Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...

wup.rzeszow.pl

Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...

Biuletyn Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie

EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPO£ECZNY

NA PODKARPACIU

Zasady wprowadzania zmian

w trakcie realizacji projektu

s. 12-13

Szkolenia podwy¿szaj¹ce

i dostosowuj¹ce kwalifikacje

zawodowe osób z terenu

powiatu kolbuszowskiego

s. 8-9

Program Operacyjny Kapita³ Ludzki na Podkarpaciu,

czyli jak bêdziemy wdra¿aæ EFS przez kolejne 6 lat…

s. 3-4

nr 11, marzec 2007 r.


W NUMERZE:

EFS 2007-2013

PO KL na Podkarpaciu, czyli jak bêdziemy

wdra¿aæ EFS przez kolejne 6 lat . . . . . . . . . . . . 3-4

Wdra¿anie ZPORR

Stan wdra¿ania Dzia³añ 2.1, 2.3 i 2.4

ZPORR w województwie podkarpackim . . . . . 5-7

Dobre praktyki

Szkolenia podwy¿szaj¹ce i dostosowuj¹ce

kwalifikacje zawodowe osób z powiatu

kolbuszowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9

Aktualnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11

Realizacja projektu

Zasady wprowadzania zmian w trakcie

realizacji projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13

Finanse

O czym nale¿y pamiêtaæ przy

dokumentowaniu wydatków . . . . . . . . . . . . . 14-15

Projekt 1.1 SPO RZL

Podnosimy w³asne kwalifikacje . . . . . . . . . . . 15-16

Program Operacyjny Kapita³ Ludzki

Nowe „wdro¿enia” to wiele zmienia . . . . . . . 17-18

FAQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Biuletyn Wojewódzkiego Urzêdu Pracy

w Rzeszowie - nr 11, marzec, 2007 r.

Wydawca: Wojewódzki Urz¹d Pracy w Rzeszowie,

35-025 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 20

tel. (0-17) 850-92-00, fax 852-44-57

e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Zespó³ redakcyjny: Anna Baran, Anna Bileñki,

Mariusz Blicharz, Andrzej Borowik, Andrzej Burnat,

Joanna Chrobak, Marcin Dygoñ, Iwona Idzik-

Maciej, Magdalena Karbarz-Folcik, Ma³gorzata

Kawalec, Bartosz Kostecki, Bernadeta Krukowska,

Lucjan Kozio³, Agnieszka KuŸniar-Pelc, Katarzyna

Michno, Anna Miklicz, Sylwia Najda, Danuta

Paw³owska, Joanna Piórkowska, Beata Przepióra,

Ma³gorzata Siêbor, Sabina Solarska-Przywara,

Grzegorz Wyciœlak, Pawe³ Zamorski, Olimpia Lis,

Agnieszka Mi¹sik i Jacek Œwigoñ.

Projekt graficzny i sk³ad: Jaros³aw Ejsymont

Druk: Wydawnictwo Papirus

Fotografie: The Audiovisual Library of the

European Commission, A. Miklicz, gokoroko

- (www.sxc.hu/profile/gokoroko), Vaida Petreikis

- (www.dreamstime.com/vaida_info).

Biuletyn jest wspó³finansowany ze

œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego. Jego rozpowszechnianie odbywa

siê bezp³atnie.

2

Szanowni Pañstwo,

Ka¿dy projekt na etapie

inicjowania powinien byæ

rozpatrywany równie¿

pod k¹tem zagro¿eñ jakie

mog¹ wyst¹piæ w fazie

wdro¿enia, bez wzglêdu

na to jak odleg³a jest data

jego rozpoczêcia i zakoñczenia.

Dok³adne zdiagnozowanie

ryzyka pozwala

jeszcze przed rozpoczêciem

realizacji oceniæ

kosztoch³onnoœæ odchyleñ

od planu. Zasada ta ma równie¿ zastosowanie przy

opracowaniu dokumentów programowych zwi¹zanych ze

wsparciem EFS w nowej perspektywie finansowej. Im wiêcej

w¹tpliwoœci zostanie wyartyku³owanych, przedyskutowanych

w pierwszym okresie przygotowañ, tym lepiej ca³y, skomplikowany

system wdra¿ania, bêdzie funkcjonowa³ w przysz³oœci.

Dlatego tak wa¿ne jest uczestniczenie w procesie konsultowania

i opracowania propozycji rozwi¹zañ i dokumentów.

Szczególnie je¿eli weŸmiemy pod uwagê dotychczasowe

doœwiadczenia we wdra¿aniu projektów miêkkich jakie posiadaj¹

wszyscy nasi beneficjenci. Ró¿niæ siê one bêd¹ w zale¿noœci

od projektu, czasu jego wdro¿enia, grupy odbiorców,

przewidywanych form wsparcia, czy wreszcie instytucji realizuj¹cej

przedsiêwziêcie. Departament Zarz¹dzania EFS

w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego przekazuje za poœrednictwem

strony internetowej propozycje dokumentów takich

jak wzór wniosku o dofinansowanie czy szczegó³owy opis

priorytetów.

Zachêcam do aktywnego uczestnictwa w kreowaniu tej

trudnej rzeczywistoœci projektowej. Ze wzglêdu na zaawansowany

stan przygotowañ Programu Operacyjnego Kapita³

Ludzki zdecydowaliœmy siê, pomimo braku jego akceptacji

ostatecznej wersji przez Komisjê Europejsk¹, na szczegó³ow¹

prezentacjê zapisów tak wa¿nego dla polityki rynku pracy dokumentu,

rozpoczynaj¹c cykl artyku³ów o PO KL.

Ponadto przedstawiamy istotny z punktu widzenia

spo³ecznoœci lokalnej projekt Stowarzyszenia NIL w Kolbuszowej

i ostatni¹ ju¿ czêœæ cyklu dotycz¹cego rozliczeñ projektów,

tym razem pozycji bud¿etowych nale¿¹cych do kategorii „inne”.

Zapraszam do zapoznania siê z innymi artyku³ami

w naszym biuletynie oraz ¿yczê owocnej lektury.

Z powa¿aniem

Jacek Pos³uszny

Dyrektor Wojewódzkiego

Urzêdu Pracy

w Rzeszowie


EFS 2007-2013

Program Operacyjny Kapita³ Ludzki na Podkarpaciu,

czyli jak bêdziemy wdra¿aæ EFS przez kolejne 6 lat…

W ramach nowego okresu

programowania œrodków

unijnych, przypadaj¹cego na

lata 2007 – 2013, ca³oœæ wsparcia

przyznana Polsce z Europejskiego

Funduszu Spo³ecznego

(EFS) realizowana bêdzie

w ramach Programu Operacyjnego

Kapita³ Ludzki (PO

KL). 3 paŸdziernika 2006 roku

Zarz¹d Województwa Podkarpackiego

uchwa³¹ nr

284/4721/06 zdecydowa³

o powierzeniu roli Instytucji

Poœrednicz¹cej PO KL dla regionu

i funkcji z niej wynikaj¹cych

Wojewódzkiemu Urzêdowi

Pracy w Rzeszowie, przyznaj¹c

jednoczeœnie jego Dyrektorowi

pe³nomocnictwo

w tym zakresie. Przygotowania

do wdra¿ania PO KL

w regionie od tego czasu nabra³y

tempa.

Jako jeden z podstawowych

dokumentów programowych na

poziomie kraju przygotowano

Szczegó³owy Opis Priorytetów

Programu Operacyjnego Kapita³

Ludzki, w którym okreœlono

mo¿liwe do realizacji w ramach

kolejnych Dzia³añ formy wsparcia,

instytucje uprawnione do

aplikowania oraz potencjalnych

Beneficjentów Ostatecznych

(odbiorców) dzia³añ. Dodatkowo

w regionach przygotowane zostan¹

Plany Dzia³ania (action

plan-y) dla poszczególnych Priorytetów

komponentu regionalnego

na kolejne lata ich wdra¿ania.

W województwie podkarpackim

przygotowana zostanie równie¿

strategia wdra¿ania Priorytetów

komponentu regionalnego,

co pozwoli na planowe wykorzystanie

w polityce województwa

mo¿liwoœci, jakie niesie ze

sob¹ PO KL.

W ramach Priorytetów komponentu

regionalnego mo¿liwa

jest realizacja projektów systemowych

oraz wy³onionych w trybie

konkursowym. Projekty

systemowe, realizowane przez

wskazane instytucje (np. powiatowe

urzêdy pracy), które musz¹

Podstawowe za³o¿enia PO KL

W ramach PO KL realizowanych bêdzie dziesiêæ Priorytetów, które zosta³y podzielone

na Dzia³ania (oraz Priorytetu XI – Pomoc Techniczna):

I

II

III

IV

V

VI

Zatrudnienie i integracja spo³eczna,

Rozwój zasobów ludzkich i potencja³u adaptacyjnego

przedsiêbiorstw,

Wysoka jakoœæ systemu oœwiaty,

Szkolnictwo wy¿sze i nauka,

Dobre rz¹dzenie,

Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludnoœci

w wieku produkcyjnym,

Komponent centralny,

którego Priorytety

wdra¿ane s¹ przez

odpowiednich

merytorycznie

ministrów

VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

VIII Regionalne kadry gospodarki,

IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach,

X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Komponent

regionalny, za którego

wdra¿anie

odpowiedzialne s¹

samorz¹dy

* W tym i kolejnych numerach Biuletynu zamieszczone zostan¹ podstawowe informacje

na temat poszczególnych Priorytetów i Dzia³añ komponentu regionalnego PO KL.

3


EFS 2007-2013

byæ zgodne z Planami Dzia³ania

dla Priorytetów. Dla pozosta³ych

og³oszone zostan¹ konkursy,

zgodnie z kalendarzem okreœlonym

w action plan-ach. Wdra-

¿anie projektów bêdzie mo¿liwe

po przygotowaniu wszystkich

niezbêdnych dokumentów (zakoñczenie

tej procedury oczekiwane

jest w po³owie bie¿¹cego

roku) i przeprowadzeniu procedur

przyjêcia Planów Dzia³ania

oraz og³oszeniu i przeprowadzeniu

konkursów, co jest planowane

na III lub IV kwarta³ 2007

roku.

Dostêpne œrodki finansow

Na realizacjê PO KL w skali

kraju przeznaczono 11420207059

euro, z czego 85% (9707176000

euro) pochodzi z EFS, natomiast

15% (1713031059 euro) z bud¿etu

pañstwa. Z kwoty tej blisko

60% przekazane zostanie na

poziom wojewódzki w ramach

Priorytetów komponentu regionalnego,

natomiast 40% œrodków

przeznaczono na realizacjê Priorytetów

komponentu centralnego.

Na realizacjê Priorytetów VII

– X przeznaczono dla Podkarpacia

sumê 404919316 euro,

w tym 225216559 euro na

Priorytet VII, 96697413 euro na

Priorytet VIII, 67170132 euro na

Priorytet IX, 15835212 euro na

Priorytet X.

Podzia³ œrodków pomiêdzy

Dzia³ania w ramach Priorytetów

zostanie opracowany w ramach

strategii wdra¿ania Priorytetów

PO KL dla województwa.

