Číslo 3 - září 2008 (PDF, 1 MB) - CENIA, česká informační agentura ...

cenia.cz

Číslo 3 - září 2008 (PDF, 1 MB) - CENIA, česká informační agentura ...

Občasník projektu

Číslo 3: srpen 2008

Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu

Občasník projektu Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu (USV) informuje o aktivitách projektu schváleného v Operačním

programu Rozvoj lidských zdrojů. Ve třetím, posledním vydání naleznete informace o hlavních výstupech celého projektu,

závěrečném semináři, který byl organizován společně s projektem JPD 3 Partnerství pro udržitelnou výrobu a služby, a rovněž se

seznámíte s výhledem do blízké budoucnosti udržitelné spotřeby a výroby v České republice.

Efektivně, ekonomicky,

ekologicky - udržitelně

Závěrečným seminářem a tiskovou konferencí

vyvrcholila 12. června 2008 série workshopů a dílčích

projektů, jež byly zaměřeny na jednotlivé aspekty

udržitelné spotřeby a výroby v České republice,

a které probíhaly průběžně po celou dobu trvání

projektu. Téměř šest desítek účastníků se mohlo na

Novotného lávce v Praze seznámit s konkrétními

ukázkami zavádění metod udržitelné spotřeby

a výroby do praxe jak v podnicích, tak institucích

veřejného sektoru. Seminář zároveň shrnul hlavní

výstupy projektu a jeho přínos a doporučení určená

zejména pro zástupce podniků a veřejné správy.

Závěrečného semináře se na Novotného lávce zúčastnilo

na šest desítek zájemců o problematiku šetrnější

spotřeby a výroby.

Celostátní seminář byl určen zejména pro zástupce

podnikatelské sféry, zvláště průmyslu, ale i obcí a regionů, pro

pracovníky městských a krajských úřadů, zástupce neziskové

sféry a další zainteresovanou veřejnost.

Úvod semináře poskytl obecné informace o problematice

udržitelné spotřeby a výroby, širším kontextu a základních

nástrojích a principech USV.

V první prezentaci seznámil ředitel Odboru politiky životního

prostředí Ministerstva životního prostředí Pavel Šremer

účastníky s aktuálními informacemi o stavu Rámce programů

udržitelné spotřeby a výroby a rozpracování jeho dílčích

programů v ČR i o dění na evropské scéně. Zdůraznil rovněž,

že uplatňování principů USV je jedním ze základních

předpokladů cesty k dlouhodobě udržitelnému rozvoji. Roli

pražské Hospodářské komory, jednoho z partnerů projektu,

představila Andrea Bezděková, tisková mluvčí HkhmP.

Hospodářská komora zajišťovala kontakt s pražskými

podniky, přenos informací a propagaci USV.

Důležitým bodem úvodního bloku byl přehled základních

nástrojů a principů, které v rámci udržitelné spotřeby, výroby

i služeb využívají firmy i instituce. Vladimír Dobeš poukázal

ve své prezentaci také na konkrétní oblasti, kde byl nalezen

prostor pro zavádění efektivnějších postupů a metod, což

podnikům zapojeným do projektu přineslo významné finanční

úspory (více naleznete v části k pilotním projektům vstupního

hodnocení v podnicích).

Zkušenosti z praxe

Na zkušenosti s praktickým využitím metod USV a jejich

efekty byly zaměřeny prezentace v druhém bloku semináře.

Zatímco Jan Pejter z ENVIROSu se zaměřil zejména na

způsoby, jakými dosahují zlepšení soukromé společnosti,

využití metod USV ve veřejném sektoru, zejména v prostředí

měst a obcí, představil Jiří Vavřínek z CENIA. Také mimo

jiné zdůraznil, že veřejná správa je významným hybatelem

udržitelné spotřeby, neboť v souhrnu vydá v rámci veřejných

zakázek a za přímý nákup zboží a služeb 20 % HDP České

republiky. Z tohoto pohledu může právě veřejná sféra

významně přispět k zavádění dobré praxe v oblasti USV, nebo

naopak zvyšovat svůj negativní dopad na životní prostředí.

Významnou součástí projektu Partnerství pro USV byl vznik

celkem čtyř informačních center a jednoho kombinovaného

informačního a vzdělávacího centra. Tomáš Martinek ze

SITA CZ ve své prezentaci uvedl, jaké informace a služby

poskytují informační centra, jak probíhal výběr podniků do

dlouhodobého kurzu a k čemu spolupráce s vybraným

podnikem konkrétně přispěla.

Str 1.


Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu

O zkušenosti z praxe doplnil prezentaci Josef Marvan z AGC

Automotive Czech, jedné z organizací, která se účastnila

dlouhodobého kurzu Manažer USV, a ve které byly aplikovány

principy USV.

Vznikla nová certifikovaná informační centra USV

Součástí dopoledního programu bylo rovněž slavnostní předání

certifikátů reprezentantům informačních center. Certifikáty si

z rukou ředitele CENIA Jiřího Hradce a manažerky projektu

Zuzany Kozielové převzali Jana Vitásková z IC Havlíčkův

Brod, Pavel Nemeth z IC Benešov, Tomáš Martinek z IC

Chomutov, Dominika Bendová za IC Olomouc a Michaela

Janoušková za informační a vzdělávací centrum Kladno.

V rámci závěrečného semináře proběhla rovněž tisková

konference k projektům Partnerství pro udržitelnou

spotřebu a výrobu a Partnerství pro udržitelnou výrobu

a služby za účasti zástupce Ministerstva životního

prostředí, řešitelů projektů z agentury CENIA

a společnosti ENVIROS, frekventantů kurzu a zástupců

vybraných partnerských měst a organizací.

Dvouletý projekt přinesl řadu

kvalitních výstupů

Finance pro oblast USV

Odpolední část programu byla zaměřena zejména na možnosti

financování projektů USV, zdroje důležitých informací

a inspirace z oblasti USV. Libor Prouza z ENVIROSu se ve

své prezentaci věnoval základním náležitostem přípravy

projektů, zejména finančním aspektům a hodnocení

případných rizik. Upozornil na důležitý fakt, že nelze spoléhat

jen na dotace, které budou postupně ubývat, ale je třeba se

zaměřit i na možnosti, které nabízejí banky a jiné finanční

instituce. Mezi finanční nástroje, které mohou být využity

firmami i institucemi, patří kromě dotací také různé granty či

dotované úvěry.

Udržitelná spotřeba a výroba dosud nepatří mezi populární

a obecně známé možnosti, jak nemalým dílem přispět

k šetrnějšímu využívání zdrojů a snížení negativních dopadů

na přírodu. Proto se vždy hodí mít po ruce inspiraci a příklady

dobré praxe projektů či opatření, která přinesla konkrétní

změny a úspory. Již celkem 20 takových příkladů lze nalézt v

databázi DobráPraxe, kterou ve své prezentaci představila

Radka Veselá z NSZM. Databáze je otevřená všem

zájemcům, jak pro čerpání inspirace, tak pro možnost

prezentace vlastních příkladů dobré praxe.

Program semináře poté zakončili společnou prezentací

Zuzana Kozielová z CENIA a Vladimír Dobeš z ENVIROSu,

kteří shrnuli výstupy obou projektů (viz samostatný přehled

níže).

Celý projekt se nesl v duchu účinné kombinace teorie

a praxe. Tomuto charakteru odpovídají také jednotlivé

výstupy, které jsou zaměřeny na přenos teoretických

znalostí, jako např. publikace či odborné semináře,

a také cíleně směřují k praktickým nácvikům aplikace

nástrojů, které se v rámci USV mohou využívat.

P i l o t n í p r o j e k t y v s t u p n í h o

h o d n o c e n í v p o d n i c í c h a

o r g a n i z a c í c h p ř i n e s o u ú s p o r y

v e v ý š i 3 5 m i l i o n ů k o r u n

Pilotní projekty testování metodiky vstupního hodnocení byly

jednou z hlavních aktivit projektu a měly za úkol ověřit, jak

a zda je metodika využitelná v konkrétních podmínkách

podniků a organizací. V rámci tohoto postupu byla prováděna

komplexní diagnostika možností využití nástrojů udržitelné

spotřeby a výroby, tedy jinak řečeno zjišťovalo se, které

nástroje jsou pro daný podnik či instituci vhodné a mohou jim

přinést finanční či jiné efekty.

Testování proběhlo celkem ve 20 institucích veřejného

i soukromého sektoru. „Největší okamžitě využitelné

příležitosti pro inovace USV byly ve zúčastněných

podnicích podle očekávání identifikovány na úrovni

procesů. Podniky mají na této úrovni pyramidy řízení

stále překvapivý nedostatek informací o materiálových,

energetických i finančních tocích“ popisuje důležité zjištění

Vladimír Dobeš z Envirosu.

Str 2.


Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu

Významný inovační potenciál se skrýval také v oblasti

designu produktu a jeho životního cyklu, který se ale ve

většině případů ukázal jako obtížně využitelný. Jeho

praktickému využití brání nastavení rámcových podmínek

a malá flexibilita dodavatelsko-odběratelského řetězce.

