Powiatowe ABC - czerwiec 2011 - Powiat Radziejowski

radziejow.pl

Powiatowe ABC - czerwiec 2011 - Powiat Radziejowski

Rozmaitości

Dzień Matki

Uśmiech i kwiatek dla mamy

„Dziś Mamo w Twoje ręce

składam serce w podzięce,

za Twą miłość, Twoje znoje

i za wszystkie trudy Twoje”

Spotkanie z okazji Dnia Matki, odbyło

się 25 maja w Środowiskowym

Domu Samopomocy w Radziejowie.

Uczestnicy włożyli dużo wysiłku, aby

uświetnić tę uroczystość. Pracownia

kulinarna przygotowała słodki poczęstunek,

pracownia informatyczna

wykonała prezentację multimedialną

ze zdjęć podopiecznych, pracownia

artystyczna z kolei zajęła się przygotowaniem

wierszy i życzeń dla mam.

Pozostałe pracownie zadbały o przygotowanie

stołów i wystrój sali, w której

miało miejsce spotkanie.

Cała uroczystość przebiegała

w podniosłym nastroju. Nie jednej

mamie łza spłynęła po policzku.

Wiersze czytane przez podopiecznych,

zdjęcia z których promieniały

ich uśmiechy oraz słowa piosenek

pobudziły zaproszonych gości do refleksji.

Na pożegnanie każda z mam

otrzymała płytę z prezentacją, którą

mogły w dniu swojego święta obejrzeć

ze swoimi pociechami. Nie zabrakło

również symbolicznego kwiatka.

Przynajmniej w ten sposób nasi

podopieczni mogli podziękować swoim

matkom za ich kochające, czułe

serce i cierpliwość, której w przypadku

niepełnosprawności dziecka najbardziej

potrzeba.

Tekst: Sylwia Morawska

Zdjęcia: Marcin Grzanka, Łukasz Połatyński

PUNKT POŚREDNICTWA PRACY

88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 58

tel. 54/285-21-09 (I piętro), e-mail: ppp.radziejow@ohp.pl

Szukasz pracy stałej lub krótkoterminowej

Zgłoś się do

PUNKTU POŚREDNICTWA PRACY

Pośrednik Pracy umożliwi Ci:

• udział w targach i giełdach pracy

• zdobycie informacji o lokalnym rynku pracy

• uzyskanie oferty pracy krótkoterminowej lub stałej

Zapraszamy

• młodzież bezrobotną i poszukującą pracy stałej oraz krótkoterminowej

(np. wakacyjnej)

• młodzież powyżej 15 roku życia uczącą się, studentów

• pracodawów dysponujących wolnymi miejscami pracy

Każda usługa jest bezpłatna

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY

88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 58

tel. 54/285-41-71 (I piętro), e-mail: mck.radziejow@ohp.pl

Nie wiesz, jaki wybrać zawód Nie wiesz, jak szukać pracy

Zgłoś się do

MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM KARIERY

Doradca Zawodowy pomoże Ci:

• określić Twoje predyspozycje zawodowe

• wybrać kierunek dalszego kształcenia

• wybrać zawód

• poznać kierunki i możliwości przekwalifikowania

Zapraszamy

• młodzież uczącąsię i bezrobotną

• osoby nieaktywne zawodowo

• osoby w wieku 15-25 lat

• osoby pragnące stworzyć Indywidualny Plan Działania

Każda usługa jest bezpłatna

Projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Informacje

1

Radni powiatu obradują

26 maja 2011 r. o godz. 10.00 odbyła się VIII sesja Rady

Powiatu IV kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Radziejowie.

Porządek obrad

• Sprawy organizacyjne:

– otwarcie posiedzenia i powitanie,

– ustalenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

• Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.

• Zapytania i uwagi.

• Ocena sytuacji w rolnictwie – wykorzystanie środków UE.

• Dyskusja.

• Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony

Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.

• Dyskusja.

• Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony

Roślin i Nasiennictwa z działalności na terenie powiatu.

• Dyskusja.

• Przyjęcie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii

z działalności Inspekcji na terenie powiatu.

• Dyskusja.

• Przyjęcie informacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

z działalności na terenie powiatu.

• Dyskusja.

• Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska

z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Radziejowskiego.

• Dyskusja.

• Przerwa.

• Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego

na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami

prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na

podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego

w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do

innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach

wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe

obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego”,

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010

rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Radziejowie,

c) zmian w budżecie powiatu na 2011 rok,

d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego

na lata 2011-2025.

• Interpelacje i zapytania radnych.

• Wolne wnioski.

• Zakończenie sesji.

Tekst: Biuro Rady Powiatu

30 maja 2011 r. w Radziejowie podpisano

umowę z wykonawcą termomodernizacji budynku

Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki

58 w Radziejowie. Zakres robót przewidzianych

w projekcie obejmuje:

• prace przygotowawcze związane z opracowaniem

niezbędnej dokumentacji projektowej,

• właściwe prace termomodernizacyjne polegające

m.in. na ociepleniu ścian, malowaniu

elewacji oraz wykonaniu nowych obróbek

blacharskich,

• nadzór inwestorski nad całym przedsięwzięciem

(umowa z Inspektorem została zawarta

w dniu 31 maja 2011 r.),

• promocja projektu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji jest konieczna

ze względu na nadmierne straty ciepła,

powstające w wyniku bieżącego użytkowania

obiektu. Zły stan techniczny budynku oraz jego

niewystarczająca izolacja termiczna sprawiają,

iż pomimo właściwej sprawności systemu

grzewczego nie było możliwe zapewnienie odpowiednich

warunków termicznych w poszczególnych

pomieszczeniach.

Wszystkie prace termomodernizacyjne zostaną

przeprowadzone w 2011r.

Tekst: Edyta Brzezińska-Jaskólska

Foto: Ewelina Jaworska


2 Informacje

Po wielu staraniach w Zespole Szkół Mechanicznych im.

Józefa Piłsudskiego w Radziejowie ruszą prace związane

z pracownią spawalnictwa. Inwestycja polega na zakupie nowoczesnego

sprzętu i modernizacji dotychczasowej bazy. Nowa

spawalnia będzie posiadać sześć stanowisk do spawania metodami:

135, 138, 131, 141 i 111, zostanie wyposażona w dwa

stanowiska do spawania metodą „311” oraz lutowania twardego

i miękkiego.

Przewidujemy 4 stanowiska do cięcia termicznego, w tym:

dwa stanowiska do cięcia plazmą i dwa stanowiska do cięcia

tlenem. Stanowiska spawalnicze zgodnie z obowiązującymi

Udało się!

przepisami bhp zostaną wyposażone w filtrowentylację. Właściwe

prace inwestycyjne polegać będą na kapitalnym remoncie

dotychczasowej pracowni, m.in.: wymianie stolarki okiennej, remoncie

posadzki, ścian, instalacji.

Istotnymi punktami inwestycji są: zakup nowoczesnego ww.

sprzętu, informacja oraz promocja projektu.

Zgodnie z harmonogramem realizacja prac inwestycyjnych

nastąpi w lipcu 2011r. O postępach prac będziemy informować

na bieżąco.

Tekst: Jolanta Szyper

Dni Drzwi Otwartych w Radziejowie

1 i 2 czerwca 2011 w Młodzieżowym Centrum Kariery oraz

Punkcie Pośrednictwa Pracy w Radziejowie zorganizowano dni

Otwartych Drzwi. Przedsięwzięcie było skierowane dla osób

uczących się oraz poszukujących pracy z powiatu radziejowskiego,

którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z ofertą

przygotowana przez radziejowskie jednostki działające w strukturach

Ochotniczych Hufców Pracy.

