Výroční zpráva 2009 - Dalkia Česká republika, a.s.

dalkia.cz

Výroční zpráva 2009 - Dalkia Česká republika, a.s.

Výroční zpráva 2009


Obsah 1. Identifikační a obecné údaje společnosti 4

1.1. Základní údaje 6

1.2. Charakteristika společnosti 6

1.3. Orgány společnosti 7

1.4. Ostatní skutečnosti 7

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

společnosti a stavu jejího majetku 8

2.1. Úvodní slovo 10

2.2. Informace o výkonech a činnostech 14

3. Finanční část 42

3.1. Všeobecné a zákonné informace 43

3.2. Nekonsolidovaná účetní závěrka 49

3.3. Příloha k nekonsolidované účetní závěrce 54

3.4. Konsolidovaná účetní závěrka 86

3.5. Příloha ke konsolidované účetní závěrce 92

4. Zpráva o vztazích 124

5. Zpráva auditora 130


Obrat v roce 2009 11,7 mld. Kč

Tepelnou energii dodáváme do 258 171 domácností

Zaměstnáváme 1 748 lidí

Roční prodej tepla 16 340 TJ / Instalovaný tepelný výkon 2 915,9 MW

Roční prodej elektřiny 2 574 GWh / Instalovaný elektrický výkon 373,127 MW

2 Dalkia Česká republika 2009


Dalkia

Česká

republika, a.s.

je tradičním výrobcem a dodavatelem

tepla pro města a jejich obyvatele,

průmyslové podniky, zdravotnická a školská

zařízení, veřejné instituce a obchodní

a administrativní centra. Zároveň je

největším nezávislým producentem

elektrické energie vyrobené v kogeneraci

v České republice a významným

poskytovatelem energetických služeb.

3


4 Dalkia Česká republika 2009


1. Identifikační

a obecné údaje

společnosti

5


1. Identifikační a obecné údaje společnosti /

1.1. Základní údaje 1.2. Charakteristika společnosti

Název společnosti: Dalkia Česká republika, a.s.

Sídlo společnosti: 28. října 3123/152, 709 74 Ostrava

Právní forma: akciová společnost

Identifikační číslo: 451 93 410

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského

soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318

Datum založení: 24. dubna 1992

Základní kapitál: 3 146 446 440 Kč

Dalkia Česká republika, a.s. (dále

jen Dalkia Česká republika) je

členem skupiny Dalkia v České

republice, která patří mezi

nejvýznamnější energetické

skupiny v zemi. Na českém trhu

působí od roku 1991. Je tradičním

výrobcem a dodavatelem tepla pro

města, např. Ostravu, Olomouc,

Frýdek-Místek, Prahu, Havířov,

Karvinou, Krnov, Nový Jičín či

Přerov. Rovněž se řadí mezi přední

hráče na českém trhu s elektrickou

energií. Výroba elektřiny je

realizována převážně v kogeneraci,

která je šetrná k životnímu

prostředí. Mimo to je Dalkia Česká

republika jedním z největších

poskytovatelů podpůrných služeb

pro českou přenosovou soustavu

a pomáhá tak zajišťovat rovnováhu

mezi spotřebou a výrobou v ČR.

Vedle výroby a dodávek tepla

a elektřiny se zabývá také výrobou

a dodávkami chladu, stlačeného

vzduchu a dalších komodit,

a poskytuje komplexní energetické

služby.

Mezi klienty Dalkie Česká republika patří města a jejich obyvatelé,

průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení,

veřejné organizace a klienti z terciárního sektoru – hotely,

obchodní a administrativní centra atd.

Do skupiny Dalkia v České republice patří kromě společnosti

Dalkia Česká republika také Dalkia Ústí nad Labem, a.s., Dalkia

Kolín, a.s., Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o., Olterm & TD

Olomouc, a.s. a AmpluServis, a.s. Vlastníkem skupiny Dalkia

je světová jednička v oblasti služeb pro životní prostředí –

skupina Veolia Environnement – a společnost EDF.

6 Dalkia Česká republika 2009


1.3. Orgány společnosti

Představenstvo společnosti pracovalo v roce 2009 ve složení:

Ing. Zdeněk Duba

předseda představenstva

Laurent Barrieux

místopředseda představenstva a generální ředitel

Renaud Capris

člen představenstva

Christophe Johany Lanneluc člen představenstva

François Leimgruber

člen představenstva

Ing. Jiří Lukeš

člen představenstva

Ing. Josef Novák

člen představenstva

1.4. Ostatní

skutečnosti

Společnost Dalkia Česká republika nemá žádnou organizační

složku v zahraničí a nevyvíjí žádné aktivity v oblasti

výzkumu a vývoje. K 1. 1. 2010 nabyla účinnosti ovládací

smlouva uzavřená mezi společností Dalkia Česká republika,

a.s. a společností Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o. Ostatní

významné skutečnosti nastalé po rozhodném dni, které by

měly vliv na hospodaření společnosti, jsou uvedeny v přílohách

konsolidované a nekonsolidované účetní závěrky.

Společnost nemá k 31. 12. 2009 v držení vlastní akcie.

Dozorčí rada společnosti pracovala v roce 2009 ve složení:

Jean-Michel Mazalerat předseda dozorčí rady

Gérard Millière

místopředseda dozorčí rady

Philippe Beauté

člen dozorčí rady

Pascal Bonne člen dozorčí rady (do 4. 2. 2009)

Olivier Barbaroux člen dozorčí rady (od 4. 2. 2009)

Zdeněk Krakovský

člen dozorčí rady

Ladislav Kugler

člen dozorčí rady

7


8 Dalkia Česká republika 2009

2. Zpráva představenstva

o podnikatelské

činnosti společnosti

a stavu jejího majetku


10 Dalkia Česká republika 2009


2.1. Úvodní slovo

Vážení klienti, vážení akcionáři, vážení partneři,

vážení kolegové, dámy a pánové,

dovolujeme si vám předložit výroční zprávu akciové

společnosti Dalkia Česká republika za rok 2009, která

shrnuje výsledky jejího podnikání a hospodaření

v tomto období.

V roce 2009 se v České republice naplno projevila

ekonomická krize, která se nevyhnula ani energetickému

odvětví. Česká vysoce exportně orientovaná

a zcela otevřená ekonomika byla zasažena poklesem

objednávek a dramaticky se začala zvyšovat nezaměstnanost,

což se projevilo mj. poklesem spotřeby

elektrické energie na straně domácno stí i podniků,

a to přineslo značné tlaky na cenu elektřiny. Dalkia

Česká republika na tuto skutečnost reagovala snižováním

kondenzační výroby elektřiny a další optimalizací

svých provozů.

Dosažené hospodářské výsledky ukazují, že navzdory

recesi Dalkia Česká republika v roce 2009

dokázala upevnit své postavení předního výrobce

a dodavatele tepla a elektřiny v zemi. Dařilo se jí

naplňovat očekávání a potřeby svých stávajících

zákazníků, ale také získávat klienty nové díky

úspěšné obchodní strategii založené na partnerství

a důvěře, která vedla k většímu uplatnění kompletních

dodávek energetických služeb a vyššímu počtu

dlouhodobých smluv. Mezi nejvýznamnější nové

kontrakty patří dlouhodobá smlouva se společností

DISTEP na dodávky tepla pro město Frýdek-Místek

v objemu 750 TJ ročně nebo smlouva s Lázněmi

Darkov, na jejímž základě Dalkia zajišťuje komplexní

provozování tepelného hospodářství v tomto

lázeňském centru.

Dalkia Česká republika dosáhla v roce 2009 příznivého

provozního hospodářského výsledku ve výši

>

11


2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku / 2.1. Úvodní slovo /

přes 3 miliardy Kč, což je o 8,4 % více ve srovnání

s p ředchozím rokem. Prodej tepla se oproti roku

2008 snížil o 810 TJ, zatímco tržby za prodej elektřiny

se nám podařilo udržet zejména díky poskytování

podpůrných služeb pro českou přenosovou

soustavu.

V roce 2009 došlo v rámci Dalkie Česká republika

k několika významným změnám. K prvnímu lednu

se změnila organizační struktura, když z původní

Divize Ostrava a Divize Krnov vznikl Region Severní

Morava a někdejší Divize Olomouc a Divize Přerov

se sloučily do Regionu Střední Morava. V červenci

2009 byly z Divize Praha vyčleněny aktivity facility

managementu, které odkoupila společnost Scheu-

+Wirth. V srpnu 2009 vznikla 100% dceřiná společ-

Dosažené hospodářské výsledky

ukazují, že navzdory recesi Dalkia

Česká republika v roce 2009

dokázala upevnit své postavení

předního výrobce a dodavatele

tepla a elektřiny v zemi.

nost Dalkia Ústí nad Labem, a.s., do níž se následně

přesunuly veškeré aktivity a zaměstnanci Divize

Ústí nad Labem. V listopadu 2009 pak byla uzavřena

smlouva o prodeji 85 % akcií této společnosti

ČEZu, který zároveň na základě jiné dohody získal

15 % akcií samotné Dalkie Česká republika. Obě

transakce jsou předmětem schvalování příslušných

antimonopolních úřadů.

Důležitým pilířem firemní strategie Dalkie Česká

republika nadále zůstává kombinovaná výroba

tepla a elektřiny. V ekologicky šetrné kogeneraci,

která produkuje mnohem méně emisí než oddělená

výroba obou komodit, je Dalkia jedničkou v České

republice. Zároveň neustále zvyšujeme podíl obnovitelných

a druhotných zdrojů energie, zejména

biomasy, která představuje strategické palivo budoucnosti.

Významným krokem pro naplňování naší

Politiky trvale udržitelného rozvoje byla na konci

roku 2009 instalace nového kotle v krnovské tep-

12 Dalkia Česká republika 2009


lárně, který spaluje 100% biomasu. Další důležitou

investicí byla výstavba nové turbíny TG4 v Teplárně

Olomouc o výkonu 8 MWe, která nahradila svou

předchůdkyni TG1 o výkonu 6,3 MWe.

Všechny naše inovační projekty realizované v roce

2009 se vyznačovaly tím, že na jedné straně přinášejí

Dalkii Česká republika i klientům značné úspory

a na straně druhé jsou velmi šetrné vůči životnímu

prostředí. Díky tomu jsme byli úspěšní při získávání

podpory z fondů Evropské unie na naše ekologické

projekty.

I v roce 2009, kdy Česká republika zaznamenala

vlivem krize velmi vysokou nezaměstnanost, Dalkia

pomáhala vytvářet nová dlouhodobá pracovní

místa v regionech, kde působí. Díky Nadačnímu

fondu Dalkia Česká republika v tomto roce vzniklo

194 trvalých pracovních pozic prostřednictvím

142 přijatých projektů. Od založení fondu v roce

2000 to je již celkem zhruba 1 400 míst a více než

700 projektů.

Dalkia Česká republika není jen pouhým dodavatelem

komodit, ale je také partnerem občanů,

podnikatelských subjektů, institucí, nemocnic, obcí

i regionů, který přináší kvalitu a pohodu do života.

Děkujeme všem našim zákazníkům,

partnerům, akcionářům

a spolupracovníkům za jejich přínos

pro plnění našich společných cílů.

Laurent Barrieux

místopředseda představenstva

Ing. Zdeněk Duba

předseda představenstva

13


2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku /

2.2. Informace o výkonech a činnostech

Výroba a prodej tepla a elektřiny

Základním předmětem podnikání

Dalkie Česká republika byla v roce

2009 především výroba, rozvod

a prodej tepelné energie a výroba

a prodej energie elektrické

včetně poskytování podpůrných

služeb (PpS). Výroba tepla

a elektřiny je realizována převážně

v kombinovaném cyklu neboli

kogeneraci, která přináší vedle

většího využití energie obsažené

v palivu také vysokou míru ohledu

k životnímu prostředí.

Výroba tepla

V roce 2009 zajišťovalo výrobu tepla 896 kotlů

(od 1. 11. 2009 bez Dalkie Ústí nad Labem (dále jen DUL)

– 888 kotlů), z nichž je 75 parních (bez DUL 67) a 821

horkovodních nebo teplovodních. Jejich celkový instalovaný

tepelný výkon je 3 510,1 MW (bez DUL 2 915,9 MW). Z kotlů

bylo pro výrobu elektřiny a dodávky tepla vyrobeno celkem

35 817,7 TJ tepelné energie (od 1. 11. 2009 bez DUL).

Na celkové spotřebě paliva v kotlích se z 89,7 % podílí

černé (65,6 %) a hnědé uhlí (24,1 %), ze 7,1 % plynná paliva,

tzn. zemní (2,8 %), degazační (důlní – 0,2 %) a především

koksárenský plyn (4,1 %). 2,9 % paliva představují různé

druhy biomasy a 0,3 % připadá na těžké a lehké topné oleje,

používané zejména pro zapalování kotlů.

Prodej tepla dosáhl v roce 2009 hodnoty 16 340 TJ, což je

o 810 TJ méně než v roce 2008. Na dodávce tepla se mimo

výroby na vlastních zdrojích ve výši 18 108 TJ podílel i nákup

tepla od cizích dodavatelů v objemu 1 556 TJ, což představuje

meziroční navýšení nákupu od cizích dodavatelů ve výši

173 TJ. Vlastní spotřeba tepla byla oproti roku 2008 navýšena

o 12 TJ a činila 240 TJ. Tepelná energie byla dodávána

buď přímo, nebo prostřednictvím distribučních společností

do 258 171 domácností, což představovalo cca 47 % celkového

prodeje tepla.

Tržby za teplo, nevrácený kondenzát a doplňovací vodu

narostly oproti roku 2008 o 159 mil. Kč a v roce 2009 činily

5 568 mil. Kč (uvedené údaje včetně počtu zásobovaných

domácností zahrnují DUL do 1. 11. 2009).

14 Dalkia Česká republika 2009


Výroba elektřiny

Elektrická energie byla vyráběna na 19 parních turbínách

(bez DUL na 14), dvou spalovacích turbínách (bez DUL

na jedné), osmi kogeneračních jednotkách a třech točivých

redukcích s celkovým elektrickým výkonem 531,127 MW

(bez DUL 373,127 MW). Odběrateli elektrické energie byli

především obchodníci s elektřinou v České republice. Za rok

2009 bylo prodáno celkem 2 574 GWh elektrické energie.

Tržby za elektřinu a ostatní služby spojené s její výrobou

činily v roce 2009 celkem 5 776 mil. Kč, což je nárůst

o 1 302 mil. oproti roku 2008. Tržby za elektřinu představují

51,1% podíl na celkových tržbách Dalkie Česká republika

za teplo a elektřinu.

Dalkia Česká republika je subjektem zúčtování na trhu

s elektřinou v České republice a také v roce 2009 dále

rozšiřovala své aktivity v oblasti podpůrných služeb (PpS),

které poskytuje provozovateli přenosové soustavy České

republiky, společnosti ČEPS. V roce 2009 se Dalkia úspěšně

účastnila tendru na poskytování služeb PR, SR, TR+ a doplňujících

tendrů dodávek PpS pro rok 2010. V roce 2009

Dalkia Česká republika ve srovnání s rokem 2008 významně

navýšila prodej koncovým zákazníkům.

Spalování biomasy

Dalkia Česká republika neustále rozšiřuje spalování biomasy ve svých kotelních jednotkách,

čímž se snaží přispět ke zmírnění dopadů své činnosti na životní prostředí ve všech regionech,

kde působí. V roce 2009 bylo z biomasy vyrobeno 110,5 GWh elektřiny, což je

o 50,7 GWh více oproti roku 2008, kdy bylo z biomasy vyrobeno 59,9 GWh. V roce 2009 spálila

Dalkia Česká republika na svých zdrojích 91 539 tun biomasy, především zelené štěpky,

která vzniká při zpracování dřevní hmoty při těžbě dřeva.

15


2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku / 2.2. Informace o výkonech a činnostech /

Obchodní činnost

Společnost Dalkia Česká

republika si i v době ekonomické

recese v roce 2009 upevnila své

postavení předního výrobce

a dodavatele tepla a elektřiny

na českém energetickém trhu.

Komplexní nabídka služeb,

při nichž Dalkia využívá svých

odborných zkušeností se správou

energií a dalších utilit (vedle tepla

a elektřiny dodává klientům také

chlad, stlačený vzduch atd.), přesně

vystihuje požadavky stávajících

i potenciálních zákazníků

z ekonomického, technického

i ekologického hlediska. Nejen díky

tomu se Dalkii Česká republika

daří udržovat se svými zákazníky

efektivní a dlouhodobá partnerství

založená na vzájemné důvěře.

V průběhu roku 2009 Dalkia Česká republika uzavřela či

prodloužila celkem 166 smluv, jejichž celkový roční obrat je

zhruba 326,7 milionů korun. Mezi zákazníky, s nimiž Dalkia

podepsala kontrakty, patří tradičně města, školská a zdravotnická

zařízení, průmyslové podniky, klienti z terciárního

sektoru – hotely, obchodní a administrativní centra apod.

Dalším důležitým novým kontraktem je smlouva s Lázněmi

Darkov, na jejímž základě bude Dalkia zajišťovat komplexní

provozování tepelného hospodářství v tomto významném

lázeňském centru na severu Moravy. Teplo jsme rovněž začali

dodávat do nového aquaparku v Olomouci. Dodávky tepla

a správu tepelných zařízení Dalkia zabezpečuje i pro školy

a veřejné instituce, příkladem mohou být nově tři střední

školy v Havířově-Šumbarku. V Olomouci jsme uzavřeli

smlouvu o připojení nové budovy Výzkumného a vzdělávacího

centra Univerzity Palackého.

Pokračovali jsme ve spolupráci s předními investory a developery.

Uzavřeli jsme smlouvy na dodávky tepla a provoz

16 Dalkia Česká republika 2009


V listopadu 2009

Dalkia uzavřela

dlouhodobou smlouvu

se společností DISTEP

na dodávky tepla pro

město Frýdek-Místek

v objemu 750 TJ ročně.

Toto partnerství

zaručuje obyvatelům

kvalitní dodávky tepla

za přijatelnou cenu.

tepelných zařízení pro řadu nových objektů v hlavním městě

Praze. V komplexu Milíčovský háj budeme prostřednictvím

30 předávacích stanic zásobovat teplem 750 bytů, v areálu

Jahodnice budeme teplo vyrobené ve čtyřech plynových kotelnách

dodávat do 680 domácností, 770 nově připojených

bytů se nachází v komplexu Green Town.

Další novou významnou referencí v hlavním městě je

pronájem a provoz tepelného hospodářství městské části

Praha 16 - Radotín. V Praze se nám rovněž podařilo obnovit

smlouvu na dodávky tepla pro čtvrti Nové Butovice a Flora.

Do provozu jsme v roce 2009 uvedli s pomocí nejmodernějších

technologií unikátní kotelnu stojící na pilotech na střeše

nákupního centra, která vytápí 1 600 bytů v městské části

Velká Ohrada.

Dalkia svou působnost rozšiřuje i do Kladna, kde podepsala

smlouvu o poskytování energetických služeb pro obchodní

centrum Central. V Ostravě se novým zákazníkem z terciárního

sektoru stalo nové obchodní centrum Retail Point, v Ústí

nad Labem jsme na síť dálkového tepla připojili nový komplex

zahrnující hotel či administrativní budovu Hraničář.

Získali jsme také řadu nových zákazníků, které zásobujeme

elektřinou. Jedná se např. o společnosti DENSO,

NOWACO, METAZ, Léčebné lázně Mariánské Lázně nebo

ArcelorMittal.

17


Vzhledem k finanční krizi se rok

2009 jevil jako velice obtížný, což

se skutečně odrazilo v odkladu či

zrušení některých projektů. Náš

obchodní tým však díky úspěšnému rozvoji smluv

na přímý prodej elektrické energie koncovým

uživatelům, samosprávním celkům, nemocnicím

či výrobním podnikům dokázal splnit a dokonce

i překročit vytýčené cíle.

Snažíme se neustále zlepšovat kvalitu našich služeb.

Proto jsme v roce 2009 na základě výsledků nového

průzkumu spokojenosti provedeného u dvou

set našich odběratelů zavedli tzv. kodex přístupu

k zákazníkům, jenž shrnuje základní zásady přístupu

našich zaměstnanců ke klientům a obchodním

partnerům.

Christophe Lanneluc

obchodní ředitel

Klientům je k dispozici bezplatná zákaznická linka

800 800 860, která v Dalkii Česká republika funguje již

od roku 2006 a neustále se rozvíjí a rozšiřuje svou působnost.

Na počátku roku 2009 byla nově zprovozněna také pro

zákazníky z Ústí nad Labem a Kolína. V roce 2009 operátoři

call centra zaznamenali meziroční nárůst hovorů o 10 %.

Ve spolupráci s call centrem Dalkia Česká republika rozvíjí

i další nástroje a služby pro zákazníky, například internetovou

aplikaci D-line, kde mohou klienti zadávat požadavky na zásahy

a sledovat průběh jejich řešení, ale od roku 2009 také

stahovat faktury a jiné dokumenty. Rovněž zde mohou získat

přehled o spotřebách na odběrných místech a platbách.

Metodika a pracovní postupy operátorů call centra jsou

v souladu s certifikací ISO 9001, která se postupně zavádí

na všech regionech a divizích Dalkie Česká republika.

18 Dalkia Česká republika 2009


2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku / 2.2. Informace o výkonech a činnostech /

Investiční činnost

V roce 2009 bylo v Dalkii Česká republika

v souvislosti s investiční činností vydáno

celkem 1 023 811 tis. Kč. Předán a dokončen

byl hmotný a nehmotný majetek nebo části

majetku v hodnotě 1 046 887 tis. Kč, z toho

na zálohách v minulých letech bylo zaplaceno

84 755 tis. Kč a na část tohoto majetku jsou

uplatněny pozastávky plateb. Na jiné investice

bylo vydáno 45 225 tis. Kč.

Z 267 zahájených nebo rozpracovaných

staveb bylo ukončeno a uvedeno do provozu

218 projektů.

Podle charakteru jednotlivých projektů lze celkový objem investičních nákladů vynaložených na pořízení hmotného a nehmot ného

investičního majetku staveb ve výši 1 046 887 tis. Kč rozčlenit takto:

146 547 tis. Kč ekologické stavby

110 835 tis. Kč stavby pro obnovu

1 033 080 tis. Kč celkem stavby

366 522 tis. Kč rozvojové stavby

285 539 tis. Kč obchodní a teplofikační stavby

13 807 tis. Kč ostatní investiční akce

123 637 tis. Kč komponenty

Rok 2009 byl pro Dalkii Česká republika

z hlediska investic velmi významný.

Realizovali jsme novou turbínu TG4

v Teplárně Olomouc a v Krnově jsme

uvedli do provozu nový kotel spalující

výhradně biomasu. Turbína i biokotel patří mezi naše

nejmodernější a nejekologičtější zařízení.

Renaud Capris

výrobní ředitel

19


2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku / 2.2. Informace o výkonech a činnostech /

Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2009 lze v jednotlivých

kategoriích zařadit:

Ekologické stavby:

Cílem těchto projektů je naplňování závazků plynoucích

z přijaté Politiky trvale udržitelného rozvoje, jejímž základem

je dodržování legislativních požadavků a realizace cílů

vedoucích k neustálému zlepšování životního prostředí.

Jedná se např. o tyto projekty:

• Dokončení projektu suchého odběru popílku K4 na Teplárně

Přerov

• Zahájení realizace technologie suchých odběrů popílku

provozu Elektrárny Třebovice

• Další etapa projektu Likvidace popelovin a propojení

spalinových linek na Divizi Ústí nad Labem

Obchodní a teplofikační stavby:

V oblasti obchodních a teplofikačních staveb bylo dokončeno

celkem 70 projektů připojení nových odběratelů tepla

v lokalitách Ostrava, Olomouc, Přerov, Frýdek-Místek, Ústí

nad Labem, Krnov, Karviná, Havířov a Praha. Nová připojení

přinesou roční nárůst prodeje tepla o 132,1 TJ za rok.

Z klíčových akcí je možno zmínit zejména:

• Napojení obchodního centra Forum v Ústí nad Labem

• Výstavba nových plynových kotelen a předávacích stanic

v Praze

• Napojení Rehabilitačního sanatoria v Karviné - Darkově

a tří školských zařízení v Havířově (Střední škola Havířov -

Šumbark, Sýkorova; Střední škola řemesel a služeb, Školní;

Střední škola technických oborů, Lidická)

• Napojení bytových domů v Jubilejní kolonii a Villa domů

v ulici Kaminského v Ostravě

• Výstavba plynové kotelny pro bytový dům Hladnovská

v Ostravě

Stavby pro obnovu:

• Výměna transformátoru T- 30 v Elektrárně Třebovice

• Modernizace 14 předávacích stanic v Ostravě, např. PS-44,

OJ (3232) a EGC7, OJ (3265)

• Rekonstrukce SKŘ K2 v Teplárně Krnov

• Výměna parovodu na ulici Komenského v Přerově

Turbína TG4

v Teplárně

Olomouc

20 Dalkia Česká republika 2009


Rozvojové stavby:

• Vybudování výměníků spalin v Elektrárně Třebovice

• Výstavba nové protitlaké turbíny TG4 v Teplárně Olomouc

• Dokončení a uvedení do provozu nového parního kotle

na biomasu v Teplárně Krnov (na tento projekt lze pohlížet

rovněž jako na ekologickou stavbu)

Dlouhodobá technická politika Dalkie Česká republika

vychází z cílů celé skupiny Dalkia v oblasti trvale udržitelného

rozvoje. Je zaměřena především na zvyšování účinnosti

a snižování dopadů naší činnosti na životní prostředí.

Priority jsou konkretizovány pro jednotlivé centrální zdroje

v lokalitách, kde Dalkia působí, ve formě střednědobých

i dlouhodobých technických koncepcí. Praktické kroky

v případě existujících zařízení spočívají v péči o jejich řádný

technický stav a ve způsobu jejich provozu na úrovni nejlepší

technické praxe a dostupných zkušeností. V tomto směru

je důležitý rozvoj mezinárodní spolupráce, která přispívá

k výměně zkušeností a umožňuje zúročit synergický potenciál

mezinárodní skupiny Dalkia.

snaha o 100% náhradu klasických paliv biomasou. Příkladem

je projekt výstavby nového kotle pro spalování biomasy

v Krnově, který byl uveden do trvalého provozu v závěru

roku 2009. Tento projekt přinese kromě zvýšení účinnosti

a spolehlivosti výroby tepla rovněž snížení emisí, zejména

CO 2

. Spalování biomasy dodávané z okolí Krnova má také

kladný vliv na zaměstnanost v regionu. Velké zdroje, jako

např. Teplárna Přerov či Elektrárna Třebovice, jsou výhledově

koncipovány tak, aby nebyly závislé pouze na jednom druhu

paliva. Proto se i v těchto případech snažíme orientovat

na technologie umožňující spoluspalování biomasy a fosilních

paliv.

Důležitou oblastí vzhledem k očekávanému budoucímu vývoji

je využívání obnovitelných zdrojů energie. Všechny nové

projekty týkající se našich zdrojů jsou posuzovány mimo jiné

i z hlediska možného využívání biomasy. U menších kotlů je

Nový parní kotel na biomasu

v Teplárně Krnov

21


V roce 2009 jsme na svých zdrojích spálili 91 539 tun biomasy

2,9 % spotřebovaného paliva představují různé druhy biomasy

V roce 2009 jsme z biomasy vyrobili 110,5 GWh elektřiny

Při kogeneraci dochází k většímu využití energie obsažené v palivu

22 Dalkia Česká republika 2009


Dalkia

Česká

republika

vyrábí většinu tepla a elektrické energie

v kogeneraci, která produkuje mnohem

méně emisí než oddělená výroba těchto

dvou komodit. Neustále zvyšujeme

podíl spalovaných obnovitelných

a druhotných zdrojů energie

a u menších kotlů plánujeme nahradit

100 % klasických paliv biomasou.

23


2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku / 2.2. Informace o výkonech a činnostech /

Integrovaný systém řízení

Rok 2009 představoval významnou

etapu intenzivního rozšiřování

integrovaného systému řízení

Dalkie Česká republika, který

propojuje tři dílčí systémy –

systém kvality QMS, systém

environmentálního řízení EMS

a systém bezpečnosti práce

OHSAS – a zastřešuje tak vztah

k zákazníkům, životnímu prostředí

a bezpečnosti zaměstnanců.

Co se týká bezpečnosti práce, činnosti našich, ale i cizích zaměstnanců

na zařízeních Dalkie jsou průběžně analyzovány

a následně jsou vyhodnocována bezpečnostní rizika, která

se snažíme minimalizovat především stanovením příslušných

osobních ochranných pomůcek, zlepšením pracovních

postupů apod.

Všechny oblasti integrovaného systému řízení ve vztahu

ke klientům, životnímu prostředí a zaměstnancům zahrnuje

nová Politika trvale udržitelného rozvoje skupiny Dalkia

v České republice vydaná v březnu 2009, kterou přijala

a uplatňuje i Dalkia Česká republika. Politika trvale udržitelného

rozvoje (TUR) je zveřejněna na internetových stránkách

www.dalkia.cz a je přístupná pro širokou veřejnost.

Certifikační audity

V březnu 2009 prošel úspěšně druhým

recertifikačním auditem systém EMS, který

je nejstarším budovaným systémem v Dalkii

Česká republika. Ve stejném měsíci byly systémem

kvality certifikovány závody Distribuce

a služby Regionu Severní Morava a Divize

Karviná a systémem bezpečnosti práce Region

Střední Morava a Divize Praha. V prosinci

2009 prošel prvním recertifikačním auditem

systém kvality v Divizi Praha a dozorovým

auditem systém bezpečnosti v Divizi Ústí nad

Labem.

Úspěšné absolvování vstupního auditu na ředitelství

na systémy QMS a OHSAS koncem

roku 2009 představovalo předposlední etapu

budování integrovaného systému v Dalkii

Česká republika, jež bylo ukončeno úspěšným

recertifikačním integrovaným auditem celé

společnosti na přelomu března a dubna 2010.

24 Dalkia Česká republika 2009


Dobrý vztah ke klientům

je dán nejen řádným

zabezpečením dodávek

smluveného produktu, ale

i nasloucháním jejich přáním

a požadavkům. Naším dalším

cílem je ochrana životního

prostředí, striktní dodržování

legislativy, minimalizace

negativních dopadů aktivit

Dalkie a snižování spotřeb

prvotních surovin.

Neustálé zlepšování integrovaného systému podporuje mj. i vyhlašování a realizace

specifických cílů, které přispívají k řešení identifikovaných problémů a k postupnému

zdokonalování systému. V roce 2009 bylo v Dalkii Česká republika úspěšně realizováno

devatenáct cílů, z toho třináct je vyhodnoceno a archivováno.

Mezi nejvíce sledované oblasti patří:

28,3

21,1

Vývoj spotřeby podzemní vody

Množství v tis. m 3

Spotřeba podzemní vody

I v roce 2009 Dalkia Česká republika zaznamenala klesající

trend spotřeby podzemní vody. Oproti předchozím

letům nebyl v tomto období v Teplárně Frýdek-Místek

(TFM) ani Špičkové výtopně Olomouc (ŠVOL) překročen

limit zpoplatnění, tj. spotřeba min. 6 tis. m 3 /rok nebo

min. 500 m 3 /měsíc, a proto nebyly za odběr podzemní

vody stanoveny poplatky jako v letech 2007 a 2008.

K výraznému snížení spotřeby podzemní vody v roce 2007

došlo díky zprovoznění vlastní čerpací stanice povrchové

vody v TFM.

6,8

5,8 5,7

2005 2006 2007 2008 2009

25


2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku / 2.2. Informace o výkonech a činnostech /

Spotřeba povrchové vody

Také v oblasti spotřeby povrchové vody jsme pokračovali

v klesajícím trendu, na němž mělo podíl vyčlenění Divize

Ústí nad Labem do samostatné dceřiné společnosti Dalkia

Ústí nad Labem v listopadu 2009. Dalšími faktory ovlivňujícími

snížení spotřeby povrchové vody v uplynulém roce byly

úspory při splavování popelovin, vyšší využívání vratného

kondenzátu, klimatické podmínky apod.

Bakterie legionela

Společnost Dalkia Česká republika měla i v roce 2009

uzavřen s některými zákazníky smluvní vztah na řešení

prevence výskytu legionely, a to v souladu se zákonem

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou

č. 252/2004 Sb., která stanovuje hygienické požadavky

na pitnou a teplou vodu, mezi nimiž je také mikrobiologický

a biologický ukazatel legionely a jeho hygienický limit.

Na základě těchto smluv Dalkia spolupracuje se zákazníky

při přípravě a realizaci opatření prevence výskytu legionely.

Našim klientům nabízíme jak zpracování krátkodobých

a dlouhodobých plánů v oblasti řízení legionely, tak

i konzultace při jejich realizaci a komunikaci s Krajskou

hygienickou stanicí. Ve společnosti navíc probíhá školení

zaměstnanců zaměřené na legionelu a je sledován její

potencionální výskyt také v jednotlivých provozech Dalkie

Česká republika.

Produkce a využití popelovin

Ve společnosti Dalkia Česká republika jsou veškeré produkované

popeloviny využívány od roku 2003, a to zejména

při zahlazování vlivů důlní činnosti na životní prostředí,

při sanaci vytěžených prostor a rekultivaci pozemků, při

výrobě stavebních hmot, jako náhrada křemičitých písků při

otryskávání povrchů apod. Hlavními odběrateli popelovin

z jednotlivých závodů jsou firmy OKD, HBZS, GEMEC UNION,

CEMENT Hranice, TRYMAT atd.

Snížení produkce popelovin v roce 2009 bylo způsobeno

vyčleněním Divize Ústí nad Labem do samostatné dceřiné

společnosti Dalkia Ústí nad Labem.

REACH

REACH (Registrace, evaluace a autorizace chemických látek)

je systém kontroly chemikálií, který zajistí, aby se nejpozději

od roku 2020 používaly pouze chemické látky se známými

vlastnostmi a způsobem, který nepoškozuje životní prostředí

a zdraví člověka. V souladu s požadavky Směrnice ES

č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování

chemických látek má Dalkia Česká republika předregistrovány

tyto látky: popílek, struska, popel z fluidního

spalování, produkt polosuché metody odsíření a hydroxid

vápenatý. V roce 2009 byla ve spolupráci s firmou ORGREZ

zahájena příprava a zpracování nutných podkladů pro řádnou

registraci uvedených chemických látek, která musí být

ukončena nejpozději do konce listopadu 2010.

