Raport bieżący nr 18.3 - 2013.pdf - Europejski Fundusz Hipoteczny

slimak.onet.pl

Raport bieżący nr 18.3 - 2013.pdf - Europejski Fundusz Hipoteczny

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku

Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

3.8 Opis wykorzystania przez Emitenta wpływów z emisji papierów wartościowych w

okresie objętym raportem

W dniu 6 lutego 2012 roku nastąpiła emisja obligacji na okaziciela serii EF o wartości 12 916 tys. zł. W dniu 4

lipca Emitent dokonał wcześniejszego wykupu 25 obligacji o łączne wartości nominalnej 25 tys. zł. Wpływy z

emisji obligacji zostały wykorzystane w następujący sposób:

Częściowy wykup obligacji serii G w dniu 29 lutego 2012r. 8 167

Spłata bieżących zobowiązań krótkoterminowych 1 814

Pożyczki i wpłaty do spółek zależnych 1 693

Spłata rat kapitałowo odsetkowych kredytu bankowego 414

Częściowa spłata kapitału i odsetek obligacji serii AA 376

Koszty emisji obligacji serii EF 201

Wypłata odsetek od obligacji EF 191

Wypłata odsetek od obligacji H 60

RAZEM 12 916

Strona 25

More magazines by this user
Similar magazines