Otwarcia „Drzwi” dokonała Aleksandra Seifert – doradca zawodowy

Młodzieżowego Centrum Kariery w Radziejowie, która

po oficjalnym przywitaniu przybyłych gości przybliżyła i zapoznała

wszystkich z celem projektu „OHP jako realizator usług

rynku pracy”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Następnie pośrednik Punktu Pośrednictwa Pracy w Radziejowie

– Aneta Morawska, przybliżyła możliwość podjęcia pracy

tymczasowej za pośrednictwem PPP oraz przedstawiła aktual-

ne oferty pracy na powiat radziejowski. Dodatkową atrakcją dla

przybyłej w tych dniach młodzieży, była możliwość skorzystania

z profesjonalnych usług sprzedaży bezpośredniej oraz wizażu.

Uczestnicy mogli m.in. zobaczyć oraz wypróbować urządzenie

do mierzenia stopnia nawilżenia cery oraz zapoznać się ze specyfiką

pracy na stanowisku sprzedaży bezpośredniej. Wszystko

to możliwe było do przedstawienia dzięki pani Teresie Wiśniewskiej

– przedstawicielce firmy ORIFLAME, która zasponsorowała

również nagrody dla zwycięzców przeprowadzanych w tych

dniach konkursów.

Podczas Drzwi Otwartych przybyła młodzież oraz osoby poszukujące

pracy mogły również skorzystać z komputerów z dostępem

do Internetu, w celu wyszukania ofert pracy lub określenia

predyspozycji zawodowych.

Tekst: Aleksandra Seifert – doradca zawodowy MCK Radziejów

Astrobaza otwarta

17 czerwca o godz.

19.00 na dziedzińcu Liceum

Władysława Łokietka

w Radziejowie

odbyło się uroczyste

otwarcie ASTROBAZY

KOPERNIK połączone

z rozstrzygnięciem XVIII

Ogólnopolskiego Festiwalu

Piosenki Francuskiej

oraz ogłoszeniem

wyników Międzynarodowego

Konkursu Fotograficznego „Inspiracje Słońcem”.

Radziejowskie obserwatorium astronomiczne jest efektem

koordynowanego przez Urząd Marszałkowski projektu budowy

czternastu tego typu obiektów. Na uroczystość odsłonięcia

przybyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z wicemarszałkiem

Dariuszem Kurzawą. Kujawsko-Pomorskie Kuratorium

Oświaty reprezentowane było przez Kurator Annę Łukaszewską,

Dyrektora Delegatury we Włocławku – Małgorzatę Ćwikowską,

wizytatora Teresę Więczkowską oraz wizytatora Czesława

Stawikowskiego. Ambasadę Francuską w Warszawie reprezentował

Attache Pascal Schaler. Gościliśmy także władze powiatu

radziejowskiego, władze miasta oraz gmin powiatu.

Uroczystego odsłonięcia dokonali Dariusz Kurzawa, Anna

Łukaszewska, Sławomir Kopyść- członek Zarządu Województwa

oraz Marian Zieliński – starosta radziejowski.

Tekst: ZSiP Radziejów

Foto: Ewelina Jaworska


Informacje

3

Samodzielny

Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej

w Radziejowie

ul. Szpitalna 3 informuje,

że zakończył

realizację Projektu

pn. „Termomodernizacja

budynków

szpitalnych” współfinansowanego

z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie

środowiska Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie

ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

2007-2013.

Całkowita wartość inwestycji: 1 567 918,39 zł, w tym:

1) Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego:

1 152 414,86 zł.

2) Wkład własny: 415 503,53 zł.

Projekt realizowany był od kwietnia 2007 roku do marca

2011 roku, a od kwietnia 2007 roku do kwietnia 2010

roku prowadzone były prace przygotowawcze, obejmu-

Szpital ocieplony

Piłka w grze

jące wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji

projektowej a od kwietnia 2010 roku do marca 2011 roku

przeprowadzono termomodernizację.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu wykonano

termomodernizację 10 obiektów szpitalnych obejmujących

budynki:

1) A – szpital.

2) B – szpital.

3) C – szpital.

4) D – szpital.

5) F – kuchnia pralnia.

6) G – stacja trafo – warsztat.

7) I – tlenownia.

8) J – magazyn odpadów.

9) L – prosektorium.

10) Ł – łącznik.

Termomodernizacja polegała na dociepleniu i elewacji

ścian, wymianie obróbek blacharskich, wymianie rynien,

dociepleniu dachów i wykonaniu pokryć dachowych.

Wskutek termomodernizacji obniżone zostaną koszty

ogrzewania, uzyskano nową estetykę obiektów, poprawiony

został komfort leczenia pacjentów i pracy pracowników.

Tekst i foto: nadesłane

17 maja 2011 r. w Radziejowie odbył się X Kujawsko-

-Pomorski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych.

Organizatorem zawodów był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

W Turnieju wzięło udział 10 drużyn

z 5 sekcji Olimpiad Specjalnych. Na Stadionie Miejskim

ujrzeliśmy zawodników z Bydgoszczy, Chełmna, Grudziądza,

Lipna, Mgoszczy i Radziejowa. Drużyny rywalizowały

w trzech grupach.

W grupie drużyn żeńskich Olimpiad Specjalnych I miejsce

zajęła drużyna gospodarzy Turnieju DWÓJKA Radziejów,

II miejsce – drużyna OLIMPIJCZYK Chełmno,

a III miejsce – OLIMPIJCZYK Mgoszcz.

W grupie drużyn męskich Olimpiad Specjalnych

I miejsce zajęła drużyna TACY SAMI Bydgoszcz, II miejsce

– DWÓJKA Radziejów, III miejsce – OLIMPIJCZYK

Chełmno, IV miejsce -GRUD Grudziądz i V miejsce – PU-

CHATKI Lipno.

W grupie drużyn zunifikowanych I miejsce zajęła drużyna

TACY SAMI Bydgoszcz a II miejsce – OLIMPIJ-

CZYK Chełmno.

Tekst/Foto: nadesłane

Na boisku pełna mobilizacja

Prawdziwa strażacka grochówka


4 Kultura i edukacja

Młodzież wie, jak żyć bezpiecznie

Uznając krzewienie wiedzy o ochronie ludności za ważny

element wychowania młodzieży, w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Radziejowie 12 maja 2011r. odbył się konkurs pod

nazwą ,,Bezpieczne życie 2011”, skierowany do uczniów szkół

ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.

Wzięli w nim udział: Kinga Wiśniewska i Erwin Wojtczak

z Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie, Malwina Malec

i Natalia Rosińska z Zespołu Szkół RCKU w Przemystce oraz

Mirosław Kowalski i Klaudia Waszak z Zespołu Szkół Mechanicznych

w Radziejowie.

Po sprawdzeniu prac pisemnych i zadań praktycznych komisja

konkursowa, pod przewodnictwem Jarosława Stokwisza

z KP PSP w Radziejowie wyłoniła dwóch uczniów z największą

ilością punktów (jednocześnie reprezentanci powiatu radziejowskiego

w konkursie wojewódzkim).

