12.11.2012 Views

wystawa - Austriackie Forum Kultury

wystawa - Austriackie Forum Kultury

wystawa - Austriackie Forum Kultury

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

maj / sierpieƒ


„W ka˝dym poczàtku mieszka niepowtarzalny czar…<br />

…i nawet, gdy zapadnie kurtyna, the show must go on!“<br />

„W ka˝dym poczàtku mieszka niepowtarzalny czar…”, tak w∏aÊnie przed prawie pi´cioma laty zaczyna∏ si´ mój pierwszy wst´p do programu austriackiego forum<br />

kultury w Warszawie i by∏o to skierowane do Paƒstwa, szanowna czytelniczko i szanowny czytelniku, drodzy przyjaciele, zaproszenie, abyÊcie pokazali mi Wasze postrzeganie tego<br />

czarodziejskiego kraju - Polski i jej kultury od Warszawy po Gdaƒsk.<br />

Od jesieni 2004 roku, podczas niezliczonych podró˝y, mog∏em poznaç ró˝norodnoÊç krajobrazów Polski. Od Szczecina po Lublin, od Zielonej Góry po Bia∏ystok, od Kielc po Krynic´<br />

Morskà plotà si´ przez map´ nici moich wspomnieƒ a z ka˝dym miejscem ∏àczà si´ bardzo szczególne imprezy, w których dane mi by∏o uczestniczyç.<br />

Konferencje germanistyczne w ¸odzi i Poznaniu, odczyty literackie Ingeborg Bachmann w Gorzowie Wielkopolskim i Sierpcu, Dni Elfriede Jelinek w Bydgoszczy, odczyty literackie,<br />

m.in. Karla-Markusa Gauß’a w Olsztynie, Toruniu i Gdaƒsku, koncerty muzyki klasycznej w P∏ocku, Kielcach i Na∏´czowie, jazz w Kaliszu, wystawy w P∏oƒsku<br />

i Radomiu, premiery teatralne w Warszawie, Zielonej Górze, Bydgoszczy, Szczecinie i ¸odzi, teatr wspó∏czesny w Poznaniu i Warszawie, pokazy filmowe w Warszawie<br />

i Toruniu… mo˝na by dowolnie d∏ugo wymieniaç. Dzi´ki ponad dwustu imprezom rocznie mogliÊmy pomóc w nawiàzaniu kontaktów pomi´dzy kulturà polskà<br />

i austriackà przede wszystkim poza Warszawà.<br />

W samej Warszawie mogliÊmy natomiast sprawiç, ˝e dzi´ki imprezom w Galerii <strong>Austriackie</strong>j, w naszej Sali G∏ównej, gdzie odbywa∏y si´ comiesi´czne koncerty<br />

Muzycznego <strong>Forum</strong> M∏odych, prezentacje ksià˝ek, konferencje naukowe, dzi´ki Salonowi Filozoficznemu i warsztatom, a przede wszystkim dzi´ki Êcis∏ej wspó∏pracy<br />

z organizacjami ˝ydowskimi, nasza siedziba przy ul. Pró˝nej 8 sta∏a si´ integralnà cz´Êcià warszawskiej sceny kulturalnej.<br />

W tym duchu tak˝e na najbli˝sze miesiàce chcielibyÊmy zaproponowaç bogaty program, w którym znajdà si´ m.in.: koncert fina∏owy Muzycznego <strong>Forum</strong> M∏odych,<br />

Sympozjum Ludwiga Flecka w Lublinie, promocja ksià˝ki Martina Pollacka, goÊcinne wyst´py wiedeƒskiego Burgtheater w Teatrze Narodowym w Warszawie i polska prapremiera<br />

sztuki Elfriede Jelinek „Âmierç i dziewczyna” w warszawskim Teatrze Dramatycznym.<br />

200-tna rocznica Êmierci Józefa Haydna zostanie zwieƒczona 31 maja, kiedy na ca∏ym Êwiecie, przez 24 godziny, grane b´dzie oratorium „Stworzenie Âwiata”<br />

a na Festiwalu Muzyki Sakralnej w Warszawie wystàpi Wiedeƒski Chór Ch∏opi´cy. Odb´dà si´ równie˝ inne koncerty Haydnowskie w Poznaniu, Warszawie, E∏ku.<br />

2


Po raz piàty „Fale Poezji 2009” zgromadzà poetki i poetów z 11 krajów, tym razem w Radziejowicach, gdzie wiersze, przedstawiane w rodzimych j´zykach, swym ko∏yszàcym<br />

drganiem oddzia∏ywaç b´dà na pozosta∏ych uczestników.<br />

Wystawy w ¸odzi i Warszawie, Festiwal Filmowy TOFFI-Filmfestival w Toruniu z retrospektywà filmów Hanekego a pod koniec sierpnia Festiwal Warszawa Singera sprawià,<br />

˝e tak˝e lato b´dzie interesujàce.<br />

„Czyje serce jest pe∏ne, temu s∏owa same cisnà si´ na usta” (w moim wypadku pod pióro). Tak wiele chcia∏bym jeszcze Paƒstwu powiedzieç, ale na moim stanowisku dyrektora afk<br />

Warszawa „kurtyna zapada w lipcu”. Po pi´ciu latach opuszczam Polsk´, by objàç stanowisko pierwszego w historii Ambasadora Austrii w Kosowie.<br />

Dlatego ze ∏zami w oczach pisa∏em to ostatnie s∏owo wst´pne.<br />

Chcia∏bym jeszcze podzi´kowaç, w pierwszym rz´dzie zespo∏owi austriackiego forum kultury w Warszawie, z mojà zast´pczynià, Ernestine Baig na czele, bez której nie mog´ sobie<br />

wyobraziç organizacji tak bogatego programu. Ale tak˝e Natalii Wawrzewskiej, Andrei Brzozie, Christinie Tabor, Agnieszce Borkiewicz, Jolancie ˚ukowskiej, Januszowi Smalko,<br />

Danucie Englender i Martinie Gareis chcia∏bym podzi´kowaç za ich kreatywnoÊç i otwartoÊç, które wspó∏tworzy∏y naszà wspólnot´. Podzi´kowania nale˝à si´ równie˝ lektorom<br />

austriackim, kierownikom Bibliotek Austriackich i wielu, wielu innym ludziom, których przez ostatnie lata pozna∏em, nauczy∏em si´ szanowaç i kochaç.<br />

„…i nawet, gdy zapadnie kurtyna, the show must go on!“. Tymi s∏owy niech wolno mi b´dzie jeszcze raz pok∏oniç si´ przed Paƒstwem i ˝yczyç mojej nast´pczyni,<br />

pani mgr Ulli Krauss-Nussbaumer tak wiele radoÊci, ile ja sam doÊwiadczy∏em w Polsce i w Warszawie.<br />

Najserdeczniej<br />

Paƒstwa Walter-Maria Stojan<br />

3


„Jedem Anfang wohnt ein ganz besonderer Zauber inne...<br />

...und wenn auch der Vorhang fällt, the show must go on!“<br />

„Jedem Anfang wohnt ein ganz besonderer Zauber inne...“, so leitete ich vor fast fünf Jahren mein erstes Vorwort für das Programm des österreichischen kulturforums warschau ein<br />

und sprach damals an Sie, sehr geehrte Leserin, sehr verehrter Leser, liebe Freunde, die Einladung aus, mir Ihre Sicht des zauberhaften Landes Polen und der Kultur von Warschau<br />

bis Danzig zu zeigen.<br />

Seit dem Herbst 2004 konnte ich in unzähligen Reisen die Vielfalt der weiten Landschaften Polens kennen lernen. Von Szczecin bis Lublin, von Zielona Góra bis<br />

Bia∏ystok, von Kielce bis Krynica Morska ziehen sich nun meine Erinnerungsfäden über die Landkarte und mit jedem Ort verbinden sich ganz besondere Veranstaltungen, die ich<br />

dort erleben durfte. Die Germanistik-Konferenzen in ¸ódê und Poznaƒ, die Bachmann-Lesungen in Gorzów Wielkopolski und Sierpc, die Jelinek-Tage<br />

in Bydgoszcz, die Autoren-Lesungen, unter anderem mit Karl-Markus Gauß, in Olsztyn, Toruƒ und Gdaƒsk, klassische Konzerte in P∏ock, Kielce und Na∏´czów, Jazz<br />

in Kalisz, Ausstellungen in P∏oƒsk und Radom, Theaterpremieren in Warschau, Zielona Góra, Bydgoszcz, Szczeczin und ¸ódê, zeitgenössischer Tanz in Poznaƒ und Warschau,<br />

Film in Warschau und Toruƒ und die Liste ließe sich beliebig lange fortsetzen. In über 200 Veranstaltungen jährlich konnten wir mit dem österreichischen<br />

kulturforum vor allem auch außerhalb Warschaus Verbindungen zwischen der polnischen und der österreichischen Kultur herstellen.<br />

In Warschau selbst konnten wir den Standort Próêna 8 mit zahlreichen Veranstaltungen in der Österreich-Galerie, in unserem Veranstaltungssaal mit den monatlich<br />

stattfindenden Konzerten des „jungen musikforums“, mit Buchpromotionen, mit wissenschaftlichen Konferenzen, mit Philosophischen Salons, mit Workshops und vor allem mit der<br />

stetigen Zusammenarbeit mit den jüdischen Organisationen als integralen Bestandteil der Warschauer Kulturszene verankern.<br />

In diesem Sinne werden wir auch in den kommenden Monaten ein vielseitiges Programm anbieten, welches über das Preisträgerkonzert des „jungen musikforums“ zum Ludwig<br />

Fleck – Symposium in Lublin, von der Buchpromotion mit Martin Pollack bis zum Gastspiel des Wiener Burgtheaters im Warschauer Nationaltheater und der<br />

polnischen Uraufführung des Jelinek-Stückes „Der Tod und das Mädchen“ im Warschauer Teatr Dramatyczny führt.<br />

Der 200. Todestag Joseph Haydns findet am 31. Mai seinen Höhepunkt, wenn weltweit „Die Schöpfung“ 24 Stunden lang gespielt wird und im Rahmen des Festivals Sakraler<br />

Musik auch der Wiener Mozart Knabenchor in Warschau seinen Beitrag leisten wird. Weitere Haydn-Konzerte in Poznaƒ, Warschau und E∏k, anlässlich der dort stattfindenden<br />

Haydn-Tage, folgen.<br />

4


Zum fünften Male führen die „Wellen der Poesie 2009“ Lyrikerinnen und Lyriker aus elf Staaten, diesmal in Radziejowice, zusammen, um Gedichte aus der Muttersprache hörbar<br />

zu machen, die sich in ihren Schwingungen auf die Teilnehmer übertragen sollen.<br />

Ausstellungen in ¸ódê und Warschau, das TOFFI-Filmfestival in Toruƒ mit einer Haneke-Retrospektive und Ende August das Festival Warszawa Singera machen auch den Sommer<br />

spannend.<br />

„Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund (in meinem Fall die Feder) über“. So vieles möchte ich Ihnen noch sagen, aber in meiner Funktion als Direktor des ökf warschau<br />

„fällt im Juli der Vorhang“. Ich verlasse nach fünf Jahren Polen, um als erster Botschafter Österreichs im Kosovo neuen Aufgaben entgegenzugehen.<br />

Mit Tränen in den Augenwinkeln habe ich daher dieses letzte Vorwort meinerseits verfasst.<br />

Ich möchte mich aber noch bedanken, an erster Stelle beim Team des österreichischen kulturforums warschau, mit meiner Stellvertreterin Ernestine Baig an der Spitze, ohne die an<br />

eine Durchführung dieser vielen Programme nicht zu denken gewesen wäre. Aber auch bei Natalia Wawrzewska, Andrea Brzoza, Christina Tabor, Agnieszka Borkiewicz,<br />

Jolanta ˚ukowska, Janusz Smalko, Danuta Englender und Martina Gareis, die mit ihrer jeweiligen Kreativität und Offenheit das Gemeinsame mitgeformt haben. Zu danken wäre den<br />

österreichischen Lektoren, den Leitern der Österreich-Bibliotheken und so vielen Menschen, die ich in den vergangenen Jahren kennen, schätzen und lieben gelernt habe.<br />

„...und wenn auch der Vorhang fällt, the show must go on!“ Mit diesem Abschiedswort darf ich mich noch einmal vor Ihnen vor dem Vorhang verbeugen und wünsche meiner<br />

Nachfolgerin, Frau Mag. Ulla Krauss-Nussbaumer, so viel Freude, wie ich sie in Polen und in Warschau gefunden habe.<br />

Herzlichst<br />

Ihr<br />

Walter Maria Stojan<br />

5


Kiedy, gdzie i jak Impreza<br />

Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç<br />

06.05.2009 (Êr.)<br />

godz. 18.00<br />

austriackie forum kultury<br />

ul. Pró˝na 8<br />

Warszawa<br />

Wst´p wolny<br />

Spotkanie<br />

z Biankà Rolando<br />

i prezentacja<br />

jej „Bia∏ej Ksià˝ki”<br />

W rozmowie z autorkà<br />

udzia∏ weêmie<br />

m. in. Piotr K´piƒski<br />

(Newsweek)<br />

(po polsku)<br />

Bianka Rolando<br />

„Bia∏a Ksià˝ka” to poemat o Êmierci i zaÊwiatach, o przejÊciu<br />

w nieznane. Mówi o mi∏osierdziu i pot´pieniu odwo∏ujàc si´ do tradycji<br />

jednoczeÊnie kreujàc ca∏kowicie nowe literackie pejza˝e odpowiadajàce<br />

kondycji cz∏owieka ˝yjàcego w trzecim tysiàcleciu.<br />

Ksià˝ka zosta∏a wydana w serii „Wyobraênia dialogu” wydawnictwa<br />

Âwi´ty Wojciech. Do ksià˝ki do∏àczony jest audiobook z nagraniem<br />

jej fragmentów czytanych przez Macieja Stuhra.<br />

BIANKA ROLANDO urodzi∏a si´ w 1979 roku. w Warszawie, w rodzinie polsko -<br />

w∏oskiej. Ukoƒczy∏a poznaƒskà Akademi´ Sztuk Pi´knych, jest pisarkà i artystkà<br />

sztuk wizualnych. W swojej sztuce poszukuje j´zyków metafizycznych, ∏àczy<br />

ekspresj´ wizualnà z literaturà, odnajduje dla nich wspólne Êwiaty. Jej pierwszà<br />

ksià˝kà by∏ zbiór opowiadaƒ inspirowany malarstwem w∏oskim, „Rozmówki<br />

w∏oskie”, opublikowany w wydawnictwie SIC w 2007 roku. By∏a stypendystkà<br />

austriackiej fundacji DachsteinCult, otrzyma∏a stypendium artystyczne Banku<br />

Zachodniego WBK, bra∏a udzia∏ w programie PRORA All Inclusive w Niemczech.<br />

Pracuje w warszawskiej Akademii Sztuk Pi´knych, prowadzi pracownie twórczego<br />

pisania na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Adama Mickiewicza.<br />

Laureatka Medalu M∏odej Sztuki w dziedzinie Literatura za „Rozmówki w∏oskie”<br />

2009, Poznaƒ.<br />

6<br />

http://rolando.pl/<br />

Agnieszka Borkiewicz<br />

Tel. 022 620 96 20/21 wew. 254<br />

agnieszka.borkiewicz@bmeia.gv.at<br />

literatura


07.05.2009 (czw.)<br />

godz. 19.00<br />

Teatr ÂródmieÊcie<br />

Scena Âw. Barbary<br />

ul. Nowogrodzka 49<br />

(wejÊcie<br />

od ul. Âw. Barbary)<br />

Warszawa<br />

Wst´p wolny<br />

IX Koncert laureatów cyklu<br />

„muzyczne forum m∏odych”<br />

Piotr Kopczyƒski, Grzegorz Krawiec,<br />

Judith Le Monnier, Marcin ¸opacki,<br />

Grzegorz Maƒkowski, Anna Markiewicz,<br />

Piotr Ptak, Aleksandra Resztik,<br />

Weronika Tadzik<br />

Koƒczy si´ dziewiàta ju˝ edycja cyklu koncertowego, który powsta∏<br />

w 2000 roku. Koncerty studentów i m∏odych absolwentów<br />

Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego odbywajà si´ raz w miesiàcu<br />

w austriackim forum kultury. Podobnie jak poprzednie edycje,<br />

tak˝e obecna koƒczy si´ koncertem laureatów.<br />

Us∏yszymy utwory wokalne i kameralne w wykonaniu laureatów<br />

IX edycji cyklu:<br />

Krzysztof Ciupiƒski-Âwiàtek (tenor), Andrzej Heimowski (gitara),<br />

Piotr Kopczyƒski (fortepian), Grzegorz Krawiec (gitara),<br />

Judith Le Monnier (skrzypce), Marcin ¸opacki (fortepian),<br />

Grzegorz Maƒkowski (gitara), Anna Markiewicz (wiolonczela),<br />

Piotr Ptak (klarnet), Aleksandra Resztik (sopran),<br />

Weronika Tadzik (skrzypce).<br />

Andrea Brzoza<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 235<br />

andrea.brzoza@bmeia.gv.at<br />

Krzysztof Ciupiƒski-Âwiàtek<br />

Andrzej Heimowski<br />

7<br />

muzyka


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç<br />

07 – 31.05.2009<br />

¸ódê Art Center<br />

ul. Tymienieckiego 3<br />

¸ódê<br />

Bilety i karnety<br />

na miejscu<br />

Wystawa G.R.A.M.<br />

„Niewinni anarchiÊci”<br />

w ramach<br />

8. Mi´dzynarodowego<br />

Festiwalu Fotografii<br />

w ¸odzi<br />

Ta luêna kolekcja fotografii to seria scen z filmów z udzia∏em<br />

Stana Laurela i Olivera Hardy’ego. Sà to obrazy pe∏ne dynamiki.<br />

Celem tej pracy jest nadanie nowego kierunku oczywistemu znaczeniu<br />

oczywistej sceny (znajomych obrazów kultury). Charakterystyczne dla<br />

komedii slapstick sà niezdarnoÊç, ma∏e katastrofy, wypadki, czego<br />

synonimem stali si´ Stan i Oliver. Zawarty jest tutaj równie˝ pewien<br />

istotny element socjologiczny. W∏aÊciwie zawsze wydarzenia koƒczà si´<br />

szcz´Êliwie dla obydwu bohaterów. Komicy wprowadzajà chaos w danej<br />

sytuacji tak d∏ugo, a˝ skal´ zam´tu mo˝na za∏agodziç jedynie poprzez<br />

nowy poczàtek – niewinni anarchiÊci. Fakt, ˝e w tym cyklu fotografii<br />

przedstawiono innych bohaterów ni˝ pierwowzory (Stan i Oliver),<br />

Êwiadczy o tym, ˝e obrazy te sà uniwersalne i nieograniczone ramami<br />

czasowymi.<br />

G.R.A.M. za∏o˝yli w 1987 roku Günther Holler-Schuster (1963), Ronald Walter<br />

(1962), Armin Ranner (1964) i Martin Behr (1964); Ranner studiowa∏<br />

medycyn´, pozostali histori´ sztuki w Grazu. Ostatnie projekty: 2007 Eine Frage<br />

