Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη

rhodes.aegean.gr

Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη

Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια

Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ


«Η ςυγγραφή πτυχιακήσ

εργαςίασ υποβοηθά τον

μεταπτυχιακό φοιτητή

να οικοδομήςει την

προςωπική επιςτημονική

του ταυτότητα»

(Ανδρεαδάκησ και

Βάμβουκασ, 2005).


• Το θέμα ανταποκρύνεται ςτα

ενδιαφέροντα του

υποψηφύου

• Οι πηγέσ ςτισ οπούεσ θα

ανατρϋξει εύναι προςιτέσ

• Οι πηγέσ ςτισ οπούεσ θα

ανατρϋξει εύναι εύχρηςτεσ.

• Το μεθοδολογικό πλαίςιο

τησ ϋρευνασ ςυνδϋεται με την

πείρα του υποψηφύου.

(Eco, 1994)


Με

ενδιαφέρει το

θέμα

Η γνώςη που

θα αποκτήςω

θα είναι

χρήςιμη

Έχω

εμπειρίεσ

πάνω ςτο

θέμα αυτό


«Ο πρώηος πειραζμός

ηοσ [μεηαπηστιακού]

θοιηηηή είναι να

κάνει μια

διπλωμαηική ποσ

μιλά για πολλά

πράγμαηα»

(Εκο,1997:41).


• να εµπεριϋχει ςτοιχεία

πρωτοτυπίασ ςτα

γνωςτικϊ πεδύα του Π.Μ.Σ.

«Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ και

Νϋεσ Τεχνολογύεσ» και

ΕΠΙΣΗΜΕ

ΣΗ

ΑΓΩΓΗ

ΝΕΕ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ

• να ακολουθόςει μια

έγκυρη μεθοδολογία

έρευνασ.

ΑΛΛ Α ΓΝΩΣΙΚΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ Ε ΤΝΑΥΕΙ

ΚΛΑΔΟΤ


Πωσ θα βϊλω

τισ ιδϋεσ μου

ςε τϊξη;!

1. Χρονοδιϊγραμμα

2. Αρχικό πύνακα

περιεχομϋνων

Πρϋπει να

οργανωθώ!

(Ανδρεαδϊκησ και Βϊμβουκασ, 2005)


1.Ειςαγωγό

2. Θεωρητικό

Μελϋτη

3. Μεθοδολογύα

4. Αποτελϋςματα

5. Συμπερϊςματα


Μελϋτη

Συλλογό

Εμβϊθυνςη

Σχηματιςμόσ

προςωπικόσ ϊποψησ

Καθοριςμόσ ερευνητικών

ερωτημάτων και ςτόχων

Σχεδιαςμόσ και πραγματοπούηςη μιασ

επιςτημονικόσ εκπαιδευτικόσ ϋρευνασ

Καθοριςμόσ μεθοδολογύασ ανϊλυςησ

ερευνητικών δεδομϋνων

Περιγραφό των ευρημϊτων

Συμπερϊςματα


(Ανδρεαδϊκησ και Βϊμβουκασ, 2005)

Εξώφυλλο

Πύνακασ περιεχομϋνων

Κατϊλογοσ πινϊκων και διαγραμμϊτων

Πρόλογοσ

Ειςαγωγό

Τα κεφϊλαια τησ θεωρητικόσ μελϋτησ του θϋματοσ


(Ανδρεαδϊκησ και Βϊμβουκασ, 2005)

Πύνακασ περιεχομϋνων

Κατϊλογοσ πινϊκων και διαγραμμϊτων

Πρόλογοσ

Ειςαγωγό

Τα κεφϊλαια τησ θεωρητικόσ μελϋτησ του θϋματοσ


Εξώφυλλο

Πύνακασ περιεχομϋνων

Κατϊλογοσ πινϊκων και διαγραμμϊτων

Πρόλογοσ

Ειςαγωγό

Τα κεφϊλαια τησ θεωρητικόσ μελϋτησ του θϋματοσ

(Ανδρεαδϊκησ και Βϊμβουκασ, 2005)


Εξώφυλλο

Πύνακασ περιεχομϋνων

Κατϊλογοσ πινϊκων και διαγραμμϊτων

Πρόλογοσ

Ειςαγωγό

Τα κεφϊλαια τησ θεωρητικόσ μελϋτησ του θϋματοσ

(Ανδρεαδϊκησ και Βϊμβουκασ, 2005)


• Γρϊφεται ςυνόθωσ τελευταύοσ.