Są to: Mirosław Kowalski – I miejsce, Malwina Malec – II

miejsce. Pozostali uczniowie zajęli odpowiednio miejsca:

Natalia Rosińska – III miejsce, Klaudia Waszak – IV miejsce,

Erwin Wojtczak – V miejsce, Kinga Wiśniewska – VI

miejsce.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy

oraz nagrody rzeczowe z rąk Wojciecha Kotarskiego, Sekretarza

Powiatu.

Tekst/Foto: Jadwiga Marcinkowska

Mirosław Kowalski – I miejsce

Malwina Malec – II miejsce

Uczestnicy z komisją konkursową

„Moja mała Ojczyzna – Ziemia Radziejowska”

Konkurs dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Komisja w składzie: Agnieszka Zawidzka,

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu

Radziejowskiego” – przewodnicząca,

Aurelia Bartczak – nauczyciel Zespołu Szkół

Mechanicznych, Wanda Wiatrowska – nauczyciel

polonista, Stowarzyszenie Rozwoju

Powiatu Radziejowskiego, Zbigniew Zasada

– wiceprezes SRPR, dokumentacja fotograficzna 01.06.2011r.

rozstrzygnęła konkurs pt. „Moja mała Ojczyzna – Ziemia Radziejowska”.

Spośród 29 prac pisemnych i 9 prezentacji multimedialnych

wybrano łącznie 9 prac.

W trakcie dyskusji przyznano autorom prac następujące

miejsca:

• I. miejsce: Anna Szczerbiak – ZSRCKU Przemystka za pracę

Bronisław,

• II. miejsce: Dominika Paliwoda – SP Płowce za wiersz Skibin,

• III. miejsce: Beata Bogdańska – SP Dobre za pracę Historia

Szkoły,

• III. miejsce: Julia Włodarska – SP Piotrków Kujawski za pracę

Legenda o Rogalinie.

Prezentacje multimedialne:

• I. miejsce: Katarzyna Woźniak – PG Witowo za pracę Niegibalice.

• Wyróżnienie – praca zbiorowa – ZSM Radziejów za przypomnienie

dawno zapomnianego zwyczaju – Dywany z Piasku.

Komisja serdecznie dziękuje za udział w konkursie, wyraża

swoje zadowolenie z poziomu nadesłanych prac, jednocześnie

wierzy, że zaangażowanie uczniów w opracowanie tematu pogłębiło

ich wiedzę na temat naszej małej Ojczyzny – Ziemi Radziejowskiej.

Tekst: Alicja Górczyńska

Foto: Zbigniew Zasada

Wyróżnieni i nagrodzeni

..., którą kiełbaskę wybierasz

Piknik w gospodarstwie agroturystycznym

Janusza Lewandowskiego w Połajewie


Wieści gminne z Bytonia

5

Nasi najlepsi

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań. Możemy pochwalić

się licznymi sukcesami uczniów naszej szkoły na szczeblu

powiatowym i ogólnopolskim:

Powiatowy Konkurs Recytatorski – A. Lewandowski kl. Oa

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Mam prawo do życia w rodzinie”

– M. Olejniczak 0a – III m.

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zdrowie w kolorach tęczy” –

W. Kalafus Ib – wyróżnienie

• O. Kucharska Ib – I miejsce, J. Witczak Ib. – II miejsce,

K. Nowicka IIa – III miejsce,

• L. Czyżewski IIa – wyróż., D. Kostecka IIIa – wyróż.

• XI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny – N. Wojewoda IIIb

– II miejsce, Sz. Kubiak IIa – III miejsce

• Międzyszkolny konkurs matematyczny „Matematyka uczy

i bawi” – Sz. Kubiak IIIa – III miejsce, K. Nowicka IIa – III miejsce

• X Międzyszkolny Turniej Ortograficzny kl. II i III – K. Nowicka

IIa – wicemistrz ortografii, N. Wojewoda IIIb – wicemistrz ortografii

• Wojewódzki Konkurs Recytatorski – Karolina Szymborska

IVb – I miejsce

Powiatowy Konkurs Plasyczny. „Zdrowie w kolorach tęczy”

– M. Kręplewska IVa – I miejsce, A. Kręplewska VIa – wyróżnienie,

A. Kręplewska VIa – I miejsce

Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek duet – M. i A. Kręplewskie

– I miejsce

Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek zespół – A. Patyk,

J. Molenda, W. Piotrowska, C. Dobrzycki, P. Piechocki –

II miejsce

• XXX Kolorowy Mikrofon – M. i A. Kręplewski – wyróżnienie

• Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „AWANS 11” –

M. i A. Kręplewskie – I miejsce

Powiatowe zawody w biegach przełajowych indywidualnych

– W. Olejniczak – III miejsce

Powiatowe zawody w piłce siatkowej – drużyna chłopców –

I miejsce

Ponadto w konkursach ogólnopolskich z matematyki wyróżnienie

otrzymali:

• P. Szadkowska Vb i R. Molenda VIb, z przyrody A. Kubiak Va

oraz z historii, J. Gawroński IVb zdobył III miejsce.

W dniach 17.05-24.05.2011r. w bibliotece Szkoły Podstawowej

im. Marii Konopnickiej w Morzycach odbyła się wystawa

malarska – „RADOŚĆ, NADZIEJA, CIERPIENIE”. Autorem prac

jest Marek Marynowski. Wystawa przedstawiała 12 portretów

Papieża – Jana Pawła II z czasów pontyfikatu. Przyniosła naszej

społeczności szkolnej wiele niezapomnianych wrażeń.

Tekst/Foto: Marta Robakowska

Prace malarskie Marka Marynowskiego

Tydzień bibliotek

Łukasz Wierzbicki

Maj – jeden z najpiękniejszych miesięcy

w roku – uznany został miesiącem

książki.

W GBP w Bytoniu „Tydzień bibliotek”

zapoczątkowało spotkanie z Łukaszem

Wierzbickim, pisarzem, podróżnikiem

i miłośnikiem zwierząt. Na spotkanie

przybyli uczniowie Publicznego Gimnazjum

z wychowawcą. Autor swoją opowieścią

o Kazimierzu Nowaku i jego

wyprawie przez Czarny Ląd zaciekawił

młodzież.

W tym pięknym tygodniu naszą bibliotekę

odwiedziły również dzieci

z klas pierwszych wraz z wychowawczyniami.

Celem spotkania było „Pasowanie

na czytelnika”. Po uroczystym

przyrzeczeniu dzieci obejrzały występ

„Teatrzyku Trójka” pt. „W krainie zabawy”

i w doskonałych humorach opuściły

bibliotekę.

Majowy tydzień bibliotek zakończył

wieczór z malarstwem, muzyką i poezją.

Naszymi gośćmi byli: Alina Miętkiewicz

– malarka, Małgorzata Pietrzak

– poetka, Mirosław Niemczyk – muzyk

i Tomasz Cybulski – muzyk. Wystawę

prac Aliny Miętkiewicz można oglądać

w naszej bibliotece do końca czerwca.

Uważamy, że spotkania autorskie

z ciekawymi ludźmi, promują naszą

placówkę i przybliżają społeczeństwu

rolę i znaczenie czytelnictwa.

Tekst: Renata Szymborska

Fot.: Wioletta Wudarska


6 Wieści gminne z Dobrego

„Biblioteka zawsze po drodze,

nie mijam – wchodzę”

Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa,

bibliotek oraz bibliotekarzy, organizowana od 2006 roku

przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. „Biblioteka zawsze

po drodze, nie mijam – wchodzę” to hasło wiodące i towarzyszące

tegorocznym obchodom. Nasza placówka serdecznie zaprasza

wszystkich mieszkańców do odwiedzania biblioteki, korzystania

z jej zbiorów oraz szerokiej oferty kulturalno-edukacyjnej.

