Louisiana Digital Library - Fidkar

fidkar.wbp.krakow.pl

Louisiana Digital Library - Fidkar

LOUISiana Digital Library

Biblioteka Cyfrowa Louisiany

http://louisdl.louislibraries.org/

1. Zawartość

LOUISiana Digital Library jest to repozytorium prezentujące

dziedzictwo kulturalne i historyczne bibliotek, muzeów i innych

instytucji kultury z terenów Louisiany. Ta cyfrowa biblioteka składa się

z 57 kolekcji np. „America at War” (Ameryka na wojnie), kolekcja

przedstawiająca chronologicznie historię militarną USA począwszy od

1760 roku do wojny wietnamskiej; kolekcjafotografii z okresu Wojny

Secesyjnej; kolekcja poświęcona muzyce jazzowej (fotografie oraz

nagrania dźwiękowe). Ogólnie w bibliotece znajduje się około 63 694

dokumentów. Kolekcje do Biblioteki Cyfrowej Louisiany dostarcza 19

instytucji.

2. ZałoŜyciele

LOUIS: The Louisiana Library Network

http://appl003.lsu.edu/ocsweb/louishome.nsf/index

CONTENTdm Digital Collection Management Software

http://www.contentdm.com/

3. Historia projektu

LOUISiana Digital Library jest częścią LOUIS (konsorcjum w skład

którego wchodzi 43 instytucje z terenu Louisiany: college,

uniwersytety, biblioteki).

- Początek biblioteki cyfrowej sięga 1996 roku, kiedy to

Uniwersytet Stanowy Louisiany zaczął tworzyć własny

system biblioteki cyfrowej. Jednak z czasem okazało się,

Ŝe jest to niezwykle czasochłonny i kosztowny proces.

- W tym czasie zdigitalizowano 23 kolekcje, które zostały

umieszczone w systemie CONTENTdm.

- W ten sposób powstała Biblioteka Cyfrowa Louisiany,

pierwszym samodzielnym projektem tej biblioteki była

digitalizacja kolekcji historycznych fotografii z okresu

1939-1987.

1


4. Poszczególne kolekcje

Louisiana Historical Photographs Collection of the State

Library – jest to kolekcja historycznych czarno-białych zdjęć z lat

1930-1970. Zawiera ona zdjęcia osób związanych z Louisianą –

gubernatorów, artystów, autorów oraz muzyków. Znajdują się tutaj

równieŜ zdjęcia historycznych obiektów takich jak: kościoły,

plantacje. W kolekcji umieszczono równieŜ zdjęcia w manewrów

wojskowych z roku 1940.

Kolekcja składa się z 8106 zdjęć

Obecnie kolekcja ta jest dostępna tylko częściowo, poniewaŜ

w dalszym ciągu trwają prace digitalizacyjne oraz katalogowanie

kolekcji.
French Colonization of Louisiana and Louisiana Purchase Map

Collection – kolekcja ta składa się z oryginalnych map z okresu

francuskiej kolonizacji Louisiany oraz kupna Lousiany. W kolekcji

znajduje się 20 map. Mapy moŜna wyszukać poprzez: twórcę,

temat, tytuł.

John Langdon Ward Lantern Slides – kolekcja składająca się

ze 107 „lampionowych” slajdów, przedstawiających następstwa

oblęŜenia Portu Hudson w okresie 23 maj - 9 lipiec 1863. Twórcą

tych slajdów był John Langdon Ward – kapitan 50 Regimentu

Piechoty z Massachusetts, który brał udział w oblęŜeniu Port Hudson.

Louisiana State Museum Jazz Collection – kolekcja ta składa się

z fotografii, nagrań dźwiękowych oraz instrumentów muzycznych

dotyczących muzyków i zespołów jazzowych działających czy teŜ

pochodzących z Nowego Orleanu np.: Louis Armstrong, Sidney

Bechet. Kolekcja ta stanowi część duŜego projektu: LaGumbo:

A Recipe for Empowerment. RównieŜ tylko częściowo dostępna

kolekcja składa się z 3039 zbiorów.

