Wspólnotowe prawo podatkowe – podatki bezpośrednie ...

www2.wpia.uw.edu.pl

Wspólnotowe prawo podatkowe – podatki bezpośrednie ...

Wspólnotowe prawo podatkowepodatki

bezpośrednie

Zagadnienia ogólne


Podstawy prawne harmonizacji

• Podatki pośrednie ( art.90-93 TWE)

• Podatki bezpośrednie – brak

bezpośredniego nakazu harmonizacji

(art.94,96,308 TWE)


Zasady stanowienia

• Przepisy podatkowe są uchwalane przez Radę

jednomyślnie


Metody zbliŜania ustawodawstw

• Metody zbliŜania ustawodawstw

państw członkowskich w zakresie

podatków bezpośrednich :

• Harmonizacja poprzez uchwalanie

przepisów wspólnotowych, nadrzędnych w

stosunku do przepisów krajowych


Metody zbliŜania ustawodawstw

• Ujednolicanie przepisów poprzez

dostosowanie przepisów krajowych do

wymogów orzecznictwa ETS ( tzw.

harmonizacja „ tylnymi drzwiami”)


Metody zbliŜania ustawodawstw

• Koordynacja krajowych systemów

podatkowych


Harmonizacja

Harmonizacja krajowych systemów

podatkowych w zakresie podatków

bezpośrednich


Harmonizacja

• Instrumentem harmonizacji w zakresie podatków

bezpośrednich są dyrektywy (art.94 TWE); moŜliwe są

rekomendacje, które nie mają wiąŜącego charakteru

( inaczej w podatkach pośrednich)


Dyrektywy

Parent –Subsidiary Directive

Dyrektywa z dnia 23 lipca 1990 r. o wspólnym systemie

podatkowym dla spółek matek i spółek córek róŜnych

państw członkowskich 90/435/EEC

Merger Directive

• Dyrektywa z 23 lipca 1990 r. o wspólnym systemie

podatkowym dla fuzji, podziałów, wniesienia majątku i

zamiany udziałów w odniesieniu do spółek róŜnych

państw członkowskich 90/434 EEC


Dyrektywy

Interest-Royalty

Directive

Dyrektywa z 3 lipca 2003 r. o wspólnej regulacji

podatkowej dla wypłat odsetek i naleŜności licencyjnych

pomiędzy spółkami powiązanymi róŜnych państw

członkowskich 2003/49/EEC)

Savings Directive

Dyrektywa z 3 czerwca 2003 r. w przedmiocie

opodatkowania dochodów w z oszczędno

dności w formie

odsetek 2003/48/EC


Dyrektywy

• Mutual Assistance Directive

Dyrektywa Rady 77/799/EWG z dnia 19

grudnia 1997 r. dotycząca wzajemnej

pomocy właściwych władz państw

członkowskich w obszarze podatków

bezpośrednich oraz opodatkowania

składek ubezpieczeniowych


Dyrektywy

• Wymogi dotyczące implementacji

dyrektyw

• Wymogi formalne

• Wymogi materialne


Umowy międzynarodowe

• Umowy międzynarodowe

• Arbitration Convention

Konwencja 90/436/EEC z 23 lipca 1990 r.

w sprawie eliminowania podwójnego

opodatkowania w związku z korektą

zysków przedsiębiorstw powiązanych


Nowe inicjatywy

• Nowe inicjatywy w zakresie harmonizacji

• Common Consolidated Corporate Tax Base (CCC TB) –

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania w

podatku dochodowym od osób prawnych


Harmonizacja „tylnymi drzwiami”

Harmonizacja „ tylnymi drzwiami”

Ujednolicanie przepisów poprzez

dostosowanie ustawodawstw krajowych

do wymogów orzecznictwa ETS


Orzecznictwo ETS

• Orzecznictwo ETS

• „ ChociaŜ władztwo podatkowe w zakresie

podatków bezpośrednich znajduje się w gestii

państw członkowskich, to jednak powinno być

ono wykonywane zgodnie z prawem

wspólnotowym, co zakłada konieczność

eliminowania wszelkiej dyskryminacji, jawnej czy

ukrytej ze względu na obywatelstwo” ( C-279/93

Schumacker; C-80/94 Wielockx; C-107/94

Ascher; C-250/95 Futura)