Struktura organizacyjna

Podobnie, jak w poprzednim

okresie programowania (2004 –

2006), w systemie wdra¿ania zaplanowano

kilka poziomów

instytucji zaanga¿owanych we

wdra¿anie Programu. Instytucj¹

Zarz¹dzaj¹c¹ PO KL jest Ministerstwo

Rozwoju Regionalnego.

4

Rolê Instytucji Poœrednicz¹cej dla

wszystkich Priorytetów, zgodnie

z przytoczon¹ wy¿ej uchwa³¹,

pe³ni Wojewódzki Urz¹d Pracy

w Rzeszowie. W systemie zarz¹dzania

PO KL przewidziano

mo¿liwoœæ powo³ania Instytucji

Poœrednicz¹cych II stopnia (IP2;

dotychczasowe Instytucje Wdra-

¿aj¹ce) i przekazania im kompetencji

zwi¹zanych z wdra¿aniem

poszczególnych Priorytetów

lub Dzia³añ, jednak na

Podkarpaciu nie skorzystano z tego

rozwi¹zania.

Aby lepiej przygotowaæ siê

do nowych zadañ, w Wojewódzkim

Urzêdzie Pracy w Rzeszowie

przeprowadzono reorganizacjê,

dziêki której dostosowano jego

strukturê do potrzeb zwi¹zanych

z wdra¿aniem PO KL oraz rozdzielono

nowy zakres obowi¹zków

pomiêdzy poszczególne wydzia³y:

1. Powo³any zosta³ Wydzia³ Koordynacji

PO KL (PO), realizuj¹cy

zadania o charakterze systemowym,

wspólne dla wszystkich

Priorytetów, takie jak: opracowywanie

dokumentów programowych

odnosz¹cych siê do ca³ego

komponentu regionalnego PO

KL (np. strategia jego wdra¿ania),

kontrola realizacji projektów oraz

przep³ywów finansowych, prowadzenie

dzia³añ zwi¹zanych

z refundacj¹ œrodków, przygotowywanie

sprawozdañ z Priorytetów,

prowadzenie dzia³añ

zwi¹zanych z promocj¹ i informacj¹

itp.

2. Powo³ane zosta³y 3 wydzia³y

merytoryczne, których zadaniem

bêdzie bezpoœrednie wdra¿anie

poszczególnych Priorytetów:

- Priorytet VII Rynek pracy

otwarty dla wszystkich oraz promocja

integracji spo³ecznej

wdra¿any bêdzie przez Wydzia³

Rozwoju Rynku Pracy i Integracji

Spo³ecznej (PS);

- Priorytet VIII Regionalne kadry

gospodarki oraz X Partnerstwo

na rzecz rozwoju obszarów

wiejskich wdra¿ane bêd¹ przez

Wydzia³ Rozwoju Kadr Regionu

(PR);

- Priorytetu IX Rozwój wykszta³cenia

i kompetencji w regionach

wdra¿any bêdzie przez

Wydzia³ Rozwoju Kszta³cenia

i Kompetencji (PK);

Do kompetencji wydzia³ów

merytorycznych nale¿eæ bêdzie

przygotowywanie czêœci dokumentów

programowych na

poziomie Priorytetów, organizowanie

procesu naboru projektów,

w tym równie¿ przygotowywanie,

og³aszanie i przeprowadzanie

konkursów na realizacjê

projektów, dokonywanie oceny

proponowanych do realizacji

projektów, sporz¹dzanie umów

z Beneficjentami, których projekty

zosta³y wybrane do dofinansowania,

monitorowanie postêpów

realizacji umów, bie¿¹ca

wspó³praca z Beneficjentami

w ramach realizacji projektów,

które uzyska³y dofinansowanie,

prowadzenie rozliczeñ finansowych

projektów i Dzia³añ, przygotowywanie

sprawozdañ z realizacji

wdra¿anych Dzia³añ itp.

Pracê nowopowsta³ych wydzia³ów

koordynuje Wicedyrektor

ds. EFS oraz Dyrektor

WUP.

Dokumenty programowe

Wszystkie dokumenty programowe

dotycz¹ce PO KL umieszczane

na stronie internetowej

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

(www.mrr.gov.pl) oraz Europejskiego

Funduszu Spo³ecznego

(www.efs.gov.pl).

Istnieje mo¿liwoœæ zg³oszenia

uwag na temat ich treœci lub

formy (szczegó³owe informacje

na ten temat oraz formularze

mo¿na œci¹gn¹æ z ww. stron).

Ma³gorzata Kawalec


WDRA¯ANIE ZPORR

Stan wdra¿ania

Dzia³añ 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR

w województwie podkarpackim

W dniu 31 grudnia 2006

roku formalnie zakoñczy³ siê

pierwszy okres programowania

Funduszy Strukturalnych

na lata 2004-2006.

Bardzo wiele projektów

rozpoczêtych w tym okresie

jeszcze trwa, wiele jest jeszcze

nierozliczonych ale mimo to,

jest to dobry czas do sporz¹dzania

pierwszych podsumowañ.

W systemie wdra¿ania funduszy

europejskich dla Dzia³añ

2.1, 2.3 i 2.4 przyjêto tryb konkursowy.

Oznacza to, i¿ uprawnione

podmioty mog¹ ubiegaæ

siê o dofinansowanie ró¿nych

projektów, które spe³niaj¹ okreœlone

kryteria zbie¿ne z celami

okreœlonymi w dokumentach

programowych. Zalet¹ tego systemu

jest mo¿liwoœæ skorzystania

z ogromnego potencja³u organizacyjnego

i innowacyjnego

drzemi¹cego w takich podmiotach

jak stowarzyszenia, fundacje,

firmy szkoleniowe, szko³y

wy¿sze i jednostki naukowe,

samorz¹dy gospodarcze i zawodowe

oraz wiele innych. Pomimo,

i¿ organizacjom tym brakuje

bardzo czêsto doœwiadczenia

w aplikowaniu o dotacje

z Europejskiego Funduszu Spo-

³ecznego oraz w rozliczaniu tego

typu œrodków, to bez skorzystania

z tego potencja³u realizacja

celów wyznaczonych przez

Narodowy Plan Rozwoju oraz

wykorzystanie przyznanych Polsce

funduszy unijnych sta³oby pod

znakiem zapytania.

Pocz¹tkowo jednak, wspó³praca

z projektodawcami nie

uk³ada³a siê najlepiej. Pierwsz¹

najwiêksz¹ trudnoœæ stanowi³o

pokonanie wymogów formalnych.

W 2004 roku jedynie

26,11% wniosków przesz³o

weryfikacjê formaln¹. W kolejnych

latach wdra¿ania by³o

lepiej, w 2005 roku ju¿ 48,56%

sk³adanych projektów spe³nia³o

warunki formalne, a w 2006 roku

a¿ 70,37% wniosków przekazanych

zosta³o do oceny merytorycznej.

Ros³a równie¿ liczba

sk³adanych wniosków oraz ich

merytoryczna jakoϾ. Ostateczni

Odbiorcy wyraŸnie preferowali

Dzia³anie 2.1 skierowane do

pracuj¹cych osób doros³ych.

Niew¹tpliwie zwi¹zane jest to

z tym, i¿ potencjalna grupa beneficjentów

tego dzia³ania okreœlona

w Uzupe³nieniu ZPORR jest

najwiêksza i naj³atwiej do niej

dotrzeæ z ofert¹.

Liczba z³o¿onych wniosków w podziale na poszczególne

Dzia³ania ZPORR

17%

Pierwszy okres programowania

Funduszy Europejskich by³

czasem nauki, zarówno dla

projektodawców, którzy stale

poprawiali jakoœæ sk³adanych

projektów, jak i dla Instytucji

Wdra¿aj¹cej, staraj¹cej siê pomóc

beneficjentom organizuj¹c bezp³atne

szkolenia, a tak¿e og³aszaj¹c

konkursy otwarte, pozostawiaj¹ce

wiêcej czasu na dopracowanie

wniosków.

Pomimo pocz¹tkowych

trudnoœci wspó³praca Wojewódzkiego

Urzêdu Pracy z Ostatecznymi

Odbiorcami, zaowocowa³a

pozytywnymi rezultatami.

Podpisano 100 umów o dofinansowanie

projektów w ramach

Dzia³ania 2.1, 62 umowy w ramach

Dzia³ania 2.3 oraz 23

umowy o dofinansowanie projektu

w ramach Dzia³ania 2.4. Na

podpisanie oczekuje jeszcze dwie

umowy po jednej z 2.3 i 2.4.

Z ogólnej liczby z³o¿onych

wniosków 22,53% projektów

otrzyma³o dofinansowanie. Jeœli

zaœ wzi¹æ pod uwagê tylko

wnioski, które zosta³y pozytywnie

ocenione przez Komisje

Oceny Projektów, to ten wskaŸnik

przekracza 75%.

Wartoœæ podpisanych umów na

koniec grudnia 2006 roku wynios³a

71 830 061,91 z³. Poziom

kontraktacji przyznanych œrodków

w podziale na poszczególne

zadania obrazuje Tabela 2. WartoϾ

alokacji przeliczona jest na

z³otówki po kursie z 28 grudnia

2006.

25%

58%

Dzia³anie 2.1

Dzia³anie 2.3

Dzia³anie 2.4

Zarówno ³¹czna kwota

podpisanych umów jak i wartoœci

wymienione w kolumnie „Kwota

alokacji” mog¹ siê jeszcze zmieniaæ

ze wzglêdu na oszczêdnoœci

jakie wykazuj¹ Ostateczni Odbiorcy

podczas realizacji swoich

projektów, jak te¿ z uwagi na

ró¿nice kursowe.

5


WDRA¯ANIE ZPORR

System finansowania projektów

w ramach Priorytetu II

ZPORR zak³ada prefinansowanie

realizacji projektu poprzez zaliczkow¹

wyp³atê dotacji w miarê

ponoszenia przez Ostatecznego

Odbiorcê wydatków pod warunkiem

prawid³owego rozliczenia

poprzednio otrzymanych transz.

Praktyka pokazuje, ¿e projektodawcy

maj¹ spore problemy ze

spe³nieniem wyœrubowanych

wymagañ dokumentowania

poniesionych kosztów.

Poziom wyp³at w Dzia³aniach

2.3 i 2.4 jest znacznie ni¿szy

ni¿ w przypadku Dzia³ania 2.1,

poniewa¿ wiêkszoœæ projektów

realizowanych w ich ramach rozpoczê³o

siê dopiero pod koniec

2006 roku.

Wydatkowane œrodki prze-

³o¿y³y siê ju¿ dziœ na bezpoœrednie

efekty w postaci szkoleñ,

doradztwa czy te¿ subsydiowanego

zatrudnienia. £¹cznie

w projektach realizowanych

w ramach Dzia³añ 2.1, 2.3 i 2.4

bra³o lub wci¹¿ bierze udzia³

15 303 osoby zamieszkuj¹ce województwo

podkarpackie.