Vývoj spotřeby povrchové vody

Množství v tis. m 3

Vývoj produkce a nakládání s popelovinami

Produkce – množství v tis. t

Využití – množství v tis. t

Skládkování – množství v tis. t

660,2

14 358,4

15 497,9

582,9

582,4

550,9

551,6

551,6

12 787,7

11 396,4

388,9 388,9

347,4

347,4

6 374,8

77,3

31,5

2005 2006 2007 2008 2009

0 0

0

2005 2006 2007 2008 2009

26 Dalkia Česká republika 2009


Spotřeba biomasy a její vliv na snížení emisí CO 2

V souladu se strategií v oblasti snižování emisí CO 2

– skleníkových

plynů Dalkia Česká republika neustále usiluje

o zvyšování podílu biomasy jako náhrady za uhlí.

V roce 2009 spálila celkem 91 539 tun biomasy, což je

o 41 644 tun více než v roce předchozím. Velký podíl na tom

měl především celoroční provoz kotle na biomasu K7

ve Výtopně Anenská, celoroční spalování biomasy v Teplárně

Přívoz, zahájení provozu nového kotle na biomasu K6 v Teplárně

Krnov a významný nárůst spalování biomasy na všech

ostatních zařízeních. Díky zvýšenému podílu biomasy v palivovém

mixu se Dalkii Česká republika podařilo v roce 2009

snížit emise CO 2

o 101 208 tun, což je o 41 413 tun více než

v roce 2008.

Vývoj spotřeby biomasy a snížení emise CO 2

biomasou

Spotřeba biomasy v t

Snížení emise CO 2

biomasou v t

42 357

34 551

48 140

58 042

56 400

73 134

38 416

33 817

49 895

59 795

89 968

2004 2005 2006 2007 2008 2009

101 208

Bezpečnost práce

Nedílnou součástí systému řízení výroby a přední prioritou

Dalkie Česká republika je zajištění bezpečnosti práce a hygieny

pracovního prostředí. V roce 2009 byl zaveden systém

managementu bezpečnosti práce dle požadavků normy

ČSN OHSAS 18001 v Regionu Střední Morava a Divizi Praha.

V rámci přípravy certifikace zbývajících jednotek Dalkie Česká

republika v březnu 2010 (Region Severní Morava, Divize

Karviná, ředitelství) jsme realizovali řadu organizačních

opatření s cílem dalšího zlepšení výsledků v oblasti bezpečnosti

práce:

• Zapojení zaměstnanců do vyhledávání rizik prostřednictvím

dotazníků

• Zvýšená pozornost věnovaná školení, osvětě a informovanosti

zaměstnanců o rizicích výrobního procesu

• Zavedení e-learningového školení na ředitelství společnosti

týkající se systému OHSAS

• Rozšíření databáze Kniha úrazů o sledování incidentů

V rámci Mezinárodního dne bezpečnosti práce organizovaného

skupinou Veolia Environnement jsme v listopadu 2009

připravili setkání zaměstnanců a zástupců vedení, na kterém

byly prezentovány výsledky v oblasti bezpečnosti práce

a byla představena realizovaná nebo připravovaná opatření.

V roce 2009 došlo v Dalkii Česká republika ke snížení počtu

úrazů a s tím spojených dnů absence.

V roce 2009 jsme rovněž realizovali opatření zaměřená

na prevenci a snížení dopadu případné pandemie chřipkového

onemocnění:

• Vybavení zaměstnanců ochrannými maskami, rouškami

a desinfekčními prostředky

• Nabídka očkování proti viru chřipky typu A(H1N1)

pro profese potřebné pro zajištění dodávek klientům

• Vybavení sociálních zařízení mycími prostředky s vyšším

antibakteriálním účinkem, nahrazení látkových ručníků

papírovými utěrkami

Počet úrazů a zmeškané dny

Zmeškané dny

Počet úrazů

28

1 360

19

597

413

2006 2007 2008 2009

13

10

336

27


2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku / 2.2. Informace o výkonech a činnostech /

Lidské zdroje

Dalkia Česká republika je držitelem certifikátu Investor in

People

Společnost Dalkia Česká republika je od roku 2008 držitelem

certifikátu Investor in People (IIP), což je mezinárodně

uznávaný standard v oblasti personalistiky, který je zárukou

špičkové úrovně řízení lidských zdrojů, neboť sleduje

schopnost podniku efektivně rozvíjet zaměstnance v souladu

se svým rozvojem a cíli. O významu certifikátu IIP svědčí

i skutečnost, že tento projekt získal v prestižní interní mezinárodní

soutěži „Vítězství Dalkie 2008“ zvláštní cenu poroty

za management. V květnu 2010 Dalkii Česká republika čeká

recertifikační audit, který rozhodne, zda společnost tento

standard obhájí.

Dalkia Česká republika důsledně dodržuje veškerou pracovněprávní

legislativu, platnou kolektivní smlouvu, pracovní

řád a všechny vnitřní předpisy.

Struktura zaměstnanců

Rok 2009 přinesl významné změny v organizační struktuře

zaměstnanců. Jednak probíhala reorganizace výrobních

závodů za účelem zvýšení produktivity práce, jednak Dalkia

Česká republika měnila své vnitřní organizační uspořádání

s cílem zvýšit svou efektivitu, pružnost a přehlednost v souladu

se svými strategickými cíli a rozvojem v ČR.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve výši 2 143 byl

ve srovnání s rokem 2008 nižší o 180 zaměstnanců. Fyzický

stav zaměstnanců poklesl v závěru roku z důvodu převodu

Divize Ústí nad Labem včetně zaměstnanců a aktivit do samostatné

dceřiné společnosti Dalkia Ústí nad Labem a činil

tak k 31. 12. 2009 celkem 1 748 osob, z toho 1 435 mužů

a 313 žen. Podle druhu podnikatelské činnosti připadá

1 562 zaměstnanců na výrobu, distribuci, nákup a prodej

tepla a elektřiny a 186 zaměstnanců na poskytování technických

služeb.

Podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním představuje

14,6 %, tj. 200 mužů a 56 žen, a zaměstnanců se středoškolským

vzděláním s maturitou 37,8 %, tj. 505 mužů a 169 žen.

Průměrný věk v roce 2009 činil 46 let. K 31. 12. 2009 bylo

104 osob ve věku do 30 let, 443 osob do 40 let, 610 osob

do 50 let, 541 osob do 60 let a 50 osob nad 60 let.

K 31. 12. 2009 představovala celková doba zaměstnání

v Dalkii Česká republika u 289 osob méně než 5 let,

u 96 osob méně než 10 let, u 257 osob méně než 15 let,

u 350 osob méně než 20 let, u 255 osob méně než 25 let

a u 501 osob více než 25 let.

Struktura zaměstnanců

podle vzdělání

Struktura zaměstnanců

podle věku

Struktura zaměstnanců podle délky

zaměstnání v Dalkii Česká republika

5,5 %

do 10 let

14,6 %

Vysokoškolské

2,6 %

Základní

0,8 %

Vyšší

odborné

44,2 %

Středni bez

maturity

37,8 %

Středni

s maturitou

30,9 %

do 60 let

34,9 %

do 50 let

25,3 %

do 40 let

2,9 %

nad 60 let

5,9 %

do 30 let

28,7 %

nad 25 let

14,6 %

do 25 let

20,0 %

do 20 let

16,5 %

do 5 let

14,7 %

do 15 let

28 Dalkia Česká republika 2009


Systém motivace zaměstnanců

Zaměstnanci jsou odměňováni smluvní nebo tarifní mzdou.

Smluvní mzda je určena pro manažery, obchodníky a klíčové

zaměstnance a její pravidla jsou uvedena ve smlouvě o mzdě.

Tarifní mzdou jsou odměňováni ostatní zaměstnanci v technických

a dělnických profesích a pravidla upravuje kolektivní

smlouva. Dalším motivačním prvkem je tzv. mzdová zainteresovanost,

která je vyplácena po skončení roku v případě

vyššího hospodářského výsledku, než byl plánován.

Zaměstnancům je poskytována řada výhod vyplývajících

z kolektivní smlouvy uzavřené pro příslušný rok. Jedním

z nejvýznamnějších benefitů je tzv. osobní účet, kdy si každý

zaměstnanec může sám zvolit formu příspěvku z několika

možností: penzijní připojištění, životní pojištění, rekreace,

zdravotnické a vzdělávací služby či kulturní a sportovní akce.

Snahou zaměstnavatele je motivovat zaměstnance, aby svůj

osobní účet použili na účel, který je daňově nejvýhodnější,

a využili tak prostředky v maximální možné míře. V roce 2009

výše osobního účtu činila 27 000 Kč na zaměstnance. Mezi

další výhody patří stravování za zvýhodněnou cenu, příspěvek

na dětskou rekreaci nebo bezúročné půjčky. Od roku 2009

Dalkia Česká republika hradí zaměstnancům úrazové pojištění

s rozsahem pojištění po dobu 24 hodin denně.

Stejně jako v předchozím roce probíhala setkání se členy

skupiny tzv. talentů, která je vytvořena a průběžně aktualizována

na základě výstupů z hodnocení. Ke konci roku 2009

do ní bylo začleněno 26 zaměstnanců, pro něž jsou sestaveny

individuální plány osobního rozvoje.

I nadále jsme podporovali pohyb zaměstnanců v rámci skupiny

Dalkia. V roce 2009 využil jeden zaměstnanec možnosti

interní mobility a jeden zaměstnanec mezinárodní mobility.

Vývoj průměrného přepočteného stavu zaměstnanců za posledních 6 let

(včetně označení kapitálového vstupu do jiných společností)

1 760 1 779

2 154

2 187

2 323

2 143

Ve stejném duchu budeme

v přístupu k zaměstnancům

pokračovat i v budoucím

období, protože naši

lidé jsou pro Dalkii nejvyšší hodnotou.

vznik

Divize

Praha

vznik

Divize

Ústí n. L.

fúze

Dalkie

Ostrava

do Divize

Ostrava

vyčlenění

Divize

Ústí n. L.

do Dalkie

Ústí n. L.

Mgr. Eva Tmejová

ředitelka pro lidské zdroje

2004 2005 2006 2007 2008 2009

29


2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku / 2.2. Informace o výkonech a činnostech /

Systém vzdělávání

Systém firemního vzdělávání zabezpečuje

nejen trvalé udržování kvalifikace nutné pro

výkon profese, ale také další prohlubování

a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Celkové náklady na vzdělávání činily v roce 2009 téměř

33 milionů Kč a v porovnání s celkovými mzdovými

náklady představovaly 3,7 %. Za celou skupinu Dalkia

v České republice jde o 37,7 milionů Kč a 3,6 %.

Po celý rok pokračovala spolupráce s Institutem environmentálních

služeb (IES) v Praze, který organizuje kurzy pro

všechny divize skupiny Veolia Environnement (VE) v České

republice. Zcela nový a velmi úspěšný byl integrační seminář

pro nové zaměstnance společností skupiny VE v ČR,

kterého se v roce 2009 zúčastnilo více než 160 osob.

Dalkia Česká republika klade velký důraz na jazykovou

vybavenost zaměstnanců. Každý může navštěvovat

na náklady společnosti kurz jednoho cizího

jazyka podle vlastního výběru, a to angličtiny nebo

francouzštiny. Pokračovala také spolupráce s jazykovou

školou Canning z Londýna. V roce 2009 připravil

IES společně s Canningem další tři běhy týdenního

intenzivního a velmi kvalitního kurzu obchodní

angličtiny pro 16 vybraných manažerů a perspektivních

kádrů.

Nově začali zaměstnanci využívat e-learningový

vzdělávací portál IES, který postupně rozšiřuje počet

kurzů. V nabídce je např. i-tester na ověření jazykových

znalostí, jež je podmínkou pro další jazykové vzdělávání,

dále počítačové kurzy a řada dalších vzdělávacích

produktů. Některé z kurzů jsou k dispozici i v anglické

nebo francouzské jazykové mutaci. Pracovníci, kteří

nemají k dispozici počítač, mohou využívat počítačovou

místnost, která je zavedena na každém regionu, divizi

a společnosti.

Zaměstnanci závodů Distribuce a služby ukončili rekvalifikační

kurz v oboru elektrikář-silnoproud a celkem

40 absolventů kurzu získalo výuční list a osvědčení

ze zkoušky z vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti

v elektrotechnice. Získali tak další kompetenci

v oblasti poskytování služeb zákazníkům a zvýšili svoji

polyvalenci.

Systém hodnocení

Dalkia důsledně uplatňuje systém řízení zaměstnanců

prostřednictvím stanovených cílů. Pravidelnou součástí

práce s lidmi jsou hodnotící rozhovory, které ve společnosti

probíhají již osm let a absolvují je všichni zaměstnanci. Při

rozhovorech je nově kladen zvýšený důraz na plánované

vzdělávání, jeho vazbu na strategické cíle Dalkie Česká republika

a hodnocení očekávaného i skutečného přínosu pro

zaměstnance i pro společnost. V průběhu rozhovoru jsou

smluvně odměňovaným zaměstnancům stanoveny roční

cíle. Závěry z rozhovorů jsou mj. podkladem pro orientaci

další profesní kariéry zaměstnanců. Hodnocení managementu

je realizováno jednotnou metodou v souladu

s mateřskou společností Dalkia ve Francii a se shodnými

výstupy včetně hodnocení manažerských kompetencí dle

Kodexu manažera.

Spolupráce se školami

Trvale dochází k rozvíjení našich kontaktů se středními

a vysokými školami. V průběhu roku 2009 byly aktualizovány

dvě stěžejní dlouhodobé smlouvy: v dubnu byla

obnovena smlouva s Vysokou školou báňskou – Technickou

univerzitou (VŠB-TU) v Ostravě a v červenci s Vysokým

učením technickým (VUT) v Brně, což znamená rozšíření

spolupráce, neboť je celouniverzitní a nahrazuje původní

užší smlouvu s fakultou strojního inženýrství VUT. Šestnáct

studentů vysokých škol u nás zpracovalo v průběhu roku

2009 svůj studentský projekt, diplomovou či bakalářskou

práci. Do hlavního pracovního poměru jsme přijali 7 absolventů

vysokých škol. Účastnili jsme se jako vystavující

firma studentského veletrhu Kariéra 2009+ na VŠB-TU

v Ostravě, veletrhu iKariéra na VUT v Brně a Dnů Kariéry

na Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

30 Dalkia Česká republika 2009


Pro střední školy zajišťujeme exkurze a odborný výcvik, při jejichž organizaci

vycházíme z aktuální potřeby a kapaci tních možností jednotlivých

regionů, divizí a společností. V roce 2009 byla kapacita pro poskytnutí

odborného praktického výcviku stanovena na 38 žáků. Pokračujeme

ve spolupráci se Střední školou polytechnickou v Olomouci, Střední školou

technickou a obchodní v Olomouci, Střední průmyslovou školou v Karviné,

Střední školou elektrotechnickou v Ostravě a Střední průmyslovou školou

strojní a elektrotechnickou v Ústí nad Labem.

Základní organizační struktura

Generální ředitel

Úsek finančního

a administrativního

ředitele

Úsek

obchodního ředitele

Úsek

výrobního ředitele

Úsek

ředitelky pro lidské

zdroje

Úsek ředitele

pro právní vztahy

Region

Severní Morava

Divize Karviná

Region

Střední Morava

Divize Praha

31


2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku / 2.2. Informace o výkonech a činnostech /

Vztahy s veřejností

Informace o působení společnosti v nadačních fondech

Dalkia Česká republika

dokazuje svou společenskou

odpovědnost vůči potřebám

občanů v regionech, kde

působí, prostřednictvím tří

nadačních fondů: Nadační fond

Dalkia Česká republika přispívá

ke snižování nezaměstnanosti

tím, že podporuje vznik nových

pracovních míst, Nadační

fond Dalkia Humain pomáhá

zaměstnancům v obtížných

životních situacích a Nadační

fond Dalkia pro životní

prostředí podporuje projekty,

které mají pozitivní dopad

na životní prostředí.

Nadační fond Dalkia Česká republika

Nadační fond Dalkia Česká republika již řadu let úspěšně

pomáhá řešit jeden z nejzávažnějších společenských problémů

v Moravskoslezském, Olomouckém a Ústeckém kraji

– vysokou nezaměstnanost. K jejímu snižování přispívá

podporou nových dlouhodobých pracovních míst.

Nadační fond Dalkia Česká republika byl založen v roce 2000

s cílem pomáhat ke vzniku nových dlouhodobých pracovních

míst ekonomicky schopným podnikatelským záměrům

fyzických i právnických osob. Zaměřuje se především na začínající

podnikatele, pro které je pomoc v obtížných začátcích

podnikatelské činnosti velmi důležitá. Vedle finanční podpory

fond poskytuje žadatelům také poradenství a konzultace,

zejména při zpracování podnikatelských záměrů.

Nadační fond Dalkia Česká republika podporuje především

tyto oblasti:

• Služby pro domácnosti

• Infrastrukturní služby

• Sociální služby pro nemocné, handicapované občany

a seniory

• Aktivity pro volný čas

• Péče o životní prostředí

• Tradiční i netradiční řemesla a výroby

V roce 2009 byla činnost Nadačního fondu Dalkia Česká

republika podpořena finančními prostředky společnosti

Dalkia Česká republika ročním podílem z finančního daru

30 mil. Kč z roku 2005 (cca 6 mil. Kč) a dalšími finančními

prostředky z daru 20 mil. Kč, který byl poskytnut na další

zintenzivnění pomoci pro vznik nových trvalých pracovních

míst. K významným dárcům patří také dceřiná společnost

Olterm&TD Olomouc, která v roce 2009 poskytla finanční

dar ve výši 150 tisíc Kč.

O schválení projektů a poskytnutí nadačních příspěvků

rozhoduje Správní rada Nadačního fondu na základě vyhodnocení

řady aspektů, jako je společenská prospěšnost, počet

a zaměření pracovních míst, finanční zdroje žadatele pro

zahájení podnikání, lokalita realizace záměru, vliv na životní

prostředí atd. Zásadním hlediskem je však produktivní ekonomický

vývoj podnikatelského projektu. Nadační příspěvek

může dosáhnout výše až 500 tisíc Kč na jeden projekt.

32 Dalkia Česká republika 2009


Ing. Helena Gižová

ředitelka Nadačního

fondu Dalkia Česká

republika

Důležitou roli při činnosti Nadačního fondu hrají tzv. kmotři, což jsou zaměstnanci Dalkie Česká

republika a dceřiných společností, kteří svou do brovolnou a nezištnou mimopracovní činností pomáhají

při úvodním vyhodnocení a průběžných kontrolách projektů.

Rok 2009 se zapsal

v historii Nadačního

fondu Dalkia Česká

republika jako

dosud nejúspěšnější.

Prostřednictvím 142

přijatých projektů bylo

vytvořeno 194 nových

trvalých pracovních

míst, z toho 26 pro

občany se zdravotním

postižením. Od svého

založení v roce 2000 již

Nadační fond podpořil

více než 700 projektů,

které přinesly téměř

1 400 pracovních míst,

z nichž více než 200 bylo

pro zdravotně postižené

občany.

33


2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku / 2.2. Informace o výkonech a činnostech /

Nadační fond Dalkia Humain

Dalším nadačním fondem, jehož zřizovatelem je Dalkia

Česká republika, je Nadační fond Dalkia Humain založený

v roce 2005 za účelem pomáhat současným i bývalým

zaměstnancům v tíživých životních situacích.

Obecný účel Nadačního fondu Dalkia Humain je konkrétně

naplňován:

• poskytováním výpomoci zaměstnancům a jejich rodinným

příslušníkům v tíživých osobních situacích

• poskytováním výpomoci při péči o tělesně nebo mentálně

postižené dítě

• poskytováním výpomoci při narození dítěte

Nadační fond Dalkia Humain obdržel v roce 2009 nadační

dary od všech společností skupiny Dalkia v České republice

a od zaměstnanců. Za rok 2009 poskytl příspěvky v celkové

výši 2 002 424 Kč.

34 Dalkia Česká republika 2009


Nadační fond Dalkia pro životní prostředí

Nadační fond Dalkia pro životní prostředí vznikl v roce 2006

s cílem přispět k financování projektů, které mají pozitivní

dopad na životní prostředí.

Nadační příspěvek lze poskytnout právnickým osobám

na projekty realizované na území České republiky, které

splňují tato kritéria: kvalita, vhodnost, garance realizace,

návratnost, podpora projektu.

Fond podporuje následující projekty:

• Projekty zajišťující snížení poškozování životního prostředí

z energetické výroby

• Projekty pro využívání obnovitelných zdrojů při výrobě

energií

• Projekty zajišťující rekultivaci a sanaci pozemků postižených

energetickou výrobou

• Projekty na zajištění dodávek tepla, zejména formou

rozšiřování dálkového vytápění z centrálních zdrojů tepla

• Projekty naplňující cíl a obecný účel Nadačního fondu

• Dodavatele obnovitelných zdrojů

35


2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku / 2.2. Informace o výkonech a činnostech /

Informace o zajímavých sponzorských aktivitách

Dalkia Česká republika si silně

uvědomuje svou společenskou

odpovědnost. Je partnerem

a sponzorem řady společenských,

kulturních a sportovních aktivit,

finančními a věcnými dary

se podílí na mnoha akcích pro

širokou veřejnost v městech

a krajích, kde působí.

Z nejvýznamnějších sponzorských aktivit v roce 2009 lze

jmenovat podporu extraligového klubu HC Vítkovice Steel

nebo prvoligového Basketbalového klubu Nový Jičín, v nižších

soutěžích pak hokejového klubu HC Zubr Přerov, atletického

oddílu TJ Jäkl Karviná či fotbalového klubu Karviná.

V kulturní oblasti byla Dalkia Česká republika partnerem

např. tradičního mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův

máj v Ostravě a mnoha dalších kulturních aktivit. V roce

2009 také podpořila pohádku Peklo s princeznou, která

běžela v českých kinech a na Štědrý den roku 2010 bude

hlavním večerním filmem.

Dalkia nezapomíná ani na zdravotně postižené spoluobčany,

ať se jedná o děti nebo dospělé s tělesným či mentálním

handicapem. Pomohla rovněž ZOO na Svatém Kopečku

u Olomouce, které přispívá na chov geparda štíhlého. V Moravskoslezském

kraji se významně angažovala v podpoře

frankofonních aktivit.

36 Dalkia Česká republika 2009


Informace o nejvýznamnějších reklamních aktivitách

Dalkia Česká republika v roce 2009 realizovala novou

reklamní kampaň s názvem „Dalkia – energie v dobrých

rukou.“ Jejím cílem je představit skupinu Dalkia v ČR a její

klíčové hodnoty ve vztahu k zákazníkům, zaměstnancům,

životnímu prostředí i regionům, kde působí, pod hesly:

Dalkia spolehlivě, šetrně, bezpečně, úsporně, zodpovědně,

perspektivně. Motiv kampaně se poprvé objevil v propagačním

filmu skupiny Dalkia v České republice a pravidelně je

využíván pro externí i interní prezentaci.

manažer Ivo

laborantka Lenka

Dalkia Česká republika každoročně pořádá výchovně-vzdělávací

akce pro děti základních škol v regionech, kde působí.

V roce 2009 uspořádala ve spolupráci s mateřskou skupinou

Veolia Environnement hned dvě soutěže – Nakresli mi svou

planetu a SOS Planeta Země.

směnový inženýr David

V roce 2009 změnily vizáž dva komíny Dalkie Česká republika

– dominanty Teplárny Frýdek-Místek a Teplárny Přerov

získaly nový nátěr a nově je zdobí logo společnosti.

asistentka Jana

Již tradičně se Dalkia Česká republika prezentovala na Teplárenských

dnech v Hradci Králové, které pořádá Teplárenské

sdružení České republiky. Kromě toho se její zástupci

v průběhu celého roku účastnili řady odborných tematických

konferencí a veletrhů.

www.dalkia.cz

37


2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku / 2.2. Informace o výkonech a činnostech /

Hospodářské výsledky

Dalkia Česká republika vytvořila

za rok 2009 hospodářský

výsledek před zdaněním ve výši

3 080 393 tis. Kč. Ve srovnání

s výsledkem předešlého roku je

dosažený hospodářský výsledek

vyšší o 12,9 %.

Náklady bez daně z příjmů dosáhly výše 9 455 501 tis. Kč,

což ve srovnání s rokem 2008 představuje zvýšení o 14,3 %.

Celkové výnosy činily 12 535 894 tis. Kč a ve srovnání s rokem

2008 se zvýšily o 14 %. Důvodem je zejména navýšení

objemu prodané elektřiny a připojení nových zákazníků.

Provozní hospodářský výsledek dosáhl výše 3 001 988 tis. Kč

a ve srovnání s předchozím rokem se zvýšil o 8,4 %.

Hospodářský výsledek z finančních operací představoval

v roce 2009 zisk ve výši 78 405 tis. Kč, který vyplývá z přijatých

dividend od dceřiných společností a z nižších nákladových

úroků proti roku 2008.

Daň z příjmu včetně odložené daňové povinnosti činila

581 629 tis. Kč a hospodářský výsledek za účetní období

dosáhl výše 2 498 764 tis. Kč.

Finanční situace Dalkie Česká republika byla po celý rok

stabilní a vyrovnaná. Financování společnosti bylo založeno

na využití vlastních zdrojů vytvořených provozní a investiční

činností ve výši 3 654 mil. Kč, zdrojů střednědobé a krátkodobé

půjčky ve výši 1 400 mil. Kč a krátkodobé půjčky ve výši

2 600 mil. Kč. Tyto zdroje byly použity k pořízení dlouhodobého

majetku ve výši 979 mil. Kč a jiných investic ve výši 45

mil. Kč. Na základě rozhodnutí valné hromady vyplatila společnost

v roce 2009 dividendy v celkové výši 1 967 mil. Kč.

Přestože se v průběhu roku

2009 vyskytly ojedinělé

případy problémů s placením

závazků ze strany

zákazníků, zůstávají hospodářské výsledky

Dalkie Česká republika za uplynulý rok

na velice uspokojivé úrovni a jsou jen

v omezené míře ovlivněny hospodářskou

a finanční krizí. Těchto výsledků se nám

podařilo dosáhnout především díky řadě

opatření přijatých již koncem roku 2008,

jakož i díky dobrému řízení našich výdajů

na údržbu a díky upřednostňování investic

do vyšší energetické účinnosti a efektivnější

organizace. Navzdory celkově velice složité

hospodářské situaci by si Dalkia měla

udržet uspokojivé hospodářské výsledky

i v roce 2010.

François Leimgruber

finanční a administrativní ředitel

38 Dalkia Česká republika 2009


Stav finančního majetku činil ke konci roku 56 363 tis. Kč

a zahrnoval finanční hotovost v pokladně, na běžných

účtech a krátkodobé cenné papíry. Po zahrnutí pohledávek

z cash poolingu je stav peněžních prostředků a peněžních

ekvivalentů ve výši 3 305 mil. Kč.

Celková aktiva společnosti dosáhla ke konci roku 2009

hodnoty 16 699 mil. Kč, což je nárůst o 18,6 % ve srovnání

s rokem 2008. Zvýšení celkových aktiv je zapříčiněno nárůstem

pohledávek z cash poolingu.

Dlouhodobý majetek dosáhl ke konci roku 2009 výše

8 942 mil. Kč a na celkových aktivech se podílí 53,5 %.

Oproti minulému roku zaznamenal pokles o 2 853 mil. Kč,

tj. o 24,2 %. Důvodem je zejména vklad části podniku

do společnosti Dalkia Ústí nad Labem a metodická změna

vykazování v roce 2009.

Oběžná aktiva dosáhla ke konci roku 2009 výše 7 756 mil. Kč

a podílí se na celkových aktivech společnosti 46,4 %. Hodnota

oběžných aktiv se oproti předchozímu roku zvýšila

o 5 472 mil. Kč. Důvodem je zejména nárůst pohledávek

z cash poolingu a metodická změna vykazování v roce 2009.

Vlastní kapitál dosáhl ke konci roku 2009 výše 9 407 mil. Kč,

což představuje 56,3 % z celkové hodnoty pasiv společnosti.

Vlastní kapitál zaznamenal oproti stavu k 1. 1. 2009 zvýšení

o 490 mil. Kč, tj. o 5,5 %.

Celková hodnota cizích zdrojů ke konci roku 2009 činila

7 292 mil. Kč a ve srovnání s předchozím rokem zaznamenala

zvýšení o 2 129 mil. Kč, tj. o 41,2 %. Ke zvýšení cizích zdrojů

došlo především z důvodu zvýšení stavu půjček. Půjčka

ve výši 2 600 mil. Kč byla splacena 5. 1. 2010.

39


2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku / 2.2. Informace o výkonech a činnostech /

Podnikatelský plán

Společnosti Dalkia Česká republika

se i v roce 2009 dařilo plnit

stanovený podnikatelský plán

a cíle schválené akcionáři.

Ve společnosti došlo v průběhu roku 2009 k řadě významných

změn, jejichž cílem je další rozvoj aktivit Dalkie Česká

republika v zemi. Důležitým krokem bylo založení dceřiné

společnosti Dalkia Ústí nad Labem, převedení všech aktivit,

majetku a zaměstnanců z Divize Ústí nad Labem a následně

prodej 85 % této společnosti energetické společnosti ČEZ.

Stejná firma zároveň získala na základě rozhodnutí majoritního

akcionáře – společnosti Veolia Environnement – 15%

podíl v samotné Dalkii Česká republika. Obě transakce jsou

předmětem schválení příslušných antimonopolních úřadů.

Totéž platí pro koupi společnosti NWR Energy, která byla

po několikátém úsilí úspěšně završena v lednu 2010 podpisem

kupní smlouvy mezi společnostmi New World Resources

a Dalkií Česká republika.

Aby se Dalkia Česká republika mohla plně soustředit na svůj

hlavní obor podnikání a aby si zachovala konkurenceschopnost

v hlavním městě, bylo rozhodnuto o vyčlenění služeb

facility managementu z Divize Praha a jejich prodeji společnosti

Scheu+Wirth.

Společnosti se dařilo plnit závazky vyplývající z Politiky

trvale udržitelného rozvoje skupiny Dalkia v České republice.

Jedním z nejdůležitějších cílů je neustále zvyšovat podíl

biomasy při výrobě energií, k čemuž jsme velkou měrou

přispěli instalací nového biokotle spalujícího 100% biomasu.

Tento cíl, stejně jako zvyšování kogenerační výroby tepla

a elektřiny, zůstává platný i pro nadcházející období. Na jeho

naplnění se bude podílet mj. nová turbína TG4 v Olomouci.

Chceme rovněž rozvíjet náš potenciál v oblasti obchodu

s elektřinou. Nadále budeme usilovat o to, abychom stávajícím

klientům poskytovali co nejkvalitnější služby, a zároveň

se soustředíme na získávání zákazníků nových.

40 Dalkia Česká republika 2009


Informace o dceřiných společnostech

Ke konci roku 2009 měla Dalkia Česká republika

majetkové podíly v pěti společnostech s rozhodujícím

vlivem: OLTERM & TD Olomouc, a.s. – podíl ve výši 66 %,

AmpluServis, a.s. – podíl ve výši 100 %, Dalkia Kolín, a.s. –

podíl 100 %, Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o. – podíl ve výši

100 % a Dalkia Ústí nad Labem, a.s. – podíl ve výši 100 %.

Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období roku

2009 dosáhl výše 2 415 419 tis. Kč, tj. o 11,7 % více než

za rok 2008.

41


3. Finanční část

42 Dalkia Česká republika 2009


3.1. Všeobecné a zákonné informace

Vybraná finanční data z nekonsolidované účetní závěrky za poslední dva

roky (v tis. Kč)

V souladu s § 19 odst. 9 zákona o účetnictví byla účetní

závěrka za rok 2009 a srovnatelné ukazatele předcházejícího

období zpracovány podle Mezinárodních standardů finančního

výkaznictví (IFRS). V souladu s Mezinárodním účetním

standardem IAS 27 zpracovala společnost taktéž konsolidovanou

účetní závěrku.

Údaje

o základním

kapitálu

Údaje o mateřské

společnosti a začlenění

do skupiny

Konsolidační celek tvoří v roce 2009 Dalkia Česká republika,

Olterm & TD Olomouc, a.s., AmpluServis, a.s., Dalkia Kolín,

a.s., Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o., Dalkia Ústí nad Labem,

a.s. a Nadační fond Dalkia pro životní prostředí. V roce 2008

tvoří konsolidační celek Dalkia Česká republika, Olterm&TD

Olomouc, AmpluServis, Dalkia Kolín, Dalkia Mariánské Lázně

a Nadační fond Dalkia pro životní prostředí. Konsolidovaná

účetní závěrka je zveřejněna v této výroční zprávě současně

s nekonsolidovanou účetní závěrkou.

Vybraná finanční data 2009 2008

Celková zadluženost (%) 43,67 36,67

Rentabilita aktiv (%) 14,96 15,45

Běžná likvidita 1,43 0,77

Základní kapitál společnosti činí 3 146 447 tis. Kč a je rozdělen

na 78 661 161 ks kmenových akcií na majitele o nominální

hodnotě 40 Kč, zaknihované, ISIN CZ0009105904,

akcie nejsou kótovány na regulovaném trhu.

Práva a povinnosti spojené s akciemi emitovanými společností

jsou podrobně specifikovány v stanovách společnosti

(zejména kap. II, čl. 9 a 10).

Osobou podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu

společnosti k 31. prosinci 2009 je společnost Société de

Participations et d´Investissements Diversifiés 2 (SPID 2),

která byla k 31. prosinci 2009 držitelem 88,06 % akcií společnosti.

Jednáním ve shodě jsou SPID 2 a Dalkia International

majoritním vlastníkem s 98,07% účastí ve společnosti.

Hlavní činností SPID 2 podle výpisu z obchodního rejstříku jsou

veškeré investice charakteru movitého i nemovitého, správa

movitého i nemovitého majetku, veškeré finanční a ostatní

studie, všechny operace finanční, operace s movitým i nemovitým

majetkem, které jsou přímo nebo nepřímo spojeny s předcházejícím.

SPID 2 je holdingová společnost založená podle

francouzského práva se sídlem v Paříži, 33 PCE RONDE 92800

PUTEAUX PARIS LA DEFENSE. Je 100% dceřinou společností Dalkia

International, která je členem nadnárodní skupiny Veolia

Environnement. Základní kapitál SPID 2 činí 13 237 500 EUR.

