbergut e mbron ujin poshtë tij nga të<br />

ftohtit.<br />

Çfarë do të bëni<br />

cilindër i shkallëzuar<br />

gotë me ujë<br />

1<br />

2<br />

13<br />

4<br />

Hidhni disa kubikë akulli në një gotë ose tas qelqi me ujë<br />

sa më të ftohtë. Vrojtoni nëse pjesa më e madhe e akullit<br />

është mbi ujë ose nën ujë ...............................................<br />

Për të matur se sa është masa e ajsbergut mbi dhe nën<br />

ujë veproni si më poshtë:<br />

Hidhni ujë në një cilindër të shkallëzuar dhe shënoni<br />

vëllimin e tij............. Hidhni në të një kubik akulli. Matni<br />

vëllimin e ujit dhe shënojeni atë.....................................<br />

Përllogaritni vëllimin e pjesës së zhytur, duke bërë<br />

ndryshimin midis dy vëllimeve të matura. Ky vëllim është..<br />

............................................................................................<br />

Hapi 1<br />

Hapi 2<br />

tas qelqi<br />

akull<br />

5<br />

6<br />

7<br />

Shtyjeni me gisht akullin deri sa të mbulohet me ujë. Matni<br />

përsëri vëllimin e ujit dhe shënojeni atë. Ky është vëllimi i<br />

përgjithshëm i kubikut të akullit.<br />

Hiqni nga vëllimi i përgjithshëm i akullit vëllimin e pjesës së<br />

zhytur. Shënojeni atë................... Ky është vëllimi i pjesës<br />

jo të zhytur të akullit.<br />

Krahasoni vëllimin e pjesës së zhytur me vëllimin e pjesës<br />

mbi ujë. Cili është më i madh dhe sa herë më i madh<br />

KREU 1. UJI<br />

EKSPERIMENTE NË DITURINË E NATYRËS 5<br />

Analizoni:<br />

Më i rëndë është uji apo akulli ....................................................<br />

.......................................................................................................<br />

Cili është më i rëndë, hekuri i ngurtë apo hekuri i shkrirë ...........<br />

.....................................................................................................<br />

Shfrytëzoni temën mësimore 1.2:<br />

“Akulli është më i lehtë se uji i lëngët”<br />

6


1.2. Zbulojmë<br />

Emri ............................ Data ............................<br />

Materialet<br />

Çfarë tretet në ujë<br />

Uji është një tretës mjaft i mirë i shumë lëndëve të tjera.<br />

Megjithatë, ka edhe lëndë të cilat nuk treten në ujë.<br />

Çfarë do të bëni<br />

gota plastike<br />

kripë gjelle<br />

sheqer<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Merrni pesë gota plastike të pastra dhe shënoni në to<br />

termat: kripë, sheqer, sodë buke, niseshte dhe rërë.<br />

Mbushini gotat deri në një të tretën e tyre me ujë<br />

çezme të pastër. Shtoni një gjysmë luge kafeje me<br />

kripë gjelle në gotën e parë, ku keni shënuar kripë.<br />

Përzieni përmbajtjen e gotës me një thupër qelqi ose<br />

një lugë të vogël plastike. Shënoni se çfarë ndodh me<br />

kripën e gjellës...............................................................<br />

.......................................................................................<br />

Përsëritni të njëjtën gjë me sheqerin. Shënoni se çfarë<br />

ndodh me kristalet e tij.................................................<br />

2 3 4<br />

sodë buke<br />

4<br />

Përsëritni të njëjtën gjë edhe me sodën e bukës,<br />

niseshtenë dhe rërën. Shënoni se çfarë ndodh me<br />

tretshmërinë e këtyre lëndëve....................................<br />

niseshte<br />

rërë<br />

Analizoni:<br />

Cilat lëndë janë plotësisht të tretshme, pak të tretshme dhe të<br />

patretshme në ujë ..................................................................<br />

.................................................................................................<br />

Cili është ndryshimi midis ujit të detit dhe ujit të liqenit .........<br />

.................................................................................................<br />

KREU 1. UJI<br />

EKSPERIMENTE NË DITURINË E NATYRËS 5<br />

Shfrytëzoni temën mësimore 1.3:<br />

“Uji është një tretës shumë i mirë”<br />

7


1.3. Zbulojmë<br />

Emri ............................ Data ............................<br />

Materialet<br />

Si mund ta shndërroni ujin e kripur në<br />

ujë të ëmbël<br />

Ujë i kripur është uji i deteve dhe oqea<strong>ne</strong>ve, kurse ujë i ëmbël<br />

është uji i liqe<strong>ne</strong>ve, lumenjve, përrenjve dhe burimeve.<br />

tas plastik i madh<br />

Çfarë do të bëni<br />

tas plastik i vogël<br />

kripë gjelle<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Merrni një tas plastik dhe hidhni në të tre gishta ujë.<br />

Shtoni në ujë një lugë kripë gjelle dhe përziejeni atë.<br />

Lagni gishtin me ujë dhe provoni shijen e tij të kripur.<br />

Futni brenda tasit plastik një gotë të vogël uji prej qelqi<br />

ose një tas tjetër të vogël.<br />

Mbulojeni tasin e madh me një fl etë plastike. Lidheni atë<br />

me anë të një spangoje me grykën e tasit. Në qendër të<br />

fletës plastike vendosni një peshë të vogël deri sa fl eta të<br />

harkëzohet nga brenda.<br />

2<br />

3<br />

fletë plastike<br />

spango<br />

4<br />

5<br />

Vendoseni pajisjen në pezulin e dritares ku bie drita e<br />

diellit.<br />

Vrojtoni se çfarë ndodh me pikat e ujit që kondensohen<br />

në fletën plastike.<br />

kondesimi<br />

toka<br />

shiu<br />

(ujë i ëmbël)<br />

avullimi<br />

de (ujë i kripur)<br />

KREU 1. UJI<br />

EKSPERIMENTE NË DITURINË E NATYRËS 5<br />

6<br />

Vrojtoni sasinë e ujit të grumbulluar në tasin e vogël të<br />

vendosur brenda tasit të madh. Hapeni fletën plastike<br />

dhe lyeni gishtin me ujin e grumbulluar në tasin e vogël.<br />

Provoni shijen e tij. A është ai i kripur si në fi llim...........<br />

........................................................................................<br />