Překvapivě velké příležitosti pro zlepšení jsou v podnicích

v oblasti marketingu. Podniky stále neumějí „prodat“

skutečnost, že jejich výrobky jsou kvalitní a navíc šetrné vůči

životnímu prostředí. I ve vyspělých podnicích byly

identifikovány možnosti pro zlepšení pozice podniku na trhu,

v oblasti společenské odpovědnosti a vztahů s cílovými

skupinami.

Z konkrétních návrhů inovačních projektů, které se podařilo

dovést až do konečného návrhu s kvantifikovatelnými výstupy,

vyplynulo, že v souhrnu tyto projekty přinesou celkové úspory,

které vzniknou realizací opatření USV, téměř 35 mil. korun

za rok při průměrné prosté době návratnosti 6,6 roku (viz

tabulka níže).

Podniky oceňovaly fakt, že vstupní hodnocení potvrdilo jejich

excelenci v jednotlivých sledovaných oblastech fungování

podniku. U těchto dobře řízených podniků se navíc často

ukázalo, že je pro ně v rámci dalšího zlepšování výhodné

využít nově nástroj společenské odpovědnosti.

Pozn.: Tabulka platí pro 20 projektů USV v rámci obou paralelních

projektů.

I n f o r m a č n í c e n t r a p ř i b l í ž í

p r o b l e m a t i k u U S V r e g i o n ů m

Jedním z hlavních výstupů projektu byl vznik čtyř nových

informačních center a jednoho kombinovaného

informačního a vzdělávacího centra v pěti různých krajích

ČR. Centra mají zvyšovat povědomí o problematice USV

a především pomáhat zájemcům, kteří chtějí některé metody

USV v praxi svých organizací uplatnit. V praxi nabízí např.

bezplatné provedení vstupního screeningu v organizaci, který

určí, zda je či není v dané organizaci potenciál pro zlepšení

a inovace. Zástupci informačních center jsou schopni

v problematice USV proškolit zaměstnance, poskytují

informační materiály a podporu při návrhu a realizaci projektů

USV v organizacích.

F i r m á m i i n s t i t u c í m b u d o u

p o m á h a t p r o š k o l e n í

m a n a ž e ř i

Podporu dalšího rozvoje USV a zavádění jejích principů do

praxe firem a institucí bude zajišťovat celkem 29 manažerů

USV, kteří absolvovali dlouhodobý kurz od podzimu 2007 do

jara 2008. Účastníci museli projít teoretickou i praktickou

výukou a celý kurz zakončili náročnými zkouškami a

obhajobou Závěrečné zprávy. Tito manažeři najdou uplatnění

zejména při návrhu a realizaci projektů USV v podnicích i

nevýrobních organizacích.

Certifikát z rukou ředitele CENIA Jiřího Hradce převzal také

zástupce benešovského informačního centra Pavel Nemeth.

P r o p a g a c i š e t r n é s p o t ř e b y

a v ý r o b y p o m o h o u i

o d b o r n é p u b l i k a c e

Díky projektu vznikly rovněž zajímavé odborné publikace a

propagační materiály, které mají za úkol zejména přinést

praktické informace a návody pro všechny, kdo se chtějí

tématem USV

v praxi zabývat.

V rámci projektu

byly vydány

celkem tři příručky.

Jedná se

o příručku

„ O d p o v ě d n é

n a k u p o v á n í “ ,

z a m ě ř e n o u

zejména na oblast

veřejné správy.

Další dvě příručky

se pak věnují

možnostem využití

principů „čistší

produkce“. V této

oblasti se jedná

o příručku pro

podniky a veřejnou

s p r á v u

a doplněním bude příručka Čistší produkce v zemědělství.

Manuál USV bude obsáhlejší publikací, ve které budou

shrnuty informace o USV a dobrovolných nástrojích, včetně

příkladů jejich praktické aplikace.

M o d e r n í i n f o r m a č n í

t e c h n o l o g i e b y l y n e d í l n o u

s o u č á s t í p r o j e k t u

Ke zvyšování informovanosti v oblasti USV slouží i výukový

program pro školy. Tento program se skládá ze 3 lekcí a

zabývá se tématy ekoznačení, spotřeby a úspor energie a

nakládání s odpady.

Str 3.


Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu

Součástí každé lekce je teoretická část, která je vytvořena tak,

aby ji učitelé mohli použít přímo ve výuce. Součástí každé

lekce je zábavná hra, jako např. „Hokynář“, který pomáhá

vyznat se v záplavě různých ekoznaček, jež nám mají ulehčit

orientaci ve výrobcích a službách s ohledem na jejich vliv na

životní prostředí.

