16.01.2015 Views

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1173

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PCA Zakres akredytacji <strong>Nr</strong> <strong>AB</strong> <strong>1173</strong><br />

<strong>ZAKRES</strong> <strong>AKREDYTACJI</strong><br />

<strong>L<strong>AB</strong>ORATORIUM</strong> <strong>BADAWCZEGO</strong><br />

<strong>Nr</strong> <strong>AB</strong> <strong>1173</strong><br />

wydany przez<br />

POLSKIE CENTRUM <strong>AKREDYTACJI</strong><br />

01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42<br />

Wydanie nr 5, Data wydania: 4 kwietnia 2014 r.<br />

Nazwa i adres:<br />

<strong>AB</strong> <strong>1173</strong><br />

CHORZOWSKO-ŚWIĘTOCHŁOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO<br />

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.<br />

ul. Składowa 1<br />

41-500 Chorzów<br />

<strong>L<strong>AB</strong>ORATORIUM</strong><br />

ul. Kręta 9<br />

41-500 Chorzów<br />

Kod identyfikacji<br />

dziedziny/obiektu badań<br />

Dziedzina/obiekt badań:<br />

C/9; C/22<br />

K/9; K/22<br />

N/9; N/22<br />

P/9; P/22<br />

Badania chemiczne wody, ścieków, osadów, wody do spożycia<br />

Badania mikrobiologiczne wody, wody do spożycia<br />

Badania właściwości fizycznych wody, ścieków, osadów, wody do spożycia<br />

Pobieranie próbek, ścieków, wody do spożycia<br />

Wersja strony: A<br />

KIEROWNIK<br />

DZIAŁU <strong>AKREDYTACJI</strong><br />

L<strong>AB</strong>ORATORIÓW BADAWCZYCH<br />

TADEUSZ MATRAS<br />

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji <strong>Nr</strong> <strong>AB</strong> <strong>1173</strong> z dnia 04.04.2014 r.<br />

Status akredytacji oraz aktualność Zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl<br />

Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 5, 4 kwietnia 2014 r. str. 1/7


PCA Zakres akredytacji <strong>Nr</strong> <strong>AB</strong> <strong>1173</strong><br />