Analizoni:<br />

Cilat janë dukuritë që ndodhin në këtë sistem dhe që<br />

ndryshojnë gjendjen e ujit...................................................<br />

Cili është ndryshimi midis ujit të kripur dhe ujit të ëmbël<br />

..............................................................................................<br />

Shfrytëzoni temën mësimore 1.3:<br />

“Uji është një tretës shumë i mirë”<br />

8


1.4. Zbulojmë<br />

Emri ............................ Data ............................<br />

Materialet<br />

Sa i fortë është uji i çezmës<br />

Uji i fortë përmban të tretura disa lëndë, të cilat nuk lejojnë<br />

formimin e shkumës së sapunit.<br />

Çfarë do të bëni<br />

larës enësh<br />

2 shishe plastike<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

Mbushni një shishe plastike përgjysmë me ujë të<br />

distiluar dhe një shishe tjetër me ujë çezme. Shënoni<br />

në to: ujë i distiluar dhe ujë çezme.<br />

Me anë të një pikatoreje, hidhni 10 pika tretësirë për<br />

larjen e enëve në të dyja shishet.<br />

Mbyllini shishet me tapë dhe tundini deri sa të formohet<br />

shkuma.<br />

Krahasoni nivelin e shkumës në të dyja shishet. Nëse<br />

uji i çezmës është i fortë, në shishen përkatëse do<br />

të ketë më pak shkumë sesa në shishen me ujë të<br />

distiluar.<br />

Hapi<br />

2 Hapi 3<br />

pikatore<br />

5<br />

6<br />

Shtoni edhe 10 pika lëng larës në shishen me ujë<br />

çezme. Nëse niveli i shkumës bëhet i barabartë me<br />

atë të shishes me ujë të distiluar, atëherë uji i çezmës<br />

është dy herë më i fortë se uji i butë (i distiluar).<br />

Nëse niveli i shkumës në shishen me ujë çezme<br />

është më i vogël se në shishen me ujë të distiluar,<br />

shtoni edhe 10 pika të tjera të lëngut larës. Nëse pas<br />

përzierjes niveli i shkumës barazohet me atë të ujit të<br />

distiluar, atëherë fortësia e ujit të çezmës do të jetë tri<br />

herë më e madhe sesa e ujit të butë.<br />

Analizoni:<br />

Rrobat lahen më mirë në ujë shiu apo në ujë burimi ...............<br />

................................................................................................<br />

KREU 1. UJI<br />

EKSPERIMENTE NË DITURINË E NATYRËS 5<br />

Shfrytëzoni temën mësimore 1.4:<br />

“Uji i fortë dhe uji i butë”<br />

9


1.5. Zbulojmë<br />

Emri ............................ Data ............................<br />

Materialet<br />

Si ta pastrojmë ujin me filtrim<br />

Uji që përdoret për të pirë nuk duhet të përmbajë mikrobe,<br />

nuk duhet të vijë erë, si dhe duhet të ketë shije të mirë. Uji i<br />

burimeve dhe puseve duhet kontrolluar herë pas here.<br />

Çfarë do të bëni<br />

hinkë<br />

letra filtrimi<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

Grumbulloni ujë nga burime të ndryshme, si për shembull<br />

nga çezma, pusi, pellgu, liqeni, lumi etj. Përdorni qelqin<br />

zmadhues për të vrojtuar secilin prej tyre.<br />

Përgatitni një letër fi ltri dhe vendoseni në një hinkë.<br />

Vendoseni hinkën në një gotë qelqi të pastër.<br />

Hidhni mostrën e ujit në hinkë dhe grumbullojeni ujin e<br />

filtruar në një gotë qelqi të pastër.<br />

Përsëriteni fi ltrimin për të gjitha mostrat e ujit. Për çdo rast<br />

përdorni letra fi ltri të pastra.<br />

Hapi 2<br />

Hapi 3<br />

gota qelqi<br />

5<br />

6<br />

Vëreni me kujdes letrat e fi ltrit dhe thoni nëse kanë mbetur<br />

mbetje të ngurta në to. Ju mund të përdorni edhe një qelq<br />

zmadhues për të vëzhguar.<br />

Shënoni gjithçka që vrojtuat për mostrat e ujit.....................<br />

.............................................................................................<br />

.............................................................................................<br />

...............................................................<br />

Analizoni:<br />

A është i mjaftueshëm ky fi ltrim që të themi se uji është i<br />

pijshëm .....................................................................................<br />

.............................................................................................<br />

Duke krahasuar pastërtinë e mostrave të ndryshme të ujit, cila<br />

mostër ishte më e pastër....................................................<br />

.................................................................................................<br />

KREU 1. UJI<br />

EKSPERIMENTE NË DITURINË E NATYRËS 5<br />

Shfrytëzoni temën mësimore1.5:<br />

“Uji i pijshëm”<br />

10


Ethem Ruka<br />

Enilda Rrapaj<br />

Eksperimente<br />

dhe Punë Praktike<br />

5<br />

ISBN: 978-9928-08-039-4<br />

Çmimi 300 lekë

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!