Katalog 2010

omnitechweld.cz

Katalog 2010

Creating a Professional

Environment

Katalog

Velký krok pro

Air Liquide Welding

a obrovský skok pro

pracovní prostředí svářeče

www. airliquidewelding.cz


Creating a Professional

Environment

Katalog

WELDINE pøedstavuje obchodní znaèku „Welder’s

Environment“ (Prostøedí pro svaøování) skupiny

Air Liquide Welding. Tato znaèka nabízí širokou øadu

nástrojù a pøíslušenství, urèených pro sváøecí aplikace

(kabely, zemnicí svorky, hoøáky, kartáèe a kladiva, spreje

atd.), stejnì jako pomùcky osobní ochrany pro sváøeèe

(rukavice, odìvy, brýle, štíty) a jejich pracovní prostøedí

(pásové závìsy apod.).

Produkty WELDLINE jsou k dispozici prostøednictvím

prodejní sítì skupiny Air Liquide Welding (Oerlikon,

SAF-FRO nebo Cemont). Mezi úhelné kameny

nabídky WELDLINE lze zaøadit neustálý vývoj nejlepších

produktù, trvalou dostupnost, vysokou kvalitu za

optimální cenu a shodu s nejpøísnìjšími evropskými

standardy. Cíl je jediný: spokojenost zákazníka…

Tato ochranná známka

pøedstavuje trojí závazek

skupiny Air Liquide Welding:

◆ Výbìr kvalitních produktù

Øada produktù Weldline byla vybrána

mezinárodním týmem a splòuje jak

pøísné evropské standardy, tak

i požadavky zákazníkù.

◆ Vyvážená kvalita a cena

Tržní síla skupiny Air Liquide Welding

je prospìchem pro zákazníky.

◆ Optimalizovaná logistika

Jedna znaèka, jeden sortiment a

jedno èíslování zlepšuje dostupnost

produktù.

Obsah

1 - Svaøování MMA

• Svaøovací kleštì ........................ 1-1 až 1-5

• Soupravy MMA......................................1-6

• Drážkovací hoøáky .................................1-7

• Uhlíkové elektrody (drážkovací) ..............1-8

• Pece / Termopouzdra.............. 1-9 až 1-10

2 - Svaøování MIG/MAG

• Hoøáky MIG/MAG.......................2-1 až 2-5

• Pøíslušenství...........................................2-6

• Prostøedky proti rozstøiku.......................2-7

• Spotøební díly MIG.................................2-8

3 - Svaøování TIG

• Hoøáky TIG ............................................3-1

• Spotøební díly TIG..................................3-1

• Wolframové elektrody .................3-2 až 3-3

• Rùzné....................................................3-4

4 - Ostatní obloukové svaøování

• Kabely a konektory.....................4-1 až 4-2

• Svorky ........................................4-3 až 4-4

• Rùzné.........................................4-5 až 4-6

• Keramické podložky .................4-7 až 4-10

5 - Kapaliny, spreje a pasty

• Chladicí kapaliny....................................5-1

• Kontrola únikù .......................................5-1

• Prostøedky proti rozstøiku.......................5-2

• Prostøedky proti korozi...........................5-3

• Ostøení wolframových elektrod...............5-3

• Detekce trhlin...............................5-4 až 5-5

• Ošetøení nerezových ocelí ......................5-6

6 - Plamen

• Hadice...................................................6-1

• Automatická cívka pro autogenní hadice6-1

• Rychlospojky .........................................6-2

• Øezací trysky a další vybavení................6-3

• Kontrola únikù .......................................6-4

7 - Øezací a brusné kotouèe

• Øezací a brusné kotouèe ...........7-1 až 7-4

8 - Ochrana sváøeèe

• Kukly a ruèní štíty .......................8-1 až 8-9

• Brýle a štíty.............................8-10 až 8-14

• Sváøeèské brýle ......................8-15 až 8-16

• Kožené odìvy.........................8-17 až 8-22

• Rukavice.................................8-23 až 8-30

• Bavlnìné obleèení ..................8-31 až 8-32

• Obuv ......................................8-33 až 8-39

9 - Produkty pro ochranu dílny

• Ochranné pásy

pro svaøování a broušení.............9-2 až 9-6

• Závìsy. Pevné, mobilní

a segmentové zástìny..............9-7 až 9-15

• Ohnivzdorné tkaniny ...............9-16 až 9-19

• Náhradní díly pro vytvoøení

kabiny na míru........................9-20 až 9-22

• Akustická izolace:

PROPHONIC ..........................9-23 až 9-30

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


1 MMA

SVAØOVÁNÍ

1 - Svaøování MMA

• Svaøovací kleštì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 až 1-5

• Soupravy MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6

• Drážkovací hoøáky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7

• Uhlíkové elektrody (drážkovací) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8

• Pece / Termopouzdra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9 až 1-10

Pro: svìrky, konektory, kabely, kladiva, rùzné

nástroje, keramické podložky viz kapitolu

„Další pøíslušenství pro svaøování“.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Svaøovací kleštì

Výbìr svaøovacích kleští elektrod

se øídí nìkolika kritérii

■ V Evropì je musí dodavatelé z dùvodu ochrany zdraví

a bezpeènosti dodržovat u tìchto výrobkù evropské normy.

Oznaèení CE je potvrzením shody výrobku s tìmito normami.

EN 60974-11

NEKUPUJTE DRŽÁKY ELEKTROD BEZ TOHOTO

OZNAÈENÍ.

■ Kritéria výbìru – požadovaný maximální prùmìr elektrody, který

na druhé stranì urèuje maximální proud a tím i dimenzování

svaøovacího kabelu.

■ Po stanovení výše uvedených kritérií lze svaøovací kleštì

volit libovolnì.

Šroubovací typ

Velice bezpeèné uchopení elektrody umožòující po utažení

elektrodou otáèet.

Pákový typ

Bezpeèné sevøení elektrody mezi èelisti s nastavenými úhly polohy

elektrody, snadné uvolnìní zbytku.

Kritéria výbìru pro rùzné typy

svaøovacích kleští jsou uvedena na

dalších stranách. Svaøovací kleštì

lze samozøejmì použít se všemi

velikostmi elektrod s daným maximálním

prùmìrem.

Pákové svaøovací kleštì jsou

rozdìleny do dvou typù s širokým

rozevøením s nastavitelným úhlem

elektrody a typ s uzavøenou hlavou

pouze s jednou polohou elektrody.

1-1

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

***nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Svaøovací kleštì

Svaøovací kleštì šroubového typu

Kritéria výbìru

mm

Ø

mm 2

Maximální Maximální

1 MMA

SVAØOVÁNÍ

TWIST 200 3,2 25

Šroubovací pøímý

TWIST 300 5,0 50

VESTALETTE 4,0 35

STUBBY 6,3 70

MASTER 8,0 95

2004-488

1794-21

2004-215x

0947-65

VESTALE 8,0 95

0947-68

Šroubovací

zakøivený

CURVA 400 5,0 50

CURVA 600 6,3 70

2004-497

A

∅ Prùmìr

Název Kat. è (35 %) kabelu elektrody

(mm 2 ) (mm)

Hmotnost

(g)

Výhody pro uživatele

TWIST 200 W 000 010 565 200 25 3,2 335 Ekonomické kleštì.

TWIST 300 W 000 010 566 300 50 5,0 480 Dobøe vyvážené, s gumovou rukojetí a levým závitem.

VESTALETTE

STUBBY

MASTER

VESTALE

W 000 010 035

W 000 010 883*

W 000 010 036

W 000 010 879*

W 000 010 037

W 000 010 882*

W 000 010 038

W 000 010 880*

250 35 4,0 295

400 50 6,3 450

Lehké, zcela izolované s hlavou ze skelných vláken

s prodlouženou životností a levým závitem.

Velmi oblíbené, s hlavou vcelku ze skelných vláken.

Náhradní díly lze objednat. Pravý závit.

500 95 8,0 530 Stejné výhody jako u kleští STUBBY

500 95 8,0 470

CURVA 400 W 000 010 573 300 50 5,0 540

CURVA 600 W 000 010 574 400 70 6,3 720

* Katalogové èíslo zobrazeného typu

Kleštì pro nároèné použití.

Vysoce odolné. Hlava ze skelných vláken, levý závit.

Zakøivené kleštì.

Náhradní díly Kat. è.

MASTER – Hlava W 000 011 082

STUBBY – Hlava W 000 260 716

MASTER – Izolace W 000 011 083

STUBBY/MASTER – Pero W 000 011 084

STUBBY/MASTER – Rukojet’ W 000 011 077

Náhradní díly Kat. è.

STUBBY – Tìlo W 000 011 085

VESTALE – Rukojet’ W 000 011 086

VESTALE – Hlava W 000 011 087

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ 1-2


Svaøovací kleštì

Svaøovací kleštì s držadlem a otevøenou hlavou

Kritéria výbìru

mm

Ø

mm 2

Maximální Maximální

CAÏMAN 200 4,0 25

CAÏMAN 400 5,0 50

CAÏMAN 600 6,3 70

SAMSON ECO 300 6,3 70

SAMSON ECO 500 8,0 95

2004-491

2004-648

A

Název

Kat. è

(35 %)

∅ Prùmìr

kabelu elektrody

(mm 2 ) (mm)

Hmotnost

Výhody pro uživatele

(g)

CAIMAN ¨ 200 W 000 010 567 200 25 4,0 370

Ekonomické kleštì.

CAIMAN ¨ 400 W 000 010 568 300 50 5,0 425 Rukojet’ z polyamidu, zesíleného skelným vláknem.

CAIMAN ¨ 600 W 000 010 569 400 70 6,3 500

Èelisti z mosazi.

SAMSON ECO 300 W 000 010 622 300 70 6,3 450

Lehká verze oblíbených kleští SAMSON

SAMSON ECO 600 W 000 010 623 500 95 8,0 530

1-3

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Svaøovací kleštì

Svaøovací kleštì s držadlem a uzavøenou hlavou

Kritéria výbìru

mm

Ø

mm 2

Maximální Maximální

1 MMA

SVAØOVÁNÍ

SEGURA 300 4,0 35

SEGURA 400 5,0 50

SEGURA 600 6,3 70

COBRA 6,3 50

OPTIMUS 300 6,3 70

OPTIMUS 400 8,0 95

OPTIMUS 500 8,0 95

2004-647 1198-058 2004-493

A

Název

Kat. è

(35 %)

∅ Prùmìr

kabelu elektrody

(mm 2 ) (mm)

Hmotnost

Výhody pro uživatele

(g)

SEGURA 300 W 000 010 570 300 35 4,0 415

Ekonomické modely.

SEGURA 400 W 000 010 571 300 50 5,0 570 Nylonová rukojet’.

SEGURA 600 W 000 010 572 400 70 6,3 590

Èelisti z mosazi.

COBRA

W 000 010 039

W 000 010 881*

300 50 6,3 420 Lehké, víceúèelové kleštì.

OPTIMUS 300 W 000 010 410 300 70 6,3 460

OPTIMUS 400 W 000 010 411 400 95 8,0 560

Speciální design pro nároèné práce

s komfortní rukojetí.

OPTIMUS 500 W 000 010 412 500 95 8,0 620

* Katalogové èíslo zobrazeného typu

OPTIMUS jsou vysoce kvalitní svaøovací kleštì s uzavøenou hlavou. Jsou urèené pro intenzivní využití s výborným úchytem elektrody.

Náhradní díly OPTIMUS Kat. è.

300 Izolaèní hlava W 000 010 107

300-400-500 Šroub M 4X W 000 010 108

300 Páka W 000 010 109

300-400-500 Pružina W 000 010 110

300 Kryt pružiny W 000 010 111

300 Kolíèek W 000 010 112

300 Tìlo W 000 010 113

300 Šroub pro utažení kabelu W 000 010 116

Náhradní díly OPTIMUS Kat. è.

300 Rukojet’ W 000 010 114

400-500 Izolaèní hlava W 000 010 115

400-500 Páka W 000 010 117

400-500 Kryt pružiny W 000 010 119

400-500 Kolíèek W 000 010 120

400-500 Tìlo W 000 010 121

400-500 Šroub pro utažení kabelu W 000 010 122

400-500 Rukojet’ W 000 010 123

Náhradní díly COBRA Kat. è.

Hlava W 000 011 088

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ 1-4


Svaøovací kleštì

Svaøovací kleštì hobby

Kritéria výbìru

mm

Ø

mm 2

Maximální Maximální

HOBBY 200 4,0 25

2004-496

Název

Kat. è

∅ Prùmìr

A

Hmotn.

(35 %) kabelu elektrody (g)

(mm 2 ) (mm)

Výhody pro uživatele

HOBBY 200 W 000 010 575 200 25 4,0 135 Prùmyslový design pro hobby využití.

Svaøovací kleštì pro nenároèné práce

Kritéria výbìru

mm

Ø

mm 2

Maximální Maximální

CAÏMY 200 4,0 25

2004-486

Název

Kat. è

A

(35 %)


kabelu

(mm 2 )

Prùmìr

elektrody

(mm)

Hmotn.

(g)

Výhody pro uživatele

CAÏMY 200 W 000 010 576 200 25 4,0 220 Profesionální svaø. kleštì, malé, pro lehké práce.

1-5

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Sady pro svaøování MMA

1 MMA

SVAØOVÁNÍ

Sady pøíslušenství pro svaøování MMA: svaøovací kleštì,

zemnicí svorky, kabely a konektory, již sestavené.

Výhody:

• „Pøipraveny ke svaøování“.

• Ucelená kompletní sada pro jednotlivé svaøovací zdroje.

• Úspora 30 minut kompletace pøed svaøováním.

• Doporuèení k jednotlivým svaøovacím procesùm.

Volba sady závisí na nìkolika kritériích:

• Prùøezy zdíøek na zdroji:

- Zástrèka o prùmìru 9 mm odpovídá prùøezu kabelu mezi

16 mm 2 a 25 mm 2 .

- Zástrèka o prùmìru 13 mm odpovídá prùøezu kabelu mezi

35 mm 2 a 50 mm 2 (max. 90 mm 2 ).

• Použití a intenzita

Øada:

• První èíslice oznaèují prùmìr kabelu.

• Druhé dvojèíslí oznaèuje typ konektoru.

Kat. è.

Sada

I max. Svaøovací Délka Zemnicí svorky

Délka Prùmìr Napájecí zdroje MMA,

pøi 35 % kleštì kabelu kabelu zástrèky typy a použití

W 000 260 680 16C25 200 A HOBBY 200 3 m HIPPO 200 2 m 9 mm

W 000 011 138 25C25 200 A CAIMAN 200 3 m HIPPO 200 3 m 9 mm

W 000 260 683 25C25+ 300 A SEGURA 300 3 m HIPPO 400 2 m 9 mm

Nap. zdroje s malým zatížením

pro obèasné svaøování.

Nap. zdroje s malým zatížením

pro poloprofesionální svaøování.

Nap. zdroje s malým zatížením

pro vyhr. pracovištì do ∅ 4 mm

Nap. zdroje s vysokým zatížením

W 000 260 684 25C50 300 A SEGURA 300 3 m HIPPO 400 3 m 13 mm pro intenz. použití (až do ∅ 4 mm)

nebo vyhrazená pracovištì.

Nap. zdroje s vysokým zatížením

W 000 011 139 35C50 300 A SEGURA 300 4 m HIPPO 400 4 m 13 mm pro intenz. použití (až do ∅ 4 mm)

nebo vyhrazená pracovištì.

Nap. zdroje s vysokým zatížením

W 000 260 681 50C50 300 A SEGURA 400 4 m HIPPO 400 4 m 13 mm pro intenz. použití (až do ∅ 5 mm)

nebo vyhrazená pracovištì.

Nap. zdroje s vysokým zatížením

W 000 260 682 50C50+ 400 A SEGURA 600 4 m HIPPO 600 4 m 13 mm pro intenz. použití (až do ∅ 6,3 mm)

nebo vyhrazená pracovištì.

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

1-6


Drážkovací hoøáky

FLAIR

Drážkovací hoøáky FLAIR se vyznaèují vysokou

kvalitou. Prùtok vzduchu se nastavuje na hoøáku.

Doporuèený tlak vzduchu je 7 barù.

2007-804

Proud (A)

Maximální

∅ elektrody

Kat. è.

FLAIR 600 600 10 mm – 3/8” W 000 010 136

FLAIR 1600 1600 19 mm – 3/4” W 000 010 118

2007-805

ARCAIR K2000 – K4000

Oblíbené drážkovací hoøáky.

Proud (A)

Maximální

∅ elektrody

Kat. è.°

K 2000 400 6,3 mm – 1/4” W 000 010 999

K 4000 1000 13 mm – /2” W 000 010 992

1311-01

Náhradní díly

K 2000 K 4000

Èelisti W 000 011 033 W 000 010 991

Kabel - W 000 010 993

Kryt W 000 011 030 W 000 010 994

Hlava W 000 0110 31 W 000 010 995

Páka W 000 011 032 W 000 010 996

Tìlo - W 000 010 997

Sada - W 000 010 998

1-7

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Grafitové elektrody

1 MMA

SVAØOVÁNÍ

WELDLINE nabízí kompletní

sadu grafitových (uhlíkových)

elektrod pro drážkování.

CARBONAIR

Ostré elektrody

2004-989

CARBONAIR PLUS

Spojovatelné (bezezbytkové) elektrody

Pro drážkování je potøebný zdroj pro svaøování metodou MMA,

drážkovací hoøák a pøívod stlaèeného vzduchu, viz tabulka

pro výbìr v tomto dokumentu.

CARBONAIR

Množství Hrubá hmotnost I I

Název

Kat. è. v balíku v balíku min. max.

prùmìr × délka (mm)

(tisíce) kg A A barù m 3 /h

CARBONAIR 4 × 305 W 000 010 645 0,100 0,78 90 150 4,0 15

CARBONAIR 5 × 305 W 000 010 443 0,100 1,08 200 250 4,0 15

CARBONAIR 6,4 × 305 W 000 010 444 0,050 0,98 300 400 4,0 15

CARBONAIR 8 × 305 W 000 010 445 0,050 1,34 350 450 5,5 40

CARBONAIR 10 × 305 W 000 010 446 0,050 2,15 450 600 5,5 40

CARBONAIR 13 × 305 W 000 010 447 0,050 3,55 800 1000 5,5 50

CARBONAIR PLUS

Množství Hrubá hmotnost I I

Název

Kat. è. v balíku v balíku min. max.

prùmìr × délka (mm)

(tisíce) kg A A barù m 3 /h

CARBONAIR PLUS 8 × 355 W 000 010 448 0,050 1,80 350 450 5,5 40

CARBONAIR PLUS 10 × 430 W 000 010 449 0,050 3,22 450 600 5,5 40

CARBONAIR PLUS 13 × 430 W 000 010 450 0,050 4,97 800 1000 5,5 50

CARBONAIR PLUS 16 × 430 W 000 010 451 0,025 3,70 1000 1250 6,9 60

CARBONAIR PLUS 19 × 430 W 000 010 452 0,025 5,17 1250 1600 6,9 60

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ 1-8


Pece

WELDRY PC8 a PC15

Pøenosná termopouzdra

Na vyžádání: jiné modely

(bez termostatu, s termostaty

- s automatickým programem -

s rùznými napájecími zdroji)

Pøenosná termopouzdra PC8 a PC15 jsou potøebná pro uchování

elektrod v blízkosti místa svaøování. Chrání elektrody pøed vlhkostí, díky

èemuž se zabrání vzniku inkluzí vodíku do svaru.

Technické údaje WELDRY PC8 WELDRY PC15

Kapacita (poèet elektrod) 100 elektrod ∅ 3,25 mm 350 elektrod ∅ 3,25 mm

Max. teplota až 182 °C až 182 °C

Výkon 0,13 kW 0,275 kW

Kapacita 8 kg 15 kg

Napájení

Jednofázové 230 V

Vnitøní rozmìry 76 × 76 × 464 mm 105 × 105 × 450 mm

Vnìjší rozmìry 140 × 140 × 597 mm 203 × 216 × 625 mm

Hmotnost 4,5 kg 7,4 kg

Rozmìry balení 203 × 213 × 629 mm 210 × 230 × 600 mm

Hrubá hmotnost 5 kg 8 kg

Kat. è. W 000 120 427 W 000 120 428

Pøenosná termopouzdra PC8 a PC15 jsou opatøena držadlem, které slouží

k manipulaci s pouzdrem. Obsahují také vyjímatelný košík, aby nedocházelo

ke zbyteènému úniku tepla. Termopouzdra PC8 a PC15 jsou opatøena

vestavìným nastavitelným termostatem.

PC8

PC15

WELDRY MEC

Pece pro údržbu elektrod

MEC/2

Pece MEC slouží k zachování obsahu vlhkosti po opakovaném vysoušení.

Chrání elektrody pøed vlhkostí, díky èemuž se zabrání vzniku inkluzí

vodíku do svaru.

Zaøízení s elektrickou regulací jsou vybavena elektromagnetickým

pøepínaèem, nastavitelným termostatem a kontrolkou.

Vše je chránìno prùhledným panelem.

Kontrolní teplomìr je umístìn

na pøední stranì pece.

Na vyžádání: jiné modely

(bez termostatu, s termostaty

- s automatickým programem -

s rùznými napájecími zdroji)

MEC/1

Technické údaje WELDRY MEC WELDRY MEC/1 WELDRY MEC/2

Poèet polic 2 4 6

Kapacita každé police

75 kg

Termostat pro regulaci teploty 38-300 °C

Údaj teplomìru 0-500 °C

Pøíkon 1,7 kW 2,5 kW 5,1 kW

Kapacita (hmotnost a poèet elektrod) 150 kg – 3000 ∅ el. 3,25 mm 300 kg – 6000 ∅ el. 3,25 mm 450 kg – 9000 ∅ el. 3,25 mm

Napájení Jednofázové 230 V – 50/60 Hz Tøífázové, 380 V – 50/60 Hz

Vnitøní rozmìry 650 × 260 × 520 mm 650 × 550 × 520 mm 650 × 810 × 520 mm

Vnìjší rozmìry 810 × 700 × 720 mm 810 × 1000 × 720 mm 810 × 1270 × 720 mm

Hmotnost 65 kg 92 kg 112 kg

Rozmìry balení 830 × 720 × 740 mm 830 × 1020 × 740 mm 830 × 1300 × 740 mm

Hrubá hmotnost 66 kg 95 kg 117 kg

Kat. è. W 000 120 430 W 000 120 431 W 000 120 454

1-9

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Pece

1 MMA

SVAØOVÁNÍ

WELDRY CE

Pece typu „C“ pro opakované

vysoušení elektrod

Tato pec slouží k opakovanému vysoušení elektrod, pøi kterém

se elektrody na stanovenou dobu zahøejí na teplotu 350 až 420 °C.

Tím se z nich odstraní vlhkost, aby byla zaruèena vysoká kvalita svaøování

bez tvorby inkluzí vodíku.

Na vyžádání: jiné modely

(bez termostatu, s termostaty

- s automatickým programem -

s rùznými napájecími zdroji)

Technické údaje WELDRY C3 WELDRY C6 WELDRY C9

Poèet polic 3 6 9

Poèet odporových topných prvkù 3 6 9

Kapacita (poèet elektrod) 4 500, ∅ 3,25 mm 9000, ∅ 3,25 mm 13 500, ∅ 3,25 mm

Kapacita 225 kg 450 kg 675 kg

Termostat pro regulaci teploty až do 350 °C

Výkon 4,7 kW 9,0 kW 13,7 kW

Napájení

Tøífázové 380 V – 50 Hz

Vnitøní rozmìry 650 × 500 × 580 mm 650 × 500 × 1000 mm 650 × 500 × 1420 mm

Vnìjší rozmìry 850 × 780 × 980 mm 850 × 780 × 1540 mm 850 × 780 × 1790 mm

Hmotnost 150 kg 200 kg 250 kg

Rozmìry balení 870 × 800 × 1170 mm 870 × 800 × 1610 mm 870 × 800 × 2010 mm

Hrubá hmotnost 180 kg 230 kg 280 kg

Kat. è. W 000 120 466 W 000 120 467 W 000 120 468

WELDRY CF

Pece na tavidlo typu „C“ (násypkové pece)

Na vyžádání: jiné modely

(bez termostatu, s termostaty

- s automatickým programem -

s rùznými napájecími zdroji)

Tento model pece slouží k opakovanému pøesoušení

tavidel (pro obloukové svaøování pod tavidlem), pøi

kterém se tavidlo na stanovenou dobu zahøeje na

teplotu 350 až 420 °C. Vnitøní nádoba je vyrobena

z nerezavìjící oceli, aby nehrozilo riziko úniku tavidla.

CF 100

CF 200 CF 400

Uvnitø násypky jsou umístìna odporová topná tìlíska,

která jsou v pøímém styku s tavidlem, aby bylo

zajištìno optimální zahøívání. Standardní kontrolní

zaøízení se skládá s termoregulátoru, který zabraòuje

poškození tavidla, a teplomìru s údajem o teplotì.

■a

■a

■a

Technické údaje WELDRY CF 100 WELDRY CF 200 WELDRY CF 400

Kapacita 60 kg 160 kg 320 kg

Termostat pro regulaci teploty 38-510 °C

Výkon 3,75 kW 3,75 – 7,25 kW 7,5 – 15 kW

Napájení

Tøífázové 300 V – 50/60 Hz

Kapacita 100 kg 200 kg 320 kg

Vnìjší rozmìry (h × š × v) 600 × 600 × 1320 mm 750 × 990 × 1430 mm 750 × 1500 × 1430 mm

Výška dvíøek násypky pro plnìní tavidla ■a = 520 mm ■a = 560 mm

Hmotnost 82 kg 125 kg 250 kg

Hrubá hmotnost 114 kg 164 kg 264 kg

Kat. è. W 000 120 469 W 000 120 470 W 000 120 471

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

1-10


2 - Svaøování MIG/MAG

2 MIG/MAG

SVAØOVÁNÍ

• Hoøáky pro metody MIG/MAG. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 až 2-5

• Pøíslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6

• Prostøedky proti rozstøiku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

• Spotøební materiál pro metodu MIG. . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8

Pro: svìrky, konektory, kabely, kladiva, rùzné

nástroje, keramické podložky viz kapitolu

„Další pøíslušenství pro svaøování“.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Hoøáky pro svaøování MIG/MAG

Zjednodušte si život

3 hlavní kritéria výbìru hoøákù pro svaøování MIG/MAG:

• Spolehlivost: Svaøovací hoøáky jsou zkonstruovány

pro dnešní pøísné požadavky na prostøedí pøi svaøování

a zaruèují kvalitu a spolehlivost.

• Standardizace náhradních dílù: Svaøovací hoøáky

jsou kompatibilní s vìtšinou náhradních dílù dostupných

v Evropì.

• Flexibilita: Svaøovací hoøáky jsou vybavené flexibilním

koaxiálním kabelem a kloubovým pøipojením, což

usnadòuje práci sváøeèe.

2006-521x

Hoøáky chlazené vzduchem:

Název Dovolené zatížení Doporuèené použití Max. ∅ drátu

pøi 60 %

(mm)

WMT 15A 180 A Tenké plechy, automobilový prùmysl 1,0

WMT 25A 230 A Tenké plechy, zámeènictví 1,2

WMT 36A 340 A Výroba nádob, ocelové konstrukce 1,6

Hoøáky chlazené vodou:

Název Dovolené zatížení Doporuèené použití Max. ∅ drátu

pøi 100 %

(mm)

WMT 500W 500 A Intenzivní prùmyslové použití 2,4

2-1

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Hoøáky pro svaøování MIG/MAG

WMT 15A

Použití:

Karosérie, svaøování s omezeným pøístupem apod.

Výhody pro uživatele:

➤ Snadná ovladatelnost

➤ Pøipojení podle

(kulový kloub)

evropských norem

Technické specifikace:

Chlazení: Vzduch

Dovolené zatížení pøi 60 %:

- 180 A s C1 (EN 439): CO2

- 150 A s M21 (EN 439): Ar + CO2

Tøída napìtí: L-113 V

Soulad s normou: EN 60974-7

Vhodné dráty:

- ocelový drát o prùmìru 0,6 až 1,0 mm

Prùtok plynu: 10 až 18 l/min

2 MIG/MAG

SVAØOVÁNÍ

2004-630

Informace pro objednávku:

WMT 15A 3m: Kat. è. W 000 010 600

WMT 15A 4m: Kat. è. W 000 010 601

2004-628

Originální vybavení: Kontaktní trubice pro ocelový drát

o prùmìru 0,8 mm, kónická hubice o prùmìru 12,5 mm

a bowden pro 0,6 až 0,8mm ocelový drát

Hlavní spotøební díly:

➤ Spotøební díly kompatibilní s nejbìžnìjším evropským

standardem.

Kat. è. Popis

W 000 010 786 Kónická hubice prùm. 12,5 WMT 15A

W 000 010 787 Kónická hubice prùm. 10,0 WMT 15A

W 000 010 788 Válcová hubice prùm. 16,0 WMT 15A

2004-615

Kat. è.

W 000 010 789

Popis

Pružina

Kat. è. Popis

W 000 010 820 Kontaktní trubice M6x25 0,6 Cu WMT 15A

W 000 010 821 Kontaktní trubice M6x25 0,8 Cu WMT 15A

W 000 010 822 Kontaktní trubice M6x25 1,0 Cu WMT 15A

W 000 010 823 Kontaktní trubice M6x25 0,6 CuCrZr WMT 15A

W 000 010 824 Kontaktní trubice M6x25 0,8 CuCrZr WMT 15A

W 000 010 825 Kontaktní trubice M6x25 1,0 CuCrZr WMT 15A

0807-59

Kat. è.