Badane obiekty / Grupa obiektów<br />

Woda do spożycia<br />

Próbki wody<br />

Ścieki<br />

Pracownia Fizykochemiczna<br />

ul. Kręta 9, 41-500 Chorzów<br />

Badane cechy i metody<br />

badawcze/pomiarowe<br />

Przewodność elektryczna właściwa<br />

Zakres: (10 – 10000) µS/cm<br />

Metoda konduktometryczna<br />

Stężenie chlorków<br />

Zakres: (5 - 2000) mg/l<br />

Metoda miareczkowa<br />

Stężenie azotu azotanowego<br />

Zakres: (0,045 – 50) mg/l<br />

Stężenie azotanów<br />

Zakres: (0,2 – 220) mg/l<br />

Metoda spektrofotometryczna<br />

Stężenie azotu azotynowego<br />

Zakres: (0,008 – 20) mg/l<br />

Stężenie azotynów<br />

Zakres: (0,025 – 65,7) mg/l<br />

Metoda spektrofotometryczna<br />

Siarczany<br />

Zakres: (10 – 1000) mg/l<br />

Metoda wagowa<br />

Stężenie metali<br />

Zakres:<br />

Ag (0,005 – 10) mg/l<br />

Al (0,01 – 10) mg/l<br />

As (0,001 – 10) mg/l<br />

B (0,1 – 10) mg/l<br />

Ba (0,1 – 10) mg/l<br />

Be (0,1 – 10) mg/l<br />

Ca (1 – 1000) mg/l<br />

Cd (0,001 – 50) mg/l<br />

Co (0,01 – 10) mg/l<br />

Cr (0,005 – 10) mg/l<br />

Cu (0,01 – 10) mg/l<br />

Fe (0,01 – 10) mg/l<br />

K (1 – 1000) mg/l<br />

Mg (1 – 1000) mg/l<br />

Mn (0,005 – 10) mg/l<br />

Mo (0,05 – 10) mg/l<br />

Na (1 – 1000) mg/l<br />

Ni (0,002 – 10) mg/l<br />

Pb (0,01 – 10) mg/l<br />

Sb (0,001 – 10) mg/l<br />

Se (0,005 – 10) mg/l<br />

Sn (0,1 – 10) mg/l<br />

Ti (0,05 – 10) mg/l<br />

V (0,02 – 10) mg/l<br />

Zn (0,01 – 10) mg/l<br />

Metoda emisyjnej spektrometrii<br />

atomowej ze wzbudzeniem w plaźmie<br />

indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)<br />

pH<br />

Zakres: 2,0 – 12,0<br />

Metoda potencjometryczna<br />

Normy i/lub udokumentowane<br />

procedury badawcze<br />

PN-EN 27888:1999<br />

PN-ISO 9297:1994<br />

PN-82/C-04576.08<br />

PN-EN 26777:1999<br />

PN-ISO 9280:2002<br />

PN-EN ISO 11885:2009<br />

PN-EN ISO 10523:2012<br />

Wersja strony: A<br />

Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 5, 4 kwietnia 2014 r. str. 2/6


PCA Zakres akredytacji <strong>Nr</strong> <strong>AB</strong> <strong>1173</strong><br />

Badane obiekty / Grupa obiektów<br />

Woda do spożycia<br />

Próbki wody<br />

Ścieki<br />

Woda do spożycia<br />

Próbki wody<br />

Ścieki<br />

Badane cechy i metody<br />

badawcze/pomiarowe<br />

Stężenie metali<br />

Zakres:<br />

Hg (0,001 – 1) mg/l<br />

Tl (0,01 – 10) mg/l<br />

Metoda emisyjnej spektrometrii<br />

atomowej ze wzbudzeniem w plaźmie<br />

indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)<br />

Tlen rozpuszczony<br />

Zakres: (0,5 – 15) mg/l O2<br />

Metoda elektrochemiczna<br />

Mętność<br />

Zakres: (0,1 – 1000) NTU<br />

Metoda nefelometryczna<br />

Stężenie chloru wolnego<br />

Zakres: (0,05 – 2) mg/l<br />

Metoda kolorymetryczna<br />

Barwa<br />

Zakres: (5 – 70) mg/l Pt<br />

Metoda wizualna<br />

Stężenie żelaza ogólnego<br />

Zakres: (0,010 – 50) mg/l<br />

Metoda spektrofotometryczna<br />

Stężenie manganu<br />

Zakres: (0,02 – 1) mg/l<br />

Metoda spektrofotometryczna<br />

Twardość ogólna<br />

Zakres: (5 – 1000) mg/l CaCO3<br />

Metoda miareczkowa<br />

Stężenie azotu amonowego<br />

Zakres:<br />

(0,05 – 40) mg/l<br />

Stężenie amoniaku<br />

Zakres:<br />

(0,06 – 51,5) mg/l<br />

Metoda spektrofotometryczna<br />

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu<br />

(ChZT)<br />

Zakres: (5 – 10000) mg/l O2<br />

Metoda spektrofotometryczna<br />

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu<br />

(BZT5)<br />

Zakres: (0,5 – 6,0) mg/l O2<br />

Metoda elektrochemiczna<br />

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu<br />

(BZT5)<br />

Zakres: (3,0 – 4000) mg/l O2<br />

Metoda elektrochemiczna<br />

Stężenie azotu amonowego<br />

Zakres: (2 – 1000) mg/l<br />

Metoda miareczkowa<br />

Stężenie azotu amonowego<br />

Zakres: (0,05 – 80) mg/l<br />

Stężenie amoniaku<br />

Zakres: (0,06 – 103) mg/l<br />

Metoda spektrofotometryczna<br />

Normy i/lub udokumentowane<br />

procedury badawcze<br />

PB/33 ed. 1 z dnia 08.10.2010 r.<br />

PN-EN ISO 5814:2013-04<br />

PN-EN ISO 7027:2003 pkt. 6<br />

PB/19 ed. 2 z dnia 01.07.2009 r.<br />

PN-EN ISO 7887:2012 pkt. 7<br />

PN-ISO 6332:2001<br />

PB/13 ed. 2 z dnia 01.07.2009 r.<br />

PN-ISO 6059:1999<br />

PN-ISO 7150-1:2002<br />

PN-ISO 15705:2005<br />

PN-EN 1899-2:2002<br />

PN-EN 1899-1:2002<br />

PN-ISO 5664:2002<br />

PN-ISO 7150-1:2002<br />

Wersja strony: A<br />

Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 5, 4 kwietnia 2014 r. str. 3/6


PCA Zakres akredytacji <strong>Nr</strong> <strong>AB</strong> <strong>1173</strong><br />