(nach) der Geste (pytanie o gesty), Fotohof Salzburg; Encounters, Stadtgalerij<br />

Heerlen; 2008 Fotografia – zbiór, Lentos Kunstmuseum Linz; Backlight 08,<br />

8. International Photographie Triennial, Tampere; The Last Ten Shots, Bongout<br />

Showroom Berlin.<br />

8<br />

www.kulturservergraz.at/v/g.r.a.m..html<br />

www.fotofestiwal.com<br />

<strong>wystawa</strong>


08.05.2009 (pt.)<br />

godz. 18.00<br />

galeria austriacka<br />

austriackie forum kultury<br />

ul. Pró˝na 8<br />

Warszawa<br />

Wst´p wolny<br />

Otwarcie wystawy<br />

Erich Gruber<br />

„Bez tchu”<br />

malarstwo<br />

Wystawa czynna<br />

do 03.06.2009<br />

ERICH GRUBER jest malarzem pochodzàcym z Salzburga (ur. 1971),<br />

który w swoich obrazach cz´sto wykorzystuje chrzeÊcijaƒskie symbole.<br />

Powsta∏e od 2007 roku obrazy pokazane na tej wystawie sà bardzo<br />

kolorowe i swojà jaskrawoÊcià przyciàgajà uwag´. TreÊç, ukryta pod<br />

wieloma warstwami materia∏ów, wydaje si´ rozmyta, co rozszerza<br />

mo˝liwoÊci interpretacji.<br />

Obrazy Ericha Grubera sà wieloznaczne i na ogó∏ majà drugie dno,<br />

a jednak, dzi´ki znajomym motywom, wzbudzajà wspomnienia<br />

i zaufanie, które niekiedy wydaje si´ wr´cz niestosowne.<br />

SprzecznoÊci zawarte w tych obrazach stanowià wyzwanie dla odbiorcy.<br />

Wystawie towarzyszy katalog z tekstami po niemiecku, angielsku<br />

i polsku.<br />

Ernestine Baig<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230<br />

ernestine.baig@bmeia.gv.at<br />

9<br />

<strong>wystawa</strong>


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç<br />

08.05.2009 (pt.)<br />

Filharmonia Narodowa<br />

Foyer przy sali<br />

koncertowej<br />

ul. Sienkiewicza 10<br />

Warszawa<br />

03.06.2009 (Êr.)<br />

godz. 17.00<br />

E∏ckie Centrum <strong>Kultury</strong><br />

ul Wojska Polskiego 47<br />

E∏k<br />

Wst´p wolny<br />

Wystawa dokumentalna<br />

„Joseph Haydn<br />

- uniwersalny geniusz<br />

muzyczny”<br />

Wystawa czynna:<br />

w Filharmonii Narodowej<br />

podczas koncertów<br />

do 30.05.2009,<br />

w E∏ku do 08.06.2009<br />

G∏ównym zadaniem „Haydn Festspiele” w Eisenstadt, inicjatora<br />

wystawy, jest opieka nad dzie∏em kompozytora oraz promocja jego<br />

twórczoÊci. Oprócz dzia∏alnoÊci koncertowej, wa˝nà formà tej opieki<br />

jest dzia∏alnoÊç muzealna.<br />

Wystawa dokumentalna, która powsta∏a z okazji 200 rocznicy Êmierci<br />

Józefa Haydna, ma za zadanie propagowanie wizerunku artysty na<br />

ca∏ym Êwiecie. Widz ma okazj´ zapoznaç si´ z Józefem Haydnem<br />

cz∏owiekiem i kompozytorem. Oprócz treÊci biograficznej, <strong>wystawa</strong><br />

zawiera informacje o miejscach i czasie, w którym kompozytor ˝y∏<br />

i dzia∏a∏. Wystawa daje odpowiedzi na pytania:<br />

Kim by∏ Józef Haydn? Jakie utwory komponowa∏? Gdzie mieszka∏<br />

i pracowa∏? Kim byli jego przyjaciele i mecenasi?<br />

Centralny temat wystawy to ˝ycie i twórczoÊç Józefa Haydna.<br />

Ponadto, równolegle do wa˝nych dat z ˝ycia kompozytora, pokazane<br />

sà istotne wydarzenia historyczne z okresu jego ˝ycia. Ka˝demu<br />

obrazowi i eksponatowi towarzyszy tablica z tekstem informacyjnym<br />

ugruntowanym naukowo, ale napisanym w sposób prosty i zrozumia∏y.<br />

Joseph Haydn<br />

10<br />

www.haydn2009.at<br />

www.haydnfestival.at<br />

Andrea Brzoza<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 235<br />

andrea.brzoza@bmeia.gv.at<br />

<strong>wystawa</strong>


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç<br />

08. - 17.05.2009<br />

Kinoteka<br />

PKiN, pl. Defilad 1<br />

Warszawa<br />

Dok∏adne daty<br />

i godziny seansów<br />

b´dà podane<br />

bli˝ej terminu<br />

na stronach<br />

Doc Review i AFK<br />

Bilety w kasach<br />

Kinoteki<br />

„Planete Doc Review”<br />

VI Festiwal<br />

pe∏nometra˝owych filmów<br />

dokumentalnych<br />

(z napisami polskimi)<br />

Podczas retrospektywy Nikolausa Geyrhaltera wybitnego m∏odego<br />

austriackiego dokumentalisty publicznoÊç festiwalu odb´dzie<br />

emocjonujàcà i pouczajàcà podró˝ przez pustynie Afryki, wy˝yny<br />

Tybetu, lodowate pustki Syberii, ska˝onà zon´ wokó∏ elektrowni<br />

nuklearnej w Czarnobylu oraz gigantyczne plantacje i hodowle,<br />

w których cz∏owiek wykorzystuje najnowoczeÊniejsze technologie, aby<br />

maksymalnie obni˝yç koszty produkcji ˝ywnoÊci. W trakcie festiwalu<br />

zostanà zaprezentowane najwa˝niejsze, wielokrotnie nagradzane filmy<br />

Nikolausa Geyrhaltera:<br />

„Wyrzuceni na brzeg” (1994) sà bohaterowie, których los nieod∏àcznie wià˝e<br />

si´ z Dunajem. Rytm tego poetyckiego filmu wyznaczajà fale Dunaju, rytua∏y<br />

˝ycia i Êmierci, nowoczesna technologia, prawa natury i prawa rynku.<br />

„Rok po Dayton” (1997) to pierwszy rok pokoju w BoÊni. Na tle wcià˝<br />

odczuwalnej wojny rozgrywajà si´ prywatne ludzkie historie. Twórca nie szuka<br />

i nie t∏umaczy nam genezy konfliktu, nie rekonstruuje jego przebiegu.<br />

Dokumentuje aktualny stan kraju i jego mieszkaƒców, ich strach, ˝al i nadziej´.<br />

Dzi´ki „Prypeci” (1999) odwiedzimy obszar zamkni´tej zony wokó∏ elektrowni<br />

nuklearnej w Czarnobylu. Jej granice nie sà jednak ani jasno wyznaczone,<br />

ani szczelne. W wioskach wcià˝ mieszkajà ludzie, którzy albo nie wierzà<br />

w niewidzialne ska˝enie radioaktywne, albo wrócili po przesiedleniu, bo<br />

wszystko co mieli i znali tu zosta∏o, albo po prostu nie mieli dokàd si´ wynieÊç.<br />

12<br />

www.geyrhalterfilm.com<br />

www.docreview.pl<br />

Zg∏oszenia na wyk∏ad:<br />

alex@docreview.pl<br />

Ernestine Baig<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230<br />

ernestine.baig@bmeia.gv.at<br />

film


„Gdzie indziej” (2001) to opowieÊç o 12 odleg∏ych od siebie miejscach<br />

(Nigeria, Finlandia, Namibia, Indonesia, Grenlandia, Australia, Indie, Syberia,<br />

Chiny, W∏ochy, Kolumbia Brytyjska, Mikronezja) odwiedzonych w 12 miesi´cy.<br />

U progu nowego wieku Geyrhalter wyruszy∏ w rocznà filmowà podró˝,<br />

aby pokazaç ˝ycie, które toczy si´ gdzie indziej.<br />

„Chleb nasz powszedni” (2005) to obrazy, którym nie towarzyszy komentarz,<br />

mówià one same za siebie. Cykl produkcji, gigantyczne przestrzenie,<br />

automatyzacja ka˝dego etapu – od wysiewu, przez zbiór i przetworzenie roÊliny,<br />

od pocz´cia, przez hodowl´, po Êmierç zwierz´cia. Coraz wi´cej, coraz szybciej,<br />

coraz taniej.<br />

„7915 km” (2008) to odleg∏oÊç, jakà pokonujà kierowcy samochodów<br />

i motocykli, uczestniczàcy w rajdzie Dakar. Geyrhalter pokazuje miejsca, które<br />

kierowcy min´li w p´dzie, nie przypuszczajàc nawet, kim sà ludzie, którzy<br />

w nich ˝yjà i z jakimi problemami muszà borykaç si´ na co dzieƒ.<br />

Retrospektyw´ filmów Geyrhaltera uzupe∏ni wyk∏ad mistrzowski<br />

10 maja, o godz. 15.00 w warszawskiej Kinotece, podczas<br />

którego o procesie realizacji filmów opowiedzà Nikolaus Geyrhalter<br />

oraz Wolfgang Widerhofer, wieloletni przyjaciel, monta˝ysta,<br />

wspó∏autor scenariuszy i wspó∏producent prezentowanych filmów.<br />

Wyk∏ad poprowadzi Irena Gruca.<br />

13


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç<br />

11.05.2009 (pon.)<br />

godz. 12.00 i 14.00<br />

Sala Polskiej Filharmonii<br />

Sinfonia Baltica<br />

ul. Jana Paw∏a II 3<br />

S∏upsk<br />

Dla grup<br />

zorganizowanych<br />

rozdane b´dà<br />

wejÊciówki<br />

Karin Schäfer Figurentheater<br />

„Zdarzy∏o si´ dwa razy”<br />

w ramach<br />

II Mi´dzynarodowego<br />

Festiwalu Teatrów Lalek<br />

Krajów UE<br />

im. Roberta Schumana<br />

Karin Schäfer prezentuje swój najnowszy program „Zdarzy∏o si´ dwa<br />

razy“. W sposób filozoficzny, poetycki i dowcipny zadaje sobie pytanie,<br />

jak si´ mo˝e poczuç marionetka, kiedy odkryje, ˝e nad nià istnieje<br />

„byt wy˝szy“, który zdaje si´ trzymaç wszystkie nici w r´ku...<br />

G∏ównymi aktorami w tej sztuce sà nowe gwiazdy warsztatu Karin<br />

Schäfer, wÊród nich pan Blaszek, pianista tak krótkowzroczny, ˝e ledwo<br />

uda mu si´ wejÊç na scen´, skateboardzistka Sin Ming, której deska<br />

si´ usamodzielni, Podwójna G∏owa, artystka Paloma P., która zamierza<br />

udowodniç, ˝e sztuczny stwór te˝ mo˝e tworzyç, i Jacques Piccard,<br />

który poka˝e, z jakiego drewna powinien zostaç wystrugany nurek<br />

g∏´binowy.<br />

KARIN SCHÄFER FIGUREN THEATER do tej pory wystàpi∏ w 25 krajach<br />

na czterech kontynentach. Przedstawienia by∏y prezentowane na<br />

mi´dzynarodowych festiwalach i w renomowanych teatrach, zosta∏y<br />

wielokrotnie nagrodzone.<br />

„Jest dla mnie bardzo wa˝ne, ˝e moja praca pozostaje przejrzysta<br />

– w Êwiecie opanowanym przez technologi´, w∏aÊnie rzeczy proste<br />

ukazane w nowych kontekstach i wymiarach potrafià jeszcze<br />

zaskakiwaç...” Karin Schäfer<br />

14<br />

www.figurentheater.at<br />

www.tecza.slupsk.net<br />

Paƒstwowy Teatr Lalki “T¢CZA”<br />

ul. Waryƒskiego 2<br />

76-200 S¸UPSK<br />

tel. 059 848 17 92<br />

teatr


11.05.2009 (pon.)<br />

godz. 18.00<br />

austriackie forum kultury<br />

ul. Pró˝na 8<br />

Warszawa<br />

12.05.2009 (wt.)<br />

godz. 18.00<br />

Aula Jana Lubraƒskiego<br />

(Ma∏a Aula Uniwersytecka)<br />

ul. H. Wieniawskiego 1<br />

Poznaƒ<br />

Wst´p wolny<br />

Spotkanie<br />

z Martinem Pollackiem<br />

promujàce zbiór reporta˝y<br />

„Dlaczego rozstrzelali<br />

Stanis∏awów”<br />

(po polsku i po niemiecku)<br />

„Niniejsze teksty upami´tniajà poszczególnych ludzi, takich jak<br />

Julian Leszczyƒski, Stanis∏aw Grzanka i Stanis∏aw M´drek, bezimienni<br />

˚ydzi w nieznanym polskim miasteczku, pewien t∏umacz z Bia∏orusi,<br />

boÊniaccy uciekinierzy, ˚yd, który prze˝y∏ na Ukrainie, przyjaciel<br />

z okresu studiów w Warszawie, ale tak˝e Obersturmbannführer<br />

SS Rolf Heinz Höppner czy mój ukochany dziadek z Amstetten.<br />

Rzecz w tym, aby ich losy i czyny nie popad∏y w zapomnienie.”<br />

Martin Pollack<br />

„Martin Pollack jest mistrzem dziennikarskiej literatury i literackiego<br />

dziennikarstwa.” Henryk M. Broder<br />

MARTIN POLLACK urodzi∏ si´ w 1944 roku w Bad Hall w Górnej Austrii.<br />

T∏umacz, eseista, publicysta. Studiowa∏ literatur´ s∏owiaƒskà i histori´ Europy<br />

Wschodniej w Wiedniu i Warszawie. Do 1998 roku pracowa∏ jako redaktor<br />

i korespondent czasopisma „Der Spiegel”, obecnie pisze i t∏umaczy (prze∏o˝y∏<br />

m. in. na niemiecki wszystkie ksià˝ki Ryszarda KapuÊciƒskiego). Polskim<br />

czytelnikom znane sà ksià˝ki „Po Galicji. O chasydach, Hucu∏ach, Polakach<br />

i Rusinach. Imaginacyjna podró˝ po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli<br />

wyprawa w Êwiat, którego nie ma” (Olsztyn 2000, Czarne 2007), „Ojcobójca.<br />

Przypadek Filipa Halsmanna” (Wo∏owiec 2005, 2008) oraz „Âmierç w bunkrze.<br />

OpowieÊç o moim ojcu” (Wo∏owiec 2006), za którà otrzyma∏ Literackà Nagrod´<br />

Europy Ârodkowej ANGELUS 2007.<br />

www.czarne.com.pl<br />

www.literaturhaus.at<br />

Agnieszka Borkiewicz<br />

Tel. 022 620 96 20/21 wew. 254<br />

agnieszka.borkiewicz@bmaa.gv.at<br />

15<br />

literatura


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç<br />

14 – 16.05.2009<br />

(pt. – nd.)<br />

OÊrodek<br />

„Brama Grodzka<br />

- Teatr NN”<br />

ul. Grodzka 21<br />

Lublin<br />

Wst´p wolny<br />

L´k przed wiedzà<br />

albo kryzys rzeczywistoÊci?<br />

Konferencja na temat<br />

Ludwika Flecka<br />

(niemiecki/polski<br />

z t∏umaczeniem<br />

symultanicznym)<br />

Dzie∏o Flecka na temat produkcji wiedzy „O powstaniu i rozwoju faktu<br />

naukowego” wskazuje na szczególnà tendencj´ w nauce: kiedy wy∏ania si´ jakiÊ<br />

fakt naukowy, zostaje nazwany, zdefiniowany, zaczyna byç w szczególny sposób<br />

„chroniony”. Wszystko, co nie pasuje do zwiàzanych z nim przekonaƒ,<br />

jest przemilczane. W ten sposób wyra˝a si´ l´k przed nowoÊcià. Bardziej<br />

problematyczny od niego jest o wiele bardziej powszechny l´k przed wiedzà:<br />

ten wià˝e si´ z obronà przed odkryciem, ˝e proces poznania nigdy nie koƒczy<br />

si´ odkryciem jakiejÊ „absolutnej” prawdy.<br />

Fleck podkreÊla, ˝e w dzia∏alnoÊci naukowej bardzo wa˝na jest demokracja<br />

jako forma wymiany myÊli. Ale czy nauka nie jest w praktyce w∏aÊnie<br />

zorganizowana jako obszar autorytarny, zbudowany hierarchicznie, który jest<br />

wr´cz antydemokratyczny? Czy nie sà to struktury w∏adzy, które z powodzeniem<br />

uprawiajà owà „ochron´” raz poznanych „faktów” i tym samym przyczyniajà si´<br />