W 000 010 730

W 000 010 731

W 000 010 733

W 000 010 734

Popis

Bowden, ocelové spirály 0,6-0,8 3M

Bowden, ocelové spirály 0,6-0,8 4M

Bowden, ocelové spirály 1,0-1,2 3M

Bowden, ocelové spirály 1,0-1,2 4M

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ 2-2


Hoøáky pro svaøování MIG/MAG

WMT 25A

Použití:

Kováøské práce, tenká ocel, zámeènictví apod.

Výhody pro uživatele:

➤ Snadná ovladatelnost

➤ Pøipojení podle

(kulový kloub)

evropských norem

2004-630

Informace pro objednávku:

WMT 25A 3m: Kat. è. W 000 010 602

WMT 25A 4m: Kat. è. W 000 010 603

WMT 25A 5m: Kat. è. W 000 010 604

2004-628

Technické specifikace:

Chlazení: Vzduch

Dovolené zatížení pøi 60 %:

- 230 A s C1 (EN 439): CO2,

- 200 A s M21 (EN 439): Ar + CO2

Tøída napìtí: L-113 V

Soulad s normou: EN 60974-7

Vhodné dráty:

- ocelový drát o prùmìru 0,8 až 1,2 mm

- hliníkový drát o prùmìru 1,0 až 1,2 mm

Prùtok plynu: 10 až 18 l/min

Originální vybavení: Kontaktní trubice pro ocelový drát

o prùmìru 1,0 mm, kónická hubice o prùmìru 14,0 mm

a bowden pro 1,0 až 1,2mm ocelový drát

Hlavní náhradní díly:

➤ Spotøební díly kompatibilní s nejbìžnìjším

evropským standardem.

Kat. è.

W 000 010 720

Popis

Držák kontaktní trubice M6x35

2004-618

Kat. è. Popis

Kónická hubice

W 000 010 790

∅ 14,0 WMT 25A

Kónická hubice

W 000 010 791

∅ 12,0 WMT 25A

Válcová hubice

W 000 010 792

∅ 17,0 WMT 25A

Kat. è.

W 000 010 793

Popis

Pružina

0807-59

Kat. è. Popis

W 000 010 826 Kontaktní trubice M6x28 0,8 Cu

W 000 010 827 Kontaktní trubice M6x28 1,0 Cu

W 000 010 828 Kontaktní trubice M6x28 1,2 Cu

W 000 010 830 Kontaktní trubice M6x28 0,8 CuCrZr

W 000 010 831 Kontaktní trubice M6x28 1,0 CuCrZr

W 000 010 832 Kontaktní trubice M6x28 1,2 CuCrZr

W 000 010 850 Kontaktní trubice M6x28 1,0 Al drát

W 000 010 851 Kontaktní trubice M6x28 1,2 Al drát

Kat. è.

W 000 010 730

W 000 010 731

W 000 010 732

W 000 010 733

W 000 010 734

W 000 010 735

W 000 010 736

W 000 010 737

W 000 010 738

Popis

Bowden, ocelové spirály 0,6-0,8 3M

Bowden, ocelové spirály 0,6-0,8 4M

Bowden, ocelové spirály 0,6-0,8 5M

Bowden, ocelové spirály 1,0-1,2 3M

Bowden, ocelové spirály 1,0-1,2 4M

Bowden, ocelové spirály 1,0-1,2 5M

Bowden, teflon 1,0-1,2 3M

Bowden, teflon 1,0-1,2 4M

Bowden, teflon 1,0-1,2 5M

2-3

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Hoøáky pro svaøování MIG/MAG

WMT 36A

Použití:

Tlakové nádoby, mechanické svaøování, ocelové konstrukce apod.

Výhody pro uživatele:

➤ Snadná ovladatelnost

➤ Pøipojení podle

(kulový kloub)

evropských norem

2004-630

Informace pro objednávku:

2004-628

Technické specifikace:

Chlazení: Vzduch

Dovolené zatížení pøi 60 %:

- 360 A s C1 (EN 439): CO2,

- 330 A s M21 (EN 439): Ar + CO2

Tøída napìtí: L-113 V

Soulad s normou: EN 60974-7

Vhodné dráty:

- ocelový drát o prùmìru 0,8 až 1,6 mm

- hliníkový drát o prùmìru 1,0 až 1,6 mm

Prùtok plynu: 10 až 18 l/min

Originální vybavení: Kontaktní trubice pro ocelový drát

o prùmìru 1,2 mm, kónická hubice o prùmìru 16,0 mm

a bowden pro 1,0 až 1,2mm ocelový drát

2 MIG/MAG

SVAØOVÁNÍ

WMT 36A 3m: Kat. è. W 000 010 605

WMT 36A 4m: Kat. è. W 000 010 606

WMT 36A 5m: Kat. è. W 000 010 607

Hlavní náhradní díly:

➤ Spotøební díly kompatibilní s nejbìžnìjším evropským

standardem.

Kat. è. Popis

W 000 010 780 Izolaèní difuzér WMT 36A

W 000 010 781 Vysokoteplotní izolaèní difuzér WMT 36A

W 000 010 782 Keramický izolaèní difuzér WMT 36A

2004-621

Kat. è. Popis

Kónická hubice

W 000 010 794

∅ 16,0 WMT 36A

Kónická hubice

W 000 010 795

∅ 14,0 WMT 36A

Válcová hubice

W 000 010 796

∅ 20 WMT 36A

0807-59

Kat. è.

W000010834

W000010835

W000010836

W000010837

W000010840

W000010841

W000010842

W000010843

W000010853

W000010854

W000010855

Kat. è. Popis

Držák kontaktní trubice

W 000 010 722

M8x28

Popis

Kontaktní trubice M6x30 0,8 Cu

Kontaktní trubice M6x30 1,0 Cu

Kontaktní trubice M6x30 1,2 Cu

Kontaktní trubice M6x30 1,6 Cu

Kontaktní trubice M6x30 0,8 CuCrZr

Kontaktní trubice M6x30 1,0 CuCrZr

Kontaktní trubice M6x30 1,2 CuCrZr

Kontaktní trubice M6x30 1,6 CuCrZr

Kontaktní trubice M6x30 1,0 Al drát

Kontaktní trubice M6x30 1,2 Al drát

Kontaktní trubice M6x30 1,6 Al drát

Kat. è.

W 000 010 730

W 000 010 731

W 000 010 732

W 000 010 733

W 000 010 734

W 000 010 735

W 000 010 867

W 000 010 868

W 000 010 869

W 000 010 736

W 000 010 737

W 000 010 738

W 000 010 745

W 000 010 746

W 000 010 747

Popis

Bowden, ocelové spirály 0,6-0,8 3M

Bowden, ocelové spirály 0,6-0,8 4M

Bowden, ocelové spirály 0,6-0,8 5M

Bowden, ocelové spirály 1,0-1,2 3M

Bowden, ocelové spirály 1,0-1,2 4M

Bowden, ocelové spirály 1,0-1,2 5M

Bowden, ocelové spirály 1,6 3M

Bowden, ocelové spirály 1,6 4M

Bowden, ocelové spirály 1,6 5M

Bowden, teflon 1,0-1,2 3M

Bowden, teflon 1,0-1,2 4M

Bowden, teflon 1,0-1,2 5M

Bowden, teflon 1,6 3M

Bowden, teflon 1,6 4M

Bowden, teflon 1,6 5M

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

2-4


Hoøáky pro svaøování MIG/MAG

WMT 500W

Použití:

Tlakové nádoby, ocelové konstrukce, nároèné aplikace apod.

Výhody pro uživatele:

➤ Snadná ovladatelnost

➤ Pøipojení podle

(kulový kloub)

evropských norem

2004-630

Informace pro objednávku:

WMT 500W 3m: Kat. è. W 000 010 608

WMT 500W 4m: Kat. è. W 000 010 609

WMT 500W 5m: Kat. è. W 000 010 610

2004-628

Technické specifikace:

Chlazení: Voda

Dovolené zatížení pøi 100 %:

- 500 A s C1 (EN 439): CO2,

- 450 A s M21 (EN 439): Ar + CO2

Tøída napìtí: L-113 V

Soulad s normou: EN 60974-7

Vhodné dráty:

- ocelový drát o prùmìru 0,8 až 2,4 mm

- hliníkový drát o prùmìru 1,0 až 2,4 mm

Prùtok plynu: 10 až 25 l/min

Originální vybavení: Kontaktní trubice pro ocelový drát

o prùmìru 1,2 mm, kónická hubice o prùmìru 16,5 mm

a bowden pro 1,0 až 1,2mm ocelový drát

Hlavní náhradní díly:

➤ Spotøební díly kompatibilní s nejbìžnìjším

evropským standardem.

Kat. è. Popis

Kónická hubice

W 000 010 797

∅ 16,5 WMT 500W

Kónická hubice

W 000 010 798

∅ 14,5 WMT 500W

Válcová hubice

W 000 010 799

∅ 20,0 WMT 500W

Kat. è. Popis

W 000 010 748 Izolaèní kroužek

2004-624

Kat. è. Popis

W 000 010 834 KT* M8x30 0,8 Cu

W 000 010 835 KT* M8x30 1,0 Cu

W 000 010 836 KT* M8x30 1,2 Cu

W 000 010 837 KT* M8x30 1,6 Cu

W 000 010 838 KT* M8x30 2,0 Cu

W 000 010 839 KT* M8x30 2,4 Cu

W 000 010 840 KT* M8x30 0,8 CuCrZr

W 000 010 841 KT* M8x30 1,0 CuCrZr

W 000 010 842 KT* M8x30 1,2 CuCrZr

Kat. è. Popis

W 000 010 724 držák KT* M8x25

Kat. è. Popis

W 000 010 783 Izolaèní difuzér WMT 500W

W 000 010 784 Vysokoteplotní izolaèní difuzér WMT 500W

W 000 010 785 Keramický izolaèní difuzér WMT 500W

Kat. È. Popis

W 000 010 843 KT* M8x30 1,6 CuCrZr

W 000 010 844 KT* M8x30 2,0 CuCrZr

W 000 010 845 KT* M8x30 2,4 CuCrZr

W 000 010 853 KT* M8x30 1,0 Al drát

W 000 010 854 KT* M8x30 1,2 Al drát

W 000 010 855 KT* M8x30 1,6 Al drát

W 000 010 856 KT* M8x30 2,0 Al drát

W 000 010 857 KT* M8x30 2,4 Al drát

*KT: kontaktní trubice

0807-59

Kat. è.

W 000 010 730

W 000 010 731

W 000 010 732

W 000 010 733

W 000 010 734

W 000 010 735

W 000 010 739

W 000 010 740

W 000 010 741

W 000 010 742

W 000 010 743

W 000 010 744

W 000 010 736

W 000 010 737

W 000 010 738

W 000 010 745

W 000 010 746

W 000 010 747

W 000 010 817

W 000 010 818

W 000 010 819

Popis

Bowden, ocelové spirály 0,6-0,8 3M

Bowden, ocelové spirály 0,6-0,8 4M

Bowden, ocelové spirály 0,6-0,8 5M

Bowden, ocelové spirály 1,0-1,2 3M

Bowden, ocelové spirály 1,0-1,2 4M

Bowden, ocelové spirály 1,0-1,2 5M

Bowden, ocelové spirály 1,6 3M WMT voda

Bowden, ocelové spirály 1,6 4M WMT voda

Bowden, ocelové spirály 1,6 5M WMT voda

Bowden, ocelové spirály 2,0-2,4 3M WMT voda

Bowden, ocelové spirály 2,0-2,4 4M WMT voda

Bowden, ocelové spirály 2,0-2,4 5M WMT voda

Bowden, teflon 1,0-1,2 3M

Bowden, teflon 1,0-1,2 4M

Bowden, teflon 1,0-1,2 5M

Bowden, teflon 1,6 3M

Bowden, teflon 1,6 4M

Bowden, teflon 1,6 5M

Bowden, teflon 2,0-2,4 3M

Bowden, teflon 2,0-2,4 4M

Bowden, teflon 2,0-2,4 5M

2-5

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Pøíslušenství

Kleštì MIG

1415-26

Stojan hoøáku MIG

2004-979

2 MIG/MAG

SVAØOVÁNÍ

Vhodné pro

- støíhání drátu

- èištìní hubice

- odšroubování špièek

- odšroubování hubic

FLOWELD

Hubice ∅ 12-15 mm

Kat. è.: W 000 010 453

Hubice ∅ 15-18 mm

Kat. è.: W 000 010 454

Kat. è.:W 000 010 802

Jednoduchý stojan s magnetickou základnou pro poøádek na

pracovním místì.

1266-58

• Mìøení prùtoku plynu u hoøáku

pro metodu MIG/MAG

• Max. prùtok: 20 l/min

(Ar, CO2 nebo smìsný plyn)

• Pøesnost ±10 %

• Nerozbitný

Kat. è.: W 000 335 159

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

2-6


Prostøedky proti rozstøiku

SPRAYMIG H2O

Sprej a kapalina proti rozstøiku

• Na vodní bázi, bez zápachu

• Neovlivòuje porozitu a trhliny

za studena

• Nemá vliv na obsah difuzního

vodíku ve svaøovaném kovu

• Bez rozpouštìdla a køemíku

• Biologicky rozložitelný

prostøedek

• Umožòuje lakování dílù

• Snadno omyvatelný

UPOZORNÌNÍ: pøed použitím

je tøeba proèíst bezpeènostní

list a porozumìt mu.

Sprej

Kat. è.: W 000 010 001

Bidon 20 L

Kat. è.: W 000 011 074

Popis:

• SPRAYMIG H2O prostøedek proti rozstøiku, bez silikonu,

na bázi vody a vysoce úèinných vodorozpustných látek.

• Zabraòuje ulpívání rozstøiku na hubicích, špièkách a

svaøovacích robotech a výraznì prodlužuje životnost

hubice.

• Umožòuje rychlou výmìnu a èištìní hubic.

• Díly lze natírat, galvanizovat a lakovat.

• Doporuèuje se provést pøedbìžný test.

• Velmi nízká spotøeba pøi vysoké úèinnosti.

SPRAYMIG SIB

Prostøedek proti rozstøiku ve spreji

• Na bázi silikonu

• Nepoužívat na èásti, které mají být natøeny

• Používat pouze na chladné èásti

• Používat pouze na hubice a vnìjší povrch

kontaktní špièky

Fyzikální a chemické vlastnosti

• Vzhled: èirá bezbarvá kapalina.

• Hustota pøi 20 °C: 1,00.

• pH èistého pøípravku: 7.

• Objem: 400 ml (èistý) – 520 ml (nominální).

• Hnací plyn: dimethylether.

• Složení: vodní emulze organických látek.

Technické údaje:

Extrémnì

hoølavý

• SPRAYMIG SIB je preventivní prostøedek pro údržbu

hoøákù pro metodu MIG/MAG.

• Pouze na chladné èásti. Nepoužívat na závity nebo

uvnitø kontaktních špièek (prostøedek elektricky izoluje).

• Objem: 400 ml (èistý) – 520 ml (nominální).

• Hnací plyn: tetrafluorethan (nehoølavý).

• Složení: silikon a rozpouštìdlo na bázi isoparafinu.

F+

2007-394

2007-394

SPRAYMIG SVB

Prostøedek proti rozstøiku ve spreji

• Neobsahuje silikon

• Sluèitelný s nátìrem

• Používat pouze na chladné èásti

• Používat pouze na hubice a

vnìjší povrch kontaktní špièky

Kat. è.: W 000 011 092

Technické údaje:

Kat. è.: W 000 011 093

• SPRAYMIG SVB je bezsilikonový prostøedek

proti rozstøiku ve spreji pro použití pøi svaøování.

• Objem: 300 ml (èistý) – 520 ml (nominální).

• Hnací plyn: CO2 (nehoølavý).

• Složení: parafinový olej, složky proti rozstøiku na

bázi vosku a oleje. Isoparafinové rozpouštìdlo.

2007-394

NETMIG

Pasta proti rozstøiku

• Po ponoøení chrání hubice

a kontaktní špièky pøed rozstøikem

• Neobsahuje silikon a rozpouštìdla

• Bez zápachu

Technické údaje:

Kat. è.: W 000 011 071

• Zabraòuje usazování rozstøiku na

- hubicích hoøákù a na kontaktních špièkách

- polohovadlech a upínacích svaøovacích soustruhù

• Nezanáší závity a otvory.

• Nezpùsobuje porozitu. Neobsahuje silikon a rozpouštìdlo.

Bez zápachu.

• Složení: vosky a olej.

2007-399

2-7

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Spotøební materiál pro metodu MIG

WELDLINE nabízí nejoblíbenìjší

svaøovací materiály z korozivzdorné

oceli a hliníku pro

metodu MIG, které z splòují

pøísná omezení norem AWS.

Cenovì konkurenèní dráty jsou

dodávány bez schválení

agentury.

Všechny typy drátù se dodávají

s certifikátem chemické analýzy

2.2 podle normy EN 10204.

Dráty pro metodu MIG jsou

pøesnì vinuté a usnadòují tak

podávání.

Nerezové dráty pro metodu MIG

Cívky BS 300

AWS A5.9

Popis

Prùm.

(mm)

Balení Kat. è.

0,8 15 kg – BS 300 W 000 283 672

ER 308 L Si Drát WL 308 L Si 1,0 15 kg – BS 300 W 000 283 144

1,2 15 kg – BS 300 W 000 283 146

0,8 15 kg – BS 300 W 000 283 674

ER 309 L Si Drát WL 309 LSi 1,0 15 kg – BS 300 W 000 283 148

ER 316 L Si

Drát WL 316 LSi

1,2 15 kg – BS 300 W 000 283 150

0,8 15 kg – BS 300 W 000 283 676

1,0 15 kg – BS 300 W 000 283 152

Hliníkové dráty pro metodu MIG

Cívky BS 300

AWS A5.9

Popis

Prùm.

(mm)

Balení Kat. è.

1,0 W 000 283 683

ER 4043 Drát WL ALSi5 1,2 7 kg – BS 300 W 000 283 684

1,6 W 000 283 685

1,0 W 000 283 686

ER 5183 Drát WL ALMG4.5MN 1,2 7 kg – BS 300 W 000 283 687

1,6 W 000 283 688

1,0 W 000 283 689

ER 5356 Drát WL ALMG5 1,2 7 kg – BS 300 W 000 283 690

1,6 W 000 283 691

2 MIG/MAG

SVAØOVÁNÍ

• BS 300: kovová cívka se støedovým otvorem

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

2-8


Svaøování metodou TIG

3 TIG

SVAØOVÁNÍ

• Hoøáky pro metodu TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1

• Spotøební materiál pro metodu TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1

• Wolframové elektrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2 až 3-3

• Rùzné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4

Pro: svìrky, konektory, kabely, kladiva, rùzné

nástroje, keramické podložky viz kapitolu

„Další pøíslušenství pro svaøování“.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Hoøáky TIG

Produkt se pøipravuje

Spotøební materiál pro metodu TIG

WELDLINE nabízí nejoblíbenìjší

svaøovací materiály z korozivzdorné

oceli a hliníku pro

metodu TIG, které z splòují

pøísná omezení norem AWS.

Cenovì konkurenèní tyèinky

jsou dodávány bez schválení

agentury.

Všechny typy drátù se dodávají

s certifikátem chemické analýzy

2.2 podle normy EN 10204.

Dráty pro metodu TIG jsou na

obou koncích puncovány pro

snadnou identifikaci.

Nerezové tyèinky pro metodu TIG

AWS A5.9 Popis

Prùm.

(mm)

Balení Kat. è.

1,6 W 000 283 606

ER 316 L Tyèinka WL 316 L 2,0 délka 1000 mm – 5 kg W 000 283 607

2,4 W 000 283 608

1,6 W 000 283 609

ER 308 L Tyèinka WL 308 L 2,0 délka 1000 mm – 5 kg W 000 283 610

2,4 W 000 283 611

1,6 W 000 283 617

ER 309 L Tyèinka WL 309 L 2,0 délka 1000 mm – 5 kg W 000 283 618

2,4 W 000 283 619

Hliníkové tyèinky pro metodu TIG

AWS A5.9 Popis

Prùm.

(mm)

Balení Kat. è.

2,0 W 000 283 692

ER 4043 Tyèinka WL ALSI5 2,4 délka 1000 mm – 5 kg W 000 283 693

3,2 W 000 283 694

ER 5183

2,0 W 000 283 695

Tyèinka

2,4 délka 1000 mm – 5 kg W 000 283 696

WL ALMG4.5MN

3,2 W 000 283 697

2,0 W 000 283 698

ER 5356 Tyèinka WL ALMG5 2,4 délka 1000 mm – 5 kg W 000 283 699

3,2 W 000 283 700

3-1

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Wolframové elektrody

Kompletní škála wolframových elektrod:

■ Èistý wolfram

■ Wolfram + thorium

■ Wolfram + cer

■ Wolfram + lanthan

Kritéria výbìru

Typ

Druh

kovu

Stabilita

oblouku

ISO 6848

EN 26848

Zapalování Trvanlivost Tepelná odolnost

3 TIG

SVAØOVÁNÍ

WP

Èistý wolfram

Lehké slitiny

**

*

*

*

WT 20

Thorium 2 %

Ocel a nerezová ocel

*

***

**

**

WC 20

Cer 2 %

Ocel a nerezová ocel

**

*

**

**

WL 20

Lanthan 2 %

Lehké slitiny

Ocel a nerezová ocel

**

***

***

***

Poznámka: ve Švýcarsku platí zvláštní pøedpisy týkající thoria.

Lanthanové elektrody (2 %):

Neodtavující se elektroda s vynikajícími

charakteristikami, neobsahující radioaktivní prvky

Zapálení a stabilita oblouku a životnost

jsou hlavními kritérii pøi volbì wolframové

elektrody. Tìchto charakteristik se dosahuje

pøídavkem oxidu thoria. Tradiènì se

pøidává oxid thorièitý.

Za urèitých podmínek (napøíklad pøi

ostøení) obsahuje thoriový prach radioaktivní

prvky. Tøebaže je tato radioaktivita

velmi nízká a v žádném pøípadì nedosahuje

nebezpeèných úrovní. Výrobci

s neustále snaží nahradit thorium oxidy

neradioaktivních prvkù.

Z hlediska následujících skuteèností je

lanthanová elektroda nejlepší volbou:

• Možnost použití se støídavým i

stejnosmìrným proudem

• Lepší zapálení než u ostatních typù

wolframových elektrod

• Lepší stabilita oblouku díky menší

deformaci hrotu elektrody

• Delší životnost

• Žádná radioaktivita

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

3-2


Wolframové elektrody

WP – Èistý wolfram – Lehké slitiny (zelená špièka)

∅ mm Svaøovací proud (A) Délka 150 mm Délka 175 mm

Støídavý proud Kat. è. Kat. è.

1,0 10-50 W 000 010 009 -

1,6 40-80 W 000 010 010 W 000 010 375

2,0 60-110 W 000 010 011 W 000 010 376

2,4 70-120 W 000 010 012 W 000 010 377

3,0 90-180 W 000 010 013 W 000 010 378

3,2 90-180 W 000 010 014 -

4,0 160-240 W 000 010 015 W 000 010 379

WT 20 – Thorium 2 % – Ocel a nerezová ocel (èervená špièka)

∅ mm Svaøovací proud (A) Délka 150 mm Délka 175 mm

Støídavý proud Kat. è. Kat. è.

1,0 10-80 W 000 010 002 W 000 010 029

1,6 50-120 W 000 010 003 W 000 010 030

2,0 90-190 W 000 010 004 W 000 010 390

2,4 100-230 W 000 010 005 W 000 010 031

3,0 170-300 W 000 010 006 -

3,2 170-300 W 000 010 007 W 000 010 032

4,0 260-450 W 000 010 008 W 000 010 374

2006-528

WC 20 – Cer 2 % – Ocel a nerezová ocel (šedá špièka)

∅ mm Svaøovací proud (A) Délka 150 mm Délka 175 mm

Støídavý proud Kat. è. Kat. è.

1,0 10-80 W 000 010 022 -

1,6 50-120 W 000 010 023 W 000 010 380

2,0 90-190 W 000 010 024 W 000 010 381

2,4 100-230 W 000 010 025 W 000 010 382

3,0 170-300 W 000 010 026 -

3,2 170-300 W 000 010 027 W 000 010 383

4,0 160-450 W 000 010 028 W 000 010 384

WL 20 – Lanthan 2 %

Lehké slitiny (støídavý proud), ocel a nerezová ocel (stejnosmìr. proud) (modrá špièka).

∅ mm Svaøovací proud (A) Délka 75 mm Délka 150 mm Délka 175 mm

Støídavý proud Kat. è. Kat. è. Kat. è.

1,0 10-80 W 000 011 144 W 000 010 373 -

1,6 60-150 W 000 011 145 W 000 010 016 W 000 010 385

2,0 100-200 - W 000 010 017 W 000 010 386

2,4 150-250 W 000 011 146 W 000 010 018 W 000 010 387

3,0 210-310 - W 000 010 019 -

3,2 210-310 - W 000 010 020 W 000 010 388

4,0 350-480 - W 000 010 021 W 000 010 389

3-3

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Rùzné

TIG POINT

Chemický pøípravek pro ostøení hrotù

wolframových elektrod

Návod k použití:

Stojan hoøáku TIG

2004-982

• Vysuòte elektrodu z hoøáku na 15 mm.

• Svaøovacím proudem rozpalte elektrodu

do bìla.

• Za neustálého otáèení elektrodu

ponoøte do pøípravku.

• Zkontrolujte kvalitu ošetøení.

• Nádobu dùkladnì uzavøete.

Kat. è.: W 000 011 010

2006-528

Kat. è.: W 000 010 803

Jednoduchý stojan s magnetickou

základnou pro poøádek na pracovním místì.

3 TIG

SVAØOVÁNÍ

TIG SHARP

2002-002

Použití:

Svaøování metodou TIG

Charakteristika:

Pøenosný elektrický nástroj pro broušení wolframových elektrod

• Vše nezbytné pro ostøení celé škály wolframových elektrod

v praktickém boxu:

- Stroj na ostøení hrotù elektrod

- Svorka pro upevnìní zaøízení ke stolu

- Standardní modrá hlavice pro elektrody o ∅ 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 mm

- Možnost pøipojení trysky k odtahu wolframového prachu

- Držák elektrod

- Nástroje pro montáž a demontáž

• Pro pøesné ostøení:

- Zvolte prùmìr elektrody

- Zvolte úhel broušení (10° – 70°)

- Spust ’ te zaøízení

- Vložte elektrodu a pomalu s ní otáèejte

• Neuvìøitelný výsledek:

- Vynikající výsledek broušení

- Velmi pøesný úhel broušení

- Podélné ostøení, pøesné a symetrické zešikmení

Technické údaje:

Napìtí:

Frekvence:

Pøíkon:

Proud:

Rychlost otáèení kotouèe:

Hmotnost:

V souladu s požadavky pøedpisù ES

Ostatní výrobky v této øadì:

• Èervená hlavice: (pro

wolframové elektrody

∅ 1,0 / 4,0 / 4,8 / 6,0).

• Náhradní modrá hlava:

• Náhradní diamantový

kotouè:

Kat. è.: W 000 011 035

220-230 V

50-60 Hz

400 W

1,8 A

30 000 ot./min

1,85 kg

Kat. è.: W 000 011 037

Kat. è.: W 000 011 038

Kat. è.: W 000 011 036

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

3-4


4 - Ostatní obloukové

svaøování

OSTATNÍ OBL.

SVAØOVÁNÍ

4

• Kabely a konektory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 až 4-2

• Svorky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3 až 4-4

• Rùzné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 až 4-6

• Keramické podložky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7 až 4-10

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Kabely a konektory

Rùzné typy kabelù

■ Primární kabely:

Tøížilový pro svaøování

s jednofázovým zdrojem,

ètyøžilový pro svaøování

s tøífázovým zdrojem.

Norma:

HO7RN-F

Údaj o proudu je maximální pøijatelná hodnota podle

doporuèení 287 IEC.

2000-174x

■ Sekundární kabely:

Norma:

HO1 N2-E

zvýšená

ohebnost

Norma:

HO1 N2-D

ohebný

Jedna mìdìná žíla mezi napájecím zdrojem a

svorkou a mezi zdrojem a svaøovacími kleštìmi.

Údaj o proudu je maximální pøijatelná hodnota podle

doporuèení 287 IEC.

Pro délky vìtší než 10 metrù je tøeba zvìtšit prùøez

kabelu.

Sekundární kabely musí podle smìrnice

2006/95/ES o elektrických zaøízeních nízkého napìtí

splòovat požadavky jedné z tìchto dvou norem.

To znamená, že z tohoto dùvodu (odolnost proti

rozstøiku pøi svaøování) nesmí být kabely z PVC

používány jako svaøovací kabely.

Referenèní dokumenty:

- HO7RN-F norma pro primární kabely

- HO1 N2-E a HO1 N2-D normy pro sekundární kabely

- Harmonizovaná norma HD 516 S2: 1997

- § 4.4.5 Zmìna dokumentu kvùli zmìnì oddílu A1: 2003

- Sdìlení v rámci smìrnice o zaøízeních nízkého napìtí

(01/02/2005)

4-1

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Kabely a konektory

Primární kabely

H07RNF

Sekundární kabely

H01N2-E (zvýšená ohebnost)

Ø

mm 2

A maxi

Ø

mm 2

A maxi

Kat. è.