Dalkia International je obchodní společnost založená podle

francouzského práva se sídlem v Saint-Andre, 37 Avenue

Du Maréchal De Lattre De Tassigny. Hlavní činností

Dalkia International podle výpisu z obchodního rejstříku

jsou všechny účasti a podílnictví, nákupy, přebírání, fúze

společností všech právních forem, jejichž sídlo je mimo

území Francie. Základní kapitál Dalkia International činí

1 760 126 700 EUR.

43


3. Finanční část / 3.1. Všeobecné a zákonné informace /

Dceřiné společnosti Dalkia International v České republice

jsou: Dalkia Česká republika, a.s., Dalkia Projekt, s.r.o., JVCD,

a.s. a Dalkia s.r.o. Dceřiné společnosti Dalkia International

se zabývají výrobou a rozvodem tepla a elektřiny, správou

energetických zařízení, kogenerací, službami průmyslovým

zákazníkům a službami facility managementu (komplexní

zabezpečení provozu budov). Dalkia působí v Argentině,

Belgii, Brazílii, Bulharsku, Chile, České republice, Estonsku,

Francii, Německu, Maďarsku, Itálii, Irsku, Litvě, Luxemburku,

Malajsii, Holandsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Singapuru,

na Slovensku, v Jižní Korei, Španělsku, ve Švédsku,

Švýcarsku a ve Velké Británii.

Mateřskou společností Dalkie International je společnost

Dalkia, která je součástí nadnárodní společnosti Veolia

Environnement.

Dceřinými společnostmi Dalkie Česká republika, a.s. jsou Olterm&TD

Olomouc, a.s., AmpluServis, a.s., Dalkia Kolín, a.s.,

Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o. a Dalkia Ústí nad Labem, a.s.

Společnost Dalkia Česká republika, a.s. není závislá na jiných

subjektech ve skupině Dalkia.

Společnost přijala opatření pro zajištění, aby nebylo zneužito

kontroly ze strany hlavního akcionáře, a to zapojením

do principů vnitřního kontrolního systému skupiny Veolia –

Sarbanes Oxley (SOX). Tento kontrolní systém je pravidelně

vyhodnocován a je předmětem kontroly auditora.

Údaje o cenných

papírech

Představenstvo společnosti rozhodlo dne 7. 10. 2008 vydat

emisi kótovaných dluhopisů s pevným úrokovým výnosem

v objemu do 1 000 000 000 Kč se splatností v roce 2015.

K 7. 11. 2008 vydala společnost dluhopisy tvořící emisi

v celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč.

Dluhopisy 4,24 %, splatné v roce 2015

ISIN:

CZ0003501603

Forma:

na doručitele

Podoba:

zaknihovaná

Počet kusů: 1 000

Kotace: Oficiální volný trh BCPP od 7. 11. 2008

Kupón:

pevná úroková sazba 4,24 % p.a.

Úrok splatný ročně k 7. listopadu

Objem emise: 10 000 000 Kč

Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč

Převod: K převodu dluhopisů dochází registrací převodu

ve Středisku cenných papírů v souladu s platnými předpisy

Střediska. Převoditelnost dluhopisů není omezena, avšak v souladu

s článkem 7.3 Emisních podmínek mohou být převody

dluhopisů ve Středisku cenných papírů pozastaveny v souvislosti

se splacením nebo předčasným splacením dluhopisů.

Sídlo administrátora: Československá obchodní banka, a.s.

Radlická 333/150

150 57 Praha 5

Den emise dluhopisů: 7. listopadu 2008, splatnost 7 let

Úrok ve výši 4,24 % je splatný ročně, za uplynulé období,

vždy k 7. listopadu každého roku. První výplata byla provedena

dne 7. listopadu 2009. Pokud nedojde k předčasnému

splacení dluhopisů nebo k odkoupení dluhopisů emitentem

a jejich zániku, bude jmenovitá hodnota dluhopisů splacena

jednorázově k 7. listopadu 2015.

Platby jmenovité hodnoty dluhopisů nebo úroků z dluhopisů

budou provedeny osobě, která byla zaregistrována jako

vlastník dluhopisu ve Středisku cenných papírů, popřípadě

v jiné zákonem stanovené evidenci vlastníků zaknihovaných

cenných papírů v České republice, která by evidenci

v SCP nahradila, nebo v evidenci jiné osoby oprávněné nebo

pověřené vedením evidence zaknihovaných cenných papírů

k rozhodnému dni. „Rozhodným dnem“ se rozumí den, který

o jeden kalendářní měsíc předchází příslušný den výplaty

úroku nebo datum konečné splatnosti dluhopisů.

Platby z dluhopisů budou prováděny bezhotovostním převodem

na účet vedený příjemcem platby v Kč u banky v České

republice sdělený písemně administrátorovi příjemcem

platby nejméně 5 pracovních dní přede dnem výplaty úroků

nebo splatnosti dluhopisů.

Platby z dluhopisů budou prováděny výlučně v českých korunách,

případně jiné zákonné měně České republiky, která

by českou korunu nahradila. V souladu s obecně závaznými

právními předpisy v České republice účinnými k datu provedení

takových plateb.

Práva spojená s dluhopisy se promlčují uplynutím deseti let

ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné

a nepodřízené závazky emitenta, které jsou a budou co

do pořadí svého uspokojení rovnocenné jak mezi sebou navzájem,

tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným

i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům

emitenta, s výjimkou těch závazků emitenta, u nichž stanoví

jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent se zavazuje

zacházet za stejných podmínek se všemi vlastníky

dluhopisů stejně.

44 Dalkia Česká republika 2009


Emisní podmínky byly spolu s prospektem schváleny

rozhodnutím České národní banky č.j. 2008/12899/570

Sp/2008/311/572, ze dne 31. 10. 2008, které nabylo právní

moci dne 31. 10. 2008.

Financování

Finanční situace společnosti byla po celý rok stabilní

a vyrovnaná. Financování společnosti bylo založeno na využití

vlastních zdrojů vytvořených provozní a investiční

činností ve výši 3 654 006 tis. Kč a zdrojů střednědobé

půjčky ve výši 1 400 000 tis. Kč a krátkodobé půjčky ve výši

2 600 0000 tis. Kč. Tyto zdroje byly použity k pořízení dlouhodobého

majetku ve výši 978 586 tis. Kč a jiných investic

ve výši 45 225 tis. Kč. Na základě rozhodnutí valné hromady

vyplatila společnost v roce 2009 dividendy v celkové výši

1 966 529 tis. Kč.

Stav finančního majetku činil ke konci roku 3 305 139 tis. Kč

a zahrnoval finanční hotovost v pokladně, na běžných

účtech a cash-poolingu.

Očekávaná hospodářská

a finanční situace

Výhled na rok 2010 předpokládá obrat 9 600 tis. Kč.

V roce 2010 společnost očekává stabilní finanční situaci bez

problémů v oblasti splácení závazků.

Údaje o soudních,

správních nebo

rozhodčích řízeních

Mezi významné soudní, správní či rozhodčí řízení vedené

proti emitentovi počítáme soudní žalobu Statutárního

města Ostrava - Nová Ves. Žalobce tvrdí, že společnost je

jednou ze stran částečně odpovědných za škody způsobené

povodněmi v roce 1997. Žalovaná náhrada škody je ve výši

48 mil. Kč.

Základní údaje

o společnosti

Akciová společnost Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem

v Ostravě, 28. října 3123/152, PSČ: 709 74 (dále jen „společnost“)

byla založena jednorázově Fondem národního

majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám.

32 (dále jen „zakladatel“) jako jediným zakladatelem na základě

zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele

ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 zák.

č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku) ze dne 24. 4. 1992

ve formě notářského zápisu pod obchodní firmou Moravskoslezské

teplárny a.s. Ke dni 7. 1. 2002 se mění obchodní

firma společnosti na Dalkia Morava, a.s. a ke dni 1. 1. 2004

se dále mění na současnou obchodní firmu. Společnost

vznikla dne 1. 5. 1992 zápisem do obchodního rejstříku dne

27. 4. 1992 a je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského

soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318. Podle zápisu v obchodním

rejstříku je hlavním předmětem její činnosti výroba

a rozvod tepla, výroba a distribuce elektřiny. Internetová

adresa společnosti je www.dalkia.cz, telefonní číslo statutárního

sídla je +420 596 609 111.

Změny ve struktuře

společnosti

a v obchodním rejstříku

v průběhu roku 2009

V roce 2009 nedošlo k žádné změně ve složení statutárního

orgánu. Z dozorčí rady odstoupil pan Pascal Bonne, kterého

nahradil pan Olivier Barbaroux.

K 1. 1. 2009 nabyla účinnosti ovládací smlouva mezi společností

Dalkia Česká republika, a.s. jako osobou řídící a společností

Dalkia Kolín, a.s. jako osobou řízenou, uzavřená na základě

rozhodnutí valné hromady společnosti dne 28. 5. 2008.

K 1. 1. 2010 nabyla účinnosti ovládací smlouva mezi společností

Dalkia Česká republika, a.s. jako osobou řídící a společností

Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o. jako osobou řízenou,

uzavřená na základě rozhodnutí valné hromady společnosti

dne 10. 6. 2009.

Na základě souhlasu valné hromady dne 30. 7. 2009 byla uzavřena

smlouva o prodeji části podniku, kterou tvoří samostatný

útvar Divize Praha společnosti Dalkia Česká republika, a.s.

poskytující služby facility managementu, se společností

Scheu+ Wirth Praha spol. s r.o. jako kupujícím.

Dne 20. 7. 2009 společnost Dalkia Česká republika, a.s. založila

dceřinou akciovou společnost Dalkia Ústí nad Labem, a.s.;

společnost Dalkia Ústí nad Labem, a.s. vznikla dne 26. 8. 2009

zápisem do obchodního rejstříku. Na základě souhlasu valné

hromady dne 30. 7. 2009 pak smlouvou o vkladu části podniku

ze dne 30. 10. 2009 vložil zakladatel do společnosti část podniku

tvořeného Divizí Ústí nad Labem. Spolu s částí podniku byly

do této společnosti vloženy účastnické podíly ve společnostech

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. a ULITEP,

spol. s r.o.

Po ukončení likvidace zanikla dne 19. 12. 2009 výmazem

z obchodního rejstříku dceřiná společnost OZT Ústí nad Labem,

s.r.o. v likvidaci.

45


3. Finanční část / 3.1. Všeobecné a zákonné informace /

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech

Předseda představenstva: Ing. Zdeněk Duba, Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74

Místopředseda představenstva, generální ředitel: Laurent Barrieux, Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74

Člen představenstva, výrobní ředitel: Renaud Capris, Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74

Člen představenstva, finanční ředitel: François Leimgruber, Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74

Člen představenstva, obchodní ředitel: Christophe Johany Lanneluc, Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74

Člen představenstva, náměstek generálního ředitele: Ing. Jiří Lukeš, Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74

Člen představenstva, ředitel Divize Ústí nad Labem, ředitel Divize Praha: Ing. Josef Novák, Dalkia Česká republika, a.s., Divize Ústí nad Labem, Edisonova 453, Trmice, PSČ 400 04; Dalkia

Česká republika, a.s., Divize Praha, Americká 415/36, Praha 2, PSČ 102 00

Předseda dozorčí rady: Jean-Michel Mazalerat, DALKIA INTERNATIONAL, 36-38 Avenue Kléber, 750 16 Paris, Francie

Místopředseda dozorčí rady: Gérard Millière, DALKIA FRANCE, Dalkia Centre-Méditerranée „Le Laser“, 184 Cours Lafayette, 694 41 Lyon Cedex 03, Francie

Člen dozorčí rady: Philippe Beauté, DALKIA INTERNATIONAL, 36-38 Avenue Kléber, 750 16 Paris, Francie

Člen dozorčí rady: Pascal Bonne, DALKIA POLSKA S.A., ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa, Polsko, do 4. 2. 2009

Člen dozorčí rady: od 4. 2. 2009 Olivier Barbaroux, DALKIA INTERNATIONAL, 36-38 Avenue Kléber, 750 16 Paris, Francie

Člen dozorčí rady: Zdeněk Krakovský, Dalkia Česká republika, a.s., Region Severní Morava, Elektrárenská 5562/17, 709 74 Ostrava-Třebovice

Člen dozorčí rady: Ladislav Kugler, Dalkia Česká republika, a.s., Divize Karviná, Svobody 5, 709 74 Karviná-Doly

Činnost členů představenstva v jiných společnostech v České republice

Ing. Zdeněk Duba – předseda správní rady Nadačního fondu Dalkia Česká republika, místopředseda představenstva AmpluServis, a.s., místopředseda představenstva Dalkia Ústí nad Labem, a.s.

Laurent Barrieux – místopředseda představenstva Olterm & TD Olomouc, a.s., předseda dozorčí rady Nadačního fondu Dalkia Česká republika, předseda dozorčí rady Dalkia Kolín, a.s., předseda

dozorčí rady Dalkia Ústí nad Labem, a.s.

Renaud Capris – předseda dozorčí rady AmpluServis, a.s., předseda představenstva Dalkia Kolín, a.s., člen představenstva Dalkia Ústí nad Labem, a.s.

François Leimgruber – předseda dozorčí rady Nadačního fondu DALKIA HUMAIN, místopředseda dozorčí rady AmpluServis, a.s., člen dozorčí rady Nadačního fondu Dalkia Česká republika

Christophe Johany Lanneluc – člen dozorčí rady JVCD, a.s., člen dozorčí rady Olterm & TD Olomouc, a.s., člen představenstva Dalkia Kolín, a.s., místopředseda dozorčí rady Dalkia Ústí nad Labem, a.s.

Ing. Jiří Lukeš – člen představenstva AmpluServis, a.s., člen představenstva Olterm & TD Olomouc, a.s., člen dozorčí rady Dalkia Ústí nad Labem, a.s.

U členů představenstva nebo dozorčí rady nedošlo ke střetu zájmů.

46 Dalkia Česká republika 2009


Členové představenstva a generální ředitel (vedoucí osoba)

za účetní období roku 2009 přijali od společnosti Dalkia

Česká republika, a.s. ze zaměstnaneckého poměru finanční

příjmy ve výši 11 845 tis. Kč a naturální příjmy ve výši

529 tis. Kč a dále příjmy z členství ve statutárním orgánu

ve výši 1 399 tis. Kč. Od osob ovládaných společností přijali

za členství ve statutárních a ostatních orgánech těchto

společností příjmy ve výši 995 tis. Kč a ostatní příjmy ve výši

802 tis. Kč.

Členové dozorčí rady za účetní období roku 2009 přijali

od společnosti Dalkia Česká republika, a.s. ze zaměstnaneckého

poměru finanční příjmy ve výši 1 465 tis. Kč a naturální

příjmy ve výši 57 tis. Kč a dále příjmy z členství v dozorčím

orgánu ve výši 919 tis. Kč. Od osob ovládaných společností

neměli za členství ve statutárních a ostatních orgánech

těchto společností žádné příjmy ani neměli žádné ostatní

příjmy.

Generální ředitel a ostatní členové vedoucí osoby, kteří

nejsou zaměstnanci emitenta, vykonávají pracovní funkci

na základě Smlouvy o poskytnutí pracovníků, uzavřené

se společností DALKIA INTERNATIONAL. Tyto osoby jsou

odměňovány mzdou, která je jim vyplácena přímo jejich

zaměstnavatelem, společností DALKIA se sídlem ve Francouzské

republice na základě vnitřních mzdových předpisů

a principů odměňování této společnosti. Zmíněná smlouva

o poskytnutí pracovníků neuvádí principy, na základě

kterých jsou svým zaměstnavatelem ve Francii odměňováni,

a společnosti nejsou tyto principy známy. Společnost vyplácí

odměnu těmto osobám z titulu jejich funkce jako členů

představenstva společnosti.

Členové představenstva a dozorčí rady jsou odměňováni

dle rozhodnutí valné hromady, které stanovuje maximální

odměnu pro jednotlivé funkce (představenstvo: předseda

maximálně 50 000 Kč měsíčně, místopředseda maximálně

40 000 Kč měsíčně, člen maximálně 30 000 Kč měsíčně; dozorčí

rada: předseda maximálně 50 000 Kč měsíčně, místopředseda

maximálně 40 000 Kč měsíčně a člen maximálně

30 000 Kč měsíčně) s tím, že předseda dozorčí rady je zmocněn

schválit konkrétní částku odměny jednotlivému členu

představenstva a dozorčí rady. Dále je předseda dozorčí rady

zmocněn rozhodnout o poskytnutí členu představenstva

a dozorčí rady služební automobil, mobilní telefon a osobní

počítač ke služebním a soukromým účelům včetně úhrady

provozních nákladů za podmínek stanovených obecně

závaznými předpisy.

Osoby s řídící pravomocí, které jsou zaměstnanci Dalkie

Česká republika, a.s., jsou ze zaměstnaneckého poměru odměňovány

smluvní mzdou na základě manažerské smlouvy

o individuální mzdě dle vnitřních předpisů společnosti.

Smluvní mzda se skládá z pevné a variabilní složky mzdy,

variabilní složka činí 50 % pevné složky mzdy a je závislá

na plnění hospodářského výsledku a individuálních cílů.

Výše smluvní mzdy, pevné i variabilní části, schvaluje generální

ředitel.

V účetním období roku 2009 bylo v držení členů dozorčí

rady 750 ks akcií společnosti, a to u jedné osoby. V tomto

účetním období žádný z členů představenstva nebo vedoucí

osoby společnosti ani osoby blízké členům představenstva,

vedoucí osoby nebo členů dozorčí rady nevlastnili akcie

společnosti. Žádný člen dozorčí rady, představenstva nebo

ostatní osoba s řídící pravomocí nebo osoby jim blízké nebyly

smluvní stranou ani v jejich prospěch nebyla uzavřena

opce nebo srovnatelný investiční nástroj, jejichž hodnota

se vztahuje k akciím společnosti.

Výbor pro audit

Ve společnosti je rozhodnutím valné hromady dne

8. 9. 2009 ustaven výbor pro audit, jehož členy jsou Philippe

Beauté, Miroslav Novák a Isabelle Picard.

Ve společnosti není ustaven kontrolní výbor a výbor pro

odměny.

Řízení a správa

společnosti – informace

emitenta kótovaného

cenného papírů

Společnost má zaveden a uplatňuje kontrolní systém a systém

řízení rizik. Rizika, která se vztahují k procesu účetního

výkaznictví, eliminuje vnitřní kontrola. Hlavními součástmi

této vnitřní kontroly je softwarová kontrola vykazovaných

údajů v rámci konsolidačního nástroje Vector a dále řízené

ověřování kontrolních činností, oddělení funkcí a oprávněnosti

schvalujících osob v rámci skupinových kontrol

SOA404. V organizační struktuře společnosti je zařazen

útvar s působností řízení rizik. Společnost zpracovala kartografii

rizik s cílem zvýšení transparentnosti přijímaných

rizik vzhledem k investorům a zajištění cíleného řízení rizik

v rámci přijímaných akčních plánů managementu společnosti.

Postup rozhodování představenstva, dozorčí rady a výboru

pro audit je upraven v plném rozsahu stanovami společnosti

a odpovídá platným právním předpisům. Představenstvo

rozhoduje nadpoloviční většinou členů, k přijetí rozhodnutí

je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je zapotřebí souhlasu

47


3. Finanční část / 3.1. Všeobecné a zákonné informace /

nadpoloviční většiny všech jejich členů. Návrhy na volbu

a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro

audit s výjimkou člena dozorčí rady voleného podle ust.

§ 200 obchodního zákoníku podává představenstvo, v případě

členů výboru pro audit na návrh dozorčí rady; přitom

není omezena možnost akcionářů k uplatnění jejich práv

podávat návrhy při jednání valné hromady.

Postup rozhodování valné hromady je upraven v plném rozsahu

stanovami společnosti a odpovídá platným právním

předpisům. Se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo;

s každou akcií je spojen jeden hlas. Valná hromada rozhoduje

většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo

stanovy nestanoví většinu jinou. Působnost valné hromady

je dána stanovami a rozsahem odpovídá působnosti dané

obchodním zákoníkem a dalšími právními předpisy (např.

zákon o nabídkách převzetí, zákon o přeměnách obchodních

společností a družstev, zákon o auditorech ap.).

Společnost se řídí zásadami kodexu řízení a správy společnosti,

uplatňované skupinou Veolia Environnement,

které jsou součástí programu „VEOLIA ENVIRONNEMENT

– Ethique, conviction et responsabilité“ (viz http://portail.

veolia.net/C1/Ethique/default.aspx). Aplikace zásad společnost

dále formuluje a uplatňuje pro české právní prostředí

ve stanovách společnosti, vnitřních předpisech a souhrnné

politice a dílčích kodexech společnosti. Společnost dodržuje

režim řízení a správy společnosti platný v České republice.

Údaje o osobách

odpovědných za výroční

zprávu

Čestně prohlašuji, že podle mého nejlepšího vědomí podává

výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva věrný

a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti

a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního

celku za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího

vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků

hospodaření.

Ing. Zdeněk Duba

předseda představenstva

Údaje o osobách

odpovědných za ověření

účetní závěrky

Za poslední dva roky ověřovali účetní závěrku emitenta

auditoři z firmy KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem

Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, číslo osvědčení 71.

Odměna za provedení auditu společnosti za rok 2009 byla

dohodnuta ve výši 4 010 tis. Kč vč. auditu konsolidované

účetní závěrky, za konsolidační celek byla odměna dohodnuta

ve výši 7 010 tis. Kč vč. konsolidované účetní závěrky.

Uložení dokumentů

a materiálů obsažených

ve výroční zprávě

Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě

jsou k nahlédnutí v sídle emitenta v Ostravě,

ul. 28. října 3123/152, PSČ 709 74.

48 Dalkia Česká republika 2009


3.2. Nekonsolidovaná účetní závěrka

Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.

Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát za rok končící 31. prosincem 2009

v tis. Kč Bod 2009

2008

(upraveno)

Výnosy 7 11 688 495 10 321 708

Náklady na prodej 8 (7 549 631) (6 472 733)

Hrubý zisk 4 138 864 3 848 975

Odbytové náklady 9 (135 093) (84 269)

Správní náklady 10 (1 001 783) (994 168)

Provozní hospodářský výsledek 3 001 988 2 770 538

Finanční výnosy 11 195 270 163 578

Finanční náklady 11 (116 865) (207 497)

Zisk před zdaněním 3 080 393 2 726 619

Daň z příjmů 12 (581 629) (551 804)

Zisk za účetní období 2 498 764 2 174 815

49


3. Finanční část / 3.2. Nekonsolidovaná účetní závěrka /

Nekonsolidovaný výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. prosincem 2009

v tis. Kč 2009 2008

Zisk za účetní období 2 498 764 2 174 815

Zaměstnanecké požitky – pojistně matematické zisky 26 356 33 122

Změna reálné hodnoty zajišťovacích instrumentů (68 406) 68 497

Ostatní úplný výsledek (42 050) 101 619

Úplný výsledek za účetní období 2 456 714 2 276 434

Nekonsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2009

v tis. Kč Bod 2009 2008 (upraveno)

Aktiva

Pozemky, budovy a zařízení 13 7 595 289 10 445 397

Nehmotný majetek 14 75 773 99 465

Podíly ve společnostech 15 1 222 719 1 224 619

Ostatní finanční investice 16 48 616 26 035

Dlouhodobá aktiva celkem 8 942 397 11 795 516

Zásoby 18 690 451 769 041

Podíly ve společnostech 6, 15 2 454 714 –

Ostatní finanční investice 16 9 298 4 675

Deriváty 16 112 68 497

Krátkodobé daňové pohledávky 19 – 5 865

Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky 20 1 296 762 1 294 927

Peníze a peněžní ekvivalenty 21 3 305 139 141 081

Oběžná aktiva celkem 7 756 476 2 284 086

Aktiva celkem 16 698 873 14 079 602

50 Dalkia Česká republika 2009


v tis. Kč Bod 2009 2008 (upraveno)

Vlastní kapitál

Základní kapitál 3 146 447 3 146 447

Fondy tvořené ze zisku a ostatní fondy 2 346 212 2 414 618

Nerozdělený zisk 3 914 450 3 355 859

Vlastní kapitál celkem 9 407 109 8 916 924

Závazky

Úvěry a půjčky 23 775 000 810 000

Zaměstnanecké požitky 24 335 452 402 200

Rezervy 25 374 025 485 038

Odložené daňové závazky 17 374 017 612 379

Dlouhodobé závazky celkem 1 858 494 2 309 617

Úvěry a půjčky 23 3 283 375 721 201

Závazky z obchodního styku a ostatní závazky 26 1 939 666 1 848 769

Zaměstnanecké požitky 24 39 767 38 308

Krátkodobé daňové závazky 12 51 759 104 786

Rezervy 25 118 703 139 997

Krátkodobé závazky celkem 5 433 270 2 853 061

Závazky celkem 7 291 764 5 162 678

Vlastní kapitál a závazky celkem 16 698 873 14 079 602

51


3. Finanční část / 3.2. Nekonsolidovaná účetní závěrka /

Nekonsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

v tis. Kč Základní kapitál Rezervní fond

Ostatní

kapitálové fondy

Zajištění

peněžních toků

Nerozdělený zisk

Zůstatek k 1. lednu 2008 3 146 447 629 289 1 716 832 – 3 035 790 8 528 358

Zisk za účetní období – – – – 2 174 815 2 174 815

Ostatní úplný výsledek

Zaměstnanecké požitky – pojistně matematické zisky (ztráty) – – – – 33 122 33 122

Změna reálné hodnoty zajišťovacích instrumentů – – – – 68 497 68 497

Ostatní úplný výsledek celkem – – – – 101 619 101 619

Úplný výsledek 3 146 447 629 289 1 716 832 – 2 276 434 2 276 434

Transakce s vlastníky vykázané přímo ve vlastním kapitálu

Dividendy vyplacené akcionářům – – – – (1 887 868) (1 887 868)

Zůstatek k 31. prosinci 2008 3 146 447 629 289 1 716 832 – 3 424 356 8 916 924

Úpravy ve vykazování – – – 68 497 (68 497) –

Upravený zůstatek k 31. prosinci 2008 3 146 447 629 289 1 716 832 68 497 3 355 859 8 916 924

Zisk za účetní období – – – – 2 498 764 2 498 764

Ostatní úplný výsledek

Zaměstnanecké požitky – pojistně matematické zisky (ztráty) – – – – 26 356 26 356

Změna reálné hodnoty zajišťovacích instrumentů – – – (68 406) – (68 406)

Ostatní úplný výsledek celkem – – – (68 406) 26 356 (42 050)

Úplný výsledek 3 146 447 629 289 1 716 832 91 2 525 120 2 456 714

Transakce s vlastníky vykázané přímo ve vlastním kapitálu

Dividendy vyplacené akcionářům – – – – (1 966 529) (1 966 529)

Zůstatek k 31. prosinci 2009 3 146 447 629 289 1 716 832 91 3 914 450 9 407 109

Celkem

52 Dalkia Česká republika 2009


Nekonsolidovaný přehled o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2009

v tis. Kč Bod 2009 2008 (upraveno)

Peněžní toky z provozní činnosti

Zisk před zdaněním za účetní období 3 080 393 2 726 619

Odpisy stálých aktiv 13, 14 1 015 535 1 076 523

Změna stavu rezerv (15 244) 21 174

Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv (4 686) (15 837)

Výnosy z dividend 11 (141 935) (132 699)

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 11 26 782 118 621

Úpravy o ostatní nepeněžní operace – 15 111

Změna stavu pohledávek (143 119) (50 871)

Změna stavu krátkodobých závazků 296 160 311 346

Změna stavu zásob (5 541) (218 734)

Zaplacená daň z příjmů a doměrky za minulá období (656 955) (443 294)

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 3 451 390 3 407 959

Peněžní toky z investiční činnost

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (978 586) (1 192 137)

Příjmy z prodeje stálých aktiv 60 681 55 253

Pořízení dceřiné společnosti a minoritního podílu – (88 962)

Vklad peněz a peněžních ekvivalentů do dceřiné společnosti 6 (45 225) –

Přijaté dividendy 11 141 935 132 699

Čistý peněžní tok z investiční činnosti (821 195) (1 093 147)

Peněžní tok z finanční činnosti

Přijaté úvěry a půjčky 23 2 600 000 1 410 000

Nezaplacené úroky z úvěrů 23 14 351 –

Splátky úvěrů a půjček – (2 357 115)

Vyplacené úroky 11 (61 693) (142 286)

Přijaté úroky 11 34 911 23 665

Vyplacené dividendy (1 966 529) (1 887 868)

Čistý peněžní tok z finanční činnosti 621 040 (2 953 604)

Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 3 251 235 (638 792)

Peněžní prostředky k 1. lednu 19 880 658 672

Peněžní prostředky k 31. prosinci 21 3 271 115 19 880

53


3.3. Příloha k nekonsolidované účetní závěrce

k 31. prosinci 2009 sestavené dle mezinárodních

standardů účetního výkaznictví (IFRS)

1. Všeobecné

informace

Dalkia Česká republika, a.s. („společnost“) je společnost

se sídlem v České republice.

Adresa společnosti: Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74,

IČO 451 93 410

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod

tepla a výroba elektřiny.

Společnost je ovládaná nadnárodní společností Dalkia

International SA a konečným vlastníkem je Veolia Environnement

– VE SA.

2. Pravidla pro sestavení

účetní závěrky

a) Prohlášení o shodě

Účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními

standardy finančního výkaznictví (International Financial

Reporting Standards, IFRS) ve znění přijatém EU a v souladu

se zákonem o účetnictví a předpisy platnými v České republice

k 31. prosinci 2009. Společnost jako emitent kótovaných

dluhopisů obchodovaných na veřejném trhu cenných papírů

aplikuje v souladu s §19 odst. (g) zákona č.563/1991 Sb.,

o účetnictví, pro sestavení nekonsolidované účetní závěrky

Mezinárodní standardy finančního výkaznictví upravené

právem Evropských Společenství.

b) Pravidla pro sestavení účetní závěrky

Účetní závěrka je sestavená v českých korunách, které jsou

funkční měnou, a zůstatky jsou zaokrouhleny na nejbližší

tisíce. Účetní závěrka byla sestavena na základě historických

cen s výjimkou finančních derivátů a rezervy na zaměstnanecké

požitky, které jsou oceněny v reálné hodnotě.

Způsob stanovení reálné hodnoty je popsán v bodě 4.

c) Použití odhadů a předpokladů

Při přípravě účetní závěrky v souladu s IFRS provádí vedení

společnosti odhady a určuje předpoklady, které k datu účetní

závěrky mají vliv na aplikaci účetních postupů a na vykazovanou

výši aktiv a pasiv, výnosů a nákladů. Tyto odhady

a předpoklady jsou založeny na bázi historických zkušeností

a různých dalších faktorů, které jsou považovány za přiměřené

za podmínek, na jejichž základě se odhady o zůstatkových

hodnotách aktiv a pasiv provádí a které nejsou zcela evidentní

z jiných zdrojů. Skutečné výsledky se od odhadu mohou

lišit.

Tyto odhady a předpoklady jsou průběžně revidovány. Opravy

účetních odhadů jsou zohledněny v období, ve kterém jsou

tyto odhady revidovány, pokud se tato revize týká pouze tohoto

období, nebo v budoucích obdobích, kterých se revize týká.

Zejména informace o významných odhadech, nejistotách

a kritických úsudcích při použití účetních postupů, které

mají nejvýznamnější dopad na částky vykázané v účetní závěrce

jsou popsány v účetních postupech 3 g), 3 h) a bodech

24 a 25.

d) Změny v účetních postupech

(i) Souhrn

Od 1. ledna 2009 společnost změnila účetní postupy v následujících

oblastech

• účetnictví podnikových kombinací,

• účetnictví akvizic,

• účetnictví výpůjčních nákladů,

• stanovení segmentů a jejich prezentace,

• prezentace finančních výkazů.

54 Dalkia Česká republika 2009


(ii) Účetnictví podnikových kombinací

Skupina uplatnila novelizované znění IFRS 3 Podnikové kombinace.

V návaznosti na tento novelizovaný standard jsou

transakční náklady, které vznikají v souvislosti s podnikovou

kombinací vykazovány jako náklady běžného období.

(iii) Účetnictví výpůjčních nákladů

Společnost přijala novelizovaný standard IAS 23, dle kterého

jsou výpůjční náklady přiřaditelné k pořízení, výstavbě či výrobě

způsobilého aktiva součástí pořizovací ceny tohoto aktiva.

(vi) Úprava finančních výkazů

Prezentace a struktura výkazu zisků a ztrát a výkazu finanční

pozice byly upraveny za účelem zvýšení jejich srozumitelnosti

a relevantnosti obsahové náplně.

Úprava výkazu zisků a ztrát spočívala v tom, že původně

samostatné položky „ostatní výnosy“ a „ostatní náklady“

byly překlasifikovány pod položky „náklady na prodej“, „odbytové

náklady“ a „správní náklady“, a to podle jejich věcné

obsahové náplně.

že ostatní společnosti v rámci stejného odvětví používají

tuto metodu.

V roce 2008 byly zaplacené úroky vykazovány v rámci „provozní

činnosti“ a úroky přijaté v „investiční činnosti“, V roce

2009 jsou úroky jak zaplacené tak přijaté vykazovány jako

peněžní prostředky z „finanční činnosti“. Při používání přímé

metody byla zahrnuta do položky „výdaje spojené s nabytím

stálých aktiv“ v rámci „investiční činnosti“ daň z přidané

hodnoty. U nepřímé metody daň zahrnutá není.

(iv) Stanovení segmentů a jejich prezentace

Od 1. ledna 2009 společnost uplatňuje IFRS 8 Provozní segmenty.

Základním faktorem pro identifikaci jednoho segmentu je

skutečnost, že rozhodující část činností je prováděna v rámci

kombinovaného cyklu výroby tepla a elektřiny. Ostatní

činnosti nejsou v porovnání s hlavními činnostmi významné

a nedosahují 10 % celkového obratu. Uvedený segment zahrnuje

geograficky celou Českou republiku. Společnost měla

v roce 2009 jednoho významného zákazníka, který se na obratu

společnosti podílel 18 %.

(v) Prezentace finančních výkazů

Společnost v souladu s novelizovaným standardem IAS 1,

který je platný od 1. ledna 2009, sestavuje a prezentuje i nadále

jako samostatný výkaz výkaz zisků a ztrát, na který dále

navazuje výkaz o úplném výsledku. V souvislosti s novelizací

IAS 1 došlo i k úpravě výkazu o změnách vlastního kapitálu.