O Marii Skłodowskiej-Curie i noblistach opowiadała Wanda Wiatrowska

w Radziejowie. Uczestnikami spotkania była młodzież z Publicznego

Gimnazjum w Dobrem. 18 maja odbyło się spotkanie

autorskie z Wiesławem Drabikiem – autorem książek dla

dzieci, skierowane dla uczniów klas II i III z PSP w Dobrem.

W ramach majowych spotkań 23 maja biblioteka gościła także

panie bibliotekarki z MiGBP w Piotrkowie Kujawskim, które

przygotowały i przeprowadziły lekcję biblioteczną dla uczniów

klas V i VI z PSP w Dobrem pn. „Oskar Kolberg – Kujawy i nie

tylko…”. Tego samego dnia młodzież z V i VI klas PSP w Krzywosądzy

miała możliwość zapoznania się z życiem i działalnością

Marii Skłodowskiej- Curie. Uchwałą z dnia 03.12.2010 r.

Sejm RP ustanowił rok 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie,

oddając hołd Polce jako jednej z najwybitniejszych naukowców

naszych czasów, której przełomowe odkrycia przyczyniły się do

światowego rozwoju nauki. Prelekcja zorganizowana w bibliotece

z okazji setnej rocznicy przyznania II Nagrody Nobla w dziedzinie

chemii za odkrycie nowych pierwiastków – polonu i radu

wygłoszona została przez Wandę Wiatrowską. Spotkaniom odbywającym

się w naszej placówce towarzyszyła wystawa prac

plastycznych dzieci z PSP w Dobrem nt. „Mój ulubiony bohater

z książki”.

W ramach tegorocznej akcji Tygodnia Bibliotek w GBP w Dobrem

odbyło się wiele ciekawych spotkań, skierowanych głównie

dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dobre. Dnia 6 maja

przedszkolaki uczestniczyły w lekcji bibliotecznej pt. „Poznajemy

bibliotekę”, w trakcie której zaznajomiły się z pracą bibliotekarzy,

a także księgozbiorem placówki. Z kolei 9 maja panie

bibliotekarki zostały zaproszone do przedszkola na głośne czytanie

bajek. 12 maja odwiedziła nas grupa pięciolatków uczestnicząc

w lekcji bibliotecznej pt. „Jak zachować się w bibliotece”

oraz w głośnym czytaniu w ramach akcji „Cała polska czyta

dzieciom”. 13 maja grupa teatralna z PSP w Byczynie przygotowała

inscenizację pt. „Lubimy czytać” skierowaną dla dzieci

z klas I i IV PSP w Dobrem.

„Jan Heweliusz w 400-lecie urodzin czyli gwiazdy, piwo, polityka…”

to tytuł prelekcji, która odbyła się w naszej bibliotece

16 maja, a którą przeprowadził Krzysztof Wątrobicz z MiPBP

Majówka w Bronisławiu

22 maja uczniowie i wychowankowie Ośrodka Szkolno-

-Wychowawczego w Radziejowie, zamieszkujący gminę

Dobre, uczestniczyli z okazji „Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”

w Majówce w Bronisławiu. Uroczystość

zaszczyciły swą obecnością władze gminy Dobre.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Gminnego Koła Gospodyń

Wiejskich w Dobrem. Można było skosztować grochówki,

domowego chleba oraz kiełbaski z grilla i ogniska. Nie

zabrakło również słodkich wypieków przygotowanych przez

panie GKGW.

Policjanci z Komendy Powiatowej w Radziejowie zaprezentowali

umiejętności psa policyjnego. Dzieciaki mogły się

poczuć jako policjanci. Można było przymierzyć strój policyjny

oraz zapoznać się z samochodem policyjnym i strażackim

podstawionym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bronisławiu.

Niedzielne popołudnie minęło w sympatycznej atmosferze.

Tekst/Foto: nadesłane

Poznajemy bibliotekę

Tekst i foto: Elżbieta Loksztejn

Mariola Lewandowska


Wieści gminne z Osięcin

7

„Czas na zmiany”

3 czerwca 2011 roku wójt gminy

Osięciny Jerzy Izydorski w imieniu

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Osięcinach w ramach EFS

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój

i upowszechnianie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej podpisał

aneks do umowy ramowej na realizację

projektu systemowego na rok

2011.

Zgodnie z założeniami POKL realizacja

projektów będzie odbywać się

do 2013 roku. Obecnie realizowana

jest już IV edycja w/w projektu. Tegoroczny

budżet na realizację projektu

wynosi 167.212 zł, z czego kwota

149654,74 zł pochodzi z dofinansowania,

a 17557,26 zł jest wkładem własnym.

Kluczowym wyzwaniem projektu

systemowego „Czas na zmiany”

współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej w ramach EFS jest przeciwdziałanie

zjawisku wykluczenia

społecznego. Jest to zjawisko szczególnie

niepokojące w naszym kraju,

ponieważ ze względu na trudną sytuację

społeczno-ekonomiczną zagraża

wielu osobom i grupom, w tym m.in.

osobom długotrwale bezrobotnym

i niepełnosprawnym.

W 2011 roku w projekcie będzie

uczestniczyło 27 osób z gminy Osięciny.

Wszystkie te osoby korzystają ze

świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej

, są w wieku aktywności zawodowej

(15-64 lata). Wśród nich jest 23 osób

bezrobotnych, 1 nieaktywna zawodowo

i 3 osoby niepełnosprawne. Pod

kątem płci jest to 20 kobiet i 7 mężczyzn.

Wybrano te osoby, ponieważ

wymagają intensywnej aktywizacji.

Grupę docelową cechuje brak kwalifikacji

lub kwalifikacje niedostosowane

do obecnych potrzeb rynku pracy, niskie

poczucie własnej wartości, brak

chęci i motywacji do zmiany swojej

sytuacji życiowej. Wszyscy uczestnicy

projektu zamieszkują obszar wiejski.

Są to osoby w przedziale wiekowym

od 20 do 51 lat.

Głównym problemem uczestników

jest długotrwałe bezrobocie oraz niepełnosprawność,

które są przyczyną

powstawania ubóstwa. Bezrobocie to

prowadzi również do dezaktualizacji

doświadczeń i umiejętności zawodowych,

a w ostateczności do tego, że te

osoby są corocznymi klientami OPS.

Z uczestnikami projektu zostaną podpisane

kontrakty socjalne i umowy do

PAL-u. Przewiduje się szkolenia w zakresie:

• opiekun osób starszych, chorych,

niepełnosprawnych i dzieci;

• profesjonalny sprzedawca;

• florystyka;

• stylizacja paznokci i wizażu;

• technolog robót wykończeniowych

w budownictwie;

• brukarz;

• prawo jazdy kat. B i C.

Beneficjenci ostateczni zostaną

również objęci poradnictwem zawodowym

i wsparciem psychologicznym,

wezmą udział w wyjazdowym spotkaniu

integracyjnym oraz w spotkaniu

w celu poprawy własnego wizerunku

korzystając z usług fryzjersko-kosmetycznych.

Zadanie współfinansowane ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego.