W ramach Dzia³ania 2.1

„Rozwój umiejêtnoœci powi¹zanych

z potrzebami regionalnego

rynku pracy i mo¿liwoœci

kszta³cenia ustawicznego w regionie”,

realizowano g³ównie

projekty skierowane do osób

pracuj¹cych, chc¹cych samodzielnie

podwy¿szyæ swoje

kwalifikacje zawodowe. Najczêœciej

udzielan¹ form¹ wsparcia

w ramach tego dzia³ania by³y

szkolenia ogólne takie jak

jêzykowe czy komputerowe, ale

równie¿ wiele szkoleñ specjalistycznych.

£¹czna liczba osób,

które skorzysta³y lub w dalszym

ci¹gu korzysta z darmowego

wsparcia na dzieñ 31.12.2006

wynios³a 13 434 osób.

W ramach Dzia³ania 2.1

Ostateczni Odbiorcy realizowali

równie¿ projekty, które obejmowa³y

badania i analizy dla

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

478

Tabela 1.

Dzia³anie

Liczba podpisanych umów w stosunku do liczby projektów

z³o¿onych, ocenionych formalnie i merytorycznie

277

130

100

Liczba

207

128

82

59

145

97

37 22

Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu (PLN)

Alokacja 2004-

2006

(wg kursu 3,8305)

Wartoœæ projektów

Ogó³em

w tym EFS

EFS jako

% alokacji

Dzia³anie 2.1 100 27 807 103,38 38 116 895,69 28 435 998,45 102,26

Dzia³anie 2.3 59 14 744 497,22 20 826 983,78 13 567 298,28 92,02

Dzia³anie 2.4 22 10 094 784,61 12 886 182,44 8 431 334,12 83,52

Razem 181 52 646 385,21 71 830 061,91 50 434 630,85 95,80

Tabela 2.

potrzeb regionalnego rynku

pracy. Do koñca 2006 roku

zrealizowano 42 badania i analizy,

zorganizowano 30 seminariów,

spotkañ lub warsztatów,

wydano 8 publikacji. Dzia³ania te

objê³y wszystkie zg³aszaj¹ce chêæ

wspó³pracy instytucje rynku

pracy i placówki oœwiatowe.

830

502

249

2.1 2.3 2.4 Razem

Dzia³anie

WartoϾ

projektów

181

Wartoœæ œrodków

wyp³aconych

projektodawcom

Z³o¿onych wniosków

Pozytywna ocena

formalna

Pozytywna ocena

merytoryczna

Podpisane umowy

Dzia³anie 2.1 38 116 895,69 17 744 543,73 46,55%

Dzia³anie 2.3 20 826 983,78 5 631 972,83 27,04%

Dzia³anie 2.4 12 886 182,44 2 849 373,04 22,11%

Razem 71 830 061,91 26 225 889,60 36,51%

%

Celem Dzia³ania 2.3 „Reorientacja

zawodowa osób odchodz¹cych

z rolnictwa”, skierowanego

do rolników, domowników

oraz osób zatrudnionych

w rolnictwie by³o zwiêkszenie

mo¿liwoœci zatrudnienia dla tych

grup poprzez zmianê kwalifikacji

zawodowych. W projektach tego

typu wziê³o udzia³ ³¹cznie 1 275

osób.

Projekty realizowane w ramach

Dzia³ania 2.4 „Reorientacja za-

6


WDRA¯ANIE ZPORR

wodowa dotkniêtych procesami

restrukturyzacyjnymi” skierowane

by³y do osób zatrudnionych

w przedsiêbiorstwach i sektorach

restrukturyzowanych, zagro¿onych

zwolnieniami lub krótkotrwale

bezrobotnych, zwolnionych

z przyczyn le¿¹cych po

stronie zak³adu pracy. £¹czna

liczba osób, które skorzysta³y lub

w dalszym ci¹gu korzysta z kursów

umo¿liwiaj¹cych zmianê

kwalifikacji zawodowych i innego

wsparcia na dzieñ 31.12.2006

wynios³a 594 osoby.

Zarówno w Dzia³aniu 2.3

jak i 2.4 ostateczna liczba

beneficjentów, którzy skorzystaj¹

z bezp³atnej pomocy bêdzie

znacznie wiêksza. Zwi¹zane jest

to z tym, i¿ wiele projektów

w ramach tych dzia³añ dopiero

siê rozpoczyna.

W ramach realizowanych

projektów Beneficjenci Ostateczni

mogli skorzystaæ z wielu

ró¿nych form wsparcia. W Dzia-

³aniu 2.1 najpopularniejsze by³y

szkolenia a zw³aszcza kursy jêzykowe

(31 projektów) oraz

komputerowe (17 projektów).

W pozosta³ych Dzia³aniach formy

wsparcia by³y bardziej zró¿nicowane

bez tak wyraŸnej dominacji

jednej z nich.

Przedstawione powy¿ej dane

tylko czêœciowo obrazuj¹ jak

du¿a praca zosta³a wykonana

zarówno przez Instytucjê Wdra-

¿aj¹c¹ jak i Projektodawców.

Wiele projektów realizowanych

w ramach II Priorytetu ZPORR

jest w toku i bêdzie trwa³o do

koñca marca 2008 roku.

W tym czasie wsparcie w postaci

doradztwa, szkoleñ, subsydiowanego

zatrudnienia finansowane

z Europejskiego Funduszu

Spo³ecznego otrzymaj¹ kolejni

mieszkañcy Podkarpacia. Efektem

tego bêdzie wzmocnienie

zasobów ludzkich w regionie

oraz wzrost jego konkurencyjnoœci

co przyczyni siê do przyspieszenia

jego rozwoju spo-

³eczno – ekonomicznego.

W kolejnym okresie programowania

funduszy strukturalnych

w latach 2007-2013

Wojewódzki Urz¹d Pracy bêdzie

Instytucj¹ Poœrednicz¹c¹ dla

Programu Operacyjnego Kapita³

Ludzki bêd¹cego nastêpc¹

ZPORR-u, w ramach którego

jeszcze intensywniej bêd¹ prowadzone

dzia³ania nakierowane

na podniesienie jakoœci zasobów

ludzkich na Podkarpaciu.

Mamy nadziejê ¿e doœwiadczenia

ze wspó³pracy pomiêdzy trzema

sektorami: publicznym, prywatnym

i pozarz¹dowym wyniesione

z minionego okresu programowania

zaowocuj¹ w przysz³oœci

w postaci jeszcze lepszej

oferty dla mieszkañców naszego

regionu i przyczyni¹ siê do jego

dalszego rozwoju.

Jacek Œwigoñ

Tabela 3.

Liczba osób, które otrzyma³y wsparcie w podziale na jego rodzaj oraz dzia³ania

Rodzaj wsparcia Dzia³anie 2.1 Dzia³anie 2.3 Dzia³anie 2.4 RAZEM

Us³ugi doradcze 437 494 317 1 248

Szkolenia i kursy 13 124 950 490 14 564

Informacja zawodowa - 244 111 355

Poœrednictwo pracy - 83 111 194

Subsydiowanie

zatrudnienia

- 190 103 293

Praktyki zawodowe 161 - - 161

Studia podyplomowe 60 - - 60

7


DOBRE PRAKTYKI

Szkolenia podwy¿szaj¹ce i dostosowuj¹ce kwalifikacje

zawodowe osób z terenu powiatu kolbuszowskiego.

Jedn¹ z najpopularniejszych

form podnoszenia

swoich umiejêtnoœci s¹ szkolenia

zawodowe z zakresu

kursów informatycznych,

oraz spawania. Wynika to ze

stosunkowo du¿ego zainteresowania

zg³aszanego przez

firmy na spawaczy oraz z tego,

i¿ obs³uga komputera jest

obecnie jedn¹ z podstawowych

umiejêtnoœci potrzebnych

ka¿demu pracuj¹cemu.

W³aœnie tego typu kursy oferowa³o

Stowarzyszenie Na

Rzecz Rozwoju Powiatu

Kolbuszowskiego „NIL”.

W 2005 roku Stowarzyszenie

z³o¿y³o w WUP w Rzeszowie

projekt: „Szkolenia podwy¿-

szaj¹ce i dostosowuj¹ce kwalifikacje

zawodowe osób z terenu

powiatu kolbuszowskiego”.

Po przejœciu oceny

formalnej i merytorycznej

umowa na realizacjê projektu

zosta³a podpisana we

wrzeœniu 2005 r. Okres realizacji

rzeczowej projektu

trwa³ od 1 wrzeœnia 2005 r.

do 31 grudnia 2006 r.

Projekt zak³ada³ przeprowadzenie

dwóch kursów: kurs

informatyczny - ECDL (4 edycje)

- pod patronatem Polskiego

Towarzystwa Informatycznego

w Lublinie oraz spawacz europejski

(równie¿ 4 edycje) - pod

patronatem Politechniki Gliwickiej.

Projekt realizowany by³ w partnerstwie

z Centrum Kszta³cenia

Praktycznego w Kolbuszowej.

G³ównym celem projektu by³o

podwy¿szenie i dostosowanie

kwalifikacji zawodowych pracuj¹cych

osób doros³ych zamieszkuj¹cych

teren powiatu

kolbuszowskiego z w³asnej

inicjatywy zg³aszaj¹cych chêæ

podwy¿szenia i dostosowania

kwalifikacji zawodowych do

zmian organizacyjnych i technologicznych

nowoczesnej gospodarki

rynkowej. Projektem

zosta³o objêtych ³¹cznie 72 Beneficjentów

Ostatecznych z powiatu

kolbuszowskiego. Szkolenia

z ECDL obejmowa³y 120

godzin i prowadzone by³y

w ma³ych 12 osobowych grupach.

Natomiast kurs spawacza

europejskiego prowadzony by³

w grupach 6 osobowych i obejmowa³

190 godzin podzielonych

na dwie czêœci: czêœæ

teoretyczn¹ - 28 godzin i czêœæ

praktyczn¹ - 162 godziny.

Podczas szkoleñ Beneficjenci

Fot. The Audiovisual Library of the European Commision

8


DOBRE PRAKTYKI

Ostateczni mieli zapewniony

poczêstunek, materia³y szkoleniowe

i biurowe oraz materia³y

do æwiczeñ.

W ramach projektu przeszkolono

40 mê¿czyzn i 32 kobiety,

zrealizowano 1240 godzin

szkoleniowych z czego

1 088 praktycznych i 152 teoretycznych.

Projektodawca zak³ada³,

i¿ szkolenia ukoñczy 90%

uczestników, z czego 5% podejmie

dalsze kszta³cenie.

Wszyscy Beneficjenci Ostateczni

zakoñczyli udzia³ w projekcie

zdaj¹c pozytywnie egzaminy

koñcowe i uzyskuj¹c odpowiednie

zaœwiadczenia i certyfikaty.

Na podstawie monitoringu

wykonanego dla Beneficjentów

Ostatecznych I i II edycji

szkoleñ stwierdzono, i¿ trzech

BO zmieni³o miejsce zatrudnienia

a piêtnastu BO podjê³o

dalsze kursy i szkolenia.

