Specyfika naboru i oceny wniosków w ramach konkursu otwartego

defs.pomorskie.eu

Specyfika naboru i oceny wniosków w ramach konkursu otwartego

Spotkanie informacyjne

współfinansowane ze środków

Unii Europejskiej

w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Gdańsk, 13.03.2013 r.


Specyfika naboru i oceny

wniosków w ramach

konkursu otwartego

Data: 13.03.2013

Miejsce: Gdańsk

Nr slajdu: 1


Specyfika naboru i oceny wniosków

w ramach konkursu otwartego

W konkursie otwartym nabór wniosków i ich ocena

prowadzone są w sposób ciągły do zamknięcia konkursu

uzasadnionego odpowiednią decyzją IOK (np. z powodu

wyczerpania określonego limitu środków).

W ramach konkursu otwartego ocena wniosków odbywa się w

ramach organizowanych systematycznie posiedzeń KOP (w

terminach wskazanych w dokumentacji konkursowej), z

których sporządzane są listy rankingowe.

Data: 13.03.2013

Miejsce: Gdańsk

Nr slajdu: 2


Specyfika naboru i oceny wniosków

w ramach konkursu otwartego

Data: 13.03.2013

Miejsce: Gdańsk

Nr slajdu: 3


Specyfika naboru i oceny wniosków

w ramach konkursu otwartego

Raz w miesiącu na stronie internetowej IOK

zamieszcza informację przypominającą o trwaniu

naboru wniosków oraz o stanie wykorzystania alokacji

przeznaczonej na konkurs (wartości środków, które

pozostają jeszcze do zakontraktowania w ramach

danego konkursu otwartego).

IOK zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz

w prasie regionalnej z wyprzedzeniem co najmniej 5

dni informację o planowanej dacie zamknięcia

konkursu otwartego, wraz z uzasadnieniem.

Data: 13.03.2013

Miejsce: Gdańsk

Nr slajdu: 4


Specyfika naboru i oceny wniosków

w ramach konkursu otwartego

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów jest prowadzony w

sposób ciągły od godziny 7.45 dnia 28 lutego 2013 roku.

Należy podkreślić, że dopuszcza się możliwość wcześniejszego terminu

zamknięcia konkursu w przypadku wyczerpania środków lub zawieszenia

konkursu w przypadku, gdy łączna wartość wnioskowanego

dofinansowania we wnioskach złożonych w odpowiedzi na konkurs

przekroczy min. 100% kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie

projektów w ramach danego konkursu.

Termin wcześniejszego zamknięcia konkursu lub zawieszenia naboru

wniosków będzie podany na stronie internetowej DEFS UMWP:

www.defs.pomorskie.eu oraz w prasie regionalnej, z co najmniej 5-dniowym

wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, iż między datą zamieszczenia

ogłoszenia a datą zamknięcia lub zawieszenia konkursu nie może

upłynąć mniej niż 20 dni.

Data: 13.03.2013

Miejsce: Gdańsk

Nr slajdu: 5


Specyfika naboru i oceny wniosków

w ramach konkursu otwartego

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można złożyć

osobiście, przesłać kurierem lub pocztą, pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ul.

Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, pok. 33

lub

Kancelaria Ogólna, ul. Okopowa 21/27, 80-810

Gdańsk.

Wniosek wpięty do segregatora należy złożyć w zamkniętej

(zaklejonej) kopercie, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem:

Data: 13.03.2013

Miejsce: Gdańsk

Nr slajdu: 6


Specyfika naboru i oceny wniosków

w ramach konkursu otwartego

Nazwa wnioskodawcy

i adres wnioskodawcy

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego / Kancelaria

Ogólna

ul. Augustyńskiego 2 / ul. Okopowa 21/27

80-819 Gdańsk / 80-810 Gdańsk

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Priorytetu VII

Działania 7.2

Poddziałania 7.2.1

TYTUŁ PROJEKTU:

Konkurs nr 02/POKL/7.2.1/2013

Data: 13.03.2013

Miejsce: Gdańsk

Nr slajdu: 7


Specyfika naboru i oceny wniosków

w ramach konkursu otwartego

Ocena formalna:

Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie

projektu konkursowego w ramach PO KL

Załącznik nr 10.2 do Dokumentacji konkursowej

Ocena merytoryczna:

Karta oceny merytorycznej wniosku o

dofinansowanie projektu konkursowego

w ramach PO KL

Załącznik nr 10.3 do Dokumentacji konkursowej

Data: 13.03.2013

Miejsce: Gdańsk

Nr slajdu: 8


Specyfika naboru i oceny wniosków

w ramach konkursu otwartego

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu oceny

merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu

zgodnie ze szczegółowym harmonogramem dla konkursu

otwartego, dotyczącego etapu oceny merytorycznej.

Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony w

siedzibie IOK oraz opublikowany na stronie internetowej IOK

w terminie do 10 dni od zakończenia danej rundy

konkursowej.

Wyniki oceny merytorycznej podawane są do publicznej

wiadomości w formie listy rankingowej zatwierdzonej przez

Zarząd Województwa po zakończeniu danej rundy

konkursowej.

Data: 13.03.2013

Miejsce: Gdańsk

Nr slajdu: 9


Dziękuję za uwagę.

More magazines by this user
Similar magazines