Orzecznictwo ETS

• Zakaz stosowania przez państwa

członkowskie środków, które naruszają

zasady wspólnego rynku, w szczególności

ograniczają podstawowe swobody

traktatowe


Swobody Traktatowe

• Swoboda przepływu towarów

• Swoboda przemieszczenia się osób

• Swoboda przepływu usług

• Swoboda przepływu kapitału


Swobody Traktatowe

• Art.12 TWE – zakaz dyskryminacji ze względu na

obywatelstwo

• Art. 39 TWE - zakaz dyskryminacji migrujących

pracowników najemnych

• Art. 43 TWE – zakaz ograniczania swobody wyboru

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez

obywateli

• Art.48 TWE - rozszerzenie zakazu na spółki

• Art.49 TWE - zakaz ograniczeń w swobodnym

świadczeniu usług

• Art.56 TWE - zakaz ograniczeń w swobodnym

przepływie kapitału


Test dyskryminacji

• Przykłady stosowania dyskryminacji w

polskich przepisach o podatkach

dochodowych wskazane przez Komisję

Europejską


Koordynacja

• Koordynacja krajowych systemów

podatkowych

• (soft law – komunikaty, rekomendacje)


Koordynacja

• Komunikat Komisji z 19 grudnia 2006 r. -

Koordynowanie systemów podatków

bezpośrednich w państwach

członkowskich w ramach wspólnego rynku


Koordynacja

• Celem koordynacji nie jest zastąpienie

istniejących krajowych systemów

podatkowych jednolitym systemem

wspólnotowym, lecz zapewnienie

sprawnego współdziałania tych systemów.


Sprzeczność prawa krajowego z

prawem wspólnotowym

• Usuwanie sprzeczności prawa krajowego

z prawem wspólnotowym

• Bezpośredni skutek prawa wspólnotowego

• Wykładnia prowspólnotowa


Bezpośredni skutek prawa

wspólnotowego

• Przepisy TWE są bezpośrednio skuteczne

( bez konieczności ich implementacji ) jeśli

są :

• jasne, precyzyjne i bezwarunkowe i

przyznają uprawnienia jednostkom

• Van Gend &Loos C- 26/62


Bezpośredni skutek prawa

wspólnotowego

• Dyrektywy powinny być prawidłowo

implementowane do porządku krajowego


Skutek bezpośredni przepisów

wspólnotowych

• Przy rozstrzyganiu indywidualnych spraw

podatników, w przypadku niezgodności prawa

krajowego z prawem wspólnotowym:

• o prawach i obowiązkach podatnika decyduje

prawo wspólnotowe, jeŜeli jest w tym zakresie

wystarczająco precyzyjne, jasne działa

bezwarunkowo oraz przewiduje mniejsze

obowiązki lub większe uprawnienia dla podatnika

niŜ prawo krajowe,


Skutek bezpośredni przepisów

wspólnotowych

• Kiedy o prawach i obowiązkach podatnika

decyduje prawo krajowe, nawet jeśli jest

sprzeczne z prawem wspólnotowym


Skutek bezpośredni przepisów

wspólnotowych

• jeŜeli prawo wspólnotowe nie spełnia

kryteriów jasności, precyzji albo ma

charakter warunkowy,

• lub


Skutek bezpośredni przepisów

wspólnotowych

• przewiduje dla podatnika większe

obowiązki lub mniejsze uprawnienia niŜ

prawo krajowe (dyrektywa nie moŜe być

bezpośrednio źródłem obowiązków dla

podatnika).


Procedury

• Art.226 TWE

• C-231/96 Edis podatnik moŜe ubiegać się

o zwrot podatku nałoŜonego sprzecznie z

prawem wspólnotowym zgodnie z

krajowymi przepisami (zwrot nadpłaty)


Procedury

• Wzruszenie prawomocnej decyzji

administracyjnej na wniosek strony w celu

uwzględnienia orzeczenia ETS


Procedury

• Podatnikowi , który zapłacił podatek na

podstawie normy sprzecznej z prawem

wspólnotowym przysługuje :

• Prawo do zwrotu

• Prawo do odszkodowania

(odpowiedzialność odszkodowawcza

państwa za naruszenie prawa

wspólnotowego)


• Literatura :

• B.Brzeziński, M.Kalinowski „ Prawo

Podatkowe Wspólnoty Europejskiej „

Gdańsk

• NajbliŜsze zajęcia : Dyrektywa o fuzjach


• Orzeczenie Leur-Bloem C-28/95

• Orzeczenie Andersen OG Jensen (C-

43/00)

• Kofoed (C-321/05)

• SEVIC (C 411/03)

• A.T. C-285/07

More magazines by this user
Similar magazines