W dniu 28 grudnia 2006 r.

odby³a siê konferencja podsumowuj¹ca

projekt z udzia³em

przedstawicieli w³adz samorz¹dowych

i lokalnych instytucji,

Stowarzyszenia NIL,

Centrum Kszta³cenia Praktycznego

– partnera projektu, trenerów

szkoleñ oraz Beneficjentów

Ostatecznych. Realizacja projektu

przyczyni³a siê do podniesienia

jakoœci zasobów ludzkich,

zwiêkszenia mobilnoœci

zawodowej beneficjentów,

zaspokojenia aspiracji zawodowych,

oraz uzyskania przez BO

nowych umiejêtnoœci.

Jak mówi Pan Jacek Sitko

kierownik projektu Stowarzyszenie

jest zadowolone z rezultatów

projektu jak i doœwiadczeñ

które samo naby³o

podczas jego realizacji. „Zdajemy

sobie sprawê, jak bardzo

wa¿ne s¹ uprawnienia i certyfikaty,

których zdobycie wi¹-

¿e siê z poniesieniem znacznych

kosztów. Zaproponowane

rodzaje kursów koñczy³y siê

mo¿liwoœci¹ uzyskania dokumentów

uznawanych w krajach

Unii Europejskiej.

Dziêki uczestnictwu w kursach

czêœæ pracowników podnios³a

swoje kwalifikacje i umocni³a

swoj¹ pozycjê na zajmowanym

stanowisku, kilka osób zmieni³o

stanowisko pracy na bardziej

satysfakcjonuj¹ce, a dwie osoby

za³o¿y³y w³asn¹ dzia³alnoœæ

gospodarcz¹. Przede wszystkim

cieszy nas du¿e zaanga¿owanie

uczestników w trakcie prowadzonych

zajêæ i pozytywnie

zdane egzaminy. Jest to dla nas

ogromny sukces i powód do

satysfakcji.”

By³ to pierwszy projekt którego

realizacjê NIL rozpocz¹³ w ramach

2 Priorytetu ZPORR.

Uzmys³owi³ on cz³onkom i pracownikom

Stowarzyszenia jak

du¿y jest popyt zwi¹zany z inwestowaniem

w kadry. „Liczba

osób zg³aszaj¹cych siê do

udzia³u w szkoleniach dwukrotnie

przewy¿sza³a liczbê

miejsc na kursach. Sta³o siê to

dla nas bardzo cenn¹ wskazówk¹

do planowania przysz-

³ych rodzajów kursów i szkoleñ.

Fot. The Audiovisual Library of the European Commision

W trakcie realizacji projektu

zaobserwowaliœmy równie¿, i¿

przyjêty przez nas sposób organizacji

jest bardzo dobry i z powodzeniem

stosujemy go w realizacji

innych projektów.”

Jak siê okazuje projekt sta³

siê równie¿ motorem dalszych

dzia³añ. „Zakoñczenie realizacji

projektu uwieñczone tak du-

¿ym sukcesem jest dla nas bodŸcem

do realizacji przysz³ych

projektów skierowanych do

osób pracuj¹cych. Mamy ju¿

kolejne pomys³y, które staramy

siê odpowiednio przygotowaæ

do realizacji.

Ogromne zainteresowanie

potencjalnych odbiorców

i zg³aszane potrzeby szkoleniowe

powoduj¹, ¿e nasze

plany szkoleniowe staj¹ siê

bardziej „ambitne”, a przez to

ciekawsze i korzystne nie tylko

dla naszych bezpoœrednich

odbiorców, ale ca³ej lokalnej

gospodarki.” – mówi Jacek Sitko.

Piotr Cyrulik

9


AKTUALNOŒCI

Mo¿liwoœæ aneksowania

umów

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie

Rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju

Regionalnego z dnia 10

listopada 2006 r. uchylaj¹cego

rozporz¹dzenie w sprawie wzorów

umów o dofinansowanie

projektów realizowanych w ramach

ZPORR 2004-2006 (Dz. U.

Nr 213, poz. 1565) oraz opublikowaniem

nowych umów

wprowadzonych Komunikatem

Ministra Rozwoju Regionalnego

z dnia 16 listopada 2006 r.

w sprawie wzorów umów o dofinansowanie

projektów realizowanych

w ramach ZPORR

2004-2006 (M.P. Nr 84, poz.

856), w przypadku umów zawartych

przed dat¹ wejœcia

w ¿ycie ww. aktów prawnych,

mo¿liwe jest aneksowanie tych

umów o zapisy nowych umów

wprowadzonych Komunikatem

Ministra Rozwoju Regionalnego

z dnia 16 listopada 2006 r. pod

warunkiem przyjêcia w ca³oœci

zapisów nowych umów.

W przypadku aneksowania

umów dla projektów realizowanych

w ramach Priorytetu

2 ZPORR zawartych przed dat¹

wejœcia w ¿ycie ww. aktów

prawnych, dopuszcza siê utrzymanie

ustanowionych uprzednio

zabezpieczeñ zwrotu nieprawid³owo

wydatkowanych

œrodków oraz zwi¹zane z tym

wprowadzenie w § 11 ust. 1 nowego

wzoru umowy zapisu

dotycz¹cego form zabezpieczeñ

zastosowanych w poprzednim

wzorze umowy.

Uaktualnione instrukcje wype³niania

wniosków o p³atnoœæ

Od 10 stycznia 2007 r. obowi¹zuj¹

uaktualnione instrukcje

wype³niania wniosków o p³atnoœæ:

1. Instrukcja obowi¹zuj¹ca do

"Wniosku beneficjenta o p³atnoœæ"

dla projektu finansowanego

z EFS dla umów o dofinansowanie

obowi¹zuj¹cych

od 9 grudnia 2006 r;

2. Instrukcja do „Wniosku beneficjenta

o p³atnoœæ” dla projektu

finansowanego z EFS dla

umów o dofinansowanie

obowi¹zuj¹cych do 9 grudnia

2006 r.

Powy¿sze instrukcje mo¿na pobraæ

na stronie internetowej

www.wup-rzeszow.pl/zporr.

Oznaczenie faktur

Zgodnie z wymogiem Komisji

Europejskiej adnotacja „Projekt

jest wspó³finansowany ze œrodków

Europejskiego Funduszu

Spo³ecznego oraz ze œrodków

bud¿etu pañstwa” powinna byæ

umieszczona na pierwszej stronie

orygina³u faktury (dokumentu

ksiêgowego) przed jej

skopiowaniem.

Informacja dot. udzia³u osób

samozatrudnionych i prowadz¹cych

dzia³alnoœæ gospodarcz¹

w projektach ZPORR

Instytucja Zarz¹dzaj¹ca ZPORR

przedstawi³a interpretacjê Dyrekcji

Generalnej ds. Zatrudnienia,

Spraw Spo³ecznych

i Równych Szans Komisji Europejskiej

zgodnie, z któr¹

mo¿liwy jest udzia³ osób samozatrudnionych

w ramach projektów

realizowanych w Dzia-

³aniach 2.1 i 2.4 ZPORR.

Opisana w pismach sytuacja

w szczególnoœci dotyczy³a

udzia³u lekarzy i lekarzy dentystów

oraz pielêgniarek i po-

³o¿nych - zgodnie z przedstawion¹

interpretacj¹ przy zachowaniu

otwartych regu³

rekrutacji do projektu osoby

takie mog¹ braæ udzia³ w projektach.

Jednoczeœnie, maj¹c na uwadze

zasadê równego traktowania

wszystkich potencjalnych Beneficjentów

Ostatecznych, równie¿

osoby spoza ww. grup zawodowych

œwiadcz¹ce pracê

jako samozatrudnieni bêd¹ mog³y

braæ udzia³ w projektach.

Jednak¿e nale¿y mieæ na uwadze,

i¿ zgodnie z charakterem

wsparcia udzielanego w ramach

Dzia³añ 2.1 i 2.4 ZPORR (to jest

wspieranie rozwoju kompetencji

zawodowych osób pracuj¹cych)

za osoby samozatrudnione

nale¿y uznaæ osoby

pracuj¹ce na w³asny rachunek

oraz osoby, które œwiadcz¹ pracê

poza stosunkiem pracy na

podstawie umowy na wy³¹cznoœæ

dla jednego pracodawcy.

W przypadku Dzia³ania 2.1

obowi¹zuj¹ca aktualnie w Uzupe³nieniu

ZPORR definicja pracuj¹cych

osób doros³ych uniemo¿liwia

zakwalifikowanie

osób samozatrudnionych (poza

grupami Beneficjentów Ostatecznych

uwzglêdnionych odrêbnie

w zapisach Uzupe³nienia

ZPORR, to jest lekarzy i lekarzy

dentystów oraz pielêgniarek

i po³o¿nych). Maj¹c na uwadze

powy¿sze Instytucja Zarz¹dzaj¹ca

ZPORR przygotowa³a stosown¹

zmianê w zapisach Uzupe³nienia

ZPORR, która zosta³a

zaakceptowana w trybie obiegowym

przez Komitet Monitoruj¹cy

ZPORR uchwa³¹ Nr

1/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r.

Aktualnie prowadzone s¹ prace

legislacyjne niezbêdne dla przyjêcia

zmian w zapisach Uzupe³nienia

ZPORR. Przewiduje siê,

¿e zmienione rozporz¹dzenie

wejdzie w ¿ycic pod koniec

pierwszego kwarta³u 2007 r.

Zmiana, o której mowa powy-

¿ej, polega na usuniêciu definicji

pracuj¹cych osób doros-

³ych. Tym samym, po wejœciu

w ¿ycie zmian, Beneficjenci

Koñcowi - maj¹c na uwadze

10


AKTUALNOŒCI

charakter udzielanego wsparcia

i specyfikê potrzeb poszczególnych

grup zawodowych

- bêd¹ mogli uwzglêdniaæ

osoby samozatrudnione w projektach.

W odpowiedzi na zapytania

dotycz¹ce udzia³u w projektach

osób, które jednoczeœnie

pracuj¹ w oparciu

o umowê o pracê oraz prowadz¹

w³asn¹ dzia³alnoœæ

gospodarcz¹ poinformowano,

i¿ do czasu wejœcia w ¿ycie

zmian do Uzupe³nienia ZPORR

podstawowym kryterium rekrutacji

do projektu jest posiadanie

statusu pracuj¹cej

osoby doros³ej zgodnie z definicj¹

zawart¹ w UZPORR.

Zgodnie z powy¿szym osoba

samozatrudniona mo¿e zostaæ

objêta wsparciem w projekcie

wy³¹cznie, jeœli posiada status

pracuj¹cej osoby doros³ej i spe³nia

kryteria okreœlone dla rekrutacji

w ramach projektu

zgodnie z charakterem oferowanego

wsparcia.

W przypadku Dzia³ania 2.4

udzia³ osób samozatrudnionych

w projektach nie wymaga

wprowadzania zmian w zapisach

Uzupe³nienia ZPORR.