Tekst: Krystyna Pawlak

Podczas trwającego w dniach 11-12

czerwca XIV Ogólnopolskiego Festiwalu

Amatorskich Orkiestr Dętych w Chełmnie

nasz region reprezentowała Orkiestra

Dęta OSP Osięciny wraz z grupą mażoretek.

Na chełmińskie święto muzyczne

przybyły orkiestry z całej Polski oraz gościnnie

dwie orkiestry z Czech STETI iLE-

Mażoretki wytańczyły nagrodę

TOVICE rywalizujące o nagrodę główną

„Orkiestra Roku Miasta Zakochanych”.

Zanim nasza orkiestra zaprezentowała

się na Koncercie Galowym wzięła udział

w uroczystej paradzie ulicami miasta. Orkiestra

pod kierownictwem Piotra Zielińskiego

otrzymała Puchar Starosty Powiatu

Chełmińskiego oraz nagrodę pieniężną

Taneczny sukces odniosła grupa mażoretek

Orkiestry Dętej OSP z Osięcin,

która otrzymała główną nagrodę – Puchar

Redaktora Naczelnego Gazety Pomorskiej

za kształt estetyczny występów

podczas XIV Ogólnopolskiego Festiwalu

Amatorskich Orkiestr Dętych w Chełmnie.

Zwycięstwo w tak prestiżowej imprezie,

w tak doborowej obsadzie to bez

wątpienia wielki sukces.

Wiarę w taneczny sukces całego zespołu

zaszczepił Jerzy Ferchow trener

tancerek. Doskonały kontakt z młodzieżą,

jasny i zrozumiały sposób przekazywania

wiedzy, bardzo dobra organizacja zajęć,

a przede wszystkim duża cierpliwość

spowodowała, że grupa mażoretek osiągnęła

znakomity wynik.

I choć nie wszyscy byli świadomi potencjału

tanecznego naszego zespołu, to

razem z dyrektorem Gminnego Ośrodka

Kultury Piotrem Zielińskim udowodnili,

że sukcesu nie można kupić, można go

zbudować.

Tekst/Foto: Tomasz Zieliński


8

Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

Rodzinne piknikowanie już za nami

Kolejny, XII piknik już za nami. I kolejny raz dzięki pomocy

rodziców i wsparciu licznych sponsorów możemy tę imprezę zaliczyć

do bardzo udanych. Dopisała pogoda i tłumy chętnych do

korzystania z przygotowanych atrakcji, a tych było wiele. Tradycyjnie

już piknik rozpoczęła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży

Pożarnej, działająca przy MGOKSiR w Piotrkowie Kujawskim,

pod batutą Władysława Stranca. Po występie Orkiestry nastąpiła

uroczysta inauguracja pikniku. Dokonały tego dzieci z grupy

„Puchatki”, wypuszczając gołębie, które dostarczył Pan Lisiecki,

hodowca i jednocześnie tata naszego przedszkolaka Kacperka.

Po tak spektakularnym otwarciu nadszedł moment, na który

czekali wszyscy rodzice, występy przedszkolaków.

W przepięknych strojach grupa najstarszych przedszkolaków – Puchatki wykonała

brawurowy taniec piratów i ognisty taniec hiszpański.

Widzów urzekł pomysł, choreografia, stroje i umiejętności

dzieci. Było na co patrzeć!

Tuż po występach dzieci nastąpiła niespodzianka, czyli wielki

Pokaz Mody. Urodziwe modelki z gracją prezentowały stroje

na różne okazje. Publiczność nagrodziła je wielkimi brawami.

W rolę modelek wcieliły się bowiem odważne, spontaniczne

i otwarte na propozycje nauczycielek mamy z grup: Gwiazdeczki,

Skrzaty i Puchatki. Mamom towarzyszyły córeczki. Brawa za

odwagę i pomysłowe stroje własnego wykonania.

I wreszcie nadszedł czas na prezentację umiejętności wokalno-tanecznych

przedszkolaków i uczniów z miejscowej szkoły

podstawowej i gimnazjum. Tańce i piosenki w ich wykonaniu

bardzo wszystkim się podobały, za co nagradzano ich gromkimi

brawami.

Serca piknikowej widowni podbili także uczestnicy Warsztatów

Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi.

Na koniec piknikowych występów na scenie pojawili się nasi

goście, dzieci z Domu Kultury w Dobrem. Warto było czekać na

ich występ. Pokazali się w pięknych polskich piosenkach, czym

ujęli nieco starszą część publiczności. Dziękujemy. Występy zakończył

recital Asi Linkowskiej.

Tak atrakcyjne występy, to tylko część piknikowych atrakcji.

Ze sceny zabawiał iluzjonista Corelli, a poza sceną psocił się

dzieciom zabawny szczudlarz. Chętni mogli spróbować swoich

sił w dmuchaniu kolorowych baniek mydlanych. Fani sportu mogli

zmierzyć się w różnych konkurencjach prowadzonych przez

rodziców naszych młodszych przedszkolaków. Lubiący zaś ryzyko,

mogli wziąć udział w loterii fantowej, której losy rozeszły się

„na pniu”. Wielkim powodzeniem cieszyło się stoisko, gdzie królowała

Pani Ania. Pani Ania wykorzystując swój kunszt malarski,

na buźkach naszych najmłodszych malowała kolorowe wzory i

wzorki. Nie brakowało też chętnych na odważne fryzury, jakie

proponowały mamy w stoisku Kolorowy Tapir. Dla miłośników

psów atrakcją było spotkanie z labradorem Haidi, tresowanym

na potrzeby kynoterapii. Nad bezpieczeństwem tradycyjnie już

czuwali zaprzyjaźnieni z nami miejscowi strażacy i policjanci z

Powiatowej Komendy Policji. Dzieci zaś mogły do woli penetrować

ich służbowe wozy. Miłośnicy kwiatów mogli podziwiać śliczne

bukieciki dzieła Pani Lisowskiej z grupy Puchatki. Dla głodnych

i spragnionych tradycyjnie czynna była Kawiarenka „Pod

Chmurką”, gdzie serwowano pyszne ciasta naszych rodziców,

napoje, lody. W kawiarence oferowano także coś dla „małych

żarłoków”, a mianowicie gofry, pop corn, zapiekanki czy frytki.

Wszystko, co dobre szybko się kończy. Skończył się też piknik.

My zaś z całego serca wszystkim, którzy nam pomogli bardzo,

bardzo dziękujemy.