Bìžný metr

3 × 1,5 mm 2 24 A W 000 010 098

3 × 2,5 mm 2 32 A W 000 010 099

4 × 2,5 mm 2 30 A W 000 010 100

4 × 4 mm 2 40 A W 000 010 101

4 × 6 mm 2 52 A W 000 010 102

4 × 10 mm 2 71 A W 000 010 103

4 × 16 mm 2 96 A W 000 010 104

4 × 25 mm 2 127 A W 000 010 105

4 × 35 mm 2 157 A W 000 010 106

Kat. è.

Bìžný metr

16 mm 2 150 A W 000 010 137

25 mm 2 202 A W 000 010 138

35 mm 2 250 A W 000 010 139

50 mm 2 302 A W 000 010 140

70 mm 2 384 A W 000 010 141

95 mm 2 465 A W 000 010 142

120 mm 2 539 A W 000 010 143

H01N2D (ohebný)

Ø

mm 2

A maxi

Kat. è.

Cívka (50 m) Bìžný metr

16 mm 2 150 A W 000 260 274 W 000 260 272

25 mm 2 202 A W 000 260 275 W 000 260 273

35 mm 2 250 A W 000 260 276 W 000 260 271

50 mm 2 302 A W 000 260 277 W 000 260 270

70 mm 2 384 A W 000 260 278 W 000 260 269

95 mm 2 465 A W 000 260 279 W 000 260 268

OSTATNÍ OBL.

SVAØOVÁNÍ

4

Konektory

Popis Kat. è.

Kabelová oka

2007-752

2007-814

Šroubovací typ

Prùmìr : 11 mm

Kabel : 0-25 mm 2

Kat. è. : W 000 010 094

Ø

mm 2

2007-753

A maxi

10-25 mm 2 250 A W 000 010 559

zástrèka 35-50 mm 2 400 A W 000 010 560

70-95 mm 2 600 A W 000 010 561

10-25 mm 2 250 A W 000 010 562

zásuvka 35-50 mm 2 400 A W 000 010 563

70-95 mm 2 600 A W 000 010 564

Šroubovací typ

Prùmìr : 14 mm

Kabel : 25-35 mm 2

Kat. è. : W 000 010 095

2007-754

Šroubovací typ

Prùmìr : 14 mm

Kabel : 35-50 mm 2

Kat. è. : W 000 010 096

2007-755

Šroubovací typ

Prùmìr : 16 mm

Kabel : 50-70 mm 2

Kat. è. : W 000 010 640

Prùmìr : 16 mm

Kabel : 70-100 mm 2

Kat. è. : W 000 335 165

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

4-2


Svorky

Výbìr svorek se øídí nìkolika

kritérii

■ Zaprvé závisí na maximální používaném proudu.

■ Dále je dùležitý typ kontaktu. Pro ménì nároèné svaøování jsou

vhodné ocelové svorky typu HIPPO nebo mosazné svorky typu

CROCODILE. Pro nároèné nebo intenzivní svaøování zvolte

svorky typu MUSCLOR, DRAGON nebo CLAMP.

EN 60974-11

■ V neposlední øadì typ MAGNETIC je ideální pro díly velkých

strojù a ROTARY pro nároèné použití, kdy se kabel otáèí kolem

svorky.

Svorky pro normální použití

Kritéria výbìru

Maximální proud

HIPPO 200 200

HIPPO 400 400

HIPPO 600 600

CROCODILE 300 300

CROCODILE 600 600

2004-634

2007-756

Název Kat. è.

A ∅ kabelu

(35 %) (mm 2 )

HIPPO 200 W 000 010 579 200 25

Výhody pro uživatele

HIPPO 400 W 000 010 580 400 70 Ekonomické ocelové svorky.

HIPPO 600 W 000 010 597 600 70

CROCODILE 300 W 000 010 577 300 50 Mosazné svorky a èelisti.

CROCODILE 600 W 000 010 578 600 95 Velmi dobrý kontaktní povrch.

4-3

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


4

Svorky

Svorky pro objemné díly

Kritéria výbìru

Maximální proud

MAGNETIC 500 500

MAGNETIC 600 600

ROTARY 800 800

2004-644

2004-541

Název Kat. è.

A ∅ kabelu

(35 %) (mm 2 )

Výhody pro uživatele

MAGNETIC 500 W 000 010 553 500 70 Velký kontaktní povrch.

Lze umístit do blízkosti místa svaøování a zajistit

dobrý elektrický kontakt.

MAGNETIC 600 W 000 010 554 600 95 Lze ji použít pro pøidržení souèástek pøi svaøování pøi 90°.

ROTARY 800 W 000 010 555 800 2 × 95 Kabel se mùže otáèet kolem svorky.

OSTATNÍ OBL.

SVAØOVÁNÍ

Svorky pro nároèné svaøování

Kritéria výbìru

Maximální proud

MUSCLOR 300 300

MUSCLOR 600 600

SERRE-JOINT 500 500

SERRE-JOINT 900 900

DRAGON 600 600

2004-638

2004-640 2005-931

Název Kat. è.

A ∅ kabelu Výhody pro uživatele

(35 %) (mm 2 )

MUSCLOR 300 W 000 010 583 300 50 Mosazné svorky pro nároèné svaøování,

MUSCLOR 600 W 000 010 584 600 70 silné èelisti s vynikajícím úchytem.

SERRE-JOINT 500 W 000 010 987 300 70

SERRE-JOINT 900 W 000 010 988 900 95

DRAGON 600 W 000 010 582 600 95

Kabel fixován mosaznou objímkou.

Zlepšený úchyt díky možnosti utáhnout svorky.

Kabel fixován mosaznou objímkou. Zlepšený úchyt díky

možnosti utáhnout svorky. 3 polohy mosazného vodítka.

Mosazné èelisti, pryžová ochrana kabelu.

Utažení šroubem pro vynikající úchyt.

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

4-4


Rùzné

Osekávací kladiva

Volba kladiva závisí na zpracovávaném druhu oceli (èerná nebo nerezová ocel)

a èásteènì na vzhledu, napø. dáváte-li pøednost døevu èi plastu.

Ocelová hlava, døevìná násada

2004-632

Ocelová hlava,

èervená násada

2004-609

Kat. è.: W 000 010 801

Kat. è.: W 000 010 800

Kladivo z nerezové oceli

2004-610

Ocelové kladivo typu G

2005-271

Kat. è.: W 000 010 556

Kat. è.: W 000 010 646

Ocelové kladivo anglického typu

2007-793

Kat. è.: W 000 335 164

Drátìné kartáèe

4øadý, ocelové dráty

potažené mosazí

4øadý,

ocelové dráty

2øadý, nerezové

ocelové dráty

4øadý, nerezové ocelové dráty

0951-12 0951-11

Kat. è.:

W 000 010 162

Kat. è.:

W 000 010 165

Tento kartáè je urèen

pro èištìní hliníkových

èástí pøed svaøováním

TIG nebo MIG.

Kat. è.:

W 000 010 163

Speciální kartáè na hliník

0951-13

1415-51

Kat. è.:

W 000 010 166

Koutový kartáè

2007-815

0951-04

Kat. è.:

W 000 010 164

Uhlíková ocel

Kat. è.: W 000 335 161

Nerezová ocel

Kat. è.: W 000 335 160

4-5

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Rùzné

MAGLITE

Dodáváno v pouzdøe

0951-16

Název AAA AA 2D 3D 4D

Barva Èerná Èerná Èerná Èerná Èerná

Souèásti

Svítilna,

tužkový typ,

2 baterie LR3

Svítilna,

èerné nylonové

pouzdro,

2 baterie LR6

Svítilna Svítilna Svítilna

Hmotnost 49 g 106 g 421 g 506 g 562 g

Prùmìr 13 mm 18 mm - - -

Délka 127 mm 145 mm 254 mm 307 mm 369 mm

Baterie (typ) 2 LR3 2 LR6 2 LR20 3 LR20 4 LR20

Kat. è. W 000 211 966 W 000 211 967 W 000 211 968 W 000 211 969 W 000 211 970

Varianty balení

0951-02

Dobíjeèka MAG

• Nikl-kadmiové baterie

(vèetnì dobíjeèky)

• Dobíjení až 1000krát:

nejvýkonnìjší svítilna

0951-14

Náhradní díly pro

dobíjeèku MAGLITE

Popis Kat. è.

Žárovky W 000 211 654

Baterie W 000 211 980

OSTATNÍ OBL.

SVAØOVÁNÍ

4

Náhradní

žárovky

0951-03

Kat. è.:

W 000 211 929

Popis Kat. è.

AAA W 000 211 653

AA W 000 211 972

0951-01

Oznaèení Kat. è.

Solitaire W 000 211 978

AAA W 000 211 977

AA W 000 211 976

2D W 000 211 973

3D W 000 211 974

4D W 000 211 975

Sváøeèská mìrka

• Pøesné mìøení tloušt’ky svarových spojù, plochých i v pravém úhlu.

• Rozsah 20 mm s dvojitým nóniem 1/10 mm.

• 4 kontrolní úhly zkosení:

90° – 80° – 70° – 60°.

• Dodáváno v pouzdøe.

Kat. è.: W 000 011 041

1266-57

Tužkový kontrolní teplomìr

2005-270

Oznaèení

Balení

a teplota

12 kusù

100 (101 °C – 213 °F) W 000 010 156

120 (121 °C – 250 °F) W 000 011 042

150 (149 °C – 300 °F) W 000 010 157

177 (177 °C – 350 °F) W 000 011 045

200 (198 °C – 388 °F) W 000 010 158

232 (232 °C – 450 °F) W 000 011 044

250 (253 °C – 488 °F) W 000 010 159

300 (302 °C – 575 °F) W 000 010 160

350 (343 °C – 650 °F) W 000 010 161

370 (371 °C – 700 °F) W 000 011 043

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

4-6


Keramické podložky

KERALINE

■ Všeobecnì

Jednostranné svaøování na keramické podložce

je podporování rùznými postupy obloukového

svaøování:

• SMAW,

• GMAW:

- Plný drát

- Drát plnìný tavidlem

Technika používání keramických podložek je snadná

a i ménì zkušený sváøeè zvládne kvalitnì provést

svaøování v koøenu svaru.

Vynikající svaøování v poloautomatických aplikacích

(pojezd...).

■ Ekonomická hlediska

Svaøování s našimi novými keramickými

podložka KERALINE umožòuje vytváøet

efektivnìjší svary koøene:

• bez drážkování,

• bez broušení,

• bez opakovaného svaøování,

• bez oprav,

• s vyšší mezerou koøene,

• s vìtší tloušt’kou koøene umožòující vyšší

svaøovací proud pro krycí vrstvu.

Použití keramických podložek dovoluje svaøovat

s vyšším proudem.

Zlepší se kvalita svaru:

• hlubší provaøení,

• minimální riziko nedostateèného natavení materiálu,

• hladký profil koøene.

Lodìnice

Kotle a tlakové nádoby

Stavba mostù

4-7

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


4

Keramické podložky

Na hliníkové pásce

Kat. è. Typ Rozmìry (mm) 3D diagram Použití Balení

W 000 010 391 KERALINE TA1 – 6 mm 600 mm / kus

10 kusù na balík (6 metrù)

6 balíkù/karton (36 metrù)

Kat. è. Typ Rozmìry (mm) 3D diagram Použití Balení

W 000 010 392 KERALINE TA2 – 9 mm 600 mm / kus

10 kusù na balík (6 metrù)

6 balíkù/karton (36 metrù)

Kat. è. Typ Rozmìry (mm) 3D diagram Použití Balení

W 000 010 393 KERALINE TA3 – 13 mm 600 mm / kus

10 kusù na balík (6 metrù)

6 balíkù/karton (36 metrù)

OSTATNÍ OBL.

SVAØOVÁNÍ

Kat. è. Typ Rozmìry (mm) 3D diagram Použití Balení

W 000 010 394 KERALINE TF1 – 6 mm 600 mm / kus

10 kusù na balík (6 metrù)

6 balíkù/karton (36 metrù)

Kat. è. Typ Rozmìry (mm) 3D diagram Použití Balení

W 000 010 395 KERALINE TF2 – 9 mm 600 mm / kus

10 kusù na balík (6 metrù)

6 balíkù/karton (36 metrù)

Kat. è. Typ Rozmìry (mm) 3D diagram Použití Balení

W 000 010 396 KERALINE TF3 – 13 mm 600 mm / kus

10 kusù na balík (6 metrù)

6 balíkù/karton (36 metrù)

Kat. è. Typ Rozmìry (mm) 3D diagram Použití Balení

W 000 010 397 KERALINE TR1 – 6 mm 600 mm / kus

∅ 6

50 kusù na balík (30 metrù)

5 balíkù/karton (150 metrù)

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

4-8


Keramické podložky

Na hliníkové pásce

Kat. è. Typ Rozmìry (mm) 3D diagram Použití Balení

W 000 010 398 KERALINE TR2 – 7 mm 600 mm / kus

∅ 7

50 kusù na balík (30 metrù)

5 balíkù/karton (150 metrù)

Kat. è. Typ Rozmìry (mm) 3D diagram Použití Balení

W 000 010 399 KERALINE TR3 – 8 mm 600 mm / kus

∅ 8

20 kusù na balík (12 metrù)

8 balíkù/karton (96 metrù)

Kat. è. Typ Rozmìry (mm) 3D diagram Použití Balení

W 000 010 400 KERALINE TR4 – 9 mm 600 mm / kus

∅ 9

20 kusù na balík (12 metrù)

7 balíkù/karton (84 metrù)

Kat. è. Typ Rozmìry (mm) 3D diagram Použití Balení

W 000 010 401 KERALINE TR5 – 12 mm 600 mm / kus

∅ 12

520 kusù na balík (12 metrù)

5 balíkù/karton (60 metrù)

Kat. è. Typ Rozmìry (mm) 3D diagram Použití Balení

W 000 010 402 KERALINE TR6 – 15 mm 600 mm / kus

∅ 15

15 kusù na balík (9 metrù)

5 balíkù/karton (45 metrù)

Na kovové lištì

Kat. è. Typ Rozmìry (mm) 3D diagram Použití Balení

W 000 010 403 KERALINE TM1 – 13 mm 600 mm / kus

10 kusù na balík (6 metrù)

7 balíkù/karton (42 metrù)

Kat. è. Typ Rozmìry (mm) 3D diagram Použití Balení

W 000 010 404 KERALINE TM2 – 18 mm 600 mm / kus

9 kusù na balík (5,4 metru)

5 balíkù/ karton (27 metrù)

4-9

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Kapaliny a spreje

5 SPREJE KAPALINY,

A PASTY

• Kapaliny pro chlazení hoøákù. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1

• Kontrola únikù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1

• Prostøedky proti rozstøiku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2

• Prostøedky proti korozi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3

• Ostøení wolframových elektrod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3

• Detekce trhlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4 až 5-5

• Ošetøení nerezových ocelí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Kapaliny pro chlazení hoøákù

FREEZCOOL

FREEZCOOL je propracovaná teplovodivá látka.

Jedná se o smìs více inhibitorù koroze kovù pro

bezpeèné použití ve všech obvodech. Díky tepelné

stabilitì a dielektrickým vlastnostem je vhodná zejména

jako chladicí kapalina pro tzv. „high-tech“ systémy.

Doporuèené použití:

• Chlazení svaøovacích hoøákù

• Chlazení indukèních pecí

• Chlazení stehovacích systémù,

plazmového hoøákù

• Klimatizace

• Elektrické generátory

• Automobilový prùmysl: systémy chlazení

motoru, motorové a pøevodovkové

zkušební stolice.

• Chlazení radarových systémù.

Výhody:

• Nemrznoucí do -27 °C

• Velký elektrický odpor

• Netìkavá látka (žádné ztráty)

• Chemicky stabilní, nepolymerizuje

• Ochrana proti korozi: obsahuje nìkolik

inhibitorù koroze kovù.

• Zabraòuje rùstu øas

• Netoxický

• Nehoølavý

Kat. è.: W 000 010 167 (10 kg)

Kat. è.: W 000 010 168 (20 kg)

Testování:

• Bod tuhnutí – refraktometrem

• pH

• Obsah železa a mìdi

Fyzikální vlastnosti:

• Fyzikální forma: èervená kapalina

• Základ: monopropylenglykol a voda

• Hustota: 1,04 pøi 20 °C

• pH: 7 ±2

• Bod tuhnutí: -27 °C

• Mìrný odpor: 10 5 Ohm.cm-1

Balení:

FREEZCOOL se dodává v polyethylenových

sudech po 10 nebo 20 kg. Jiné

balení po vzájemné dohodì.

Pozor:

Pøed použitím je tøeba proèíst bezpeènostní

list a porozumìt mu.

2004-216

Kontrola únikù

BUBBLE

Výrobek s vysokou

návratností vhodný pro

všechny plyny kromì

stlaèeného kyslíku

(> 150 barù).

• Objem: 400 ml (èistý)

650 ml (nominální)

• Hnací plyn: dusík

• Základ: voda

1000 BULLES

Pøípravek pro kontrolu únikù

vhodný pro všechny plyny.

• Objem: 400 ml (èistý)

650 ml (nominální)

• Hnací plyn: oxid dusný

• Základ: natrium-(laurylether)sulfát

Kat. è.: W 000 010 963 Kat. è.: W 000 011 090

2007-794

2000-228

5-1

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


2007-394

Prostøedky proti rozstøiku

SPRAYMIG H2O

Sprej a kapalina proti rozstøiku

• Na vodní bázi, bez zápachu

• Neovlivòuje poréznost a trhliny

za studena

• Nemá vliv na obsah difuzního

vodíku ve svaøovaném kovu

• Bez rozpouštìdla a køemíku

Popis:

• Biologicky rozložitelný

prostøedek

• Umožòuje lakování dílù

• Snadno omyvatelný

• SPRAYMIG H2O je prostøedek proti rozstøiku bez silikonu,

na bázi vody a vysoce úèinných vodourozpustných látek.

• Zabraòuje ulpívání rozstøiku na hubicích, špièkách a svaøovacích

robotech a výraznì prodlužuje životnost hubice.

• Umožòuje rychlou výmìnu a èištìní hubic.

• Díly lze natírat, galvanizovat a lakovat.

• Doporuèuje se provést pøedbìžný test.

• Velmi nízká spotøeba pøi vysoké úèinnosti.

SPRAYMIG SIB

Prostøedek proti rozstøiku ve spreji

• Na bázi silikonu

• Nepoužívat na èásti, které mají být natøeny

• Používat pouze na chladné èásti

• Používat pouze na hubice a vnìjší povrch

kontaktní špièky

• Neobsahuje silikon

• Sluèitelný s nátìrem

• Používat pouze na chladné èásti

• Používat pouze na hubice a

vnìjší povrch kontaktní špièky

Kat. è.: W 000 011 092

UPOZORNÌNÍ: pøed použitím

SPRAYMIG SVB

Prostøedek proti rozstøiku ve spreji

je tøeba proèíst a porozumìt

bezpeènostnímu listu

Sprej

Kat. è.: W 000 010 001

Bidon 20 L.

Kat. è.: W 000 011 074

Fyzikální a chemické vlastnosti

• Vzhled: èirá bezbarvá kapalina.

• Hustota pøi 20 °C: 1,00.

• pH èistého pøípravku: 7.

• Objem: 400 ml (èistý) – 520 ml (nominální).

• Hnací plyn: dimethylether.

• Složení: vodní emulze organických látek.

Technické údaje:

• SPRAYMIG SIB je preventivní prostøedek pro údržbu

hoøákù pro metodu MIG/MAG.

• Pouze na chladné èásti. Nepoužívat na závity nebo

uvnitø kontaktních špièek (prostøedek elektricky izoluje).

• Objem: 400 ml (èistý) – 520 ml (nominální).

• Hnací plyn: tetrafluorethan (nehoølavý).

• Složení: silikon a rozpouštìdlo na bázi isoparafinu.

Technické údaje:

Extrémnì

hoølavý

F+

Kat. è.: W 000 011 093

• SPRAYMIG SVB je bezsilikonový prostøedek

proti rozstøiku ve spreji pro použití pøi svaøování.

• Objem: 300 ml (èistý) – 520 ml (nominální).

• Hnací plyn: CO2 (nehoølavý).

• Složení: parafinový olej, složky proti rozstøiku na

bázi vosku a oleje. Isoparafinové rozpouštìdlo.

2007-394

2007-394

5 SPREJE KAPALINY,

A PASTY

NETMIG

Pasta proti rozstøiku

• Po ponoøení chrání hubice a kontaktní

špièky pøed rozstøikem

• Neobsahuje silikon a rozpouštìdla

• Bez zápachu

Technické údaje:

Kat. è.: W 000 011 071

• Zabraòuje usazování rozstøiku na

- hubicích hoøákù a na kontaktních špièkách

- polohovadlech a upínacích svaøovacích soustruhù

• Nezanáší závity a otvory.

• Nezpùsobuje porozitu. Neobsahuje silikon a rozpouštìdlo.

Bez zápachu.

• Složení: vosky a olej.

2007-399

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ 5-2


Ochrana proti korozi

GALVASPRAY

• Ochrana svarù

• Umožòuje lakování svaøených dílù

Technické údaje:

• GALVASPRAY nanáší hliníkovou vrstvu.

• Rychle schne.

• Objem: 400 ml (èistý) – 520 ml (nominální).

• Hnací plyn: propan/butan.

• Složení: hliníkový prášek v pøírodní pryskyøici.

Návod k použití

• Ošetøovanou plochu oèistìte.

• Pøed upotøebením protøepte.

• Nanášejte krátkými pravidelnými nástøiky

ze vzdálenosti 20 cm od dílu.

Kat. è.: W 000 011 094

Extrémnì

hoølavý

Dráždivý

F+ Xi

2007-395

Ostøení wolframových elektrod

TIG POINT

Návod k použití:

• Vysuòte elektrodu z hoøáku na 15 mm.

• Svaøovacím proudem rozpalte elektrodu do bìla.

• Za neustálého otáèení elektrodu ponoøte do pøípravku.

• Zkontrolujte kvalitu ošetøení.

• Nádobu dùkladnì uzavøete.

Kat. è.: W 000 011 010

2006-528

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

5-3

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Detekce trhlin

SKINCRIC

Tato nedestruktivní technika umožòuje detekovat

trhliny na deskách a napomáhá vizuální kontrole

díky zviditelnìní trhlin (30 až 50 μm).

Povrch Surface

Trhlina Default

Vhodné pro øadu materiálù:

Ocel, keramika, plast, sklo...

Øada oblastí:

• Výroba kotlù • Slévárny • Petrochemie

• Železnice • Jaderný prùmysl • Lodìnice

• Automobilový prùmysl…

1 - Èištìní

Pøípravek: SKINCRIC C.10 S1 CLEANER

2 - Nanesení penetraèního pøípravku

Pøípravek: SKINCRIC P.138 SA PENETRANT

Výhody pøípravku:

• Vynikající bezezbytkové vyèištìní.

• Rychlé schnutí (vypaøování).

• Sprej: - Nanášení ve všech polohách.

- 400ml balení, které je hospodárnìjší než 600ml.

Sprej na bázi butanu a propanu (extrémnì hoølavý, stejnì jako u konkurenèních

pøípravkù). Rozpouštìdlo: Heptan.

Mùže být tøeba použít ochranné rozpouštìdlo (na ropné bázi).

Výhody pøípravku:

• Teplota použití: 5 až 200 °C. Snadné použití i u horkých desek.

• Dobré napouštìní. Jeden nástøik vydrží > 30 min bez zaschnutí.

• Silná penetrace díky viskozitì.

• Sprej: lze použít ve všech polohách. 400 ml pro snadnìjší použití.

• Velmi dobrá identifikace trhlin v bílém svìtle.

• Snadné odstranìní vodou.

Nanášení pomocí butanu (extrémnì hoølavý).

5 SPREJE KAPALINY,

A PASTY

3 - Èištìní

Pøípravek: voda

4 - Vyvolávací pøípravek

Pøípravek: SKINCRIC R.764 S1 DEVELOPER

Výhody pøípravku:

• Tenký, rovnomìrný a prùhledný film. Po vyschnutí se objeví bílý povrch.

• Velmi dobré pokrytí povrchu díky jemné zrnitosti.

• Rychlé vyschnutí rozpouštìdla ve vyvíjecím pøípravku.

• Sprej: lze použít ve všech polohách. 400 ml pro snadnìjší použití.

• Velmi dobrá identifikace trhlin v bílém svìtle.

Nanášení pomocí butanu.

5 - Prohlížení vad po vyschnutí

Trhliny jsou viditelné na povrchu desek.

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

5-4


Nedestruktivní

detekce trhlin

APPROVED

SKINCRIC C.10 S1 CLEANER

Odmaštìní a vyèištìní od penetraèního pøípravku.

Návod k použití:

Nanášejte SKINCRIC CLEANER, dokud nezmizí èervené nebo fialové stopy

PENETRAÈNÍHO pøípravku.

Bezpeènostní opatøení:

Vysoce toxický pro vodní organismy, mùže vyvolat

dlouhodobé nepøíznivé úèinky ve vodním prostøedí. Dráždí

kùži. Extrémnì hoølavý. Vdechování par mùže zpùsobit

ospalost a závratì. Uchovávejte mimo dosah zdrojù

zapálení – zákaz kouøení. Nevdechujte výpary. Zabraòte

uvolnìní do životního prostøedí. Viz speciální pokyny nebo

bezpeènostní listy. Nádoba pod tlakem: nevystavujte

pøímému sluneènímu svìtlu a teplotám nad 50 °C. Ani po

Extrémnì

hoølavý

Dráždivý

F+ Xi

Škodlivý pro

životní prostøedí

vyprázdnìní neprorážejte a nevhazujte do ohnì.

Nestøíkejte do otevøeného ohnì nebo na žhavé pøedmìty.

Pøi požití okamžitì vyhledejte lékaøskou pomoc a ukažte

tento obal nebo oznaèení.

• Hnací plyn: butan / propan

• Složení: Rozpouštìdlo na ropné bázi.

Kat. è.: W 000 011 096

N

2006-239

SKINCRIC P.138 SA PENETRANT

Extrémnì

hoølavý

F+

Nedestruktivní zkoušení.

Návod k použití:

Povrch musí být èistý. Úplného pokrytí plochy dosáhnete nástøikem pøípravku SKINCRIC PENETRANT

ze vzdálenosti 20 cm. Ponechte 10 minut pronikat. Opláchnìte pøípravkem SKINCRIC CLEANER.

Kontrolu provádìjte pomocí pøípravku SKINCRIC DEVELOPER.

Bezpeènostní opatøení:

Extrémnì hoølavý. Uchovávejte mimo dosah zdrojù zapálení

– zákaz kouøení. Nádoba pod tlakem: nevystavujte

pøímému sluneènímu svìtlu a teplotám nad 50 °C. Ani po

vyprázdnìní neprorážejte a nevhazujte do ohnì. Nestøíkejte

do otevøeného ohnì nebo na žhavé pøedmìty. Pøi

Kat. è. W 000 011 095

požití okamžitì vyhledejte lékaøskou pomoc a ukažte tento

obal nebo oznaèení. Používejte pouze v dobøe vìtraných

prostorách. Nevdechujte výpary.

• Hnací plyn: butan / propan

• Složení: Rozpouštìdlo na ropné bázi.

2006-238

SKINCRIC R.764 S1 DEVELOPER

Detekce trhlin a vad povrchù.

Návod k použití:

Ujistìte se, že je plocha èistá a beze stop pøedchozího penetrantu. Tøepejte plechovkou, dokud

zøetelnì neuslyšíte hrkot kulièky. Nanášejte rovnomìrnou pøimìøenou vrstvu ze vzdálenosti

20 cm. Pøed prohlídkou povrchu poèkejte nìkolik minut, dokud nevznikne suchý práškový film.

Bezpeènostní opatøení:

Dráždí oèi. Extrémnì hoølavý. Vdechování par mùže zpùsobit

ospalost a závratì. Uchovávejte mimo dosah zdrojù

zapálení – zákaz kouøení. Nevdechujte výpary. Nádoba pod

tlakem: nevystavujte pøímému sluneènímu svìtlu a teplotám

nad 50 °C. Ani po vyprázdnìní neprorážejte a nevhazujte do

ohnì. Nestøíkejte do otevøeného ohnì nebo na žhavé

Extrémnì

hoølavý

Dráždivý

F+ Xi

pøedmìty. Pøi požití okamžitì vyhledejte lékaøskou pomoc a

ukažte tento obal nebo oznaèení. Používejte pouze v dobøe

vìtraných prostorách.

• Hnací plyn: butan / propan

• Složení: Isopropylalkohol

Kat. è.: W 000 011 097

2006-240

Rovnìž k dodání: ARDROX

• ARDROX 9PRS CLEANER Kat. è.: W 000 011 080

• ARDROX 9VF2 PENETRANT Kat. è.: W 000 011 078

• ARDROX D1 DEVELOPER Kat. è.: W 000 011 079

5-5

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Ošetøení nerezových ocelí

Spoleènost Weldline nabízí kompletní øadu

pøípravkù pro ošetøení nerezové oceli.

Správné ošetøení povrchu se skládá ze tøí fází:

1 - Odmaštìní

2 - Moøení

3 - Pasivace

První dvì jsou „mezifázemi“ v tom smyslu,

že je lze opakovat v rùzných etapách postupu.

Tøetí fáze, pasivace, je vždy posledním krokem

ošetøení.

2 PICKLINOX

(Moøení – gelový pøípravek,

pasta nebo kapalina)

Moøení je postup, který umožòuje po

svaøování odstranit zoxidovanou

povrchovou vrstvu vzniklou tepelným

opracováním.

Jedná se nejdùležitìjší krok v celém

procesu ošetøení.