jedynie do reprodukcji naukowego „status quo”? Czy te struktury ró˝nià si´<br />

w poszczególnych dyscyplinach i krajach, istniejà korelacje mi´dzy stanem<br />

nauki a politycznymi relacjami w danym kraju?<br />

Na konferencji zastanowimy si´ nad tym, jak mo˝na uchroniç Êrodowiska<br />

naukowe przed l´kiem przed wiedzà, a zatem i przed l´kiem wobec zmian.<br />

Szczegó∏owy program konferencji w rubryce „werkstatt&wissenschaft”<br />

Ludwik Fleck<br />

16<br />

www.tnn.pl<br />

Ernestine Baig<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230<br />

ernestine.baig@bmeia.gv.at<br />

Agnieszka Borkiewicz<br />

Tel. 022 620 96 20/21 wew. 254<br />

agnieszka.borkiewicz@bmaa.gv.at<br />

nauka


17 – 21.05.2009<br />

ul. Twarda 6 i okolice<br />

Warszawa<br />

XII Dni Ksià˝ki ˚ydowskiej<br />

Stowarzyszenie Midrasz serdecznie zaprasza na XII Dni Ksià˝ki<br />

˚ydowskiej, które odb´dà si´ w dniach 17 – 21 maja w Warszawie<br />

(ulica Twarda 6 i okolice)<br />

W programie mi´dzy innymi spotkania ze szwedzkà pisarkà<br />

Pià Kristinà Garde, Martinem Pollackiem, autorem m.in. ksià˝ki<br />

„Dlaczego rozstrzelali Stanis∏awów”, angielskim pisarzem Jonathanem<br />

Wilsonem, prof. Szymonem Rudnickim, prof. Joannà Tokarskà-Bakir,<br />

a tak˝e dyskusje o chasydyzmie, Freudzie i kobietach, izraelskiej<br />

literaturze popularnej. Poza tym koncert muzyki Viktora Ullmana<br />

i <strong>wystawa</strong> fotografii podwarszawskich dworów chasydzkich.<br />

Dni Ksià˝ki ˚ydowskiej organizowane sà dzi´ki wsparciu finansowemu<br />

Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji,<br />

Fundacji im. Ronalda S. Laudera oraz Fundacji Konrada Adenauera.<br />

Organizator: Anna Halbersztat, Stowarzyszenie Midrasz, ul. Twarda 6,<br />

Warszawa; tel. 022 392 81 90, reklama@midrasz.pl<br />

Partnerzy: austriackie forum kultury, Fundacja Shalom,<br />

Fundacja im. prof. Moj˝esza Schorra, Gmina Wyznaniowa ˚ydowska.<br />

Patronat medialny: Interia, Karta, Mówià Wieki,<br />

Polskie Radio dla Zagranicy, Warsaw Voice<br />

www.midrasz.pl<br />

Organizator:<br />

Anna Halbersztat<br />

Stowarzyszenie Midrasz<br />

ul. Twarda 6, Warszawa<br />

tel. 022 392 81 90,<br />

reklama@midrasz.pl<br />

17<br />

literatura


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç<br />

16.05.2009 (sob.)<br />

godz. 19.00<br />

Teatr Nowy ¸ódê<br />

Sala Ma∏a<br />

ul. Zachodnia 93<br />

¸ódê<br />

Wst´p wolny<br />

17.05.2009 (nd.)<br />

godz. 19.00<br />

austriackie forum kultury<br />

ul. Pró˝na 8<br />

Warszawa<br />

Wst´p wolny<br />

„Cornet” – przes∏anie<br />

Viktora Ulmanna z Teresina<br />

Wieczór muzyczno-literacki<br />

w ramach XII Dni Ksià˝ki<br />

˚ydowskiej<br />

(z t∏umaczeniem na j´zyk polski)<br />

Viktor Ulmann<br />

Wieczór muzyczno-literacki w ramach XII Dni Ksià˝ki ˚ydowskiej<br />

„Melodia mi∏oÊci i Êmierci Corneta Christopha Rilkego”<br />

– melodram Viktora Ulmanna na fortepian i recytacj´ wed∏ug wiersza<br />

Rainera Marii Rilkego o tej samej nazwie (Teresin 1944)<br />

Sonata fortepianowa nr 6 (Teresin 1944)<br />

Wyk∏ad wprowadzajàcy “Muzyka z Teresina”<br />

Recytacja: Gregorij H. von Leïtis. Fortepian: Dan Franklin Smith<br />

Wprowadzenie: Michael Lahr<br />

Mimo uràgajàcym cz∏owieczeƒstwu warunkom, mimo g∏odu, terroru i strachu<br />

przed Êmiercià, wielu artystów nawet w obozie koncentracyjnym znalaz∏o<br />

w sobie si∏´ twórczà. Ich sztuka pomog∏a im znieÊç codzienne m´ki.<br />

Jednym z tych artystów by∏ kompozytor Viktor Ullmann. W Teresinie stworzy∏<br />

jeden ze swoich najpi´kniejszych cykli pieÊni, szereg sonat fortepianowych,<br />

a nawet oper´.<br />

„Melodia mi∏oÊci i Êmierci Corneta Christopha Rilkego” jest ostatnià<br />

kompozycjà, którà Ullmann by∏ w stanie ukoƒczyç zanim w paêdzierniku<br />

1944 roku zosta∏ deportowany do OÊwi´cimia, gdzie zosta∏ zamordowany.<br />

W uratowanej twórczoÊci Viktora Ullmanna w sposób imponujàcy manifestuje<br />

si´ jego nieugi´ta wola ˝ycia i nadzieja, ˝e godnoÊç cz∏owieka w ostatecznym<br />

rozrachunku b´dzie silniejsza, ni˝ wszelkie próby jej zdeptania.<br />

Dan Franklin Smith, Gregorij H. von Leïtis<br />

18<br />

www.nowy.pl<br />

www.midrasz.pl<br />

www.elysiumbtc.org<br />

Andrea Brzoza<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 235<br />

andrea.brzoza@bmaa.gv.at<br />

muzyka / literatura


19.05.2009 (wt.)<br />

godz. 18.15<br />

austriackie forum kultury<br />

ul. Pró˝na 8<br />

Warszawa<br />

Wst´p wolny<br />

Prezentacja ksià˝ki<br />

Linde Salber „Nieznany làd.<br />

Freud i kobiety”<br />

w ramach<br />

XII Dni Ksià˝ki ˚ydowskiej<br />

prze∏. Eliza Borg<br />

wyd. Nisza, Warszawa<br />

(po polsku)<br />

O Freudzie i kobietach rozmawiaç b´dà Andrzej Leder<br />

i Krzysztof Srebrny.<br />

Freud nie zna∏ si´ na kobietach. By∏y dla niego „nieznanym làdem”.<br />

Ten przenikliwy badacz ludzkiej psychiki stworzy∏ mocno<br />

kontrowersyjny obraz kobiecoÊci i jest za to odsàdzany od czci i wiary.<br />

Jaki by∏ wobec kobiet, które towarzyszy∏y mu w ˝yciu i mia∏y swój<br />

udzia∏ w powstawaniu psychoanalizy? Jakie by∏y te kobiety?<br />

Linde Salber pokazuje, ˝e màdre, odwa˝ne, niekonwencjonalne.<br />

Wielki Freud du˝o im zawdzi´cza∏ i coraz bardziej docenia∏.<br />

LINDE SALBER – psycholo˝ka i psychoterapeutka. Pracuje<br />

na Uniwersytecie Koloƒskim. Jest autorkà biografii m.in. Fridy Kahlo,<br />

Lou Andreas Salome i Marleny Dietrich. Po polsku ukaza∏a si´<br />

dotychczas jej ksià˝ka „Tysiàc i jedna kobieta. Anais Nin i jej ˝ycie”<br />

(1995, 1999)<br />

Zygmunt Freud<br />

www.midrasz.pl<br />

Agnieszka Borkiewicz<br />

Tel. 022 620 96 20/21 wew. 254<br />

agnieszka.borkiewicz@bmeia.gv.at<br />

19<br />

literatura


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç<br />

19.05.2009 (wt.)<br />

godz. 20.00<br />

austriackie forum kultury<br />

ul. Pró˝na 8<br />

Warszawa<br />

Wst´p wolny<br />

Salon Filozoficzny<br />

„Stworzenie Âwiata”<br />

Rozmowa Adama Lipszyca<br />

i Piotra Paziƒskiego<br />

o poj´ciu stworzenia<br />

w filozofii ˝ydowskiej<br />

w ramach<br />

XII Dni Ksià˝ki˚ydowskiej<br />

(po polsku)<br />

Piotr Paziƒski<br />

Wielki badacz mistyki ˝ydowskiej Gershom Scholem zauwa˝a, ˝e<br />

spoÊród trzech podstawowych poj´ç ˝ydowskiej teologii – stworzenia,<br />

objawienia, zbawienia – kategoria stworzenia wydaje si´ dziÊ<br />

najbardziej archaiczna i najmniej zrozumia∏a. Jak jednak wskazuje<br />

Scholem, choç bywa ona przyczynà olbrzymich intelektualnych<br />

trudnoÊci, z którymi mocowali si´ klasyczni mistrzowie zarówno<br />

˝ydowskiej filozofii (Majmonides), jak i mistyki (Izaak Luria), w poj´ciu<br />

tym nadal drzemie szczególna ˝ywotnoÊç. Wydajà si´ to tak˝e<br />

potwierdzaç rozmaite koncepcje XX-wiecznej filozofii ˝ydowskiej<br />

– od tych najbardziej ortodoksyjnych po te najbardziej oddalone od<br />

religii ˝ydowskiej, w których poj´cie stworzenia odgrywa kluczowà rol´.<br />

Âwiadczy ono bowiem o niepe∏nej, a czasem upad∏ej naturze naszego<br />

Êwiata, która nak∏ada na nas etyczny obowiàzek mesjaƒskich dzia∏aƒ.<br />

ADAM LIPSZYC – filozof, eseista i t∏umacz. Pracuje w Instytucie Filozofii<br />

i Socjologii PAN, uczy w Collegium Civitas. Zajmuje si´ g∏ównie XX-wiecznà<br />

filozofià ˝ydowskà, filozoficznymi konsekwencjami psychoanalizy i myÊlà<br />

Waltera Benjamina.<br />

PIOTR PAZI¡SKI – z wykszta∏cenia filozof i literaturoznawca. Od 2000 roku<br />

redaktor naczelny spo∏eczno-kulturalnego miesi´cznika „Midrasz. Wspó∏pracuje<br />

z ró˝nymi pismami i wydawnictwami, t∏umaczy, redaguje i pisze.<br />

Adam Lipszyc<br />

20<br />

Ernestine Baig<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230<br />

ernestine.baig@bmeia.gv.at<br />

Agnieszka Borkiewicz<br />

Tel. 022 620 96 20/21 wew. 254<br />

agnieszka.borkiewicz@bmeia.gv.at<br />

salon filozoficzny


21.05.2009 (czw.)<br />

godz. 20.00<br />

22.05.2009 (pt.)<br />

godz. 19.00<br />

Teatr Narodowy<br />

Scena im. W.<br />

Bogus∏awskiego<br />

pl. Teatralny 3<br />

Warszawa<br />

Bilety b´dà dost´pne<br />

od 21.04.2009<br />

w systemie<br />

www.ticketonline.pl<br />

oraz w kasie<br />

w siedzibie<br />

Instytutu Teatralnego<br />

(ul. Jazdów1,<br />

Warszawa).<br />

Spektakl teatralny<br />

„Lew w zimie”<br />

w ramach<br />

29 Warszawskich<br />

Spotkaƒ Teatralnych<br />

(po polsku)<br />

17 listopada 2007 w wiedeƒskim Burgtheater odby∏a si´ premiera<br />

„Lwa w zimie” Jamesa Goldmana w re˝yserii Grzegorza Jarzyny.<br />

Spektakl powsta∏ w koprodukcji z TR Warszawa.<br />

Re˝yseria: Grzegorz Jarzyna, scenografia: Magdalena Maciejewska,<br />

muzyka: Jacek Grudzieƒ, Leszek Mo˝d˝er, Piotr Domiƒski<br />

Obsada: Sylvie Rohrer, Katarzyna Warnke, Sven Dolinski, Philipp Hauß,<br />

Markus Meyer, Wolfgang Michael, Tomasz Tyndyk.<br />

Âredniowieczna historia osnuta wokó∏ angielskiego króla Henryka II<br />

zosta∏a uwspó∏czeÊniona. Teraz walka polityczna toczy si´ na polu<br />

ekonomii i rozgrywek o przej´cie kolejnych rynków zbytu.<br />

Grzegorz Jarzyna wplata w t´ histori´ wàtki relacji polsko-niemieckich.<br />

Grzegorz Jarzyna o spektaklu: „Lew w zimie”, sztuka Jamesa Goldmana<br />

z lat 60., to rzecz w szekspirowskim stylu. Pojedynek króla Henryka II<br />

z jego ˝onà, któremu podporzàdkowane jest wszystko w ich ˝yciu...<br />

Zamiast wàtku francusko-angielskiego b´dzie wspó∏czesny,<br />

polsko-niemiecki. Nie pasjonuj´ si´ bezpoÊrednio politykà. W teatrze<br />

zajmuj´ si´ po prostu cz∏owiekiem. W tym wypadku interesuje mnie to,<br />

w jaki sposób ˝ycie ludzkie – jednorazowy dar – odnosi si´ do tego,<br />

co si´ dzieje w spo∏eczeƒstwie i polityce. Bohaterowie „Lwa w zimie”<br />

wyrzekajà si´ wszystkiego dla w∏adzy. Do ich ˝ycia, do wytworzonego<br />

wizerunku nie pasuje mi∏oÊç.<br />

www.29wst.pl<br />

www.narodowy.pl<br />

www.burgtheater.at<br />

Ernestine Baig<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230<br />

ernestine.baig@bmeia.gv.at<br />

21<br />

teatr


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç<br />

22.05.2009 (pt.)<br />

godz. 18.00<br />

Instytut Goethego<br />

ul. Chmielna 13a<br />

Warszawa<br />

Wst´p wolny<br />

„Przeczytane w t∏umaczeniu”<br />

cykl spotkaƒ<br />

z poczàtkujàcymi t∏umaczami<br />

prezentujàcymi fragmenty<br />

wspó∏czesnej prozy europejskiej<br />

Koordynacja:<br />

Duƒski Instytut <strong>Kultury</strong><br />

(po polsku)<br />

Majowe spotkanie poÊwi´cone b´dzie literaturze austriackiej, duƒskiej,<br />

niemieckiej, szwajcarskiej i szwedzkiej. Projekt organizowany przez<br />

EUNIC Warszawa oraz Frankfurckie Targi Ksià˝ki.<br />

Joanna Diduszko-KuÊmirska przedstawi fragment ksià˝ki Andrei Winkler<br />

„Hanna und ich”.<br />

ANDREA WINKLER (ur. 1972) studiowa∏a germanistyk´ i teatrologi´ w Wiedniu.<br />

Pisze recenzje do „Spectrum”, dodatku do „Die Presse”, oraz radiowej audycji<br />

ExLibris, prowadzi seminaria z literatury na Uniwersytecie w Linzu. Od roku 2006<br />

mieszka w Wiedniu. Debiut literacki „Arme Närrchen” (2006) przyniós∏ autorce<br />

Nagrod´ im. Theodora Körnera oraz Stypendium im. Hermanna Lenza.<br />

Po pierwszych dowodach uznania nastàpi∏y kolejne, m.in. Abraham Woursell<br />

Award, Stypendium im. Adalberta Stiftera, Nagroda Literacka Miasta Wiednia<br />

oraz Nagroda Republiki Austrii.<br />

JOANNA DIDUSZKO-KUÂMIRSKA (ur. 1964), absolwentka germanistyki UW,<br />

na co dzieƒ pomaga korespondentowi radia ARD t∏umaczyç niemieckim<br />

s∏uchaczom polskà rzeczywistoÊç. Ulubionym zaj´ciem w czasie wolnym jest<br />

t∏umaczenie literatury, zabawa, a czasami mozolne zmaganie si´ z j´zykiem.<br />

Dotychczas by∏y to przede wszystkim t∏umaczenia niemieckoj´zycznych sztuk<br />

wystawianych w ramach mi´dzynarodowych festiwali teatralnych.<br />

▼<br />

Joanna Diduszko-KuÊmirska Andrea Winkler<br />

22<br />

www.britishcouncil.pl/eunic/<br />

Agnieszka Borkiewicz<br />

Tel. 022 620 96 20/21 wew. 254<br />

agnieszka.borkiewicz@bmeia.gv.at<br />

literatura


22.05.2009 (pt.)<br />

godz. 19.00<br />

Rynek Starego Miasta<br />

Warszawa<br />

Wst´p wolny<br />

Koncert tradycyjnej<br />

kapeli z Tyrolu<br />

„Musikkapelle Serfaus”<br />

W programie tradycyjna muzyka tyrolska oraz wspó∏czesne utwory<br />

na instrumenty d´te blaszane. Dla ka˝dego coÊ mi∏ego.<br />

KAPELA MUZYCZNA Z SERFAUS (Tyrol)<br />

Kapela Muzyczna z Serfaus w Tyrolu po raz pierwszy zosta∏a<br />

wymieniona w dokumentach w 1783 roku. Wtedy sk∏ada∏a si´ ona<br />

z 3 do 4 muzyków, którzy wyst´powali przy okazji uroczystoÊci<br />

koÊcielnych. Obecnie - po 226 latach - kapela liczy 65 cz∏onków,<br />

zarówno kobiet, jak i m´˝czyzn. Cz∏onkowie kapeli spotykajà si´<br />

ok. 90 razy w roku, ˝eby wspólnie muzykowaç.<br />

Kalendarz muzyczny kapeli sk∏ada si´ z wyst´pów na procesjach,<br />

imprezach turystycznych, koncertów przy okazji miejscowych Êwiàt<br />

i urodzin lub innych jubileuszy.<br />

Szczególnie cieszy fakt, ˝e w kapeli regularnie wyst´puje 20 dziewczyn<br />

i ˝e wszyscy cz∏onkowie kapeli pochodzà z miejscowoÊci Serfaus.<br />

Kapela wyst´puje w tradycyjnych strojach tyrolskich i gra zarówno<br />

tradycyjnà muzyk´ austriackà, jak i wspó∏czesne utwory na instrumenty<br />

d´te blaszane.<br />

www.mk-serfaus.at<br />

Andrea Brzoza<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 235<br />

andrea.brzoza@bmeia.gv.at<br />

23<br />

muzyka


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç<br />

27.05.2009 (Êr.)<br />

godz. 19.00<br />

austriackie forum kultury<br />

ul. Pró˝na 8<br />

Warszawa<br />

Wst´p wolny<br />

Koncert „Klasyczna<br />

muzyka grecka XX wieku”<br />

w ramach cyklu<br />

„muzyczne forum m∏odych”<br />

Wystàpià: Dagny Ariadna Baczyƒska-Kissas i Georgios Kissas – fortepian.<br />

DAGNY ARIADNA BACZY¡SKA-KISSAS – absolwentka AMFC w Warszawie:<br />

Wydzia∏u Fortepianu (2004), Wydzia∏u Teorii Muzyki (2005 z wyró˝nieniem)<br />

oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Fortepianu (2006).<br />

W programie utwory wspó∏czesnych kompozytorów greckich:<br />

NIKOS SKALKOTAS (1904-1949) – skrzypek i kompozytor, studiowa∏ w Atenach<br />

i w Niemczech, tworzy∏ w∏asny styl dodekafoniczny, komponowa∏ utwory<br />

symfoniczne, sceniczne, kameralne, wokalne i balety.<br />

DIMITRIS MITROPOULOS (1896-1960) – pianista, dyrygent i kompozytor,<br />

studiowa∏ w Atenach, Brukseli i Berlinie. By∏ pierwszym w Grecji kompozytorem<br />

czerpiàcym z systemu dodekafonicznego Schönberga. Od roku 1937 zajà∏ si´<br />

wy∏àcznie dyrygenturà, od roku 1938 mieszka∏ w USA.<br />

JANIS PAPAJOANU (1910-1989) – kompozytor i pedagog, studiowa∏<br />

w Atenach. Sam podzieli∏ swà twórczoÊç na szeÊç okresów,<br />

od impresjonistycznego, po zbli˝enie do folkloru, bizantyƒskiego, u˝ycie nowych<br />

technik kompozytoprskich oraz orientalnych skal muzycznych, serializmu<br />

do techniki czysto osobistej.<br />

GEORGIOS KISSAS (ur. 1977) – pianista i kompozytor, studiowa∏ w Grecji<br />

oraz w latach 1999-2004 w Warszawskiej Akademii Muzycznej. Wsród jego<br />

kompozycji znajdujà si´ utwory na instrumenty solo, muzyka kameralna, dzie∏a<br />

na orkiestr´, utwory chóralne, pieÊni, jak równie˝ opera kameralna.<br />

24<br />

Andrea Brzoza<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 235<br />

andrea.brzoza@bmeia.gv.at<br />

Od lewego:<br />

Janis Papajoanu<br />

Nikos Skalkotas<br />

Dimitris Mitropoulos<br />

Georgios Kissas<br />

Dagny Ariadna Baczyƒska-Kissas<br />

muzyka


28.05.2009 (czw.)<br />

godz. 19.00<br />

austriackie forum kultury<br />

ul. Pró˝na 8<br />

Warszawa<br />

Wst´p wolny<br />

Wieczór filmowy<br />

„Kotsch” (2006)<br />

(po niemiecku)<br />

Re˝yseria: Helmut Köpping, prod. Lotus-Film Wien, kolor, 89 min.,<br />

tragikomedia wg scenariusza Gregora Stadlobera.<br />

Obsada: Christoph Theußl, Michael Ostrowski, Andreas Kiendl,<br />

Michael Fuith, Ursula Strauss, Sabine Friesz i inni.<br />

„Nic si´ nie dzieje, za to coraz szybciej” lub „Gdzie indziej te˝ nie jest<br />

inaczej...” Tak mniej wi´cej mo˝na opisaç ogólny klimat tego filmu.<br />

Rzecz dzieje si´ na terenie Austrii, w ma∏ym miasteczku Fohnsdorf<br />

w Styrii, gdzie niegdyÊ prosperujàce zak∏ady fabryczne popad∏y w ruin´<br />

i spora cz´Êç mieszkaƒców wyjecha∏a.<br />

W tym ponurym otoczeniu grupka czterech przyjació∏ ˝yje wed∏ug<br />

zasady „najlepiej nie dostrzegaç problemów”. Zamykajà oczy przed<br />

rzeczywistoÊcià i sprawami, które nale˝a∏oby zmieniç, ale za to<br />

obmyÊlajà ró˝ne strategie na zabijanie czasu. Kiedy Alf zakochuje si´<br />

i zawodzi przyjació∏, rozumie koniecznoÊç zmian i przy okazji<br />

doprowadza do zachwiania delikatnej konstrukcji przyjaêni opartej<br />

na fikcji.<br />

www.filmarchiv.at<br />

Ernestine Baig<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230<br />

ernestine.baig@bmeia.gv.at<br />

25<br />

film


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç<br />

30.05.2009 (sob.)<br />

godz. 11.00 – 20.00<br />

Rynek Nowego Miasta<br />

i Podzamcze<br />

Warszawa<br />

Wst´p wolny<br />

13. Piknik naukowy<br />

Polskiego Radia<br />

i Centrum Nauki Kopernik<br />

W nawiàzaniu do og∏oszenia przez ONZ roku 2009 Mi´dzynarodowym<br />

Rokiem Astronomii, has∏em tegorocznej imprezy jest „Nauka wÊród<br />

gwiazd”. Dlatego nie zabraknie pokazów i doÊwiadczeƒ zwiàzanych<br />

z astronomià. W 220 namiotach zaprezentuje si´ ponad 200 instytucji<br />

z 21 krajów Êwiata, m.in. Polski, Chin, Danii, Finlandii, Francji, Irlandii,<br />

