Raport bieżący nr 18.3 - 2013.pdf - Europejski Fundusz Hipoteczny

slimak.onet.pl

Raport bieżący nr 18.3 - 2013.pdf - Europejski Fundusz Hipoteczny

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku

Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

3.8 OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WPŁYWÓW Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W OKRESIE OBJĘTYM

RAPORTEM ........................................................................................................................................................... 25

4. ŁAD KORPORACYJNY .............................................................................................................................. 26

4.1 WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT .............................................. 26

4.2 OPIS GŁÓWNYCH CECH SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU

SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH .............................................................................................................. 26

4.3 STRUKTURA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO .......................................................................................................... 28

4.4 AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY ZNACZNE PAKIETY AKCJI ..................................................................................... 31

4.5 INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH ..................................................................................................... 31

4.6 POSIADACZE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE ............................... 32

4.7 OGRANICZENIA ODNOŚNIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU ................................................................................ 32

4.8 OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA .............................. 32

4.9 INFORMACJE O UMOWACH, W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI ....... 32

4.10 ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM SPÓŁKI I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ ........ 32

4.11 WALNE ZGROMADZENIE ............................................................................................................................. 33

4.12 ZASADY ZMIANY STATUTU........................................................................................................................... 34

4.12.1 Zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej ............................................... 34

4.12.2 Kompetencje Rady Nadzorczej .................................................................................................... 34

4.12.3 Skład osobowy Rady Nadzorczej ................................................................................................. 35

4.13 ZARZĄD .................................................................................................................................................. 35

4.13.1 Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu ............................................................ 35

4.13.2 Kompetencje Zarządu ................................................................................................................. 36

4.13.3 Skład osobowy Zarządu .............................................................................................................. 36

4.13.4 Opis uprawnień Zarządu dotyczących podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji ..................... 37

4.14 WYNAGRODZENIA I UMOWY O PRACĘ CZŁONKÓW ZARZĄDU, RADY NADZORCZEJ .................................................. 38

4.15 AKCJE W POSIADANIU CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ....................................................................... 38

4.16 UMOWY ZAWARTE Z OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB

ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z

POWODU POŁĄCZENIA SPÓŁKI PRZEZ PRZEJĘCIE ............................................................................................................ 39

4.17 ZATRUDNIENIE ......................................................................................................................................... 39

4.18 INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI AKCJI PRACOWNICZYCH .............................................................................. 39

4.19 PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ................................................................... 39

Strona 3

More magazines by this user
Similar magazines