SPONSORZY PIKNIKU 2011

• BANK SPÓŁDZIELCZY PIOTRKÓW KUJAWSKI;

• BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI;

• PAŃSTWO BARBARA I GRZEGORZ DZIĘCIOŁOWSCY,

„TECH-MILK” PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USŁU-

GOWE;

• PANI ANNA FEIT,

• PAŃSTWO ALDONA I PIOTR HABECCY, SKLEP „GUZI-

CZEK”;

• PAN KRZYSZTOF HAZIAK, FIRMA REMONTOWO-BU-

DOWLANA „KRIS – BUD”;

• „INTEMO” SPÓŁKA S.A;

• PAŃSTWO BERNADETA I DARIUSZ KAMIŃSCY, SZKÓŁ-

KA DRZEW, KRZEWÓW OWOCOWYCH I OZDOBNYCH,

KACZEWO;

• MARLENA KARPIŃSKA, SKLEP SPOŻYWCZY;

• PAŃSTWO IWONA I LAJOS KIS, „APTEKA POD MA-

GNOLIĄ”;

• KOŁO ŁOWIECKIE NR 67 „GRZYWACZ”, RADZIEJÓW;

• PAŃSTWO ELŻBIETA I DARIUSZ KOWALSCY, SKLEP

„METALEX”;

• PAŃSTWO TERESA I JAN KOWALSCY;

• PAŃSTWO MARZANNA I JAN KRĘPLEWSCY;

• PAN JACEK KRYSIAK, SKLEP KOMPUTEROWY;

• PAŃSTWO JADWIGA I RYSZARD KRYSIŃSCY, SKLEP

„KAROLINKA”;

• PANI KRYSTYNA KUROWSKA, FIRMA „TEX-ROL”;

• „LACPOL” PROSZKOWNIA MLEKA;

• PAN MAREK MARYNOWSKI,

• PAŃSTWO DANUTA I GRZEGORZ NICIEJEWSCY,

SKLEP MIĘSNY „ROL-MIĘS”;

• PAŃSTWO KRYSTYNA I JACEK NOWACCY, KSIĘGAR-

NIA;

• PANI ELŻBIETA ROBAKOWSKA;

• RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW;

• PAŃSTWO AGNIESZKA I ARKADIUSZ RYBAK, SKLEP

„DOMEX”;

• PAN BŁAŻEJ STRANC, ZAKŁAD USŁUGOWO-INSTALA-

CYJNY;

• PAŃSTWO SYLWIA I MARIUSZ TARKOWSCY;

• PAŃSTWO MAGDALENA I JAROSŁAW WESOŁOWSCY,

SKLEP MEBLOWY;

• PAŃSTWO JADWIGA I MIROSŁAW WIECZORKOWSCY,

• PAN ADAM I SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI, ZAKŁAD CU-

KIERNICZO-PIEKARNICZY „AS”;

• PAŃSTWO BEATA I BOGDAN ZACHWIEJA;

• PAŃSTWO AGNIESZKA I GRZEGORZ ZŁOTNICCY;

• SPONSORZY ANONIMOWI.

Dziękujemy.

Tekst/Foto: nadesłane


Wieści gminne z Radziejowa

9

Hej sobótka, hej sobótka...

A teraz ten wieczór sławny

Święćmy jako zwyczaj dawny,

Niecąc ognie do świtania,

Nie bez pieśni, nie bez grania!

Jan Kochanowski – Pieśń Świętojańska o Sobótce

Najkrótsza noc w roku, zwana też Nocą Świętojańską,

Sobótką czy Nocą Kupały jest już za

nami. To słowiańskie święto zakochanych i jedyna

noc w roku, kiedy kwitnie paproć. Noc Świętojańska

jest symbolem ognia, wody, słońca, księżyca,

urodzaju, płodności, radości i miłości. Powodów do

świętowania jest więc wiele.

W Czołowie, 22 czerwca 2011r., po raz kolejny

uczciliśmy tę najkrótszą noc w roku.

Noc pełną magii i czarów, poprzedziło spotkanie

z pedagogiem Marleną Radzimską, odbył się też

turniej piłki plażowej, w której młodzież walczyła

o Puchar Wójta. Swoje umiejętności zaprezentowali

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji i strażacy

z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Radziejowie. Po pokazach wszyscy zebrani

udali się nad miejscowy staw, gdzie dzieci i młodzież

przedstawiły program artystyczny pt. „Noc

czarodziejska – czyli baśń nocy świętojańskiej”. Po

przedstawieniu nadszedł czas puszczania wianków,

dziewczęta wrzucały je do wody z zapalonymi świecami.

Wędrówkę w przeszłość dopełnił zespół Kujawy

Bachorze – Nowe, który przedstawił inscenizację

obrzędu nocy świętojańskiej.Po przedstawieniu

można było częstować się grochówką, żurkiem

i upiec kiełbaskę przy ognisku bądź na grillu, poczęstować

się słodkościami.

Swoją obecnością zaszczycili nas Andrzej Pawlak

– Przewodniczący Rady Gminy, Marek Szuszman –

wójt gminy, Dionizy Wojciechowski – zastępca wójta,

Arleta Brochocka-Śliwiak – sekretarz gminy, Elżbieta

Andrzejczak – prezes Banku Spółdzielczego,

Danuta Wielgosz – dyrektor Miejskiej i Powiatowej

Biblioteki Publicznej w Radziejowie oraz pracownicy

urzędu gminy. Towarzyszyli nam także druhowie

Ochotniczej Straży Pożarnej z Płowiec, Starego Radziejowa

i Szostki, panie z Kół Gospodyń Wiejskich

oraz radni i sołtysi naszej gminy. Bardzo cieszy nas,

że tylu mieszkańców gminy i nie tylko, uczestniczyło

w obchodach sobótkowych.

Serdecznie dziękujemy Władysławowi Milcarkowi

za udostępnienie terenu, wójtowi Markowi Szuszmanowi

za wspieranie inicjatywy, kierownikowi

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbiecie

Radzimskiej ze współpracownikami, sponsorom,

jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej, paniom

z Koła Gospodyń Wiejskich z Czołowa, radnemu

Kazimierzowi Skupniewiczowi, sołtysowi i radnemu

Kazimierzowi Wiśniewskiemu, radzie sołeckiej

z Czołowa i wszystkim uczestnikom za wspólnie

miło spędzony czas.

Tekst/Foto: Arleta Matuszewska

Kujawy Bachorze – Nowe


10 Wieści gminne z Topólki

Selektywna zbiórka

odpadów komunalnych

Wójt gminy Topólka, mając na uwadze poprawę życia mieszkańców,

przystąpił do tworzenia systemu zbioru i segregacji

odpadów komunalnych. Jest to jednocześnie działanie, mające

pozytywny wpływ na budowanie świadomości ekologicznej oraz

zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

Za około 100 tys. zł zakupiono 93 pojemniki do selektywnej

zbiórki odpadów, które już zostały ustawione w sołectwach.

Gmina, na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim

otrzyma dotację w wysokości 61449 zł.

To kolejny krok w stronę poprawy jakości naszego życia,

a także estetyki i czystości Gminy.

Wójt Gminy Henryk Orłowski

Odnowa miejscowości

31 maja 2011r. wójt gminy Topólka podpisał umowę z Urzędem

Marszałkowskim w Toruniu na realizację zadań związanych

z programem oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich,

działanie 313, 322, 323 – „Odnowa i rozwój wsi”.

W ramach tego programu zrealizowane zostaną zadania:

– modernizacja świetlic w Torzewie, Kamieńcu, Paniewie i Bielkach

– budowa parkingu w Topólce, Bielkach, Sadłogu, Sierakowach

i Czamaninku

Ogólny koszt operacji wynosi ok 1mln 200 tys. zł, z czego

środki pochodzące z dotacji z Urzędu marszałkowskiego to

412 tys. zł. Wykonawcy wyżej wymienionych inwestycji zostaną

wyłonieni w drodze ogłoszonego na dzień 14.06.2011r. przetargu.

Wójt Gminy Henryk Orłowski

Gminne inwestycje drogowe

Gmina Topólka, w ramach Narodowego Programu Odnowy

Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówek”) rozpoczęła

przebudowę (modernizację) drogi gminnej Dębianki –

Sarnowo w miejscowości Czamaninek na długości około

2km.

W ramach przebudowy wymienionych zostanie 5 przepustów

drogowych, zostanie również wybudowany chodnik

na długości 121m.