Důležitým komunikačním nástrojem je dnes samozřejmě

internet a webové stránky. I zde se podařilo v rámci

projektu vytvořit přehledné a informacemi nabité prostředí,

kde jsou umístěny všechny důležité informace týkající se

samotného projektu. Návštěvník zde najde bohatou

fotodokumentaci, mediální výstupy a zejména výukové

a propagační materiály v elektronické podobě volně ke

stažení. Udržitelná spotřeba a výroba bude rovněž jedním z

témat nového projektu environmentálního helpdesku pro

oblast životního prostředí, který připravuje CENIA. Dalším

zdrojem informací bude platforma partnerského projektu

www.usv-partner.cz.

Nedílnou součástí propagace a šíření ukázkových příkladů

využití metodiky a principů USV na různých místech v České

republice je databáze DobráPraxe. Zde jsou umístěny

různé příklady úspěšných řešení například z oblasti úspor

energií, dopravy či ekologizace úřadu.

Přehled hlavních výstupů projektu naleznete v tabulce níže.

SEZNAM HLAVNÍCH VÝSTUPŮ PROJEKTU:

Semináře a workshopy

o 6 interních seminářů a workshopů

o 5 regionálních seminářů pro podniky

o 3 regionální semináře pro pedagogy

a pracovníky ekoporaden

Výukový program pro školy

Dílčí projekt „Šetrný turismus pro oblast

Budečska“ s mezinárodní účastí

Tiskové a výukové materiály

o Čistší produkce

o Leták USV

o Odpovědné nakupování

o Manuál USV

o Čistší produkce v zemědělství

o Letáky s praktickými příklady zavádění USV

v podnicích a institucích

Databáze DobráPraxe s příklady USV

Internetové stránky k projektu a tématu USV

www.cenia.cz/usv

Budoucnost udržitelné spotřeby

a výroby v České republice

Informační centra, která zřídila SITA CZ a Středočeský

vysokoškolský institut v Kladně budou fungovat minimálně

další 2 roky po skončení projektu.

Na realizaci projektu naváže předsednictví ČR v EU, jehož

druhou hlavní prioritou za rezort MŽP bude právě udržitelná

výroba a spotřeba. Hlavním úkolem v této oblasti bude

dopracování akčního plánu USV. Co se týče samotné České

republiky, měly by být dále rozpracovány jednotlivé programy

uvedeného Rámce programů USV v ČR.

Stručně k projektu

CENIA, česká informační agentura životního prostředí,

společně s dalšími čtyřmi partnery odstartovala v září 2006

nový Projekt, který se snažil pomocí komplexního hodnocení

hledat možnosti, jak by organizace mohly fungovat efektivněji

a s co nejmenším vlivem na životní prostředí. Projekt

seznamoval zejména malé a střední podniky, veřejnou správu

a instituce, nevládní neziskové organizace, vysoké školy, ale

i širokou veřejnost s principy udržitelné spotřeby a výroby

(dále jen USV).

Významnou součástí projektu Partnerství pro udržitelnou

spotřebu a výrobu bylo vytvoření jednoho kombinovaného

informačního a vzdělávacího centra v Kladně a čtyř

nových informačních center v kraji Karlovarském,

Ústeckém, Středočeském, Olomouckém a Vysočina a odborné

proškolení jejich pracovníků.

Projekt, na němž se partnersky podílela SITA CZ a.s.,

Enviros s.r.o., Národní síť Zdravých měst ČR

a Středočeský vysokoškolský institut s.r.o., také vytvořil

několik vzdělávacích programů, např. dlouhodobý kurs

Manažer USV nebo vzdělávací program pro školy, určený

žákům 8. a 9. tříd ZŠ a studentům 1. a 2. ročníků SŠ.

Další aktivitou projektu Partnerství pro USV bylo plnění

Databáze DobráPraxe, kterou spravuje Národní síť

Zdravých měst. Na adrese www.dobrapraxe.cz se mohou

nejen města a obce, ale také podniky a další organizace

inspirovat inovativními řešeními v jiných organizacích.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem partnerům a účastníkům, kteří se na projektu Partnerství pro udržitelnou

spotřebu a výrobu aktivně podíleli a přispěli nemalým dílem k jeho úspěšné realizaci. Věříme, že jako jeden

z největších projektů zaměřených na problematiku udržitelné spotřeby a výroby přispěl k rozvoji tohoto tématu

v České republice a pomohl tak zároveň k jejímu udržitelnějšímu rozvoji v budoucnosti.

Projektový tým CENIA, české informační agentury životního prostředí, nositel projektu.

Str 4.

More magazines by this user
Similar magazines