Je tøeba vzít v úvahu, že svar

a zahøátý povrch ztrácejí své

korozivzdorné vlastnosti (Cr < 12 %)

1 CLEANOX

(Odmašt ’ ovací kapalina)

Odmaštìní je dùležitým krokem

pøed každým tepelným ošetøením.

Zabraòuje vzájemnému pùsobení

náhodných zbytkù oleje nebo

prachu (kontaminace) s kovem pøi

svaøování nebo tepelném ošetøení

nerezové oceli.

Pøed koneènou pasivací je lze

opakovat v následných fázích,

pokud je nezbytné další tepelné

ošetøení.

CLEANOX L 6 kg W 000 266 423

CLEANOX L 30 kg W 000 266 425

5 SPREJE KAPALINY,

A PASTY

Zpùsob použití pøípravku CLEANOX DEGREASER

Zøeïte odmašt’ovadlo 30 až 50 % vody a ponechte jej odpaøovat na

povrchu, který má být ošetøen. Ponechte pøípravek nìkolik minut

pùsobit a poté jej opláchnìte èistou vodou. Nevystavujte produkt

nebo ošetøovaný povrch sluneènímu svìtlu nebo úèinkùm povìtrnosti.

Povinné ochranné

prostøedky

Ochranná souprava

Pøi práci s kyselinami je tøeba se peèlivì

chránit. Ochranná souprava obsahuje:

- ochranné rukavice odolné proti

kyselinám,

- uzavøené ochranné brýle,

- oblièejový respirátor proti výparùm,

- celotìlový protichemický ochranný

odìv.

Kat. è. W 000 267 118

Štìtec

Vhodný pro práci s kyselinami.

Kat. è. W 000 267 116

3 RESTORINOX

(Pasivace – gelový pøípravek)

Jedná se o koneènou fázi

všech procesù, absolutnì nezbytnou

pro navrácení korozivzdorných

vlastností oceli.

Pasivací se vytváøí cosi jako

„žádoucí oxidace“.

Ve skuteènosti se v této fázi

obnovuje chromová vrstva

poškozená teplem, a zkracuje

se tak doba pøirozené oxidace.

Tím se obnoví vrstva oxidù,

které chrání pøed vnìjšími vlivy.

RESTORINOX G (gel) 2 kg W 000 266 430

RESTORINOX G (gel) 10 kg W 000 266 431

RESTORINOX G (kapalina) 30 kg W 000 266 424

Zpùsob použití pøípravku RESTORINOX

Nejprve odmastìte a namoøte díl za použití specifických pøípravkù

CLEANOX a PICKLINOX. Poté naneste pøípravek. Nezbytná doba

pùsobení se pohybuje od 20 do 60 minut. Po ošetøení odstraòte

pøípravek èistou vodou.

Nevystavujte produkt nebo ošetøovaný povrch sluneènímu svìtlu

nebo úèinkùm povìtrnosti.

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

5-6


Plamen

• Hadice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1

• Automatická cívka pro autogenní hadice . . . . . . 6-1

6 PLAMEN

• Rychlospojky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2

• Øezací trysky a další vybavení pro plamen . . . 6-3

• Kontrola únikù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Hadice

EN 559


Plyn

Maximální Délka

(mm) tlak (bar) (m)

Kat. è.

Acetylen 6,3 10 5 W 000 010 055

Kyslík 6,3 10 5 W 000 010 056

Acetylen 6,3 10 10 W 000 010 081

Kyslík 6,3 10 10 W 000 010 057

Acetylen 6,3 10 20 W 000 010 058

Kyslík 6,3 10 20 W 000 010 059

Acetylen 6,3 10 40 W 000 010 060

Kyslík 6,3 10 40 W 000 010 061

LPG 6,3 10 20 W 000 010 052

LPG 6,3 10 40 W 000 010 062

Acetylen 10 20 10 W 000 010 064

Kyslík 10 20 10 W 000 010 065

Acetylen 10 20 20 W 000 010 066

Kyslík 10 20 20 W 000 010 067

Acetylen 10 20 40 W 000 010 068

Kyslík 10 20 40 W 000 010 069

LPG 10 20 20 W 000 010 053

LPG/Acetylen 10 20 40 W 000 010 071

LPG/Acetylen 12,5 20 40 W 000 010 074

Kyslík 12,5 20 40 W 000 010 075

TWIN (Kyslík – acetylen) 6,3 10 20 W 000 010 077

TWIN (Kyslík – acetylen) 6,3 10 40 W 000 010 063

TWIN (Kyslík – acetylen) 10 20 40 W 000 010 070

TWIN (Kyslík – LPG) 10 20 40 W 000 010 076

TWIN (Kyslík – acetylen) 8 × 14 20 40 W 000 010 078

Kyslík 8 × 14 20 40 W 000 010 079

Acetylen 8 × 14 20 40 W 000 010 080

Argon 6,3 10 40 W 000 010 072

Argon 10 20 40 W 000 010 073

Automatická cívka pro autogenní hadice

TUBEREEL

Automatická cívka pro dvojité

hadice prùmìru 8 nebo 10 mm

• Umožòuje obsluze volit délku hadice podle

aplikace.

• Maximální délka pro prùmìr

8 mm: 20 m

• Maximální délka pro prùmìr

10 mm: 15 m

• Dodává se bez hadic.

Na zemi

Rozmìry cívky

Na zdi

Kat. è.: W 000 260 575

Ze stropu

6-1

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Rychlospojky

QUICKMATIC

Rychlospojky s automatickým uzavøením

Tyto spojky lze pøipojit na hadice nebo pøímo na výstup

regulaèního ventilu.

Kvùli zajištìní správné funkce uzavírání se zásuvková strana vždy

umíst’uje na stranu zdroje toku plynu.

Pøi používání je lze rozpojit. Po rozpojení se prùtok uzavøe.

V souladu s normou EN 561.

Norma EN 561

Hadicová spojka

1

2

QUICKMATIC

∅ hadic Kat. è. Kat. è.

(mm) zásuvka zástrèka

1 - hoølavé plyny 6 a 10 W 000 011 002 W 000 011 005

2 - kyslík 6 a 10 W 000 011 001 W 000 011 004

3 - neutrální plyny (argon ...) 4 W 000 011 003 W 000 011 006

2004-819

3

Dodávají se

také sady:

W 000 011 015 W 000 011 016

Pøipojení na redukèní ventil

4

5

6

2004-820

QUICKMATIC

4 - hoølavé plyny

Závit

2004-819 2004-819

W 000 011 017

M16x150L W 000 011 008

3/8”L W 000 011 011

M16x150R W 000 011 006

Kat.è. Kat. è. ∅ hadic

zásuvka zástrèka (mm)

W 000 011 005 6 a 10

5 - kyslík 3/8”R W 000 011 010 W 000 011 004 6 a 10

1/4”R W 000 011 009

6 - neutrální plyny (argon ...) 12x100R W 000 011 012 W 000 011 006 4

2004-819

6 PLAMEN

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

6-2


Øezací trysky

a další vybavení pro plamen

Øezací trysky

G1 a IC

0327-031 0327-033

Trysky G1

Øezaná

Trysky IC

Rozmìr

v mm

tloušt’ ka

Acetylen v mm Acetylen

W 000 262 059 7/10 3-10 W 000 262 089

W 000 262 060 10/10 10-25 W 000 262 091

W 000 262 061 12/10 25-50 W 000 262 093

W 000 262 062 16/10 50-80 W 000 262 094

W 000 262 063 20/10 80-120 W 000 262 095

W 000 262 064 25/10 120-200 W 000 262 096

W 000 262 065 30/10 200-300 W 000 262 097

Propan

Propan

W 000 262 066 7/10 3-10 W 000 262 098

W 000 262 067 10/10 10-25 W 000 262 099

W 000 262 068 12/10 25-50 W 000 262 100

W 000 262 069 16/10 50-80 W 000 262 101

W 000 262 070 20/10 80-120 W 000 262 102

W 000 262 071 25/10 120-200 W 000 262 105

W 000 262 072 30/10 200-300 W 000 262 106

Jiskrový zapalovaè

0876-66

Kat. è.: W 000 010 978

Tradièní nástroj s pìti kamínky.

PROTECFLAM

Tepelná ochrana pro stìny a podlahy pøi svaøování nebo

pájení.

PROTECFLAM

Jednoduché použití

200 × 250 mm

PROTECFLAM +

Velmi pružná (pamìt ’ ový efekt)

Dlouhá životnost

200 × 250 mm

PROTECFLAM Techno

Velmi dlouhá životnost

210 × 280 mm

Kat. è.: W 036 090 76

Kat. è.: W 000 265 182

Kat. è.: W 000 237 551

Zrcadlo

2004-643

Svaøovací zrcadlo s magnetickým stojanem.

Kat. è.: W 000 010 557

2005-272

2004-642

Náhradní díl: zrcadlo

Kat. è.: W 000 010 558

6-3

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Kontrola únikù

BUBBLE

Výrobek s vysokou

návratností vhodný pro

všechny plyny kromì

stlaèeného kyslíku

(> 150 barù)

• Objem: 400 ml (èistý)

650 ml (nominální)

• Hnací plyn: dusík

• Složení: voda

1000 BULLES

Pøípravek pro kontrolu únikù

vhodný pro všechny plyny

• Objem: 400 ml (èistý)

650 ml (nominální)

• Hnací plyn: oxid dusný

• Složení: natrium-(laurylether)sulfát

Kat. è.: W 000 010 963 Kat. è.: W 000 011 090

2007-794

2000-228

6 PLAMEN

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

6-4


7 - Øezací a brusné kotouèe

• Øezací a brusné kotouèe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1 až 7-4

7 BROUŠENÍ

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Øezací a brusné kotouèe

WELDLINE nabízí øadu øezacích

a brusných kotouèù pro hlavní

aplikace v prùmyslu

EN 12413

EN 13743

■ Dva mimoøádnì tenké øezací 1mm kotouèe pro ocel a nerezovou ocel.

■ Øada tvrdých plochých a prolisovaných øezacích kotouèù na konstrukèní

ocel.

■ Øada tvrdých brusných kotouèù na konstrukèní ocel.

■ Øada skládaných brusných kotouèù pro broušení, koneènou úpravu

a èištìní.

Pøi nákupu takového výrobku

vždy žádejte certifikát OSA.

Záruka, že výrobek splòuje

bezpeènostní požadavky a další

požadavky organizace OSA

(Organisation for the Safety

of Abrasives).

Popis piktogramù

Není urèen

pro boèní

broušení!

Nepoužívejte

poškozené

Nezbytné ochranné Ètìte pøíruèku Ocel kotouèe

prostøedky k obsluze Ocel a

stroje

nerezová ocel

Èervený pruh znamená max. obvodovou rychlost 80 m/s

Prùmìr

Max. otáèky

kotouèe

pøi 80 m/s

115 mm 13 300 ot./min

125 mm 12 250 ot./min

180 mm 8 500 ot./min

230 mm 6 650 ot./min

7-1

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Øezací a brusné kotouèe

DUCTIFLEX PRO

Špièkové øezací kotouèe

pro profesionály

Øada špièkových výrobkù s vyváženým

pomìrem výkonu a životnosti

Charakteristiky:

• Max. rychlost 80 m/s

• Prùmìr 115 až 230 mm

• Tloušt ’ ka 1 až 3,2 mm

• Použít do 3 let od data výroby

• Urèeno pro ocel, kromì dvou velmi tenkých kotouèù

(115 × 1 × 22,2 mm a 125 × 1 × 22,2 mm) urèených pro

ocel a nerezovou ocel

Rozmìry Tvar Použití Specifikace* Poèet kusù v krabici Katalog. è.

115 × 1 × 22 mm plochý ocel/nerezová ocel 61A 60 S7 BF 50 W 000 261 930

125 × 1 × 22 mm plochý ocel/nerezová ocel 61A 60 S7 BF 50 W 000 261 931

115 × 1,6 × 22 mm plochý ocel/nerezová ocel 61A 60 S7 BF 50 W 000 335 001

125 × 1,6 × 22 mm plochý ocel/nerezová ocel 61A 60 S7 BF 50 W 000 335 002

115 × 2 × 22 mm plochý ocel A 36 S7 BF 25 W 000 261 932

125 × 2 × 22 mm plochý ocel A 36 S7 BF 25 W 000 261 933

180 × 2 × 22 mm plochý ocel A 36 S7 BF 25 W 000 261 934

230 × 2 × 22 mm plochý ocel A 36 S7 BF 25 W 000 261 935

180 × 2,5 × 22 mm plochý ocel A 36 S7 BF 25 W 000 261 936

230 × 2,5 × 22 mm plochý ocel A 36 S7 BF 25 W 000 261 937

115 × 3,2 × 22 mm plochý ocel A 36 S7 BF 25 W 000 261 938

180 × 3,2 × 22 mm plochý ocel A 36 S7 BF 25 W 000 261 939

230 × 3,2 × 22 mm plochý ocel A 36 S7 BF 25 W 000 261 940

115 × 2,5 × 22 mm prolisovaný ocel A 36 S7 BF 25 W 000 261 941

115 × 3,2 × 22 mm prolisovaný ocel A 36 S7 BF 5 W 000 335 005

125 × 2,5 × 22 mm prolisovaný ocel A 36 S7 BF 25 W 000 261 942

125 × 3,2 × 22 mm prolisovaný ocel A 36 S7 BF 25 W 000 335 006

180 × 2,5 × 22 mm prolisovaný ocel A 36 S7 BF 25 W 000 261 943

230 × 2 × 22 mm prolisovaný ocel A 36 S7 BF 25 W 000 335 003

230 × 2,5 × 22 mm prolisovaný ocel A 36 S7 BF 25 W 000 261 944

230 × 3,2 × 22 mm prolisovaný ocel A 36 S7 BF 25 W 000 335 004

• Velmi tenké kotouèe umožòující rychlé a hospodárné

øezání oceli a nerezové oceli

• Mimoøádná životnost

• Vysoká rychlost øezání

• Zvláštì úèinný na ocelové tyèe, trubky a plechy

nebo tvarované profily

• Není tøeba odstraòovat hrubé okraje po øezání

• Menší odpad

Stejná kvalita s prolisovaným støedem

Doporuèení:

• Tvrdé øezací kotouèe na konstrukèní ocel

• Dlouhá životnost

• Øezání železa a konstrukèní oceli

Øezání bude rychlejší pøi menší

kontaktní ploše kotouèe

a obrobku.

7 BROUŠENÍ

* Vysvìtlení specifikace: Viz další strana.

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

7-2


Øezací a brusné kotouèe

DUCTIFLEX

Øada brusných kotouèù pro

standardní konstrukèní ocel

Charakteristiky:

• Èištìní povrchu oceli, odstraòování ostøin a úprava úhlù

a rohù

• Vyvážený pomìr výkonu a ceny, dlouhá životnost

Rozmìry Tvar Použití Specifikace* Poèet kusù v krabici Katalog. è.

115 × 6 × 22 mm prolisovaný Standardní ocel A 30 S7 BF 10 W 000 261 945

125 × 6 × 22 mm prolisovaný Standardní ocel A 30 S7 BF 10 W 000 261 946

180 × 6 × 22 mm prolisovaný Standardní ocel A 30 S7 BF 10 W 000 261 947

230 × 6 × 22 mm prolisovaný Standardní ocel A 30 S7 BF 10 W 000 261 948

Vysvìtlení specifikace

XXX XX X XX XX

Typ Velikost Tvrdost Struktura Pojivo

abraziva zrna

Typ abraziva

A: Bìžný oxid hlinitý. Pro nelegovanou a nízkolegovanou ocel, litou ocel a tvrzenou litinu

61A: Smìsný oxid hlinitý. Pro broušení nerezové oceli a oceli odolné proti kyselinám

Velikost zrna

16 20 22 24 30 36 40 46 54 60 70 80 90 100 120 150

Hrubá Støední Jemná

Hrubá zrnitost pro práci nevyžadující zvláštní pøesnost, jemná pro hladší povrch.

Stupeò tvrdosti

E F G H I J K L M N O P Q R S

Velmi mìkký Mìkký Støednì tvrdý Tvrdý

Mìkký kotouè je urèen pro tvrdé materiály, tvrdý pro mìkèí materiály.

Struktura

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Uzavøená Støední Otevøená Velmi otevøená

Pomìr mezi zrnem, pojivem a póry. Na mìkèí materiál se doporuèuje otevøenìjší struktura.

Pojivo

V B BF

Keramické pojivo Pryskyøièné pojivo Skelné vlákno

Pryskyøièné pojivo je pro dynamické a vysokootáèkové použití pružnìjší než keramické pojivo.

Skelné vlákno zvyšuje odolnost, zejména pøi nároèném použití.

7-3

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Øezací a brusné kotouèe

DUCTIFLAP

Skládané brusné kotouèe

Tyto kotouèe se vyrábìjí z naøezaných

plátù brusného materiálu, naøežou se

do tvaru lopatek a pøilepí se na

podložku ze skelných vláken.

U našich kotouèù DUCTIFLAP je použita smìs oxidù

zirkonia a hliníku, urèená speciálnì ocel, legovanou ocel,

neželezné materiály, litinu, døevo a plast.

Používáme kónické kotouèe, které lze použít pro zakøivené

povrchy, výbrus a rovnìž kluzké nebo lakované povrchy.

Zrnitost je 40 nebo 60: vyšší zrnitost vede

k pøesnìjším výsledkùm.

Dodávají se rozmìry 115 × 22 mm a 125 × 22 mm.

Pojivo: syntetická pryskyøice, fenolová pryskyøice

Nosný materiál: skelné vlákno, plast.

Plnivo: kryolity, kalcit.

Rozmìry Zrnitost List Ks. v krabici Kat. è.°

115 × 22 mm 40 25 × 18 mm 10 W 000 264 532

115 × 22 mm 60 25 × 18 mm 10 W 000 264 533

115 × 22 mm 80 25 × 18 mm 10 W 000 335 007

125 × 22 mm 40 25 × 18 mm 10 W 000 264 535

125 × 22 mm 60 25 × 18 mm 10 W 000 264 534

125 × 22 mm 80 25 × 18 mm 10 W 000 335 008

Osobní ochranné prostøedky: ochrana oèí, sluchu, protiprachová

maska, ochranné rukavice (doporuèuje se ochranná obuv a kožená

zástìra).

Skladování: na suchém a dobøe vìtraném místì.

Teplota od 18 do 22 °C, relativní vlhkost 45 až 60 %.

Bruska nesmí pøekroèit maximální obvodovou rychlost kotouèe: 80 m/s.

7 BROUŠENÍ

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ 7-4


Ochrana sváøeèe

• Kukly a ruèní štíty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1 až 8-9

• Brýle a štíty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-10 až 8-14

• Sváøeèské brýle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-15 až 8-16

• Kožené odìvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-17 až 8-22

• Rukavice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-23 až 8-30

• Bavlnìné obleèení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-31 až 8-32

• Obuv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-33 až 8-39

8 SVÁØEÈE

OCHRANA

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Kukly

Volba ochrany hlavy

Pro krátké nebo pøerušované svaøování se volí ruèní štít.

Pro delší svaøování je nezbytná kukla.

Elektronická kukla umožòuje okamžitou ochranu

sváøeèe, jakmile zaène svaøování. Výsledkem je efektivnìjší

práce, vìtší pohodlí a pøinejmenším lepší výsledky.

Elektronické kukly mohou mít stálý nebo promìnlivý stupeò

ztmavení.

Volba záleží na druhu procesu.

Ruèní štíty a pasivní kukly se dodávají pro ménì nároèné

nebo nároèné použití:

• Ménì nároèné použití: volte výrobky

z termoplastu (lehké, levné, pružné)

• Nároèné použití: zpravidla polyester

se skelným vláknem (odolnost proti teplu

a rozstøiku)

Velikost prùzoru závisí na místních zvyklostech.

Všechny výrobky musí splòovat požadavky

evropských norem a musí nést znaèku CE.

Norma EN 175.

EN 175

8-1

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Elektronické kukly

CHAMELEON 3

3 nová øešení, jedna nová kukla

Nový design

Zlepšený design a vìtší pohodlí

3 modely:

• CHAMELEON 3 F: stálé ztmavení

Kat. è.: W 000 261 351

• CHAMELEON 3 V: promìnlivé

ztmavení, zejména pro MMA, MIG/MAG

Kat. è.: W 000 261 352

• CHAMELEON 3 V+:

Promìnlivý stupeò ztmavení pro

všechny metody, zejména TIG

Kat. è.: W 000 261 353

Veškeré pohodlí a jistota technologie

tekutých krystalù ve spolehlivé a pohodlné

svaøovací kukle

• Optimální tvar pro ochranu hlavy

• Støíbrná barva

• Nastavitelný hlavový køíž s polstrováním

• Hmotnost s filtrem: CHAMELEON F: 410 g,

CHAMELEON 3V a V+: 455 g

• Dodává se s 5 vnìjšími ochrannými clonami

a 3 vnitøními ochrannými clonami.

Nová verze s vylepšenými vlastnostmi. Kukly

CHAMELEON 3 (V a V+) jsou nyní vybaveny novými

technologiemi:

• Funkce automatického zapnutí: pøed zahájením svaøování není tøeba

stisknout žádné tlaèítko. Funguje automaticky.

• Tlaèítko resetu: v pøípadì vadné funkce elektronického systému

stisknìte dvakrát tlaèítko reset a dojde obnovení parametrù.

• Režim pro broušení: aktivuje se stálý stupeò ztmavení 4 a je zajištìna

optimální ochrana pøi broušení.

CHAMELEON 3 F

CHAMELEON 3 V

Svaøování MMA

a MIG/MAG

CHAMELEON 3 V+

Všechny metody svaøování

vèetnì TIG

Svaøování MMA a MIG/MAG

až do 175 A

- Typ: stálý stupeò ztmavení DIN 3/11

- Rozmìry: 110 × 90 × 5 mm

- Prùzor: 94 × 35 mm

- Èirý stupeò ztmavení: DIN 3

- Tmavý stupeò ztmavení: DIN 11

- Doba pøepnutí èirý-tmavý: 1/3600 s

- Doba pøepnutí tmavý-èirý: 0,12 s

- 2 optické senzory

- Solární napájení

- Stálá ochrana pøed UV a IÈ záøením

- Splòuje normu EN 379

- Záruka: 2 roky

- Typ: promìnlivý stupeò ztmavení DIN4/9-13

- Rozmìry: 110 × 90 × 10 mm

- Prùzor: 97 × 47 mm

- Èirý stupeò ztmavení: DIN 4

- Tmavý stupeò zatm.: promìnlivý od 9 do 13

- Doba pøepnutí èirý-tmavý: 1/16000 s

- Doba pøepnutí tmavý-èirý: nastavitelná 0,1-1 s

- Nastavení citlivosti

- 2 optické senzory

- Napájení 3V lithiovou baterií a solárními èlánky

- Stálá ochrana pøed UV a IÈ záøením

- Splòuje normu EN 379

- Záruka: 2 roky

- Typ: promìnlivý stupeò ztmavení DIN4/9-13

- Rozmìry: 110 × 90 × 10 mm

- Prùzor: 97 × 47 mm

- Èirý stupeò ztmavení: DIN 4

- Tmavý stupeò zatm.: promìnlivý od 9 do 13

- Doba pøepnutí èirý-tmavý: 1/20000 s

- Doba pøepnutí tmavý-èirý: nastavitelná 0,1-1 s

- 2 optické senzory s vysokou citlivostí

- Napájení 3V lithiovou baterií a solárními èlánky

- Stálá ochrana pøed UV a IÈ záøením

- Splòuje normu EN 379

- Záruka: 2 roky

8 SVÁØEÈE

OCHRANA

Kat. è.: W 000 260 973

Kat. è.: W 000 260 972

Kat. è. : W 000 260 971

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

8-2


Pasivní kukly

a ruèní štíty

Pro nenároèné použití

Pro nároèné

SUPER AIGLON

SOLIDO

Ruèní štíty

HAND TP

SUPER ECLIPSE

TP

Solido

FG

Kukly

SUPER NILMELIOR

SOLIDO

Flip up

8-3

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Pasivní kukly

a ruèní štíty

použití

HAND FG

Pro zvláštní úèely

Lícová useò

HAND FG

Lift

Skládací maska

Hlavový køíž „A“

SUPER ROBUR

Flip up

WELDLUX

SUPER ROBUR

Hlavový køíž „B“

Kožený

chrániè

Potní páska

8 SVÁØEÈE

OCHRANA

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

8-4


Ruèní štíty

Pro nenároèné procesy

HAND TP

SOLIDO

• Ruèní štít

z termoplastu

• Lehký

• Støední odolnost

• Nízká cena

• Vyztužený polypropylen

• Ruèní štít

• Lehký a dobøe vyvážený

• Dobrá odolnost

2007-831

Jeden prùzor 75 × 98 mm

Kat. è.: W 000 011 121

Jeden prùzor 105 × 50 mm

Kat. è.: W 000 335 125

2007-819

Jeden prùzor 105 × 50 mm*

Kat. è.: W 000 335 126

* lze rovnìž použít sklo 110 × 90

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

8-5

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Ruèní štíty

Pro nároèné procesy

SUPER AIGLON

SUPER ECLIPSE

• Polyester vyztužený

skelným vláknem

• Vnitøní rukojet’

• Ochrana ruky a tváøe

• 490 nebo 500 gramù

• Polyester vyztužený

skelným vláknem

• Vnitøní rukojet’

• Systém zvednutí

filtru pøi osekávání

• 520 gramù

Prùzor 105 × 50 mm

Kat. è.:

W 000 011 116

Prùzor 110 × 90 mm

Kat. è.:

W 000 011 117

1415-24N

Prùzor 105 × 50 mm

Kat. è.:

W 000 011 118

0947-77

HAND FG

HAND FG Lift

• Skelná vlákna

2007-828

• Skelná vlákna

2007-830

Prùzor 110 × 90 mm

Kat. è.:

W 000 011 122

Zvedací prùzor 110 × 90 mm

Kat. è.:

W 000 011 123

8 SVÁØEÈE

OCHRANA

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

8-6


Pasivní kukly

Pro nenároèné procesy

TP

• Kukla z termoplastu

• Nízká cena

• Jeden prùzor 108 × 50, 98 × 75 mm nebo

110 × 90 mm

• Nastavitelný hlavový køíž „B“

• Dodává se bez skla

Prùzor 108 × 50 mm

Kat. è.: W 000 335 137

Prùzor 110 × 90 mm

Kat. è.: W 000 011 113

Basse

Deéfinition

Prùzor 98 × 75 mm

Kat. è.: W 000 011 114

2007-833

Kukla SOLIDO

• Vyztužený polypropylen

• Snadno odnímatelné sklo

• Dobrá odolnost

2007-821

Prùzor 105 × 50 mm*

Kat. è.: W 000 335 127

* lze rovnìž použít sklo 110 × 90 mm

SOLIDO Flip up

• Vyztužený polypropylen

• Po otevøení velmi široký volný prùzor

• Snadno odnímatelné sklo

Prùzor 105 × 50 mm

Kat. è.: W 000 335 136

2007-826

8-7

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Pasivní kukly

Pro nároèné procesy

FG

• Vyztužené skelné vlákno

• Nastavitelný hlavový køíž „B“

• Dodává se bez skla

Prùzor 105 × 50 mm

nebo 108 × 51 mm

Kat. è.: W 000 011 103

Prùzor 110 × 90 mm

Kat. è.: W 000 011 104

Basse

Deéfinition

2007-832

SUPER ROBUR

095-69N

Prùzor 105 × 50 mm

Kat. è.: W 000 260 437

Prùzor 105 × 50 mm, Flip up

Kat. è.: W 000 335 130

Prùzor 110 × 90 mm

Kat. è.: W 000 335 129

• Polyester vyztužený skelným vláknem

• Odolnost proti vlhkosti a teplu (170 °C)

• Nastavitelný hlavový køíž „A“

• 435 gramù

SUPER NILMELIOR

• Polyester vyztužený skelným vláknem

• Odolnost pro teplu (170 °C)

• 555 gramù

• Hlavový køíž „A“

0947-79N

Dvojitý prùzor

105 × 50 mm,

108 × 51 mm

nebo 105 × 32 mm

Kat. è.:

W 000 260 438

WELDLUX

• Profil zahalující a výbornì

chránící krk

• Polyester vyztužený

skelným vláknem

• Odolnost proti teplu

a vlhkosti (170 °C)

• Pevný a velmi pohodlný

hlavový køíž

• Nízká hmotnost

(390 gramù)

• Dodává se bez

pøíslušenství

Velmi široký prùzor

114 × 133 mm

Kat. è.:

W 000 335 131

8 SVÁØEÈE

OCHRANA

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

8-8


Pasivní masky: useò

Lícová useò

• Lícová useò

• Ideální pro kontrolory

• Nízká hmotnost

(120 gramù)

Lícová useò

• Nastavitelný hlavový køíž

• 250 gramù

Odklápìcí prùzor 105 × 50 mm

Kat. è.:

W 000 011 135

0254-53

Prùzor

105 × 50 mm

Kat. è.:

W 000 011 115

0254-55

Náhradní díly

Hlavový køíž „A“

Hlavový køíž „B“

Pro kukly ROBUR

a SOLIDO

Pro kukly TP a FB

Kat. è.:

W 000 011 137

Kat. è.:

W 000 010 884

1198-22

2007-817

2007-818

Potní páska

Kat. è.:

W 000 260 486

Kožený

chrániè

Kat. è.: W 000 335 139

8-9

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Ochranné brýle

Kritéria výbìru:

Ochranné brýle slouží zejména k ochranì zraku pøed

svìtlem plamene pøi svaøování a øezání nebo pro

ochranu pøed mechanickým poškozením (napøíklad

pøi broušení).

Svaøovací brýle nebo ochranné brýle.