Maj¹c na uwadze charakter

wsparcia oferowanego w ramach

Dzia³ania 2.4, którego

celem jest wspieranie osób

zagro¿onych utrat¹ pracy w wyniku

procesów restrukturyzacyjnych,

Beneficjent Koñcowy

- uwzglêdniaj¹c ka¿dorazowo

specyfikê projektu i grupy docelowej

oraz dotychczasowe

wytyczne dotycz¹ce Dzia³ania

2.4 - mo¿e uznaæ osoby samozatrudnione

za uprawnione do

uzyskania wsparcia.

Mo¿liwoœæ obejmowania

wsparciem osób samozatrudnionych

uzale¿niona bêdzie

od ujêcia tej grupy osób we

wniosku aplikacyjnym z³o¿onym

w odpowiedzi na konkurs

w ramach dzia³ania 2.1 ZPORR.

Zmiana struktury organizacyjnej

WUP w Rzeszowie

W zwi¹zku z rozpoczêciem

przygotowañ do wdra¿ania

Programu Operacyjnego Kapita³

Ludzki od 22 stycznia 2007

roku zmieniona zosta³a struktura

organizacyjna Urzêdu.

W ramach nowej struktury za

prawid³owe wdra¿anie PO KL

oraz ZPORR i SPO RZL s¹

odpowiedzialne nastêpuj¹ce

Wydzia³y:

- Wydzia³ Koordynacji PO KL,

który bêdzie pe³ni³ rolê instytucji

poœrednicz¹cej;

- Wydzia³ Rozwoju Kadr Regionu,

który zajmowaæ siê bêdzie

Priorytetami VIII Regionalne

Kadry Gospodarki i Priorytetem

X Partnerstwo na rzecz

rozwoju obszarów wiejskich.

Ponadto Wydzia³ ten bêdzie odpowiedzialny

za kontynuowanie

wdra¿ania projektów

w ramach ZPORR;

- Wydzia³ Rozwoju Rynku Pracy

i Integracji Spo³ecznej, odpowiedzialny

bêdzie za wdra¿anie

priorytetu VII Rynek pracy

otwarty dla wszystkich oraz

promocja integracji spo³ecznej

PO KL, a tak¿e realizacjê projektów

w ramach SPO RZL;

- Wydzia³ Rozwoju Kszta³cenia

i Kompetencji. Do jego obowi¹zków

bêdzie nale¿a³o wdra-

¿anie Priorytetu IX - Rozwój

wykszta³cenia i kompetencji

w regionach PO KL.

Szczegó³owe informacje o zadaniach

ka¿dego z ww. wydzia³ów

znajduj¹ siê na stronie

internetowej WUP w Rzeszowie

pod adresem internetowym:

www.wup-rzeszów.pl

Zmiany w instrukcji do

wniosku o p³atnoœæ

W dniu 20 grudnia 2006 r. opublikowana

zosta³a nowa wersja

Instrukcji do Wniosku beneficjenta

o p³atnoœæ w ramach

Priorytetu 2 z wy³¹czeniem

Dzia³ania 2.5.

Zakres najwa¿niejszych zmian

w Instrukcji do wniosku obejmuje:

1. Tabela 21 jest wype³niana

przez instytucjê przyjmuj¹c¹

wniosek po zatwierdzeniu

wniosku beneficjenta o p³atnoœæ.

2. Wprowadzenie bardziej

elastycznej mo¿liwoœci grupowania

wydatków w projekcie

na potrzeby tabeli 20 wniosku

o p³atnoœæ.

Wed³ug nowej instrukcji beneficjent

nie wype³nia punktu

(16_), (23_), (24_) wniosku

o p³atnoœæ oraz w punkcie (20_)

w tabeli nie wype³nia siê kolumny

3, 4, 5, 7 i 9. Nowa

instrukcja zawiera równie¿

zmodyfikowan¹ Tabelê rozliczenia

otrzymanych transz

dofinansowania.

Nast¹pi³a tak¿e zmiana przy

opisie dokumentów; zgodnie

z wymogiem Komisji Europejskiej

adnotacja „Projekt jest

wspó³finansowany ze œrodków

Europejskiego Funduszu Spo-

³ecznego oraz ze œrodków

bud¿etu pañstwa” powinna byæ

umieszczona na pierwszej

stronie orygina³u dokumentów

(przed skopiowaniem).

11


REALIZACJA PROJEKTU

Zasady wprowadzania zmian

w trakcie realizacji projektu

W trakcie pisania projektu

odnosimy wra¿enie, ¿e jest on

idealny. Tymczasem ocena formalna

i merytoryczna uzmys³awia

nam, ¿e bêd¹ potrzebne

poprawki. Przed podpisaniem

umowy nie mo¿na dokonywaæ

w projekcie ¿adnych zmian.

Pisz¹c projekt podchodziliœmy

do problemów, jakie mog¹ siê

pojawiæ w trakcie realizacji

projektu, w sposób teoretyczny.

Jednak trudno jest przewidzieæ,

co naprawdê siê wydarzy.

Dlatego te¿ istnieje mo¿liwoœæ

wprowadzania zmian w projekcie.

Modyfikacje projektu s¹

dopuszczalne tylko wtedy, gdy

nie wypaczaj¹ przebiegu i sensu

przedsiêwziêcia, na które dostaliœmy

wsparcie publiczne.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e Beneficjent

ma obowi¹zek informowaæ

Instytucje Wdra¿aj¹c¹

o planowanym wprowadzeniu

zmian minimum 1 miesi¹c

przed zakoñczeniem

projektu, na które to Wojewódzki

Urz¹d Pracy w Rzeszowie

mo¿e, ale nie musi siê

zgodziæ.

Zg³aszanie zmian powinno

nastêpowaæ w formie pisemnej.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿da

zmiana powinna byæ silnie

umotywowana, gdy¿ tylko takie

mog¹ zostaæ zatwierdzone

przez Instytucjê Wdra¿aj¹c¹.

Ponadto musz¹ byæ one niezbêdne

do prawid³owej realizacji

projektu. Przy podejmowaniu

decyzji Instytucja Wdra-

¿aj¹ca bierze pod uwagê kilka

czynników, przede wszystkim:

przes³anki, które mia³y wp³yw

na wybór projektu lub te¿ na

rezultaty projektu. Beneficjentowi

Koñcowemu przys³uguje

14 dni na podjêcie decyzji. Brak

wyra¿enia sprzeciwu w tym

terminie oznacza pozwolenie

na dokonanie zmian.

Wszelkie zmiany w projekcie

odnosz¹ siê do pierwszej

zaakceptowanej wersji wniosku,

tote¿ ka¿dorazowe zmiany,

podlegaj¹ sumowaniu. Oznacza

to, ¿e wartoœæ finansowa ka¿dej

kolejnej zmiany dodawana jest

do poprzednich. W momencie,

gdy suma zmian przekroczy

15%, sporz¹dzany jest aneks do

umowy. Trzeba pamiêtaæ, ¿e

w wyniku dokonanych zmian

kwota dofinansowania nie mo-

¿e ulec zwiêkszeniu, a jedynie

zmniejszeniu.

Zmiany wymagaj¹ce zatwierdzenia

przez Beneficjenta

Koñcowego w formie aneksu

do umowy

Do grupy tej nale¿y m.in.:

zmiana rachunku bankowego

Beneficjenta, zmiana terminu

realizacji projektu, tj. przesuniêcie

w czasie momentu rozpoczêcia

realizacji projektu. Ponadto

do tego rodzaju zmian

nale¿¹ przesuniêcia miêdzy

g³ównymi kategoriami wydatków,

które przekraczaj¹ 15%

ca³kowitej wartoœci projektu

przedstawionej we wniosku.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zmiana

taka mo¿e wi¹zaæ siê z obni-

¿eniem wartoœci dofinansowania

ze wzglêdu na obni¿one

koszty bezpoœredniego udzia³u

Beneficjentów Ostatecznych

w projekcie, a Ostateczny Odbiorca

powinien przedstawiæ

analizê wp³ywu obni¿enia liczby

Beneficjentów Ostatecznych

na wdra¿anie danego projektu.

Decyzjê o zmniejszeniu wysokoœci

dofinansowania podejmuje

ka¿dorazowo Instytucja

Wdra¿aj¹ca.

Dodatkowo zmiany zak³adanych

produktów realizacji projektu

przekraczaj¹ce 15% ich

wartoœci, wynikaj¹ce z przyczyn

innych ni¿ zmniejszenie lub

zwiêkszenie wydatków w wyniku

przeprowadzenia postêpowania

o udzielenie zamówienia

równie¿ wymagaj¹ wprowadzenia

ich w formie Aneksu do

umowy.

Zmiany wymagaj¹ce pisemnej

akceptacji przez Beneficjenta

Koñcowego, bez koniecznoœci

aneksowania

umów o dofinansowanie realizacji

projektów

Do powy¿ej wskazanej

grupy zaliczamy m. in. zwiêkszenia

wydatków zwi¹zanych

z personelem projektu nie przekraczaj¹ce

15% ca³kowitej wartoœci

projektu. W przypadku zaistnienia

takiej sytuacji Beneficjent

[Ostateczny Odbiorca]

ka¿dorazowo musi skrupulatnie

przemyœleæ koniecznoœæ zmian

albowiem podlegaj¹ one dok³adnej

analizie przez Beneficjenta

Koñcowego. Akceptowane

s¹ jedynie te uzasadnione

i niezbêdne dla prawid³owej realizacji

projektu. Zmiany w sk³adzie

kadry projektu lub trenerów,

uprzednio zatwierdzonych

przez Komisjê Oceny Wniosków

b¹dŸ WUP, nale¿¹ do

czêstych. Gdy zachodzi takowa

koniecznoœæ musimy pamiêtaæ,

aby proponowane przez nas

osoby posiada³y wykszta³cenie

kierunkowe i minimum roczny

12


REALIZACJA PROJEKTU

sta¿ pracy, a ponadto charakteryzowa³y

siê co najmniej identycznymi

kwalifikacjami, jak

osoby przez nie zastêpowane.

Akceptacji Instytucji Wdra¿aj¹cej

wymagaj¹ przesuniêcia

pomiêdzy g³ównymi kategoriami

wydatków, np. przesuniêcie

œrodków z podkategorii:

Koszt us³ug zwi¹zanych z promocj¹

projektu – og³oszenia

prasowe i plakaty do podkategorii:

Koszty materia³ów æwiczeniowych

na szkoleniu, nie

przekraczaj¹ce 15% ca³kowitej

wartoœci danej kategorii g³ównej.

Do zmian wymagaj¹cych

pisemnej zgody przez Beneficjenta

Koñcowego zaliczamy

tak¿e wprowadzenie nowej lub

usuniêcie istniej¹cej podkategorii

wydatków w ramach

g³ównych kategorii wydatków,

jak równie¿ wprowadzenie nowej

formy wsparcia, przy czym

ogólna wartoœæ dofinansowania

nie mo¿e ulec zwiêkszeniu.

Analogicznie akceptacji podlega

usuniêcie jednej z planowanych

form wsparcia. Zmiana

taka mo¿e poci¹gaæ za sob¹

zmniejszenie wysokoœci dofinansowania.