5. Interfejs:

Interfejs w języku angielskim. Biblioteka korzysta z systemu

CONTENTdm, który dostarcza narzędzi słuŜących do organizacji,

zarządzania, publikowania i wyszukiwania dokumentów w cyfrowych

kolekcjach.

System pozwala zarówno na wyszukiwanie jak i przeglądanie.

Wyszukiwanie zaawansowane (search) jest moŜliwe na

4 „poziomach”: poprzez wszystkie pola, wybrane pola, bliskość,

datę.

- Wyszukiwanie poprzez wszystkie pola (Rys. 1) pozwala na

wyszukiwanie poprzez: zawiera wszystkie słowa, zawiera

dokładną frazę, zawiera dowolne słowo z frazy, nie zawiera

słowa.

2


- Wyszukiwanie poprzez wybrane pola umoŜliwia nam:

wyszukiwanie poprzez zawiera wszystkie słowa, zawiera

dokładną frazę, zawiera dowolne słowo z frazy, nie zawiera

słowa w wybranych polach rekordu np.: tytuł, język, temat,

format.

- Wyszukiwanie przez słowa bliskoznaczne

- Wyszukiwanie przez datę

Wyszukiwanie zaawansowane pozwala równieŜ na wyszukiwanie

w konkretnych kolekcjach.

Rys. 1 – Wyszukiwanie zaawansowane: poprzez wszystkie pola

Przeglądanie (browse) pozwala na przeglądanie obiektów

znajdujących się bibliotece cyfrowej bez podania szczegółowych

kryteriów wyszukiwawczych (Rys. 2).

1. umoŜliwia nam przeglądanie obiektów w poszczególnej kolekcji

2. pozwala na sortowanie obiektów (alfabetyczne) poprzez: tytuł,

temat, uwagi

3


Rys. 2 - Przeglądanie

6. Metadane

System CONTENTdm wykorzystuje system metadanych - Dublin Core

(Rys. 3)

Rys. 3 – Metadane – opis źródła

4


7. Format zasobów cyfrowych.

Biblioteka udostępnia zasoby w następujących formatach: jpg, JPEG2000,

mp3, mov, rm itp.).

Przy wyświetleniu danego obiektu pojawia się pasek nawigacyjny (Rys. 4),

który umoŜliwia: powiększanie i pomniejszanie obiektu, jego rotacje

(obrót), chowanie miniatury znajdującej się po prawej stronie.

Rys. 4 – Pasek nawigacyjny

8. Osobliwości i atrakcje


My Favorites - moje ulubione (Rys. 5) - kaŜdy „obiekt” znajdujący

się w dowolnej kolekcji moŜe zostać dodany do „moich ulubionych” -

umoŜliwia to szybkie przeglądanie, wysyłanie mailem, zapisywanie

czy teŜ umieszczanie na stronie WWW. W tym przypadku przy

5


kaŜdym dokumencie na górze lub na dole pojawia się przycisk

added to My Favorites „dodaj do moje ulubione”. Do ulubionych

moŜna dodać 100 „obiektów”.

W zakładce „Moje ulubione” istnieją następujące moŜliwości:

- slideshow - „pokaz slajdów” - tylko w przypadku

dokumentów z rozszerzeniem: gif i jpeg

- compare items - „porównaj obiekty”

- to Save as Web Page - „zapisz jako stronę WWW”

Rys. 5 – Moje ulubione

9. Istotne informacje - brak

10. Wykorzystane źródła

- LOUISiana Digital Library http://louisdl.louislibraries.org/

- LOUIS libraries using CONTENTdm to digitize collections in Louisiana

http://www5.oclc.org/downloads/design/pr/08312003/louis.htm

- LOUIS: The Louisiana Library Network http://appl003.lsu.edu/ocsweb/louishome.nsf/index

- Finding a turnkey solution for digitized collections

http://www.oclc.org/services/brochures/11595LOUISCaseStudy.pdf

Autor: Agnieszka Węgrzynowska

Kraków: 2007-05-03

Zgadzam się na publikacje mego tekstu w sieci Internet: tak

6

More magazines by this user
Similar magazines