Design nebo osobní upøednostnìní:

• Øada PILOT s kruhovými skly

• Øada CLASSIC

• Øada FASHION

• ŠIROKOÚHLÉ BRÝLE

Oznaèení obrouèek:

• Norma EN 166

• Odolnost proti nárazu èástic:

➤ A: Èástice s velmi vysokou energií

➤ B: Èástice se støední energií

➤ F: Èástice s nízkou energií

➤ S: Zesílené

Oznaèení skel:

Ovìøte, že výrobek splòuje normy EN

(oznaèení CE potvrzuje soulad s normami)

Hlavní evropské normy:

- EN 166 se základními požadavky

- EN 169 pro sváøeèské filtry

- EN 170 pro UV filtry

- EN 171 pro IÈ filtry

- EN 172 pro sluneèní filtry

X - X.X X X X X

Možnosti:

➤ 8 : Odolnost proti zkratu

➤ 9 : Odolnost proti rozstøiku

➤ K : Odolnost proti poškrábání

➤ N : Odolnost proti mlžení

➤ T : Odolnost proti nárazùm a extrémním teplotám (-5 až 55 °C)

Použití (optická tøída):

➤ 1 : Nepøetržité používání

➤ 2 : Støednì intenzivní používání

➤ 3 : Pøíležitostné používání

Odolnost proti nárazu èástic:

➤ A: Èástice s velmi vysokou energií

➤ B: Èástice se støední energií

➤ F: Èástice s nízkou energií

➤ S: Zesílené

Identifikaèní èíslo výrobce

Identifikaèní kód filtru

➤ UV: 2 nebo 3

➤ IÈ: 4

➤ Sluneèní: 5 nebo 6

➤ Sváøeèský: 4 až 7

(viz tabulka)

Stupnice pro svaøování

q = prùtok acetylenu l/h

q ≤ 70 70 < q ≤ 200 200 < q ≤ 800 q > 800

Svaøování plamenem

Pájení a letování

4 5 6 7

q = prùtok kyslíku l/h

900 ≤ q ≤ 2 000 2 000 < q ≤ 4 000 4 000 < q ≤ 8 000

Autogen 5 6 7

Ochranný stupeò

➤ UV: 1,2 až 5

➤ IÈ: 1,2 až 10

➤ Sluneèní filtry: 1,1 až 4,1

➤ Sváøeèské filtry: 4 až 14

Pozor: Nepoužívejte brýle pro

obloukové svaøování > 7.

Neposkytují ochranu pøed UV,

IÈ a ochranu kùže.

(doporuèená filtraèní skla pro

svaøování viz str. 9-22)

8 SVÁØEÈE

OCHRANA

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

8-10


Ochranné brýle

Svářečské brýle PILOT

EN 166 - EN 169

2005-254

Odstín 5 - Kat. è.:

W 000 011 046

2005-252

Odstín 5 - Kat. è.:

W 000 011 050

PILOT FLIP UP

Odklápìcí brýle odolné proti mlžení a poškrábání.

PILOT 2 METAL

Brýle s kovovou obrouèkou s nastavitelným nosním páskem.

Nastavitelný pružný øemínek.

0947-89

PILOT 1

Celistvé obrouèky s èerného PVC. Pružný øemínek.

Odvìtrání na boku, voštinové pouzdro.

1198-29

EVEREST

Odstín 5 - Kat. è.:

W 000 011 047

Odstín 6 - Kat. è.:

W 000 011 048

Standardní èerné brýle se skládacím polyamidovým boèním

stínìním a obrouèkou.

Skla se snadno vymìní po rozšroubování obrouèek.

Ochranné brýle PILOT

2005-255

Odstín 5 - Kat. è.:

W 000 011 053

Èiré - Kat. è.:

W 000 011 051

0947-88 2005-253

PILOT 2 PLASTIC

Odstín 5 - Kat. è.:

W 000 011 052

Brýle s plastovou obrouèkou s nastavitelným nosním páskem.

Nastavitelný pružný øemínek.

EN 166

Pro celou øadu PILOT:

náhradní skla

(∅ 50 mm, v souladu s normou EN 166)

∅ 50 S5 - Kat. è.: W 000 010 925

∅ 50 S6 - Kat. è.: W 000 010 979

∅ 50 S7 - Kat. è.: W 000 010 937

∅ 50 èiré - Kat. è.: W 000 010 949

Èiré - Kat. è.:

W 000 011 049

PILOT 2 METAL

Brýle s kovovou obrouèkou s nastavitelným nosním páskem.

Nastavitelný elastický øemínek a èirá polykarbonátová skla.

PILOT 1 PLASTIC

Celistvé obrouèky s èerného PVC.

Odvìtrání na boku. Karbonátové voštinové pouzdro.

8-11

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Ochranné brýle

SVÁØEÈSKÉ BRÝLE CLASSIC

EN 166 - EN 169

2005-256

CLASSIC OVER

Vrchní brýle. Povrch odolný proti poškrábání.

Odstín 5 - Kat. è.:

W 000 011 054

OCHRANNÉ BRÝLE CLASSIC

2005-258

CLASSIC VISIT FIRST

Panoramatické brýle, nepøímé vìtrání, vhodné rovnìž

jako vrchní brýle.

Èiré - Kat. è.:

W 000 011 056

2005-259 2005-257

CLASSIC WELDING

Odstín 5 - Kat. è.:

W 000 011 055

Povrch odolný proti poškrábání. Obrouèky a boèní stínìní.

Vymìnitelná polykarbonátová skla.

EN 166

CLASSIC VISIT CLEAR

Èiré - Kat. è.:

W 000 011 057

Povrch odolný proti poškrábání. Obrouèky a boèní stínìní.

Vymìnitelná polykarbonátová skla.

8 SVÁØEÈE

OCHRANA

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ 8-12


Ochranné brýle

SVÁØEÈSKÉ BRÝLE FASHION

EN 166 - EN 169

2005-260

FASHION WELDING

Èerný rám s jedním sklem se

zorným polem 180°.

Rovné boky umožòují nošení s chránièi sluchu.

Nastavitelný hlavový øemínek.

Odstín 3 - Kat. è.:

W 000 011 058

Odstín 5 - Kat. è.:

W 000 011 059

2005-261

FASHION WELDING MAX

Èerný rám s jedním sklem se zorným polem 180°.

Nastavitelná délka i sklon u nožièek.

Odstín 3 - Kat. è.:

W 000 011 060

Odstín 5 - Kat. è.:

W 000 011 061

OCHRANNÉ BRÝLE FASHION

EN 166

2005-262

FASHION VISIT

Odolné proti nárazu.

Kat. è.

Èiré W 000 011 062

Kouøové W 000 011 063

Žluté W 000 011 064

Zrcadlové W 000 011 065

8-13

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Širokoúhlé brýle

Sváøeèské širokoúhlé brýle

Brusièské širokoúhlé brýle

EN 166 - EN 169 EN 166

2005-263

Odstín 5 - Kat. è.:

W 000 011 066

Odstín 3 - Kat. è.:

W 000 011 067

2005-264

Èiré - Kat. è.:

W 000 011 068

Zorné pole 180°, trvanlivé, nastavitelný pružný øemínek.

Nepøímé vìtrání, odolné proti mlžení a možnost použití jako

vrchní brýle i s respiraèní maskou.

FIRST

Odolné proti poškrábání, pøímé vìtrání, nastavitelný hlavový øemínek.

2004-962

Èiré - Kat. è.:

W 000 011 069

OVER

Zorné pole 180°, trvanlivé, nastavitelný pružný øemínek.

Nepøímé vìtrání, odolné proti mlžení a možnost použití jako vrchní

brýle i s respiraèní maskou.

2005-265

Èiré - Kat. è.:

W 000 011 070

STAR

Odolné proti poškrábání, odolné proti mlžení, nastavitelný

hlavový øemínek.

8 SVÁØEÈE

OCHRANA

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ 8-14


Sváøeèské brýle

WELDGLASS

Zvolte stupeò ztmavení skel podle vaší èinnosti

Proud

(A)

1

2,5

5

10

20

30

40

60

80

100

150

175

200

225

250

300

350

400

450

500

Obalované

elektrody

8

9

10

11

MIG

Tìžké kovy

12 12

13

14

14

MIG

Lehké slitiny

10

10

11 11 11

13

14

15

MAG TIG Drážkování Plazmové

øezání

9

12 12

13

13

14

15

Plazmové

svaøování

6

8

7

8

9 9

10

11

12

13

14

10

11 12

12

13

14

11

13

10

11

12

13

14

15 15

2007-839

EN 166: Èirá skla

EN 169: Zabarvená skla

2007-840

8-15

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Sváøeèské brýle

WELDGLASS

■ Filtrující zabarvená skla EN 169

ROZMÌRY 105 × 50 mm

Blistr Odstín Krabice

5 kusù W 000 335 009 5 W 000 010 915 100 kusù

5 kusù W 000 335 010 6 W 000 010 916 100 kusù

5 kusù W 000 335 011 7 W 000 010 917 100 kusù

5 kusù W 000 335 012 8 W 000 010 918 100 kusù

5 kusù W 000 335 013 9 W 000 010 919 100 kusù

5 kusù W 000 335 014 10 W 000 010 920 100 kusù

5 kusù W 000 335 015 11 W 000 010 921 100 kusù

5 kusù W 000 335 016 12 W 000 010 922 100 kusù

5 kusù W 000 335 017 13 W 000 010 923 100 kusù

ROZMÌRY 110 × 90 mm

Blistr Odstín Krabice

5 kusù W 000 335 035 5 W 000 010 927 100 kusù

5 kusù W 000 335 036 6 W 000 010 928 100 kusù

5 kusù W 000 335 037 7 W 000 010 929 100 kusù

5 kusù W 000 335 038 8 W 000 010 930 100 kusù

5 kusù W 000 335 039 9 W 000 010 931 100 kusù

5 kusù W 000 335 040 10 W 000 010 932 100 kusù

5 kusù W 000 335 041 11 W 000 010 933 100 kusù

5 kusù W 000 335 042 12 W 000 010 934 100 kusù

5 kusù W 000 335 043 13 W 000 010 935 100 kusù

ROZMÌRY 98 × 75 mm

Blistr Odstín Krabice

5 kusù W 000 335 089 5 W 000 010 939 100 kusù

5 kusù W 000 335 090 6 W 000 010 940 100 kusù

5 kusù W 000 335 091 7 W 000 010 941 100 kusù

5 kusù W 000 335 092 8 W 000 010 942 100 kusù

5 kusù W 000 335 093 9 W 000 010 943 100 kusù

5 kusù W 000 335 094 10 W 000 010 944 100 kusù

5 kusù W 000 335 095 11 W 000 010 945 100 kusù

5 kusù W 000 335 096 12 W 000 010 946 100 kusù

5 kusù W 000 335 097 13 W 000 010 947 100 kusù

ROZMÌRY 108 × 51 mm

Blistr Odstín Krabice

5 kusù W 000 335 047 5 W 000 010 951 100 kusù

5 kusù W 000 335 048 6 W 000 010 952 100 kusù

5 kusù W 000 335 049 7 W 000 010 953 100 kusù

5 kusù W 000 335 050 8 W 000 010 954 100 kusù

5 kusù W 000 335 051 9 W 000 010 955 100 kusù

5 kusù W 000 335 052 10 W 000 010 956 100 kusù

5 kusù W 000 335 053 11 W 000 010 957 100 kusù

5 kusù W 000 335 054 12 W 000 010 958 100 kusù

5 kusù W 000 335 055 13 W 000 010 959 100 kusù

■ SILVER PROTANE (r) , skla podle EN 169

Blistr

Rozmìry

105 × 50 mm Odstín Rozmìry

135 × 115 mm

Blistr

5 kusù W 000 335 025 9 W 000 335 063 5 kusù

5 kusù W 000 335 026 10 W 000 335 064 5 kusù

5 kusù W 000 335 027 11 W 000 335 065 5 kusù

5 kusù W 000 335 028 12 W 000 335 066 5 kusù

5 kusù W 000 335 029 13 W 000 335 067 5 kusù

5 kusù W 000 335 030 14 W 000 335 068 5 kusù

Skla SILVER PROTANE prokáží svou úèinnost pøi svaøování, kdy je

teplo od svaøovacího oblouku nepøíjemné.

Filtry SILVER PROTANE odrážejí 70 % tepelného záøení (tepelná

složka):

• pøíjemnìjší prostøedí, menší únava,

• pøesnìjší a kvalitnìjší práce,

• vìtší pohodlí a lepší pracovní podmínky.

„Vyzkoušejte SILVER PROTANE ® a svaøujte v pohodì“.

■ Kruhová skla, prùmìr 50 mm

Odstín Blistr - 10 kusù Krabice - 100 kusù

5 W 000 335 085 W 000 010 925

6 W 000 335 086 W 000 010 937

7 W 000 335 087 W 000 010 949

8 W 000 335 087 -

Èiré W 000 010 979 -

■ Zvìtšovací sklo podle EN 166

Dioptrie

105 × 50 mm

1,0 W 000 335 031

1,5 W 000 335 032

2,0 W 000 335 033

2,5 W 000 335 034

Nìkterá pøesná svaøování vyžadují

zvìtšení pracovní oblasti.

Tato skla musí být použita

s barevnými filtrujícími skly.

■ Ochranné sklo nebo stínìní CR39 EN 166

Èiré sklo (EN 169) Stínìní CR 39 (EN 166)

Rozmìry

Blistr - 5 kusù Krabice - 100 kusù Blistr - 5 kusù Krabice - 200 kusù

98 × 75 mm W 000 335 098 W 000 010 950 W 000 335 100 W 000 335 099

105 × 50 mm W 000 335 018 W 000 010 926 W 000 335 020 W 000 335 019

108 × 51mm W 000 335 056 W 000 010 962 W 000 335 058 W 000 335 057

8 SVÁØEÈE

OCHRANA

110 × 90 mm W 000 335 044 W 000 010 938 W 000 335 046 W 000 335 045

135 × 110 mm W 000 335 069 - W 000 335 071 W 000 335 070

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

8-16


Kožené odìvy

Upozornìní:

Smìrnice 89/686/EHS požaduje soulad ochranných

prostøedkù pro svaøování s normami EN 340/94

a EN 470-1/94.

Kamaše

Pro odìvy WELDLINE

je našimi odborníky vybírána

pouze nejkvalitnìjší kùže.

Kamaše jsou urèeny k ochranì

dolní èásti kalhot a obuvi pøi

svaøování a broušení.

EN 340/94

EN 470-1/94

Kat. è.: W 000 010 590

Kožený øemínek

1198-38

Kat. è.: W 000 010 591

Suchý zip

Technický popis

• Pøírodní štípenková useò vydìlávaná chrómem.

• Kamaše jsou vyrobeny ze ètyø sešitých kusù, s nastavitelným

koženým øemínkem nebo suchým zipem a upevòovacím

øemínkem pod podrážkou.

Bezpeènostní omezení

• Kvùli øemínkùm nesmí být kamaše nošeny v blízkosti strojù

s otáèejícími se èástmi, aniž by byly nìjak chránìny.

• Kamaše nejsou odolné proti teplu a nesmí být vystaveny

konvekènímu ani sálavému teplu.

• Kamaše nejsou urèeny pro jiný typ ochrany, než je uvedeno.

Výrobce neodpovídá za žádné škody v dùsledku nesprávného

použití.

Údržba a skladování

• Doporuèené skladování: na bezpeèném a suchém, dobøe

vìtraném místì chránìném pøed pøímým sluneèním svìtlem.

• Èistìte mýdlem a vodou pøi maximální teplotì 60 °C.

• Nepoužívejte žádné bìlidlo, pøípravky pro èištìní za sucha (na bázi

chlóru), neèistìte v bubnu nebo ostrými a abrazivními prostøedky.

• Maximálnì 30 cyklù praní.

Normy

• Kamaše jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splòovaly

požadavky na ochranu zdraví a bezpeènosti podle

smìrnice 89/686/EHS a naøízení 475/92, a splòují

všeobecné požadavky normy EN 340/94 a normy

EN 470-1/94 o ochranných prostøedcích pro sváøeèe

a podobné profese.

• Pøi øádném nošení nepøekážejí kamaše normálním èinnostem pøi

svaøování a jejich kvalita a funkce je pøi dodržení pokynù a

správném nošení zaruèena. Kategorie ochrany II (podle naøízení

475/92)

8-17

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Krátké a dlouhé manžety

Krátké a dlouhé manžety ze štípenkové

kùže jsou urèené k ochranì rukou proti

rozstøiku pøi svaøování.

EN 340

EN 470-1

Délka: ±450 mm

Kat. è.: W 000 010 592

2005-127

Technický popis

• Pøírodní štípenková useò vydìlávaná chrómem

• Upevnìní pomocí kožených páskù

• Pružné upevnìní kolem zápìstí

• Dodávané v jedné velikosti

Kat. è.: W 000 010 593

Délka: ±670 mm

2005-128

Bezpeènostní omezení

• Kvùli øemínkùm nesmí být manžety nošeny v blízkosti strojù

s otáèejícími se èástmi, aniž by byly nìjak chránìny.

• Manžety nejsou odolné proti teplu a nesmí být vystaveny

konvekènímu ani sálavému teplu.

• Manžety nejsou urèeny pro jiný typ ochrany, než je uvedeno.

Výrobce neodpovídá za žádné škody v dùsledku jiných praktik.

Údržba a skladování

• Doporuèené skladování: na bezpeèném a suchém, dobøe vìtraném

místì chránìném pøed pøímým sluneèním svìtlem.

• Èistìte mýdlem a vodou pøi maximální teplotì 60 °C.

• Nepoužívejte žádné bìlidlo, pøípravky pro èištìní za sucha (na bázi

chlóru), neèistìte v bubnu nebo ostrými a abrazivními prostøedky.

• Maximálnì 30 cyklù praní.

Normy

• Tyto sváøeèské manžety spadají do kategorie EAR 2

• Manžety jsou navrženy v souladu s následujícími evropskými

normami:

■ EN 340: Ochranné odìvy - Všeobecné požadavky

■ EN 470-1: Ochranné odìvy pro použití pøi svaøování

a podobných postupech

➤ Mechanické zkoušky:

- Tloušt’ka: vyhovuje

- rozmìrové odchylky: vyhovuje

- odolnost na trh: vyhovuje

- odolnost na tah: vyhovuje

➤ Chemické zkoušky:

- množství mastných látek: vyhovuje

➤ Tepelné zkoušky:

- nehoølavost: vyhovuje

- tepelná odolnost

- chování pøi kontaktu s kapkami roztaveného kovu: vyhovuje

• Tyto manžety byly zkoušeny organizací udìlující znaèku CE.

• Znaèka CE potvrzuje, že splòují základní požadavky smìrnice

89/686/EHS o osobních ochranných prostøedcích.

8 SVÁØEÈE

OCHRANA

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

8-18


Svaøovací zástìry z lícové usnì

Tato zástìra je urèena pro ochranu odìvu

proti rozstøiku pøi svaøování a úlomkùm

pøi broušení.

1100 × 800 mm

• Délka: 1100 mm

• Šíøka: 800 mm

Kat. è.: W 000 010 588

Kožený pásek

EN 340

EN 470-1

Technický popis

• Ochranná svaøovací zástìra z prvotøídní lícové usnì vydìlávané

chrómem.

• Kožený pásek je upevnìn pøes dírky kolem pasu a límce.

• Dodává se v jedné velikosti.

Bezpeènostní omezení

• Kvùli øemínkùm nesmí být zástìra nošena v blízkosti strojù

s otáèejícími se èástmi, aniž by byly nìjak chránìny.

• Zástìra není odolná proti teplu a nesmí být vystavena

konvekènímu ani sálavému teplu.

• Zástìra není urèena pro jiný typ ochrany, než je uvedeno. Výrobce

neodpovídá za žádné škody v dùsledku nesprávného použití.

Údržba a skladování

• Doporuèené skladování: na bezpeèném a suchém, dobøe

vìtraném místì chránìném pøed pøímým sluneèním svìtlem.

• Èistìte mýdlem a vodou pøi maximální teplotì 60 °C.

• Nepoužívejte žádné bìlidlo, pøípravky pro èištìní za sucha (na bázi

chlóru), neèistìte v bubnu nebo ostrými a abrazivními prostøedky.

• Maximálnì 30 cyklù praní.

Normy

• Tyto sváøeèské zástìry spadají do kategorie EAR 2

• Zástìry jsou navrženy v souladu s následujícími evropskými

normami:

■ EN 340: Ochranné odìvy - Všeobecné požadavky

■ EN 470-1: Ochranné odìvy pro použití pøi svaøování

a podobných postupech

➤ Mechanické zkoušky:

- Tloušt’ka: vyhovuje

- rozmìrové odchylky: vyhovuje

- odolnost na trh: vyhovuje

- odolnost na tah: vyhovuje

➤ Chemické zkoušky:

- množství mastných látek: vyhovuje

➤ Tepelné zkoušky:

- nehoølavost: vyhovuje

- tepelná odolnost

- chování pøi kontaktu s kapkami roztaveného kovu:

vyhovuje

• Tyto zástìry byly zkoušeny organizací udìlující znaèku CE.

• Znaèka CE potvrzuje, že splòují základní požadavky smìrnice

89/686/EHS o osobních ochranných prostøedcích.

0951-30

8-19

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Svaøovací zástìry ze štípenkové usnì

Tato zástìra je urèena pro ochranu odìvu

proti rozstøiku pøi svaøování a broušení.

Technický popis

900 × 600 mm

• Délka: 900 mm

• Šíøka: 600 mm

Kat. è.: W 000 010 586

Kožené pásky, upevnìní na spony

Kat. è.: W 000 010 585

Bavlnìné pásky

Kat. è.: W 000 010 589

Bavlnìné pásky. Bez chrómu

1100 × 800 mm

• Délka: 1100 mm

• Šíøka: 800 mm

Kat. è.: W 000 010 587

Kožené pásky, upevnìní na spony

• Ochranná svaøovací zástìra z prvotøídní štípenkové usnì vydìlávané

chrómem.

• Kožený nebo bavlnìný pásek kolem pasu a límce se sponami pro

rychlé rozepnutí

EN 340

EN 470-1

Upevnìní sponou

nebo bavlnìným

páskem

2002-050

2002-051

Bezpeènostní omezení

• Kvùli øemínkùm nesmí být zástìra nošena v blízkosti strojù

s otáèejícími se èástmi, aniž by byly nìjak

chránìny.

• Zástìra není odolná proti teplu a nesmí být vystavena konvekènímu

ani sálavému teplu.

• Zástìra není urèena pro jiný typ ochrany, než je uvedeno. Výrobce

neodpovídá za žádné škody v dùsledku jiných praktik.

Údržba a skladování

• Doporuèené skladování: na bezpeèném a suchém, dobøe vìtraném

místì chránìném pøed pøímým sluneèním svìtlem.

• Èistìte mýdlem a vodou pøi maximální teplotì 60 °C.

• Nepoužívejte žádné bìlidlo, pøípravky pro èištìní za sucha (na bázi

chlóru), v bubnu nebo ostrými a abrazivními prostøedky.

• Maximálnì 30 cyklù praní.

Normy

• Tyto sváøeèské zástìry spadají do kategorie EAR 2

• Zástìry jsou navrženy v souladu s následujícími evropskými normami:

■ EN 340: Ochranné odìvy - Všeobecné požadavky

■ EN 470-1: Ochranné odìvy pro použití pøi svaøování a podobných

postupech

➤ Mechanické zkoušky:

- Tloušt’ka: vyhovuje

- rozmìrové odchylky: vyhovuje

- odolnost na trh: vyhovuje

- odolnost na tah: vyhovuje

➤ Chemické zkoušky:

- množství mastných látek: vyhovuje

➤ Tepelné zkoušky:

- nehoølavost: vyhovuje

- tepelná odolnost

- chování pøi kontaktu s kapkami roztaveného kovu:

vyhovuje

• Tyto zástìry byly zkoušeny organizací udìlující znaèku CE.

• Znaèka CE potvrzuje, že splòují základní požadavky smìrnice

89/686/EHS o osobních ochranných prostøedcích.

8 SVÁØEÈE

OCHRANA

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ 8-20


Svaøovací kabáty ze štípenkové usnì

Tyto kabáty slouží k ochranì horní

èásti tìla pøed rozstøikem pøi svaøování

a broušení.

EN 340

EN 470-1

Kat. è.: (Velikost XL): W 000 010 594

Kat. è.: (Velikost XXL): W 000 010 595

Technický popis

• Celý kabát je vyroben z prvotøídní štípenkové usnì

vydìlávané chrómem.

• Kabát má v pøedu skryté zapínání na suchý zip, které je z usnì a

chrání pøed rozstøikem, vnitøek límce je z dvojité vrstvy bavlny pro

zvýšení pohodlí.

• Pružné upevnìní kolem zápìstí

• Èervený lem

• Délka: ±780 mm

• Dodávané velikosti: XL a XXL (jiné velikosti na požádání)

Bezpeènostní omezení

• Kabáty nejsou odolné proti teplu a nesmí být vystaveny

konvekènímu ani sálavému teplu.

• Kabáty nejsou urèeny pro jiný typ ochrany, než je uvedeno.

Výrobce neodpovídá za žádné škody v dùsledku jiných praktik.

Údržba a skladování

• Doporuèené skladování: na bezpeèném a suchém, dobøe

vìtraném místì chránìném pøed pøímým sluneèním svìtlem.

• Èistìte mýdlem a vodou pøi maximální teplotì 60 °C.

• Nepoužívejte žádné bìlidlo, pøípravky pro èištìní za sucha (na bázi

chlóru), neèistìte v bubnu nebo ostrými a abrazivními prostøedky.

• Maximálnì 30 cyklù praní.

Normy

• Tyto sváøeèské kabáty spadají do kategorie EAR 2

• Kabáty jsou navrženy v souladu s následujícími evropskými

normami:

■ EN 340: Ochranné odìvy - Všeobecné požadavky

■ EN 470-1: Ochranné odìvy pro použití pøi svaøování

a podobných postupech

➤ Mechanické zkoušky:

- Tloušt’ka: vyhovuje

- rozmìrové odchylky: vyhovuje

- odolnost na trh: vyhovuje

- odolnost na tah: vyhovuje

➤ Chemické zkoušky:

- množství mastných látek: vyhovuje

➤ Tepelné zkoušky:

- nehoølavost: vyhovuje

- tepelná odolnost

- chování pøi kontaktu s kapkami roztaveného kovu:

vyhovuje

• Tyto kabáty byly zkoušeny organizací udìlující znaèku CE.

• Znaèka CE potvrzuje, že splòují základní požadavky smìrnice

89/686/EHS o osobních ochranných prostøedcích.

2005-158

8-21

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Svaøovací kabáty z lícové usnì

Záda èásteènì z ohnivzdorné bavlny

Tyto kabáty slouží k ochranì

horní èásti tìla pøed rozstøikem

pøi svaøování a broušení.

Kabáty jsou lehké, vzdušné,

poddajné a pohodlné.

EN 340

EN 470-1

2004-512

Kat. è.: (Velikost XL):

W 000 010 596

Kat. è.: (Velikost XXL): W 000 010 598

2004-513

Technický popis

• Celý kabát je vyroben z prvotøídní lícové usnì vydìlávané

chrómem.

• Pùlka zad má ohnivzdornou úpravu bavlny a kabát je lehký

a poddajný

• Kabát má v pøedu skryté zapínání na suchý zip, které je z usnì a

chrání pøed rozstøikem, vnitøek límce je z dvojité vrstvy bavlny pro

zvýšení pohodlí

• Pružné upevnìní kolem zápìstí

• Èervený lem

• Délka: ±780 mm

• Dodávané velikosti: XL a XXL (jiné velikosti na požádání)

Bezpeènostní omezení

• Kabáty nejsou odolné proti teplu a nesmí být vystaveny

konvekènímu ani sálavému teplu.

• Kabáty nejsou urèeny pro jiný typ ochrany, než je uvedeno.

Výrobce neodpovídá za žádné škody v dùsledku jiných praktik.

Údržba a skladování

• Doporuèené skladování: na bezpeèném a suchém, dobøe

vìtraném místì chránìném pøed pøímým sluneèním svìtlem.

• Èistìte mýdlem a vodou pøi maximální teplotì 60 °C.

• Nepoužívejte žádné bìlidlo, pøípravky pro èištìní za sucha (na bázi

chlóru), neèistìte v bubnu nebo ostrými a abrazivními prostøedky.

• Maximálnì 30 cyklù praní.

Normy

• Tyto sváøeèské kabáty spadají do kategorie EAR 2

• Kabáty jsou navrženy v souladu s následujícími evropskými

normami:

■ EN 340: Ochranné odìvy - Všeobecné požadavky

■ EN 470-1: Ochranné odìvy pro použití pøi svaøování

a podobných postupech

➤ Mechanické zkoušky:

- Tloušt’ka: vyhovuje

- rozmìrové odchylky: vyhovuje

- odolnost na trh: vyhovuje

- odolnost na tah: vyhovuje

➤ Chemické zkoušky:

- množství mastných látek: vyhovuje

➤ Tepelné zkoušky:

- nehoølavost: vyhovuje

- tepelná odolnost

- chování pøi kontaktu s kapkami roztaveného kovu: vyhovuje

• Tyto kabáty byly zkoušeny organizací udìlující znaèku CE.

• Znaèka CE potvrzuje, že splòují základní požadavky smìrnice

89/686/EHS o osobních ochranných prostøedcích.

8 SVÁØEÈE

OCHRANA

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ 8-22


Rukavice

Evropská norma pro ochranné a sváøeèské rukavice

EN 420: Všeobecné požadavky na

rukavice: bezpeènost, pohodlí,

poddajnost

- Všechny rukavice splòují požadavky evropských norem, což je

oznaèeno znaèkou CE.