Ogólny koszt przebudowy wyniesie około 650 tys. zł,

z czego 295 tys. zł, to środki pochodzące z dotacji. Wykonawcą

robót, w drodze przetargu, została wyłoniona

Firma „Spec – Dróg” z Włocławka.

Wójt Gminy Henryk Orłowski

Panna z Borka

Borek – to wieś w Polsce położona

w województwie kujawsko-pomorskim,

w powiecie radziejowskim, w gminie Topólka.

Tu przed laty urodziła się Aleksandra

Antczak, która w dniu 21 czerwca

w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej

im. Franciszka Becińskiego w Radzie-

jowie dała wspaniały recital – „Muzyka

we mnie – w muzyce ja”. Recital był

możliwy dzięki współpracy Karola Brzykcego

z miejscową biblioteką. Składał się

z 15 różnorodnych utworów. Zachwycił

zgromadzonych widzów wspaniała interpretacją.

Rozpoczął on obchody Dni Radziejowa.

Po koncercie jego uczestnicy mieli

okazję porozmawiać z Aleksandra

Antczak, tegoroczną absolwentką LO

w Radziejowie a także laureatką licznych

konkursów i przeglądów piosenki o jej

planach na przyszłość.

Wokalistka swoją przyszłość chce

profesjonalnie związać z muzyką. Zamierza

podjąć studia w tym zakresie,

aby doskonalić swój warsztat i talent. Na

recital przybyła z mamą. Okazuje się, że

zamiłowanie do muzyki ma w genach.

Jej babcia grała na akordeonie. Ojciec

Kazimierz też marzy o muzyce. Mama

Marzena z rozrzewnieniem mówi o córce,

jej talencie i planach. Aleksandra gra też

na saksofonie.

Tekst /Foto: nadesłane

Podziękowanie

Wójt Gminy Topólka, za pośrednictwem

Gazety chciałby złożyć

serdeczne podziękowanie i wyrazić

uznanie dla sprawnej pracy rozpoznawczej

i operacyjnej policjantów

z jednostki w Topólce. Dzięki ich

zaangażowaniu i rzetelnie wykonanej

pracy udało się wykryć sprawcę

zniszczenia wiaty przystankowej

w Topólce, oraz innych szkód. Zniszczenia

wiaty wyceniono na kwotę

około 3000zł. Sprawca we własnym

zakresie dokonał naprawienia szkody.

Chciałbym jeszcze raz serdecznie

podziękować policjantom za ich wzorową

postawę, to dzięki ich pracy możemy

czuć się bezpieczni.

Z poważaniem

Henryk Orłowski

Wójt Gminy Topólka


Bezpieczeństwo

11

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Radziejowie

Sukces policjantów z Radziejowa

w Turnieju „Patrol Roku”

Radziejowscy policjanci prewencji zajęli II miejsce

w przeprowadzonych, 21.06 br., wojewódzkich eliminacjach

do XVIII edycji Turnieju Par Patrolowych

„Patrol Roku”. Wspólnie z policjantami z KMP Bydgoszcz,

będą reprezentować garnizon kujawsko-pomorski

w Ogólnopolskim Finale w Słupsku.

zajęli drugie miejsce. Nieznacznie lepsi okazali się

być policjanci z KMP w Bydgoszczy. Laureaci zostali

uhonorowani dyplomami, pucharami oraz nagrodami

pieniężnymi przez Pierwszego Zastępcę Komendanta

Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp.

Krzysztofa Zakurzewskiego.

Radziejowscy policjanci, wspólnie z kolegami

z KMP w Bydgoszczy, będą reprezentować województwo

kujawsko-pomorskie w zawodach ogólnopolskich

rozgrywanych w dniach 14-16 września

2011 r. w Szkole Policji w Słupsku.

Od lewej: Maciej Kempski, Dariusz Rutkowski, Paweł Tomaszewski

W Bydgoszczy odbyły się wojewódzkie eliminacje

do Turnieju „Patrol Roku”. Turniej jest formą doskonalenia

zawodowego policjantów, pełniących służbę

patrolowo-interwencyjną. Podczas zawodów funkcjonariusze

mogą zaprezentować swoje policyjne

umiejętności. W rywalizacji wzięły udział 22 drużyny

z województwa kujawsko-pomorskiego. Mundurowi

musieli w sto minut rozwiązać test składający się ze

100 pytań. Następnie musieli wykazać się celnym

okiem w strzelaniu dynamicznym. Na zakończenie

czekał na nich tor przeszkód, na którym musieli wykazać

się zwinnością, zręcznością oraz siłą fizyczną.

Komendę Powiatową Policji w Radziejowie reprezentowali

st.sierz. Paweł Tomaszewski i post. Maciej

Kempski z ogniwa patrolowo- interwencyjnego.

Opiekunem drużyny był asp. Dariusz Rutkowski. Po

rozegraniu wszystkich konkurencji okazało się, że

St.sierż. Paweł Tomaszewski i post Maciej Kempski

służą w radziejowskim wydziale prewencji, w ogniwie

patrolowo-interwencyjnym. Pełnią służbę w systemie

trzy zmianowym. Jak powiedział post. Maciej

Kempski „do turnieju podeszliśmy praktycznie z marszu.

Nie było szczególnych przygotowań z naszej

strony. Pytania w testach dotyczyły wiedzy, jaką musimy

posiadać pełniąc codzienną służbę na ulicy. Dla

mnie najtrudniejsze było strzelanie. A to dlatego, że

odbywało się na nowej strzelnicy, gdzie cele były ruchome.

Ale jak widać poszło dobrze, o czym świadczy

zajęte przez nas drugie miejsce”.

St. sierż. Paweł Tomaszewski służy w Policji od

2006 roku. Od początku w radziejowskiej komendzie.

Ma 37 lat, żonaty, dwójka dzieci Michał i Marta.

Jego hobby to wędkarstwo.

Post. Maciej Kempski w Policji służy od 2008 roku.

Od początku w radziejowskiej prewencji. Ma 33

lata, żonaty, córka Oliwia. Jego hobby to piłka nożna.

Chciałby obejrzeć na żywo mecz finałowy Euro

2012, w którym grałaby reprezentacja Polski.

mł. asp. Marcin Krasucki

oficer prasowy KPP Radziejów


12

Bezpieczeństwo

STRA¯ PO¯ARNA INFORMUJE

Od 16 maja do 16 czerwca 2011 roku

w Komendzie Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie

60 zdarzeń, w tym:

• pożarów – 8,

• miejscowych zagrożeń – 51,

• alarmów fałszywych – 1.

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE:

1. 25.05.2011 roku o godz. 21. 49 w miejscowości Skibin gm.

Radziejów powstał pożar w budynku mieszkalnym. Po przybyciu

zastępów z JRG Radziejów, OSP Radziejów i Dobre przystąpiono

do gaszenia palącego się dachu i poddasza na budynku

mieszkalnym, podając dwa prądy wody. W wyniku pożaru

spaleniu uległa część dachu. Przypuszczalną przyczyna zdarzenia

była nieszczelność przewodu kominowego. Straty jakie

oszacowano na 20 tys. zł.

2. 08.06.2011 r o godz. 05.58 w miejscowości Piotrków Kujawski

powstał pożar w Proszkowni Mleka „LACPOL”w urządzeniu

filtra workowego sproszkowanej serwatki. Po przyjeździe

zastępów z JRG Radziejów i OSP Piotrków Kujawski przystąpiono

do działań gaśniczych, oddymianiu pomieszczeń, demontażu

części instalacji technologicznej. Straty oszacowano

na 200 tys. zł. Przypuszczalna przyczyna pożaru to awaria

filtra workowego.