Pisemnej akceptacji przez

Beneficjenta Koñcowego, bez

koniecznoœci aneksowania

umowy o dofinansowanie realizacji

projektu wymagaj¹ równie¿

zmiany merytoryczne, które

mog¹ mieæ wp³yw na ocenê

projektu (zmiana podmiotowa

w obrêbie partnerstwa, zmiana

osób odpowiedzialnych za

zarz¹dzanie projektem).

W momencie, gdy zachodzi

koniecznoϾ wprowadzenia

nieplanowanej zmiany

do projektu, przesy³amy do

Beneficjenta Koñcowego pismo

z jej uzasadnieniem, po czym

podejmuje on decyzjê o jej

akceptacji b¹dŸ odrzuceniu,

kieruj¹c siê zachowaniem celu,

charakteru projektu oraz jego

zgodnoœci z Programem.

W zale¿noœci od charakteru

zmiany Wojewódzki Urz¹d Pracy

w Rzeszowie zobowi¹zuje

nas do przes³ania uaktualnionej

wersji wniosku o dofinansowanie

realizacji projektu (w formie

papierowej i elektronicznej)

lub/i uaktualnionego

za³¹cznika do wniosku (bud¿et,

harmonogram rzeczowo-finansowy,

harmonogram realizacji

projektu).

Czêsto pope³nianym b³êdem

przez Beneficjentów, rodz¹cym

wiele pretensji i roszczeñ, jest

dokonanie pewnej zmiany

w projekcie, a dopiero w drugiej

kolejnoœci poinformowanie

o tym Instytucji Wdra¿aj¹cej.

Takie postêpowanie jest nara-

¿one na poniesienie przez Beneficjenta

wydatków niekwalifikowanych.

Sytuacja taka zosta³a

zobrazowana na poni¿szym

przyk³adzie.

Dokonujemy w projekcie zmiany

osoby zatrudnionej na stanowisku

trenera w miesi¹cu

wrzeœniu. O zaistnia³ym fakcie

informujemy Instytucjê Wdra¿aj¹c¹

(b¹dŸ ona sama stwierdza

dokonanie zmiany na podstawie

weryfikacji wniosku o p³atnoœæ)

w grudniu. Œrodki pieniê¿ne,

wi¹¿¹ce siê z t¹ zmian¹,

zostan¹ uznane za wydatki kwalifikowane

dopiero od grudnia,

oczywiœcie po wczeœniejszym

zaakceptowaniu owej zmiany

przez Beneficjenta Koñcowego.

Koszty poniesione od wrzeœnia

do listopada uznane zostan¹ za

wydatki niekwalifikowane.

Jeszcze wiêksze koszty poniesiemy,

gdy Instytucja Wdra¿aj¹ca

nie wyrazi zgody na zmianê,

któr¹ my wprowadziliœmy

ju¿ „w ¿ycie”!

Aby unikn¹æ wy¿ej opisanych

komplikacji wystarczy

tylko zastosowaæ siê do zasad

informowania Beneficjenta

Koñcowego o proponowanych

zmianach.

Olimpia Lis

Agnieszka Mi¹sik

Tabela 1 Przyk³adowa prezentacja zmian wprowadzonych w bud¿ecie w formie tabelarycznej:

Podkategorie wydatków

6.1.1.3.11 Reklama i promocja

- plakaty reklamowe

6.1.1.2.12 Reklama i promocja

- Ulotki reklamowe

Stan po

Stan przed

zmianach

zmiana (w PLN)

(w PLN)

Zmiana

4500,00 3050,00 -1450,00

1000,00 2450,00 1450,00

Sumaryczna wartoœæ przesuniêæ 0,00

13


FINANSE

O czym nale¿y pamiêtaæ przy dokumentowaniu wydatków

Czêœæ III – „Inne wydatki”

(do dnia rozpoczêcia projektu),

– tabela amortyzacji sprzêtu.

Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e suma

wydatków na sprzêt - w³¹czaj¹c

w to zakup, wartoœæ odpisów

amortyzacyjnych, koszty leasingu,

wynajmu sprzêtu – nie mo¿e byæ

wy¿sza ni¿ 10% ca³kowitych wydatków

kwalifikowalnych projektu.

Fot. A. Miklicz

Ostatnia czêœæ artyku³u

o sposobie dokumentowania

wydatków, po wczeœniejszych

przybli¿aj¹cych koszty personelu

projektu oraz Beneficjentów

Ostatecznych, dotyczyæ

bêdzie wydatków z kategorii

„Inne”.

Generalna zasada jest niezmienna

– pomoc na rzecz Beneficjenta

odnosi siê do wydatków

faktycznie poniesionych i potwierdzonych

przez niego za pomoc¹

odpowiednich dokumentów. Co

do zasady tymi dokumentami s¹

otrzymane faktury z kopiami

dowodów zap³aty. Jeœli nie jest to

mo¿liwe, p³atnoœci potwierdza siê

dokumentami rachunkowymi o równowa¿nej

wartoœci dowodowej.

Kategoria „Inne” w bud¿ecie

wniosku zawiera szerok¹ gamê

wydatków. Poni¿ej przedstawiamy

te, które s¹ najczêœciej ujmowane

przez projektodawców w bud¿ecie

wniosku.

Zakup i amortyzacja sprzêtu

Koszty zakupu sprzêtu mog¹ byæ

uznane za wydatek kwalifikowalny

tylko wtedy, gdy dotycz¹

sprzêtu niezbêdnego dla prawid³owej

realizacji projektu i s¹

bezpoœrednio zwi¹zane z celem

projektu. Dowodem poniesienia

wydatku jest faktura wraz z potwierdzeniem

zap³aty. Dodatkowo

do wniosku o p³atnoœæ nale¿y

do³¹czyæ protokó³ pomiêdzy

sprzedaj¹cym a kupuj¹cym, podpisany

przez obie strony.

Natomiast koszt amortyzacji wyposa¿enia

mo¿e byæ uznany za

kwalifikowalny, gdy spe³nione s¹

nastêpuj¹ce warunki:

- dotacja krajowa lub wspólnotowa

nie s³u¿y³a nabyciu w ca³oœci œrodka

trwa³ego,

- koszt amortyzacji obliczany jest

zgodnie z zasadami rachunkowoœci,

- koszt odnosi siê wy³¹cznie do

okresu wspó³finansowania danego

projektu (ogólny okres kwalifikowalnoœci

wydatków w odniesieniu

do dzia³ania, w ramach którego

dany projekt zosta³ zrealizowany).

W zwi¹zku z tym, w przypadku

amortyzacji sprzêtu dokumentami

potwierdzaj¹cymi wydatek bêd¹:

– faktura zakupu,

– oœwiadczenie, ¿e zakupiony

sprzêt nie pochodzi z dotacji krajowej

lub wspólnotowej,

– ewidencja œrodków trwa³ych

Korzystanie z pomieszczeñ i ich

utrzymanie

W przypadku wydatków ponoszonych

na op³aty zwi¹zane z u¿ytkowaniem

lokalu (czynsz, pr¹d,

gaz, itp.), w którym instytucja

prowadzi równie¿ inne dzia³ania

i projekty, mo¿liwe jest rozliczenie

w ramach projektu takiej czêœci

tych wydatków, która przypada

proporcjonalnie do skali dzia³alnoœci

na realizacjê tego w³aœnie

projektu.

Koszt utrzymania i korzystania

z pomieszczeñ Beneficjenta przeznaczonych

do realizacji projektu,

bêdzie udokumentowany faktur¹

wraz z potwierdzeniem zap³aty.

Dodatkowo w opisie dokumentu

nale¿y szczegó³owo podaæ sposób

wyliczenia wydatków w czêœci

przypadaj¹cej do zaanga¿owania

w projekt. Sposób wyliczenia

nale¿y przechowywaæ wraz z ca³¹

dokumentacj¹ finansow¹ projektu.

Koszty us³ug ksiêgowych,

szkoleniowych, doradczych,

prawnych

P³atnoœæ z tytu³u wykonania

kontraktu przez firmê realizuj¹c¹

dane dzia³ania musi byæ oparta

o realne wyliczenie. Poniesione

koszty musz¹ byæ udokumentowane

– dowodem bêdzie faktura

lub rachunek ze szczegó³owym

opisem wraz z dowodem zap³aty.

Faktura lub rachunek mo¿e przedstawiaæ

ogólny opis za zrealizowan¹

us³ugê, jednak wówczas nale¿y

do niej do³¹czyæ zestawienie

wydatków sk³adaj¹cych siê na

kwalifikowaln¹ kwotê (bez podawania

poszczególnych wartoœci).

14


FINANSE

Op³aty bankowe s¹ kwalifikowalne

ze wzglêdu na fakt, i¿

umowa dofinansowania nak³ada

na Beneficjenta obowi¹zek otwarcia

jednego lub wiêcej rachunków

bankowych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e

kwalifikowalne s¹ wy³¹cznie op³aty

zwi¹zane z otwarciem i prowadzeniem

rachunku.

Nie s¹ kosztem kwalifikowalnym

op³aty pobierane za przelewy i inne

operacje finansowe w ramach

konta, chyba ¿e op³aty za dokonywanie

przelewów nale¿¹ do

op³at administracyjnych, zwi¹zanych

z prowadzeniem rachunku.

Dowodem poniesienia wydatku

jest Wyci¹g Bankowy potwierdzaj¹cy

pobranie przez bank op³aty za

prowadzenie rachunku.

Ubezpieczenie i koszty materia-

³ów dydaktycznych uczestników

Ubezpieczenie uczestników projektu

bêdzie kosztem kwalifikowalnym,

o ile wymaga tego

specyfika szkolenia. Dokumentami

potwierdzaj¹cymi poniesienie

wydatku bêdzie polisa wraz z dowodem

zap³aty. Dodatkowo do

polisy nale¿y do³¹czyæ wykaz osób

objêtych ubezpieczeniem.

Koszt materia³ów dydaktycznych

dla BO równie¿ dokumentujemy

za pomoc¹ faktury i dowodu zap³aty.

Nale¿y pamiêtaæ o do³¹czeniu

potwierdzenia odebrania tych

materia³ów przez BO. Na potwierdzeniu

powinien siê znaleŸæ

wykaz materia³ów, które uczestnik

projektu otrzymuje, np. w przypadku

podrêczników – ich tytu³y.

Do wydatków najczêœciej ujmowanych

w kategorii „Inne” nale¿¹ te,

zwi¹zane z promocj¹ i informacj¹

projektu (np. przygotowanie

i druk plakatów, ulotek

reklamowych, promocja w mediach).

Dokumentem potwierdzaj¹cym

poniesienie wydatku jest

faktura wraz z dowodem zap³aty.

W przypadku og³oszeñ w prasie,

wskazane jest aby w opisie

dokumentu podaæ daty ich

wydrukowania.

Istotne jest, by do wniosku nie

do³¹czaæ dokumentów, które

bezpoœrednio nie stanowi¹ dowodu

na poniesienie wydatku.

Pozosta³e dokumenty Beneficjent

musi przechowywaæ na miejscu,

aby w przypadku kontroli mo¿liwe

by³o potwierdzenie kwalifikowalnoœci

niektórych wydatków.