Litwy, Meksyku, Niemiec, Portugalii, S∏owacji, Szwajcarii, Szwecji,<br />

W´gier i W∏och. Po raz pierwszy udzia∏ w Pikniku Naukowym wezmà<br />

Austria, Cypr, Hiszpania, Japonia i Norwegia, a goÊciem specjalnym<br />

w tym roku b´dà Czechy.<br />

Austri´ reprezentowaç b´dzie MUZEUM DZIECI¢CE „FRida & FreD”<br />

z Grazu. Muzeum jest miejscem dla dzieci, gdzie aktywny udzia∏<br />

w zaj´ciach i przy <strong>wystawa</strong>ch jest nie tylko mile widziany, ale wr´cz<br />

po˝àdany. Na warszawskim pikniku zaprezentowany zostanie<br />

eksperyment naukowy „Tor magnetyczny”, który polega na mocnym<br />

sch∏odzeniu materia∏u dobrze przewodzàcego pràd elektryczny, kiedy<br />

ten si´ znajduje na trasie zbudowanej z magnesów. Mo˝na wtedy<br />

zaobserwowaç ciekawe zjawisko: nadprzewodnik wydaje si´<br />

zapami´tywaç swojà pozycj´ wzgl´dem magnesów, mo˝e jeêdziç<br />

po nich, jak po torach, przynajmniej tak d∏ugo, jak jest wystarczajàco<br />

zimny. Przyczyny tego zjawiska jeszcze nie sà dok∏adnie znane.<br />

Muzeum Dzieci´ce „FRida & FreD”<br />

26<br />

http://forrent.fridaundfred.at<br />

www.pikniknaukowy.pl<br />

www.kopernik.org.pl<br />

Ernestine Baig<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230<br />

ernestine.baig@bmeia.gv.at<br />

nauka


31.05.2009 (nd.)<br />

godz. 20.00<br />

Bazylika Âw. Krzy˝a<br />

Krakowskie PrzedmieÊcie<br />

Warszawa<br />

Wst´p wolny<br />

Joseph Haydn - oratorium<br />

„Stworzenie Âwiata”<br />

z okazji 200 rocznicy Êmierci<br />

kompozytora<br />

w ramach<br />

XIX Mi´dzynarodowego<br />

Festiwalu Muzyki Sakralnej<br />

Wykonawcy: Chór ch∏opi´cy „Mozart Knabenchor Wien” (Austria)<br />

Orkiestra Teartu Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie<br />

Marta Boberska - sopran, Rafa∏ Bartmiƒski - tenor,<br />

Andrzej Klimczak - bas<br />

Peter Lang – dyrygent (Austria)<br />

JOSEPH HAYDN (1732 – 1809) by∏ jednym z g∏ównych przedstawicieli<br />

klasycyzmu w muzyce. Muzykalny i obdarzony pi´knym g∏osem, od 1738 r.<br />

uczy∏ si´ muzyki w chórze przy katedrze Êw. Stefana w Wiedniu. Oko∏o 1749 r.<br />

po przejÊciu mutacji musia∏ opuÊciç chór i zaczà∏ zarobkowaç jako muzyk<br />

w Wiedniu. W roku 1761 zosta∏ zatrudniony jako nadworny kompozytor<br />

i kapelmistrz na dworze rodziny Esterhazy. Pozosta∏ w tej s∏u˝bie do 1790 r.<br />

zdobywajàc w tym czasie ogromnà s∏aw´. W 1790 roku Haydn otrzyma∏<br />

propozycj´ wyjazdu do Anglii oraz kontrakt na napisanie dwunastu symfonii,<br />

którymi sam mia∏ dyrygowaç. W 1791 roku Uniwersytet Oksfordzki nada∏<br />

kompozytorowi Gradum Doctoris in Musica honoris causa. Haydn po powrocie<br />

do Wiednia w 1792 roku jeszcze raz wyjecha∏ do Anglii, ˝eby w 1795 roku<br />

ostatecznie powróciç i objàç kierownictwo kapeli Miko∏aja II Esterhazego.<br />

Kontrakt przewidywa∏ pisanie jednej mszy rocznie; stàd w latach 1796–1802<br />

powsta∏o szeÊç mszy. W tym czasie Haydn rozpoczà∏ prac´ nad „Stworzeniem<br />

Êwiata”, które ukoƒczy∏ w 1798 r. Ostatnie lata ˝ycia sp´dzi∏ g∏ównie w Wiedniu.<br />

Haydn pozostawi∏ po sobie olbrzymi katalog dzie∏, z których wiele wesz∏o<br />

na sta∏e do kanonu muzyki klasycznej. Zmar∏ 31 maja 1809 roku w Wiedniu.<br />

www.mozartknabenchor.at<br />

www.kapitula.org<br />

Andrea Brzoza<br />

tel. 620 96 20/21 wew. 235<br />

andrea.brzoza@bmeia.gv.at<br />

27<br />

Joseph Haydn<br />

muzyka


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç<br />

01.06.2009 (pon.)<br />

godz. 19.00<br />

Teatr Wytwórnia<br />

ul. Zàbkowska 27/31<br />

Warszawa<br />

Wst´p wolny<br />

Próba czytana sztuki<br />

„Zamkni´ty Âwiat”<br />

Catherine Aigner<br />

z cyklu „Wariacje”<br />

we wspó∏pracy<br />

z Agencjà ADiT<br />

Przek∏ad: Karolina Bikont<br />

(po polsku)<br />

ZAMKNI¢TY ÂWIAT: Lucyna to nieco ekscentryczna, lecz przemi∏a staruszka.<br />

Od wojny, na której poleg∏ jej mà˝, mieszka sama. Ma dwójk´ dzieci, które<br />

czasem jà odwiedzajà: znerwicowanà córk´ Antonin´, z którà ciàgle si´ k∏óci,<br />

i ukochanego syna Filipa, ˝yciowego nieudacznika. To on wpadnie na genialny<br />

pomys∏ zarobienia wielkiej kasy – pos∏ugujàc si´ kontem bankowym Lucyny<br />

„zajmuje si´” finansami pewnego dzianego „biznesmena”. Szybko jednak<br />

wychodzi na jaw, ˝e konto pos∏u˝y∏o za pralni´ pieni´dzy i Filip làduje<br />

w areszcie. Poniewa˝ Lucyna podpisa∏a dokument, Antonina, ledwo radzàc sobie<br />

z w∏asnà pracà, m´˝em i bratem, postanawia ubezw∏asnowolniç matk´, której<br />

i tak grozi post´powanie karne.<br />

W sztuce zosta∏a bardzo dobrze ukazana toksyczna relacja matki i córki, przede<br />

wszystkim jednak zwraca uwag´ temat starych ludzi, którzy tak bardzo bojà si´<br />

samotnoÊci, ˝e gotowi sà udawaç starczà demencj´ tylko po to, ˝eby dzieci<br />

cz´Êciej je odwiedza∏y. WyÊmienicie napisana rola Lucyny daje mo˝liwoÊç<br />

stworzenia wzruszajàcej, szalonej i bardzo inteligentnej postaci starszej pani.<br />

CATHERINE AIGNER – ur. w 1977 w Monachium; studiowa∏a wiedz´ o teatrze<br />

i scenopisarstwo. Finalistka Dni Dramaturgii 2003 w wiedeƒskim Burgtheater.<br />

W roku 2006 stypendystka Literar Mechana. Tematy, którymi autorka zajmuje si´<br />

w swojej twórczoÊci dramaturgicznej, to izolacja, l´k, poczucie osamotnienia<br />

w spo∏eczeƒstwie, t´sknota za mi∏oÊcià.<br />

Catherine Aigner<br />

28<br />

www.teatrwytwornia.pl<br />

Agencja ADiT<br />

tel. 022 783 98 71<br />

www.adit.art.pl<br />

Ernestine Baig<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230<br />

ernestine.baig@bmeia.gv.at<br />

teatr


02.06.2009 (wt.)<br />

godz. 10.00 + 18.00<br />

03.06.2009 (Êr.)<br />

godz. 10.00<br />

Centrum Sztuki Dziecka<br />

Âw. Marcin 80/82<br />

Poznaƒ<br />

Wst´p wolny<br />

„Niespodzianka”<br />

spektakl dla dzieci<br />

teatru „Dschungel Wien”<br />

NIESPODZIANKA to teatr taƒca z muzykà na ˝ywo dla dzieci od lat 2.<br />

Premiera sztuki odby∏a si´ w grudniu 2006 roku w siedzibie teatru<br />

w Wiedniu. Od tego czasu by∏a wystawiana z du˝ym powodzeniem<br />

w niemal ca∏ej Europie, w Chinach, Kolumbii i Australii. W 2007 roku<br />

spektakl od ASSITEJ Austria otrzyma∏ nagrod´ Stella 2007 w kategorii<br />

„wyjàtkowa produkcja dla dzieci”.<br />

Niespodzianki nale˝à do najmilszych wydarzeƒ dnia. Wi´kszoÊç<br />

niespodzianek po prostu si´ zdarza, nie sà one przygotowywane.<br />

Najmniejsze niespodzianki sprawiajà nam najwi´kszà radoÊç,<br />

a najwi´ksze wprawiajà nas w os∏upienie. Ale jak brzmi niespodzianka?<br />

Czy niespodzianki oddajà odg∏osy? Czy kilka niespodzianek mo˝e<br />

stworzyç melodi´? „Minimum Êrodków — maksimum efektu”:<br />

tak wiedeƒski dziennik „Kurier” skomentowa∏ spektakl.<br />

Re˝yseria, inscenizacja: Stephen Rabl; choreografia: Adriana Cubides,<br />

Raul Maia, Stephen Rabl; kompozycja, muzyka: Matthias Jaksic;<br />

taniec: Adriana Cubides, Raul Maia; kostiumy: Meike Sasse;<br />

Êwiat∏o: Stefan Enderle.<br />

DSCHUNGEL WIEN jest teatrem dla m∏odego widza, swojà dzia∏alnoÊç<br />

rozpoczà∏ w MuseumsQuartier w Wiedniu w 2004 roku. Jego program<br />

obejmuje ca∏e spektrum sztuki scenicznej, od teatru tradycyjnego,<br />

po teatr muzyczny, taƒca, lalkowy i oper´.<br />

www.dschungelwien.at<br />

www.csdpoznan.pl<br />

Ernestine Baig<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230<br />

ernestine.baig@bmeia.gv.at<br />

29<br />

teatr


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç<br />

05.06.2009 (pt.)<br />

godz.18.00<br />

galeria austriacka<br />

austriackie forum kultury<br />

ul. Pró˝na 8<br />

Warszawa<br />

Wst´p wolny<br />

Otwarcie wystawy<br />

Agnieszki Wo∏odêko<br />

„Cia∏o w ruchu”<br />

Wystawa czynna do 25.06.2009<br />

„Cia∏o w ruchu” jest projektem artystycznym zrealizowanym w formie<br />

podró˝y, jakie artystka odby∏a w Europie, Azji i Afryce. Podró˝owa∏a<br />

z zamiarem przyjrzenia si´ bardziej ˝yciu codziennemu peryferii, ani˝eli<br />

centrum zlokalizowanego wokó∏ turystycznych atrakcji. Powsta∏y<br />

w czasie podró˝y fotograficzny zapis jest subiektywnym oglàdem<br />

Êwiata, a tak˝e rejestracjà osobistych doznaƒ artystki, która zamienia<br />

stacjonarnoÊç ˝ycia w domu na chwilowoÊç przygodnych miejsc<br />

pobytu. Wystawa prezentuje rezultaty tego projektu i b´dzie<br />

zaprezentowana w formie ciàgu fotografii, które wype∏nià wn´trza<br />

budynku AFK. Fotografie b´dà zestawione z mapami Êwiata<br />

pochodzàcymi z ró˝nych krajów, które przedstawiajà fizyczny kszta∏t<br />

ziemi z tylko na pozór obiektywnego punktu widzenia krajów/kultur,<br />

z których pochodzà.<br />

AGNIESZKA WO¸ODèKO – ur. w Gdaƒsku. Pracuje jako artystka,<br />

kuratorka wystaw, jest autorkà tekstów o sztuce oraz wspó∏czesnej<br />

architekturze i urbanistyce. Bra∏a udzia∏ w wielu <strong>wystawa</strong>ch i projektach<br />

artystycznych w kraju i na Êwiecie. Przebywa∏a na pobytach<br />

rezydencyjnych w Nowym Jorku, Reykjaviku, Helsinkach, Grazu,<br />

Bremie, Japonii i Berlinie.<br />

30<br />

http://www.autoportret.pl/<br />

autor.php?id=68<br />

Christina Tabor<br />

Tel. 022 620 96 20/21 wew. 231<br />

christina.tabor@bmeia.gv.at<br />

Agnieszka Wo∏odêko<br />

<strong>wystawa</strong>


05.06.2009 (pt.)<br />

godz.. 19.00<br />

Filharmonia Poznaƒska<br />

ul. Âw. Marcin 81, Poznaƒ<br />

Bilety w kasach<br />

filharmonii<br />

07.06.2009 (nd.)<br />

godz. 18.00<br />

Zamek Królewski<br />

Sala Wielka<br />

Pl. Zamkowy 4, Warszawa<br />

Bilety w kasach Zamku<br />

08.06.2009 (pon.)<br />

godz. 18.00<br />

Szko∏a Artystyczna<br />

Armii Krajowej 21<br />

E∏k<br />

Wst´p wolny<br />

Koncerty<br />

z Ewà Steinschaden<br />

(skrzypce)<br />

i Alexandrem Vavtar<br />

(fortepian)<br />

w ramach obchodów<br />

200 rocznicy Êmierci<br />

Josepha Haydna<br />

W Poznaniu: m.in. Koncert podwójny F-dur, Hob. XVIII:6<br />

W Warszawie: Symfonia fis moll, Koncert podwójny F-dur, Hob. XVIII:6,<br />

Koncert skrzypcowy A-dur, Hob. VIIa:3,<br />

Koncert fortepianowy nr 4 G-dur, Hob. XVIII: 4<br />

W E∏ku: koncert kameralny, utwory J. Haydna, L. v. Beethovena<br />

i H. Schmidingera.<br />

Skrzypaczka EVA STEINSCHADEN i pianista ALEXANDER VAVTAR w 1996 roku<br />

za∏o˝yli Duo :nota bene:. Oboje ukoƒczyli Uniwersytet Muzyczny „Mozarteum”<br />

w Salzburgu i pracujà równie˝ jako pedagodzy, specjalizujà si´ w muzyce<br />

Wiedeƒskiej Klasyki, ale intensywnie zajmujà si´ tak˝e muzykà wspó∏czesnà.<br />

Duo ma na swoim koncie 4 p∏yty wydane przez „Extraplatte”. W 1999 roku duo,<br />

jako jedyny zespó∏ z Austrii zosta∏o przyj´te do klasy mistrzowskiej<br />

Trio di Trieste. Od tego czasu cz∏onkowie dua wspó∏pracujà z muzykami<br />

Êwiatowej s∏awy tria w Scuola Superiore di Musica da Camera w TrieÊcie. Duo<br />

:nota bene: dokona∏o wiele prawykonaƒ, m. in. takich kompozytorów, jak Cesar<br />

Bresgen, Charles Camilleri, Helmut Neumann, Laurence Traiger, Klemens<br />

Vereno, Ludwig Nussbichler i Christian David Kardeis. Od powstania duo zagra∏o<br />

oko∏o 300 koncertów w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, W∏oszech, Luksemburgu,<br />

na W´grzech, w Czechach, Polsce, Bu∏garii, Rumunii, BoÊni Hercegowinie,<br />

Portugalii, Anglii, Irlandii, Danii, na Malcie, w Grecji, Turcji, Tunezji, Maroku,<br />