• Έχει ϋντονα προςωπικό ύφοσ

• Εύναι ςυνόθωσ αρκετϊ ςύντομοσ και μϊλλον προαιρετικόσ.

• Αρχύζει ςυνόθωσ με κϊποια γενικϊ ςχόλια όςον αφορϊ ςτα κύνητρα που

ώθηςαν τον μεταπτυχιακό φοιτητό να αςχοληθεύ με το θϋμα που

επϋλεξε.

• Στη ςυνϋχει παρατύθενται πολύ γενικϋσ πληροφορύεσ για το

αντικεύμενο τησ μελϋτησ.

• Αν νιώθει την ανϊγκη, ο μεταπτυχιακόσ φοιτητόσ να ευχαριςτόςει

κϊποια ϊτομα που ςυνϋδραμαν λιγότερο ό περιςςότερο ςτην

ολοκλόρωςη τησ μελϋτησ, μπορεύ να το αναφϋρει ςτο τϋλοσ του

προλόγου.

(Ανδρεαδϊκησ και Βϊμβουκασ, 2005)


Εξώφυλλο

Πύνακασ περιεχομϋνων

Κατϊλογοσ πινϊκων και διαγραμμϊτων

Πρόλογοσ

Ειςαγωγό

Τα κεφϊλαια τησ θεωρητικόσ μελϋτησ του θϋματοσ

(Ανδρεαδϊκησ και Βϊμβουκασ, 2005)


Η ειςαγωγή

• Το ζότημα

• Οι βαςικού όροι και

ϋννοιεσ

• Η προβληματικό

• Ο ςκοπόσ και οι

ςτόχοι

• Ο τρόποσ

υλοπούηςησ

(Ανδρεαδϊκησ και Βϊμβουκασ, 2005)


Η ειςαγωγή

• Τα κενϊ

• Οι πιθανού λόγοι

για την ύπαρξη

των κενών

• Τα βαςικϊ

πορύςματα

• Η μεθοδολογύα

ϊλλων ερευνητών

(Ανδρεαδϊκησ και Βϊμβουκασ, 2005)


Η ειςαγωγή

(Ανδρεαδϊκησ και Βϊμβουκασ, 2005)


Η ειςαγωγή

Ολοκληρώνεται

με :

Τα

ερευνητικϊ

ερωτόματα

(Ανδρεαδϊκησ και Βϊμβουκασ, 2005)


Εξώφυλλο

Πύνακασ περιεχομϋνων

Κατϊλογοσ πινϊκων και διαγραμμϊτων

Πρόλογοσ

Ειςαγωγό

Τα κεφϊλαιο τησ θεωρητικόσ μελϋτησ του θϋματοσ

(Ανδρεαδϊκησ και Βϊμβουκασ, 2005)


(Ανδρεαδϊκησ και Βϊμβουκασ, 2005)

Σα κεφάλαια τησ θεωρητικήσ μελέτησ

Ο ερευνητόσ:

*ςυγκεντρώνει

*διαςταυρώνει

*ταξινομεύ και

*παρουςιϊζει

πληροφορύεσ


Σα κεφάλαια τησ θεωρητικήσ μελέτησ

“Η προβληματικό, το

θεωρητικό

υπόβαθρο τησ

μελϋτησ δεν νοεύται

ανεξϊρτητα απ’ ό,τι

ϋχει ςυντελεςτεύ ςτο

εξεταζόμενο θϋμα,

εύτε ωσ θεωρύα εύτε

ωσ αποτϋλεςμα”.

(Ανδρεαδϊκησ και Βϊμβουκασ, 2005)


Σα κεφάλαια τησ θεωρητικήσ μελέτησ

Κριτικό

αναςκόπηςη τησ

υπϊρχουςασ

βιβλιογραφύασ

(Ανδρεατϊκησ και Βϊμβουκασ, 2005)


Σα κεφάλαια τησ θεωρητικήσ μελέτησ

Από το γενικότερο ςτο μερικότερο

Από τη μακροςκοπικό

παρατόρηςη ςτη

μικροςκοπικό εξϋταςη

Από το

γενικότερο ςτο

ειδικό

(Ανδρεαδϊκησ και Βϊμβουκασ, 2005)


Σα κεφάλαια τησ θεωρητικήσ μελέτησ

Τοποθετεύται ωσ

πρώτο κατϊ τη

θεωρητικό μελϋτη

του θϋματοσ

η εννοιολογικό

οριοθϋτηςη των

βαςικών όρων τησ

μελϋτησ.

