Raport bieżący nr 18.3 - 2013.pdf - Europejski Fundusz Hipoteczny

slimak.onet.pl

Raport bieżący nr 18.3 - 2013.pdf - Europejski Fundusz Hipoteczny

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku

Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

4.16 Umowy zawarte z osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w

przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej

przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia

Spółki przez przejęcie

W 2012 r. nie obowiązywały żadne umowy zawarte z osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w

przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich

odwołanie lub zwolnienie nastąpiło z powodu połączenia Spółki przez przejęcie.

4.17 Zatrudnienie

Rok zakończony

31.12.2012 31.12.2011

Pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierobotniczych) 10 10

Pracownicy fizyczni (na stanowiskach robotniczych) 0 0

Uczniowie 0 0

Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych 0 1

Razem 10 11

4.18 Informacje o systemie kontroli akcji pracowniczych

Program opcji pracowniczych w spółce Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. funkcjonuje od listopada 2007

roku. W ramach realizacji programu opcji pracowniczych Spółka wyemitował 1.500.000 sztuk obligacji

imiennych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F. Wartość nominalna jak również cena emisyjna

jednej obligacji wynosi 1 grosz. Obligacje zostały objęte przez Powiernika – Biuro Maklerskie DnB NORD

Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Przydziały w ramach puli 1.500.000 obligacji dokonywane są w ujęciu

kwartalnym, o ile zostaną spełnione warunki programu oznaczone uchwałą Rady Nadzorczej. Na dzień

bilansowy warunki rynkowe zapewniające ekonomiczną efektywność skorzystania z programu nie zostały

spełnione.

4.19 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

W dniu 10 grudnia 2010 roku Spółka zawarła z BDO (podmiot uprawniony do badania sprawozdań

finansowych) umowę o dokonanie badań sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań

finansowych Grupy za lata 2010-2012 oraz za przegląd skróconych sprawozdań finansowych oraz skróconych

skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy sześciu miesięcy kończących się 30 czerwca 2010, 2011 i

2012 roku. Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

finansowych wypłacone lub należne za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku w

podziale na rodzaje usług:

Strona 39

More magazines by this user
Similar magazines