Syrii, Libanie, USA, Meksyku, Belize, Japonii, Chinach i Nowej Zelandii.<br />

Ewa Steinschaden, Alexander Vavtar<br />

www.notabene.co.at<br />

www.filharmoniapoznanska.pl<br />

www.zamek-krolewski.com.pl<br />

Andrea Brzoza<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 235<br />

andrea.brzoza@bmaa.gv.at<br />

31<br />

muzyka


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç<br />

06.06.2009 (sob.)<br />

07.06.2009 (nd.)<br />

Teatr Dramatyczny<br />

PKiN<br />

Warszawa<br />

Wst´p<br />

za zaproszeniami,<br />

20 min. przed<br />

spektaklem wejÊciówki<br />

w cenie PLN 20.<br />

W pozosta∏y dni bilety<br />

w kasie teatru<br />

oraz na stronie www.<br />

teatrdramatyczny.pl/<br />

strona/17<br />

Premiera<br />

Elfriede Jelinek<br />

„Âmierç i dziewczyna”<br />

(po polsku)<br />

Przek∏ad: Mateusz Borowski, Ma∏gorzata Sugiera<br />

Re˝yseria poszczególnych cz´Êci: Ma∏gorzata G∏uchowska,<br />

Agnieszka Korytkowska-Mazur, Maria Kwiecieƒ, Dagmara Lutos∏awska,<br />

Suse Wächter<br />

„Âmierç i dziewczyna I-V. Dramaty ksi´˝niczek” to cykl napisanych w latach<br />

1999-2003 pi´ciu scenicznych miniatur, których bohaterkami Jelinek czyni<br />

kobiece postaci, a w∏aÊciwie fantazmaty i mity kobiecoÊci pochodzàce ze Êwiata<br />

baÊni i mediów. Zaczerpni´ty z kwartetu smyczkowego Franza Schuberta tytu∏<br />

wyznacza struktur´ ka˝dej z poszczególnych cz´Êci: rytua∏owi przywracania g∏osu<br />

kobietom nieustannie towarzyszyç b´dzie Êmierç jako figura ich losu<br />

i przeznaczenia.<br />

Tak jak Jelinek obna˝a sam teatr, demaskuje jego patriarchalny charakter, który<br />

ujawnia si´ w hierarchicznej relacji mi´dzy m´skim a kobiecym, tak i projekt<br />

w Teatrze Dramatycznym zosta∏ pomyÊlany przez Dorot´ Sajewskà nie tylko jako<br />

eksperyment estetyczny, ale tak˝e jako rodzaj eksperymentu socjologicznego.<br />

ELFRIEDE JELINEK (1946) – najwybitniejsza wspó∏czesna<br />

dramatopisarka niemieckiego obszaru j´zykowego, laureatka wielu nagród,<br />

w tym tej najbardziej presti˝owej: Literackiej Nagrody Nobla 2004.<br />

Kolejne przedstawienia odb´dà si´ w dniach 8, 9 i 10 czerwca 2009.<br />

Dok∏adne godziny b´dà podane bli˝ej terminu na stronach teatru i AFK.<br />

32<br />

www.teatrdramatyczny.pl<br />

Ernestine Baig<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230<br />

ernestine.baig@bmeia.gv.at<br />

Elfriede Jelinek<br />

teatr


16.06.2009 (wt.)<br />

godz. 19.00<br />

austriackie forum kultury<br />

ul. Pró˝na 8<br />

Warszawa<br />

Wst´p wolny<br />

Wieczór filmowy<br />

„Ravioli” (2003)<br />

(po niemiecku)<br />

Re˝yseria: Peter Payer, scenariusz: Alfred Dorfer, prod. Dorfer/Payer,<br />

kolor, 79 min., tragikomedia.<br />

Obsada: Alfred Dorfer, Gertraud Jesserer, Branko Samarovski,<br />

Michou Friesz, Günther Paal, Nicholas Ofczarek, Isabella Richtar i inni.<br />

Heinz Hoschek wraca do pustego mieszkania po rodzicach. Matka<br />

umar∏a, ojciec jest w domu opieki. Hoschek straci∏ prac´ i jego<br />

ma∏˝eƒstwo si´ rozpad∏o. W tej samotnoÊci Hoschek wspomina dawno<br />

minione czasy: wakacje nad morzem, uroczystoÊci urodzinowe, okres<br />

szko∏y i studiów, zar´czyny... Pod wp∏ywem alkoholu i leków coraz<br />

bardziej traci umiej´tnoÊç odró˝niania rzeczywistoÊci od fantazji.<br />

Odwiedzajà go postacie alegoryczne, ale równie˝ ca∏kiem realna<br />

sàsiadka, w której kiedyÊ by∏ zakochany do szaleƒstwa. Jeszcze raz<br />

wybiera si´ na poszukiwanie pracy i zostaje ratownikiem na basenie.<br />

Tak, w momencie, kiedy si´ wydaje, ˝e historia si´ koƒczy, nabiera<br />

ona zupe∏nie nowego obrótu...<br />

www.filmarchiv.at<br />

Ernestine Baig<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230<br />

ernestine.baig@bmeia.gv.at<br />

33<br />

film


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç<br />

23.06.2009 (wt.)<br />

godz. 20.00<br />

austriackie forum kultury<br />

ul. Pró˝na 8<br />

Warszawa<br />

Wst´p wolny<br />

Dyskusja panelowa<br />

z udzia∏em profesora<br />

W∏adys∏awa Bartoszewskiego<br />

i doktora Erharda Buska<br />

(z t∏umaczeniem<br />

symultanicznym)<br />

dr Erhard Busek<br />

Dyskusja na temat „Europa podzielona / zjednoczona”<br />

W¸ADYSLAW BARTOSZEWSKI (ur. 19 lutego 1922 w Warszawie) –<br />

polski polityk, dziennikarz, pisarz, dzia∏acz spo∏eczny i historyk.<br />

Wi´zieƒ Auschwitz, ˝o∏nierz Armii Krajowej, dzia∏acz Polskiego Paƒstwa<br />

Podziemnego, uczestnik Powstania Warszawskiego. Ambasador RP<br />

w Austrii, dwukrotnie minister spraw zagranicznych, senator RP IV<br />

kadencji, obecnie sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,<br />

Kawaler Orderu Or∏a Bia∏ego, honorowy obywatel paƒstwa Izrael,<br />

posiadacz <strong>Austriackie</strong>go Krzy˝u Honorowego za Nauk´ i Sztuk´ I klasy.<br />

ERHARD BUSEK (ur. 25 marca 1941 w Wiedniu) jest prawnikiem,<br />

austriackim politykiem partii ÖVP (Austriacka Partia Ludowa)<br />

i by∏ym wicekanclerzem. Obecnie jest przewodniczàcym Institut für<br />

den Donauraum und Mitteleuropa (Instytut Obszaru Naddunajskiego<br />

i Europy Ârodkowej), prezesem „Europejskiego <strong>Forum</strong> Alpbach”,<br />

Rektorem Wy˝szej Szko∏y w Salzburgu i cz∏onkiem kuratorium<br />

inicjatywy „Daç Europie dusz´”.<br />

W latach 2002 – 2008 by∏ specjalnym koordynatorem paktu<br />

stabilizacyjnego dla Europy Po∏udniowo-Wschodniej. Otrzyma∏ Wielkie<br />

Z∏ote Odznaczenie z Gwiazdà za zas∏ugi dla miasta Wiednia.<br />

prof. W∏adys∏aw Bartoszewski<br />

34<br />

Ernestine Baig<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230<br />

ernestine.baig@bmeia.gv.at<br />

nauka


24.06.2009 (Êr.)<br />

godz. 19.00<br />

austriackie forum kultury<br />

ul. Pró˝na 8<br />

Warszawa<br />

Wst´p wolny<br />

Pastorskie ma∏˝eƒstwo<br />

Halina i Waldemar Radaczowie<br />

Salon Filozoficzny<br />

„Stworzenie Âwiata”<br />

(po polsku)<br />

Temat tegorocznego Salonu Filozoficznego dotyczy twórczoÊci i aktu<br />

stworzenia. Pastorskie ma∏˝eƒstwo Halina i Waldemar Radaczowie<br />

z parafii ewangelicko-augsburgskiej w ˚yrardowie opowie o sporze<br />

mi´dzy kreacjonistycznà i ewolucjonistycznà wizjà stworzenia Êwiata<br />

z perspektywy religijnej.<br />

Kiedy mówimy o Stworzeniu Âwiata, przychodzà nam na myÊl dwie g∏ówne<br />

i przeciwstawne teorie: kreacjonizmu i ewolucjonizmu. Ta pierwsza powiada:<br />

nie by∏o ˝adnego sukcesywnego, ewolucyjnego, progresywnego stawania si´,<br />

„Bóg rzek∏ i sta∏o si´”. Ewolucjonizm natomiast mówi: nie by∏o ˝adnego Boga,<br />

to materia w kosmosie zacz´∏a ewoluowaç. Czy pomi´dzy tymi teoriami jest<br />

miejsce dla wspó∏czesnego cz∏owieka wierzàcego? Jak mo˝emy w obliczu<br />

dzisiejszego, naukowego obrazu Êwiata wierzyç w Boga, „który stworzy∏ niebo<br />

i ziemi´” (Ps.124,8)?<br />

WALDEMAR RADACZ – ur.1956 w Toruniu. Studiowa∏ teologi´ w Warszawie<br />

na ChrzeÊcijaƒskiej Akademii Teologicznej, na Uniwersytecie w Marburgu oraz<br />

w Cambridge (Westminster House), Berkeley(CA) Lutheran Seminary.<br />

Nauczyciel religii i etyki w polsko-niemieckiej szkole Willy Brandt Schule<br />

w Warszawie.<br />

HALINA RADACZ – ur. 1958 w Gdaƒsku. Studiowa∏a teologi´ w Warszawie na<br />

ChrzeÊcijaƒskiej Akademii Teologicznej. Praca duszpasterska na Mazurach.<br />

Obecnie w Parafii Ewangelickiej w ˚yrardowie i redakcji ekumenicznej TVP2.<br />

Od lat zaanga˝owana w prac´ kobiet na p∏aszczyênie koÊcielnej i ekumenicznej.<br />

www.luteranie.pl/zyrardow/<br />

Natalia Wawrzewska<br />

tel. 022 620 96 20 wew. 221<br />

natalia.wawrzewska@bmeia.gv.at<br />

35<br />

salon filozoficzny


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç<br />

26.06.2009<br />

do 03.07.2009<br />

Wszystkie seanse<br />

o godz. 18.00<br />

Kino Centrum<br />

Centrum Sztuki<br />

Wspó∏czesnej<br />

„Znaki Czasu”<br />

Wa∏y gen. Sikorskiego 13<br />

Toruƒ<br />

Bilety w kasie kina<br />

Retrospektywa<br />

re˝ysera<br />

Michaela Haneke<br />

w ramach<br />

Mi´dzynarodowego Festiwalu<br />

Filmowego Tofifest 2009<br />

(z napisami po polsku)<br />

27.06.: Benny’s Video, Austria, 1992, 105 min.<br />

Nagrody: European Film Awards 1993 - FIPRESCI Prize, nominacja dla<br />

najlepszego filmu, Nagroda Dziennikarzy; MFF w Salonikach 1992 - Nagroda<br />

FIPRESCI; Viennale 1992 - Vienna Film Award.<br />

Bohaterem filmu jest 15-letni Benny, który ca∏y swój wolny czas sp´dza przed<br />

telewizorem nami´tnie oglàdajàc filmy pe∏ne krwi, przemocy i brutalnoÊci.<br />

28.06.: Siódmy Kontynent, Austria / Szwajcaria, 1989, 108 min.<br />

Nagrody: Flanders International Film Festival 1989 - Georges Delerue Prize;<br />

Locarno International Film Festival 1989 - Ernest Artaria Award.<br />

Pomys∏ scenariusza „Siódmego kontynentu” narodzi∏ si´ z informacji znalezionej<br />

przez twórc´ w prasie o rodzinie, która zaaran˝owa∏a swoje samobójstwo.<br />

29.06.: 71 Fragmente, Austria, 1994, 96 min.<br />

Nagrody: Sitges - Catalonian International Film Festival 1994 – Najlepszy Film,<br />

Najlepszy Scenariusz, Nagroda Krytyków Kataloƒskich; MFF Locarno 1994.<br />

Film „71 Fragmentów” jest ostatnià cz´Êcià trylogii o narodowym „zlodowaceniu<br />

emocjonalnym”. Impulsem do napisania scenariusza by∏a autentyczna historia.<br />

30.06.: Czas Wilków, Francja, 2003, 110 min. Nagrody: Sitges - Catalonian<br />

International Film Festival 2003 – Najlepszy Scenariusz.<br />

Akcja filmu „Czasu wilków” umieszczona jest w Êwiecie, który uleg∏ nieokreÊlonej<br />

zag∏adzie. G∏ówna bohaterka wraz z rodzinà przyje˝d˝a do swojego domku<br />

wypoczynkowego. Na miejscu okazuje si´, ˝e zajmujà go obcy ludzie.<br />

36<br />

www.tofifest.pl<br />

Ernestine Baig<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230<br />

ernestine.baig@bmeia.gv.at<br />

Michael Haneke<br />

film


01.07.: Funny Games, Austria 1997, 108 min.<br />

Nagrody: Cannes Film Festival 1997 – nominacja do Z∏otej Palmy; Chicago<br />

International Film Festival 1997 - Silver Hugo Najlepszy Re˝yser, Najlepszy Film;<br />

Fantasporto 1998 - Critics’ Award, Special Jury Award; Flanders International<br />

Film Festival 1997 - FIPRESCI Prize.<br />

Zamo˝na rodzina przybywa do wypoczynkowego domku nad jeziorem.<br />

Mieszkajàcy obok przyjaciele przedstawiajà im dwóch znajomych, m∏odych<br />

m´˝czyzn ubranych w specyficzne, bia∏e ubrania – Petera i Paula. Nic nie<br />

zapowiada nadchodzàcej tragedii a˝ do chwili, gdy ch∏opcy zaczynajà<br />

zachowywaç si´ prowokacyjnie.<br />

02.07.: Ukryte, Francja–Austria–Niemcy-W∏ochy, 2005, 117 min.<br />

Nagrody m.in.: British Independent Film Awards 2006 – Najlepszy Film<br />

Obcoj´zyczny; Cannes Film Festival 2005 – Najlepszy re˝yser, FIPRESCI Prize;<br />

Nagroda Jury Ekumenicznego.<br />

Na wygodne, bur˝uazyjne ˝ycie rodziny pada cieƒ, od kiedy na progu ich<br />

mieszkania zaczynajà pojawiaç si´ tajemnicze kasety wideo. Kasety zaczynajà<br />

mocno niepokoiç m´˝czyzn´, gdy˝ pokazujà nagrania ich domu.<br />

03.07.: Pianistka, Niemcy–Polska–Francja–Austria, 2005, 131 min.<br />

Nagrody m.in.: Cannes Film Festival 2001 - Grand Prix of the Jury, Najlepsza<br />

Aktorka; Najlepszy Aktor, César Awards 2002 – Najlepsza Rola Drugoplanowa;<br />

European Film Awards 2001 – Najlepsza Aktorka.<br />

Film jest ekranizacjà powieÊci austriackiej noblistki Elfriede Jelinek.<br />

37


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç<br />

26.06.2009 (pt.)<br />

godz.18.00<br />

galeria austriacka<br />

austriackie forum kultury<br />

ul. Pró˝na 8<br />

Warszawa<br />

Wst´p wolny<br />

Otwarcie wystawy<br />

Franziska Helmreich,<br />

Peter Pilz (Wiedeƒ)<br />

- fotografia, obiekty<br />

Wystawa czynna<br />

do 14.08.2009<br />

Franziska Helmreich., Flaish, 2007, fragment<br />

Austriacka para artystów Franziska Helmreich i Peter Pilz prezentuje<br />

przeglàd swoich prac, specjalnie przygotowany dla <strong>Austriackie</strong>go<br />

<strong>Forum</strong> <strong>Kultury</strong>.<br />

FRANZISKA HELMREICH (ur. 1956) jest handlarkà sztuki, designerkà,<br />

fotografkà i pisarkà. W latach 1980-88 prowadzi∏a w∏asny handel sztukà<br />

„20th Century”, po urodzeniu drugiej córki zajmowa∏a si´ designem<br />

w dziedzinie architektury, meblarstwa, grafiki. Wyda∏a ksià˝ki<br />

ilustrowane w∏asnymi fotografiami: „en route” 1991, „Nur Knödel”<br />

1993 oraz „Bohnenkochbuch” 2005.<br />

PETER PILZ (ur. 1955) jest rzeêbiarzem i tworzy obiekty. Mieszka<br />

i pracuje w Eisenberg, Wiedniu, Debreczynie i Berlinie. Pracuje<br />

w drewnie, ˝elazie, betonie, kamieniu i ziemi. Od 1976 roku<br />

wspó∏pracuje z: Kurt Kocherscheidt, Walter Pichler, Paolo Piva, Herman<br />

Czech, Christian L. Attersee, Max Peinthner, Raimund Abraham, Martin<br />

Kippenberger, Frederick Steinmann und Vicente Kutka. W 1993 roku<br />

powsta∏a 25-metrowa rzeêba „Torony”, w 2001 roku „Bombentrichter”<br />

(lejek po bombie), w 2005 roku przyk∏ad architektoniczny „Tempel”<br />

i w 2006 rzeêba „Chioggia”. Od 1999 roku Pilz zajmuje si´ te˝ filmem:<br />

Film „Ana Fagri” z Katrin Wölger (Kairo, 2003), film o Michel Würthle<br />

„somebody else” z Fritzem Samerem (Berlin-Syros, od 2006). Jego<br />

prace by∏y pokazywane na wielu <strong>wystawa</strong>ch niemal na ca∏ym Êwiecie.<br />

38<br />

www.franziskahelmreich.at<br />

www.peterpilz.com<br />

Christina Tabor<br />

Tel. 022 620 96 20/21 wew. 231<br />

christina.tabor@bmeia.gv.at<br />

Peter Pilz, “Be-Ton” -Orchester, 2007, fragment<br />

<strong>wystawa</strong>


26 – 28.06.2009<br />

(pt. – nd.)<br />

Teatr Dramatyczny,<br />

Muzeum Sztuki<br />

Nowoczesnej,<br />

Klub Powi´kszenie<br />

Warszawa<br />

Szczegó∏y<br />

b´dà dost´pne<br />

na stronach<br />

festiwalu i AFK<br />

Bilety na miejscu<br />

MUSICA GENERA<br />

FESTIVAL 2009<br />

Mi´dzynarodowy Festiwal<br />

Muzyki Wspó∏czesnej<br />

i Sztuki Dêwi´ku<br />

MUSICA GENERA FESTIVAL 2009 jest pierwszà realizacjà w Warszawie,<br />

ale ósmà edycjà wydarzenia. Festiwal pokazuje w innym Êwietle<br />

wspó∏czesnoÊç artystycznej muzyki i sztuki dêwi´ku. W ramach MGF<br />

2009 znalaz∏y si´ nie tylko koncerty, ale i prezentacje instalacji<br />

dêwi´kowych, projekcje, audiowizualne performance, wyk∏ady.<br />

W programie festiwalu prócz artystów z Austrii znajdà si´ min.:<br />

Markus Schmickler (D), Ipo Valsalen i Mika Vaino: PANSONIC (SF),<br />

Lionel Marchetti (F), Edwin van der Heide (NL), JAZKAMER (N),<br />

Renhold Friedl (D). Z Austrii wystàpià:<br />

MARTIN BRANDLMAYR - perkusista, kompozytor i artysta elektroniczny. �<br />

Jego prace kojarzone sà z estetykà post-rockowà, g∏ówny projekt artysty<br />

to grupa RADIAN, jest równie˝ cz∏onkiem zespo∏ów Trapist i Autistic Daughters.<br />