3. 09.06.2011 roku o godz. 20.50 w miejscowości Radziejów

powstał pożar w pomieszczeniu piwnicznym budynku należącego

do „SOKROTKI”. Po przyjeździe zastępów z JRG

Radziejów przystąpiono do likwidacji pożaru i oddymieniu

pomieszczeń. Straty oszacowano na 2 tys. zł. Przypuszczalna

przyczyna powstania zdarzenia – zwarcie w instalacji chłodziarko-zamrażarki.

Z ŻYCIA KOMENDY:

Ćwiczenia na Jeziorze Głuszyńskim

Zastępy ratownictwa wodnego powołane w jednostkach

Ochotniczych Straży Pożarnych w Bytoniu i Orlu w dniu

14 czerwca br. odbyły pierwsze ćwiczenia na akwenie jeziora

Głuszyńskiego.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i turystów,

którzy szczególnie w okresie wakacyjnym licznie wypoczywają

w pobliżu największych akwenów znajdujących się na terenie

powiatu radziejowskiego, podjęto inicjatywę mającą na celu

powiększenie zakresu działalności wytypowanych jednostek

Ochotniczych Straży Pożarnych o ratownictwo wodne. Łodzie

ratownicze oraz przyczepki do ich transportu zakupione zostały

w roku ubiegłym ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Sfinansowanie

zakupu silników zaburtowych wzięły na siebie Urzędy

Gmin w Bytoniu i Topólce. Do jednostki OSP Orle trafił również

samochód ratowniczy pozyskany ze współpracującej z powiatem

radziejowskim niemieckiej gminy Wahrenholz. Na 14 czerwca

br. wyznaczono termin rozruchu serwisowego silników. Była to

więc znakomita okazja, by od razu zapoznać się ze sprzętem

i sprawdzić jego walory. W ćwiczeniach, które zorganizowano

i przeprowadzono na akwenie Jeziora Głuszyńskiego w okolicach

Orla udział wzięły: zastępy ratownictwa wodnego z ww.

jednostek OSP, sekcja ratownictwa wodnego z Jednostki Ratowniczo

Gaśniczej PSP w Radziejowie. W części ćwiczeń uczestniczyli:

wójt gminy Bytoń Zygmunt Sosnowski oraz wójt gminy

Topólka Henryk Orłowski.

Podsumowując ćwiczenia, należy stwierdzić, że zakupiony

sprzęt pozwala na podejmowanie szeregu działań ratowniczych

realizowanych z powierzchni akwenu oraz prowadzenie patroli

prewencyjnych. Łodziami manewruje się łatwo i bezpiecznie,

a silniki zaburtowe są adekwatnymi jednostkami napędowymi

do rozmiarów i ciężaru łodzi. Do pełnego uruchomienia stałych

dyżurów, szczególnie w okresie wakacyjnym, brakuje jeszcze

właściwej liczby strażaków – członków OSP posiadających kwalifikacje

do sterowania łodziami z napędem silnikowym. W tym

zakresie uczestniczący w ćwiczeniach wójtowie zgodnie orzekli,

że w trybie pilnym znajdą środki finansowe pozwalające na przeszkolenie

jeszcze przed sezonem co najmniej po dwóch strażaków

z podległych jednostek OSP Bytoniu i w Orlu.

Od prawej: Henryk Orłowski, Piotr Muszyński i Zygmunt Sosnowski

Foto/Tekst: mł. bryg. T. Ziółkowski

17 czerwca br. nad Jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim

rozegrano II turniej w ramach „VII Grand Prix Kujawsko-Pomorskiego

Komendanta Wojewódzkiego PSP w Plażowej Piłce

Siatkowej”. Gospodarzem była Komenda PSP w Sępólnie Krajeńskim.

Na starcie stanęło 11 ekip reprezentujących komendy

z Bydgoszczy, Chełmna, Inowrocławia, Grudziądza, Nakła, Tucholi,

Radziejowa, Świecia i Sępólna. Ponownie zwyciężyła para

Krzysztof Ferensztajn (KP PSP Inowrocław) i Dariusz Kudliński

(KP PSP Radziejów), która pokonała parę Robert Gutowski (KP

PSP Grudziądz) i Piotr Tkaczyński (KP PSP Świecie). Zwycięzcom

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opracował: kpt. Jarosław Stokwisz


Fundusze unijne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 czerwca 2011 r. odbyło się uroczyste zakończenie

projektu „Tradycje integrują społeczność

wiejską” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania

„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”. Projekt

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji

społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na

rzecz aktywnej integracji.

W projekcie wzięło udział 15 kobiet z terenu gminy

Dobre zagrożonych wykluczeniem społecznym

z tytułu bezrobocia, aktywnie działających w Kołach

Gospodyń Wiejskich. Uczestniczyły one w:

1. Warsztatach z szycia i haftu.

2. Warsztatach kulinarnych.

3. Szkoleniu z Savoir – Vivre’u.

4. Spotkaniu podsumowującym projekt.

Celem głównym projektu „Tradycje integrują społeczność

wiejską” było przeciwdziałanie wyklucze-

niu społecznemu uczestniczek. Udział w projekcie

umożliwił Paniom nie tylko nabycie nowych umiejętności

w zakresie szycia, haftu, gotowania oraz savoir-

vivre’u, ale przyczynił się również do zwiększenia

wiary we własne umiejętności, samooceny oraz

motywacji do aktywnego uczestnictwa w rozwoju

lokalnym gminy Dobre. Efektem warsztatów z szycia

i haftu jest m.in. 10 uszytych i wyhaftowanych

strojów kujawskich, które będą wykorzystywane

w promocji Kujaw. Warsztaty kulinarne pozwoliły

uczestniczkom przypomnieć sobie przepisy na tradycyjne

kujawskie potrawy oraz poznać przepisy

kuchni nowoczesnej. Prezes Zarządu LGD dr Marek

Szuszman podczas spotkania podsumowującego

podziękował uczestniczkom za udział w projekcie

oraz zaangażowanie w pielęgnowanie tradycji naszego

regionu. Wręczył również świadectwa uczestnictwa

w projekcie oraz nagrody za najlepsze wykonanie

stroju kujawskiego, najładniejszy haft oraz

najsmaczniejsze potrawy.

Uczestniczki projektu

Nagrodzone panie

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów

e-mail: radziejow@lgd.com.pl

www.lgd.com.pl

tel. 530 900 618

„POWIATOWE ABC – GAZETA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO” miesięcznik.

Wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego

88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 58, tel. (54) 285-06-18 lub 285-07-18 w. 29, e-mail: abcradziejow@wp.pl

Redaguje Zespół: Wanda Wiatrowska (redaktor naczelna), Ewelina Olczak (sekretarz redakcji), Arleta Brochocka, Elżbieta Raszka, Konrad Lewandowski,

Józefa Wiśniewska, Mirosław Czynsz

Skład i druk: EXPOL, 87-800 Włocławek, ul. Brzeska 4, tel./fax (054) 232-37-23, e-mail: sekretariat@expol.home.pl

Nakład: 1000 egz. PISMO ZRZESZONE W STOWARZYSZENIU POLSKICH MEDIÓW ISSN 1642-5510

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.

More magazines by this user
Similar magazines