Úprava výkazu finanční pozice spočívala v těchto úpravách:

• původně vykázané podíly v ostatních společnostech byly

překlasifikovány z položky „ostatní finanční investice“

pod položku „podíly ve společnostech“,

• deriváty původně vykázané společně s ostatními finančními

investicemi byly překlasifikovány a uvedeny na samostatném

řádku „deriváty“,

• krátkodobá část investice vztahující se k provozování

kotelen, která byla vykazována v položce „ostatní dlouhodobé

finanční investice“, byla překlasifikována do položky

„ostatní krátkodobé finanční investice“,

• a pohledávky z cash poolu s dceřinými společnostmi,

které byly vykazovány v položce „pohledávky z obchodního

styku a ostatní pohledávky“ byly překlasifikovány

do položky „peníze a peněžní ekvivalenty“.

Rovněž se změnila metodika sestavování přehledu o peněžních

tocích z přímé metody k nepřímé, z důvodu toho,

V zájmu srovnatelnosti a konzistentního vykazování byla

v souvislosti s výše uvedenými úpravami ve zveřejňovaných

výkazech provedena rovněž reklasifikace srovnatelných

údajů za předcházející období a to následovně:

55


3. Finanční část / 3.3. Příloha k nekonsolidované účetní závěrce /

Změny v prezentaci ve výkazu zisků a ztrát:

v tis. Kč

Za rok končící 31. prosincem

2008 – původní 2008 – upravený Rozdíl

Náklady na prodej (6 471 495) (6 472 733) (1 238)

Ostatní výnosy 53 772 – (53 772)

Odbytové náklady (54 814) (84 269) (29 455)

Správní náklady (1 002 366) (994 168) 8 198

Ostatní náklady (76 267) – 76 267

Celkem (7 551 170) (7 551 170) –

Změny v prezentaci a struktuře výkazu finanční pozice:

Aktiva (v tis. Kč) 31. prosinec 2008 původní 31. prosinec 2008 upravený Rozdíl

Podíly ve společnostech – 1 224 619 1 224 619

Podíly ve společnostech s rozhodujícím vlivem 1 151 857 – (1 151 857)

Ostatní finanční investice – dlouhodobé 103 472 26 035 (77 437)

Ostatní finanční investice – krátkodobé 68 497 4 675 (63 822)

Deriváty – 68 497 68 497

Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky 1 319 601 1 294 927 (24 674)

Peníze a peněžní ekvivalenty 116 407 141 081 24 674

Celkem 2 759 834 2 759 834 –

Změny v prezentaci v přehledu o peněžních tocích

v tis. Kč

Za rok končící 31. prosincem

2008 – původní 2008 – upravený Rozdíl

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 3 390 656 3 407 959 17 303

Čistý peněžní tok z investiční činnosti (1 194 682) (1 093 147) 101 535

Čistý peněžní tok z finanční činnosti (2 834 766) (2 953 604) (118 838)

Celkem (638 792) (638 792) –

56 Dalkia Česká republika 2009


3. Účetní postupy

Dále popsané účetní postupy byly použity konsistentně

ve všech účetních obdobích vykázaných v této účetní

závěrce.

a) Cizí měny

Transakce v cizích měnách

Transakce v cizí měně se přepočítávají pevným kurzem, který

je stanoven podle kurzu České národní banky, platným první

den měsíce uskutečnění transakce. Peněžní aktiva a pasiva

v cizí měně jsou k rozvahovému dni přepočtena na koruny

směnným kurzem České národní banky platným v tento

den. Kurzové rozdíly z přepočtu aktiv a pasiv v cizí měně jsou

účtovány ve výkazu zisků a ztrát.

b) Finanční nástroje

(i) Nederivátové finanční nástroje

Nederivátové finanční nástroje představují finanční investice

v dceřiných a přidružených společnostech, investice držené

za účelem obchodování, obchodní a ostatní pohledávky,

hotovost a peněžní ekvivalenty, úvěry a půjčky, obchodní

a ostatní závazky.

Peněžní prostředky zahrnující peněžní hotovost, bankovní

vklady a prostředky zapojené do cash poolu jsou součástí

peněz a peněžních ekvivalentů v rámci přehledu o peněžních

tocích. Na základě smluvních podmínek, společnost

prezentuje ve výkazu finanční pozice aktivní zůstatek cash

poolu v rámci peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů.

V případě, že vznikne závazek z cash poolu, je vykázán

v položce úvěry a půjčky. Pro účely výkazu přehledu o peněžních

tocích je jak aktivní tak pasivní zůstatek na cash

poolových účtech součástí peněžních prostředků.

Investice v dceřiných a přidružených společnostech jsou

oceňovány pořizovací cenou. Pohledávky, závazky, půjčky

a úvěry jsou oceňovány na úrovni jejich současné/zůstatkové

hodnoty s využitím efektivní úrokové sazby, a to při

respektování principu významnosti. Hotovost a peněžní

ekvivalenty jsou oceňovány jmenovitými hodnotami.

Pohledávky jsou finančními aktivy nederivátové povahy

s fixními či předem stanovenými platbami, které nejsou

obchodovány na aktivním trhu. Pohledávky jsou prvotně

oceněny a následně vykazovány v hodnotě snížené o opravné

položky (viz účetní postupy popsané v 3 f).

Ostatní nederivátové finanční nástroje jsou prvotně oceněny

reálnou hodnotou včetně vedlejších pořizovacích nákladů,

pokud se nejedná o ty, které se přeceňují na reálnou

hodnotu prostřednictvím výkazů zisků a ztrát. Pokud reálná

hodnota nemůže být spolehlivě určena, použije se pořizovací

cena. Ocenění těchto aktiv je případně následně

upravováno o ztráty ze snížení hodnoty (viz bod 3 f) nebo

prostřednictvím opravných položek, a to v závislosti na typu

finančního nástroje.

(ii) Derivátové finanční nástroje

Společnost používá finanční deriváty k zajištění rizika souvisejícího

s nákupem a prodejem povolenek na emise oxidu uhličitého

(viz bod 3 e). Společnost dále používá měnové kontrakty pro

zajištění rizik spojených s pohybem měnových kurzů.

Deriváty se prvotně oceňují reálnou hodnotou; související

transakční náklady jsou účtovány do nákladů, resp. výnosů

v okamžiku, kdy jsou vynaloženy. Po prvotním ocenění jsou

deriváty oceňovány reálnou hodnotou a její změna je účtována

následovně.

Zajištění peněžních toků

Změny reálné hodnoty derivátového zajišťovacího nástroje,

který je klasifikován jako zajištění peněžních toků, se účtují

přímo do vlastního kapitálu v rozsahu, v jakém je zajištění

efektivní. V rozsahu, v jakém je zajištění neefektivní, se změny

reálné hodnoty účtují do nákladů, resp. výnosů.

V případě, že zajišťovací nástroj již nesplňuje kritéria

zajišťovacího účetnictví, zanikne nebo je prodán, ukončen

nebo uplatněn, zajišťovací účetnictví je podle předpokladu

ukončeno. Kumulovaný zisk nebo ztráta, které byly dříve

účtovány do vlastního kapitálu, tam zůstávají do doby, kdy

dojde k očekávané transakci.

Pokud je zajišťovaná položka nefinančním aktivem, částka

vykázaná ve vlastním kapitálu vstupuje do účetní hodnoty

aktiva v okamžiku jeho účtování. V ostatních případech je

částka účtovaná do vlastního kapitálu zaúčtována do nákladů,

resp. výnosů ve stejném období, v němž zajišťovaná

položka ovlivňuje náklady, resp. výnosy.

Ostatní deriváty

Pokud derivátový finanční nástroj není derivátem k obchodování

a není klasifikován jako zajišťovací, veškeré změny

jeho reálné hodnoty jsou okamžitě účtovány do nákladů,

resp. výnosů.

(iii) Vlastní kapitál

Základní kapitál je tvořen plně splacenými vklady akcionářů.

Dividendy jsou vykázány jako závazek v období, ve kterém

bylo o jejich výplatě rozhodnuto.

Rezervní fond je tvořen ve výši 5 % ze zisku společnosti

až do dosažení výše rezervního fondu určené ve stanovách,

nejméně však do výše 20 % základního kapitálu. Použití

rezervního fondu je omezeno na úhradu případných ztrát.

c) Pozemky, budovy a zařízení

(i) Vlastní majetek

Složky pozemků, budov a zařízení jsou oceněny pořizovací

cenou sníženou o oprávky (viz dále) a ztráty ze snížení hodnoty

(viz bod 3 f). Ocenění majetku vlastní výroby zahrnuje

cenu materiálu, práce a proporcionální část režijních výrobních

nákladů.

57


3. Finanční část / 3.3. Příloha k nekonsolidované účetní závěrce /

Pokud se některý z pozemků, budov nebo zařízení skládá

z významných složek s různou dobou životnosti, jsou tyto

složky odepisovány samostatně.

(ii) Najatý majetek

Nájemní dohody, kterými se na společnost přenáší veškerá

rizika a výhody spojené s vlastnictvím, jsou klasifikovány

jako finanční leasingy. Budovy a zařízení nabyté pomocí

finančního leasingu jsou vykazovány jako finanční aktivum

v menší z hodnot, jež je výsledkem porovnání reálné hodnoty

tohoto aktiva a současné hodnoty minimálních leasingových

splátek v době zahájení leasingu. Ocenění se následně

snižuje o oprávky (viz dále) a ztráty ze snížení hodnoty (viz

bod 3 f). Splátky operativního leasingu jsou vykazovány v

souladu s účetním postupem 3 j).

(iii) Následné výdaje

Výdaje na výměnu části položky zařízení, která je vykazována

samostatně, včetně výdajů na nezbytné kontroly a generální

opravy jsou aktivovány do pořizovací ceny pouze pokud zvyšují

budoucí ekonomické užitky generované danou položkou

pozemků, budov a zařízení a tyto výdaje lze objektivně ocenit.

Výdaje související s každodenní údržbou pozemků, budov

a zařízení jsou vykázány přímo v nákladech běžného období.

(iv) Odpisy

Odpisy se účtují do výkazu zisků a ztrát rovnoměrně po očekávanou

dobu použitelnosti budov a zařízení. Pozemky se neodpisují.

Očekávaná doba použitelnosti majetku je následující:

Budovy, haly a stavby

Stroje, přístroje a zařízení

Ostatní aktiva

30–40 let

4–20 let

4 roky

d) Nehmotná aktiva

Nehmotná aktiva nabytá společností jsou oceněna pořizovací

cenou sníženou o oprávky (viz dále) a ztráty ze snížení

hodnoty (viz bod 3 f). Zakoupený software, který nedílně

souvisí s funkčností příslušného zařízení, se kapitalizuje jako

součást daného zařízení.

Odpisy

Odpisy se účtují do výkazu zisků a ztrát rovnoměrně po očekávanou

dobu použitelnosti nehmotného majetku od data

jejich uvedení do užívání. Očekávaná doba použitelnosti

nehmotného majetku je následující:

Software

Ostatní

4–5 let

4–5 let

e) Zásoby

Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou nebo čistou realizovatelnou

hodnotou, a to vždy tou, která je nižší. Čistá

realizovatelná hodnota je odhadnutá prodejní cena v běžném

podnikání snížená o odhadnuté náklady na dokončení

a předpokládané náklady spojené s prodejem aktiva. Cena

zásob je stanovena použitím metody průměrných cen

a zahrnuje kupní cenu a ostatní náklady spojené s nákupem

jako dopravné, skladné apod.

K datu sestavení účetní závěrky prověřuje společnost účetní

hodnoty zásob. Snížení hodnoty zásob na úroveň čisté realizovatelné

hodnoty oproti pořizovací ceně je vykazováno ve výkazu

zisků a ztrát v období, kdy bylo snížení ocenění zjištěno.

Emisní povolenky

Povolenka na emise skleníkových plynů (dále „emisní povolenka“

nebo EUA), kterou společnost vykazuje jako zásobu,

představuje právo provozovatele zařízení, které svým provozem

vytváří emise skleníkových plynů, vypustit do ovzduší

v daném kalendářním roce ekvivalent tuny oxidu uhličitého.

V účetních výkazech jsou přidělené emisní povolenky oceněny

pořizovací cenou, tj. nulovou hodnotou. Nakoupené

povolenky jsou oceňovány pořizovací cenou či v tržní ceně

v případě, že nákup zahrnuje finanční derivát. Spotřeba

emisních povolenek je účtována metodou váženého aritmetického

průměru. K rozvahovému dni společnost dále

posuzuje, zda neexistují indikátory možného snížení hodnoty

emisních povolenek. Pokud takové indikátory existují,

společnost ověřuje, zda zpětně získatelná hodnota emisních

povolenek je nižší než jejich zůstatková hodnota. Případné

snížení hodnoty emisních povolenek je zúčtováno do výkazu

zisků a ztrát. Pokud je spotřeba emisních povolenek

v daném účetním období vyšší než počet povolenek, které

má společnost k dispozici k rozvahovému dni, je vykázána

rezerva ve výši hodnoty povolenek, které společnost bude

muset nakoupit na veřejném trhu v následujícím účetním

období. Tato rezerva je oceněna tržní hodnotou chybějících

emisních povolenek k rozvahovému dni.

Společnost uzavírá smlouvy na dodání EUA povolenek

třetím stranám a zároveň se protistrany ve smlouvě zavazují

vrátit EUA povolenky k datu stanovenému ve smlouvě.

Za tuto službu společnosti náleží finanční odměna. Vzhledem

k tomu, že významná rizika a odměny z vlastnictví EUA

povolenek nejsou přeneseny na protistranu, není o těchto

obchodech účtováno jako o prodeji a nákupu povolenek.

Společnost proto tyto povolenky posuzuje tak, že je má de

facto k dispozici a zohledňuje tuto skutečnost při tvorbě

rezervy k rozvahovému dni. Finanční odměna, kterou společnost

obdrží je časově rozlišena po dobu trvání smlouvy

a účtována rovnoměrně do výkazu zisků a ztrát.

Společnost dále nakupovala v roce 2008 jednotky získané investicí

do projektových mechanismů dle Kjótského protokolu

(CER) za účelem jejich předpokládaného využití po roce 2012,

což je rok, kdy končí druhé alokační období (2008 až 2012).

Povolenky na emise skleníkových plynů (EUA), které společnost

nepředpokládá využít na pokrytí emisí, jsou prodávány.

Spotřeba emisních povolenek a taktéž výnosy z jejich prodeje

jsou vykazovány v rámci „nákladů na prodej“.

58 Dalkia Česká republika 2009


f) Snížení hodnoty

(i) Finanční aktiva

U finančního aktiva dochází ke snížení hodnoty tehdy,

pokud existují objektivní náznaky, že nastala skutečnost či

skutečnosti s negativním dopadem na budoucí peněžní toky

z tohoto aktiva.

Ztráta ze snížení hodnoty u finančního aktiva oceněného zůstatkovou

hodnotou je vypočtena pomocí efektivní úrokové

sazby jako rozdíl mezi jeho účetní hodnotou a současnou

hodnotou odhadovaných budoucích peněžních toků diskontovaných

původní efektivní úrokovou sazbou. Jednotlivá

významná finanční aktiva jsou testována na snížení hodnoty

individuálně. Ostatní finanční aktiva jsou posuzována souhrnně

ve skupinách, které sdílí podobné rysy úvěrového rizika.

Veškeré ztráty ze snížení hodnoty jsou účtovány do výkazu

zisků a ztrát. Ztráta ze snížení hodnoty je zrušena tehdy,

pokud lze zrušení objektivně vztáhnout ke skutečnosti, která

nastala po zaúčtování ztráty ze snížení hodnoty. Zrušení ztráty

ze snížení hodnoty je účtováno do výkazu zisků a ztrát.

(ii) Nefinanční aktiva

K datu sestavení účetní závěrky prověřuje společnost účetní

hodnoty nefinančních aktiv, s výjimkou zásob (viz bod 3 e)

a odložených daňových pohledávek (viz bod 3 k), aby zjistila

zda neexistují indikace, že mohlo dojít ke ztrátě ze snížení

hodnoty majetku. Existují-li takové indikace, je odhadnuta

zpětně získatelná hodnota majetku.

Ztráta ze snížení hodnoty je zaúčtována pokud je účetní hodnota

aktiva vyšší než jeho zpětně získatelná hodnota. Penězotvorná

jednotka je nejmenší identifikovatelná skupina aktiv, která

generuje peněžní toky, které jsou nezávislé na jiných aktivech

a skupinách aktiv. U aktiva, které negeneruje nezávislé peněžní

toky, se zpětně získatelná hodnota stanovuje pro penězotvornou

jednotku, ke které dané aktivum patří. Ztráty ze snížení hodnoty

zaúčtované v souvislosti s penězotvornými jednotkami snižují

účetní hodnotu aktiv poměrným způsobem.

Výpočet zpětně získatelné hodnoty

Zpětně získatelná hodnota aktiva nebo penězotvorné

jednotky je určena reálnou hodnotou sníženou o náklady

na prodej nebo jejich užitnou hodnotou podle toho, která je

vyšší. Pro zjištění užitné hodnoty jsou odhadované budoucí

toky diskontovány na jejich současnou hodnotu s použitím

diskontní sazby před zdaněním, která odráží aktuální tržní

ocenění časové hodnoty peněžních prostředků a rizik specifických

pro dané aktivum. U aktiva, které negeneruje nezávislé

peněžní toky, se zpětně získatelná hodnota stanovuje

pro penězotvornou jednotku, ke které dané aktivum patří.

g) Zaměstnanecké požitky

Závazek společnosti z titulu zaměstnaneckých požitků je

částka budoucích požitků, na které mají zaměstnanci nárok

výměnou za své služby v běžném a minulých obdobích. Je

vypočten za použití metody plánovaného ročního zhodnocení

požitků. Diskontní sazba se stanoví jako výnos z dlouhodobých

státních dluhopisů v České republice. Veškeré

pojistně-matematické zisky a ztráty jsou účtovány do výkazu

zisků a ztrát v období, kdy nastanou, s výjimkou zisků

a ztrát u požitků po skončení pracovního poměru, které jsou

účtovány do vlastního kapitálu.

Závazky z titulu příspěvků na plány definovaných příspěvků

jsou účtovány jako náklad do výkazu zisků a ztrát v období,

kdy jsou splatné. Změny plánu definovaných příspěvků týkajících

se odměn při odchodu do důchodu, klasifikovaných

jako požitky po ukončení pracovního poměru, jsou amortizovány

rovnoměrně do výkazu zisků a ztrát do doby, kdy

zaměstnanci nastal nárok na výplatu tohoto požitku.

h) Rezervy

Rezerva se vykáže v rozvaze pokud má společnost smluvní

nebo mimosmluvní závazek, který je důsledkem minulé

události, a je pravděpodobné, že vypořádání tohoto závazku

povede k odtoku prostředků. Pokud je dopad diskontování

významný, rezervy se stanovují diskontováním očekávaných

budoucích peněžních toků sazbou před zdaněním, která

odráží současné tržní ohodnocení časové hodnoty peněz

a specifická rizika daného závazku.

(i) Obnova pozemku

V souladu se zveřejněnou politikou ochrany životního

prostředí a relevantními právními ustanoveními se rezerva

na obnovu pozemku a dekontaminaci půdy vykazuje

v okamžiku, kdy dojde ke kontaminaci půdy. Částka zaúčtovaná

jako rezerva je nejlepším odhadem výdajů potřebných

k vyrovnání současného závazku k rozvahovému dni. Změny

ve výši závazku, které vyplývají ze změn nejlepšího odhadu

peněžních toků potřebných k vyrovnání závazku nebo

ze změn diskontní sazby, zvyšují (respektive snižují) částku

zaúčtovanou jako související aktivum. Pokud by však takový

postup vedl k záporné výši aktiva, pak je dopad této změny

v tomto rozsahu zaúčtován do výkazu zisků a ztrát.

(ii) Soudní spory

Rezerva na soudní spory se vykáže jakmile je pravděpodobné,

že vypořádání právních závazků proti společnosti povede

k odtoku prostředků.

i) Výnosy

Prodej tepla, elektřiny a zboží

Výnosy z prodeje tepla, elektřiny a zboží jsou vykázány

ve výkazu zisků a ztrát, jakmile dojde k převodu významných

rizik a výhod spojených s vlastnictvím na kupujícího.

j) Náklady

(i) Splátky operativního leasingu

Splátky operativního leasingu jsou vykazovány ve výkazu zisků

a ztrát rovnoměrně po dobu trvání leasingového vztahu.

(ii) Finanční náklady a výnosy

Finanční náklady a výnosy zahrnují úroky z půjček stanovené

metodou efektivní úrokové sazby, úroky z investovaných

prostředků, příjem z dividend a diskontování rezerv.

59


3. Finanční část / 3.3. Příloha k nekonsolidované účetní závěrce /

k) Daň z příjmů

Daň z příjmů zahrnuje splatnou a odloženou daň. Daň z příjmů

je vykázána ve výkazu zisků a ztrát s výjimkou daně,

která se vztahuje k položkám vykázaným přímo ve vlastním

kapitálu.

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený ze zdanitelných

příjmů běžného roku s použitím daňových sazeb

platných k rozvahovému dni a veškeré doměrky a vratky

za minulá období.

Odložená daň se vypočte s použitím rozvahové metody a vychází

z dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou

aktiv a pasiv s použitím daňové sazby platné pro období,

ve kterém se předpokládá, že daňová pohledávka či závazek

budou uplatněny.

K datu sestavení účetní závěrky prověřuje společnost účetní

hodnotu odložené daňové pohledávky. O odložené daňové

pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné,

že bude v následujících účetních obdobích uplatněna.

m) Nové standardy IFRS a interpretace IFRIC, jež dosud

nevstoupily v platnost

Pro rok končící 31. prosincem 2009 nejsou ještě účinné jiné

nové standardy IFRS a interpretace IFRIC než ty, které jsou

zmíněny v bodě 2 d).

Společnost v současné době zvažuje možné dopady nových

a alternativních standardů, jež nevstoupily v platnost v roce

končícím 31. prosincem 2009 a které nebyly použity při přípravě

této účetní závěrky. Společnost předpokládá, že žádný

z těchto standardů nebude mít významný vliv na účetní

závěrku.

Dodatek standardu IAS 39 Finanční nástroje, který vyjasňuje

existující principy stanovení, zda jsou specifická rizika nebo

části peněžních toků způsobilé pro označení jako zajišťovací

vztahy, nebude mít dle očekávání vedení společnosti

významný vliv na účetní závěrku společnosti.

4. Odhad reálné

hodnoty

Některá účetní pravidla společnosti vyžadují stanovení reálné

hodnoty jak pro finanční tak pro nefinanční položky aktiv

a pasiv. Reálné hodnoty jsou stanoveny buď měřením, nebo

popisem podle následujících metod.

(i) Deriváty

Reálná hodnota termínových smluv s emisními povolenkami

a certifikáty a forwardových smluv zajišťujících kurzové

riziko je stanovena jako diskontovaný rozdíl mezi smluvními

cenami a tržní forwardovou cenou.

(ii) Nederivátové finanční závazky

Reálná hodnota je pro účely vykázání v příloze kalkulována

jako současná hodnota budoucí platby nominální hodnoty

a plateb úroků diskontovaných tržní úrokovou mírou k rozvahovému

dni.

l) Podnikové kombinace zahrnující společnosti plně

ovládané stejnou společností

Podnikové kombinace zahrnují společnosti nebo podniky

plně ovládané stejnou společností, přičemž všechny společnosti

či podniky účastnící se kombinace jsou ovládány

stejnou osobou či osobami před či po podnikové kombinaci

a toto ovládání není přechodné. Při neexistenci specifičtějších

postupů použila skupina konzistentně metodu ocenění

účetní hodnotou pro všechny transakce se společnostmi

plně ovládanými stejnou společností.

60 Dalkia Česká republika 2009


5. Řízení finančních

rizik

Společnost je vystavena následujícím finančním rizikům:

• kreditní riziko,

• riziko likvidity,

• tržní riziko,

• provozní riziko.

Za ustavení a kontrolu pravidel pro řízení rizik ve společnosti

celkově odpovídá představenstvo. Představenstvo kontroluje

a schvaluje pravidla pro řízení rizik, jež jsou popsána níže.

Oddělení řízení rizik je odpovědné za mapování jednotlivých

rizik a jejich dopad na společnost.

Dne 8. září 2009 společnost založila Výbor pro audit. Tento

výbor sleduje zejména postup sestavování nekonsolidované

účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, hodnotí

účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu

a případně systémů řízení rizik.

Kreditní riziko

Kreditní riziko je riziko finanční ztráty pro společnost v případě,

že zákazník nebo protistrana v transakci s finančním

nástrojem nedodrží smluvní závazky.

Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky

Ohrožení kreditním rizikem je ovlivněno především individuálními

charakteristikami každého zákazníka a společnost se je

snaží řídit a omezovat. Společnost má vytvořena pravidla,

podle kterých platí, že než jsou významnému zákazníkovi

nabídnuty standardní platební a dodací podmínky, projde

zákazník individuálním hodnocením úvěrové schopnosti.

Při tomto hodnocení se přihlíží k externím ratingům a v některých

případech k referencím od specializované firmy.

Pro zákazníky jsou stanoveny kreditní limity. Vyhodnocení

zákazníků a plnění kreditních limitů provádí útvar vymáhání

pohledávek. Zákazníci, kteří nedodržují kreditní limit mohou

mít ukončenu dodávku na základě individuálního posouzení.

Více než 80 % zákazníků společnosti se společností obchoduje

více než 4 roky a ztráty se přitom vyskytují velmi zřídka.

Pro sledování úvěrového rizika ve vztahu k zákazníkům jsou

zákazníci rozděleni podle jejich rizikových charakteristik.

Rozlišuje se, zda jde o právnickou nebo fyzickou osobu, podle

odvětví a případně dřívější platební historie. Dodávky jsou

realizovány proti zálohovým platbám, které se pravidelně vyhodnocují.

Zákazníci označeni jako vysoce rizikoví jsou zvlášť

sledováni a v některých případech je nabídnut splátkový kalendář

na zajištění pohledávek. Kreditní riziko vyplývající z pohledávek

je zohledněno prostřednictvím opravných položek,

které se vytvářejí jednak k pohledávkám, které představují

specifické riziko ztráty a dále na ztrátu ke skupině pohledávek,

které představují podobné riziko. Dále viz bod 27.

Investice

Společnost se omezuje na investice do cenných papírů

ve společnostech, které jsou likvidní. Vedení společnosti

neočekává ztráty z těchto investic.

Záruky

Společnost uplatňuje zásadu, že záruky poskytuje pouze

ve výjimečných případech vyplývajících z výběrových řízení

a povinností daných legislativou. Ke dni 31. prosince 2009

existovaly poskytnuté záruky ve výši 6 mil. Kč (k 31. prosinci

2008 ve výši 6,5 mil. Kč).

Riziko likvidity

Riziko likvidity znamená možnost, že společnost nebude

schopna dostát svým finančním závazkům k termínům

splatnosti. Přístup společnosti k řízení likvidity je zajistit

dostatečnou likviditu k plnění závazků podle splatnosti a nedopustit

poškození dobrého jména společnosti.

K řízení nákladů na svoje výrobky a služby používá společnost

metodu členění nákladů podle činností, která umožňuje

sledovat požadavky na peněžní toky a optimalizovat

návratnost vložených prostředků. Společnost má běžně

zajištěn dostatek finančních prostředků ke krytí očekávaných

provozních nákladů, který je zajištěn zapojením

do cash poolu v rámci skupiny Veolia. V rámci cash poolu

může společnost čerpat hotovostní úvěr až do výše 300 mil.

Kč. Tímto přístupem společnost vylučuje potenciální dopad

případných nenadálých okolností. Kromě toho společnost

využívá půjčky od mateřské společnosti Dalkia International

SA s úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 0,525 % a 3M PRIBOR

+ 2,05 %, a dále financování prostřednictvím emitovaných

dluhopisů (viz bod 23). Emise dluhopisů 2008 je splatná

v roce 2015.

Tržní riziko

Tržní riziko znamená potencionální možnost, že v tržních

cenách, směnných kurzech, úrokových sazbách, cenách akcií

či cenách povolenek na emise skleníkových plynů nastanou

změny, které negativně ovlivní příjmy společnosti nebo hodnotu

finančních nástrojů, které má společnost v držení.

Měnové riziko

V oblasti nákupu, prodeje a financování není společnost vystavena

významnému měnovému riziku, protože rozhodující

část nákupu, prodeje a financování jsou sjednány v domácí

měně. Pro případy plateb elektřiny v cizích měnách (pouze

EUR) uzavírá společnost forwardové smlouvy na zajištění

kurzového rizika.

Úrokové riziko

Společnost pokrývá částečně úrokové riziko vyplývající

z pohybu úrokových sazeb tím, že financování je zajištěno

především prostřednictvím poskytnutého financování mateřskou

společností. Toto financování je vystaveno tržnímu

riziku z titulu pohybu úrokových sazeb.

Jiná rizika spojená s tržními cenami

Společnost uzavřela v roce 2008 termínové kupní smlouvy

61


3. Finanční část / 3.3. Příloha k nekonsolidované účetní závěrce /

se společností Veetra, společnost v rámci skupiny Veolia

Environnement – VE SA, na nákup a prodej emisních povolenek

a certifikátů za smluvní cenu.

Provozní riziko

Společnost řídí výrobní riziko s cílem vyhnout se finančním

ztrátám a škodám. Jedná se především o postupné opotřebení

vybavení a komponent elektráren společnosti, rizika

spojená s odstávkami provozů, a rizika spojená s pojištěním.

Postupné opotřebení vybavení a komponent

Vliv provozu, jakož i přírodních procesů (např. eroze

a koroze) na technický stav některého vybavení a určitých

komponent výrobního zařízení, se neustále v průběhu času

zvyšuje. Zároveň společnost pokračuje ve významném

projektu obnovy výrobního portfolia svých provozů za účelem

jeho modernizace tak, aby byla naplněna obchodní vize

skupiny Veolia. Společnost má vypracovaný plán obnovy

svých zdrojů, jehož cílem je snížení spotřeby energie. Kromě

přípravy obnovy svých provozů na fosilní palivo vytváří

společnost podmínky pro spalování biomasy. Společnost

se snaží dodržovat své postupy ohledně preventivní kontroly

a údržby vybavení a komponent svých provozů, včetně oprav

a výměn, s cílem předcházet poruchovosti a ztrátám.

Řízení kapitálu

Představenstvo řídí politiku kapitálové struktury společnosti

v souladu s požadavky investora se zaměřením na vhodné

zadlužení a sledování dividendové politiky.

Dluh společnosti na vlastní kapitál na konci účetního období

byl následující:

v tis. Kč 2009 2008

Závazky celkem 7 291 764 5 162 678

Peníze a peněžní ekvivalenty (3 305 139) (141 081)

Čistý dluh 3 986 625 5 021 597

Celkový vlastní kapitál 9 407 109 8 916 924

Finanční toky ze zajištění (91) (68 497)

Upravený vlastní kapitál 9 407 018 8 848 427

Dluh na upravený kapitál 0,42 0,57

Rizika spojená s odstávkami provozů

Přes složitosti výrobních provozů se společnost snaží

odstranit riziko neplánovaných odstávek nebo s přesností

předvídat jejich načasování či dopad zejména prováděním

preventivních kontrol a oprav.

Pojištění rizik

Společnost má uzavřeny pojistné programy (např. pojištění

majetku a strojního vybavení, pojištění odpovědnosti

za škodu) svých nejdůležitějších aktiv k pokrytí rizik hlavních

pojistných událostí.

62 Dalkia Česká republika 2009


6. Vklad části podniku

Dne 26. srpna 2009 založila Dalkia Česká republika dceřinou společnost Dalkia Ústí nad Labem, a.s. se základním kapitálem 2 mil. Kč. Společnost rozhodla dne 8. září 2009 jako jediný

akcionář Dalkie Ústí nad Labem, a.s. o zvýšení základního kapitálu, a to nepeněžitým vkladem, který je tvořen částí podniku společnosti, která tvořila jeho samostatnou organizační složku

(v souladu s § 59 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, dále jen „ObchZ“). Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu byla v souladu

s ustanovením § 59 odst. 3 ObchZ určena na základě znaleckého posudku, zpracovaného znalcem nezávislým na společnosti, jmenovaným za tím účelem soudem. Vklad byl následně proveden

na základě Smlouvy o vkladu části podniku, uzavřené podle ustanovení § 59 odst. 5 ObchZ, za přiměřeného použití § 476 a násl. ObchZ, a souvisejícího předávacího protokolu.

Vklad aktiv a závazků tvořících část podniku vloženého do společnosti Dalkia Ústí nad Labem, a.s. k datu provedení vkladu (k 1. listopadu 2009) byl následující:

v tis. Kč

Bod

Aktiva

Pozemky, budovy a zařízení 13 2 724 750

Nehmotný majetek 14 562

Finanční majetek 1 900

Dlouhodobá aktiva celkem 2 727 212

Zásoby 84 131

Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky 144 347

Peníze a peněžní ekvivalenty 21 43 225

Oběžná aktiva celkem 271 703

Aktiva celkem 2 998 915

Závazky

Rezervy 24, 25 149 687

Odložené daňové závazky 17 222 372

Dlouhodobé závazky celkem 372 059

Závazky z obchodního styku a ostatní závazky 174 142

Krátkodobé závazky celkem 174 142

Závazky celkem 546 201

Čistá aktiva (aktiva po odečtení závazků) 2 452 714

Investice Dalkia Česká republika včetně počátečního vkladu 15 2 454 714

Výše uvedená aktiva a závazky v netto hodnotě 2 452 714 tis. Kč se staly součástí pořizovací hodnoty finanční investice.