Dotyczy to np.:

- biletów (w przypadku zwrotu

kosztów dojazdu beneficjenta

ostatecznego),

- kopii Certyfikatów ukoñczenia

szkoleñ,

- decyzji o przyznaniu dodatku

szkoleniowego lub skierowanie na

szkolenia,

- umów cywilno-prawnych,

- ksi¹¿ki nadawczej,

- ksi¹¿ki przychodów i rozchodów.

W ka¿dym przypadku nale¿y

pamiêtaæ o tym, ¿e

wszystkie faktury, rachunki lub

inne dokumenty ksiêgowe o równowa¿nej

wartoœci dowodowej

nale¿y opisywaæ w okreœlony

sposób, któremu poœwiêci³yœmy

artyku³y w poprzednich

numerach Biuletynu.

Beata Przepióra

Iwona Idzik-Maciej

PROJEKT 1.1 SPO RZL

Podnosimy w³asne kwalifikacje

Wejœcie do Unii Europejskiej

by³o jedn¹ z przyczyn wzrostu

odpowiedzialnoœci WUP (jako

Instytucji Wdra¿aj¹cej) w zakresie

zarz¹dzania projektami

finansowanymi ze œrodków

EFS. WUP w Rzeszowie pe³ni te¿

rolê poœrednika pracy na poziomie

miêdzynarodowym oraz

zajmuje siê poradnictwem zawodowym

na potrzeby osób

bezrobotnych i pracodawców.

Wzrost roli WUP, zwi¹zany

z przypisaniem nowych obowi¹zków,

wygenerowa³ nowe

potrzeby w zakresie kwalifikacji

w³asnej kadry. W celu

sprostaniu nowym wyzwaniom

koniecznym sta³o siê podnoszenie

kwalifikacji i umiejêtnoœci

pracowników. Pomoc

w postaci szkoleñ skierowanych

dla osób pracuj¹cych realizowana

jest w ramach Dzia-

³ania 2.1 w ZPORR, jednak bior¹c

pod uwagê fakt, ¿e WUP

w Rzeszowie pe³ni rolê Instytucji

Wdra¿aj¹cej w tym Dzia-

³aniu, bardziej w³aœciwe wyda-

³o siê skorzystanie ze „œrodków

zewnêtrznych”.

Opracowany zosta³ Projekt

„Wy¿sze kwalifikacje - lepszy pracownik”,

który zosta³ z³o¿ony

w odpowiedzi na og³oszenie konkursu

Departamentu Wdra¿ania

Europejskiego Funduszu Spo-

³ecznego (EFS) w Ministerstwie

Gospodarki i Pracy (nr 2/1.1 SPO

RZL) i otrzyma³ pozytywn¹ ocenê

Komisji Oceny Projektów dla Dzia-

³ania 1.1 SPO RZL

Realizacja projektu pozwoli lepiej

wywi¹zaæ siê zadañ le¿¹cych

w kompetencji urzêdu zgodnie

z ustaw¹ o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku.

Szczegó³owym celem projektu

jest podniesienie efektywnoœci

oraz jakoœci pracy Wojewódzkiego

Urzêdu Pracy w Rzeszowie, a tak¿e

oraz oddzia³ów zamiejscowych

15


PROJEKT 1.1 SPO RZL

dzia³aj¹cych w ramach jego struktury

organizacyjnej (Krosno,

Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Przemyœl).

Jest on zgody z celem

Dzia³ania 1.1 SPO RZL („Rozwój

i modernizacja instrumentów i instytucji

rynku pracy”), który mówi

o lepszym dostosowaniu oferty

us³ugowej instytucji rynku pracy

(w tym organizacji pozarz¹dowych)

do rosn¹cych potrzeb w zakresie

aktywizacji zawodowej

osób bezrobotnych i poszukuj¹cych

pracy, szczególnie poprzez:

podnoszenie kwalifikacji zawodowych

pracowników urzêdów pracy.

Podniesienie jakoœci pracy

urzêdu, a wiêc osi¹gniêcie celu

szczegó³owego bêdzie realizowane

poprzez podnoszenie kwalifikacji

pracowników. Udzia³

w projekcie jest dobrowolny

i w zale¿noœci od preferencji

ka¿dego z zainteresowanych

obejmuje wsparcie w postaci

szkoleñ lub studiów podyplomowych.

Realizacja projektu obejmie

okres od 21 sierpnia 2006 do

koñca lutego 2008 r. Jest on

w znacznym stopniu zdeterminowany

okresem trwania studiów

podyplomowych (uczestnicy rozpoczêli

udzia³ w studiach we

wrzeœniu 2006 oraz w marcu 2007

roku).

Studia podyplomowe dotycz¹

g³ównie tematyki zwi¹zanej z zarz¹dzaniem

projektami. Programowo

nawi¹zuj¹ do projektów

finansowanych z funduszy Unii

Europejskiej lub oparte s¹ o zagadnienia

ogólnie oparte na metodologii

zarz¹dzania projektem tak,

aby uczestnik móg³ w zale¿noœci

od potrzeby wykorzystaæ zdobyt¹

wiedzê w pracy zawodowej.

Realizowane s¹ te¿ studia z zarz¹dzania

zasobami ludzkimi.

Dla osób, które nie znalaz³y

dla siebie odpowiedniej oferty na

studiach podyplomowych realizowane

bêd¹ zró¿nicowane tematycznie

szkolenia. Najwiêksza

grupa osób weŸmie udzia³ w szkoleniach

jêzykowych, w szkoleniach

z zarz¹dzania projektem oraz

kursach komputerowych.

Szkolenia realizowane w ramach

projektu obejmuj¹ nastêpuj¹ce

tematy:

- szkolenia jêzykowe

- szkolenia z zarz¹dzania projektem

- szkolenia z zakresu obs³ugi programów

komputerowych

- szkolenia na potrzeby doradztwa

zawodowego

- szkolenia z rachunkowoœci

- szkolenia z bezpieczeñstwo teleinformatycznego

Oprócz pokrycia kosztów uczestnictwa

na zajêciach (szkolenia

i studia), pracownicy maj¹ tez

mo¿liwoœæ refundacji kosztów

zwi¹zanymi z dojazdami na studia

lub szkolenia. W celu podniesienia

motywacji do udzia³u w projekcie,

ka¿dy z uczestników projektu

zosta³ zobowi¹zany do obrony

pracy podyplomowej (w przypadku

studiów podyplomowych), lub

do okreœlonej frekwencji na

zajêciach (w przypadku szkoleñ).

Podnosz¹c efektywnoœæ w³asnej

pracy poprzez realizacjê projektu

mamy nadzieje, ¿e skorzystaj¹ na

tym wszyscy nasi klienci.

Wiêcej informacji na temat

Dzia³ania 1.1 w ramach, którego

realizowany jest projekt

mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej

Instytucji Wdra¿aj¹cej:

www.dwfefs.gov.pl

Arkadiusz G³asek

16


PROGRAM OPERACYJNY KAPITA£ LUDZKI

Nowe „wdro¿enia” to wiele zmienia

W nowym okresie programowania

2007-2013 Wojewódzki

Urz¹d Pracy pe³ni³ bêdzie

rolê Instytucji Poœrednicz¹cej

i odpowiada³ bêdzie za

wdra¿anie czterech Priorytetów

regionalnych w ramach Programu

Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

W zwi¹zku z tym rozpoczynamy

cykl artyku³ów na temat

poszczególnych Priorytetów

PO KL zawartych w Projekcie

Szczegó³owego Opisu Priorytetów

Programu Operacyjnego

Kapita³ Ludzki. Jako pierwszy

omówiony zostanie Priorytet

VII PO KL.

Czêœæ Pierwsza

Priorytet VII Rynek Pracy

Otwarty dla Wszystkich oraz

Promocja Integracji Spo-

³ecznej

Nowy okres programowania

na lata 2007-2013 przynosi

nowe rozwi¹zania, ale bazuje

na dotychczasowych doœwiadczeniach

przy wdra¿aniu funduszy

unijnych.

W ramach PO KL zostanie

wdro¿ony Priorytet VII Rynek

Pracy Otwarty dla Wszystkich

oraz Promocja Integracji

Spo³ecznej. W ramach

tego Priorytetu bêd¹ podejmowane

dzia³ania maj¹ce na celu

aktywizacjê zawodow¹ i spo-

³eczn¹ bezrobotnych, a tak¿e

osób wykluczonych spo³ecznie

lub znajduj¹cych siê w trudnej

sytuacji ¿yciowej.

Priorytet VII PO KL stanowi

kontynuacjê dzia³añ podejmowanych

w ramach I Priorytetu

SPO RZL, które skierowane by³y

do bezrobotnej m³odzie¿y

(Dzia³anie 1.2), d³ugotrwale

bezrobotnych (Dzia³anie 1.3),

niepe³nosprawnych (Dzia³anie

1.4), kobiet (Dzia³anie 1.5), wykluczonych

spo³ecznie (Dzia³anie

1.6) oraz mia³y na celu rozwój

i modernizacjê instrumentów

i instytucji rynku pracy

(Dzia³anie 1.1).

Priorytet VII sk³ada siê

z trzech Dzia³añ, w ramach

których wdra¿ane jest ró¿nego

typu wsparcie (na wzór wczeœniejszych

schematów).

W ramach Dzia³ania 7.1 Poprawa

dostêpu do zatrudnienia

oraz wspieranie

aktywnoœci zawodowej w regionie

projektodawcami mog¹

byæ wszystkie podmioty dzia³aj¹ce

na rzecz bezrobotnych,

instytucje rynku pracy w tym

Wojewódzki Urz¹d Pracy.

W ramach pierwszego „komponentu”

w/w Dzia³ania pro-

Fot. The Audiovisual Library of the European Commision

17


PROGRAM OPERACYJNY KAPITA£ LUDZKI

jektodawcy mog¹ siê ubiegaæ

o œrodki unijne w ramach procedury

konkursowej. Pewne

formy wsparcia by³y wdra¿ane

ju¿ w poprzednim okresie programowania

(np. szkolenia,

sta¿e, poradnictwo zawodowe

i poœrednictwo pracy). Wprowadzono

równie¿ nowe typy

dzia³añ np. upowszechnianie

i promocja alternatywnych i elastycznych

form zatrudnienia

oraz metod organizacji pracy,

czy wspieranie inicjatyw na

rzecz podnoszenia mobilnoœci

geograficznej oraz zawodowej

na rynku pracy. Odbiorcami

wsparcia s¹ osoby pozostaj¹ce

bez pracy, bez wzglêdu na to

czy znajduj¹ siê w ewidencji

PUP zarejestrowane jako bezrobotne,

czy te¿ nie oraz osoby

poszukuj¹ce pracy.

W kolejnym „komponencie”

Dzia³ania 7.1 projekty

wy³aniane s¹ równie¿ w ramach

procedury konkursowej. Jednak¿e

ostatecznymi odbiorcami

(projektodawcami) wsparcia

w tym wypadku mog¹ byæ

jedynie PUP-y i WUP. Grupê

docelow¹ korzystaj¹c¹ z wsparcia

stanowi¹ publiczne s³u¿by

zatrudnienia i ich pracownicy.