Jest równie˝ cz∏onkiem post improwizowanej grupy Polwechsel. Jest jednym<br />

z najbardziej innowacyjnych perkusistów wspó∏czesnej sceny awangardowej<br />

muzyki. Wykreowa∏ indywidualnà stylistyk´, techniki perkusyjne i narracj´.<br />

Muzyk wspó∏pracowa∏ m.in. z takimi artystami jak John Tilbury, Fennesz,<br />

Chad Taylor, Otomo Yoshihide.<br />

STEFAN NÉMETH - wiedeƒski muzyk elektroniczny, gitarzysta, twórca muzyki �<br />

do filmów krótkometra˝owych i eksperymentalnych. Wspólnie z Martinem<br />

Brandlmayrem i Johnem Normanem wspó∏tworzy grup´ Radian, zaÊ z Florianem<br />

Kmetem grup´ Lokai. Razem z Michaelà Schwentner od 2003 roku prowadzi<br />

wytwórni´ p∏ytowà Mosz.<br />

www.musicagenera.net<br />

Andrea Brzoza<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 235<br />

andrea.brzoza@bmeia.gv.at<br />

39<br />

muzyka


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç<br />

27.06.2009 (sob.)<br />

godz. 18.00<br />

28.06.2009 (nd.)<br />

godz. 17.00<br />

Pl. Zamkowy<br />

27.06.2009 (sob.)<br />

godz. 20.30<br />

28.06.2009 (nd.)<br />

godz. 20.00<br />

Rynek Nowego Miasta<br />

Warszawa<br />

Wst´p wolny<br />

„The Grannies”<br />

przedstawienie<br />

teatru ulicznego<br />

„Irrwisch”<br />

na festiwalu<br />

„Sztuka Ulicy 2009”<br />

THE GRANNIES – przedstawienie powsta∏o w 2008 roku w koprodukcji<br />

z festiwalem La Strada (Graz), autorami sà: Irrwisch i Pascal<br />

Larderet/Cie Cacahuete. Jest to przedstawienie w stylu Monty’ego<br />

Pythona, w którym agresywne emerytki narobià sporo zamieszania<br />

w mieÊcie. Miasto potrzebuje wi´cej niegrzecznych staruszek – no,<br />

i oto sà. Granice przyzwoitoÊci zaczynajà si´ zacieraç, lepiej nie<br />

zadzieraç z tymi starszymi paniami. Z du˝à dozà dowcipu Irrwisch<br />

pokazuje, ˝e emerytki ca∏kiem dobrze dajà sobie rad´ w czasie<br />

zamieszek ulicznych. Emerytki sà rodzajem ukrytego teatru: Czy one<br />

sà realne? Czy to si´ dzieje naprawd´? Âwiat teatralny ˝ywiàcy si´ nie<br />

insynuacjami, ale rzeczywistoÊcià.<br />

THEATER IRRWISCH od 1992 roku co lato wyrusza w tras´. Teatr<br />

by∏ zapraszany przez niemal wszystkie renomowane festiwale teatrów<br />

ulicznych krajów europejskich, Izraela i Kanady. Aktorzy opracowali<br />

w∏asny styl teatru ulicznego, ich wspólnà cechà sà wyczucie komizmu<br />

i umiej´tnoÊç wyÊmiewania si´ z w∏asnych niedoskona∏oÊci. Kultywujà<br />

sztuk´ zachwycania si´ i kochajà gr´ spontanicznà. Wspólnie tworzà<br />

absurdalne, dowcipne i radosne momenty. Dla wielu, to, co oni robià,<br />

jest czymÊ wyjàtkowym...<br />

40<br />

www.irrwisch.at<br />

www.sztukaulicy.pl<br />

Ernestine Baig<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230<br />

ernestine.baig@bmeia.gv.at<br />

teatr


30.06.2009 (wt.)<br />

godz. 20.00<br />

Klub Powi´kszenie<br />

ul. Nowy Âwiat 27<br />

Warszawa<br />

01.07.2009 (Êr.)<br />

godz. 20.00<br />

Klub Blue Note<br />

Tadeusza KoÊciuszki 76<br />

Poznaƒ<br />

Wst´p za biletami<br />

Koncerty „radiotree”<br />

w wykonaniu<br />

„radio.string.quartet.vienna”<br />

& Klaus Paier<br />

Koncert warszawski<br />

odb´dzie si´<br />

w ramach festiwalu<br />

„Warsaw Summer Jazz Days<br />

2009”<br />

Wykonawcy: Bernie Mallinger (skrzypce),<br />

Johannes Dickbauer (skrzypce),<br />

Cynthia Liao (altówka), Asja Valcic (wiolonczela),<br />

Klaus Paier (akordeon, bandoneon)<br />

RADIO.STRING.QUARTET.VIENNA powsta∏o dzi´ki temu, ˝e w 2000 roku<br />

Bernie Mallinger i Klaus Paier – dzi´ki szeregu koncertom ju˝ znany polskiej<br />

publicznoÊci – spotkali si´ na warsztatach i rozpocz´li wspó∏prac´ przy p∏ycie<br />

Paiera „Movimiento”. Powsta∏ kwartet smyczkowy, który w ostatecznym sk∏adzie<br />

zadebiutowa∏ w 2007 roku z p∏ytà „Celebrating The Mahavishnu Orchestra”.<br />

PodejÊcie do materia∏u by∏o odwrotnoÊcià standardowego przerabiania klasyki<br />

na jazz, tu utwory jazzowe opracowano w koncepcji klasycznej. P∏yta otrzyma∏a<br />

doskona∏e recenzje. Kwartet, dzi´ki wyjàtkowym umiej´tnoÊciom swoich<br />

cz∏onków, osiàgnà∏ wymow´ wr´cz rewolucyjnà. Druga p∏yta „radiotree”<br />

powsta∏a ju˝ we wspó∏pracy z Klausem Paierem. Wszystkie utwory zosta∏y<br />

napisane na kwintet, co oznacza, ˝e wszyscy cz∏onkowie zespo∏u sà<br />

równouprawnieni. Muzyka jest mieszankà wp∏ywów: europejska tradycja<br />

muzyczna, blues, jazz. Trzy utwory sà autorstwa chyba najs∏ynniejszego<br />

austriackiego jazzmana, Joe’a Zawinula, przy czym i tu podejÊcie do nich jest<br />

zaskakujàce. Kolejny utwór jest zadedykowany zmar∏emu austriackiemu<br />

wibrafoniÊcie i kompozytorowi Wernerowi Pirchner, muzykowi, który porusza∏ si´<br />

zawsze mi´dzy klasykà, jazzem i world music. Kwartet wspó∏pracowa∏ te˝<br />

ze szwedzkim gitarzystà Ulf Wakenius przy nagraniu jego p∏yty „Love Is Real”.<br />

www.radiostringquartet.com<br />

www.klaus-paier.com<br />

www.adamiakjazz.pl<br />

www.bluenote.poznan.pl<br />

Andrea Brzoza<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 235<br />

andrea.brzoza@bmeia.gv.at<br />

41<br />

muzyka


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç<br />

31.07.2009 (pt.)<br />

godz. 20:30<br />

Kazimierz Dolny<br />

Dok∏adne miejsce<br />

b´dzie podane<br />

na stronie organizatora<br />

Wst´p za biletami<br />

02.08.2009 (nd.)<br />

godz. 19.30<br />

Teatr Atelier<br />

im. A. Osieckiej<br />

Al. Mamuszki 2<br />

Sopot<br />

Bilety w teatrze<br />

Koncert<br />

muzyki klezmerskiej<br />

- KOHELET 3<br />

w ramach:<br />

Festiwalu<br />

Kazimierskie Inspiracje<br />

oraz<br />

Mi´dzynarodowego<br />

Spotkania z Kulturà ˚ydowskà<br />

Sopot 2009<br />

Ewa Hanushevsky – saksofon altowy, wokal<br />

Bohdan Hanushevsky – akordeon, wokal<br />

Kurt Edlmair – klarnet, wokal<br />

Bernhard Girlinger - tràbka<br />

„Ka˝dy szuka i pragnie swoich korzeni, ka˝dy t´skni za samym sobà!”<br />

Ewa Hanushevsky<br />

KOHELET 3 tworzy muzyk´ live w prawdziwym tego s∏owa znaczeniu, z radoÊcià<br />

muzykowania i ˝ycia. Zawsze entuzjastycznie przyjmowany zespó∏, ∏àczy<br />

˝ywio∏owe i archaiczne tradycje muzyczne Europy Wschodniej z w∏asnymi<br />

kompozycjami, nurtami wspó∏czesnej muzyki i pe∏nymi uczucia improwizacjami.<br />

Niegasnàca s∏awa Koheletu 3 to Bohdan i Ewa Hanushevsky – ona uniwersalna<br />

artystka rodem ze S∏owenii, – on niezwykle wszechstronny multiinstrumentalista<br />

i wokalista z ukraiƒskimi korzeniami, poruszajàcy si´ w wielu obszarach muzyki<br />

klezmerskiej. Dêwi´czny i wysoki g∏os Bohdana wprowadza w nastrój<br />

s∏owiaƒskich pieÊni, podczas kiedy chropawy i g∏´boki g∏os Ewy lepiej sprawdza<br />

si´ w jidysz i repertuarze Europy Po∏udniowo-Wschodniej. Repertuar<br />

zademonstrowany na pi´ciu p∏ytach obejmuje utwory s∏owiaƒskie, jidysz,<br />

Roma, jak równie˝ muzyk´ z Gruzji, greckiego Epiros i Macedonii. Klezmerzy<br />

z Kohelet 3 zdobywajà publicznoÊç spontanicznoÊcià, pasjà i szczeroÊcià<br />

w po∏àczeniu z wirtuozerià improwizacji.<br />

42<br />

www.kohelet3.at<br />

www.mars-wenus.pl<br />

www.teatratelier.sopot.pl<br />

Bilety:<br />

Fundacja Mars, Wenus i Zdrowie<br />

tel. 509 477 355, 668 436 881<br />

info@mars-wenus.pl<br />

Andrea Brzoza<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 235<br />

andrea.brzoza@bmeia.gv.at<br />

muzyka


05 - 08.08.2009<br />

(Êr. - sob.)<br />

godz. 16.00 – 18.30<br />

Teatr Atelier<br />

im. A. Osieckiej<br />

Al. Mamuszki 2<br />

Sopot<br />

Zg∏oszenia<br />

nale˝y skierowaç<br />

do Teatru Atelier<br />

Kurs j´zyka jidysz<br />

prowadzony przez<br />

dr Armina Eidherra<br />

Kurs jest skierowany do osób poczàtkujàcych i b´dzie prowadzony<br />

w j´zykach polskim i angielskim. Celem kursu jest przekazanie<br />

pierwszych wra˝eƒ j´zyka i kultury jidysz. Uczestnicy majà si´ m.in.<br />

zapoznaç z ró˝nicà mi´dzy j´zykami hebrajskim i jidysz, równie˝ na<br />

piÊmie. Dlatego te˝ najpierw zostanà wprowadzeni w tajniki alfabetu<br />

jidysz, równolegle nauczà si´ podstawowych s∏ów w j´zyku jidysz,<br />

i to ze wszystkich êróde∏ j´zykowych: germaƒskich, hebrajskich i<br />

– szczególnie – s∏owiaƒskich. Stosunkowo szybko wprowadzane<br />

zostanà krótkie konwersacje, a tak˝e historia i geografia j´zyka jidysz.<br />

Materia∏ dydaktyczny b´dzie si´ sk∏ada∏ z prostych tekstów<br />

ilustrowanych, piosenek i materia∏u obrazkowego.<br />

DR ARMIN EIDHERR – ur. 1963, studia germanistyki i romanistyki, mieszka<br />

i pracuje w Salzburgu, jako t∏umacz, pisarz oraz naukowy pracownik Centrum<br />

Historii <strong>Kultury</strong> ˚ydowskiej. W 2000 otrzyma∏ nagrod´ Johann-Heinrich-Voss-<br />

Preis. W 2007 roku by∏ profesorem goÊcinnym na Uniwersytecie w Wiedniu.<br />

Od 2008 r. jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Salzburgu. Wybór<br />

najnowszych publikacji: Armin Eidherr / Gerhard Langer / Karl Müller (Wyd.):<br />

Diaspora – Exil als Krisenerfahrung: Jüdische Bilanzen und Perspektiven.<br />

Klagenfurt: Wyd. Drava 2006. Josef Burg: Mein Czernowitz. Erzählungen.<br />

Wyd. Winsen:Boldt 2006. Josef Burg: Über jiddische Dichter. Erinnerungen.<br />

Wyd. Winsen:Boldt 2007(wspólnie z Beatà Petras).<br />

Armin Eidherr<br />

www.uni-salzburg.at<br />

www.teatratelier.sopot.pl<br />

tel. 058 550 10 01<br />

teatr-atelier@sopot.pl<br />

Ernestine Baig<br />

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230<br />

ernestine.baig@bmeia.gv.at<br />

43<br />

kurs j´zyka


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç<br />

17.08.2009 (pon.)<br />

godz.18.00<br />

galeria austriacka<br />

austriackie forum kultury<br />

ul. Pró˝na 8<br />

Warszawa<br />

Wst´p wolny<br />

Otwarcie wystawy<br />

Martiny Höfler<br />

i Brendan Kronheim<br />

(Wiedeƒ)<br />

Wystawa czynna do<br />

27.08.2009<br />

Austriacka para artystów Martina Höfler i Brendan Kronheim przyjedzie<br />

latem na artystyczny pobyt rezydencyjny do Warszawy, który zosta∏<br />

umo˝liwiony im dzi´ki wsparciu miast Warszawa i Wiedeƒ. Na wystawie<br />

zaprezentowane zostanà prace, które powstanà podczas tego pobytu.<br />

MARTINA HÖFLER (ur. 1970)<br />

1996 - 98 Studium komunikacji i design, A.F.A., Pretoria,<br />

Afryka Po∏udniowa<br />

1998 Dyplom, Academy of Fine Arts, Pretoria, Afryka Po∏udniowa<br />

1998 - 02 Studium na Akademii Sztuk Pi´knych, Wiedeƒ<br />

2001/02 stypendium Erasmusa, Akademia w Antwerpii, Belgia<br />

2002 Dyplom na Akademii Sztuk Pi´knych, Wiedeƒ<br />

BRENDAN KRONHEIM (ur. 1970)<br />

1990-92 Studium historii sztuki, Uniwersytet Wiedeƒski<br />

1992-96 Studium malarstwa i filmu eksperymentalnego,<br />

Wy˝sza Szko∏a Sztuk Stosowanych, Wiedeƒ<br />

1996/97 stypendium Erasmusa, Hoogeschool voor de Kunsten<br />

Arnheim, Holandia<br />

1997 Dyplom z wyró˝nieniem, Uniwersytet Sztuk Stosowanych, Wiedeƒ<br />

Dry - video Aspen - video<br />

44<br />

www.foyerkronheim.com<br />

Christina Tabor<br />

Tel. 022 620 96 20/21 wew. 231<br />

christina.tabor@bmeia.gv.at<br />

<strong>wystawa</strong>


Konferencja na temat<br />

Ludwika Flecka<br />

werkstatt&wissenschaft<br />

Lublin 14-16 maja 2009,<br />

OÊrodek „Brama Grodzka<br />

Teatr NN”<br />

14.05.09 - czwartek<br />

14.30-14.45 powitanie, prowadzenie: Bo˝ena Cho∏uj<br />

14.45-15.05 Shulamith Kreitler: Psychologiczna dynamika nastawienia do wiedzy<br />

15.05-15.25 Günther Fleck: L´k przed obcà wiedzà i jego przezwyci´˝anie przez<br />

systematycznà autorefleksj´<br />

16.10-16.30 Ewa Solska: Autorytet Nauki i (kontr)w∏adza Idei (uniwersalizmu)<br />

16.30-16.50 Gangolf Hübinger: Prowokacje oko∏o 1900 roku. Kulturoznawcze style<br />

myÊlowe w dobie kryzysu historyzmu<br />

15.05.09 - piàtek Prowadzenie: Karol Sauerland<br />

9.00-9.20 Krzysztof Abriszewski: Nowoczesny l´k przed wiedzà<br />

9.20-9.40 Marcelina Zuber: Postawy wobec konstruktywistycznego programu socjologii<br />

poznania naukowego jako przyk∏ad l´ku przed wiedzà.<br />

10.40.-11.00 Manfred Fraunlob: Wiedza o „innych”. O stylach myÊlowych i kolektywach<br />

myÊlowych w kontekÊcie dyskursów mi´dzykulturowych!<br />

11.00-11.20 Aleksandra Derra: Kobiety jako czynnik przemilczany. Wybrane wàtki<br />

epistemologiczne powstawania medycznego zjawiska anoreksji.<br />

11.50-12.10 Michael Fleischer: Trzy regu∏y komunikacji i szkic definicji<br />

Prowadzenie: Gangolf Hübinger<br />

14.00-14.20 Karol Sauerland: Od ciekawoÊci do typowego l´ku przed nowym?<br />

L´k przed wiedzà albo kryzys rzeczywistoÊci?<br />

Organizatorzy: austriackie forum kultury w Warszawie, Uniwersytet Warszawski<br />

Partnerzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw∏a II, OÊrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”,<br />

Szwajcarska Fundacja dla <strong>Kultury</strong> Pro Helvetia, Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie<br />

Koordynacja naukowa: prof. Bo˝ena Cho∏uj, Uniwersytet Warszawski, prof. Joseph Mitterer, Uniwersytet Klagenfurcki<br />

14.20-14.40 Johannes Fehr: „Jak widaç, jest pewna przesada w tym opisie”.<br />

Rozwa˝ania podczas czytania Ludwika Flecka<br />

15.40-16.00 Erich Otto Graf: L´k i ciekawoÊç poznawcza. Rozwa˝ania o uwarunkowaniu<br />

stylem myÊlowym w utrzymywaniu równowagi mi´dzy l´kiem a ciekawoÊcià<br />

w procesach badawczych<br />

16.00-16.20 Dariusz Zienkiewicz: Demokratyczny styl myÊlowy a nauki przyrodnicze<br />

– tropy historyczne<br />

16.20-16.40 Micha∏ Rydlewski: MyÊlenie potoczne jako styl myÊlowy w perspektywie teorii<br />

kolektywów myÊlowych Ludwika Flecka.<br />

Zdrowy rozsàdek jako wiedza pozornie niezmienna<br />

16.05.09 - sobota Prowadzenie: Joseph Mitterer<br />

9.30-9.50 Max Steller: Postsekularny sfinks albo „Gretchenfrage” i naukowiec dzisiaj<br />

9.50-10.10 Karl Edlinger: Darwinowski kolektyw myÊlowy i jego rozpad<br />

10.10-10.30 Ewa Biƒczyk: MyÊl L. Flecka a obraz technonauki w kontekÊcie potrzeb<br />

spo∏eczeƒstwa ryzyka<br />

11.30-11.50 Thomas Schnelle: Moje spotkanie z Ludwikiem Fleckiem – co sprawi∏o,<br />