63


3. Finanční část / 3.3. Příloha k nekonsolidované účetní závěrce /

7. Výnosy

v tis. Kč 2009 2008

Tržby za prodej tepla a související produkty 5 684 698 5 530 644

Tržby za prodej a přeprodej elektřiny a podpůrné služby 5 776 418 4 477 306

Ostatní provozní výnosy 227 379 313 758

Celkem 11 688 495 10 321 708

8. Náklady na prodej

v tis. Kč 2009 2008 (upraveno)

Osobní náklady (869 115) (847 000)

Odpisy (925 701) (977 279)

Náklady na prodané zboží bez elektřiny (384 826) (358 754)

Náklady na nakoupenou elektřinu (1 273 954) (167 487)

Spotřeba paliva (3 254 325) (2 828 505)

Spotřeba materiálu, energie a služeb (1 044 431) (1 290 305)

Změna stavu rezerv (38 639) 13 029

Spotřeba emisních povolenek a změna stavu rezerv na emisní povolenky 7 582 (292 551)

Zisk z prodeje emisních povolenek 233 778 276 119

Celkem (7 549 631) (6 472 733)

64 Dalkia Česká republika 2009


9. Odbytové náklady

v tis. Kč 2009 2008 (upraveno)

Osobní náklady (49 210) (44 454)

Odpisy (1 085) (921)

Změna stavu rezerv a opravných položek 126 (458)

Ostatní náklady (84 924) (38 436)

Celkem (135 093) (84 269)

V roce 2009 tvořily největší část „ostatních nákladů“ transakční náklady na pořízení finanční investice v částce 75 mil. Kč (2008 – 29 mil. Kč).

10. Správní náklady

v tis. Kč 2009 2008 (upraveno)

Osobní náklady (399 915) (418 072)

Odpisy (88 749) (98 323)

Změna stavu rezerv a opravných položek 20 088 18 398

Náklady na řízení (149 604) (132 112)

Náklady na materiál, služby, ostatní náklady (383 603) (364 059)

Celkem (1 001 783) (994 168)

65


3. Finanční část / 3.3. Příloha k nekonsolidované účetní závěrce /

11. Finanční náklady a výnosy

v tis. Kč 2009 2008

Úrokový výnos 34 911 23 665

Příjem z dividend 141 935 132 699

Kurzový zisk 16 507 4 769

Ostatní finanční výnosy 1 917 2 445

Finanční výnosy celkem 195 270 163 578

Úrokový náklad (61 693) (142 286)

Kurzová ztráta (26 554) (13 716)

Diskont rezerv (26 888) (47 029)

Ostatní finanční náklady (1 730) (4 466)

Finanční náklady celkem (116 865) (207 497

Příjem z dividend zahrnuje zejména dividendy z Dalkia Kolín, a.s. ve výši 94,5 mil. Kč (2008 – 109 mil. Kč).

12. Daň z příjmů

Vykázaná ve výkazu zisků a ztrát

Splatná daň (v tis. Kč) 2009 2008

Běžný rok (562 101) (535 379)

Upřesnění daně vztahující se k předcházejícím obdobím (41 827) (1 382)

(603 928) (536 761)

Odložená daň (v tis. Kč)

Dopad změny v dočasných rozdílech a snížení daňové sazby 22 299 (15 043)

Daň z příjmů ve výkazu zisků a ztrát celkem (581 629) (551 804)

66 Dalkia Česká republika 2009


Odsouhlasení efektivní daňové sazby (v tis. Kč) 2009 2008

Zisk před zdaněním 3 080 393 2 726 619

Daň z příjmů vypočtená pomocí domácí sazby daně z příjmů právnických osob (616 079) (572 590)

Vliv daňově neodpočitatelných nákladů (44 463) (17 242)

Vliv výnosů vyňatých/osvobozených od daně 120 610 36 535

Vliv změny sazby odložené daně (843) 2 180

Vliv slev na dani 973 695

Upřesnění daně vztahující se k předcházejícím obdobím (41 827) (1 382)

Daň z příjmů ve výkazu zisků a ztrát celkem (581 629) (551 804)

Splatná daň ve výši 52 mil. Kč (2008 – 105 mil. Kč) představuje odhad daně z příjmů právnických osob ve výši 562 mil. Kč (2008 – 535 mil. Kč) snížený o zálohy na daň ve výši 510 mil. Kč

(2008 – 430 mil. Kč).

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby

platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.

13. Pozemky, budovy a zařízení

Pořizovací cena (v tis. Kč) Pozemky Budovy a stavby Stroje a zařízení Nedokončené investice Celkem

Zůstatek k 1. lednu 2008 527 323 9 801 119 15 168 085 770 812 26 267 339

Přírůstky/přeúčtování 77 347 427 617 997 178 669 1 144 170

Úbytky (12 848) (61 089) (535 751) (657) (610 345)

Zůstatek k 31. prosinci 2008 514 552 10 087 457 15 250 331 948 824 26 801 164

Zůstatek k 1. lednu 2009 514 552 10 087 457 15 250 331 948 824 26 801 164

Přírůstky/přeúčtování 1 719 336 708 882 497 (326 293) 894 631

Vklad části podniku (viz bod 6) (64 776) (2 037 453) (4 322 624) (146 483) (6 571 336)

Úbytky (1 178) (21 197) (171 179) (128) (193 682)

Zůstatek k 31. prosinci 2009 450 317 8 365 515 11 639 025 475 920 20 930 777

67


3. Finanční část / 3.3. Příloha k nekonsolidované účetní závěrce /

Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty (v tis. Kč) Pozemky Budovy a stavby Stroje a zařízení Nedokončené investice Celkem

Zůstatek k 1. lednu 2008 – 5 481 598 10 420 777 – 15 902 375

Odpisy běžného roku včetně ztráty ze snížení hodnoty – 324 678 707 293 – 1 031 971

Úbytky – (43 835) (534 744) – (578 579)

Zůstatek k 31. prosinci 2008 – 5 762 441 10 593 326 – 16 355 767

Zůstatek k 1. lednu 2009 – 5 762 441 10 593 326 – 16 355 767

Odpisy běžného roku – 288 468 686 156 – 974 624

Vklad části podniku (viz bod 6) – (1 174 374) (2 672 212) – (3 846 586)

Úbytky – (20 291) (128 026) – (148 317)

Zůstatek k 31. prosinci 2009 – 4 856 244 8 479 244 – 13 335 488

Zůstatková hodnota (v tis. Kč) Pozemky Budovy a stavby Stroje a zařízení Nedokončené investice Celkem

K 1. lednu 2008 527 323 4 319 521 4 747 308 770 812 10 364 964

K 31. prosinci 2008 514 552 4 325 016 4 657 005 948 824 10 445 397

K 31. prosinci 2009 450 317 3 509 271 3 159 781 475 920 7 595 289

Najaté budovy a stroje

Společnost si pronajímá výrobní zařízení formou finančních leasingů. Zůstatková hodnota najatých strojů k 31. prosinci 2009 činila 56 mil. Kč (2008 – 31 mil. Kč).

Zajištění

K 31. prosinci 2009 společnost neeviduje majetek zatížen zástavním právem.

Opravné položky

Společnost identifikovala teplárenský závod, ke kterému byla vytvořena opravná položka na ztrátu ze snížení hodnoty ve výši 35 mil. Kč (2008 – 35 mil. Kč), která se týká příslušného nemovitého

majetku a strojů.

68 Dalkia Česká republika 2009


14. Nehmotný majetek

Pořizovací cena (v tis. Kč) Software Ostatní Celkem

Zůstatek k 1. lednu 2008 299 864 43 709 343 573

Přírůstky 27 579 9 379 36 958

Úbytky (16 377) – (16 377)

Zůstatek k 31. prosinci 2008 311 066 53 088 364 154

Zůstatek k 1. lednu 2009 311 066 53 088 364 154

Přírůstky 41 689 (23 908) 17 781

Vklad části podniku (viz bod 6) (9 767) (100) (9 867)

Úbytky – – –

Zůstatek k 31. prosinci 2009 342 988 29 080 372 068

Odpisy (v tis. Kč) Software Ostatní Celkem

Zůstatek k 1. lednu 2008 223 068 13 446 236 514

Odpisy běžného roku 43 499 1 053 44 552

Úbytky (16 377) – (16 377)

Zůstatek k 31. prosinci 2008 250 190 14 499 264 689

Zůstatek k 1. lednu 2009 250 190 14 499 264 689

Odpisy běžného roku 40 003 908 40 911

Vklad části podniku (viz bod 6) (9 305) – (9 305)

Úbytky – – –

Zůstatek k 31. prosinci 2009 280 888 15 407 296 295

Zůstatková hodnota (v tis. Kč) Software Ostatní Celkem

K 1. lednu 2008 76 796 30 263 107 059

K 31. prosinci 2008 60 876 38 589 99 465

K 31. prosinci 2009 62 100 13 673 75 773

69


3. Finanční část / 3.3. Příloha k nekonsolidované účetní závěrce /

15. Podíly ve společnostech

Společnost drží podíly v následujících společnostech:

Země

Podíl

AmpluServis, a.s. Česká republika 100 %

OLTERM & TD Olomouc, a.s. Česká republika 66 %

OZT Ústí nad Labem, s.r.o. – v likvidaci * Česká republika 100 %

Dalkia Kolín, a.s. Česká republika 100 %

Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o. Česká republika 100 %

Dalkia Ústí nad Labem, a.s. Česká republika 100 %

v tis. Kč 2009 2008 (upraveno)

AmpluServis, a.s. 18 988 18 988

OLTERM & TD Olomouc, a.s. 64 040 64 040

OZT Ústí nad Labem, s.r.o. – v likvidaci * 100 100

ULITEP, spol. s r.o. – 130

Dalkia Kolín, a.s. 980 737 980 737

Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o. 87 962 87 962

Opravné položky k investicím (100) (100)

Celkem ve společnostech pod rozhodujícím vlivem 1 151 727 1 151 857

Ostatní finanční investice k obchodování 70 992 72 762

Celkem dlouhodobé podíly ve společnostech 1 222 719 1 224 619

Dalkia Ústí nad Labem, a.s. 2 454 714 –

Celkem krátkodobé finanční investice 2 454 714 –

* Společnost vymazána z Obchodního rejstříku 19. prosince 2009

Dne 8. listopadu 2009 došlo k podpisu smlouvy o koupi akcií, na základě které odprodává společnost Dalkia Česká republika, a.s. akcie dceřiné společnosti Dalkia Ústí nad Labem, a.s.

společnosti ČEZ, a.s. Dalkia Česká republika, a.s. prvotně odprodává 85 % akcií a následně zbytek 15 % akcií Dalkie Ústí nad Labem, a.s. Oba prodeje akcií jsou vázány na odkládací podmínky,

mezi něž patří schválení transakce Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Jelikož prodej akcií není k rozvahovému datu ani k datu účetní závěrky ukončen, tato prodejní transakce

neměla dopad na konsolidovanou účetní závěrku kromě toho, že aktiva a závazky Dalkie Ústí nad Labem, a.s. byly vykázány jako aktiva a závazky určené k prodeji.

70 Dalkia Česká republika 2009


16. Ostatní finanční investice a deriváty

Dlouhodobé finanční investice (v tis. Kč) 2009 2008 (upraveno)

Ostatní finanční investice 48 616 26 035

Krátkodobé finanční investice a deriváty (v tis. Kč) 2009 2008 (upraveno)

Finanční deriváty 112 68 497

Ostatní finanční investice 9 298 4 675

Finanční deriváty představují reálnou hodnotu termínovaných kontraktů s emisními povolenkami k 31. prosinci 2009 v hodnotě 0 Kč (2008 – 57 mil. Kč) a reálnou hodnotu forwardových

smluv na zajištění kursového rizika v hodnotě 112 tis. Kč (2008 – 11 mil. Kč).

17. Odložená daň

Odložené daňové pohledávky a závazky se vztahují k následujícím položkám:

v tis. Kč

Pohledávky Závazky Rozdíl

2009 2008 2009 2008 2009 2008

Pozemky, budovy a zařízení (6 657) (10 457) 554 946 790 008 548 289 779 551

Ostatní investice (19) (19) – – (19) (19)

Zásoby (18 358) (26 157) – – (18 358) (26 157)

Zásoby emisních povolenek včetně rezervy (71 020) (55 585) – – (71 020) (55 585)

Rezervy (135 491) (165 407) 60 935 90 830 (74 556) (74 577)

Ostatní položky (10 319) (10 834) – – (10 319) (10 834)

Odložené daňové (pohledávky)/závazky (241 864) (268 459) 615 881 880 838 374 017 612 379

71


3. Finanční část / 3.3. Příloha k nekonsolidované účetní závěrce /

Pohyby v odložených daňových pohledávkách a závazcích v průběhu účetního období

v tis. Kč

Zůstatek

k 1. 1. 2009

Vykázáno

v hospodářském výsledku

Vykázáno

ve vlastním kapitálu

Vliv vkladu

části podniku

Zůstatek

k 31. 12. 2009

Pozemky, budovy a zařízení 779 551 28 892 – (260 154) 548 289

Ostatní investice (19) – – – (19)

Zásoby (26 157) (1 646) – 9 445 (18 358)

Zásoby emisních povolenek včetně rezervy (55 585) (15 435) – – (71 020)

Rezervy (74 577) (24 042) 6 309 17 754 (74 556)

Ostatní položky (10 834) (10 068) – 10 583 (10 319)

Celkem 612 379 (22 299) 6 309 (222 372) 374 017

v tis. Kč

Zůstatek

k 1. 1. 2008

Vykázáno

v hospodářském výsledku

Vykázáno

ve vlastním kapitálu

Zůstatek

k 31. 12. 2008

Pozemky, budovy a zařízení 706 555 72 996 – 779 551

Ostatní investice (332) 313 – (19)

Zásoby (26 990) 833 – (26 157)

Zásoby emisních povolenek včetně rezervy – (55 585) – (55 585)

Rezervy (78 447) (1 794) 5 664 (74 577)

Ostatní položky (9 114) (1 720) – (10 834)

Celkem 591 672 15 043 5 664 612 379

18. Zásoby

v tis. Kč 2009 2008

Materiál a pohonné hmoty 612 410 678 841

Nedokončená výroba 11 31

Emisní povolenky 78 030 90 169

Celkem 690 451 769 041

72 Dalkia Česká republika 2009


V roce 2009 materiál a pohonné hmoty zaúčtované v nákladech na prodej činily 3 558 mil. Kč (2008 – 3 111 mil. Kč). K 31. prosinci 2009 byla zaúčtována opravná položka snižující hodnotu

zásob o 97 mil. Kč (2008 – 138 mil. Kč).

Emisní povolenky

V roce 2005 byl v Evropské unii zaveden systém obchodování s emisními povolenkami. V následující tabulce je uveden přehled pohybů množství v tisících jednotek. Emisní povolenky představují

EUA a CER. Jak je popsáno v bodu 3 e), povolenky alokované dle Národního alokačního plánu a nakoupené povolenky jsou vykázány v aktivech společnosti v rámci zásob.

v tis. tun

Množství

Emisní povolenky alokované v roce 2008 4 590

Emisní povolenky prodané v roce 2008 (714)

Emisní povolenky nakoupené v roce 2008 1 217

Emisní povolenky využité v roce 2008 oproti emisím CO 2

(3 901)

Emisní povolenky k dispozici 31. prosinci 2008 1 192

Oprava spotřeby emisních povolenek v roce 2008 36

Emisní povolenky alokované v roce 2009 4 590

Emisní povolenky prodané v roce 2009 (432)

Emisní povolenky vložené v rámci vkladu části podniku (794)

Emisní povolenky nakoupené v roce 2009

Emisní povolenky využité v roce 2009 oproti emisím CO 2

(2 900)

Emisní povolenky k dispozici 31. prosinci 2009 1 692

Skutečné emise v letech 2009 a 2008 byly nižší než emisní povolenky alokované dle Národního alokačního plánu k datu účetní závěrky. Z alokovaných povolenek společnost poskytla dispoziční

právo k povolenkám v objemu 2 032 tisíc povolenek do roku 2012 (viz bod 3 e).

Společnost realizovala zisk z operací s emisními povolenkami ve výši 234 mil. Kč (2008 – 276 mil. Kč), který byl vykázán ve výkaze zisků a ztrát v řádku náklady na prodej.

19. Krátkodobé daňové pohledávky

v tis. Kč 2009 2008

Ostatní daně – 5 865

Celkem – 5 865

73


3. Finanční část / 3.3. Příloha k nekonsolidované účetní závěrce /

20. Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky

v tis. Kč 2009 2008 (upraveno)

Pohledávky z obchodního styku vůči podnikům ve skupině 43 373 22 755

Pohledávky z obchodního styku – třetí strany 1 176 223 1 214 818

Ostatní pohledávky 77 166 57 354

Celkem 1 296 762 1 294 927

K 31. prosinci 2009 jsou pohledávky z obchodního styku vykázány ve výši snížené o opravnou položku na pochybné pohledávky v částce 140 mil. Kč (2008 – 162 mil. Kč) vycházející z pravděpodobného

snížení hodnoty pohledávek vůči jednotlivým dlužníkům.

21. Peníze a peněžní prostředky

v tis. Kč 2009 2008 (upraveno)

Běžné bankovní účty 54 776 101 888

Bankovní depozita – 12 000

Pokladní hotovost 1 588 2 519

Peněžní prostředky celkem 56 364 116 407

Cash pool s Dalkia International SA 3 178 429 –

Pohledávky z cash poolu s dceřinými společnostmi 70 346 24 674

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 3 305 139 141 081

Závazky v rámci cash poolu (34 024) (121 201)

Celkem peněžní prostředky dle přehledu o peněžních tocích 3 271 115 19 880

Společnost je od roku 2007 zapojena do cash poolu mezi skupinou Veolia a Société Générale prostřednictvím smlouvy s Komerční bankou. Společnost je také zapojena do cash poolu s dceřinými

společnostmi. Čistý stav cash poolu s dceřinými společnostmi k 31. prosinci 2009 je 36 mil. Kč (2008 – 1,4 mil. Kč).

Součástí vkladu části podniku do společnosti Dalkia Ústí nad Labem byly finanční prostředky na bankovních účtech ve výši 43 mil. Kč (viz Přehled o peněžních tocích, bod 6) a vklad při

založení této společnosti ve výši 2 mil. Kč.

74 Dalkia Česká republika 2009


22. Kapitál a ostatní fondy

Odsouhlasení pohybu kapitálu a ostatních fondů

Základní kapitál k 31. prosinci 2009 tvoří 78 661 161 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 40 Kč (2008 – 78 661 161 ks kmenových akcií na majitele o nominální hodnotě 40 Kč).

Rezervní fond je tvořen ve výši 5 % ze zisku společnosti až do dosažení výše rezervního fondu určené ve stanovách, nejméně však do výše 20 % základního kapitálu. Použití rezervního fondu

je omezeno na úhradu případných budoucích ztrát.

Držitelé kmenových akcií mají právo na výplatu dividend, pokud jsou tyto schváleny valnou hromadou. Každá kmenová akcie nese jeden hlas při hlasování na valných hromadách společnosti.

Všechny akcie nesou shodná práva ve vztahu k likvidačnímu zůstatku společnosti.

Zajištění peněžních toků

Změny reálné hodnoty derivátového zajišťovacího nástroje, který je klasifikován jako zajištění peněžních toků, se účtují přímo do vlastního kapitálu v rozsahu, v jakém je zajištění efektivní.

V rozsahu, v jakém je zajištění neefektivní, se změny reálné hodnoty účtují do nákladů, resp. výnosů.

Ostatní kapitálové fondy

Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny zejména efekty z fúzí v letech 2001 až 2007 se společnostmi, plně ovládanými stejnou společností, TEPLÁRNY Karviná, a.s., EKOTERM ČESKÁ

REPUBLIKA a.s., Teplárna Ústí nad Labem, a.s., PPC Trmice a.s. a Dalkia Ostrava, a.s.

23. Úvěry a půjčky

Tento bod přílohy uvádí přehled smluvních podmínek, jež se vztahují na úročené úvěry a půjčky společnosti. Podrobnější informace o úvěrovém a úrokovém riziku, jemuž je společnost

vystavena, jsou uvedeny v bodě 27.

Dlouhodobé závazky

v tis. Kč 2009 2008

Nezajištěné dluhopisy 10 000 10 000

Dlouhodobá půjčka od Dalkia International SA 765 000 800 000

Dlouhodobé závazky celkem 775 000 810 000

75


3. Finanční část / 3.3. Příloha k nekonsolidované účetní závěrce /

Krátkodobé závazky

v tis. Kč 2009 2008

Krátkodobá část půjčky od Dalkia International SA 3 235 000 600 000

Nezaplacené úroky z úvěru od Dalkia International SA 14 351 –

Cash pool s Dalkia International SA – 97 974

Cash pool s dceřinými společnostmi 34 024 23 227

Krátkodobé závazky celkem 3 283 375 721 201

K 31. prosinci 2009 měla společnost z titulu cash poolu s Dalkia International SA a s dceřinými společnostmi čistou pohledávku ve výši 3 215 mil. Kč (2008 – čistý závazek ve výši 97 mil. Kč),

která byla vykázaná v rámci peněžních prostředků (viz bod 21).

Podmínky a splátkový kalendář

Zajištěné bankovní úvěry

Dalkia Česká republika, a.s. neměla žádné zajištěné bankovní úvěry k 31. prosinci 2009 (2008 – 0 Kč).

Nezajištěné emise dluhopisů

v tis. Kč Celkem Do 1 roku Do 1–2 let Do 2–5 let Nad 5 let

Emise 2008 – pevná 4,24 % 10 000 – – – 10 000

Celkem 10 000 – – – 10 000

Nezajištěné ostatní úvěry

v tis. Kč Celkem Do 1 roku Do 1–2 let Do 2–5 let Nad 5 let

Střednědobý úvěr od Dalkia International SA 6M PRIBOR+0,525 % 1 400 000 635 000 395 000 370 000 –

Krátkodobý úvěr od Dalkia International SA 3M PRIBOR+2,05 % 2 600 000 2 600 000 – – –

Celkem 4 000 000 3 235 000 395 000 370 000 –

Dle smlouvy byl úvěr od Dalkia International SA ve výši 2 600 mil. Kč splatný nejpozději do 30. září 2014. Společnost tento úvěr splatila k 5. lednu 2010. Půjčka od Dalkia International SA

ve výši 1 400 mil. Kč s úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 0,525 % p.a. bude splacena do roku 2012.

76 Dalkia Česká republika 2009


24. Zaměstnanecké požitky

Z kolektivní smlouvy vyplývá závazek společnosti vyplácet zaměstnancům, kteří ve společnosti pracují po pevně stanovenou dobu, finanční částku a dále se společnost zavázala poskytovat

svým bývalým zaměstnancům, kteří odešli do důchodu, příspěvek na osobní spotřebu elektřiny.

Pohyby závazku z titulu plánu definovaných požitků

v tis. Kč 2009 2008

Závazek z titulu plánu definovaných požitků k 1. lednu 440 508 439 598

Vklad části podniku (viz bod 6) (50 653) –

Vyplacené požitky (14 634) (24 393)

Náklady na běžné služby 24 074 28 363

Odpisy nákladů na minulé služby 9 963 11 351

Úroky 20 973 25 811

Pojistně-matematické (zisky) ztráty zaúčtované do vlastního kapitálu (32 665) (38 786)

Pojistně-matematické (zisky) ztráty zaúčtované do výkazu zisků a ztrát (1 376) (435)

Snížení závazku z titulu organizačních změn (20 971) (1 001)

Závazek z titulu plánu definovaných požitků k 31. prosinci 375 219 440 508

Dlouhodobé 335 452 38 308

Krátkodobé 39 767 402 200

Pojistně matematické předpoklady

2009 2008

Diskontní sazba k 31. prosinci 4,79 % 4,45 %

Zvýšení platů 4 % 5 %

Předpokládaná fluktuace zaměstnanců v průměru 3,67 % p.a. 3,67 % p.a.

Náklady na sociální a zdravotní pojištění ve výkazu zisků a ztrát dosahují v roce 2009 výše 299 mil. Kč (2008 – 309 mil. Kč).

77


3. Finanční část / 3.3. Příloha k nekonsolidované účetní závěrce /

25. Rezervy

v tis. Kč Obnova pozemku Soudní spory Ostatní rezervy Celkem

Zůstatek k 1. lednu 2009 351 866 49 884 223 285 625 035

Rezervy vytvořené v průběhu roku – – 9 267 9 267

Rezervy využité v průběhu roku – – (19 000) (19 000)

Rezervy nevyužité v průběhu roku (17 311) – (11 929) (29 240)

Vklad části podniku (viz bod 6) (90 808) – (8 226) (99 034)

Diskontování (4 059) – 9 759 5 700

Zůstatek k 31. prosinci 2009 239 688 49 884 203 156 492 728

Dlouhodobé 231 087 1 884 141 054 374 025

Krátkodobé 8 601 48 000 62 102 118 703

Soudní spory

Rezerva ve výši 48 mil. Kč v souvislosti s vývojem soudního sporu s obcí Nová Ves zůstává v nezměněné výši z důvodu nezahájení soudního řízení. Nová Ves tvrdí, že společnost je jednou

ze stran částečně odpovědných za škody způsobené povodněmi v roce 1997.

Ostatní rezervy

Ostatní rezervy zahrnují rezervu na likvidaci majetku a ostatní rezervy, které jsou tvořeny na rizika plynoucí z hlavní činnosti společnosti.

26. Závazky z obchodního styku a ostatní závazky

v tis. Kč 2009 2008

Závazky z obchodního styku vůči podnikům ve skupině 147 975 256 800

Závazky z obchodního styku – třetí strany 1 592 552 1 381 725

Ostatní závazky 199 139 210 244

Celkem 1 939 666 1 848 769

Mezi ostatními závazky je vykázaný i závazek z titulu daně z přidané hodnoty ve výši 33 mil. Kč (2008 – 25 mil. Kč).

V rámci závazků z obchodního styku vůči podnikům ve skupině je vykázána časově rozlišená finanční odměna z titulu „prodeje a zpětné koupě“ emisních povolenek (EUA) ve výši 45 mil. Kč

(2008 – 62 mil. Kč) (viz bod 3 e).

78 Dalkia Česká republika 2009


27. Finanční nástroje

Kreditní riziko

Maximální vystavení kreditnímu riziku k datu závěrky bylo následující:

v tis. Kč Bod Zůstatková hodnota 2009 Zůstatková hodnota 2008 (upraveno)

Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky 20 1 296 762 1 300 792

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 21 3 305 139 141 081

Celkem 4 601 901 1 441 873

Ztráty ze snížení hodnoty

Reálná hodnota pohledávek z obchodního styku, krátkodobých daňových pohledávek a ostatních pohledávek k rozvahovému dni činila:

v tis. Kč Nominální hodnota 2009 Snížení hodnoty 2009 Nominální hodnota 2008 Snížení hodnoty 2008

Do data splatnosti 1 240 019 – 1 246 726 –

0 – 90 dnů po datu splatnosti 68 420 13 499 81 995 31 762

90 – 180 dnů po datu splatnosti 9 541 8 653 6 694 4 449

180 – 360 dnů po datu splatnosti 10 862 10 496 8 231 6 643

Více než 1 rok po datu splatnosti 108 131 107 563 119 262 119 262

Celkem 1 436 973 140 211 1 462 908 162 116

Pohyb v opravných položkách na snížení hodnoty vzhledem k pohledávkám z obchodního styku v průběhu roku byl následující:

v tis. Kč 2009 2008

Zůstatek k 1. lednu (162 116) (162 842)

Vliv vkladu části podniku 73 816 –

Zúčtování a čerpání (51 911) 726

Zůstatek k 31. prosinci (140 211) (162 116)

79


3. Finanční část / 3.3. Příloha k nekonsolidované účetní závěrce /

Riziko likvidity

Níže jsou uvedeny platby jednotlivých závazků společnosti dle jejich splatností včetně odhadovaných plateb úroků.

K 31. prosinci 2009

v tis. Kč

Účetní hodnota

Smluvní peněžní

toky

Do 6 měsíců 6–12 měsíců 1–2 roky 2–5 let Nad 5 let

Nezajištěné dluhopisy 10 000 12 544 – 424 424 1 272 10 424

Půjčka od Dalkia International SA 1 400 000 1 447 391 18 219 644 912 409 544 374 716 –

Půjčka od Dalkia International SA 2 600 000 2 615 093 2 615 093 – – – –

Cash pool s dceřinými společnostmi 34 024 34 039 34 039 – – – –

Závazky z obchodního styku, daňové

a ostatní závazky

1 939 666 1 939 666 1 939 666 – – – –

Celkem 5 983 690 6 048 733 4 607 017 645 336 409 968 375 988 10 424

Dle smlouvy byl úvěr od Dalkia International SA ve výši 2 600 mil. Kč splatný nejpozději do 30. září 2014. Společnost tento úvěr splatila k 5. lednu 2010.

K 31. prosinci 2008

v tis. Kč

Účetní hodnota

Smluvní peněžní

toky

Do 6 měsíců 6–12 měsíců 1–2 roky 2–5 let Nad 5 let

Nezajištěné dluhopisy 10 000 12 968 – 424 424 1 272 10 848

Půjčka od Dalkia International SA 1 400 000 1 502 191 356 290 286 141 299 880 559 880 –

Cash pool s Dalkia International SA 97 974 97 974 97 974 – – – –

Cash pool s dceřinými společnostmi 23 227 23 227 23 227 – – – –

Závazky z obchodního styku, daňové

a ostatní závazky

1 953 555 1 953 555 1 953 555 – – – –

Celkem 3 484 756 3 589 915 2 431 046 286 565 300 304 561 152 10 848

Měnové riziko

Pro zajištění nákupů a prodejů elektřiny v EUR byly uzavřeny forwardové kontrakty s mateřskou společností Dalkia International SA na nákup a prodej EUR v roce 2009 (viz bod 5).

80 Dalkia Česká republika 2009


Úrokové riziko

K 31. prosinci 2009 společnost vykazuje následující úročené finanční nástroje:

(i) Finanční nástroje s fixní úrokovou sazbou

Zůstatek k 31. prosinci (v tis. Kč) 2009 2008

Finanční závazky (10 000) (10 000)

(ii) Finanční nástroje s pohyblivou úrokovou sazbou

Zůstatek k 31. prosinci (v tis. Kč) 2009 2008

Finanční závazky (4 048 375) (1 521 201)

Analýza citlivosti finančních nástrojů s pevnou úrokovou sazbou

Společnost neúčtuje o finančních nástrojích s pevnou úrokovou sazbou a jejich reálné hodnotě prostřednictvím výkazu zisků a ztrát. Společnost neuzavřela úrokové swapy jako zajišťovací

nástroje.

Analýza citlivosti finančních nástrojů s pohyblivou úrokovou sazbou

Změna o 100 bazických bodů v úrokové sazbě by zvýšila, respektive snížila zisk o níže uvedené částky.

v tis. Kč

31. prosinec 2009

Zvýšení o 100 b.b.

Snížení o 100 b.b.

Finanční nástroje s pohyblivou úrokovou sazbou (17 806) 17 806

Citlivost na peněžní tok (17 806) 17 806

31. prosinec 2008

Finanční nástroje s pohyblivou úrokovou sazbou (8 126) 8 126

Citlivost na peněžní tok (8 126) 8 126

Pozn.: b.b. – bazický bod

81


3. Finanční část / 3.3. Příloha k nekonsolidované účetní závěrce /

Efektivní úroková sazba a analýza přecenění

V tabulce jsou uvedeny efektivní úrokové sazby finančních aktiv a finančních závazků nesoucích úrok k rozvahovému dni a období, ve kterých jsou přeceněny.

v tis. Kč

Průměrná úroková sazba

2009 (%)

Výše závazku

k 31. prosinci 2009

Příští změna úrokové sazby

Datum splatnosti

Dluhopisy 4,240 10 000 Fixní sazba 11/2015

Úvěr od Dalkia International SA 2,756 1 400 000 5/2010 6/2012

Úvěr od Dalkia International SA 3,870 2 600 000 – 1/2010

Celkem 4 010 000 8 231 6 643

Dle smlouvy byl úvěr od Dalkia International SA ve výši 2 600 mil. Kč splatný nejpozději do 30. září 2014. Společnost tento úvěr splatila k 5. lednu 2010.

v tis. Kč

Průměrná úroková sazba

2008 (%)

Výše závazku

k 31. prosinci 2008

Příští změna úrokové sazby

Datum splatnosti

Dluhopisy 4,240 10 000 Fixní sazba 11/2015

Úvěr od Dalkia International SA 4,486 1 400 000 1/2009 6/2012

Celkem 1 410 000 – 1/2010

Reálné hodnoty

v tis. Kč Bod Zůstatková hodnota 2009 Reálná hodnota 2009

Zůstatková hodnota 2008

(upraveno)

Reálná hodnota 2008

(upraveno)

Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky 20 1 296 762 1 296 762 1 294 927 1 294 927

Daňové pohledávky 19 – – 5 865 5 865

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 21 3 305 139 3 305 139 141 081 141 081

Dluhopisy 23 (10 000) (10 000) (10 000) (10 000)

Úvěr od Dalkia International SA 23 (4 000 000) (4 000 000) (1 400 000) (1 400 000)

Nezaplacené úroky z úvěru od Dalkia International SA 23 (14 351) (14 351) – –

Cash pool s Dalkia International SA – závazek 21 – – (97 974) (97 974)

Cash pool s dceřinými společnostmi 21, 23 (34 024) (34 024) (23 227) (23 227)

Obchodní a ostatní závazky a daňové závazky 12, 26 (1 991 425) (1 991 425) (1 953 555 ) (1 953 555)

Celkem (1 447 899) (1 447 899) (2 042 883) (2 042 883)

Pozn.: Výše uvedená data neobsahují údaje o derivátech.

Způsob výpočtu reálných hodnot je uveden v bodě 4.

82 Dalkia Česká republika 2009


Úrokové sazby použité pro výpočet reálných hodnot

Úrokové sazby použité pro diskontaci peněžních toků, kde je to možné, vychází z úrokové sazby vládních dluhopisů k rozvahovému dni pro výpočet hodnoty derivátů a tržní úrokové míry

pro dluhopisy a jsou následující:

v tis. Kč 2009 2008

Deriváty 2,50% 2,50%

Dluhopisy 4,24% 4,24%

28. Operativní leasing

Společnost má uzavřenu smlouvu na operativní leasing s městem Krnov do roku 2026, se společností Setuza do roku 2026 a nájemní smlouvu na tepelné hospodářství města Nový Jičín

do roku 2017. Nájemné je splatné v níže uvedených časových horizontech.

v tis. Kč Celkem Do 1 roku Během 1–5 let Nad 5 let

Nájemné – město Nový Jičín 154 512 19 314 77 256 57 942

Nájemné – město Krnov 47 827 3 550 13 166 31 111

Nájemné – Setuza 36 720 2 160 8 640 25 920

Celkem 239 059 25 024 99 062 114 973

29. Spřízněné osoby

Transakce se spřízněnými osobami

Skupina je ovládaná nadnárodní společností Dalkia International SA a konečným vlastníkem Veolia Environnement – VE SA. Společnost se účastní transakcí se svými dceřinými společnostmi

(viz bod 30).