- Piktogramy udávají, že byl soulad s normami EN potvrzen

zkouškami ve schválených laboratoøích.

- Sváøeèské rukavice musí vedle normy EN 420 splòovat

požadavky dalších dvou norem: EN 388 a EN 407.

Vyšší èíslo u jednotlivých kritérií znamená lepší vlastnosti rukavic.

Symbol „X“ znamená, že vlastnost nebyla u rukavic zkoušena.

EN 388: Mechanická rizika

A: Odolnost proti odìru (0-4)

B : Odolnost proti øezu (0-5)

C : Odolnost proti roztržení (0-4)

D : Odolnost proti propíchnutí (0-4)

EN 407: Odolnost proti teplu

A: Nehoølavost (1-4)

B : Odolnost proti kontaktnímu teplu (1-4)

C : Odolnost proti konvekènímu teplu (1-4)

D : Odolnost proti sálavému teplu (1-4)

E : Malý rozstøik taveného kovu (1-4)

F : Velký rozstøik taveného kovu (1-4)

EN 12477: Svaøovací rukavice

A: Odolnost proti odìru (0-4)

B : Odolnost proti øezu (0-5)

C : Odolnost proti roztržení (0-4)

D : Odolnost proti propíchnutí (0-4)

A : Nehoølavost (1-4)

B : Odolnost proti kontaktnímu teplu (1-4)

C : Odolnost proti konvekènímu teplu (1-4)

E : Malý rozstøik taveného kovu (1-4)

Kritéria výbìru

Druhy rukavic Rukavice Normy

SVAØOVÁNÍ

OCHRANA

Svaøovací rukavice pro všeobecné použití

Tepelnì odolné svaøovací rukavice

Rukavice pro svaøování TIG

Ochranné rukavice

LONG BASIC EN 388 : 2122

LONG BASIC +

EN 407 : X1XX2X

UNIVERSEL

STOPCALOR

EN 388 : 2122

EN 407 : X1XX2X

EN 388 : 3133

EN 407 : 414X4X

EN 12477 :

STOPCALOR + EN 388 : 3132

EN 407 : 413X4X

EN 12477 :

STOPCALOR ALU EN 388 : 4244

EN 407 : 413X4X

TIG EN 388 : 2111

SENSITIVE

EN 407 : 41XX4X

DOCKER EN 388 : 3132

PROTECT COMFORT EN 388 : 2121

PROTECT MECA EN 388 : 3122

BASIC EN 388 : 2122

BASIC +

EN 407 : X1XX2X

8-23

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Svaøovací rukavice

LONG BASIC

Svaøovací rukavice LONG BASIC jsou urèeny pro ochranu rukou

pøi normálním svaøování pøi procesech MMA/MIG/MAG

a obèasné manipulaci s díly do teploty 50 °C.

EN 420

EN 388

EN 407

Technický popis:

• Americký støih s ohybem na ukazovák

• Dlaò a palec z pøírodní štípenkové usnì vydìlávané chrómem,

tloušt’ka 1,2 mm (±0,1 mm)

• Zesílené osazení palce a zadní strany ostatních prstù

štípenkovou usní

• Manžeta z pøírodní štípenkové usnì, délka 150 mm (±5 mm)

a tloušt’ka 1,3 mm

• Celková délka rukavice: pøibližnì 350 mm (velikost 10) ±5 mm

• Švy z kevlarového vlákna (retardant hoøení a odolné proti propalu)

• Èervený lem

• Dodávané velikosti: 10

Normy a úrovnì ochrany:

• Tyto rukavice byly zkoušeny organizací

udìlující znaèku CE.

• Bezpeènost, pohodlí a poddajnost = 5

2 1 2 2 X 1 X X 2 X

EN 388

EN 407

Omezení ochrany:

2004-712

Kat. è.: W 000 010 413

• Nepoužívat k manipulaci s pøedmìty teplejšími než 50 °C.

• Nepoužívat k manipulaci s chemikáliemi.

LONG BASIC +

Svaøovací rukavice LONG BASIC+ jsou urèeny pro ochranu

rukou pøi normálním svaøování pøi procesech MMA/MIG/MAG

a obèasné manipulaci s díly do teploty 100 °C.

EN 420

EN 388

EN 407

Technický popis:

• Americký støih s ohybem na ukazovák

• Dlaò a palec z pøírodní štípenkové usnì vydìlávané chrómem,

tloušt’ka 1,2 mm (±0,1 mm)

• Zesílené rukavice z modré štípenkové usnì se zvýšenou ochranou

palce a ukazováku

• Zesílené osazení palce a zadní strany ostatních prstù lícovou usní

• Manžeta z pøírodní štípenkové usnì, délka 150 mm (±5 mm)

a tloušt’ka 1,3 mm

• Celková délka rukavice: pøibližnì 350 mm (velikost 10) ±5 mm

• Švy z kevlarového vlákna (retardant hoøení a odolné proti propalu)

• Èervený lem

• Dodávané velikosti: 10

Normy a úrovnì ochrany:

• Tyto rukavice byly zkoušeny organizací

udìlující znaèku CE.

• Bezpeènost, pohodlí a poddajnost = 5

2 1 2 2 X 1 X X 2 X

EN 388

EN 407

Omezení ochrany:

2005-275

Kat. è.: W 000 010 414

• Nepoužívat k manipulaci s pøedmìty teplejšími než 100 °C.

• Nepoužívat k manipulaci s chemikáliemi.

8 SVÁØEÈE

OCHRANA

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

8-24


Svaøovací rukavice

UNIVERSEL

Svaøovací rukavice UNIVERSEL jsou urèeny k ochranì rukou pøi

normálním svaøování pøi procesech MMA/MIG/MAG/TIG a mají dlaò

z lícové usnì kvùli zvýšení citlivosti.

EN 420

EN 388

EN 407

Technický popis:

• Americký støih s ohybem na ukazovák

• Dlaò, ukazovák a vnitøní strana palce jsou z pøírodní lícové usnì

kvùli zvýšení citlivosti

• Zesílené osazení palce a zadní strany ostatních prstù lícovou usní

• Høbet a manžeta z pøírodní štípenkové usnì, délka 150 mm

(±5 mm) a tloušt’ka 1,3 mm

• Ochrana tepny z lícové usnì

• Celková délka rukavice: pøibližnì 350 mm (velikost 10) ±5 mm

• Švy z kevlarového vlákna (retardant hoøení a odolné proti propalu)

• Èervený lem

• Dodávané velikosti: 10

Normy a úrovnì ochrany:

• Tyto rukavice byly zkoušeny organizací

udìlující znaèku CE.

• Bezpeènost, pohodlí a poddajnost = 5

2 1 2 2 X 1 X X 2 X

2004-705

Kat. è.: W 000 010 417

EN 388

EN 407

Omezení ochrany:

• Nepoužívat k manipulaci s pøedmìty teplejšími než 50 °C.

• Nepoužívat k manipulaci s chemikáliemi.

STOPCALOR

Svaøovací rukavice STOPCALOR jsou urèeny pro vysokou

ochranu rukou pøi normálním svaøování pøi procesech

MMA/MIG/MAG a manipulaci s díly do teploty 100 °C.

EN 420

EN 388

EN 407

Technický popis:

• Americký støih

• Èervené rukavice ze štípenkové usnì mají úpravu odolnou proti

plameni a tloušt’ku 1,3 mm (±0,2 mm)

• Švy z kevlarového vlákna (retardant hoøení a odolné proti propalu)

a zesílené štípenkovou usní

• Høbet je z jednoho kusu

• Manžeta 145 mm (±5 mm) se tkanou pøízí

• Celková délka rukavice: pøibližnì 350 mm (velikost 10) ±5 mm

• Dodávané velikosti: 10

Normy a úrovnì ochrany:

• Tyto rukavice byly zkoušeny organizací

udìlující znaèku CE.

• Bezpeènost, pohodlí a poddajnost = 5

3 1 3 3 4 1 4 X 4 X

Omezení ochrany:

2004-515

Kat. è.: W 000 010 418

• Nepoužívat k manipulaci s pøedmìty teplejšími než 100 °C.

• Nepoužívat k manipulaci s chemikáliemi.

EN 388

EN 407

8-25

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Svaøovací rukavice

STOPCALOR +

Svaøovací rukavice STOPCALOR + jsou urèeny pro

vysokou ochranu rukou pøi normálním svaøování pøi procesech

MMA/MIG/MAG a manipulaci s díly do teploty 100 °C.

Dlaò z pøírodní lícové usnì poskytuje zvýšenou citlivost.

Technický popis:

• Americký støih

• Høbet a manžeta z modré štípenkové usnì tloušt’ky 1,2 mm (±0,2 mm)

• Dlaò z pøírodní lícové usnì vydìlávané chrómem, výjimeèná poddajnost

• Švy z bavlnìného vlákna

• Høbet je z jednoho kusu

• Manžeta 145 mm (±5 mm) se tkanou pøízí

• Celková délka rukavice: pøibližnì 350 mm (velikost 10) ±5 mm

• Dodávané velikosti: 10

Normy a úrovnì ochrany:

• Tyto rukavice byly zkoušeny organizací

udìlující znaèku CE.

• Bezpeènost, pohodlí a poddajnost = 3

Omezení ochrany:

3 1 3 2 4 1 3 X 4 X

EN 388

• Nepoužívat k manipulaci s pøedmìty teplejšími než 100 °C.

• Nepoužívat k manipulaci s chemikáliemi.

EN 407

Kat. è.: W 000 010 419

Požadavek

EN

Vlastnosti

Požadované Testovaný model

Odolnost proti odìru 2 - (500 cyklù) 3 (2700 cyklù)

Odolnost proti øezu 1 - (Ukazovák 1,2) 1 - (Ukazovák 2,6)

EN 388

Odolnost v trhu

2 - (25 N) 3 (64 N)

Odolnost proti proražení 2 - (60 N) 2 (82 N)

Odolnost proti plameni EN 407 3 - (5 S) 4 (0 S)

Odolnost proti kontaktnímu teplu

Odolnost proti konvekènímu teplu

EN 407

EN 702

EN 407

EN 367

Odolnost proti malému EN 407

rozstøiku žhavého kovu EN 348

1 - (100 °C) 1 (100 °C)

2 - (HT1 24 ≥ 7) 3 (HT1 24 ≥ 15)

3 - (25 kapek) 4 (> 40 kapek)

Poddajnost EN 420 1 - ∅ 11 mm 3 - ∅ 8 mm

2004-958

STOPCALOR ALU

Svaøovací rukavice STOPCALOR ALU jsou urèeny

pro vysokou ochranu rukou pøi nároèném svaøování

pøi procesech MIG/MAG a manipulaci s díly

do teploty 100 °C.

Technický popis:

• Americký støih

• Dlaò z èervené štípenkové usnì s úpravou odolnou

proti plamenùm a dvojité bavlnìné švy

• Vnitøek manžety z pøírodní štípenkové usnì a dvojitými bavlnìnými švy

• Vnìjšek manžety a høbet ruky z jednoho kusu kevlarové tkaniny

z èásti zdrsnìné a z èásti s hliníkovým povrchem. Dvojité švy

s bavlnou zesílenou hliníkovou tkaninou

• Švy z kevlarového vlákna (retardant hoøení a odolné proti propalu)

a zesílené štípenkovou usní

• Manžeta 145 mm (±5 mm) se tkanou pøízí

• Celková délka rukavice: pøibližnì 355 mm (velikost 10) (±5 mm)

• Èervený lem

• Dodávané velikosti: 10

Normy a úrovnì ochrany:

• Tyto rukavice byly zkoušeny organizací

udìlující znaèku CE.

• Bezpeènost, pohodlí a poddajnost = 3

4 2 4 4 4 1 3 X 4 X

EN 388

EN 407

Kat. è.: W 000 010 420

Omezení ochrany:

EN 420

EN 12 477 A

0951-25

• Nepoužívat k manipulaci s pøedmìty teplejšími než 100 °C.

• Nepoužívat k manipulaci s chemikáliemi.

8 SVÁØEÈE

OCHRANA

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

8-26


Svaøovací rukavice

TIG

Rukavice pro svaøování TIG jsou navrženy tak, aby byly vysoce

poddajné a ohebné, jak to vyžadují bìžné aplikace pøi metodách

svaøování TIG nebo svaøování plamenem.

EN 388

EN 407

Technický popis:

• Americký støih s ohybem na ukazovák

• Celá rukavice z pøírodní lícové usnì vydìlávané chrómem

• Manžeta z pøírodní štípenkové usnì

• Manžeta 145 mm (±5 mm)

• Švy z kevlarového vlákna (retardant hoøení a odolné proti propalu)

a zesílené štípenkovou usní

• Celková délka rukavice: pøibližnì 360 mm (velikost 10) (±5 mm)

• Èervený lem

• Dodávané velikosti: 9 a 10

Normy a úrovnì ochrany:

• Tyto rukavice byly zkoušeny organizací

udìlující znaèku CE.

• Bezpeènost, pohodlí a poddajnost = 5

2 1 1 1 4 1 X X 4 X

Omezení ochrany:

EN 388

EN 407

• Nepoužívat k manipulaci s pøedmìty teplejšími než 100 °C.

• Nepoužívat k manipulaci s chemikáliemi.

2004-963

Kat. è.: W 000 010 421 (Velikost 9)

Kat. è.: W 000 010 422 (Velikost 10)

SENSITIVE

SVAØOVACÍ rukavice s vylepšenou poddajností

Rukavice SENSITIVE jsou navrženy tak,

aby byly dokonale ohebné a poddajné.

Technický popis:

• Americký støih

• Celá rukavice z pøírodní lícové usnì vydìlávané chrómem

• Manžeta z pøírodní štípenkové usnì

• Manžeta 145 mm (±5 mm)

• Švy z bavlnìného vlákna

• Celková délka rukavice: pøibližnì 350 mm (velikost 10) (±5 mm)

• Dodávané velikosti: 10

Normy a úrovnì ochrany:

• Tyto rukavice byly zkoušeny organizací

udìlující znaèku CE.

• Bezpeènost, pohodlí a poddajnost = 5

Kat. è.: W 000 010 428 (Velikost 10)

2 1 1 1 4 1 X X 4 X

Omezení ochrany:

• Pro práce s malým rizikem poškození.

• Nepoužívat k manipulaci s chemikáliemi.

EN 388

EN 407

2004-971

8-27

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Svaøovací rukavice

DOCKER

Vysoce kvalitní ochranné rukavice DOCKER

se zesílenými prsty pro delší životnost.

Technický popis:

• Ochranné manipulaèní rukavice DOCKER

• Dlaò a upevnìní mezi prsty z lícové usnì

• Bavlnìný høbet

• Manžeta z tkaniny

• Pružný stahovací høbet rukavice

Normy a úrovnì ochrany:

• ES certifikát typu, è. 0075/076/1 62/09/94/0091

è. prodl. 29/07/97, vydáno zkušebnou pro kùže (0075)

4 rue H Frenkel F 69367 Lyon Centre.

Omezení ochrany:

• Pro ochranu pøed mechanickými riziky v suchém prostøedí.

3 1 3 2

EN 388

EN 388

Kat. è.: W 000 010 427

2004-959x

PROTECT COMFORT

Rukavice PROTECT COMFORT byly

navrženy pro zvýšení pohodlí,

pružnosti a vynikající poddajnost.

Technický popis:

• Americký støih s ohybem na ukazovák

• Celá rukavice z lícové usnì vydìlávané

chrómem, tloušt’ka 1 mm (±0,1 mm)

• Pružné utažení zápìstí na høbetu rukavice

• Bavlnìné švy zesílené kùží ke špièce palce

a osazení zadní strany prstù

• Celková délka rukavice: pøibližnì 265 mm (velikost 10) ±5 mm

• Èervený lem

• Dodávané velikosti: 9 a 10

Normy a úrovnì ochrany:

• Tyto rukavice byly zkoušeny organizací

udìlující znaèku CE.

• Bezpeènost, pohodlí a poddajnost = 5

Omezení ochrany:

2 1 2 1

EN 388

• Nepoužívat k manipulaci s pøedmìty teplejšími než 50 °C.

• Nepoužívat k manipulaci s chemikáliemi.

2004-708

EN 388

Kat. è.: W 000 010 425 (Velikost 9)

Kat. è.: W 000 010 426 (Velikost 10)

8 SVÁØEÈE

OCHRANA

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

8-28


Svaøovací rukavice

PROTECT MECA

EN 388

Rukavice PROTECT MECA jsou navrženy

pro zajištìní dobré ochrany pøi práci

v suchém prostøedí.

Technický popis:

• Americký støih

• Celá rukavice z pøírodní štípenkové usnì vydìlávané chrómem

• Pružné utažení zápìstí na høbetu rukavice

• Bavlnìné švy zesílené kùží ke špièce palce a osazení zadní strany

prstù

• Celková délka rukavice: pøibližnì 265 mm (velikost 10) (±5 mm)

• Èervený lem

• Dodávané velikosti: 9 a 10

Normy a úrovnì ochrany:

• Tyto rukavice byly zkoušeny organizací

udìlující znaèku CE.

• Bezpeènost, pohodlí a poddajnost = 5

Omezení ochrany:

3 1 2 2

EN 388

• Nepoužívat k manipulaci s pøedmìty teplejšími než 50 °C.

• Nepoužívat k manipulaci s chemikáliemi.

2004-702

Kat. è.: W 000 010 423 (Velikost 9)

Kat. è.: W 000 010 424 (Velikost 10)

BASIC

Rukavice BASIC jsou kvalitní ochranné rukavice

za dostupnou cenu.

EN 388

EN 407

Technický popis:

• Americký støih s ohybem na ukazovák

• Dlaò a palec z pøírodní štípenkové usnì vydìlávané chrómem,

tloušt’ka 1,2 mm (±0,1 mm)

• Švy zesílené kùží ke špièce palce a osazení zadní strany prstù

• Švy z kevlarového vlákna (retardant hoøení a odolné proti propalu)

• Èervený lem

• Dodávané velikosti: 10

Normy a úrovnì ochrany:

• Tyto rukavice byly zkoušeny organizací

udìlující znaèku CE.

• Bezpeènost, pohodlí a poddajnost = 5

2 1 2 2 X 1 X X 2 X

EN 388

EN 407

Omezení ochrany:

• Nepoužívat k manipulaci s pøedmìty teplejšími než 50 °C.

• Nepoužívat k manipulaci s chemikáliemi.

2004-711

Kat. è.: W 000 010 415

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

8-29

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Svaøovací rukavice

BASIC +

Rukavice BASIC + jsou kvalitní a pohodlné

rukavice se zesílenou dlaní.

Technický popis:

• Americký støih s ohybem na ukazovák

• Dlaò a palec z pøírodní štípenkové usnì vydìlávané chrómem,

tloušt’ka 1,2 mm (±0,1 mm)

• Zesílené rukavice z modré štípenkové usnì se zvýšenou

ochranou palce a ukazováku

• Švy zesílené kùží ke špièce palce a osazení zadní strany prstù

• Švy z kevlarového vlákna (retardant hoøení

a odolné proti propalu)

• Èervený lem

• Dodávané velikosti: 10

Normy a úrovnì ochrany:

• Tyto rukavice byly zkoušeny organizací

udìlující znaèku CE.

• Bezpeènost, pohodlí a poddajnost = 5

EN 388

EN 407

2 1 2 2 X 1 X X 2 X

Kat. è.: W 000 010 416

2004-961

EN 388

EN 407

Omezení ochrany:

• Nepoužívat k manipulaci s pøedmìty teplejšími než 50 °C.

• Nepoužívat k manipulaci s chemikáliemi.

Pøíslušenství

Tepelná clona

Svaøování MIG/MAG a MMA.

Pøídavná tepelná ochrana k rukavicím.

• Rozmìry 200 × 150 mm.

• Dva pružné pásky v úrovni dlanì a manžety.

• Štípenková useò podšitá kevlarem.

• Jedna strana s hliníkovým potahem.

• Švy s dvojitým kevlarovým vláknem.

• Dodává se po dvou kusech.

Kat. è.: W 000 335 162

1198-65

8 SVÁØEÈE

OCHRANA

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

8-30


Bavlnìné odìvy

WELDCOT: kompletní sortiment bavlnìných odìvù se sníženou hoølavostí

Ochranné odìvy WELDCOT jsou navrženy v souladu se smìrnicí

89/686/EHS a s evropskými normami EN 340, EN 531 a EN 470-1.

Použití odìvu

Díky snížené hoølavosti podle uvedeného standardu se pøi náhodném

styku s odìvem plamen nešíøí. Chrání kùži pøed ohnìm a malými

kapkami roztaveného kovu ze svaøování a øezání.

Kromì toho odìv chrání pøed sálavým a konvekèním teplem.

Specifikace

Odìv splòuje požadavky níže uvedených norem. Normy jsou souèástí

normy EN 531(Ochranné odìvy pro pracující v prùmyslu vystavené teplu)

a urèují specifikace. Odìv splòuje také požadavky normy EN 470-1.

Normy Možné úrovnì Specifikace Popis

EN 532 Jedna (A) A Omezené šíøení plamene

EN 367 B1 až B5 B1 Konvekèní teplo

EN 366 C1 až C4 C1 Sálavé teplo

EN 373 E1 až E3 E1 Rozstøik taveného kovu

BUNDA

B

A

C

Vel. A B C

44 170-176 84-88 72-76

46 170-176 88-92 76-80

48 176-182 92-96 80-84

50 176-182 96-100 84-88

52 176-182 100-104 88-92

54 182-188 104-108 92-96

56 182-188 108-112 96-100

58 182-188 112-116 100-104

60 188-194 116-120 104-108

62 188-194 120-124 108-112

64 188-194 124-128 112-116

KALHOTY

S 170-182 88-96 76-84

M 176-182 96-104 84-92

L 182-188 104-112 92-100

XL 182-194 112-120 100-108

XXL 188-194 120-128 108-116

8-31

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Bavlnìné odìvy

EN 340

EN 531

EN 470-1

EN 531

A-B-C1

EN 470-1

PLÁŠT¡

MONTÉRKY

KOMBINÉZA

KAPUCE

Velikost KALHOTY BUNDA KOMBINÉZA MONTÉRKY PLÁŠT¡ KAPUCE

S W 000 261 469 W 000 261 474 W 000 261 479 W 000 261 484 W 000 261 489 W 000 261 499

M W 000 261 470 W 000 261 475 W 000 261 480 W 000 261 485 W 000 261 490 W 000 261 500

L W 000 261 471 W 000 261 476 W 000 261 481 W 000 261 486 W 000 261 491 W 000 261 501

XL W 000 261 472 W 000 261 477 W 000 261 482 W 000 261 487 W 000 261 492 -

XXL W 000 261 473 W 000 261 478 W 000 261 483 W 000 261 488 W 000 261 493 -

8 SVÁØEÈE

OCHRANA

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

8-32


Ochranná obuv

Ochranná obuv

• Ochranná obuv musí

chránit prsty u nohou.

• Evropská smìrnice 626/94

doporuèuje dìlníkùm nošení

ochranné obuvi.

• Norma EN ISO 20345 obsahuje nìkolik úrovní ochrany.

Úroveò Ochrana Tlumiè Antistatická Ochrana proti Ochrana proti

ochrany prstù rázù podrážka proražení vodì

SB ✓

S1 ✓ ✓ ✓

S2 ✓ ✓ ✓ ✓

S1P ✓ ✓ ✓ ✓

S3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Øada CLASSIC WL

Úroveò Svrchní Ochrana

Typ

ochrany

materiál prstù

Podrážka

proti

proražení

Model

S3

Vysoká

Nízká

Štípenková

useò

s úpravou

proti

vodì

Ocel

Ocel

PENTATHLON WL

RUGBY WL

S1P

Vysoká

Nízká

Pigmentovaná

štípenková

useò

Semišová

štípenková

useò

Ocel

Ocel

OXYGEN WL

GOLF WL

8-33

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Obuv

Ocelovou špièku a podrážku lze nyní

nahradit kompozitním a vláknitým

materiálem.

Hlavní výhodou pro uživatele je ohebnost

a hmotnost.

Všechny výrobky øady TOP Weldline mají špièku

z kompozitního materiálu a podrážku z vláken,

odolnou proti proražení.

Kritéria výbìru:

1) Výše uvedený stupeò ochrany

2) Vysoká nebo nízká obuv

3) Materiál svršku:

- lícová useò (vodovzdorná)

- štípenková useò

- tkanina (není vodovzdorná)

- pigmentovaná štípenková useò

Øada TOP WL

Úroveò Svrchní Ochrana

Typ

ochrany

materiál prstù

Podrážka

proti

proražení

Model

S3

Vysoká

Nízká

Semišová

štípenková

useò

s úpravou

proti

vodì

Kompozit

Vlákno

PENTATHLON TOP WL 2

RUGBY TOP WL 2

Vysoká

BASKET TOP WL

S1P

Semišová

štípenková

useò

Kompozit

Vlákno

Nízká

FOOTING TOP WL

8 SVÁØEÈE

OCHRANA

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

8-34


Øada TOP WL

Tyto modely jsou vyrobeny z moderního materiálu.

Ochrana prstù z kompozitu a podrážka z vláken,

odolná proti proražení, optimální pohodlí.

BASKET TOP WL: S1P

2007-881

Vysoká obuv ze semišové štípenkové usnì.

Vhodná do suchého prostøedí s vysokým rizikem

zasažení elektrickým proudem a elektrostatickým

výbojem.

• Svršek z tkaniny ze 100% polyesteru vysoké odolnosti.

• Vnitøní textilní podšívka: prodyšná, antibakteriální, izolující, absorbující,

odolná proti odìru. Protiskluzová antistatická podrážka, tlumící

nárazy.

• Ochrana prstù kompozitním

materiálem odolným jako

ocel.

• Podrážka z vláken,

odolná proti proražení

jako ocel, vykazující však lepší

ohebnost a vìtší pohodlí.

Specifické

pro èinnosti

svaøování

Velikost Kat. è.

39 W 000 266 868

40 W 000 266 869

41 W 000 266 870

42 W 000 266 871

43 W 000 266 872

44 W 000 266 873

45 W 000 266 874

46

47 W 000 266 875

W 00047

266 876

FOOTING TOP WL: S1P

Ochranná obuv ze semišové štípenkové usnì.

Vhodná do suchého prostøedí s vysokým rizikem zasažení

elektrickým proudem a elektrostatickým výbojem.

• Svršek z tkaniny ze 100% polyesteru vysoké odolnosti.

• Vnitøní textilní podšívka: prodyšná,

antibakteriální, izolující,

absorbující, odolná

proti odìru. Protiskluzová

antistatická podrážka,

tlumící nárazy.

Velikost Kat. è.

• Ochrana prstù kompozitním

materiálem odolným jako ocel.

• Podrážka z vláken,

odolná proti proražení

jako ocel, vykazující však

lepší pružnost a vìtší pohodlí.

39 W 000 266 857

40 W 000 266 859

41 W 000 266 861

42 W 000 266 862

43 W 000 266 863

44 W 000 266 865

45 W 000 266 866

46 W 000 266 864

47 W 000 266 867

2007-882

Význam piktogramù:

Ochrana prstù Tlumiè rázù Vodovzdornost

Antistatická

ochrana

Podrážka proti

proražení

Protiskluzová

podrážka

Odolnost proti

rozstøikùm

Ohebná podrážka

Podrážka odolná

proti odìru

Odolnost proti

uhlovodíkùm

8-35

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Øada TOP WL

PENTATHLON TOP WL 2: S3

Vysoká, mìkká a pohodlná obuv ze

štípenkové usnì.

Speciálnì upravená pro strojírenské provozy

a stavby. Vhodná do vlhkého prostøedí nebo

do prostøedí zneèištìného uhlovodíky.

• Ochrana prstù kompozitním materiálem.

• Podrážka z vláken, odolná proti proražení jako ocel,

vykazující však lepší ohebnost a optimální pohodlí.

• Vnitøní podšívka: prodyšná a odolná proti odìru.

• Díky nepøítomnosti kovu je možný bezproblémový

prùchod detektory kovù (na letištích, v obchodech

apod.)

2007-879

Velikost Kat. è.

39 W 000 272 541

40 W 000 272 542

41 W 000 272 543

42 W 000 272 544

43 W 000 272 545

44 W 000 272 546

45 W 000 272 547

46 W 000 272 549

47 W 000 272 550

RUGBY TOP WL 2: S3

Nízká, mìkká a pohodlná obuv ze štípenkové

usnì.

Speciálnì upravená pro strojírenské provozy

a stavby. Vhodná do vlhkého prostøedí

nebo do prostøedí zneèištìného

uhlovodíky.

• Ochrana prstù kompozitním materiálem.

• Podrážka z vláken, odolná proti proražení jako

ocel, vykazující však lepší ohebnost a optimální

pohodlí.

• Vnitøní podšívka: prodyšná a odolná proti

odìru.

• Díky nepøítomnosti kovu je možný

bezproblémový prùchod detektory kovù

(na letištích, v obchodech apod.)

2007-880

Velikost Kat. è.

39 W 000 272 638

40 W 000 272 639

41 W 000 272 640

42 W 000 272 641

43 W 000 272 642

44 W 000 272 643

45 W 000 272 644

46 W 000 272 645

47 W 000 272 646

8 SVÁØEÈE

OCHRANA

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

8-36


Øada CLASSIC WL

Klasický model s ocelovou ochranou prstù

a ocelovou podrážkou proti proražení (podle specifikace).

OXYGEN WL HRO 200°: S1P

2007-874

Vysoká obuv z pigmentované štípenkové usnì.