Badane obiekty / Grupa obiektów<br />

Ścieki<br />

Próbki osadów ściekowych<br />

Woda do spożycia<br />

Ścieki<br />

Badane cechy i metody badawcze<br />

Stężenie azotu Kjeldahla<br />

Zakres: (2 – 1000) mg/l<br />

Metoda miareczkowa<br />

Stężenie azotu ogólnego<br />

(z obliczeń)<br />

Zawiesiny ogólne<br />

Zakres: (5 – 2000) mg/l<br />

Metoda wagowa<br />

Stężenie ortofosforanów (jako P)<br />

Zakres: (0,041 – 35) mg/l<br />

Metoda spektrofotometryczna<br />

Stężenie fosforu ogólnego<br />

Zakres: (0,041 – 35) mg/l<br />

Metoda spektrofotometryczna<br />

Stężenie fosforu ogólnego<br />

Zakres: (0,05 – 100) mg/l<br />

Metoda emisyjnej spektrometrii<br />

atomowej ze wzbudzeniem w plaźmie<br />

indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)<br />

Indeks fenolowy<br />

Zakres: (0,007 – 0,5) mg/l<br />

Metoda spektrofotometryczna<br />

Substancje ekstrahujące się eterem<br />

naftowym<br />

Zakres: (5 – 1000) mg/l<br />

Metoda wagowa<br />

Stężenie metali<br />

Zakres:<br />

Ca (1,0 – 100000) mg/kg<br />

(0,0001 – 10,00) %<br />

Cd (1,0 – 200) mg/kg<br />

Cr ( 5,0– 2000) mg/kg<br />

Cu (1,0 – 2000) mg/kg<br />

Mg (1,0 – 20000) mg/kg<br />

(0,0001 – 2,00) %<br />

Ni (10 – 2000) mg/kg<br />

Pb (5,0 – 2000) mg/kg<br />

Hg (1,0 – 200) mg/kg<br />

Zn (2,0 – 2000) mg/kg<br />

Metoda emisyjnej spektrometrii<br />

atomowej ze wzbudzeniem w plaźmie<br />

indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)<br />

Zawartość suchej masy/zawartość<br />

wody<br />

Zakres: (5 – 95) %<br />

Metoda wagowa<br />

Pobieranie próbek do badań<br />

mikrobiologicznych<br />

Pobieranie próbek do badań<br />

chemicznych i fizycznych<br />

Pobieranie próbek do badań<br />

chemicznych i fizycznych<br />

Normy i/lub udokumentowane<br />

procedury badawcze<br />

PN-EN 25663:2001<br />

PB/29 ed. 2 z dnia 01.07.2009 r.<br />

PN-EN 872:2007+ Ap1:2007<br />

PN-EN ISO 6878:2006 pkt. 4<br />

+Ap1:2010+Ap2:2010<br />

PN-EN ISO 6878:2006 pkt. 8<br />

+Ap1:2010+Ap2:2010<br />

PN-EN ISO 11885:2009<br />

PN-ISO 6439:1994 (Metoda B)<br />

PN-86/C-04573.01<br />

PN-EN ISO 11885:2009<br />

PN-EN 12880:2004<br />

PN-EN ISO 19458:2007<br />

PN-EN ISO 5667-5:2003<br />

PN-EN ISO 5667-10:1997<br />

Wersja strony: A<br />

Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 5, 4 kwietnia 2014 r. str. 4/6


PCA Zakres akredytacji <strong>Nr</strong> <strong>AB</strong> <strong>1173</strong><br />

Badane obiekty / Grupa obiektów<br />

Woda do spożycia<br />

Próbki wody<br />

Próbki wody basenowej<br />

Pracownia Mikrobiologiczna<br />

ul. Kręta 9, 41-500 Chorzów<br />

Badane cechy i metody<br />

badawcze/pomiarowe<br />

Obecność i liczba Escherichia coli<br />

Zakres: od 1 jtk/100 ml<br />

Metoda filtracji membranowej - test<br />

standardowy<br />

Najbardziej prawdopodobna liczba<br />

Escherichia coli<br />

Zakres:


PCA Zakres akredytacji <strong>Nr</strong> <strong>AB</strong> <strong>1173</strong><br />

Wykaz zmian<br />

Zakresu Akredytacji <strong>Nr</strong> <strong>AB</strong> <strong>1173</strong><br />

Status zmian: wersja pierwotna A<br />

Zatwierdzam status zmian<br />

KIEROWNIK<br />

DZIAŁU <strong>AKREDYTACJI</strong><br />

L<strong>AB</strong>ORATORIÓW BADAWCZYCH<br />

TADEUSZ MATRAS<br />

dnia: 04.04.2014 r.<br />

Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 5, 4 kwietnia 2014 r. str. 6/6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!