(Ανδρεαδϊκησ και Βϊμβουκασ, 2005)


Σα κεφάλαια τησ θεωρητικήσ μελέτησ:

Αναζήτηςη βιβλιογραφικών πηγών

1. Η βιβλιοθόκη του

πανεπιςτημύου

• Ηλεκτρονικό πρόςβαςό ςε

διεθνεύσ βιβλιογραφικϋσ

βϊςεισ δεδομϋνων

2. Το δύκτυο πληροφόρηςησ

για την Εκπαύδευςη ςτην

Ευρώπη «Ευρυδύκη»

http://www.eurydice.org

3. Το Εθνικό Κϋντρο

Τεκμηρύωςησ

http://www.ekt.gr


Το κεφϊλαιο τησ μεθοδολογύασ τησ ϋρευνασ

• Μεθοδολογύα ανϊλυςησ ερευνητικών δεδομϋνων

Τα κεφϊλαια των αποτελεςμϊτων

• Πύνακεσ και γραφόματα

Ερμηνεύα – ςυζότηςη των αποτελεςμϊτων

Γενικϊ ςυμπερϊςματα – περιοριςμού τησ ϋρευνασ – προτϊςεισ

Βιβλιογραφύα

Παραρτόματα

(Ανδρεαδϊκησ και Βϊμβουκασ, 2005)


Η αναζήτηςη τησ αλήθειασ

(Cohen and Manion, 1997)


• ϋχει οριςτεύ ωσ «η ςυςτηματική, ελεγχόμενη,

εμπειρική και κριτική διερεύνηςη υποθετικών

προτάςεων ςχετικά με τισ εικαζόμενεσ ςχέςεισ

ανάμεςα ςε φυςικά φαινόμενα».


• Ιςτορικό ϋρευνα

• Εξελικτικό ϋρευνα

• Επιςκόπηςη

• Μελϋτη περύπτωςησ

• Έρευνα ςυςχετύςεων

• Έρευνα δρϊςησ

• Πεύραμα

• κ.λπ.

Cohen and Manion, 1997


• «το φϊςμα των

προςεγγύςεων οι οπούεσ

χρηςιμοποιούνται ςτην

εκπαιδευτικό ϋρευνα

προκειμϋνου να

ςυλλϋγουν δεδομϋνα

που πρόκειται να

αξιοποιηθούν ωσ βϊςη

ςυμπεραςμϊτων και

ερμηνεύασ, εξόγηςησ και

πρόβλεψησ».

Cohen and Manion, 1997


• Τριγωνοπούηςη: η

χρόςη δύο ό

περιςςότερων

μεθόδων ςυλλογόσ

ςτοιχεύων για τη

μελϋτη κϊποιασ

πλευρϊσ τησ

ανθρώπινησ

ςυμπεριφορϊσ.

Cohen and Manion, 1997


• Εγκυρότητα (validity):

«η ϋρευνα μασ μετρϊ

αυτό που υποτύθεται ότι

μετρϊ;»

• Αξιοπιςτύα (reliability):

« η τεχνικό λειτουργεύ με

ςυνϋπεια και ακρύβεια

δύνοντασ τα ύδια

αποτελϋςματα;»