Transakce s vedením společnosti

Vedení společnosti ani jejich přímí rodinní příslušníci nevlastní žádná hlasovací práva společnosti. Vedle platů poskytuje společnost vedoucím pracovníkům osobní automobily a mobilní

telefony ke služebním a soukromým účelům.

83


3. Finanční část / 3.3. Příloha k nekonsolidované účetní závěrce /

Osobní náklady vedoucích pracovníků

v tis. Kč 2009 2008

Odměna zaměstnancům 53 152 63 312

Dlouhodobá plnění 3 005 3 051

Odměna zaměstnancům

celkem

56 157 66 363

Celkem 239 059 25 024

Nákupní transakce:

• Technické služby včetně analýzy využití paliv a výrobního

zařízení

• Generální a běžné opravy a údržba dlouhodobých aktiv

• Asistence při montáži dlouhodobých aktiv a technické

revize

• Nájem kancelářských prostor

• Dodávky tepla a elektřiny

30. Podniky ve skupině

Obraty nákupů a prodejů společností ve skupině

Běžné transakce mezi společností a její mateřskou společností

a dalšími společnostmi ovládanými mateřskou společností

jsou následující:

Prodejní transakce:

• Technické audity jménem Dalkia International

• Přefakturování nákladů souvisejících s pobytem zahraničních

pracovníků na území České republiky

• Transakce s emisními povolenkami a certifikáty

v tis. Kč

2009 2008

Nákupy Prodeje Nákupy Prodeje

Veetra 463 240 016 519 700 410 379

Dalkia International SA 150 910 23 052 136 695 19 635

Dalkia France 1 979 – 4 965 –

Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o. – 3 340 232 1 393

OLTERM & TD Olomouc, a.s. 592 208 675 500 202 582

AmpluServis, a.s. 179 864 5 567 142 243 5 054

Dalkia Kolín, a.s. 4 990 31 621 75 064 151 530

Dalkia Ústí nad Labem, a.s. 125 365 18 967 – –

SPID 2 – 9 927 – –

Celkem 464 163 541 165 879 399 790 573

Nákupní transakce:

• Poradenské služby poskytnuté společnosti

• Fakturování nákladů na platy zahraničních pracovníků

společnosti

• Transakce s emisními povolenkami a certifikáty

Běžné transakce mezi společností a jejími dceřinými společnostmi

jsou následující:

Společnosti byl poskytnut nadační příspěvek od spřízněné

osoby ve výši 199 mil. Kč a tento příspěvek je vykázán v pozici

náklady na prodej. Společnost obdržela úvěr od Dalkia

International SA a je zapojena do cash poolu s Dalkia

International SA a také s dceřinými společnostmi (viz bod

21 a 23).

Prodejní transakce:

• Výnosy z dodávky tepla a elektřiny

• Výnosy z dodávky materiálů

• Výnosy z prodeje dlouhodobých aktiv

• Výnosy z poskytnutých služeb

84 Dalkia Česká republika 2009


31. Kapitálové závazky

Společnost uzavírá smlouvy na pronájem a provozování topných systémů ve školách, nemocnicích, rezidenčních budovách, obecních a průmyslových objektech. V souladu s těmito leasingovými

smlouvami má společnost závazek poskytnout financování na modernizaci těchto pronajatých aktiv.

32. Následné události

Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly vliv na účetní závěrku roku 2009 a které by v ní měly být zohledněny.

V lednu 2010 podepsala Dalkia Česká republika, a.s. se společností New World Resources N.V. kupní smlouvu, kterou získala stoprocentní podíl ve společnosti NWR Energy, a.s. a v jejích

dceřiných firmách. Prodej je podmíněn splněním několika odkládacích podmínek a jeho dokončení se předpokládá v roce 2010.

85


3. Finanční část / 3.4. Konsolidovaná účetní závěrka /

3.4. Konsolidovaná účetní závěrka

Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.

Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát za rok končící 31. prosincem 2009

v tis. Kč Bod 2009 2008 (upraveno)

Výnosy 7 12 761 179 10 979 004

Náklady na prodej 8 (8 382 480) (6 914 449)

Hrubý zisk 4 378 699 4 064 555

Odbytové náklady 9 (139 704) (87 571)

Správní náklady 10 (1 131 283) (1 078 383)

Provozní hospodářský výsledek 3 107 712 2 898 601

Finanční výnosy 11 73 146 56 512

Finanční náklady 11 (122 169) (211 537)

Zisk před zdaněním 3 058 689 2 743 576

Daň z příjmů 12 (643 270) (580 558)

Zisk za účetní období 2 415 419 2 163 018

Připadající na:

Podíly akcionářů mateřského podniku 2 409 890 2 155 872

Podíly nezakládající ovládání 5 529 7 146

Zisk za účetní období 2 415 419 2 163 018

86 Dalkia Česká republika 2009


Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. prosincem 2009

v tis. Kč 2009 2008

Zisk za účetní období 2 415 419 2 163 018

Zaměstnanecké požitky – pojistně matematické zisky 20 260 32 439

Změna reálné hodnoty zajišťovacích instrumentů (68 406) 68 497

Ostatní úplný výsledek (48 146) 100 936

Úplný výsledek za účetní období 2 367 273 2 263 954

Připadající na:

Podíly akcionářů mateřského podniku 2 361 378 2 256 639

Podíly nezakládající ovládání 5 895 7 315

Úplný výsledek za účetní období 2 367 273 2 263 954

87


3. Finanční část / 3.4. Konsolidovaná účetní závěrka /

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2009

v tis. Kč Bod 2009 2008 (upraveno)

Aktiva

Pozemky, budovy a zařízení 13 8 786 510 11 656 653

Nehmotný majetek 14 440 299 465 068

Podíly ve společnostech 15 70 992 72 892

Ostatní finanční investice 15 51 543 29 500

Dlouhodobá aktiva celkem 9 349 344 12 224 113

Zásoby 17 721 430 790 648

Ostatní finanční investice 15 9 836 5 182

Deriváty 15 112 68 497

Krátkodobé daňové pohledávky 18 – 12 777

Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky 19 1 464 497 1 473 558

Aktiva držená k prodeji 6 3 058 135 –

Peníze a peněžní ekvivalenty 20 3 321 129 392 727

Oběžná aktiva celkem 8 575 139 2 743 389

Aktiva celkem 17 924 483 14 967 502

Vlastní kapitál

Základní kapitál 3 146 447 3 146 447

Fondy tvořené ze zisku a ostatní fondy 2 063 344 2 125 895

Nerozdělený zisk 4 457 951 4 000 550

Vlastní kapitál bez menšinových podílů 9 667 742 9 272 892

Podíly nezakládající ovládání 67 576 65 081

Vlastní kapitál celkem 9 735 318 9 337 973

Závazky

Úvěry a půjčky 22 775 000 810 000

Zaměstnanecké požitky 23 352 302 420 306

Rezervy 24 374 712 495 129

88 Dalkia Česká republika 2009


v tis. Kč Bod 2009 2008 (upraveno)

Odložené daňové závazky 16 493 516 730 173

Ostatní závazky 25 156 145 151 855

Dlouhodobé závazky celkem 2 151 675 2 607 463

Úvěry a půjčky 22 3 249 351 697 974

Závazky z obchodního styku a ostatní závazky 25 2 022 015 2 023 443

Krátkodobé daňové závazky 12 59 787 119 409

Zaměstnanecké požitky 23 42 212 39 828

Rezervy 24 120 108 141 412

Závazky držené k prodeji 6 544 017 –

Krátkodobé závazky celkem 6 037 490 3 022 066

Vlastní kapitál a závazky celkem 17 924 483 14 967 502

89


3. Finanční část / 3.4. Konsolidovaná účetní závěrka /

Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Přiřaditelné většinovému vlastníku

v tis. Kč

Základní

kapitál

Rezervní fond

Ostatní

kapitálové

fondy

Zajištení

peněžních

toků

Nerozdělený

zisk

Celkem

Podíly

nezakládající

ovládání

Zůstatek k 1. lednu 2008 3 146 447 634 445 1 419 565 – 3 703 663 8 904 120 61 166 8 965 286

Zisk za účetní období – – – – 2 155 872 2 155 872 7 146 2 163 018

Ostatní úplný výsledek

Zaměstnanecké požitky – pojistně matematické zisky

(ztráty)

– – – – 32 270 32 270 169 32 439

Změna reálné hodnoty zajišťovacích instrumentů – – – – 68 497 68 497 – 68 497

Ostatní úplný výsledek – – – – 100 767 100 767 169 100 936

Úplný výsledek – – – – 2 256 639 2 256 639 7 315 2 263 954

Transakce s vlastníky vykázané přímo ve vlastním

kapitálu

Příděly – 3 388 – – (3 388) – – –

Dividendy vyplacené akcionářům – – – – (1 887 867) (1 887 867) (3 400) (1 891 267)

Zůstatek k 31. prosinci 2008 3 146 447 637 833 1 419 565 – 4 069 047 9 272 892 65 081 9 337 973

Úpravy ve vykazování – – – 68 497 (68 497) – – –

Upravený zůstatek k 31. prosinci 2008 3 146 447 637 833 1 419 565 68 497 4 000 550 9 272 892 65 081 9 337 973

Zisk za účetní období – – – – 2 409 890 2 409 890 5 529 2 415 419

Ostatní úplný výsledek

Zaměstnanecké požitky – pojistně matematické zisky

(ztráty)

– – – – 19 894 19 894 366 20 260

Změna reálné hodnoty zajišťovacích instrumentů – – – (68 406) – (68 406) – (68 406)

Ostatní úplný výsledek – – – (68 406) 19 894 (48 512) 366 (48 146)

Úplný výsledek – – – (68 406) 2 429 784 2 361 378 5 895 2 367 273

Transakce s vlastníky vykázané přímo ve vlastním

kapitálu

Příděly – 5 855 – – (5 855) – – –

Dividendy vyplacené akcionářům – – – – (1 966 528) (1 966 528) (3 400) (1 969 928)

Zůstatek k 31. prosinci 2009 3 146 447 643 688 1 419 565 91 4 457 951 9 667 742 67 576 9 735 318

Celkem

90 Dalkia Česká republika 2009


Konsolidovaný přehled o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2009

v tis. Kč Bod 2009 2008 (upraveno)

Peněžní toky z provozní činnosti

Zisk před zdaněním 12 3 058 689 2 743 576

Odpisy stálých aktiv 13,14 1 154 938 1 163 401

Změna stavu rezerv (35 712) 31 758

Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv (3 395) (18 656)

Výnosy z dividend a podílů na zisku 11 (18 157) (14 507)

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 11 24 758 110 574

Úpravy o ostatní nepeněžní operace – 17 289

Změna stavu pohledávek (213 155) (66 853)

Změna stavu krátkodobých závazků 183 969 320 512

Změna stavu zásob (9 285) (234 779)

Zaplacená daň z příjmů a doměrky za minulá období (699 096) (470 512)

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 3 443 554 3 581 803

Peněžní toky z investiční činnosti

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (1 064 166) (1 282 059)

Příjmy z prodeje stálých aktiv 61 889 57 969

Pořízení dceřiné společnosti a minoritního podílu – (88 962)

Přijaté dividendy 11 18 157 14 507

Čistý peněžní tok z investiční činnosti (984 120) (1 298 545)

Peněžní toky z finanční činnosti

Přijaté úvěry a půjčky 22 2 600 000 1 410 000

Splátky úvěrů a půjček (744) (2 359 913)

Přijaté úroky 11 36 409 34 745

Vyplacené úroky 11 (61 167) (145 319)

Nesplacené úroky z půjček 22 14 351 –

Vyplacené dividendy (1 969 928) (1 891 267)

Převod na aktiva držená k prodeji 6 (51 979) –

Čistý peněžní tok z finanční činnosti 566 942 (2 951 754)

Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 3 026 376 (668 496)

Peněžní prostředky k 1. lednu 294 753 963 249

Peněžní prostředky k 31. prosinci 20 3 321 129 294 753

91


3.5. Příloha ke konsolidované účetní závěrce

k 31. prosinci 2009 sestavené dle mezinárodních

standardů účetního výkaznictví (IFRS)

1. Všeobecné informace

Dalkia Česká republika, a.s. („společnost“) je společnost

se sídlem v České republice.

Adresa společnosti: Ostrava, 28. října 3123/152 PSČ: 709 74,

IČO: 451 93 410. Konsolidovaná účetní závěrka společnosti

za rok končící 31. prosincem 2009 zahrnuje společnost a její

dceřiné společnosti (společně dále nazývány „skupina“).

Skupina je ovládaná nadnárodní společností Dalkia International

SA a konečným vlastníkem je Veolia Environnement

– VE SA.

Všechny společnosti skupiny mají sídlo podnikání v České

republice. Hlavním předmětem činnosti je výroba a rozvod

tepla a výroba elektřiny. Společnosti patřící do skupiny jsou

následující:

OLTERM & TD Olomouc, a.s., Olomouc, Jánského 469/8,

PSČ: 779 00. Hlavním předmětem podnikání společnosti je

rozvod tepelné energie a teplé užitkové vody.

AmpluServis, a.s., Ostrava, ul. Elektrárenská 5558,

PSČ: 709 74. Hlavním předmětem podnikání společnosti jsou

opravy, výroba a údržba zejména energetických zařízení.

Dalkia Kolín, a.s., Kolín, Tovární 21, PSČ: 280 63. Hlavním

předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla

a výroba elektřiny (původní název Elektrárna Kolín, a.s. změněn

1. ledna 2009).

Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o., Mariánské Lázně, Nádražní

náměstí 294, PSČ: 353 01. Hlavním předmětem podnikání

společnosti je výroba a rozvod tepla (původní název Vytápění

Mariánské Lázně, s.r.o. změněn 1. listopadu 2008).

Nadační fond Dalkia pro životní prostředí, Ostrava, 28. října

3123/152, PSČ: 709 74. Fond byl zřízen za účelem podpory

projektů na zlepšování životního prostředí.

Dalkia Ústí nad Labem, a.s., Trmice, Edisonova 453,

PSČ: 400 04. Čistá aktiva jsou vykázána jako majetek určený

k prodeji (viz bod 6). Hlavním předmětem podnikání společnosti

je výroba a rozvod tepla a výroba elektřiny.

2. Pravidla pro sestavení

účetní závěrky

a) Prohlášení o shodě

Konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu

s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (International

Financial Reporting Standards, IFRS) ve znění přijatém

EU a v souladu se zákonem o účetnictví a předpisy platnými

v České republice k 31. prosinci 2009. Mateřská společnost

Dalkia Česká republika jako emitent kótovaných dluhopisů

obchodovaných na veřejném trhu cenných papírů aplikuje

v souladu s §19 odst. (g) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

pro sestavení účetní závěrky a konsolidované účetní

závěrky Mezinárodní standardy finančního výkaznictví

upravené právem Evropských Společenství.

b) Pravidla pro sestavení účetní závěrky

Konsolidovaná účetní závěrka je sestavená v českých korunách,

které jsou funkční měnou, a zůstatky jsou zaokrouhleny

na nejbližší tisíce. Konsolidovaná účetní závěrka byla

sestavena na základě historických cen s výjimkou finančních

derivátů a rezervy na zaměstnanecké požitky, které jsou

oceněny v reálné hodnotě.

Způsob stanovení reálné hodnoty je popsán v bodě 4.

92 Dalkia Česká republika 2009


c) Použití odhadů a předpokladů

Při přípravě konsolidované účetní závěrky v souladu s IFRS

provádí vedení skupiny odhady a určuje předpoklady, které

k datu účetní závěrky mají vliv na aplikaci účetních postupů

a na vykazovanou výši aktiv a pasiv, výnosů a nákladů. Tyto

odhady a předpoklady jsou založeny na bázi historických

zkušeností a různých dalších faktorů, které jsou považovány

za přiměřené za podmínek, na jejichž základě se odhady

o zůstatkových hodnotách aktiv a pasiv provádí a které

nejsou zcela evidentní z jiných zdrojů. Skutečné výsledky

se od odhadu mohou lišit.

Tyto odhady a předpoklady jsou průběžně revidovány. Opravy

účetních odhadů jsou zohledněny v období, ve kterém

jsou tyto odhady revidovány, pokud se tato revize týká

pouze tohoto období, nebo v budoucích obdobích, kterých

se revize týká.

Zejména informace o významných odhadech, nejistotách

a kritických úsudcích při použití účetních postupů, které

mají nejvýznamnější dopad na částky vykázané v účetní

závěrce jsou popsány v bodech 3 h), 3 i), 23 a 24.

d) Změny v účetních postupech

Souhrn

Od 1. ledna 2009 skupina změnila účetní postupy v následujících

oblastech:

• účetnictví podnikových kombinací,

• účetnictví výpůjčních nákladů,

• stanovení segmentů a jejich prezentace,

• prezentace finančních výkazů.

Účetnictví podnikových kombinací

Skupina uplatnila novelizované znění IFRS 3 Podnikové kombinace

a IAS 27 konsolidované a nekonsolidované finanční

výkazy pro všechny kombinace, které nastaly ve finančním

roce začínajícím 1. lednem 2009. V návaznosti na tento

novelizovaný standard jsou transakční náklady, které vznikají

v souvislosti s podnikovou kombinací vykazovány jako

náklady běžného období. Změna v účetních politikách byla

použita prospektivně.

Účetnictví výpůjčních nákladů

Skupina přijala novelizovaný standard IAS 23, podle kterého

jsou výpůjční náklady přiřaditelné k pořízení, výstavbě či

výrobě způsobilého aktiva součástí pořizovací ceny tohoto

aktiva.

Stanovení segmentů a jejich prezentace

Od 1. ledna 2009 skupina uplatňuje IFRS 8 Provozní segmenty.

Základním faktorem pro identifikaci jednoho segmentu je

skutečnost, že rozhodující část činností je prováděna v rámci

kombinovaného cyklu výroby tepla a elektřiny. Ostatní

činnosti nejsou v porovnání s hlavními činnostmi významné

a nedosahují 10 % celkového obratu. Uvedený segment

zahrnuje geograficky celou Českou republiku. Skupina měla

v roce 2009 jednoho významného zákazníka, který se na obratu

skupiny podílel 16 %.

Prezentace finančních výkazů

Skupina v souladu s novelizovaným standardem IAS 1, který

je platný od 1. ledna 2009, sestavuje a prezentuje i nadále

jako samostatný výkaz výkaz zisků a ztrát, na který dále

navazuje výkaz o úplném výsledku. V souvislosti s novelizací

IAS 1 došlo i k úpravě výkazu o změnách vlastního kapitálu.

Úprava finančních výkazů

Prezentace a struktura výkazu zisků a ztrát a výkazu finanční

pozice byly upraveny za účelem zvýšení jejich srozumitelnosti

a relevantnosti obsahové náplně.

Úprava výkazu zisků a ztrát spočívala v tom, že původně

samostatné položky „ostatní výnosy“ a „ostatní náklady“

byly překlasifikovány pod položky „náklady na prodej“, „odbytové

náklady“ a „správní náklady“, a to podle jejich věcné

obsahové náplně.

Úprava výkazu finanční pozice spočívala v těchto úpravách:

- původně vykázané podíly v ostatních společnostech byly

překlasifikovány z položky „ostatní finanční investice“

pod položku „podíly ve společnostech“,

- deriváty původně vykázané společně s ostatními finančními

investicemi byly překlasifikovány a uvedeny na samostatném

řádku „deriváty“,

- krátkodobá část investice vztahující se k provozování

kotelen, která byla vykazována v položce „ostatní dlouhodobé

finanční investice“, byla překlasifikována do položky

„ostatní krátkodobé finanční investice“.

Rovněž se změnila metodika sestavování přehledu o peněžních

tocích z přímé metody k nepřímé, z důvodu toho,

že ostatní společnosti v rámci stejného odvětví používají

tuto metodu.

V roce 2008 byly zaplacené úroky vykazovány v rámci „provozní

činnosti“ a úroky přijaté v „investiční činnosti“, V roce

2009 jsou úroky jak zaplacené tak přijaté vykazovány jako

peněžní prostředky z „finanční činnosti“. Při používání přímé

metody byla zahrnuta do položky „výdaje spojené s nabytím

stálých aktiv“ v rámci „investiční činnosti“ daň z přidané

hodnoty. U nepřímé metody daň zahrnutá není.

V zájmu srovnatelnosti a konzistentního vykazování byla

v souvislosti s výše uvedenými úpravami ve zveřejňovaných

výkazech provedena rovněž reklasifikace srovnatelných

údajů za předcházející období a to následovně:

93


3. Finanční část / 3.5. Příloha ke konsolidované účetní závěrce /

Změny v prezentaci ve výkazu zisků a ztrát:

v tis. Kč

Za rok končící 31. prosincem

2008 – původní 2008 – upravený Rozdíl

Náklady na prodej (6 940 818) (6 914 449) 26 369

Ostatní výnosy 85 570 – (85 570)

Odbytové náklady (58 080) (87 571) (29 491)

Správní náklady (1 080 199) (1 078 383) 1 816

Ostatní náklady (86 876) – 86 876

Celkem (8 080 403) (8 080 403) –

Změny v prezentaci ve výkazu finanční pozice:

Aktiva (v tis. Kč) 31. prosinec 2008 původní 31. prosinec 2008 upravený Rozdíl

Ostatní finanční investice včetně derivátů – dlouhodobé 107 574 – (107 574)

Podíly ve společnostech – 72 892 72 892

Ostatní finanční investice – dlouhodobé – 29 500 29 500

Ostatní finanční investice – krátkodobé 68 497 5 182 (63 315)

Deriváty – 68 497 68 497

Celkem 176 071 176 071 –

Změny v prezentaci v přehledu o peněžních tocích:

v tis. Kč

Za rok končící 31. prosincem

2008 – původní 2008 – upravený Rozdíl

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 3 575 974 3 581 803 (5 829)

Čistý peněžní tok z investiční činnosti (1 403 018) (1 298 545) (104 473)

Čistý peněžní tok z finanční činnosti (2 841 452) (2 951 754) 110 302

Celkem (668 496) (668 496) –

94 Dalkia Česká republika 2009


3. Účetní postupy

Dále popsané účetní postupy byly použity konsistentně

ve všech účetních obdobích vykázaných v této účetní

závěrce.

a) Způsob konsolidace

Dceřiné společnosti

Dceřiné společnosti jsou společnosti, které skupina ovládá.

Za ovládanou se pokládá taková společnost, u které skupina

může přímo či nepřímo ovládat finanční a provozní politiky

tak, aby z její činnosti měla užitek. Pro stanovení, zda je společnost

ovládaná, se berou v úvahu i potenciální hlasovací

práva, která jsou uplatnitelná. Účetní závěrky dceřiných

společností jsou do konsolidované účetní závěrky začleněny

od data, kdy vznikne vztah ovládaného a ovládajícího,

až do data, kdy tento vztah zanikne.

Podnikové kombinace zahrnující společnosti plně ovládané

stejnou společností

Podnikové kombinace zahrnují společnosti nebo podniky

plně ovládané stejnou společností, přičemž všechny společnosti

či podniky účastnící se kombinace jsou ovládány

stejnou osobou či osobami před či po podnikové kombinaci

a toto ovládání není přechodné. Při neexistenci specifičtějších

postupů použila skupina konzistentně metodu ocenění

účetní hodnotou pro všechny transakce se společnostmi

plně ovládanými stejnou společností.

Transakce vyloučené při konsolidaci

Vnitroskupinové zůstatky a vnitroskupinové transakce

a z nich vyplývající nerealizované zisky se při sestavování

konsolidované účetní závěrky vylučují. Nerealizované zisky

z transakcí s přidruženými společnostmi a spoluovládanými

subjekty jsou vyloučeny do výše podílu skupiny v těchto

společnostech. Nerealizované zisky z transakcí s přidruženými

společnostmi jsou eliminovány oproti investicím v těchto

společnostech do výše podílu skupiny v těchto společnostech.

Nerealizované ztráty jsou vyloučeny stejným způsobem

jako nerealizované zisky, ovšem pouze do té výše, aby

nebyla překročena zpětně získatelná hodnota majetku.

b) Cizí měny

Transakce v cizích měnách

Transakce v cizí měně se přepočítávají pevným kurzem, který

je stanoven podle kurzu České národní banky platným první

den měsíce uskutečnění transakce. Peněžní aktiva a pasiva

v cizí měně jsou k rozvahovému dni přepočtena na koruny

směnným kurzem České národní banky platným v tento

den. Kurzové rozdíly z přepočtu aktiv a pasiv v cizí měně jsou

účtovány ve výkazu zisků a ztrát.

c) Finanční nástroje

Nederivátové finanční nástroje

Nederivátové finanční nástroje představují finanční investice

držené za účelem obchodování, obchodní a ostatní

pohledávky, hotovost a peněžní ekvivalenty, úvěry a půjčky,

obchodní a ostatní závazky.

Peněžní prostředky zahrnující peněžní hotovost, bankovní

vklady a prostředky zapojené do cash poolu jsou součástí

peněz a peněžních ekvivalentů v rámci přehledu o peněžních

tocích. Na základě smluvních podmínek, společnost

prezentuje ve výkazu finanční pozice v případě aktivního

zůstatku cash poolu v rámci peněžních prostředků a peněžních

ekvivalentů. V případě, že vznikne závazek z cash poolu,

je vykázán v položce úvěry a půjčky. Pro účely výkazu přehledu

o peněžních tocích je jak aktivní tak pasivní zůstatek

na cash poolových účtech součástí peněžních prostředků.

Pohledávky jsou finančními aktivy nederivátové povahy

s fixními či předem stanovenými platbami, které nejsou

vedeny na aktivním trhu. Pohledávky jsou prvotně oceněny

a následně vykazovány v hodnotě snížené o opravné položky

(viz účetní postupy popsané v 3 g).

Nederivátové finanční nástroje jsou prvotně oceněny reálnou

hodnotou včetně vedlejších pořizovacích nákladů, pokud

se nejedná o ty, které se přeceňují na reálnou hodnotu prostřednictvím

výkazu zisků a ztrát. Pokud jejich reálná hodnota

nemůže být spolehlivě stanovena, je použita pořizovací cena.

Ostatní investice zahrnují nekótované majetkové a dluhové

cenné papíry, které jsou v okamžiku vzniku oceněny reálnou

hodnotou včetně nákladů na transakce, které se přímo

vztahují k akvizici. Posléze jsou oceněny pořizovací cenou

sníženou o ztráty ze snížení hodnoty (viz bod 3 g).

Derivátové finanční nástroje

Skupina používá finanční deriváty k zajištění rizika souvisejícího

s nákupem a prodejem povolenek na emise oxidu uhličitého

(viz bod 3 f). Skupina dále používá měnové kontrakty

pro zajištění rizik spojených s pohybem měnových kurzů.

Deriváty se prvotně oceňují reálnou hodnotou; související

transakční náklady jsou účtovány do nákladů resp. výnosů

v okamžiku, kdy jsou vynaloženy. Po prvotním ocenění jsou

deriváty oceněny reálnou hodnotou a její změna je účtována

následovně.

Zajištění peněžních toků

Změny reálné hodnoty derivátového zajišťovacího nástroje,

který je klasifikován jako zajištění peněžních toků, se účtují

přímo do vlastního kapitálu v rozsahu, v jakém je zajištění

efektivní. V rozsahu, v jakém je zajištění neefektivní, se změny

reálné hodnoty účtují do nákladů, resp. výnosů.

V případě, že zajišťovací nástroj již nesplňuje kritéria

zajišťovacího účetnictví, zanikne nebo je prodán, ukončen

nebo uplatněn, zajišťovací účetnictví je podle předpokladu

ukončeno. Kumulovaný zisk nebo ztráta, které byly dříve

účtovány do vlastního kapitálu, tam zůstávají do doby, kdy

dojde k očekávané transakci.

Pokud je zajišťovaná položka nefinančním aktivem, částka

účtovaná do vlastního kapitálu je převedena do účetní

95


3. Finanční část / 3.5. Příloha ke konsolidované účetní závěrce /

hodnoty aktiva v okamžiku jeho účtování. V ostatních

případech je částka účtovaná do vlastního kapitálu převedena

do nákladů, resp. výnosů ve stejném období, v němž

zajišťovaná položka ovlivňuje náklady, resp. výnosy.

Ostatní deriváty

Pokud derivátový finanční nástroj není derivátem k obchodování

a není klasifikován jako zajišťovací, veškeré změny

jeho reálné hodnoty jsou okamžitě účtovány do nákladů,

resp. výnosů.

Vlastní kapitál

Základní kapitál je tvořen plně splacenými vklady akcionářů.

Dividendy jsou vykázány jako závazek v období, ve kterém

bylo o jejich výplatě rozhodnuto.

Rezervní fond je tvořen ve výši 5 % ze zisku na úrovni

jednotlivých společností dle zákonných požadavků. Použití

rezervního fondu je omezeno na úhradu případných ztrát.

d) Pozemky, budovy a zařízení

Vlastní majetek

Složky pozemků, budov a zařízení jsou oceněny pořizovací

cenou sníženou o oprávky (viz dále) a ztráty ze snížení hodnoty

(viz bod 3 g). Ocenění majetku vlastní výroby zahrnuje

cenu materiálu, práce a proporcionální část režijních výrobních

nákladů.

Pokud se některý z pozemků, budov nebo zařízení skládá

z významných složek s různou dobou životnosti, jsou tyto

složky odepisovány samostatně.

Najatý majetek

Nájemní dohody, kterými se na společnost přenáší veškerá

rizika a výhody spojené s vlastnictvím, jsou klasifikovány

jako finanční leasingy. Budovy a zařízení nabyté pomocí

finančního leasingu jsou vykazovány jako finanční aktivum

v menší z hodnot, jež je výsledkem porovnání reálné hodnoty

tohoto aktiva a současné hodnoty minimálních leasingových

splátek v době zahájení leasingu. Ocenění se následně

snižuje o oprávky (viz dále) a ztráty ze snížení hodnoty (viz

bod 3 g). Splátky operativního leasingu jsou vykazovány

v souladu s bodem 3 k).

Následné výdaje

Výdaje na výměnu části položky zařízení, která je vykazována

samostatně, včetně výdajů na její nezbytné kontroly

a generální opravy jsou aktivovány do pořizovací ceny pouze

pokud zvyšují budoucí ekonomické užitky generované

danou položkou pozemků, budov a zařízení a tyto výdaje lze

objektivně ocenit. Výdaje související s každodenní údržbou

pozemků, budov a zařízení jsou vykázány přímo v nákladech

běžného období.

Odpisy

Odpisy se účtují do výkazu zisků a ztrát rovnoměrně po očekávanou

dobu použitelnosti budov a zařízení. Pozemky

se neodpisují. Očekávaná doba použitelnosti majetku je

následující:

Budovy, haly a stavby

Stroje, přístroje a zařízení

Ostatní aktiva

30–40 let

4–20 let

4 roky

e) Nehmotná aktiva

Kladný a záporný goodwill

Goodwill (kladný a záporný) představuje částku vznikající

při akvizici dceřiných společností, přidružených podniků

a společných (spoluovládaných) podniků (joint ventures).

Goodwill (kladný a záporný) vznikající při akvizici je vykázán

a oceněn jako rozdíl mezi pořizovací cenou a reálnou

hodnotou identifikovaných aktiv a pasiv včetně podmíněných

závazků dceřiné společnosti či přidruženého podniku.

Záporný goodwill vznikající při akvizici je ihned vykázán

ve výkazu zisků a ztrát.

Akvizice minoritních podílů

Goodwill vznikající při pořízení minoritních podílů v dceřiné

společnosti představuje kladný rozdíl mezi pořizovací cenou

dodatečné investice a hodnotou čistých aktiv pořízených

k datu akvizice.

Následné ocenění

Goodwill je oceněn v pořizovací ceně po odečtení kumulovaných

ztrát ze snížení hodnoty.

Ostatní nehmotná aktiva

Nehmotná aktiva nabytá skupinou jsou oceněna pořizovací

cenou sníženou o oprávky (viz dále) a ztráty ze snížené

hodnoty (viz bod 3 g). Zakoupený software, který nedílně

souvisí s funkčností příslušného zařízení, se kapitalizuje jako

součást daného zařízení.

Odpisy

Odpisy se účtují do výkazu zisků a ztrát rovnoměrně po očekávanou

dobu použitelnosti nehmotného majetku. Goodwill

a nehmotná aktiva s neurčitou dobou použitelnosti jsou

systematicky testovány na ztrátu ze snížení hodnoty k datu

účetní závěrky. Ostatní nehmotná aktiva jsou amortizována

od data jejich uvedení do užívání. Očekávaná doba použitelnosti

nehmotného majetku je následující:

Software

Ostatní

4–5 let

4–5 let

f) Zásoby

Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou či čistou realizovatelnou

hodnotou, a to vždy tou, která je nižší. Čistá realizovatelná

hodnota je odhadnutá prodejní cena v běžném podnikání

snížená o odhadnuté náklady na dokončení a předpokládané

náklady s prodejem aktiva. Cena zásob je stanovena použitím

metody průměrných cen a zahrnuje kupní cenu a ostatní

náklady spojené s nákupem jako dopravné, skladné apod.

96 Dalkia Česká republika 2009


K datu sestavení účetní závěrky prověřuje skupina účetní hodnoty

zásob. Snížení hodnoty zásob na úroveň čisté realizovatelné

hodnoty oproti pořizovací ceně je vykazováno ve výkazu

zisků a ztrát v období, kdy bylo snížení ocenění zjištěno.

Emisní povolenky

Povolenka na emise skleníkových plynů (dále „emisní povolenka“

nebo EUA), kterou společnost vykazuje jako zásobu,

představuje právo provozovatele zařízení, které svým provozem

vytváří emise skleníkových plynů, vypustit do ovzduší v daném

kalendářním roce ekvivalent tuny oxidu uhličitého. V účetních

výkazech jsou přidělené emisní povolenky oceněny pořizovací

cenou, tj. nulovou hodnotou. Nakoupené povolenky jsou

oceňovány pořizovací cenou či v tržní ceně v případě, že nákup

zahrnuje finanční derivát. Spotřeba emisních povolenek je

účtována metodou váženého aritmetického průměru. K rozvahovému

dni skupina dále posuzuje, zda neexistují indikátory

možného snížení hodnoty emisních povolenek. Pokud takové

indikátory existují, skupina ověřuje, zda zpětně získatelná

hodnota emisních povolenek je nižší než jejich zůstatková

hodnota. Případné snížení hodnoty emisních povolenek je

zúčtováno do výkazu zisků a ztrát. Pokud je spotřeba emisních

povolenek v daném účetním období vyšší než počet povolenek,

které má skupina k dispozici k rozvahovému dni, je vykázána

rezerva ve výši hodnoty povolenek, které skupina bude muset

nakoupit na veřejném trhu v následujícím účetním období.