˝e osoba i sposób myÊlenia Ludwika Flecka sta∏y si´ dla mnie wa˝ne<br />

11.50-12.10 Jaros∏aw Sak: Zastosowanie teorii stylów myÊlowych Ludwika Flecka<br />

we wspó∏czesnej filozofii medycyny: perspektywy i ograniczenia<br />

45


Austriacki<br />

OÊrodek <strong>Kultury</strong><br />

w Poznaniu<br />

zaprasza na<br />

MAJÓWK¢ z AUSTRIÑ<br />

19.05. – 3.06.2009<br />

Patronat:<br />

Uniwersytet im. A. Mickiewicza<br />

w Poznaniu<br />

<strong>Austriackie</strong> <strong>Forum</strong> <strong>Kultury</strong><br />

w Warszawie<br />

Ambasador Republiki Austrii<br />

dr Alfred Längle<br />

CK Zamek, Galeria Profil<br />

Patronat medialny:<br />

Radio Merkury<br />

POLSKIE RADIO<br />

majówka z Austrià<br />

19.05.2009 - godz.19.00 ● OÊrodek Teatralny Maski, Al. Niepodleg∏oÊci 26, Poznaƒ - Wst´p wolny!<br />

„Die Hochzeit”/ „Wesele”<br />

Studenci germanistyki zapraszajà na prapremier´ komedii „Die Hochzeit” /„Wesele”, której autorem jest dr Aleksander Höllwerth z Austrii, lektor w IFG UAM.<br />

Wyre˝yserowana przez niego i Markusa Deutscha sztuka przedstawia zabawne historie wokó∏ weselnych tematów. Âwietna zabawa gwarantowana!<br />

26.05.2009 - godz. 18.00 ● Austriacki OÊrodek <strong>Kultury</strong> UAM, ul. Zwierzyniecka 7, Poznaƒ - Wst´p wolny!<br />

Wyk∏ad zatytu∏owany „Czerwony Wiedeƒ - Architektura stolicy Republiki Austrii w latach 1918 – 1934”<br />

wyg∏osi mgr Agnieszka Gryska Instytut Historii Sztuki - Uniwersytet im. A. Mickiewicza<br />

Kontynuacja wyk∏adów z cyklu Wspó∏czesna architektura austriacka<br />

Wyk∏ad b´dzie obejmowa∏ zagadnienia zwiàzane z rozwojem architektonicznym i urbanistycznym Wiednia w szczególnym dla miasta czasie, kiedy z siedziby<br />

najpot´˝niejszej monarchii europejskiej staje si´ stolicà niewielkiej republiki. Po spotkaniu „Rozkosze podniebienia” - zapraszamy do kosztowania austriackich specja∏ów.<br />

27.05.2009 - godz. 18.00 ● Austriacki OÊrodek <strong>Kultury</strong> UAM, ul. Zwierzyniecka 7, Poznaƒ - Wst´p wolny!<br />

Seminarium: Konstelacje Ingeborg Bachmann<br />

Prowadzenie: mgr Joanna Roszak – filologia polska, dr ¸ukasz Musia∏ – filologia germaƒska<br />

Zapraszamy do udzia∏u w jednodniowym seminarium z udzia∏em polonistów i germanistów z Poznaƒskiego Uniwersytetu poÊwi´conym wspó∏czesnym odczytaniom<br />

twórczoÊci autorki Maliny. Podsumowaniem seminarium b´dzie panel, w którym wezmà udzia∏: Anna Piwkowska, S∏awa Lisiecka i Ryszard Krynicki.<br />

3.06. 2009 ● Galeria Sztuki Wspó∏czesnej Profil, CK Zamek, Âw. Marcin 80/82, Poznaƒ<br />

Wernisa˝ wystawy prac artystów z Karyntii Anny Marii Kram i Maxa M. Seibalda – Archipelag<br />

Dwoje niezale˝nych artystów – Anna Kram i Max Seibald, podà˝ajàcych indywidualnà, odr´bnà drogà twórczych wyborów,<br />

stworzyli wspólnà koncepcj´ dzie∏a – BILDOBJEKT.<br />

Powsta∏e obrazy-obiekty integruje malarstwo, jako formu∏a wypowiedzi artystycznej Anny Kram oraz kompozycje rzeêbiarskie wykonane przez Maxa Seibalda.<br />

46


Fale Poezji 2009<br />

10.06. – 14.06.2009<br />

Radziejowice<br />

freiraum&mitteleuropa<br />

W roku 2009 Fale Poezji po raz piàty b´dà twórczo rozchodziç si´ po powierzchni rzeczywistoÊci a Êwie˝e impulsy otrzymajà przede wszystkim<br />

ze Wschodu i Europy Po∏udniowo-Wschodniej.<br />

W przepi´knych komnatach zamku w Radziejowicach, nad jeziorem, poetki i poeci z Rosji, Bia∏orusi, Ukrainy, Litwy, Estonii, Czech, Chorwacji,<br />

Rumunii, Polski i Austrii b´dà dzieliç si´ refleksjami na temat swych ojczystych j´zyków i w ró˝nych j´zykach Europy odkrywaç wspólne brzmienie.<br />

W centrum zainteresowania znajdà si´ przede wszystkim harmonia, brzmienie, fale emocji. Zasada, której wierni b´dziemy, jest dobrze oddana<br />

w j´zyku chorwackim, gdzie s∏owo „t∏umaczenie” ma dwa ró˝ne znaczenia: podczas gdy teksty prozatorskie t∏umaczy si´ s∏owem „prevoditi“,<br />

w wypadku poezji mówi si´ o „prepjevati“, czyli „przeÊpiewaniu”. Zarezerwowane dla poezji drgajàce ko∏ysanie winno zostaç prze∏o˝one w swojej<br />

istocie i oddzia∏ywaç w innych j´zykach.<br />

Dlatego poetki i poeci przywiozà tak˝e t∏umaczenia swoich wierszy, które przedstawione zostanà przez inne uczestniczki i uczestników festiwalu,<br />

co stworzy wzajemne oddzia∏ywanie j´zykowe. To znowu b´dzie pobudzeniem do nowych, kreatywnych procesów twórczych i do wielostronnych<br />

wzajemnych t∏umaczeƒ.<br />

<strong>Austriackie</strong> forum kultury, wspólnie z Centrum ¸owicka, organizuje nie tylko spotkanie w Radziejowicach. Chcemy tak˝e, odwiedzajàc bli˝sze i dalsze<br />

miejscowoÊci w okolicach Warszawy, pokazaç poetkom i poetom t´ cz´Êç kraju. W ten sposób podkreÊlona zostanie rola Polski jako platformy spotkaƒ<br />

kultur ze Wschodu i z Zachodu Europy. Relacja mi´dzyludzka jako taka stoi u poczàtku procesu integracji europejskiej a pog∏´biajàc wiedz´<br />

o literaturze naszych europejskich partnerów czynimy znaczàcy krok ku wspólnej europejskiej ÊwiadomoÊci.<br />

„Fale Poezji 2009“, organizowane w∏aÊnie w tym duchu, b´dà okazjà do nawiàzania osobistych kontaktów mi´dzy poetkami i poetami z jedenastu<br />

krajów europejskich i zjednoczà to drgajàce ko∏ysanie we wspólnym europejskim koncercie.<br />

47


Wann & Wo<br />

Mi., 06.05.2009 – 18.00 Uhr<br />

österreichisches kulturforum warschau<br />

Do., 07.05.2009 – 19.00 Uhr<br />

Teatr ÂródmieÊcie, Scena Âw. Barbary<br />

ul. Nowogrodzka 49<br />

(Eingang ul. Âw. Barbary) Warschau<br />

07. – 31.05.2009<br />

¸ódê Art Center<br />

ul. Tymienieckiego 3, ¸ódê<br />

Fr., 08.05.2009 – 18.00 Uhr<br />

österreichisches kulturforum warschau<br />

Fr., 08.05.2009<br />

Filharmonia Narodowa, Foyer<br />

ul. Sienkiewicza 10, Warschau<br />

Veranstaltung<br />

Autorentreffen und Buchpräsentation – Bianca Rolando „Bia∏a Ksià˝ka“.<br />

Ein Buch über den Tod und das, was danach kommt. BIANKA ROLANDO – geb. 1979, bildende Künstlerin<br />

und Schriftstellerin. (polnisch)<br />

IX. Preisträger-Konzert des Zyklus „junges musikforum“ anlässlich dessen die interessantesten<br />

Interpreten der letzten Saison auftreten: Krzysztof Ciupiƒski-Âwiàtek (Tenor), Andrzej Heimowski (Gitarre),<br />

Piotr Kopczyƒski (Klavier), Grzegorz Krawiec (Gitarre), Judith Le Monnier (Violine), Marcin ¸opacki (Klavier),<br />

Grzegorz Maƒkowski (Gitarre), Anna Markiewicz (Cello), Piotr Ptak (Klarinette), Aleksandra Resztik (Sopran),<br />

Weronika Tadzik (Violine).<br />

Ausstellung der Künstlergruppe G.R.A.M. „Unschuldige Anarchisten“ im Rahmen des 8.<br />

Internationalen Fotofestivals in Lodz. G.R.A.M. gegründet 1987 von Günther Holler-Schuster (1963),<br />

Ronald Walter (1962), Armin Ranner (1964) und Martin Behr (1964); Ranner Studium der Medizin in Graz,<br />

alle anderen Kunstgeschichte in Graz<br />

Ausstellungseröffnung Erich Gruber „Atemlos“, Malerei. ERICH GRUBER (1971) ist ein Maler aus<br />

Salzburg, der in seinen Werken häufig Motive der katholischen Religion verwendet.<br />

Zu sehen bis: 03.06.2009<br />

Ausstellung „Joseph Haydn“ erstellt durch die Haydn Festspiele in Eisenstadt anlässlich des<br />

200. Todestages des Komponisten. Im Zentrum der Dokumentationsausstellung steht das Leben<br />

und Schaffen Joseph Haydns. Begleitende Informationstexte auf Polnisch.<br />

Zu sehen bis 30.05.2009<br />

48<br />

Eintritt<br />

frei<br />

frei<br />

Eintrittskarten vor Ort<br />

frei<br />

Zu sehen anlässlich<br />

Konzerten


Mi., 03.06.2009 – 17.00 Uhr<br />

08. – 17.05.2009<br />

Die genauen Zeiten der Vorführungen<br />

werden auf den Homepages von Doc<br />

Review und ÖKF bekannt gegeben.<br />

Kinoteka, PKiN, pl. Defilad 1, Warschau<br />

Mo., 11.05.2009<br />

– 12.00 + 14.00 Uhr<br />

Sala Filharmonii Sinfonia Baltica<br />

ul. Jana Paw∏a II 3, S∏upsk<br />

Mo., 11.05.2009 – 18.00 Uhr<br />

österreichisches kulturforum warschau<br />

Di., 12.05.2009 – 18.00 Uhr<br />

– s. o. E∏ckie Centrum <strong>Kultury</strong>, ul Wojska Polskiego 47, E∏k, zu sehen bis 08.06.2009<br />

„Planet Doc Review“ VI. Dokumentarfilm-Festival – Retrospektive Nikolaus Geyrhalter.<br />

Folgende Filme werden gezeigt: „Angeschwemmt“ (1994), „Das Jahr nach Dayton“ (1997), Pripyat (1999),<br />

„Elsewhere“ (2001), „Unser täglich Brot (2005) und „7915 km“ (2008). (mit polnischen untertiteln)<br />

Am 10.05.2009 um 15.00 Uhr findet ein Vortrag von Nikolaus Geyrhalter statt. (deutsch mit polnischer<br />

Übersetzung)<br />

Karin Schäfer Figurentheater „Es war zwei mal“ beim II. Internationalen Figurentheater Festival<br />

in S∏upsk. Das Karin Schäfer Figuren Theater war mit seinen Produktionen bisher in 25 Ländern auf vier<br />

Kontinenten zu Gast und wurde mehrfach mit Preisen ausgezeichnet.<br />

Autorentreffen mit Martin Pollack und Präsentation seiner Reportagensammlung „Warum wurden<br />

die Stanislaws erschossen?“ (2008) in polnischer Übersetzung. MARTIN POLLACK - geb. 1944 in Bad<br />

Hall/Oberösterreich, lebt und arbeitet in Wien, Studium: Slawistik und Geschichte in Wien und Warschau.<br />

Lebte einige Jahre in Polen und Jugoslawien. Zahlreiche Preise und Veröffentlichungen. Mit Verlag Czarne.<br />

(deutsch/polnisch)<br />

– s. o. Aula Jana Lubraƒskiego (Ma∏a Aula Uniwersytecka), ul. H. Wieniawskiego 1, Poznaƒ<br />

49<br />

frei<br />

Eintrittskarten vor Ort<br />

Eintritt für organisierte<br />

Gruppen<br />

frei<br />

frei


Wann & Wo<br />

Fr. – So., 14. – 16.05.2009<br />

OÊrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”<br />

ul. Grodzka 21, Lublin<br />

So., 17.05.2009 – 19.00 Uhr<br />

österreichisches kulturforum warschau<br />

Sa., 16.05.2009 – 19.00 Uhr<br />

Di., 19.05.2009 – 18.15 Uhr<br />

österreichisches kulturforum warschau<br />

Di., 19.05.2009 – 20.00 Uhr<br />

österreichisches kulturforum warschau<br />

Veranstaltung<br />

Konferenz über Ludwik Fleck „Angst vor dem Wissen oder die Krise der Wirklichkeit“.<br />

LUDWIK FLECK (1896-1961) polnischer Mikrobiologe, Mediziner und Wissenschaftstheoretiker. Fleck gilt<br />

als Vordenker der wissenschaftsphilosophischen Polnischen Schule. Detailliertes Programm in der Rubrik<br />

„werkstatt&wissenschaft“. (deutsch/polnisch mit Simultanübersetzung)<br />

„Cornet“ – Viktor Ullmanns Vermächtnis aus Theresienstadt im Rahmen der XII. Tage des jüdischen<br />

Buches mit einleitendem Vortrag „Musik aus Theresienstadt“ von Michael Lahr und Konzert mit Werken von<br />

Viktor Ullmann in Ausführung von Gregorij von Leïtis (Rezitation) und Dan Frank Smith (Klavier).<br />

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft in Warschau. (deutsch mit polnischer Übersetzung)<br />

– s. o. Teatr Nowy ¸ódê, Sala Ma∏a, ul. Zachodnia 93, ¸ódê<br />

Buchpräsentation Linde Salber „Nieznany làd. Freud i kobiety”. Über Freud und die Frauen<br />

sprechen Andrzej Leder und Krzysztof Srebrny. Im Rahmen der XII. Tage des jüdischen Buches.<br />

LINDE SALBER – Psychologin und Therapeutin, arbeitet an der Kölner Universität. (polnisch)<br />

Philosophiesalon „Die Schöpfung“. Ein Gespräch Adam Lipszyc’s und Piotr Paziƒskis über den Begriff<br />

der Schöpfung in der jüdischen Philosophie im Rahmen der XII. Tage des jüdischen Buches. (polnisch)<br />

50<br />

Eintritt<br />

frei<br />

frei<br />

frei<br />

frei<br />

frei


Do., 21.05.2009 – 20.00 Uhr<br />

Fr., 22.05.2009 – 19.00 Uhr<br />

Teatr Narodowy<br />

Scena im. W. Bogus∏awskiego<br />

pl. Teatralny 3, Warschau<br />

Fr., 22.05.2009 – 18.00 Uhr<br />

Goethe Institut<br />

ul. Chmielna 13a, Warschau<br />

Fr., 22.05.2009 – 19.00 Uhr<br />

Rynek Starego Miasta, Warschau<br />

Mi., 27.05.2009 – 19.00 Uhr<br />

österreichisches kulturforum warschau<br />

Do., 28.05.2009 – 19.00 Uhr<br />

österreichisches kulturforum warschau<br />

Aufführung des Stückes „Lew w zimie“ (Der Löwe im Winter) von James Goldman,<br />

Regie Grzegorz Jarzyna, im Rahmen des 29. Warschauer Theaterfestivals. Die Premiere fand am 17.11.2007<br />

in Wien statt. Eine Koproduktion des Burgtheaters und des Teatr TR Warschau, an der sowohl österreichische,<br />

als auch polnische Schauspieler teilnehmen. (polnisch)<br />

„Gelesen in Übersetzung“ – eine Reihe von Treffen mit jungen Übersetzern, die Fragmente der<br />

zeitgenössischen europäischen Prosa präsentieren. Ein Projekt von EUNIC Warszawa und der Frankfurter<br />

Buchmesse. Anlässlich des dritten Treffens präsentiert JOANNA DIDUSZKO-KUÂMIRSKA Fragmente des<br />

Werkes „Hanna und ich“ von ANDREA WINKLER. (polnisch)<br />

Konzert der Musikkapelle Serfaus aus Tirol. Die Musikkapelle Serfaus wurde 1783 das erste Mal<br />

urkundlich erwähnt. Damals waren es 3 bis 4 Musikanten, die für einen kirchlichen Anlass musizierten.<br />

Heute, 226 Jahre später, spielen 65 MusikantInnen bei der Musikkapelle Serfaus.<br />

Konzert „Klassische griechische Musik des XX. Jahrhunderts<br />

mit DAGNY ARIADNA BACZY¡SKA-KISSAS und GEORGIOS KISSAS (beide Klavier)<br />

und Werken der Komponisten: Nikos Skalkotas (1904-1949), Dimitris Mitropoulos (1896-1960),<br />

Janis Papajoanu (1910-1989) und Georgios Kissas (geb. 1977). Im Rahmen des Zyklus<br />

„junges musikforum“.<br />

Filmabend: „Kotsch“ (2006), eine Tragikomödie von Helmut Köpping nach dem<br />

Buch von Gregor Stadlober, Prod. Lotus-Film Wien, Farbe, 89 Min., deutsch.<br />

Mit: Christoph Theußl, Michael Ostrowski, Andreas Kiendl, Michael Fuith, Ursula Strauss u. a.<br />

51<br />

Eintrittskarten bei<br />

www.ticketonline.p<br />

frei<br />

frei<br />

frei<br />

frei


Wann & Wo<br />

Sa. 30.03.2009<br />

– 11.00 – 20.00 Uhr<br />

Rynek Nowego Miasta und Podzamcze<br />

Warschau<br />

So., 31.05.2009 – 20.00 Uhr<br />

Bazylika Âw. Krzy˝a<br />

Krakowskie PrzedmieÊcie 3, Warschau<br />

Mo., 01.06.2009 – 19.00 Uhr<br />

Teatr Wytwórnia<br />

ul. Zàbkowska 27/31, Warschau<br />

Di., 02.06.2009<br />

– 10.00 + 18.00 Uhr<br />

Mi., 03.06.2009 – 10.00 Uhr<br />

Centrum Sztuki Dziecka<br />

Âw. Marcin 80/82, Poznaƒ<br />

Fr., 05.06.2009 – 18.00 Uhr<br />

österreichisches kulturforum warschau<br />

Veranstaltung<br />

13. Wissenschaftspiknik, an dem sich in 220 Zelten über 200 Institutionen aus 21 Ländern beteiligen.<br />

Aus Österreich nimmt das Grazer Kindermuseum FRida & FreD mit dem Experiment „Die supraleitende<br />