• Ηθικό ςτην ερευνητικό

διαδικαςύα


Το κεφϊλαιο τησ μεθοδολογύασ τησ ϋρευνασ

• Μεθοδολογύα ανϊλυςησ ερευνητικών δεδομϋνων

Το κεφϊλαιο των αποτελεςμϊτων

• Πύνακεσ και γραφόματα

Ερμηνεύα – ςυζότηςη των αποτελεςμϊτων

Γενικϊ ςυμπερϊςματα – περιοριςμού τησ ϋρευνασ –

προτϊςεισ

Βιβλιογραφύα

Παραρτόματα


Το κεφϊλαιο τησ μεθοδολογύασ τησ ϋρευνασ

• Μεθοδολογύα ανϊλυςησ ερευνητικών δεδομϋνων

Τα κεφϊλαια των αποτελεςμϊτων

• Πύνακεσ και γραφόματα

Ερμηνεύα – ςυζότηςη των αποτελεςμϊτων

Γενικϊ ςυμπερϊςματα – περιοριςμού τησ ϋρευνασ –

προτϊςεισ

Βιβλιογραφύα

Παραρτόματα


Το κεφϊλαιο τησ μεθοδολογύασ τησ ϋρευνασ

• Μεθοδολογύα ανϊλυςησ ερευνητικών δεδομϋνων

Τα κεφϊλαια των αποτελεςμϊτων

• Πύνακεσ και γραφόματα

Ερμηνεύα – ςυζότηςη των αποτελεςμϊτων

Γενικϊ ςυμπερϊςματα – περιοριςμού τησ

ϋρευνασ – προτϊςεισ

Βιβλιογραφύα

Παραρτόματα


Το κεφϊλαιο τησ μεθοδολογύασ τησ ϋρευνασ

• Μεθοδολογύα ανϊλυςησ ερευνητικών δεδομϋνων

Τα κεφϊλαια των αποτελεςμϊτων

• Πύνακεσ και γραφόματα

Ερμηνεύα – ςυζότηςη των αποτελεςμϊτων

Γενικϊ ςυμπερϊςματα – περιοριςμού τησ

ϋρευνασ – προτϊςεισ

Βιβλιογραφύα

Παραρτόματα


Το κεφϊλαιο τησ μεθοδολογύασ τησ ϋρευνασ

• Μεθοδολογύα ανϊλυςησ ερευνητικών δεδομϋνων

Τα κεφϊλαια των αποτελεςμϊτων

• Πύνακεσ και γραφόματα

Ερμηνεύα – ςυζότηςη των αποτελεςμϊτων

Γενικϊ ςυμπερϊςματα – περιοριςμού τησ ϋρευνασ – προτϊςεισ

Βιβλιογραφύα

Παραρτόματα


Προςοχή!

1. Βιβλιογραφικϋσ

παραπομπϋσ

2. Υποςημειώςεισ

3. Παραθϋματα

(Ανδρεαδϊκησ και Βϊμβουκασ, 2005)


• Στη δομό και την

πληρότητα περιεχομϋνου

τμημϊτων των εργαςιών

• Σε παραπομπϋσ και

βιβλιογραφικϋσ αναφορϋσ

• Υφολογικϋσ αδυναμύεσ

• Γραμματικϋσ, ςυντακτικϋσ

λεξιλογικϋσ,

ορθογραφικϋσ και

μορφολογικϋσ

(Ανδρεαδϊκη και

Βϊμβουκασ, 2005)


ΣΙΣΛΟ

ΠΟΤΔΩΝ

ΕΛΑΦΙΣΟ

ΜΕΓΙΣΟ

ΛΕΞΕΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Διπλωματικό

εργαςύα για

πτυχύο

Διπλωματικό

εργαςύα για

δύπλωμα

μεταπτυχιακών

ςπουδών

Διδακτορικό

διατριβό

15.000 30 40.000 80

20.000 40 60.000 120

100.000 200 200.000 400


ΑΝΩΣΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΛΙΔΩΝ

Προπτυχιακϋσ

διπλωματικϋσ εργαςύεσ

Ειςαγωγικό κεφϊλαιο 5 5

Μεταπτυχιακϋσ

διπλωματικϋσ εργαςύεσ

Περιγραφό του

εξεταζόμενου ζητόματοσ

10 10

Βιβλιογραφικό

αναςκόπηςη

Περιγραφό τησ

μεθοδολογύασ

Επεξόγηςη των τεχνικών

μϋτρηςησ και ανϊλυςησ

Παρουςύαςη

αποτελεςμϊτων

10 20

10 15

5 10

20 30

Συμπερϊςματα 10 10

Σύνολο 80 120


Ανδρεαδϊκησ, Ν. & Βϊμβουκασ Μ. (2005). Οδηγόσ για την

εκπόνηςη και τη ςύνταξη γραπτήσ ερευνητικήσ εργαςίασ :

ςεμιναριακήσ, πτυχιακήσ, διπλωματικήσ. Αθόνα: Ατραπόσ

Cohen, L. & Manion, L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικήσ

Έρευνασ. Αθόνα: Εκδόςεισ ϋκφραςη.

Eco, U. (1994). Πωσ γίνεται μια διπλωματική εργαςία. Αθόνα:

νόςοσ.

Verman, G.K. & Kanka M. (2004). Εκπαιδευτική έρευνα:

Θεωρητικέσ Προςεγγίςεισ και Τεχνικέσ. Αθόνα: τυπωθητω

More magazines by this user
Similar magazines