Tato rezerva je oceněna tržní hodnotou chybějících emisních

povolenek k rozvahovému dni.

Skupina uzavírá smlouvy na dodání EUA povolenek třetím

stranám a zároveň se protistrany ve smlouvě zavazují vrátit

EUA povolenky k datu stanovenému ve smlouvě. Za tuto

službu skupině náleží finanční odměna. Vzhledem k tomu,

že významná rizika a odměny z vlastnictví EUA povolenek

nejsou přeneseny na protistranu, není o těchto obchodech

účtováno jako o prodeji a nákupu povolenek. Skupina proto

tyto povolenky posuzuje tak, že je má de facto k dispozici

a zohledňuje tuto skutečnost při tvorbě rezervy k rozvahovému

dni. Finanční odměna, kterou skupina obdrží je časově

rozlišena po dobu trvání smlouvy a účtována rovnoměrně

do výkazu zisků a ztrát.

Skupina dále nakupovala v roce 2008 jednotky získané investicí

do projektových mechanismů dle Kjótského protokolu

(CER) za účelem jejich předpokládaného využití po roce 2012,

což je rok, kdy končí druhé alokační období (2008 až 2012).

Povolenky na emise skleníkových plynů (EUA), které skupina

nepředpokládá využít na pokrytí emisí, jsou prodávány.

Spotřeba emisních povolenek a taktéž výnosy z jejich prodeje

jsou vykazovány v rámci „nákladů na prodej“.

g) Snížení hodnoty

Finanční aktiva

U finančního aktiva dochází ke snížení hodnoty tehdy,

pokud existují objektivní náznaky, že nastala skutečnost či

skutečnosti s negativním dopadem na budoucí peněžní toky

z tohoto aktiva.

Ztráta ze snížení hodnoty u finančního aktiva oceněného

zůstatkovou hodnotou je vypočtena pomocí efektivní

úrokové sazby jako rozdíl mezi jeho účetní hodnotou

a současnou hodnotou odhadovaných budoucích peněžních

toků diskontovaných původní efektivní úrokovou sazbou.

Jednotlivá významná finanční aktiva jsou testována na snížení

hodnoty individuálně. Ostatní finanční aktiva jsou

posuzována souhrnně ve skupinách, které sdílí podobné

rysy úvěrového rizika. Veškeré ztráty ze snížení hodnoty jsou

účtovány do výkazu zisků a ztrát. Ztráta ze snížení hodnoty

je zrušena tehdy, pokud lze zrušení objektivně vztáhnout

ke skutečnosti, která nastala po zaúčtování ztráty ze snížení

hodnoty. Zrušení ztráty ze snížení hodnoty je účtováno

do výkazu zisků a ztrát.

Nefinanční aktiva

K datu sestavení účetní závěrky prověřuje skupina účetní

hodnoty nefinančních aktiv, s výjimkou zásob (viz bod 3 f)

a odložených daňových pohledávek (viz bod 3 l), aby zjistila,

zda neexistují indikace, že mohlo dojít ke ztrátě ze snížení

hodnoty majetku. Existují-li takové indikace, je odhadnuta

zpětně získatelná hodnota majetku.

U goodwillu, aktiv s neurčitou dobou použitelnosti a nehmotných

aktiv, která nejsou uvedena do užívání, je zpětně

získatelná hodnota odhadována k datu účetní závěrky.

Ztráta ze snížení hodnoty je zaúčtována pokud je účetní

hodnota aktiva vyšší než jeho zpětně získatelná hodnota.

Penězotvorná jednotka je nejmenší identifikovatelná skupina

aktiv, která generuje peněžní toky, které jsou nezávislé

na jiných aktivech a skupinách aktiv. U aktiva, které negeneruje

nezávislé peněžní toky, se zpětně získatelná hodnota

stanovuje pro penězotvornou jednotku, ke které dané aktivum

patří. Ztráty ze snížení hodnoty zaúčtované v souvislosti

s penězotvornými jednotkami jsou nejprve alokovány

za účelem snížení účetní hodnoty goodwillu alokovaného

jednotkám a poté za účelem snížení účetní hodnoty jiných

aktiv v rámci jednotky (skupiny jednotek) proporcionálně.

Ztráta ze snížení hodnoty goodwillu se nezruší. U ostatních

aktiv jsou ztráty ze snížení hodnoty vykázané v uplynulých

obdobích posuzovány k datu účetní závěrky, zdali neexistují

signály, že se ztráta snížila či přestala existovat. Ztráta

ze snížení hodnoty se zruší, pokud se změnily odhady, které

byly použity pro stanovení zpětně získatelné hodnoty. Ztráta

ze snížení hodnoty se zruší pouze do té výše, aby účetní

hodnota aktiva nebyla vyšší než hodnota, která by byla stanovena,

očištěná o odpisy, pokud by nebyla vykázána žádná

ztráta ze snížení hodnoty.

Výpočet zpětně získatelné hodnoty

Zpětně získatelná hodnota aktiva nebo penězotvorné

jednotky, je určena reálnou hodnotou sníženou o náklady

na prodej nebo jejich užitnou hodnotou podle toho, která je

97


3. Finanční část / 3.5. Příloha ke konsolidované účetní závěrce /

vyšší. Pro zjištění užitné hodnoty jsou odhadované budoucí

toky diskontovány na jejich současnou hodnotu s použitím

diskontní sazby před zdaněním, která odráží aktuální tržní

ocenění časové hodnoty peněžních prostředků a rizik specifických

pro dané aktivum. U aktiva, které negeneruje nezávislé

peněžní toky, se zpětně získatelná hodnota stanovuje

pro penězotvornou jednotku, ke které dané aktivum patří.

h) Zaměstnanecké požitky

Závazek skupiny z titulu zaměstnaneckých požitků je

částka budoucích požitků, na které mají zaměstnanci nárok

výměnou za své služby v běžném a minulých obdobích. Je

vypočten za použití metody plánovaného ročního zhodnocení

požitků. Diskontní sazba se stanoví jako výnos z dlouhodobých

státních dluhopisů v České republice. Veškeré

pojistně-matematické zisky a ztráty jsou účtovány do výkazu

zisků a ztrát v období, kdy nastanou, s výjimkou zisků

a ztrát u požitků po skončení pracovního poměru, které jsou

účtovány do vlastního kapitálu.

Závazky z titulu příspěvků na plány definovaných příspěvků

jsou účtovány jako náklad do výkazu zisků a ztrát v období,

kdy jsou splatné. Změny plánu definovaných příspěvků týkajících

se odměn při odchodu do důchodu, klasifikovaných

jako požitky po ukončení pracovního poměru, jsou amortizovány

rovnoměrně do výkazu zisků a ztrát do doby, kdy

zaměstnanci nastal nárok na výplatu tohoto požitku.

i) Rezervy

Rezerva se vykáže v rozvaze pokud má skupina smluvní

nebo mimosmluvní závazek, který je důsledkem minulé

události, a je pravděpodobné, že vypořádání závazku

povede k odtoku prostředků. Pokud je dopad diskontování

významný, rezervy se stanovují diskontováním očekávaných

budoucích peněžních toků sazbou před zdaněním, která

odráží současné tržní ohodnocení časové hodnoty peněz

a specifická rizika daného závazku.

Obnova pozemku

V souladu se zveřejněnou politikou ochrany životní prostředí

a relevantními právními ustanoveními se rezerva na obnovu

pozemku a dekontaminaci půdy vykazuje v okamžiku, kdy

dojde ke kontaminaci půdy. Částka zaúčtovaná jako rezerva

je nejlepším odhadem výdajů potřebných k vyrovnání současného

závazku k rozvahovému dni. Změny ve výši závazku,

které vyplývají ze změn nejlepšího odhadu peněžních toků

potřebných k vyrovnání závazku nebo ze změn diskontní

sazby, zvyšují (respektive snižují) částku zaúčtovanou jako

související aktivum. Pokud by však takový postup vedl k záporné

výši aktiva, pak je dopad této změny v tomto rozsahu

zaúčtován do výkazu zisků a ztrát.

Soudní spory

Rezerva na soudní spory se vykáže jakmile je pravděpodobné,

že vypořádání právních závazků proti skupině povede

k odtoku prostředků.

j) Výnosy

Prodej tepla, elektřiny a zboží

Výnosy z prodeje tepla, elektřiny a zboží jsou vykázány

ve výkazu zisků a ztrát, jakmile dojde k převodu významných

rizik a výhod spojených s vlastnictvím na kupujícího.

k) Náklady

Splátky operativního leasingu

Splátky operativního leasingu jsou vykazovány ve výkazu

zisků a ztrát rovnoměrně po dobu trvání leasingového

vztahu.

Finanční náklady a výnosy

Finanční náklady a výnosy zahrnují úroky z půjček stanovené

metodou efektivní úrokové sazby, úroky z investovaných

prostředků, příjem z dividend a diskontování rezerv.

l) Daň z příjmů

Daň z příjmů zahrnuje splatnou a odloženou daň. Daň z příjmů

je vykázána ve výkazu zisků a ztrát s výjimkou daně,

která se vztahuje k položkám vykázaným přímo ve vlastním

kapitálu.

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený ze zdanitelných

příjmů běžného roku s použitím daňových sazeb

platných k rozvahovému dni a veškeré doměrky a vratky

za minulá období.

Odložená daň se vypočte s použitím rozvahové metody a vychází

z dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou

aktiv a pasiv s použitím daňové sazby platné pro období,

ve kterém se předpokládá, že daňová pohledávka či závazek

budou uplatněny.

K datu sestavení účetní závěrky prověřuje skupina účetní

hodnotu odložené daňové pohledávky. O odložené daňové

pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné,

že bude v následujících účetních obdobích uplatněna.

m) Nové standardy IFRS a interpretace IFRIC, jenž dosud

nevstoupily v platnost

Pro rok končící 31. prosincem 2009 nejsou ještě účinné jiné

nové standardy IFRS a interpretace IFRIC než ty, které jsou

zmíněny v bodě 2 d).

Skupina v současné době zvažuje možné dopady nových

a alternativních standardů, jež nevstoupily v platnost v roce

končícím 31. prosincem 2009 a které nebyly použity při

přípravě této účetní závěrky. Skupina předpokládá, že žádný

z těchto standardů nebude mít významný vliv na účetní

závěrku.

Dodatek standardu IAS 39 Finanční nástroje, který vyjasňuje

existující principy stanovení, zda jsou specifická rizika nebo

části peněžních toků způsobilé pro označení jako zajišťovací

vztahy, nebude mít dle očekávání vedení skupiny významný

vliv na účetní závěrku skupiny.

98 Dalkia Česká republika 2009


4. Odhad reálné

hodnoty

Některá účetní pravidla skupiny vyžadují stanovení reálné

hodnoty jak pro finanční tak pro nefinanční položky aktiv

a pasiv. Reálné hodnoty jsou stanoveny buď měřením, nebo

popisem podle následujících metod.

Deriváty

Reálná hodnota termínovaných smluv s emisními povolenkami

a certifikáty a forwardových smluv zajišťujících

kurzové riziko je stanovena jako diskontovaný rozdíl mezi

smluvními cenami a tržní forwardovou cenou.

Nederivátové finanční závazky

Reálná hodnota je pro účely vykázání v příloze kalkulována

jako současná hodnota budoucí platby nominální hodnoty

a plateb úroků diskontovaných tržní úrokovou mírou k rozvahovému

dni.

5. Řízení finančních rizik

Společnost je vystavena následujícím finančním rizikům:

• kreditní riziko,

• riziko likvidity,

• tržní riziko,

• provozní riziko.

Za ustavení a kontrolu pravidel pro řízení rizik ve skupině

celkově odpovídá představenstvo mateřské společnosti.

Představenstvo kontroluje a schvaluje pravidla pro řízení rizik,

jenž jsou popsána níže. Oddělení řízení rizik je odpovědné

za mapování jednotlivých rizik a jejich dopad na skupinu.

Dne 8. září 2009 společnost založila Výbor pro audit. Tento

výbor sleduje zejména postup sestavování účetní závěrky

a konsolidované účetní závěrky, hodnotí účinnost vnitřní

kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů

řízení rizik.

Kreditní riziko

Kreditní riziko je riziko finanční ztráty pro skupinu v případě,

že zákazník nebo protistrana v transakci s finančním nástrojem

nedodrží smluvní závazky.

Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky

Ohrožení kreditním rizikem je ovlivněno především individuálními

charakteristikami každého zákazníka a skupina

se je snaží řídit a omezovat. Skupina má vytvořena pravidla,

podle kterých platí, že než jsou významnému zákazníkovi

nabídnuty standardní platební a dodací podmínky, projde

zákazník individuálním hodnocením úvěrové schopnosti. Při

tomto hodnocení se přihlíží k externím ratingům a v některých

případech k referencím od specializované firmy.

Pro zákazníky jsou stanoveny kreditní limity. Vyhodnocení

zákazníků a plnění kreditních limitů provádí útvar vymáhání

pohledávek. Zákazníci, kteří nedodržují kreditní limit mohou

mít ukončenu dodávku na základě individuálního posouzení.

Více než 80 % zákazníků skupiny se skupinou obchoduje

více než 4 roky a ztráty se přitom vyskytují velmi zřídka. Pro

sledování úvěrového rizika ve vztahu k zákazníkům jsou

zákazníci rozděleni podle jejich rizikových charakteristik.

Rozlišuje se, zda jde o právnickou nebo fyzickou osobu,

podle odvětví a případně dřívější platební historie. Dodávky

jsou realizovány proti zálohovým platbám, které se pravidelně

vyhodnocují. Zákazníci označeni jako vysoce rizikoví

jsou zvlášť sledováni a v některých případech je nabídnut

splátkový kalendář na zajištění pohledávek. Kreditní riziko

vyplývající z pohledávek je zohledněno prostřednictvím

opravných položek, které se vytvářejí jednak k pohledávkám,

které představují specifické riziko ztráty a dále na ztrátu

ke skupině pohledávek, které představují podobné riziko.

Dále viz bod 26.

Investice

Skupina se omezuje na investice do cenných papírů ve společnostech,

které jsou likvidní. Vedení skupiny neočekává

ztráty z těchto investic.

Záruky

Skupina uplatňuje zásadu, že záruky postupuje pouze

ve výjimečných případech vyplývajících z výběrových řízení

a povinností daných legislativou. Ke dni 31. prosinci 2009

existovaly poskytnuté záruky ve výši 6 mil. Kč (k 31. prosinci

2008 ve výši 6,5 mil. Kč).

Riziko likvidity

Riziko likvidity znamená možnost, že skupina nebude

schopna dostát svým finančním závazkům k termínům

splatnosti. Přístup skupiny k řízení likvidity je zajistit dostatečnou

likviditu k plnění závazků podle splatnosti a nedopustit

poškození dobrého jména skupiny.

K řízení nákladů na své výrobky a služby používá skupina

metodu členění nákladů podle činností, která umožňuje

sledovat požadavky na peněžní toky a optimalizovat

99


3. Finanční část / 3.5. Příloha ke konsolidované účetní závěrce /

návratnost vložených prostředků. Skupina má běžně

zajištěn dostatek finančních prostředků ke krytí očekávaných

provozních nákladů, který je zajištěn zapojením

do cash poolu v rámci skupiny Veolia. V rámci cash poolu

může skupina čerpat hotovostní úvěr až do výše 300 mil.

Kč. Tímto přístupem skupina vylučuje potenciální dopad

případných nenadálých okolností. Kromě toho skupina

využívá půjčky od mateřské společnosti Dalkia International

SA s úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 0,525 % a 3M

PRIBOR + 2,05 % a dále financování prostřednictvím emitovaných

dluhopisů (viz bod 22). Emise dluhopisů 2008 je

splatná v roce 2015.

Tržní riziko

Tržní riziko znamená potencionální možnost, že v tržních

cenách, směnných kurzech, úrokových sazbách, cenách akcií

či cenách povolenek na emise skleníkových plynů nastanou

změny, které negativně ovlivní příjmy skupiny nebo hodnotu

finančních nástrojů, které má skupina v držení.

Měnové riziko

V oblasti nákupu, prodeje a financování není skupina vystavena

významnému měnovému riziku, protože rozhodující

část nákupu, prodeje a financování jsou sjednány v domácí

měně. Pro případy plateb elektřiny v cizích měnách (pouze

EUR) uzavírá skupina forwardové smlouvy na zajištění

kurzového rizika.

Úrokové riziko

Skupina pokrývá částečně úrokové riziko vyplývající z pohybu

úrokových sazeb tím, že financování je zajištěno především

prostřednictvím poskytnutého financování mateřskou

společností. Toto financování je vystaveno tržnímu riziku

z titulu pohybu úrokových sazeb.

Jiná rizika spojená s tržními cenami

Skupina uzavřela v roce 2008 termínové kupní smlouvy

se společností Veetra, společnost v rámci skupiny Veolia

Environnement – VE SA, na nákup a prodej emisních povolenek

a certifikátů za smluvní cenu.

Provozní riziko

Skupina řídí výrobní riziko s cílem vyhnout se finančním

ztrátám a škodám. Jedná se především o postupné opotřebení

vybavení a komponent elektráren společnosti, rizika

spojená s odstávkami provozů, a rizika spojená s pojištěním.

Postupné opotřebení vybavení a komponent

Vliv provozu, jakož i přírodních procesů (např. eroze

a koroze) na technický stav některého vybavení a určitých

komponent výrobního zařízení, se neustále v průběhu času

zvyšuje. Zároveň skupina pokračuje ve významném projektu

obnovy výrobního portfolia svých provozů za účelem jeho

modernizace tak, aby byla naplněna obchodní vize skupiny

Veolia. Skupina má vypracovaný plán obnovy svých zdrojů,

jehož cílem je snížení spotřeby energie. Kromě přípravy

obnovy svých provozů na fosilní palivo vytváří skupina podmínky

pro spalování biomasy. Skupina se snaží dodržovat

své postupy ohledně preventivní kontroly a údržby vybavení

a komponent svých provozů, včetně oprav a výměn, s cílem

předcházet poruchovosti a ztrátám.

Rizika spojená s odstávkami provozů

Přes složitosti výrobních provozů se skupina snaží odstranit

riziko neplánovaných odstávek nebo s přesností předvídat

jejich načasování či dopad zejména prováděním preventivních

kontrol a oprav.

Pojištění rizik

Skupina má uzavřené mezinárodní pojistné programy (např.

pojištění majetku a strojního vybavení, pojištění odpovědnosti

za škodu) svých nejdůležitějších aktiv a věří, že má

pokryta rizika všech hlavních pojistných událostí.

Řízení kapitálu

Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s. řídí

politiku kapitálové struktury skupiny v souladu s požadavky

investora se zaměřením na vhodné zadlužení a sledování

dividendové politiky.

Dluh skupiny na vlastní kapitál na konci účetního období byl

následující:

v tis. Kč 2009 2008

Závazky celkem 8 189 165 5 629 529

Peníze a peněžní

ekvivalenty

(3 321 129) (392 727)

Čistý dluh 4 868 036 5 236 802

Celkový vlastní kapitál 9 735 318 9 337 973

Finanční toky ze zajištění (91) (68 497)

Upravený vlastní kapitál 9 735 227 9 269 476

Dluh na upravený kapitál 0,50 0,56

100 Dalkia Česká republika 2009


6. Majetek určený k prodeji a akvizice dceřiných společností

Dne 8. listopadu 2009 došlo k podpisu smlouvy o koupi akcií, na základě které odprodává společnost Dalkia Česká republika, a.s. akcie dceřiné společnosti Dalkia Ústí nad Labem, a.s.

společnosti ČEZ, a.s. Dalkia Česká republika, a.s. prvotně odprodává 85 % akcií a následně zbytek 15 % akcií Dalkie Ústí nad Labem, a.s. Oba prodeje akcií jsou vázány na odkládací podmínky,

mezi něž patří schválení transakce Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Jelikož prodej akcií není k rozvahovému datu ani k datu účetní závěrky ukončen, tato prodejní transakce

neměla dopad na konsolidovanou účetní závěrku kromě toho, že aktiva a závazky Dalkie Ústí nad Labem, a.s. byly vykázány jak aktiva a závazky určené k prodeji.

Majetek určený k prodeji představoval k 31. prosinci 2009 aktiva v celkové hodnotě 3 058 mil. Kč po odečtení závazků v celkové hodnotě 544 mil. Kč. Vedení skupiny předpokládá, že prodej

bude uskutečněn v roce 2010.

Aktiva držená k prodeji (v tis. Kč)

Bod

Hmotný majetek 13 2 688 576

Nehmotný majetek 14 2 184

Finanční investice 1 900

Zásoby 78 503

Obchodní a ostatní pohledávky 234 993

Peněžní prostředky 51 979

Celkem 3 058 135

Závazky držené k prodeji (v tis. Kč)

Rezerva na zaměstnanecké požitky 23 58 380

Ostatní rezervy 87 612

Obchodní a ostatní závazky 152 195

Odložený daňový závazek 16 245 830

Celkem 544 017

V roce 2009 neproběhla žádná akvizice.

Dne 27. června 2008 nabyla účinnosti smlouva o převodu obchodních podílů mezi bývalými vlastníky společnosti Vytápění Mariánské Lázně, s.r.o. a společností Dalkia Česká republika, a.s.,

která koupila 100 % obchodního podílu Vytápění Mariánské Lázně, s.r.o.

101


3. Finanční část / 3.5. Příloha ke konsolidované účetní závěrce /

Akvizice společnosti Vytápění Mariánské Lázně, s.r.o. měla následující vliv na aktiva a pasiva skupiny k datu akvizice:

v tis. Kč

Hodnota k datu akvizice

Aktiva

Pozemky, budova a zařízení 84 553

Dlouhodobá aktiva celkem 84 553

Zásoby 1 008

Obchodní a ostatní pohledávky 12 824

Peníze 101

Oběžná aktiva celkem 13 933

Aktiva celkem 98 486

Závazky

Rezervy 964

Obchodní a ostatní závazky 23 349

Odložené daňové závazky 8 634

Dlouhodobé závazky celkem 32 947

Úvěry a půjčky 2 900

Obchodní a ostatní závazky 19 893

Krátkodobé závazky celkem 22 793

Čistá hodnota identifikovaných aktiv a pasiv celkem 42 746

Goodwill 45 216

Platba za pořizovací cenu investice 87 962

Společnost Vytápění Mariánské Lázně, s.r.o. změnila k 1. listopadu 2008 název na Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o.

Goodwill vzniklý při akvizici pochází především z dovedností a technických znalostí lidských zdrojů pořízené společnosti a očekávaného synergického efektu ze zahrnutí pořízené společnosti

do stávající struktury skupiny.

102 Dalkia Česká republika 2009


7. Výnosy

v tis. Kč 2009 2008

Tržby za prodej tepla a související produkty 6 511 931 6 055 813

Tržby za prodej a přeprodej elektřiny a podpůrné služby 5 938 887 4 535 641

Ostatní provozní výnosy 310 361 387 550

Celkem 12 761 179 10 979 004

8. Náklady na prodej

v tis. Kč 2009 2008 (upraveno)

Osobní náklady (1 022 482) (948 130)

Odpisy (1 054 912) (1 057 460)

Náklady na prodané zboží bez elektřiny (407 903) (379 468)

Náklady na nakoupenou elektřinu (1 309 896) (308 130)

Spotřeba paliva (3 806 416) (3 253 204)

Spotřeba materiálu, energie a služeb (993 034) (957 309)

Změna stavu rezerv (39 288) 5 684

Spotřeba emisních povolenek a změna stavu rezerv na emisní povolenky 17 673 (292 551)

Zisk z prodeje emisních povolenek 233 778 276 119

Celkem (8 382 480) (6 914 449)

103


3. Finanční část / 3.5. Příloha ke konsolidované účetní závěrce /

9. Odbytové náklady

v tis. Kč 2009 2008 (upraveno)

Osobní náklady (53 388) (47 496)

Odpisy (1 085) (949)

Ostatní náklady (85 231) (39 126)

Celkem (139 704) (87 571)

10. Správní náklady

v tis. Kč 2009 2008 (upraveno)

Osobní náklady (466 213) (473 953)

Odpisy (98 941) (104 992)

Změna stavu rezerv 19 184 17 420

Náklady na řízení (149 604) (132 112)

Náklady na materiál, služby, ostatní náklady (435 709) (384 746)

Celkem (1 131 283) (1 078 383)

11. Finanční náklady a výnosy

v tis. Kč 2009 2008

Úrokový výnos 36 409 34 745

Příjem z dividend 18 157 14 507

Kurzový zisk 16 637 4 785

Ostatní finanční výnosy 1 943 2 475

Finanční výnosy celkem 73 146 56 512

104 Dalkia Česká republika 2009


v tis. Kč 2009 2008

Úrokový náklad (61 167) (145 319)

Kurzová ztráta (26 881) (13 721)

Diskont rezerv (30 753) (47 724)

Ostatní finanční náklady (3 368) (4 773)

Finanční náklady celkem (122 169) (211 537)

12. Daň z příjmů

Rozlišená ve výkazu zisku a ztráty

Splatná daň (v tis. Kč) 2009 2008

Běžný rok (597 614) (567 569)

Upřesnění daně vztahující se k předcházejícím obdobím (41 860) (1 984)

(639 474) (569 553)

Odložená daň (v tis. Kč)

Dopad změny v dočasných rozdílech (3 796) (11 005)

Daň z příjmů ve výkazu zisků a ztrát celkem (643 270) (580 558)

Odsouhlasení efektivní daňové sazby (v tis. Kč) 2009 2008

Zisk před zdaněním 3 058 689 2 743 576

Daň z příjmů vypočtená pomocí domácí sazby daně z příjmů právnických osob (611 737) (576 151)

Vliv daňově neodpočitatelných nákladů (88 716) (21 612)

Vliv výnosů vyňatých/osvobozených od daně 97 499 12 919

Vliv sazby odložené daně 531 5 483

Vliv slevy na dani 1 013 787

Upřesnění daně vztahující se k předcházejícím obdobím (41 860) (1 984)

Daň z příjmů ve výkazu zisků a ztrát celkem (643 270) (580 558)

Splatná daň ve výši 60 mil. Kč (2008 – 119 mil. Kč) představuje odhad daně z příjmů právnických osob ve výši 639 mil. Kč (2008 – 569 mil. Kč) snížený o zálohy na daň ve výši 537 mil. Kč

(2008 – 450 mil. Kč) a dále snížený o zaplacenou daň upřesňující daň vztahující se k předcházejícím obdobím ve výši 42 mil. Kč.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby

platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.

105


3. Finanční část / 3.5. Příloha ke konsolidované účetní závěrce /

13. Pozemky, budovy a zařízení

Pořizovací cena (v tis. Kč) Pozemky Budovy a stavby Stroje a zařízení Nedokončené investice Celkem

Zůstatek k 1. lednu 2008 550 521 10 464 768 15 748 894 816 258 27 580 441

Přírůstky v důsledku akvizice – 38 495 35 539 10 519 84 553

Přírůstky/přeúčtování 77 431 072 622 250 195 000 1 248 399

Úbytky (12 848) (61 089) (545 628) (14 965) (634 530)

Zůstatek k 31. prosinci 2008 537 750 10 873 246 15 861 055 1 006 812 28 278 863

Zůstatek k 1. lednu 2009 537 750 10 873 246 15 861 055 1 006 812 28 278 863

Přírůstky/přeúčtování 1 719 386 898 950 887 (359 005) 980 499

Úbytky (1 178) (39 651) (199 958) (3 422) (244 209)

Aktiva držená k prodeji (64 776) (2 044 358) (4 344 277) (108 775) (6 562 186)

Zůstatek k 31. prosinci 2009 473 515 9 176 135 12 267 707 535 610 22 452 967

Odpisy ztráta ze snížení hodnoty (v tis. Kč) Pozemky Budovy a stavby Stroje a zařízení Nedokončené investice Celkem

Zůstatek k 1. lednu 2008 – 5 526 668 10 565 955 – 16 092 623

Odpisy běžného roku vč. ztráty ze snížení hodnoty – 399 615 717 211 – 1 116 826

Úbytky – (43 835) (543 404) – (587 239)

Zůstatek k 31. prosinci 2008 – 5 882 448 10 739 762 – 16 622 210

Zůstatek k 1. lednu 2009 – 5 882 448 10 739 762 – 16 622 210

Odpisy běžného roku – 341 835 770 788 86 1 112 709

Úbytky – (38 745) (156 107) – (194 852)

Aktiva držená k prodeji – (1 182 390) (2 691 220) – (3 873 610)

Zůstatek k 31. prosinci 2009 – 5 003 148 8 663 223 86 13 666 457

106 Dalkia Česká republika 2009


Zůstatková hodnota (v tis. Kč) Pozemky Budovy a stavby Stroje a zařízení Nedokončené investice Celkem

K 1. lednu 2008 550 521 4 938 100 5 182 939 816 258 11 487 818

K 31. prosinci 2008 537 750 4 990 798 5 121 293 1 006 812 11 656 653

K 31. prosinci 2009 473 515 4 172 987 3 604 484 535 524 8 786 510

Najaté budovy a stroje

Skupina si pronajímá výrobní zařízení formou finančních leasingů. Zůstatková hodnota najatých strojů, teplárenského zařízení a staveb k 31. prosinci 2009 činila 73 mil. Kč

(2008 – 49 mil. Kč).

Zajištění

Skupina k datu závěrky neeviduje majetek zatížen zástavním právem.

Opravné položky

Skupina identifikovala teplárenské zařízení, ke kterému byla vytvořena opravná položka na ztrátu ze snížení hodnoty ve výši 35 mil. Kč (2008 – 35 mil. Kč), která se týká příslušného nemovitého

majetku a strojů.

14. Nehmotný majetek

Pořizovací cena (v tis. Kč) Software Ostatní Goodwill Celkem

Zůstatek k 1. lednu 2008 310 305 44 047 318 258 672 610

Přírůstky 27 579 10 317 45 216 83 112

Úbytky (16 671) (1 148) – (17 819)

Zůstatek k 31. prosinci 2008 321 213 53 216 363 474 737 903

Zůstatek k 1. lednu 2009 321 213 53 216 363 474 737 903

Přírůstky 41 987 (22 243) – 19 744

Úbytky (573) (100) – (673)

Aktiva držená k prodeji (9 867) (1 665) – (11 532)

Zůstatek k 31. prosinci 2009 352 760 29 208 363 474 745 442

107


3. Finanční část / 3.5. Příloha ke konsolidované účetní závěrce /

Odpisy (v tis. Kč) Software Ostatní Goodwill Celkem

Zůstatek k 1. lednu 2008 229 410 13 520 – 242 930

Odpisy běžného roku 45 468 1 108 – 46 576

Úbytky (16 671) – – (16 671)

Zůstatek k 31. prosinci 2008 258 207 14 628 – 272 835

Zůstatek k 1. lednu 2009 258 207 14 628 – 272 835

Odpisy běžného roku 41 321 908 – 42 229

Úbytky (573) – – (573)

Aktiva držená k prodeji (9 348) – – (9 348)

Zůstatek k 31. prosinci 2009 289 607 15 536 – 305 143

Zůstatková hodnota (v tis. Kč) Software Ostatní Goodwill Celkem

K 1. lednu 2008 80 895 30 527 318 258 429 680

K 31. prosinci 2008 63 006 38 588 363 474 465 068

K 31. prosinci 2009 63 153 13 672 363 474 440 299

15. Ostatní finanční investice a deriváty

Dlouhodobé finanční investice a deriváty (v tis. Kč) 2009 2008 (upraveno)

Podíly ve společnostech 71 142 73 042

Opravné položky k investicím (150) (150)

Celkem 70 992 72 892

Ostatní finanční investice 51 543 29 500

108 Dalkia Česká republika 2009


Krátkodobé finanční investice a deriváty (v tis. Kč) 2009 2008 (upraveno)

Finanční deriváty 112 68 497

Ostatní finanční investice 9 836 5 182

Skupina nevlastní finanční investice určené k obchodování. Finanční deriváty představují reálnou hodnotu termínovaných kontraktů s emisními povolenkami v hodnotě 0 Kč

(2008 – 57 mil. Kč) a reálnou hodnotu forwardových smluv na zajištění kursového rizika v hodnotě 112 tis. Kč (2008 – 11 mil. Kč).

16. Odložené daňové pohledávky a závazky

Odložené daňové pohledávky a závazky se vztahují k následujícím položkám:

v tis. Kč

Pohledávky Závazky Rozdíl

2009 2008 2009 2008 2009 2008

Pozemky, budovy a zařízení (14 009) (15 242) 606 794 922 072 592 785 906 830

Ostatní investice (19) (19) – – (19) (19)

Zásoby (19 796) (27 407) – – (19 796) (27 407)

Zásoby emisních povolenek včetně rezervy (71 020) (57 502) – – (71 020) (57 502)

Rezervy (140 192) (169 575) 143 946 91 282 3 754 (78 293)

Ostatní položky (12 188) (13 436) – – (12 188) (13 436)

Odložené daňové (pohledávky)/závazek (257 224) (283 181) 750 740 1 013 354 493 516 730 173

Pohyby v odložených daňových pohledávkách a závazcích v průběhu účetního období:

v tis. Kč

Zůstatek

k 1. 1. 2008

Vykázáno

v hospodářském výsledku

Vykázáno

ve vlastním kapitálu

Vliv akvizice

Zůstatek

k 31. 12. 2008

Pozemky, budovy a zařízení 822 796 76 570 – 7 464 906 830

Ostatní investice (332) 313 – – (19)

Zásoby (26 280) (1 402) – 275 (27 407)

Zásoby emisních povolenek včetně rezervy – (57 502) – – (57 502)

Rezervy (81 621) (1 992) 5 503 (183) (78 293)

Ostatní položky (9 532) (4 982) – 1 078 (13 436)

Celkem 705 031 11 005 5 503 8 634 730 173

109


3. Finanční část / 3.5. Příloha ke konsolidované účetní závěrce /

v tis. Kč

Zůstatek

k 1. 1. 2009

Vykázáno

v hospodářském výsledku

Vykázáno

ve vlastním kapitálu

Závazky určeny

k prodeji

Zůstatek

k 31. 12. 2009

Pozemky, budovy a zařízení 906 830 (24 942) – (289 103) 592 785

Ostatní investice (19) – – – (19)

Zásoby (27 407) (2 300) – 9 911 (19 796)

Zásoby emisních povolenek včetně rezervy (57 502) (13 518) – – (71 020)

Rezervy (78 293) 55 353 5 377 21 317 3 754

Ostatní položky (13 436) (10 797) – 12 045 (12 188)

Celkem 730 173 3 796 5 377 (245 830) 493 516

17. Zásoby

v tis. Kč 2009 2008

Materiál a pohonné hmoty 643 389 700 401

Nedokončená výroba 11 78

Emisní povolenky 78 030 90 169

Celkem 721 430 790 648

Materiál a pohonné hmoty zaúčtované v nákladech na prodej činily 4 190 mil. Kč (2008 – 3 578 mil. Kč). K 31. prosinci 2009 byla opravná položka snižující hodnotu zásob 156 mil. Kč

(2008 – 144 mil. Kč).