Kwalifikowalne typy dzia³añ to

„projekty s³u¿¹ce wzmocnieniu

i rozwojowi publicznych s³u¿b

zatrudnienia”. W/w instytucje

mog¹ realizowaæ min. szkolenia,

doradztwo dla kadr s³u¿b

zatrudnienia, przeprowadzaæ

badanie i upowszechniaæ analizy

dotycz¹ce rynku pracy.

Trzecia „sk³adowa” Dzia-

³ania 7.1 to projekty systemowe

skierowane do powiatowych

urzêdów pracy. W tym wypadku

œrodki przekazywane bêd¹

PUP na zasadzie dofinansowania

ich bud¿etu. W ramach

projektów systemowych PUP

mog¹ realizowaæ instrumenty

i us³ugi zgodne z ustaw¹ o promocji

zatrudniania i instytucjach

rynku pracy (Dz. U. z 2004, nr

99, poz. 1001 z póŸn. zm.). Ze

wsparcia skorzystaæ mog¹

osoby zarejestrowane w powiatowych

urzêdach pracy jako

bezrobotne lub poszukuj¹ce

pracy.

Dzia³anie 7.2 Wsparcie oraz

promocja przedsiêbiorczoœci

i samozatrudnienia jest skierowane

do osób fizycznych

chc¹cych rozpocz¹æ w³asn¹

dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Wsparcie w ramach tego

Dzia³ania obejmuje doradztwo,

przyznanie jednorazowej dotacji,

ale równie¿ wsparcie

pomostowe poprzez np. doradztwo,

w okresie do 12 miesiêcy

dla osoby, która za³o¿y³a

w³asn¹ firmê w ramach projektu.

Wa¿nym elementem, choæ

nie nowym, który wyeksponowano

w ramach tego Dzia-

³ania to promocja przedsiêbiorczoœci

i samozatrudnienia

realizowana poprzez kampanie

i promowanie dobrych praktyk.

Projekty w tym obszarze w ramach

procedury konkursowej

mog¹ sk³adaæ wszystkie podmioty,

które s¹ w stanie udzieliæ

wsparcia osobom chc¹cym rozpocz¹æ

dzia³alnoœæ gospodarcz¹

i j¹ promowaæ.

Dzia³anie 7.3 Równoœæ szans

dla wszystkich oraz promocja

integracji spo³ecznej

w ramach tego Dzialania wyodrêbniono

trzy „podkomponenty”.

Pierwszy realizowany jest na

zasadzie projektów konkursowych.

O dofinansowanie mog¹

ubiegaæ siê wszystkie podmioty,

które przedstawi¹ projekty

zgodne z list¹ kwalifikowalnych

typów wsparcia. Bêd¹

to miêdzy innymi dzia³ania

maj¹ce na celu szeroko rozumiane

wspieranie jednostek

sektora ekonomii spo³ecznej,

promowanie zatrudnienia osób

z grup ryzyka, wspieranie

lokalnych inicjatyw oraz informowanie

oraz upowszechnianie

wiedzy z zakresu integracji

spo³ecznej. Grupami docelowymi

s¹ osoby z grup ryzyka ich

otoczenie, pracownicy niepublicznych

instytucji pomocy i integracji

spo³ecznej oraz partnerzy

spo³eczno-gospodarczy.

Kolejne „podkomponenty”

Dzia³ania 7.3 PO KL wdra¿ane

s¹ w ramach procedury systemowej.

Pierwszy z nich

skierowany jest do oœrodków

pomocy spo³ecznej, natomiast

w drugim ostatecznymi odbiorcami

(projektodawcami) s¹

powiatowe centra pomocy

rodzinie. W obu przypadkach

typ dzia³añ kwalifikowalnych

zgodny jest z formami aktywnej

integracji okreœlonymi w ustawie

o pomocy spo³ecznej

(Dz.U. z 2004, nr 64 poz. 593

z póŸn. zm.), odpowiednimi dla

zadañ ka¿dej z tych instytucji.

Lista odbiorców wsparcia obejmuje

osoby bezrobotne charakteryzuj¹ce

siê dodatkowymi

cechami wskazanymi w Szczegó³owym

Opisie Priorytetów

PO KL oraz instytucje pomocy

spo³ecznej i ich pracowników.

Dok³adniejsze informacje

okreœlaj¹ce warunki

jakie nale¿y spe³niæ aplikuj¹c

o œrodki unijne w ramach PO

KL zawiera Szczegó³owy Opis

Priorytetów Programu Operacyjnego

Kapita³ Ludzki

(w dniu dzisiejszym dostêpny

jest jedynie projekt tego

dokumentu) oraz w inne dokumenty,

które zostan¹ sporz¹dzone

przez IP WUP

w Rzeszowie (np. w Plan

Dzia³ania, Dokumentacja

konkursowa).

Joanna Chrobak

18


FAQ- NAJCZÊŒCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jakie rezultaty powinny zak³adaæ

projekty realizowane w ramach

Dzia³añ 2.1, 2.3 i 2.4

ZPORR

Projekty realizowane w obszarze

rozwoju zasobów ludzkich, a do

takich nale¿¹ projekty z Dzia³añ

2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR, charakteryzuj¹

rezultaty dwojakiego

rodzaju, okreœlane jako „twarde”

i „miêkkie”. Te pierwsze stanowi¹

np. liczbê osób przeszkolonych

czy liczbê godzin odbytego

szkolenia i s¹ zobrazowane we

wniosku o dofinansowanie projektu

w tabeli 5A, gdzie wpisane s¹

konkretne dane liczbowe odnoœnie

wskaŸników rezultatów. Natomiast

rezultaty „miêkkie” s¹ znacznie

trudniejsze do zdefiniowania,

dotycz¹ bowiem postaw, umiejêtnoœci

i innych cech, których istnienie

stwierdzone mo¿e byæ jedynie

w drodze specyficznych badañ czy

obserwacji. Dla pracodawców

istotne s¹ umiejêtnoœci i zdolnoœci

oraz osobiste predyspozycje potencjalnego

pracownika. Poniewa¿

same „twarde” rezultaty nie obrazuj¹

pe³nego sukcesu projektu,

wymagane jest tak¿e mierzenie rezultatów

„miêkkich”, dostosowanych

do potrzeb uczestników projektu.

Jak nale¿y mierzyæ zak³adane

w projekcie rezultaty

docelowej, posiadanego zaplecza,

a tak¿e od wskaŸnika, który nale¿y

zmierzyæ. Ocena osi¹gniêcia

„miêkkich” rezultatów powinna

byæ dokonana co najmniej dwukrotnie:

na pocz¹tku i na koñcu

realizacji projektu. Ocena mo¿e

byæ przeprowadzana regularnie

równie¿ podczas trwania projektu,

co w efekcie pozwoli udoskonaliæ

pracê z uczestnikami, podnieœæ

poziom œwiadczonych us³ug,

elastyczniej reagowaæ na zmieniaj¹ce

siê potrzeby uczestników oraz

zapewniæ bardziej wiarygodn¹ i

rzeteln¹ ocen¹ dokonanego postêpu.

Wœród sposobów zbierania danych

mog¹ znaleŸæ siê:

- tworzenie indywidualnych planów

dzia³añ, które m. in. uwzglêdniaj¹

cele rozwoju osobowego,

okreœlaj¹ podstawowy poziom

umiejêtnoœci, a poprzez regularne

przegl¹dy przedstawiaj¹ stopieñ

realizacji celów i osi¹gniêtego sukcesu,

- wywiady kwestionariuszowe

z uczestnikami projektu, prowadzone

regularnie przez trenerów,

których efekty powinny byæ

ka¿dorazowo dokumentowane,

- g³êboki przegl¹d/analiza w czasie

i po zakoñczeniu kursu, dokonana

przez uczestników szkoleñ, najczêœciej

w formie kwestionariuszy,

- testy psychometryczne, s³u¿¹ce

zarówno diagnozowaniu poziomu

pocz¹tkowego, jak równie¿ ocenie

postêpu uczestnika np. w zwiêkszeniu

zdolnoœci do bycia

zatrudnionym.

Czy w przypadku, gdy Projektodawca

nie dokona³ zbadania

zak³adanych we wniosku o dofinansowanie

projektu rezultatów

„miêkkich” bêdzie ponosi³

konsekwencje z tego tytu³u

Zgodnie z zapisem §2, pkt.2 umowy

o dofinansowanie projektu

Ostateczny Odbiorca (beneficjent)

zobowi¹zuje siê do realizacji Projektu

w oparciu o wniosek, który

stanowi za³¹cznik do w/w dokumentu.

Zatem w przypadku nie

dotrzymania przewidzianych we

wniosku dzia³añ zwi¹zanych z monitoringiem

projektu, Ostateczny

Odbiorca mo¿e ponieœæ konsekwencje

w postaci uznania za niekwalifikowane

kosztów wynagrodzenia

osoby maj¹cej w zakresie

obowi¹zków opisywane czynnoœci,

a tak¿e koordynatora projektu,

odpowiedzialnego za ca³oœæ realizacji.

Sylwia Najda

Projekt powinien przedstawiaæ

przewidywany

sposób mierzenia rezultatów.

W przypadku

rezultatów „twardych”

pomiar ten jest ³atwo

mierzalny, a odbywa siê

to poprzez wykazanie

danych liczbowych wynikaj¹cych

z osi¹gniêtych

wskaŸników rezultatów.

Natomiast rezultaty

„miêkkie” wymagaj¹ zastosowania

w³aœciwego

systemu badania dopasowanego

do specyfiki

danego projektu. Wybór

w³aœciwego narzêdzia

badania zale¿y od wielu

czynników, a mianowicie

od celu projektu, grupy

Zakres umiejêtnoœci

Kluczowe umiejêtnoœci pracownicze

Zdolnoœci motywacyjne

Osobiste predyspozycje

Umiejêtnoœci praktyczne

W tabeli przedstawiono przyk³adowe rezultaty „miêkkie” projektów.

Rezultaty

osi¹gniêcie kluczowych umiejêtnoœci np.

pracy w zespole, rozwi¹zywania

problemów, korzystania z technologii

informacyjnych,

nabycie umiejêtnoœci komunikacyjnych,

zwiêkszenie motywacji,

zwiêkszenie zaufania we w³asne si³y,

podniesienie poczucia odpowiedzialnoœci,

podniesienie poziomu samooceny,

wy¿sze osobiste i zawodowe aspiracje,

poprawa wizerunku/prezencji,

wiêksza punktualnoœæ,

poprawa samopoczucia,

zwiêkszenie koncentracji i zaanga¿owania,

umiejêtnoœci wype³niania formularzy,

umiejêtnoœæ napisania ¿yciorysu,

poprawa umiejêtnoœci zarz¹dzania

œrodkami finansowymi,

wiêksza œwiadomoœæ praw i obowi¹zków.

19


Biuletyn Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie

Zdrowych, pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych,

pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych

spotkañ w gronie rodziny i wœród przyjació³

oraz mokrego Dyngusa

¿yczy

Dyrekcja i Pracownicy

Wojewódzkiego Urzêdu Pracy

w Rzeszowie

More magazines by this user
Similar magazines