Zanártní ochrana proti jiskrám a kapkám pøi

svaøování a øezání.

• Vnitøní textilní podšívka: prodyšná, antibakteriální a odolná proti

odìru.

• Protiskluzová, tlumící a antistatická podrážka.

• Odolná proti kontaktnímu teplu až do 200 °C.

• Ochrana prstù ocelovou špièkou.

• Ocelová podrážka proti proražení.

Velikost Kat. è.

39 W 000 266 754

40 W 000 266 788

41 W 000 266 789

42 W 000 266 790

43 W 000 266 791

44 W 000 266 792

45 W 000 266 793

46 W 000 266 794

47 W 000 266 795

PENTATHLON WL: S3

2007-872

Vysoká, mìkká a pohodlná obuv z lícové usnì.

Vhodná do vlhkého prostøedí nebo

do prostøedí zneèištìného uhlovodíky.

• Nesmáèivá.

• Vycpávky pro ochranu kotníkù.

• Vnitøní podšívka: prodyšná, antibakteriální, odolná proti odìru.

• Protiskluzová, tlumící a antistatická podrážka.

• Ochrana prstù ocelovou špièkou.

• Ocelová podrážka proti proražení.

Velikost Kat. è.

39 W 000 266 814

40 W 000 266 815

41 W 000 266 816

42 W 000 266 817

43 W 000 266 818

44 W 000 266 819

45 W 000 266 821

46 W 000 266 824

47 W 000 266 825

Význam piktogramù:

Ochrana prstù Tlumiè rázù Vodovzdornost

Antistatická

ochrana

Podrážka proti

proražení

Protiskluzová

podrážka

Odolnost proti

rozstøikùm

Ohebná podrážka

Podrážka odolná

proti odìru

Odolnost proti

uhlovodíkùm

8-37

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Øada CLASSIC WL

RUGBY WL: S3

Nízká, mìkká a pohodlná obuv z lícové usnì.

Vhodná do vlhkého prostøedí nebo

do prostøedí zneèištìného uhlovodíky.

• Nesmáèivá.

• Vycpávky pro ochranu kotníkù.

• Vnitøní podšívka: prodyšná, antibakteriální,

odolná proti odìru.

• Protiskluzová, tlumící a antistatická podrážka.

• Ochrana prstù ocelovou špièkou.

• Ocelová podrážka proti proražení.

2007-873

Velikost Kat. è.

39 W 000 266 796

40 W 000 266 755

41 W 000 266 797

42 W 000 266 799

43 W 000 266 801

44 W 000 266 800

45 W 000 266 802

46 W 000 266 803

47 W 000 266 804

GOLF WL: S1P

Nízká obuv ze semišové štípenkové a perforované usnì se zvýšenou

prodyšností.

Vhodná do suchého prostøedí s vysokým rizikem zasažení elektrickým

proudem a elektrostatickým výbojem.

• Vnitøní textilní podšívka: prodyšná, antibakteriální, s absorbentem

a odolná proti odìru.

• Protiskluzová, tlumící a antistatická podrážka.

• Ochrana prstù ocelovou špièkou.

• Ocelová podrážka proti proražení.

Velikost Kat. è.

39 W 000 266 756

40 W 000 266 780

41 W 000 266 781

42 W 000 266 782

43 W 000 266 783

44 W 000 266 784

45 W 000 266 785

46 W 000 266 786

47 W 000 266 787

2007-878

Význam piktogramù:

Ochrana prstù Tlumiè rázù Vodovzdornost

Antistatická

ochrana

Podrážka proti

proražení

Protiskluzová

podrážka

Odolnost proti

rozstøikùm

Ohebná podrážka

Podrážka odolná

proti odìru

Odolnost proti

uhlovodíkùm

8 SVÁØEÈE

OCHRANA

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

8-38


8-39

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


9

9 - Produkty pro ochranu dílny

• Ochranné pásy

pro broušení a svaøování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2 až 9-6

• Závìsy. Pevné, mobilní

a segmentové zástìny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-7 až 9-15

• Ohnivzdorné tkaniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-16 až 9-19

• Náhradní díly pro vytvoøení

kabiny na míru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-20 až 9-22

• Akustická izolace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-23 až 9-30

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

PRODUKTY PRO

OCHRANU DÍLNY


PROTECTLITE

Ochranné pásy, závìsy,

ohnivzdorné tkaniny, pøenosné

zástìny, pøíslušenství zástìn,

pásy a akustická izolace.

■ Spoleènost Air Liquide Welding je celosvìtovì proslulá v oboru

svaøovací techniky a souvisejícího vybavení. Nabízíme komplexní

a profesionální øešení pro efektivní a bezpeèné pracovní prostøedí.

■ Širokou škálu produktù pro všechny aspekty vašeho pracovního

prostøedí:

- Ochranné pásy pro svaøování a broušení nebo proti prachu nebo

chladu

- Závìsy a pevné nebo mobilní zástìny, segmentové zástìny pro

svaøování a broušení

- Škála profesionálních ohnivzdorných tkanin

- Rozmanité díly pro vytvoøení kabin na míru

- Standardní prvky a oddìlovací stìny pro akustickou izolaci

øady „PROPHONIC“

SPOLEÈNOST Air Liquide Welding usiluje o to, aby dodávala svým

zákazníkùm bezpeèné výrobky splòující evropské normy.

Technické údaje:

prostup svìtla

pøes svaøovací

závìsy nebo pásy.

Poznámky:

Všechny svaøovací závìsy

a pásy Oranžová CE, Zelená

T6, Zelená T9 nebo Albronze

splòují požadavky normy

EN 1598.

Pro ochranu prostøedí pøi

svaøování se nesmí používat

prùhledné závìsy.

% prostupu

svìtla

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

UV Modré svìtlo Viditelné svìtlo IÈ

200 400 600 800 1000

Albronze

Oranžová CE

Zelená T6

Zelená T9

Køivka

odpovídající

svaøování

Vlnová délka

v nanometrech

9-1

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


9

Ochranné pásy

Ochranné pásy pro svaøování

Tyto pásy jsou vyrobeny v souladu s normou EN 1598.

Ohnivzdorné ochranné pásy se dodávají v rùzných barvách:

Oranžová CE Zelená T6 Zelená T9 Albronze

Dodávají se buï v celých rolích (50 metrù), nebo naøezané na

jakoukoli délku s dìrováním.

Volba barvy závisí na daném druhu svaøovacího procesu.

Jasné barvy jsou zpravidla vhodné pro pájení, svaøování plamenem

nebo svaøování nízkými proudy. Zlepší se osvìtlení pracovního místa.

Zelená T9 se používá hlavnì pro svaøování vysokými proudy a pro

speciální aplikace, napø. svaøování hliníku metodou MIG, sprchovým

a pulsním obloukem.

50metrové role

Šíøka 300 mm, tloušt’ka 2 mm, hmotnost 0,67 kg/metr

Oznaèení Délka Katalog. è.

Oranžová CE 50 m W 000 010 230

Zelená T6 50 m W 000 010 228

Zelená T9 50 m W 000 010 229

Albronze 50 m W 000 010 231

Šíøka 300 mm, tloušt’ka 3 mm, hmotnost 1 kg/metr

Oznaèení Délka Katalog. è.

Oranžová CE 50 m W 000 010 232

Zelená T6 50 m W 000 010 458

Naøezané a dìrované podle požadavkù

Šíøka 300 mm, tloušt’ka 2 mm, hmotnost 0,67 kg/metr

Oznaèení Délka Katalog. è.

Oranžová CE na míru W 000 010 235

Zelená T6 na míru W 000 010 233

Zelená T9 na míru W 000 010 234

Albronze na míru W 000 010 236

300 mm

Standardní dìrování

30

Ø 10 mm

25 50

150 mm

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

9-2

PRODUKTY PRO

OCHRANU DÍLNY


Ochranné pásy

Pøekrývající se pásy

Pøekrytí 66 %:

• šíøka pásù 300 mm

• plná ochrana díky velkém pøekrytí

• úèinná ochrana proti chladu a velmi dobrá

mechanická odolnost

W 000 010 238

PP = L - 100 PP : poèet pásù

200 L : požadovaná délka v mm

Pokud PP < x,5 pak PP = x

Pokud PP > x,5 pak PP = x+1

Napø: PP = 10,6 - použijte 11 pásù

V prvním pøípadì má poèáteèní a koncový pás menší

pøekrytí. V druhém pøípadì má poèáteèní a koncový pás

vìtší pøekrytí.

Poèet háèkù se rovná poètu pásù plus 1

W 000 010 238 W 000 010 237

Pøekrytí 33 %:

• šíøka pásù 300 mm

• zejména pro èasté procházení zástìnou

PP = L - 50 PP : poèet pásù

200 L : požadovaná délka v mm

Pokud PP < x,5 pak PP = x

Pokud PP > x,5 pak PP = x+1

V prvním pøípadì má poèáteèní a koncový pás menší

pøekrytí. V druhém pøípadì má poèáteèní a koncový pás

vìtší pøekrytí.

Poznámka: nezapomeòte na mezikroužky

Poèet háèkù se rovná poètu pásù plus 1

Poèet kroužkù se rovná poètu pásù minus 1

Nabídka 300mm pásù

Poèet Šíøka pøekrytí v mm

pásù 66 % 33 %

1 300 300

2 500 550

3 700 800

4 900 1 050

5 1 100 1 300

6 1 300 1 550

7 1 500 1 800

8 1 700 2 050

9 1 900 2 300

10 2 100 2 550

11 2 300 2 800

12 2 500 3 050

Poèet Šíøka pøekrytí v mm

pásù 66 % 33 %

13 2 700 3 300

14 2 900 3 550

15 3 100 3 800

16 3 300 4 050

17 3 500 4 300

18 3 700 4 550

19 3 900 4 800

20 4 100 5 050

21 4 300 5 300

22 4 500 5 550

23 4 700 5 800

24 4 900 6 050

Poèet Šíøka pøekrytí v mm

pásù 66 % 33 %

25 5 100 6 300

26 5 300 6 550

27 5 500 6 800

28 5 700 7 050

29 5 900 7 300

30 6 100 7 550

31 6 300 7 800

32 6 500 8 050

33 6 700 8 300

34 6 900 8 550

35 7 100 8 800

36 7 300 9 050

9-3

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


9

Ochranné pásy

Sestavování a zavìšení 300mm pásù

Rùzné typy sestavování:

Pøíklady sestavování: 300mm pásy s pøekrytím 66 %

Montáž na kolejnici

Mezi sloupy nebo stìny

Na zdi nebo strop

Montáž pomocí trubek

Zavìšení pásu:

Poznámka: Zavìšovací háèky musí být umístìny na okraji pásu na

úrovni pøekrytí tak, aby se zamezilo deformacím èi rozevírání pásù.

Kvùli systému zavìšení musí být první a poslední háèek zkrácen.

Háèek pro zavìšení pásu

Kroužek

W 000 010 238

W 000 010 237

Sada 11 háèkù: W 000 010 459

Sada 10 kroužkù: W 000 010 460

Šíøka 200 mm,

pro trubky 33,7 mm

(použitelné pro 32 mm)

Pro 33% pøekrytí;

vkládá se mezi

dva zavìšovací

háèky.

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

9-4

PRODUKTY PRO

OCHRANU DÍLNY


Ochranné pásy

Ochranné plachty pro svaøování 570 × 1 mm

Podle normy EN 1598.

Ohnivzdorné ochranné pásy se dodávají ve 3 barvách:

Oranžová CE Zelená T6 Zelená T9

Dodávají se buï v celých rolích (50 metrù), nebo naøezané

na jakoukoli délku s dìrováním.

Volba barvy závisí na daném druhu svaøovacího procesu. Oranžová

CE a zelená T6 pro svaøování nízkými proudy, zelená T9 pro vysoké

proudy.

Ochranné plachty po 4 kusech

Sada pásù a háèkù

Šíøka Výška Katalog. è.

2000 mm Oranžová CE 1 600 mm W 000 010 261

2000 mm Zelená T6 1 600 mm W 000 010 484

2000 mm Zelená T9 1 600 mm W 000 010 487

2000 mm Oranžová CE 1 800 mm W 000 010 262

2000 mm Zelená T6 1 800 mm W 000 010 485

2000 mm Zelená T9 1 800 mm W 000 010 488

2000 mm Oranžová CE 2 000 mm W 000 010 263

50metrové role

Oznaèení Délka Katalog. è.

Oranžová CE 50 m W 000 010 260

Zelená T6 50 m W 000 010 461

Zelená T9 50 m W 000 010 462

25 Ø 10 mm

25 175 175 25

V sadì je 13 háèkù

570 mm

Standardní dìrování

Naøezané a dìrované podle požadavkù

Oznaèení Délka Katalog. è.

Oranžová CE na míru W 000 010 264

Zelená T6 na míru W 000 010 463

Zelená T9 na míru W 000 010 464

Pásy jsou naøezané a dìrované.

Požadujete-li 10 pásù po 1,8 metru, je tøeba objednat 18krát

katalogové èíslo W 000 010 ve zvolené barvì.

Pøíslušenství pro upevnìní pásù

9-5

Držák trubky: katalogové èíslo W 000 010 181

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

Kolejnice 35 × 30: katalogové èíslo W 000 010 221

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


9

Ochranné pásy

Prùhledné pásy

Tyto pásy jsou speciálnì navrženy pro ochranu

pøed prùvanem, vlhkostí, chladem, prachem a

hlukem.

Dodávají se buï v celých rolích (50 metrù),

nebo naøezané na jakoukoli délku s dìrováním.

Jsou ohnivzdorné.

50metrové role

Šíøka Tloušt ’ ka Katalog. è.

200 mm 2 mm W 000 010 239

300 mm 2 mm W 000 010 240

300 mm 3 mm W 000 010 241

400 mm 4 mm W 000 010 242

Naøezané a dìrované podle požadavkù

Šíøka Tloušt ’ ka Katalog. è.

200 mm 2 mm W 000 010 243

300 mm 2 mm W 000 010 244

300 mm 3 mm W 000 010 245

400 mm 4 mm W 000 010 246

Šíøka

Hmotnost na 1 metr

200 × 2 mm 0,45 kg

300 × 2 mm 0,67 kg

300 × 3 mm 1,00 kg

400 × 4 mm 1,78 kg

Rada pro uživatele:

Použití v interiéru i exteriéru až do 2 500 mm, s prùchodem osob:

200 × 2 mm

Použití v interiéru i exteriéru až do 2 500 mm, s prùchodem osob,

vysokozdvižných vozíkù apod.: 300 × 2 mm

Použití v interiéru i exteriéru až do 3 500 mm, s prùchodem osob,

vysokozdvižných vozíkù apod.: 300 × 3 mm

Speciální rozmìr do interiéru a exteriéru: 400 × 4 mm

Háèek pro zavìšení pásu

Kroužek

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

W 000 010 238 W 000 010 237

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

9-6

PRODUKTY PRO

OCHRANU DÍLNY


Závìsy

Svaøovací závìsy

Tyto svaøovací závìsy jsou vyrobeny v souladu s normou

EN 1598.

Jsou ohnivzdorné a mají šíøku 1 400 mm.

Roztržení a odìru materiálu brání lemy po všech ètyøech

stranách.

Vyrobeno z PVC o tloušt ’ ce 0,4 mm (0,5 mm pro barvu

Zelená T9).

Po celé šíøce jsou opatøeny 7 vodicími oky a dodávají se se

7 kovovými kroužky.

Závìsy lze spojovat pomocí patentù po stranách

(12 cm od okraje, 40 cm od sebe).

Dodávají se ve 4 barvách:

Oranžová CE Zelená T6 Zelená T9 Albronze

Barva

Svaøovací proces

Rozmìry (mm)

výška × šíøka

Hmotnost (g)

tloušt ’ ka 0,4 mm

Katalog. è.

1 400 × 1 400 1 060 W 000 010 354

Oranžová CE

Svaøování plamenem 1 600 × 1 400 1 200 W 000 010 355

a nízkým proudem 1 800 × 1 400 1 350 W 000 010 356

2 000 × 1 400 1 585 W 000 010 357

1 400 × 1 400 1 060 W 000 010 350

Zelená T6

Svaøování plamenem 1 600 × 1 400 1 200 W 000 010 351

a nízkým proudem 1 800 × 1 400 1 350 W 000 010 352

2 000 × 1 400 1 585 W 000 010 353

1 400 × 1 400 1 060 W 000 010 358

Zelená T9

Obloukové svaøování vysokým proudem 1 600 × 1 400 1 200 W 000 010 359

pulsním a sprchovým obloukem 1 800 × 1 400 1 350 W 000 010 360

2 000 × 1 400 1 585 W 000 010 361

1 400 × 1 400 1 060 na požádání

Albronze

Svaøování plamenem 1 600 × 1 400 1 200 na požádání

a nízkým proudem 1 800 × 1 400 1 350 na požádání

2 000 × 1 400 1 585 na požádání

Další závìsy:

na požádání do 15 dnù:

výška: 2 200, 2 400, 2 600, 2 800, 3 000 mm

Speciální rozmìry závìsù na požádání:

Katalog. è.: W 000 010 465

Cena za 1 m 2 s oky po šíøce, patenty

po výšce a kovové závìsné kroužky.

9-7

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


9

Závìsy

Prùhledné závìsy

Prùhledné závìsy jsou speciálnì navrženy pro ochranu pøed

prùvanem, vlhkostí, chladem, prachem a úlomky pøi broušení.

Jsou ohnivzdorné a mají šíøku 1 400 mm.

Roztržení a odìru materiálu brání lemy po všech ètyøech

stranách.

Vyrobeno z PVC o tloušt ’ ce 0,4 mm. Po celé šíøce jsou

opatøeny 7 vodicími oky a dodávají se se 7 kovovými

kroužky.

Závìsy lze vzájemnì spojovat pomocí patentù po stranách

(12 cm od okraje, 40 cm od sebe).

Rozmìry (mm)

výška × šíøka

Hmotnost (g)

tloušt ’ ka 0,4 mm

Katalog. è.

1 400 × 1 400 1 060 W 000 010 466

1 600 × 1 400 1 200 W 000 010 467

1 800 × 1 400 1 350 W 000 010 468

2 000 × 1 400 1 585 W 000 010 469

Další závìsy:

na požádání do 15 dnù:

výška 2 200, 2 400, 2 600, 2 800, 3 000 mm

Speciální rozmìry závìsù na požádání:

Katalog. è.: W 000 010 470

Cena za 1 m 2 s oky po šíøce, patenty

po výšce a kovové závìsné kroužky.

Držák závìsu

Tento držák je vhodný pro svaøovací závìsy nebo prùhledné závìsy

o výšce 1 800 mm a šíøce 1 400 mm.

Technické údaje: výška 2 100 mm, šíøka 1 350 mm, hmotnost 11 kg.

Trubkový rám, odolný, stabilní a snadno sestavitelný.

Katalog. è.: W 000 010 349

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

9-8

PRODUKTY PRO

OCHRANU DÍLNY


Zástìny

Svaøovací zástìny

PREMIUM

Zástìna PREMIUM je robustní a pøenosná.

Instalovaný závìs je napnutý a stabilní.

• šíøka 1 750 mm, výška 2 000 mm

• rám z galvanizovaných trubek (25 × 1 mm),

• ochrana pøed UV záøením podle normy EN 1598

• zástìna 1 700 × 1 700 mm

Dodává se ve 4 barvách:

Oranžová CE Zelená T6 Zelená T9 Albronze

Oznaèení Zástìna a rám Samotná zástìna

Oranžová CE W 000 010 365 W 000 010 368

Zelená T6 W 000 010 363 W 000 010 366

Zelená T9 W 000 010 364 W 000 010 367

Albronze na požádání na požádání

Samotný rám:

Katalog. è.: W 000 010 362

PROTECTLITE

Jednoduchá zástìna PROTECTLITE se skládá ze dvou

svaøovacích závìsù o výšce 1,6 m.

Svou stabilitou poskytuje úèinnou a variabilní zábranu

pøed svìtlem ze svaøování.

• rám 2 000 × 2 100 mm s koleèky a závìsy o výšce 2 100 mm

• hmotnost zástìny: 21 kg

• kovový lakovaný rám a kovové kroužky

pro zavìšení závìsu

• ochrana pøed UV záøením podle normy EN 1598

Dodává se ve 3 barvách:

Oranžová CE Zelená T6 Zelená T9

Oznaèení Celá zástìna 1600mm závìsy

Oranžová CE W 000 010 521 2 × W 000 010 355

Zelená T6 W 000 010 522 2 × W 000 010 351

Zelená T9 W 000 010 5233 2 × W 000 010 359

Samotný rám:

Katalog. è.: W 000 010 224

9-9

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


9

Zástìny

UNIVERSAL

UNIVERSAL - nejstabilnìjší zástìna s pružnými závìsy.

Velká koleèka pro snadnìjší pøemíst ’ ování.

Dva pružné závìsy (2 100 × 2 100 mm) o výšce 1800 mm

zajišt ’ ují ochranu pøed UV záøením podle normy EN 1598.

Dodává se ve 3 barvách:

Oranžová CE Zelená T6 Zelená T9

Oznaèení Celá zástìna Samotná zástìna

Oranžová CE W 000 010 524 2 × W 000 010 356

Zelená T6 W 000 010 525 2 × W 000 010 352

Zelená T9 W 000 010 526 2 × W 000 010 360

Samotný rám: Katalog. è.: W 000 010 269

PROTECTLITE

Zástìna PROTECLITE je jednoduchou zástìnou s pásy o rozmìrech

570 × 1 mm. Odolné pásy poskytují ochranu v nároèných podmínkách.

Úèinná a variabilní zábrana pro svìtlo ze svaøování, rychlá ochrana

pracovního místa nebo kabina.

• lakovaný rám s koleèky, šíøka 2 000 mm,

výška 2 100, 4 plachty o výšce 1 600 mm

s 50mm pøekryvem

• hmotnost 25 kg

• plachty obsahují háèky

• ochrana pøed UV záøením podle normy EN 1598

Dodává se ve 3 barvách:

Oranžová CE Zelená T6 Zelená T9

Oznaèení Celá zástìna Samotná zástìna

Oranžová CE W 000 010 471 2 × W 000 010 261

Zelená T6 W 000 010 519 2 × W 000 010 484

Zelená T9 W 000 010 520 2 × W 000 010 487

Samotný rám: katalog. è.: W 000 010 224

HORUS

HORUS je speciální zástìna se ètyømi pásy

o rozmìrech 570 × 1 mm v rámu.

Rám (s koleèky na jedné stranì) je speciálnì navržen

pro snadné pøemíst ’ ování, pøièemž má velmi dobrou

stabilitu.

Zástìnou HORUS se snadnou prochází, proto je

jednoduchým øešením svaøovací kabiny.

• šíøka 1 860 mm, výška 1 930 mm

• lakovaný ocelový rám

• 4 pásy o výšce 1 800 mm

Oznaèení 4 pásy

podle normy EN 1598

Oranžová CE W 000 010 262

• celá zástìna se skládá z rámu a 4 pásù.

Dodává se ve 3 barvách:

Zelená T6 W 000 010 485

Zelená T9 W 000 010 488

Oranžová CE Zelená T6 Zelená T9

Samotný rám W 000 260 715

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

9-10

PRODUKTY PRO

OCHRANU DÍLNY


Zástìny

OPTILAM

OPTILAM je speciální zástìna se ètyømi pásy

o rozmìrech 300 × 2 mm v rámu.

Rám je speciálnì navržen pro snadné pøemíst ’ ování,

pøièemž má velmi dobrou stabilitu. Konstrukce stojanu

umožòuje orientovat zástìny ve vzájemném úhlu 90°.

• šíøka 1 860 mm, výška 1 930 mm,

• lakovaný rám,

• 7 pásù o výšce 1 750 mm splòuje normu EN 1598.

Dodává se ve 5 barvách:

Oranžová CE Zelená T6 Zelená T9 Albronze Èirá

Svaøování

Zábrana

prùvanu

Oznaèení

Celá zástìna

Sada 7

náhradních pásù

Svaøovací

Oranžová CE

W 000 010 472 W 000 010 257

Zelená T6 W 000 010 473 W 000 010 255

Zelená T9 W 000 010 474 W 000 010 256

Albronze na požádání W 000 010 258

Zábrana prùvanu

Èiré pásy

W 000 010 475 W 000 010 259

Pøíklad spojení

zástìn OPTILAM

Samotný rám a háèky: Katalog. è.: W 000 010 254

UNIVERSAL

Zástìna UNIVERSAL je velmi stabilní a vybavená

koleèky. Po své šíøce 2 100 mm je vybavena pásy 300 ×

2 mm s 66 % pøekryvem a výškou 1 800 mm.

• šíøka 2100 mm, výška 2100 mm s koleèky,

• lakovaný ocelový rám,

• 10 pásù o výšce 1 800 mm splòuje normu EN 1598.

Dodává se ve 5 barvách:

Oranžová CE Zelená T6 Zelená T9 Albronze Èiré pásy

Svaøování

Zábrana

prùvanu

Oznaèení

Svaøovací

Oranžová CE

Celá zástìna

W 000 010 490

Zelená T6 W 000 010 491

Zelená T9 W 000 010 492

Albronze

Zábrana prùvanu

Èiré pásy

na požádání

W 000 010 493

9-11

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


9

Zástìny

TROJDÍLNÁ svaøovací zástìna

MODULABLE

Zástìnu tvoøí 0,4 mm silný závìs pøipevnìný k rámu suchým

zipem.

• šíøka rámu 3 420 mm (810 + 1 800 + 810)

výška 1 900 mm, hmotnost 37 kg

• lakovaný rám se 4 koleèky, 2 s brzdou,

• ochrana pøed UV záøením podle normy EN 1598

• výška závìsu 1 300 mm

Dodává se ve 4 barvách:

Oranžová CE Zelená T6 Zelená T9 Albronze

Oznaèení Celá zástìna Náhradní závìs

Oranžová CE W 000 010 476 W 000 010 174

Zelená T6 W 000 010 477 W 000 010 172

Zelená T9 W 000 010 478 W 000 010 173

Samotný rám:

Katalog. è.: W 000 010 175

Albronze W 000 010 479 W 000 010 171

TRYPTICAL

Trojdílná zástìna s 1600 mm vysokými svaøovacími závìsy.

• šíøka rámu 3 500 mm (800 + 1 900 + 800)

výška 2 000 mm

• lakovaný rám z hranatých trubek 30 × 30 × 2,

2 volná koleèka, 2 koleèka s brzdou

• ochrana pøed UV záøením podle normy EN 1598,

• tøi závìsy vysoké 1 600 mm

Dodává se ve 4 barvách:

Oranžová CE Zelená T6 Zelená T9 Albronze

Oznaèení Celá zástìna Náhradní závìs

Oranžová CE W 000 010 480 W 000 010 355

Zelená T6 W 000 010 481 W 000 010 351

Zelená T9 W 000 010 482 W 000 010 359

Albronze na požádání na požádání

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

9-12

PRODUKTY PRO

OCHRANU DÍLNY


Zástìny

Zástìna TRYPTICAL s pásy 1600 × 570 × 1 mm.

• šíøka rámu 3 500 mm (800 + 1 900 + 800)

výška 2 000 mm

• lakovaný rám z hranatých trubek 30 × 30 × 2,

2 volná koleèka, 2 koleèka s brzdou

• ochrana pøed UV záøením podle normy EN 1598

• devìt pásù 1 600 × 570 × 1 mm s 33% pøekryvem

Dodává se ve 3 barvách:

Oranžová CE Zelená T6 Zelená T9

Oznaèení

Celá zástìna

Oranžová CE W 000 010 494

Zelená T6 W 000 010 495

Zelená T9 W 000 010 496

TRYPTICAL: konstrukèní prvky pro kabiny

nebo široké zástìny

• Hlavní rám: délka 1 900 mm, výška 2 000 mm,

kat. è.: W 000 010 224

• Pøídavný rám: délka 1 900 mm, výška 2 000 mm,

kat. è.: W 000 010 225

• Sada 2 otoèných podpìr pro jeden ze dvou pøídavných

rámù, kat. è.: W 000 010 227

Hlavní rám

Jeden ze dvou

pøídavných rámù

Otoèná

podpìra

• Sada 2 pøídavných rámù 800 mm,

kat. è.: W 000 010 226

• Sada 2 náhradních koleèek, jedno s brzdou

kat. è.: W 000 010 497

Oddìlení svaøovacích pracovišt’ pomocí trojdílné zástìny

9-13

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


Zástìny

UNIVERSAL

Trojdílná zástìna UNIVERSAL je z celé øady nejstabilnìjší

a má nejvìtší hmotnost. Dodává se v šíøkách 3 500 mm

a 4 300 mm a mùže být vybavena závìsem nebo pásy

(300 × 2 mm).