Emisní povolenky

V roce 2005 byl v Evropské unii zaveden systém obchodování s emisními povolenkami. V následující tabulce je uveden přehled pohybů množství v tisících jednotek. Emisní povolenky představují

EUA a CER. Jak je popsáno v účetním postupu 3 f, povolenky alokované dle Národního alokačního plánu jsou vykázány v aktivech skupiny v rámci zásob.

v tis. tun

Množství

Emisní povolenky získané vlivem akvizice 20

Emisní povolenky alokované v roce 2008 4 803

Emisní povolenky prodané v roce 2008 (714)

Emisní povolenky nakoupené v roce 2008 1 217

Emisní povolenky využité v roce 2008 oproti emisím CO 2

(4 153)

Emisní povolenky k dispozici 31. prosinci 2008 1 173

110 Dalkia Česká republika 2009


v tis. tun

Množství

Oprava spotřeby emisních povolenek v roce 2008 36

Emisní povolenky alokované v roce 2009 4 841

Emisní povolenky prodané v roce 2009 (432)

Emisní povolenky nakoupené v roce 2009

Emisní povolenky využité v roce 2009 oproti emisím CO 2

(3 908)

Emisní povolenky k dispozici 31. prosinci 2009 1 710

Skutečné emise v letech 2008 a 2009 byly nižší než emisní povolenky alokované dle Národního alokačního plánu k datu účetní závěrky. Z alokovaných povolenek za rok 2008 skupina poskytla

dispoziční právo k povolenkám v objemu 2 032 tisíc povolenek do roku 2012.

Skupina realizovala zisk z operací s emisními povolenkami ve výši 234 mil. Kč (2008 – 276 mil. Kč), který byl vykázán ve výkaze zisků a ztrát v řádku náklady na prodej.

18. Krátkodobé daňové pohledávky

v tis. Kč 2009 2008

Daň z příjmů – 2 209

Daň z přidané hodnoty – 4 634

Ostatní daně – 5 934

Celkem – 12 777

19. Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky

v tis. Kč 2009 2008

Pohledávky z obchodního styku vůči podnikům ve skupině 14 940 5 902

Pohledávky z obchodního styku 1 355 989 1 409 020

Ostatní pohledávky 93 568 58 636

Celkem 1 464 497 1 473 558

K 31. prosinci 2009 jsou pohledávky z obchodního styku vykázány ve výši snížené o opravnou položku na pochybné pohledávky ve výši 161 mil. Kč (2008 – 177 mil. Kč) vycházející z pravděpodobného

snížení hodnoty pohledávek vůči jednotlivým dlužníkům.

111


3. Finanční část / 3.5. Příloha ke konsolidované účetní závěrce /

20. Peníze a peněžní prostředky

v tis. Kč 2009 2008

Běžné bankovní účty 140 708 377 846

Bankovní depozita – 12 000

Pokladní hotovost 1 992 2 881

Peněžní prostředky celkem 142 700 392 727

Cash pool s Dalkia International SA 3 178 429 –

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem 3 321 129 392 727

Cash pool s Dalkia International SA – závazek – (97 974)

Celkem peněžní prostředky dle přehledu o peněžních tocích 3 321 129 294 753

Celkem peněžní prostředky dle přehledu o peněžních tocích 3 271 115 19 880

Skupina je od roku 2007 zapojena do cash poolu mezi skupinou Veolia a Société Générale prostřednictvím smlouvy s Komerční bankou. K 31. prosinci 2008 měla skupina závazek z titulu

cash poolu ve výši 98 mil. Kč, který je vykázán v rámci krátkodobých úvěrů a půjček (viz bod 22).

21. Kapitál a ostatní fondy

Základní kapitál k 31. prosinci 2009 tvoří 78 661 161 ks kmenových akcií na majitele o nominální hodnotě 40 Kč (2008 – 78 661 161 ks kmenových akcií na majitele o nominální hodnotě 40 Kč).

Rezervní fond je tvořen ve výši 5 % ze zisku společnosti až do dosažení výše rezervního fondu určené ve stanovách, nejméně však do výše 20 % základního kapitálu. Použití rezervního fondu

je omezeno na úhradu případných budoucích ztrát.

Držitelé kmenových akcií mají právo na výplatu dividend, pokud jsou tyto schváleny valnou hromadou. Každá kmenová akcie nese jeden hlas při hlasování na valných hromadách společnosti.

Všechny akcie nesou shodná práva ve vztahu k likvidačnímu zůstatku společnosti.

Zajištění peněžních toků

Změny reálné hodnoty derivátového zajišťovacího nástroje, který je klasifikován jako zajištění peněžních toků, se účtují přímo do vlastního kapitálu v rozsahu, v jakém je zajištění efektivní.

V rozsahu, v jakém je zajištění neefektivní, se změny reálné hodnoty účtují do nákladů, resp. výnosů.

Ostatní kapitálové fondy

Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny zejména zaúčtovanými efekty z fúzí v letech 2001 až 2007 se společnostmi plně ovládanými stejnou společností TEPLÁRNY Karviná, a.s., EKOTERM

ČESKÁ REPUBLIKA a.s., Teplárna Ústí nad Labem, a.s., PPC Trmice a.s. a Dalkia Ostrava, a.s.

112 Dalkia Česká republika 2009


22. Úvěry a půjčky

Tento bod přílohy uvádí přehled smluvních podmínek, jež se vztahují na úročené úvěry a půjčky skupiny. Podrobnější informace o úvěrovém a úrokovém riziku, jemuž je skupina vystavena,

jsou uvedeny v bodě 26.

Dlouhodobé závazky

v tis. Kč 2009 2008

Nezajištěné dluhopisy 10 000 10 000

Dlouhodobá půjčka od Dalkia International SA 765 000 800 000

Dlouhodobé závazky celkem 775 000 810 000

Krátkodobé závazky

v tis. Kč 2009 2008

Krátkodobá část půjčky od Dalkia International SA 3 235 000 600 000

Nezaplacené úroky z úvěru od Dalkia International SA 14 351 –

Cash pool s Dalkia International SA – 97 974

Krátkodobé závazky celkem 3 249 351 697 974

K 31. prosinci 2009 měla skupina z titulu cash poolu pohledávku ve výši 3 178 mil. Kč, která byla vykázaná v rámci peněžních prostředků (viz bod 20).

Podmínky a splátkový kalendář

Zajištěné bankovní úvěry

Skupina nemá žádné zajištěné bankovní úvěry k 31. prosinci 2009 (2008 – 0 mil. Kč).

Nezajištěné emise dluhopisů

v tis. Kč Celkem Do 1 roku Do 1–2 let Do 2–5 let Nad 5 let

Emise 2008 – pevná 4,24 % 10 000 – – – 10 000

Celkem 10 000 – – – 10 000

113


3. Finanční část / 3.5. Příloha ke konsolidované účetní závěrce /

Nezajištěné ostatní úvěry

v tis. Kč Celkem Do 1 roku Do 1–2 let Do 2–5 let Nad 5 let

Střednědobý úvěr od Dalkia International SA 1 400 000 635 000 395 000 370 000 –

– 6M PRIBOR+0,525 % 1 400 000 635 000 395 000 370 000 –

Střednědobý úvěr od Dalkia International SA 4 000 000 3 235 000 395 000 370 000 –

– 3M PRIBOR+2,05 % 2 600 000 2 600 000 – – –

Celkem 4 000 000 3 235 000 395 000 370 000 –

Dle smlouvy byl úvěr od Dalkia International SA ve výši 2 600 mil. Kč splatný nejpozději do 30. září 2014. Společnost tento úvěr splatila k 5. lednu 2010. Půjčka od Dalkia International SA

ve výši 1 400 mil. Kč s úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 0,525% p.a. bude splacena do roku 2012.

23. Zaměstnanecké požitky

Z kolektivní smlouvy vyplývá významný závazek skupiny vyplácet zaměstnancům, kteří ve skupině pracují po pevně stanovenou dobu, finanční částku a dále se skupina zavázala poskytovat

svým bývalým zaměstnancům, kteří odešli do důchodu, příspěvek na osobní spotřebu elektřiny.

Pohyby závazku z titulu plánu definovaných požitků

v tis. Kč 2009 2008

Závazek z titulu plánu definovaných požitků k 1. lednu 460 134 454 724

Vyplacené požitky (22 749) (25 236)

Náklady na běžné služby 29 988 29 512

Odpisy nákladů na minulé služby 11 661 11 351

Úroky 24 838 26 507

Pojistně matematické (zisky) ztráty zaúčtované do vlastního kapitálu (25 637) (37 944)

Pojistně matematické (zisky) ztráty zaúčtované do výkazu zisků a ztrát (1 368) 2 221

Snížení závazku z titulu organizačních změn (23 973) (1 001)

Převod na závazky držené k prodeji (58 380) –

Závazek z titulu plánu definovaných požitků k 31. prosinci 394 514 460 134

Krátkodobá část závazku z titulu plánu definovaných požitků 42 212 39 828

Dlouhodobá část závazku z titulu plánu definovaných požitků 352 302 420 306

114 Dalkia Česká republika 2009


Pojistně matematické předpoklady

2009 2008

Diskontní sazba k 31. prosinci 4,79 % 4,45 %

Zvýšení platů 4,00 % 5,00 %

Předpokládaná fluktuace zaměstnanců v průměru 3,67 % p.a. v průměru 3,67 % p.a.

Náklady na sociální a zdravotní pojištění vykázané ve výkazu zisků a ztrát dosáhly v roce 2009 výše 351 mil. Kč (2008 – 347 mil. Kč).

24. Rezervy

v tis. Kč Obnova pozemku Soudní spory Ostatní rezervy Celkem

Zůstatek k 1. lednu 2008 332 034 50 484 265 619 648 137

Rezervy vytvořené v průběhu roku – – 70 590 70 590

Rezervy využité v průběhu roku – (600) (31 879) (32 479)

Rezervy nevyužité v průběhu roku (662) – (70 263) (70 925)

Diskontování 20 494 – 724 21 218

Zůstatek k 31. prosinci 2008 351 866 49 884 234 791 636 541

Dlouhodobé 336 161 1 884 157 084 495 129

Krátkodobé 15 705 48 000 77 707 141 412

Zůstatek k 1. lednu 2009 351 866 49 884 234 791 636 541

Rezervy vytvořené v průběhu roku 1 399 198 11 016 12 613

Rezervy využité v průběhu roku (12 821) – (30 326) (43 147)

Rezervy nevyužité v průběhu roku (17 311) – (11 964) (29 275)

Diskontování (4 059) – 9 759 5 700

Převod na závazky držené k prodeji (79 386) – (8 226) (87 612)

Zůstatek k 31. prosinci 2009 239 688 50 082 205 050 494 820

Dlouhodobé 231 087 2 082 141 543 374 712

Krátkodobé 8 601 48 000 63 507 120 108

115


3. Finanční část / 3.5. Příloha ke konsolidované účetní závěrce /

Soudní spory

Rezerva ve výši 48 mil. Kč v souvislosti s vývojem soudního sporu s obcí Nová Ves zůstává v nezměněné výši z důvodu nezahájení soudního řízení. Nová Ves tvrdí, že společnost je jednou

ze stran částečně odpovědných za škody způsobené povodněmi v roce 1997.

Ostatní rezervy

Ostatní rezervy zahrnují rezervu na likvidaci majetku, na náhrady škod z exhalací a další rezervy na rizika plynoucí z hlavní činnosti skupiny.

25. Závazky z obchodního styku a ostatní závazky – krátkodobé i dlouhodobé

Dlouhodobé závazky

v tis. Kč 2009 2008

Závazky z obchodního styku 127 599 123 309

Ostatní závazky z obchodního styku 28 546 28 546

Celkem 156 145 151 855

Krátkodobé závazky

v tis. Kč 2009 2008

Závazky z obchodního styku vůči podnikům ve skupině 39 478 201 390

Ostatní závazky z obchodního styku 1 755 563 1 587 093

Jiné závazky 226 974 234 960

Celkem 2 022 015 2 023 443

Mezi ostatními závazky je vykázaný i závazek z titulu DPH ve výši 47 mil. Kč (2008 – 27 mil. Kč). V rámci závazků z obchodního styku vůči spřízněným společnostem je vykázána časově rozlišená

finanční odměna z titulu „prodeje a zpětné koupě“ emisních povolenek (EUA) ve výši 45 mil. Kč (2008 – 62 mil. Kč) (viz bod 3 f).

116 Dalkia Česká republika 2009


26. Finanční nástroje

Kreditní riziko

Maximální vystavení kreditnímu riziku k datu závěrky bylo:

v tis. Kč Bod Zůstatková hodnota 2009 Zůstatková hodnota 2008

Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky 18, 19 1 464 497 1 486 335

Peněžní prostředky 20 3 321 129 392 727

Celkem 4 785 626 1 879 062

Ztráty ze snížení hodnoty

Reálná hodnota pohledávek z obchodního styku a ostatních pohledávek činila:

v tis. Kč Nominální hodnota 2009 Snížení hodnoty 2009 Nominální hodnota 2008 Snížení hodnoty 2008

Do data splatnosti 1 398 026 108 1 419 846 –

0 – 90 dnů po datu splatnosti 77 185 10 673 92 533 31 762

90 – 180 dnů po datu splatnosti 11 672 18 479 8 269 4 609

180 – 360 dnů po datu splatnosti 19 290 13 912 9 171 7 113

Více než 1 rok po datu splatnosti 119 882 118 386 133 417 133 417

Celkem 1 626 055 161 558 1 663 236 176 901

Pohyb v opravných položkách na snížení hodnoty vzhledem k pohledávkám z obchodního styku v průběhu roku byl následující:

v tis. Kč 2009 2008

Zůstatek k 1. lednu (176 901) (164 288)

Vliv akvizice – (13 049)

Vykázaná ztráta ze snížení hodnoty 15 343 436

Zůstatek k 31. prosinci (161 558) (176 901)

117


3. Finanční část / 3.5. Příloha ke konsolidované účetní závěrce /

Riziko likvidity

Níže jsou uvedeny platby jednotlivých závazků skupiny dle jejich splatností včetně odhadovaných plateb úroků:

K 31. prosinci 2008

v tis. Kč

Účetní hodnota

Smluvní peněžní

toky

Do 6 měsíců 6–12 měsíců 1–2 roky 2–5 let Nad 5 let

Nezajištěné dluhopisy 10 000 12 968 – 424 424 1 272 10 848

Půjčka od Dalkia International SA 1 400 000 1 502 191 356 290 286 141 299 880 559 880 –

Cash pool s Dalkia International SA 97 974 97 974 97 974 – – – –

Závazky z obchodního styku a ostatní

závazky

2 294 707 2 306 902 2 142 173 – 2 048 6 143 156 538

Celkem 3 802 681 3 920 035 2 596 437 286 565 302 352 567 295 167 386

K 31. prosinci 2009

v tis. Kč

Účetní hodnota

Smluvní peněžní

toky

Do 6 měsíců 6–12 měsíců 1–2 roky 2–5 let Nad 5 let

Nezajištěné dluhopisy 10 000 12 544 – 424 424 1 272 10 424

Půjčka od Dalkia International SA 1 400 000 1 447 391 18 219 644 912 409 544 374 716 –

Půjčka od Dalkia International SA 2 600 000 2 615 093 2 615 093 – – – –

Závazky z obchodního styku a ostatní

závazky

2 237 947 2 248 775 2 078 251 3 551 2 048 6 143 158 782

Celkem 6 247 947 6 323 803 4 711 563 648 887 412 016 382 131 169 206

Dle smlouvy byl úvěr od Dalkia International SA ve výši 2 600 mil. Kč splatný nejpozději do 30. září 2014. Společnost tento úvěr splatila k 5. lednu 2010.

Měnové riziko

Pro zajištění nákupů a prodejů elektřiny v EUR byly uzavřeny forwardové kontrakty s mateřskou společností Dalkia International SA na nákup a prodej EUR (viz bod 5).

Úrokové riziko

Skupina vykazuje k datu závěrky následující úročené finanční nástroje:

Finanční nástroje s fixní úrokovou sazbou

Zůstatek k 31. prosinci v tis. Kč 2009 2008

Finanční závazky (10 000) (10 000)

118 Dalkia Česká republika 2009


Finanční nástroje s pohyblivou úrokovou sazbou

Zůstatek k 31. prosinci (v tis. Kč) 2009 2008

Finanční závazky (4 014 351) (1 497 974)

Analýza citlivosti finančních nástrojů s pevnou úrokovou sazbou

Skupina neúčtuje o finančních nástrojích s pevnou úrokovou sazbou a jejich reálné hodnotě prostřednictvím výkazu zisků a ztrát. Skupina neuzavřela úrokové swapy jako zajišťovací nástroje.

Analýza citlivosti finančních nástrojů s pohyblivou úrokovou sazbou

Změna o 100 bazických bodů v úrokové sazbě by zvýšila, respektive snížila zisk o níže uvedené částky.

v tis. Kč

31. prosinec 2008

Zvýšení o 100 b.b.

Snížení o 100 b.b.

Finanční nástroje s pohyblivou úrokovou sazbou (8 126) 8 126

Citlivost na peněžní tok (8 126) 8 126

31. prosinec 2009

Finanční nástroje s pohyblivou úrokovou sazbou (17 806) 17 806

Citlivost na peněžní tok (17 806) 17 806

Pozn.: b.b. – bazický bod

Efektivní úroková sazba a analýza přecenění

V tabulce jsou uvedeny efektivní úrokové sazby finančních aktiv a finančních závazků nesoucích úrok k rozvahovému dni a období, ve kterých jsou přeceněny.

v tis. Kč

Průměrná úroková

sazba 2008 (%)

Výše závazku

k 31. prosinci 2008

Příští změna

úrokové sazby

Datum

splatnosti

Dluhopisy 4,240 10 000 Fixní sazba 11/2015

Úvěr od Dalkia International SA 4,486 1 400 000 1/2009 6/2012

Celkem 1 410 000 – 1/2010

119


3. Finanční část / 3.5. Příloha ke konsolidované účetní závěrce /

v tis. Kč

Průměrná úroková

sazba 2009 (%)

Výše závazku

k 31. prosinci 2009

Příští změna

úrokové sazby

Datum

splatnosti

Dluhopisy 4,240 10 000 Fixní sazba 11/2015

Úvěr od Dalkia International SA 2,756 1 400 000 5/2010 6/2012

Úvěr od Dalkia International SA 3,870 2 600 000 – 1/2010

Celkem 4 010 000

Dle smlouvy byl úvěr od Dalkia International SA ve výši 2 600 mil. Kč splatný nejpozději do 30. září 2014. Společnost tento úvěr splatila k 5. lednu 2010.

Reálné hodnoty

v tis. Kč Bod Zůstatková hodnota 2009 Reálná hodnota 2009 Zůstatková hodnota 2008 Reálná hodnota 2008

2009 2009 2008 2008

Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky 19 1 464 497 1 464 497 1 473 558 1 473 558

Daňové pohledávky 18 – – 12 777 12 777

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 20 3 321 129 3 321 129 392 727 392 727

Dluhopisy 22 (10 000) (10 000) (10 000) (10 000)

Úvěr od Dalkia International SA 22 (4 000 000) (4 000 000) (1 400 000) (1 400 000)

Nezaplacené úroky z úvěru od Dalkia International SA 22 (14 351) (14 351) – –

Cash pool s Dalkia International SA – závazek 22 – – (97 974) (97 974)

Obchodní, daňové a ostatní závazky 25, 12 (2 237 947) (2 237 947) (2 294 707) (2 294 707)

Celkem (1 476 672) (1 476 672) (1 923 619) (1 923 619)

Pozn.: Výše uvedená data neobsahují údaje o derivátech

Způsob výpočtu reálných hodnot je uveden v bodě 4.

Úrokové sazby použité pro výpočet reálných hodnot

Úrokové sazby použité pro diskontaci peněžních toků, kde je to možné, vychází z úrokové sazby vládních dluhopisů k rozvahovému dni pro výpočet hodnoty derivátů a úrokové míry

pro dluhopisy a jsou následující:

v tis. Kč 2009 2008

Deriváty 2,50 % 2,50 %

Dluhopisy 4,24 % 4,24 %

120 Dalkia Česká republika 2009


27. Operativní leasing

Skupina má uzavřenu smlouvu na operativní leasing s městem Krnov do roku 2026, se společností Setuza do roku 2026, s Tepelným hospodářstvím města Ústí nad Labem do roku 2020,

s městem Mariánské Lázně do roku 2024 a na tepelné hospodářství města Nový Jičín do roku 2017. Nájemné je splatné v níže uvedených časových horizontech.

v tis. Kč Celkem Do 1 roku Během 1–5 let Nad 5 let

Nájemné – město Nový Jičín 154 512 19 314 77 256 57 942

Nájemné – město Krnov 47 827 3 550 13 166 31 111

Nájemné – Setuza 36 720 2 160 8 640 25 920

Nájemné – parní potrubí v Ústí nad Labem 19 603 1 782 7 128 10 693

Nájemné – město Olomouc 37 902 4 486 17 322 16 094

Nájemné – město Mariánské Lázně 21 787 1 453 5 810 14 524

Celkem 318 351 32 745 129 322 156 284

28. Spřízněné osoby

Transakce se spřízněnými osobami

Skupina je ovládaná nadnárodní společností Dalkia International SA a konečným vlastníkem Veolia Environnement SA.

Transakce s vedením skupiny

Vedení společností skupiny ani jejich přímí rodinní příslušníci nevlastní žádná hlasovací práva společností ve skupině.

Osobní náklady vedoucích pracovníků

Vedle platů poskytuje skupina vedoucím pracovníkům osobní automobily a mobilní telefony ke služebním a soukromým účelům.

v tis. Kč 2009 2008

Odměna zaměstnancům 77 381 77 744

Dlouhodobá plnění 8 215 4 610

Odměna zaměstnancům celkem 85 596 82 354

121


3. Finanční část / 3.5. Příloha ke konsolidované účetní závěrce /

29. Podniky ve skupině

Obraty nákupů a prodejů společností ve skupině

Běžné transakce mezi skupinou a její mateřskou společností

Prodejní transakce:

• Technické audity jménem Dalkia International

• Přefakturování nákladů souvisejících s pobytem zahraničních pracovníků na území České republiky

• Transakce s emisními povolenkami

Nákupní transakce:

• Poradenské služby poskytnuté skupině

• Fakturování nákladů na platy zahraničních pracovníků skupiny

v tis. Kč

2009 2008

Nákupy Prodeje Nákupy Prodeje

Veetra 463 240 016 519 700 410 379

Dalkia International SA 150 910 23 052 136 695 19 635

Dalkia France 1 979 – 4 965 –

SPID 2 – 9 927 – –

Celkem 153 352 272 995 661 360 430 014

Společnost obdržela úvěr od Dalkia International SA a rovněž je s touto společností zapojena do cash poolu (viz bod 20, 22).

122 Dalkia Česká republika 2009


30. Kapitálové závazky

Skupina uzavírá smlouvy na pronájem a provozování topných systémů ve školách, nemocnicích, rezidenčních budovách, obecních a průmyslových objektech. V souladu s těmito leasingovými

smlouvami má skupina závazek poskytnout financování na modernizaci těchto pronajatých aktiv.

31. Následné události

Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným jiným událostem, které by měly vliv na účetní závěrku roku 2009 a které by v ní měly být zohledněny.

V lednu 2010 podepsala Dalkia Česká republika, a.s. se společností New World Resources N.V. kupní smlouvu, kterou získala stoprocentní podíl ve společnosti NWR Energy, a.s. a v jejích

dceřiných firmách. Prodej je podmíněn splněním několika odkládacích podmínek a jeho dokončení se předpokládá v roce 2010.

123


124 Dalkia Česká republika 2009

4. Zpráva o vztazích


125


Zpráva o vztazích

mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou

a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby)

zpracovaná

podle ust. odst. 9 § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,

představenstvem společnosti Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74, IČ: 451 93 410,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318.

I. Preambule

Zpráva je zpracována představenstvem společnosti v souladu

s ust. odst. 9 § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

v platném znění (ObZ), při dodržení ust. § 194 odst. 5

první věta tohoto zákona.

II. Určení a charakteristika propojených osob

Schéma ovládacích vztahů

VEOLIA ENVIRONNEMENT

Zpráva byla projednána na jednání představenstva dne

15. 3. 2010.

Zpráva byla předána k přezkoumání dozorčí radě společnosti

v souladu s ust. odst. 10 § 66a ObZ a s jejím stanoviskem

bude seznámena valná hromada společnosti, rozhodující

o schválení řádné účetní závěrky, o rozdělení zisku nebo

o úhradě ztráty a o stanovení tantiém.

100 %

66 %

76 %

DALKIA

DALKIA INTERNATIONAL

Správnost údajů uvedených ve zprávě byla předána k ověření

auditoru KPMG Česká republika Audit, s.r.o. podle ust.

odst. 11 § 66a ObZ.

Zpráva je zpracována za účetní období roku 2009.

SPID 2

88 % 10 % 100 % 100 % 100 %

Dalkia Česká republika, a.s. JVCD, a.s. Dalkia s.r.o. Dalkia Projekt s.r.o.

126 Dalkia Česká republika 2009


Ovládaná společnost

Obchodní firma: Dalkia Česká republika, a.s.

Sídlo: Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74

Spisová značka: oddíl B, vložka 318 obchodního rejstříku

Krajského soudu v Ostravě

Identifikační číslo: 451 93 410

Právní forma: Akciová společnost

Dále jen Dalkia Česká republika, popř. ovládaná společnost

nebo jen DČR.

Ovládající společnosti a osoby ovládající ovládající

společnosti

Obchodní firma: SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET

D´INVESTISSEMENTS DIVERSIFIES 2

(zkratka: SPID 2)

Sídlo:

33 RONDE 92800 PUTEAUX PARIS

LA DEFENSE

Identifikační číslo: 399 345 206 R.C.S. NANTERRE

(1998 B 00471)

Právní forma: AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Dále jen SPID 2.

Obchodní firma: DALKIA INTERNATIONAL

Sídlo:

37 Avenue du Maréchal De Lattre

De Tassigny, 59350 SAINT ANDRE

LEZ LILLE

Identifikační číslo: 433 539 566 RCS LILLE (2000B01375)

Právní forma: Akciová společnost se správní radou

Dále jen Dalkia International.

Obchodní firma:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Právní forma:

Dále jen DALKIA.

DALKIA

37 avenue du Maréchal de Lattre

de Tassigny, 59350 SAINT ANDRE

LEZ LILLE

403 211 295 RCS. LILLE (1997B01362)

akciová společnost zjednodušená

Obchodní firma: VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE

Sídlo:

36/38 AV KLEBER, 75016 PARIS

Identifikační číslo: 403 210 032 R.C.S. PARIS (1995 B

16223)

Právní forma: AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Dále jen VEOLIA ENVIRONNEMENT.

Jiné osoby ovládané ovládající společností

Obchodní firma: Dalkia Projekt s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Národní třída 17

Identifikační číslo: 629 06 747

Spisová značka oddíl C, vložka 34450 obchodního

rejstříku u Městského soudu v Praze

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Dále jen Dalkia Projekt.

Obchodní firma: Dalkia s.r.o.

Sídlo: Praha 2, Americká č.p. 415

Identifikační číslo: 257 06 969

Spisová značka: oddíl C, vložka 62955 obchodního

rejstříku u Městského soudu v Praze

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Dále jen Dalkia s.r.o.

Obchodní firma: JVCD, a.s.

Sídlo: Praha 2, Americká 36/415, PSČ: 120 00

Identifikační číslo: 601 93 204

Spisová značka: oddíl B, vložka 2321 obchodního

rejstříku u Městského soudu v Praze

Právní forma: Akciová společnost

Dále jen JVCD.

127


4. Zpráva o vztazích /

III. Popis uzavřených a plněných smluv, jiných

právních úkonů a opatření přijatých či

uskutečněných ovládanou osobou v zájmu

nebo na popud propojených osob, přehled

protiplnění a prohlášení o újmě

A. Vztahy k ovládajícím společnostem a k osobám ovládajícím

ovládající společnosti

A1. Společnost SPID 2

Nebyly uzavřeny či plněny žádné smluvní vztahy, činěny

žádné právní úkony a opatření k této společnosti a nedošlo

k žádnému plnění či protiplnění mezi ovládanou a ovládající

společností. Byly provedeny refakturace za zprostředkované

služby (náklady SCP), provedené refakturace odpovídaly

skutečným zprostředkovaným výdajům.

Společnosti DČR nevznikla tímto vztahem žádná újma.

A2. Společnost Dalkia International

1. Smluvní vztahy

Mezi společností Dalkia International a společností Dalkia

Česká republika je uzavřena Smlouva o poskytování služeb,

Smlouva o poskytnutí pracovníků a Smlouva o poskytnutí

SW, a to za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé.

Byla provedena refakturace nákladů zahraničních pracovníků,

za zprostředkované služby a pojištění zaměstnanců.

Mezi společnostmi Dalkia International a Dalkia Česká

republika je uzavřena smlouva o nakládání s finančními

prostředky v rámci skupiny, a to za podmínek v obchodním

styku obvyklých.

2. Jiné právní úkony a opatření

K jiným právním úkonům a opatřením mezi společností

Dalkia International a ovládanou společností nedošlo.

3. Protiplnění a prohlášení o újmě

Protiplnění bylo prováděno ve výši, termínech a způsobem

v té době a na tom místě v obchodním styku obvyklém;

provedené refakturace odpovídaly zprostředkovaným skutečným

výdajům.

Společnosti Dalkia Česká republika nevznikla tímto vztahem

žádná újma.

A3. Společnost DALKIA

Nebyly uskutečněny žádné smluvní vztahy, činěny žádné

právní úkony a opatření ve vztahu k společnosti Dalkia

Česká republika a nedošlo k žádnému plnění či protiplnění.

Společnosti Dalkia Česká republika nevznikla tímto vztahem

žádná újma.

A4. Společnost VEOLIA ENVIRONNEMENT

Nebyly uskutečněny žádné smluvní vztahy, činěny žádné

právní úkony a opatření ve vztahu k společnosti Dalkia

Česká republika a nedošlo k žádnému plnění či protiplnění.

Byla provedena refakturace nákladů za zprostředkované

služby (cestovní náklady), provedené refakturace odpovídaly

skutečným zprostředkovaným výdajům.

Společnosti Dalkia Česká republika nevznikla tímto vztahem

žádná újma.

B. Vztahy k ostatním osobám ovládaným ovládající

společností

B1. Společnost Dalkia s.r.o.

1. Smluvní vztahy

Mezi společností Dalkia s.r.o. a společností Dalkia Česká

republika je uzavřena Smlouva o poskytování služeb, a to

za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé, plnění

nebylo realizováno.

Žádné další smluvní vztahy mezi společností Dalkia s.r.o.

a společností Dalkia Česká republika nebyly uzavřeny nebo

realizovány.

2. Jiné právní úkony a opatření

K jiným právním úkonům a opatřením mezi těmito společnostmi

nedošlo.

3. Protiplnění a prohlášení o újmě

Společnosti Dalkia Česká republika nevznikla tímto vztahem

žádná újma.

B2. Společnost Dalkia Projekt

Nebyly uskutečněny žádné smluvní vztahy, činěny žádné

právní úkony a opatření ve vztahu k společnosti Dalkia Česká

republika a nedošlo k žádnému plnění či protiplnění.

Společnosti Dalkia Česká republika nevznikla tímto vztahem

žádná újma.

128 Dalkia Česká republika 2009


IV. Závěr

B3. Společnost JVCD

1. Smluvní vztahy

Mezi společností Dalkia Česká republika a společností JVCD

je uzavřena Smlouva o poskytování služeb, a to za podmínek

a za ceny v obchodním styku obvyklé, plnění nebylo

realizováno.

Žádné další smluvní vztahy mezi společností JVCD a společností

Dalkia Česká republika nebyly uzavřeny nebo realizovány.

2. Jiné právní úkony a opatření

K jiným právním úkonům a opatřením mezi těmito společnostmi

nedošlo.

Na základě informací představenstva a jeho jednotlivých

členů a z výše uváděných údajů představenstvo konstatuje,

že v rozhodném období nevznikla ovládané společnosti

újma ze vztahů s ovládající osobou nebo ze vztahů mezi

propojenými osobami. Představenstvo dále konstatuje,

že zpráva je úplná a že zveřejnění dalších informací, zejména

pokud se týká rozšíření rozsahu nebo hloubky údajů,

podléhá režimu obchodního tajemství dle § 17 ObZ, resp.

mlčenlivosti dle § 194 ObZ.

V Ostravě dne 15. března 2010

3. Protiplnění a prohlášení o újmě

Společnosti Dalkia Česká republika nevznikla tímto vztahem

žádná újma.

Ing. Zdeněk Duba

předseda představenstva

Laurent Barrieux

místopředseda představenstva

129


130 Dalkia Česká republika 2009

5. Zpráva auditora


131


5. Zpráva auditora /

132 Dalkia Česká republika 2009


Tato výroční zpráva byla realizována Útvarem pro komunikaci společnosti Dalkia Česká republika.

Maketa: Dalkia, Veolia Environnement.

Fotografie pořízené v České republice: archiv skupiny Dalkia v České republice, Christophe Majani d´Inguimbert.

Koncepce, kreativa a realizace výroční zprávy: útvar pro komunikaci společnosti Dalkia Česká republika ve spolupráci s Agenturou API.


Dalkia Česká republika, a.s.

28. října 3123/152

709 74 Ostrava

Tel.: +420 596 609 111

Fax: +420 596 609 300

E-mail: info@dalkia.cz

www.dalkia.cz

More magazines by this user
Similar magazines