Magnetschwebebahn“ teil.<br />

Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ mit dem Mozart Knabenchor Wien, dem Orchester der<br />

Warschauer Oper und den Solisten: Marta Boberska - Sopran, Rafa∏ Bartmiƒski - Tenor,<br />

Andrzej Klimczak – Bass unter der Leitung von Peter Lang. Im Rahmen des 19. Internationalen Festivals<br />

Sakraler Musik und der Aktion „Haydn Around The World“.<br />

Szenische Lesung des Stückes „Zamkni´ty Âwiat” (Welt ohne Tage) von Catherine Aigner, es lesen<br />

Schauspieler des Theaters, mit Agencja ADiT. (polnisch)<br />

Aufführungen des Stückes „Überraschung“ für Kinder ab 2 Jahren durch das Theater<br />

„Dschungel Wien“. Die Premiere des Stückes fand 2006 in Wien statt, seither wurde es mit viel Erfolg in<br />

ganz Europa, in China, Kolumbien und Australien aufgeführt und 2007 mit dem Stella-Preis für<br />

außergewöhnliche Kinderproduktionen von ASSITEJ Austria ausgezeichnet.<br />

Ausstellungseröffnung Agnieszka Wo∏odêko „Der Körper in Bewegung“. Ein Kunstprojekt in Form<br />

eines Reiseberichts aus Europa, Asien und Afrika. AGNIESZKA WO¸ODZKO – bildende Künstlerin, Kuratorin<br />

und Autorin von Texten über Kunst, zeitgenössische Architektur und Urbanistik. Zu sehen bis: 25.06.2009<br />

52<br />

Eintritt<br />

frei<br />

frei<br />

frei<br />

frei<br />

frei


So., 07.06.2009 – 18.00 Uhr<br />

Zamek Królewski, Sala Wielka<br />

Pl. Zamkowy 4, Warschau<br />

Fr., 05.06.2009 – 19.00 Uhr<br />

Mo., 08.06.2009 – 18.00 Uhr<br />

Sa., 06.06.2009<br />

So., 07.06.2009<br />

Teatr Dramatyczny, PKiN, Warschau<br />

Di., 16.06.2009 – 19.00 Uhr<br />

österreichisches kulturforum warschau<br />

Konzerte zum 200. Todestag Joseph Haydns mit Eva Steinschaden (Violine) und Alexander Vavtar<br />

(Klavier), die gemeinsam das Duo :nota bene: bilden. Programm in Warschau: Sinfonie fis-moll,<br />

Doppelkonzert F-Dur, Hob. XVIII:6, Violinkonzert A-Dur, Hob. VIIa:3, Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur, Hob. XVIII:4<br />

mit dem Orchester „Sinfonia Varsovia“; in Poznaƒ: u. a. Doppelkonzert F-Dur, Hob. XVIII:6 mit dem<br />

Orchester der Philharmonie; in E∏k: Kammermusik im Duo mit Werken von J. Haydn, L. v. Beethoven und<br />

H. Schmidinger.<br />

– s. o. Filharmonia Poznaƒska, ul. Âw. Marcin 81, Poznaƒ<br />

– s. o. Szko∏a Artystyczna, Armii Krajowej 21, E∏k<br />

Uraufführung des Stückes „Âmierç i dziewczyna“ (Der Tod und das Mädchen) von Elfriede Jelinek<br />

in Übersetzung von Mateusz Borowski und Ma∏gorzata Sugiera. Regie: Ma∏gorzata G∏uchowska, Agnieszka<br />

Korytkowska-Mazur, Maria Kwiecieƒ, Dagmara Lutos∏awska, Suse Wächter. Ein Zyklus von Miniaturen mit<br />

Frauenhauptrollen, geschrieben in den Jahren 1999-2003. Weitere Aufführungen am: 8., 9. und 10. Juni<br />

2009. Die genauen Uhrzeiten werden auf den Homepages des Theaters und des ÖKF bekannt<br />

gegeben. (polnisch)<br />

Filmabend: „Ravioli“ (2003), eine Tragikomödie von Peter Payer, Buch: Alfred Dorfer, Prod. Dorfer/Payer,<br />

Farbe, 79 Min., deutsch. Mit: Alfred Dorfer, Gertraud Jesserer, Branko Samarovski, Michou Friesz,<br />

Günther Paal, Nicholas Ofczarek, Isabella Richtar u. a.<br />

53<br />

Eintrittskarten vor Ort<br />

Eintrittskarten vor Ort<br />

frei<br />

Eintritt mit Einladung,<br />

20 Minuten vor<br />

Beginn Eintrittskarten<br />

frei


Wann & Wo<br />

Di., 23.06.2009 – 20.00 Uhr<br />

österreichisches kulturforum warschau<br />

Mi., 24.06.2009 – 19.00 Uhr<br />

österreichisches kulturforum warschau<br />

Fr., 26.06.2009 – 18.00 Uhr<br />

österreichisches kulturforum warschau<br />

Fr. – So., 26. – 28.06.2009<br />

Teatr Dramatyczny<br />

Muzeum Sztuki Nowoczesnej<br />

Klub Powi´kszenie, Warschau<br />

Veranstaltung<br />

Paneldiskussion zum Thema „Europa geteilt / geeint“ unter Teilnahme von<br />

Prof. W∏adys∏aw Bartoszewski und Dr. Erhard Busek.<br />

W¸ADYSLAW BARTOSZEWSKI (*1922 in Warschau) vielfach ausgezeichneter polnischer Historiker, Publizist<br />

und Politiker. Seit November 2007 ist er Staatssekretär und außenpolitischer Berater des polnischen<br />

Ministerpräsidenten Donald Tusk. DR. ERHARD BUSEK (*1941 in Wien) ist österreichischer Politiker der<br />

ÖVP und ehemaliger Vizekanzler. Gegenwärtig ist er Vorstand des Instituts für den Donauraum und<br />

Mitteleuropa, Präsident des “Europäischen <strong>Forum</strong>s Alpbach”, Rektor der Fachhochschule Salzburg und<br />

Kuratoriumsmitglied der Initiative „Europa eine Seele geben”. (mit Simultanübersetzung)<br />

Philosophiesalon „Die Schöpfung“. Das Pastorenehepaar Halina und Waldemar Radacz von<br />

der evangelischen A.B. Pfarre in Zyrardów wird über den Streit zwischen der Schöpfungs- und der<br />

Evolutionstheorie aus der religiösen Perspektive sprechen. (polnisch)<br />

Ausstellungseröffnung Franziska Helmreich und Peter Pilz – Fotografie, Objekte.<br />

Das österreichische Künstlerpaar zeigt einen Überblick über seine Arbeiten. FRANZISKA HELMREICH (1956)<br />

– Kunsthändlerin, Designerin, Fotografin und Schriftstellerin. PETER PILZ (1955) – Bildhauer und<br />

Objektkünstler. Zu sehen bis: 14.08.2009<br />

Musica Genera Festival 2009 – Internationales Festival für zeitgenössische Musik und Tonkunst. Aus<br />

Österreich nehmen teil: MARTIN BRANDLMAYR – Schlagzeuger, Komponist und Elektronikkünstler sowie<br />

STEFAN NÉMETH – Elektronikkünstler, Gitarrist, Komponist von Filmmusik. Gemeinsam mit John Norman<br />

bilden sie die bekannte Gruppe RADIAN. Die genauen Daten werden auf den Homepages des<br />

Festivals und des ÖKF verfügbar sein.<br />

54<br />

Eintritt<br />

frei<br />

frei<br />

frei<br />

Eintrittskarten vor Ort


Sa., 27.06.2009 – 18.00 Uhr<br />

So., 28.06.2009 – 17.00 Uhr<br />

Pl. Zamkowy, Warschau<br />

Sa., 27.06.2009 – 20.30 Uhr<br />

So., 28.06.2009 – 20.00 Uhr<br />

Rynek Nowego Miasta, Warschau<br />

27.06. – 03.07.2009<br />

– jew. 18.00 Uhr<br />

Kino Centrum, Centrum Sztuki<br />

Wspó∏czesnej “Znaki Czasu”,<br />

ul. Wa∏y gen. Sikorskiego 13, Toruƒ<br />

Di., 30.06.2009 – 20.00 Uhr<br />

Klub Powi´kszenie, Nowy Âwiat 27,<br />

Warschau<br />

Mi., 01.07.2009 – 20.00 Uhr<br />

„The Grannies“ – Strassentheater mit der Theatergruppe „Irrwisch“ beim Warschauer<br />

Straßentheaterfestival „Sztuka Ulicy 2009“. Eine Koproduktion mit dem Festival La Strada (Graz, 2008).<br />

Aggressive Pensionistinnen stiften Chaos im Monty Python Stil. IRRWISCH tourt seit 1992 durch den<br />

Sommer. Die Schauspieler haben einen eigenen Stil des Straßentheaters erarbeitet. Sie teilen das Gefühl<br />

für Komik. Haben Zugang zu ihren Unfähigkeiten. Gemeinsam erzeugen sie absurde, witzige, begeisternde<br />

Momente.<br />

„Tofifest 2009“ Internationales Filmfestival – Retrospektive Michael Haneke. Folgende mit<br />

zahlreichen Preisen ausgezeichnete Filme werden gezeigt: 27.06. – Benny’s Video (1992),<br />

28.06. Der siebente Kontinent“ (1989), 29.06. 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls (1994),<br />

30.06. Wolfzeit (2003), 01.07. Funny Games (1997), 02.07. Caché (2005),<br />

03.07. Die Klavierspielerin. (Original mit polnischen Untertiteln)<br />

Konzert des radio.string.quartet.vienna & Klaus Paier im Rahmen des Festivals „Warsaw Summer Jazz<br />

Days 2009”. Besetzung: Bernie Mallinger (Violine), Johannes Dickbauer (Violine), Cynthia Liao (Viola), Asja<br />

Valcic (Cello), Klaus Paier (Akkordeon, Bandoneon). Das Debütalbum „Celebrating The Mahavishnu<br />

Orchestra“ (2007) erhielt begeisterte Kritiken. Die zweite CD „radiotree“ entstand in Zusammenarbeit mit<br />

dem bekannten Akkordeonisten Klaus Paier. Umgekehrt wie üblich, wird hier jazziges beinahe klassisch<br />

arrangiert.<br />

- s. o. Klub Blue Note, Tadeusza KoÊciuszki 76, Poznaƒ<br />

55<br />

frei<br />

Eintrittskarten vor Ort<br />

Eintrittskarten vor Ort<br />

Eintrittskarten vor Ort


Wann & Wo<br />

Fr., 31.07.2009 – 20.30 Uhr<br />

Kazimierz Dolny<br />

Genauer Ort wird auf den<br />

Homepages des Festivals und des<br />

ÖKF bekannt gegeben.<br />

So., 02.08.2009 – 19.30 Uhr<br />

Mi. – Sa.,<br />

05. – 08.08.2009<br />

Teatr Atelier im. A. Osieckiej<br />

Al. Mamuszki 2, Sopot<br />

Mo., 17.08.2009 – 18.00 Uhr<br />

österreichisches kulturforum warschau<br />

Veranstaltung<br />

Klezmerkonzert der Gruppe Kohelet 3 beim Festival „Kazimierskie Inspiracje“ in der Besetzung:<br />

Ewa Hanushevsky – Altsaxophon, Gesang, Bohdan Hanushevsky – Akkordeon, Gesang,<br />

Kurt Edlmair – Klarinette, Gesang, Bernhard Girlinger – Trompete. Eva Hanushevsky, vielseitige Künstlerin<br />

aus Slowenien und Bohdan Hanushevsky, Multiinstrumentalist und Vokalist aus der Ukraine geben den Ton<br />

an und bewegen sich in vielfältigen Bereichen der Klezmermusik – vom slawischen Lied bis zum jiddischen<br />

und südosteuropäischen Repertoire.<br />

- s. o. Teatr Atelier im. A. Osieckiej, Al. Mamuszki 2, Int. Begegnung mit der jüdischen Kultur Sopot 2009<br />

Jiddischkurs mit Dr. Armin Eidherr. Kurs für interessierte Anfänger, gehalten in Polnisch und Englisch.<br />

Es geht um die Vermittlung von ersten Eindrücken in die jiddische Sprache und Kultur. DR. ARMIN EIDHERR<br />

- Studium der Germanistik und Romanistik. Lebt in Salzburg als Übersetzer, Schriftsteller und<br />

wissenschaftlicher Mitarbeiter des “Zentrums für jüdische Kulturgeschichte”. Seit 2008 wissenschaftlicher<br />

Mitarbeiter für Neuere Deutsche Literatur und Jiddistik an der Univ. Salzburg. Zahlreiche Publikationen als<br />

Autor und Herausgeber.<br />

Ausstellungseröffnung Martina Höfler und Brendan Kronheim. Das österreichische Künstlerpaar zeigt<br />

Arbeiten, die während eines artist-in-residence-Aufenthalts in Warschau im Sommer 2009 entstanden sind.<br />

Zu sehen bis: 27.08.2009<br />

56<br />

Eintritt<br />

Eintrittskarten:<br />

Tel. 509 477 355<br />

668 436 881<br />

info@mars-wenus.pl<br />

Eintrittskarten vor Ort<br />

Anmeldungen:<br />

Tel. 058 550 10 01<br />

frei


1. Spotkanie z Ericà Fischer<br />

AFK, 23.02.2009<br />

2. Spotkanie<br />

z Heinzem Nussbaumerem<br />

AFK, 25.02.3009<br />

3.+ 4. Warsztaty kreatywnoÊci<br />

z cyklu „Stworzenie Âwiata”<br />

Odkryj w sobie klowna!<br />

AFK, 28+29.03.2009<br />

5.-8. Koncert monograficzny<br />

Richard Dünser<br />

AFK, 19.03.2009<br />

tak by∏o<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

57<br />

7<br />

8


w Bibliotece<br />

Uniwersyteckiej<br />

00-312 Warszawa,<br />

ul. Dobra 56/66<br />

prawa galeria,<br />

3 pi´tro<br />

tel. (0-22) 552 52 11<br />

Biblioteka Austriacka jest ogólnodost´pna w godzinach otwarcia Biblioteki Uniwersyteckiej<br />

(pon. – sob. w godz. 9.00 – 21.00 oraz nd. w godz. 15.00 – 20.00). Wypo˝yczanie: pon. – pt. w godz. 12.00 – 17.00<br />

Bibliotekarze: Maciej Soborczyk, Micha∏ Dworakowski<br />

Obecnie zbiory Biblioteki <strong>Austriackie</strong>j sk∏adajà si´ z 14 500 tomów. W naszych zbiorach znajdziecie Paƒstwo nie tylko ksià˝ki autorów austriackich,<br />

ale równie˝ autorów innej narodowoÊci piszàcych na tematy zwiàzane z Austrià.<br />

Oprócz tego Biblioteka Austriackia proponuje Paƒstwu szerokà ofert´ czasopism o tematyce kulturalnej, literackiej oraz o naukach spo∏ecznych.<br />

W tygodnikach „Profil” i „News”, jak równie˝ w wydaniach weekendowych dzienników „Der Standard” i „Die Presse”<br />

znajdà Paƒstwo informacje o aktualnych wydarzeniach w Austrii.<br />

Katalog ksià˝ek Biblioteki <strong>Austriackie</strong>j jest dost´pny w internecie na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej www.buw.uw.edu.pl<br />

przez link p.t. Biblioteka Austriacka - Oesterreich Bibliothek.<br />

Biblioteka dla dzieci i m∏odzie˝y przy austriackim forum kultury, ul. Pró˝na 8<br />

<strong>Austriackie</strong> forum kultury w Warszawie zaprasza serdecznie uczniów, nauczycieli i rodziców do biblioteki dla dzieci i m∏odzie˝y przy ul. Pró˝nej 8.<br />

Biblioteka oferuje ok. 500 ksià˝ek po niemiecku, które mo˝na wypo˝yczyç, bàdê przejrzeç na miejscu w przytulnej atmosferze pokoju dzieci´cego.<br />

Od listopada 2006 oferowane sà przedpo∏udniowe spotkania z ksià˝kami dla grup szkolnych i przedszkolnych.<br />

Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Agnieszkà Borkiewicz, tel. 022 620 96 21 wew. 254, agnieszka.borkiewicz@bmaa.gv.at<br />

58


Kursy<br />

j´zyka niemieckiego<br />

Deutsch-Sprachkurse<br />

Nasza oferta obejmuje szeroki wachlarz kursów poczàwszy od kursów dla dzieci, a skoƒczywszy na specjalistycznych kursach dla doros∏ych<br />

bardzo zaawansowanych w nauce j´zyka (np. kursy t∏umaczeniowe czy j´zyka handlowego).<br />

Kursy sà prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych lektorów i odbywajà si´ codziennie mi´dzy godz. 7.30 a 21.10.<br />

JeÊli sà Paƒstwo zainteresowani naszà ofertà zapraszamy do:<br />

Österreich Institut Warschau, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, tel. 331 91 36, 331 91 99, fax 331 91 39<br />

e-mail: sekretariat@oei.waw.pl, leitung@oei.waw.pl, lektoren@oei.waw.pl<br />

www.oesterreichinstitut.waw.pl, www.oesterreichportal.at, www.oesterreichinstitut.at/htm<br />

Walter Maria Stojan ● dyrektor, Radca Kulturalny Ambasady Austrii<br />

Ernestine Baig ● wicedyrektor, Attache Kulturalny Ambasady Austrii<br />

Agnieszka Borkiewicz ● literatura, stypendia<br />

Andrea Brzoza ● redakcja programu, muzyka<br />

Martina Gareis ● sprawy administracyjne, Attache Kulturalny Ambasady Austrii<br />

Christina Tabor ● Galeria Austriacka, teatr<br />

Natalia Wawrzewska ● asystentka, sekretariat<br />

Jolanta ˚ukowska ● asystentka, sekretariat<br />

Lektorzy austriaccy:<br />

mgr Elvin Strojil, Katedra Literatury Niemieckiej, Uniwesytet ¸ódzki, tel./fax (042) 665 53 80<br />

dr Alexander Höllwerth, Instytut Germanistyki, UAM Poznaƒ, tel. (061) 829 35 40<br />

dr Markus Eberharter, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, tel./fax (022) 826 13 91<br />

dr Margit Eberharter, Katedra Filologii Germaƒskiej, UMK Toruƒ, tel./fax (056) 621 09 09<br />

Czytelnia Austriacka Poznaƒ, ul. Zwierzyniecka 7, tel./fax (061) 829 25 20 tel. (061) 829 24 24<br />

Andrzej Nowaczyk ● opracowanie graficzne programu<br />

Organizatorzy zastrzegajà sobie prawo do zmian w programie; informacje w austriackim forum kultury.<br />

59


ul. Pró˝na 8<br />

Godziny otwarcia 9.00 - 17.00<br />

Skryt. poczt. 814<br />

PL-00-950 Warszawa<br />

tel. +48/22/620 96 20<br />

+48/22/620 96 21<br />

fax +48/22/620 10 51<br />

e-mail: warschau-kf@bmeia.gv.at<br />

http://www.austria.org.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!