• rám z lakovaných hranatých trubek

50 × 30 × 2 mm a kulatých trubek 35 × 2,5 mm

• dlouhá životnost díky velmi pevnému rámu a koleèkùm (75 mm),

• výška zástìny 2 100 mm, šíøka 3 500 mm nebo 4 300 mm, se

závìsem (tloušt’ka 0,4 mm) nebo pásy (300 × 2 mm),

66% pøekryv, výška 1 800 mm

Dodává se ve 5 barvách:

Oranžová CE Zelená T6 Zelená T9 Albronze Èirá

Svaøování

Zábrana

prùvanu

Oznaèení

Svaøování

Oranžová CE

Zástìna L 3 500 mm = 700 + 2 100 + 700 Zástìna L 4300 mm = 1100 + 2100 + 1100

3 závìsy 16 pásù 4 závìsy 20 pásù

W 000 010 277 W 000 010 282 W 000 010 287 W 000 010 292

Zelená T6 W 000 010 275 W 000 010 280 W 000 010 285 W 000 010 290

Zelená T9 W 000 010 276 W 000 010 281 W 000 010 286 W 000 010 291

Albronze na požádání na požádání na požádání na požádání

Zábrana prùvanu

Èiré pásy

W 000 010 279 W 000 010 284 W 000 010 289 W 000 010 294

2 zástìny jako kabina

Náhradní díly

Sada 2 koleèek:

W 000 010 297

• 1 volné

• 1 s brzdou

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

9-14

PRODUKTY PRO

OCHRANU DÍLNY

9


Zástìny

Stavebnicové komponenty UNIVERSAL

Samotný hlavní rám 2 100 mm

Samotný otoèný spoj, pro dva rámy

Délka 2,1 m. W 000 010 272

Se 4 koleèky

Délka 1,7 m. W 000 010 271

W 000 010 269

Délka 1,3 m. W 000 010 270

Otoèný spoj

Hlavní rám

Otoèný spoj

Hlavní rám

Délka 0,7 m.

W 000 010 273

Délka 1,1 m.

W 000 010 274

W 000 010 238

Háèek pro

zavìšení pásu

Sestavení rámu

Šíøka v metrech Poèet pásù Poèet závìsù

0,7 3 1

1,1 5 1

1,3 6 1

1,7 8 2*

2,1 10 2

* zohlednìní celkové délky konstrukce

Pomocí 4 zástìn spojených otoènými spoji lze

realizovat úplné oddìlení, ale nikoli neprodyšné:

= 4 × W 000 010 269

+ 2 × W 000 010 272

+ Pásy a háèky

9-15

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


9

Závìsy

a tepelnì odolné tkaniny

Øada VULCAIN

Vyrobeno speciálnì pro ochranu proti rozstøikùm a jiskrám

pøi svaøování nebo øezání plazmou.

Tepelnì odolné tkaniny VULCAIN se vyrábìjí ze skelného

vlákna „Thermo E“ povrchovì ošetøeného po obou stranách

ohnivzdorným pøípravkem pro zvýšení tepelné a mechanické

odolnosti. Certifikováno MO, hmotnost 710 g/m 2 a tloušt ’ ka

0,7 mm.

Lze vystavit teplotì

až 500 °C,

krátce až 600 °C.

Vhodné do teploty 600 °C.

Závìsy VULCAIN mají v horní lem, anorganickou krycí vrstvu,

kovová závìsná oka po šíøce 1 500 mm.

Dodávají se se 7 kovovými kroužky a jsou opatøeny suchým

zipem. Jsou vyrobeny z certifikovaného ohnivzdorného

materiálu a jsou široké 1 500 mm.

Závìsy VULCAIN

Rozmìry

V × Š v mm

Hmotnost

v kg

Katalog. è.

1600 × 1500 1,75 W 000 010 316

1800 × 1500 2 W 000 010 317

2000 × 1500 2,2 W 000 010 318

Další závìsy:

na požádání do 3 dnù:

výška: 2 200, 2 400, 2 600, 2 800, 3 000 mm

Speciální výroba podle jakéhokoli požadavku:

Katalog. è.: W 000 010 527

Cena za 1 m 2 s oky, suchým zipem a kovovými háèky.

Deky VULCAIN

Stand. rozmìry Hmotnost s lemem, anorganická vrstva

rozmìry v kg Katalog. è.

2 m × 1 m 1,5 W 000 010 319

2 m × 2 m 2,95 W 000 010 320

Jiné rozmìry

na požádání s lemem:

Katalog.è.

W 000 010 528

Cena za 1 m 2

3 m × 2 m 4,35 W 000 010 321

3 m × 3 m 6,5 W 000 010 322

4 m × 3 m 8,7 W 000 010 323

4 m × 4 m 11,52 W 000 010 324

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

Katalog. è.

Èásteèná role o šíøce 1 000 mm, bez lemu W 000 010 498

Celá role 25 m, šíøka 1 000 mm, bez lemu

na požádání

Èásteèná role o šíøce 1 500 mm, bez lemu W 000 010 499

Celá role 25 m, šíøka 1 500 mm, bez lemu

na požádání

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

9-16

PRODUKTY PRO

OCHRANU DÍLNY


Závìsy

a tepelnì odolné tkaniny

Øada VESUVIO

Øada VESUVIO je tkanina Thermo E ze skelných vláken

s anorganickou krycí vrstvou po obou stranách pro

zvýšení tepelné a mechanické odolnosti.

700 °C

Krátkodobì: 750 °C

Zvláštì vhodné pro sváøeèské deky.

Hmotnost 680 g/m 2 , tloušt ’ ka 0,7 mm.

Odolává teplotì 700 °C a krátkodobì 750 °C. Krycí vrstva

po obou stranách pro mechanickou odolnost.

VESUVIO

Standardní Hmotnost s lemem, anorganická vrstva

rozmìry v kg Katalog. è.

1 m × 1 m 1,1 W 000 010 529

2 m × 1 m 2,2 W 000 010 530

2 m × 2 m 4,5 W 000 010 531

3 m × 2 m 6,5 W 000 010 532

3 m × 3 m 9,8 W 000 010 533

4 m × 3 m 13 W 000 010 534

Øada ETNA

Díky použití tepelnì odolných skelných vláken

se doporuèuje pro horizontální použití (deka).

750 °C

Krátkodobì: 900 °C

Rozstøik pøi svaøování padá na tkaninu ETNA,

kde vychladne.

Tkanina Thermo E ze skelných vláken, certifikace MO,

hmotnost 1100 g/m 2 a tloušt ’ ka 1,6 mm.

Vhodná pro teploty do 900 °C, povrchovì ošetøená po

obou stranách ohnivzdorným pøípravkem pro zvýšení

tepelné a mechanické odolnosti.

Deky ETNA

Standardní Hmotnost s lemem, anorganická vrstva

rozmìry v kg Katalog. è.

1 m × 1 m 1,2 W 000 010 325

2 m × 1 m 2,3 W 000 010 326

2 m × 2 m 4,6 W 000 010 327

3 m × 2 m 6,8 W 000 010 328

3 m × 3 m 10 W 000 010 329

4 m × 3 m 13,4 W 000 010 330

4 m × 4 m 17,9 W 000 010 331

9-17

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


9

Závìsy

a tepelnì odolné tkaniny

Další rozmìry tkanin ETNA

na požádání, s lemem:

Katalog. è.: W 000 010 332

Cena za 1 m 2 Katalog. è.

Èásteèná role o šíøce 1 000 mm, bez lemu (*) W 000 010 500

Celá role 25 m, šíøka 1 000 mm, bez lemu

na požádání

Èásteèná role o šíøce 1 500 mm, bez lemu (*) W 000 010 501

Celá role 25 m, šíøka 1 500 mm, bez lemu

na požádání

(*) Katalog. è. na metr

Øada STROMBOLI

Øada STROMBOLI využívá silikátovou tkaninu s vysokou

tepelnou odolností.

Tkaniny STROMBOLI jsou doporuèeny zejména pro vertikální a

horizontální ochranu.

Tkanina s klasifikací MO váží 1150 g/m 2 a má tloušt ’ ku 1,3 mm.

Chrání proti extrémním podmínkám (až do 1 200 °C).

Minerální povrchová vrstva zlepšuje odolnost tkaniny pøed

roztøepením a odìrem.

1000 °C

Krátkodobì: 1200 °C

STROMBOLI

Standardní Hmotnost s lemem, anorganická vrstva

rozmìry v kg Katalog. è.

1 m × 0,9 m 1,1 W 000 010 535

2 m × 0,9 m 2,2 W 000 010 536

2 m × 1,8 m 4,3 W 000 010 537

3 m × 1,8 m 6,4 W 000 010 538

3 m × 2,7 m 9,5 W 000 010 539

3 m × 0,9 m 3,3 W 000 010 540

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

9-18

PRODUKTY PRO

OCHRANU DÍLNY


Závìsy

a tepelnì odolné tkaniny

Izolující výrobky

Tento druh výrobkù slouží k øízenému zchlazování dílù

nebo k ochranì osob pøed horkými díly.

Sváøeèské podušky

Chrání sváøeèe pøed úrazem od horkých èástí nebo mu

poskytuje pohodlí v poloze pøi svaøování. Jsou plnìny skelným

vláknem.

Podušky Tloušt’ka Katalog. è.

500 × 500 mm 80 mm W 000 010 541

1000 × 1000 mm 80 mm W 000 010 542

Izolaèní rukávy

Speciálnì vyvinuty pro øízené zchlazování èerstvì svaøovaných

trubek.

Lze je upravit na rùzné prùmìry a velikosti obložených èástí.

Izolaèní rukávy Prùmìr Katalog. è.

1 000 × 500 mm 280 mm W 000 010 543

1 500 × 500 mm 440 mm W 000 010 544

2 000 × 500 mm 610 mm W 000 010 545

Izolaèní deky

Speciálnì vyvinuty pro øízené zchlazování èerstvì svaøovaných

èástí.

Izolaèní deky Tloušt ’ ka Katalog. è.

1 000 × 2 000 mm 30 mm W 000 010 546

2 000 × 2 000 mm 30 mm W 000 010 547

1 000 × 2 000 mm 60 mm W 000 010 548

2 000 × 2 000 mm 60 mm W 000 010 549

9-19

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


9

Pøíslušenství (pro závìsy a pásy)

Kolejnice 30 × 35

(mezi 2 držáky, maximální délka 2 m,

maximální hmotnost 57 kg)

1 2

Oznaèení Katalog. è.

1 Stropní držák pro jednu kolejnici W 000 010 209

2 Stropní držák pro dvì kolejnice W 000 010 210

3 Nástìnný držák kolejnice W 000 010 208

4 Stropní úchyt pro držák kolejnice W 000 010 214

3

5 Nástìnný úchyt pro držák kolejnice W 000 010 213

6 Držák dvou kolejnic s dlouhým šroubem M10 W 000 010 212

7 Držák kolejnice s dlouhým šroubem M10 W 000 010 211

7

8 Kolejnice max. 3 000 (30 × 35 mm)

- 1 metr W 000 010 199

- 2 metry W 000 010 200

- 3 metry W 000 010 201

4

6

9 Koncový kus W 000 010 215

10 Ohyb kolejnice, 90°, polomìr 500 mm W 000 010 205

11 Kolejnicová zarážka s tlumièem W 000 010 216

5

12 Pojezd, ètyøi koleèka W 000 010 178

13 Pojezd, dvì koleèka W 000 010 177

8

14 Pojezd z plastu, dvì koleèka (pro závìsy) W 000 010 176

15 Nástìnný držák pro dvojitou kolejnici/trubku W 000 010 207

16 Univerzální držák W 000 010 218

17 Posuvný háèek, plast W 000 010 221

9

18 Koncová podpìra kolejnièky pro závìsy W 000 010 217

7 7

10

11

14

13

4 8

8

15

12

7

16

7

5

8

15

8

17

18

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

9-20

PRODUKTY PRO

OCHRANU DÍLNY


Pøíslušenství (pro závìsy a pásy)

Trubka 33,7 mm a pøíslušenství

15

16

19

20

21

24

22

25

Oznaèení Katalog. è.

15 Nástìnný držák pro dvoj. kolejnici/trubku W 000 010 207

16 Univerzální držák W 000 010 218

19 Stropní úchyt pro držák kolejnice W 000 010 182

20 Trubka ∅ 33,7 mm

- 1 metr W 000 010 187

- 2 metry W 000 010 188

- 3 metry W 000 010 189

21 Díl pro pøipojení trubky W 000 010 183

22 Držák trubky: W 000 010 181

23 Trubková spojka W 000 010 185

24 Držák trubky pro vìtší rozmìry W 000 010 184

25 Krajní kroužek W 000 010 223

26 Sloupky

- 50 × 50 × 2 250 mm W 000 010 194

- 50 × 50 × 2 500 mm W 000 010 196

- 50 × 50 × 2 700 mm W 000 010 197

- 50 × 50 × 3 000 mm W 000 010 198

- 80 × 80 × 2 500 mm W 000 010 195

- 80 × 80 × 3 000 mm W 000 010 193

27 Platová svorka W 000 010 238

28 Kroužek (33 %) W 000 010 237

29 Pojezd se 4 koleèky a stavitel. šroubem W 000 010 179

30 10 otevøených kroužkù, 5 mm, ∅ 50 W 000 010 220

31 10 otevøených kroužkù, 4 mm, ∅ 40 W 000 010 219

32 7 závìsových kroužkù W 000 010 170

33 10 S-kroužkù W 000 010 206

23

26

15

7

28

27

8

13

30

31

29

20 27 22

32

33

9-21

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


9

Pøíslušenství (pro závìsy a pásy)

Systém otevírání

Otoèný naviják závìsu

• naviják s napínaèem lanka

• lanko

• maximální šíøka zástìny 8 000 mm

• dodává se bez závìsu

Katalog. è.: W 000 010 301

Otoèné rameno s aretací polohy

pro závìsy nebo pásy

Pro sloupky 50 × 50 mm

• aretace: -90°, 0, +90°

• délka 1 000 až 2 000 mm, je tøeba uvést v objednávce

Katalog. è.: W 000 010 298

Maximální délka 2 000 mm

Maximální délka 4 000 mm

Pro sloupky 80 × 80 mm

• aretace: -90°, 0, +90°

• délka 2 000 až 4 000 mm, je tøeba uvést v objednávce

Katalog. è.: W 000 010 299

Otoèné rameno s aretací polohy

pro závìsy nebo pásy

Pro sloupky 120 × 120 mm nebo na stìnu, se

dvìma otoènými èepy

• aretace: -90°, 0, +90° u dvou otoèných èepù

• délka 2 000 až 4 000 mm, je tøeba uvést v objednávce

Katalog. è.: W 000 010 300

Maximální délka 4 000 mm

Maximální vzdálenost mezi dvìma otoènými èepy 1 300 mm

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

9-22

PRODUKTY PRO

OCHRANU DÍLNY


Protihlukové stìny

Øada PROPHONIC

Øada PROTECTLITE zahrnuje velmi úèinné protihlukové

stìny.

Stìny se dodávají ve výškách 2 m, 2,5 m a 3 m a šíøkách 1 012

nebo 512 mm.

Pod zástìnami výšky 2000 a 2500 mm je mezera 150 mm,

pod zástìnou výšky 3000 mm mezera není.

Jsou navrženy speciálnì pro ochranu pøed hlukem prùmyslových

provozù.

Modulární systém PROPHONIC umožòuje velmi snadno sestavit

kompletní systém svaøovacích kabin.

Takové kabiny poskytují velmi pøíjemnou ochranu pøed svìtlem a

hlukem z procesù svaøování nebo broušení.

Stìny se rovnìž dodávají jako standardní mobilní prvky

s následujícími rozmìry:

• výška 2 200 mm

• šíøka 2 100 mm

Popis

Stìny PROPHONIC obsahují:

• zástìny o výšce 2 200, 2 500 nebo 3 000 mm

• šíøka 512 a 1 012 mm

Jednotlivé moduly se vzájemnì spojují pomocí šroubù.

Díky nastavitelným nohám je pod zástìnou

až 150mm mezera usnadòující úklid dílny.

Mobilní zástìna PROPHONIC je široká 2 150 mm a vysoká 2 100

mm. Má 4 koleèka, z nichž 2 jsou vybavena brzdou.

Snadným sestavením s ostatními standardními prvky lze vytvoøit

kabinu.

Katalog. è.: W 000 010 502

9-23

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


9

Protihlukové stìny

Technické údaje

Tloušt ’ ka panelu 50 mm.

Úèinnost zaruèena 7 sendvièovými vrstvami:

50 mm

■1 Perforovaná ocel

■2 Vlna a skelná vlákna

■3 Akusticky pohltivá minerální vlna

■4 Ocel

Panely a rámy jsou natøeny zelenou barvou pohlcující UV záøení.

Panely jsou odolné proti rozstøiku pøi svaøování nebo broušení.

Jsou nehoølavé.

Pøispívají k bezpeènému a pøíjemnému prostøedí dílny.

■1 ■2 ■3 ■4 ■3 ■2 ■1

Stojan pro kolejnici

lze upevnit 2 šrouby

Panely lze pøichytit ke stìnì nebo

sestavit díky montážním otvorùm

v horní èásti

Každý panel stojí na

nastavitelných nohách

a je opatøen 3 šrouby

Pro styk prvkù se použijí

speciální profily

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

Pøi samostatné montáži

musí mít panel 2 nohy

a nastavovací díl

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

9-24

PRODUKTY PRO

OCHRANU DÍLNY


Protihlukové prvky

Standardní prvky PROPHONIC

a jejich sestavení

Výška 2 metry:

Oznaèení Katalog. è.

1 Modulární prvek 512 × 50 mm W 000 010 503

2 Modulární prvek 1012 × 50 mm W 000 010 504

3 Nastavitelná noha W 000 010 505

6 5

2

1

4

5

Pøídavný díl pro instalaci další nohy

na modulární prvek

Sloupek pro spojení

modulárních prvkù, 90°

W 000 010 506

W 000 010 507

4

6 Držák kolejnice W 000 010 508

3

Výška 2 200 mm vèetnì 150mm volného prostoru pod panelem

Panely

Šíøka Výška 2,5 m Výška 3 m

1 012 mm W 000 010 509 W 000 010 511

512 mm W 000 010 510 W 000 010 512

Celková výška:

• 2 500 mm panel + 150 mm mezera pod panelem

• 3 000 mm panel bez mezery pod panelem

Montážní sloupky

Panel Výška 2,5 m Výška 3 m

W 000 010 513 W 000 010 514

Pro panely výšky 2 000 mm se dodává totéž pøíslušenství.

Sloupek s patkou:

Montáž bez mezery pod panely:

Sloupek

Hranatá Výška

trubka panelu

Katalog. è.

V = 2,25 m 50 × 50 2 m W 000 010 194

V = 2,5 m 80 × 80 2,5 m W 000 010 195

Pro panel:

• výška 3 000 mm

• délka 3 m

Katalog. è.: W 000 010 515

V = 3 m 80 × 80 3 m W 000 010 193

9-25

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


9

Protihlukové prvky

Standardní kabina PROPHONIC pro broušení

Stìny a stropy jsou provedeny z panelù PROPHONIC výšky

2500 mm.

Panely mají sendvièovou strukturu (viz str. 10-24), jsou však

perforovány pouze uvnitø, opatøené protipanikovým zavíráním uvnitø

a klikou venku.

Akusticky pohltivé stìny a stropní prvky,

perforované pouze uvnitø, protipanikové dveøe. Stropní prvky mají

otvor (200 × 200 mm) pro systém odtahu plynù.

Kabina PROPHONIC pro broušení

D × H × V (mm): 2 130 × 2130 × 2552

Kabina Sonic pro broušení

D × H × V (mm): 2130 × 3140 × 2552

Katalog. è.: W 000 010 550

(pøeprava a montáž nejsou v cenì)

Katalog. è.: W 000 010 551

(pøeprava a montáž nejsou v cenì)

Fotografie: kabina pro broušení

Fotografie: kabina pro broušení

D × H × V (mm): 4000 × 3000 × 2500

D × H × V (mm): 7000 × 4500 × 2500

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

9-26

PRODUKTY PRO

OCHRANU DÍLNY


Protihlukové prvky

Pøíklady systému PROPHONIC

Svaøovací kabina

2000 × 2000 mm

Kabiny PROPHONIC

Kabina pro broušení s výmìnou vzduchu ve stropì

Kabina pro broušení 4000 × 3000 mm

se 2 otvory ve stropì (1000 × 3000 mm)

Dílna s kabinami

PROPHONIC

9-27

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


9

Protihlukové prvky

Panely NEWPHONIC

Montáž horní èásti

Montáž rohového sloupku

panel 512 × 1012 mm

Montáž pøedního

sloupku

Panely NEWPHONIC jsou vyrobeny ze standardních akusticky

pohltivých prvkù.

Pøed objednáním vypoètìte požadovanou plochu panelù. Musí být

násobkem standardních šíøek 506 nebo 1012 mm.

Prvky mají tloušt ’ ku 50 mm a jsou složeny ze 2 vrstev

protiprachových panelù z minerální vrstvy s 25mm clonou

mezi 2 perforovanými deskami z lakované oceli.

Standardní prvky mají rozmìry 1012 × 1012 nebo 1012 × 506 mm.

Dodávají se verze s mezerou i bez mezery pod panely.

Dodáváme všechny panely a pøíslušenství nezbytné pro postavení

požadovaného systému.

Katalog. è.

NEWPHONIC za 1 m 2 : W 000 010 552

(pøeprava a montáž nejsou v cenì)

Nátìr je proveden práškovou zelenou barvou RAL 6011 pohlcující

UV záøení.

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

9-28

PRODUKTY PRO

OCHRANU DÍLNY


Protihlukové prvky

Pøíklady a kalkulace kabiny NEWPHONIC

2024 2024 2024

3036

2024

Délka stìny:

15,18 m × výška stìny: 2,024 m = 30,7 m 2

Kalkulace ceny:

Katalog. è.: W 000 010 552 × 30,7

(pøeprava a montáž nejsou v cenì)

2024 2024 2024 2024

3048

1524

Délka stìny:

18,77 m × výška stìny: 2,024 m = 38 m 2

Kalkulace ceny:

Katalog. è.: W 000 010 552 × 38

(pøeprava a montáž nejsou v cenì)

9-29

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ


9

Protihlukové prvky

Svaøovací kabiny s modulárními ocelovými panely

Svaøovací kabiny nebo pracovní kabiny lze rovnìž vytvoøit

z modulárních ocelových panelù WELDLINE. Tyto panely lze

libovolnì natøít nebo galvanizovat. Do prostøedí pro svaøování

nejsou vhodné galvanizované kabiny ani kabiny natøené

jasnými barvami.

Tyto panely jsou urèeny pro velmi pevné konstrukce.

Dodávají se dvou šíøkách 960 nebo 460 mm a jsou vysoké 1 960 mm.

Jsou namontovány na sloupcích 50 × 50 mm, výšky 2250 mm

a s patkou 200 × 200 × 5 mm.

Výška kabin se bude rovnat výšce sloupkù, 2 250 mm, pod panely

bude mezera usnadòující úklid dílny. Kabina mùže být vytvoøena

z pásù nebo závìsù.

Pásy 300 × 2 mm

na otoèných dveøích

Panel

V = 1960 mm,

D = 460 mm

Sloupek 50 × 50

V = 2250 mm

Oznaèení Katalog. è.

Panely V = 1 960 mm, D = 460 mm W 000 010 302

Panely V = 1960 mm, D = 960 mm W 000 010 303

Sloupky 50 × 50 V = 2250 mm W 000 010 194

Panel

V = 1960 mm,

D = 960 mm

Tel.: +420 274 023 163 - Web: www.airliquidewelding.cz

Spoleènost Air Liquide Welding si vyhrazuje právo provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.

Vyobrazení, popisy a charakteristiky jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pro konstruktéra

nezávazné.

WELDLINE je ochranná známka skupiny Air Liquide Welding

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO SVAØOVÁNÍ

9-30

PRODUKTY PRO

OCHRANU DÍLNY


Kontakty

BELGIUM

AIR LIQUIDE WELDING BELGIUM SA

Z.I. West Grijpen - Grijpenlaan 5 - 3300 TIENEN

Tel.: +32 16 80 48 20 - Fax: +32 16 78 29 22

OMNITECH spol. s r.o.

CHINA

SAF E-mail: SHANGHAI info@omnitechweld.cz REP. OFF. • www.omnitechweld.cz

Rm. Prodejna: 722. Palackého Pine City nám. Hotel 20, 665 01 Rosice

777 Tel./fax Zhao 546 411704 Jia Bang Lu - SHANGHAI 200032

Tel.: +86 21 64 43 89 69 - Fax: +86 21 64 43 58 97

ÈESKÁ REPUBLIKA

AIR LIQUIDE CZ S.R.O. - Welding and Cutting

Podnikatelská 565 - Areál SVUM

190 11 PRAHA 9 - Běchovice

Tel: + 420 274 023 163 - Fax: + 420 274 023 233

FRANCE

AIR LIQUIDE WELDING FRANCE

13, rue d’Épluches - BP 70024 Saint-Ouen l'Aumône

95315 CERGY PONTOISE Cedex

Tel.: +33 1 34 21 33 33 - Fax: +33 1 34 21 31 30

GERMANY

OERLIKON SCHWEISSTECHNIK GmbH

Industriestrasse 12 - D-67304 EISENBERG/PFALZ

Tel.: +49 6351 4760 - Fax: +49 6351 476 335

HUNGARY

AIR LIQUIDE HUNGARY - Welding & Cutting

Krisztina krt. 39/b - H-1013 BUDAPEST

Tel: +36 1 339 8650 - Fax: +36 1 339 8649

ITALY

AIR LIQUIDE WELDING ITALY

Via Torricelli 15/A - 37135 VERONA

Tel.: +39 045 82 91 511 - Fax: +39 045 82 91 536

MALAYSIA

SAF-OERLIKON MALAYSIA SDN BHD

No 10, Jalan TPP 5/1

Taman Perindustrian Puchong

47100 PUCHONG, SELANGOR

Tel.: +603 8060 8638 - Fax: +603 8061 6208

NETHERLANDS

AIR LIQUIDE WELDING NETHERLANDS

Rudonk 6 B - NL 4824 AJ BREDA

Tel.: +31 76 541 00 80 - Fax: +31 76 541 58 96

POLAND

AIR LIQUIDE WELDING POLSKA - SP. Z.o.o

UL. Porcelanowa 10 - 40-246 KATOWICE

Tel.: +48 32 609 04 50 - Fax: +48 32 609 04 60

PORTUGAL

AIR LIQUIDE SOLDADURA LDA

Rua Dr. António Loureiro Borges, 4-2° Arquiparque

Miraflores - 1495-131 ALGÉS

Tel: +351 21 41 64 900 - Fax: +351 21 41 69 40

Palackého 28, 664 17 Tetčice, Tel.: 546 413 097-8, 546 411 328, Fax: 546 411 119

ALW Export Department Italy

Via Torricelli15/A

37135 VERONA

Tel: +39 045 82 91 511

Fax: +39 045 82 91 536

Kontakty pro jiné země

ROMANIA

DUCTIL

Aleea Industriilor Nr 1 - 120224 BUZAU

Tel.: +40 238 722 058 - Fax: +40 238 716 861

RUSSIA

AIR LIQUIDE WELDING

17 Vorontsovskaya Str. - 109147 MOSCOW

Tel.: +7 495 641 28 98 - Fax: +7 495 641 28 91

E-mail: vladimir.lebedev@airliquide.com

SCANDINAVIA

OERLIKON SKANDINAVIEN AB

Krossverksgatan 7 - 216 16 LIMHAMN

Tel.: +46 (0)40 670 15 00 - Fax: +46 (0)40 670 15 01

SLOVENSKO

AIR LIQUIDE WELDING CENTRAL EUROPE S.R.O.

Hlohovecká 6, 951 41 Nitra – Lužianky

Tel.: +421 37 692 46 11 - Fax: +421 37 651 28 04

SPAIN

OERLIKON SOLDADURA SA

Poligono Industrial la Noria Carretera de Castellon

Km-15,500 - 50730 El Burgo de Ebro - ZARAGOZA

Tel.: +34 976 10 47 00 - Fax: +34 976 10 42 67

SWITZERLAND

OERLIKON - SCHWEISSTECHNIK-AG

Neunbrunnenstrasse 50 - CH 8050 ZÜRICH

Tel.: +41 44 307 61 11 - Fax: +41 44 307 65 30

THAILAND

AIR LIQUIDE WELDING THAILAND Co Ltd

40 Moo 6 - Ramindra Road Km. 9.5

KHANNAYAO, BANGKOK 10230

Tel.: +66 2 9432250 - Fax: +66 2 9432256

U.A.E.

AIR LIQUIDE WELDING MIDDLE EAST FZE

Jebel Ali free zone warehouse No. FZS1AH05

P.O. BOX 18734 - Jebel Ali - DUBAI

Tel.: +971(0)48861606 - Fax: +971(0)48861608

U. K.

AIR LIQUIDE WELDING Ltd

Low March / London Road - DAVENTRY

Northants NN11 4SD

Tel.: +44 1 327 70 55 11 - Fax: +44 1 327 70 13 10

UKRAINE

AIR LIQUIDE WELDING UKRAINE, Llc.

1 rue Proskura - bureau 106A - 61070 KHARKOV

Tel.: +380 577 546 867 - Fax: +380 577 546 867

E-mail: igor.libman@airliquide.com

ALW Export Department France

13, rue d'Epluches

BP 70024 Saint Ouen l'Aumône

95315 CERGY-PONTOISE Cedex

Tel: +33 1 34 21 33 33 - Fax: +33 1 30 37 19 73

www.weldline-alw.com

Non contractual pictures – Ref. W 000 257 807 - 06/2007 - Ed2 - J1.5 - PLDB 4298

Společnost Air Liquide Welding France si vyhrazuje právo provádět změny uvedených produktů bez předchozího upozornění.

Výrobce neodpovídá za případné nepřesnosti ve vyobrazeních, popisech a charakteristikách, které jsou pouze informativní.

www.airliquide.com

Společnost Air Liquide, založená v roce 1902, je předním světovým výrobcem plynů pro průmysl a zdravotnictví a souvisejících služeb. Společnost má pobočky

v 75 zemích a zaměstnává přes 40 000 pracovníků. Díky neustálému využívání nejnovějších technologií společnost Air Liquide vyvíjí převratná řešení, používaná

při výrobě nesčetných produktů každodenní potřeby a citlivých k životnímu prostředí.

More magazines by this user
Similar magazines