Vremenska prognoza za grad Zenicu - Superinfo

superinfo.ba

Vremenska prognoza za grad Zenicu - Superinfo

zesuperinfo@gmail.com

1.BH. BESPLATNE NOVINE Subota, 18. avgust 2007 / broj 18

tel. 061 788 088, 063 992 100

Subota, 18.avgust

Nedjelja, 19.avgust Ponedjeljak, 20.avgust Utorak, 21.avgust

Vremenska prognoza

za grad Zenicu

oblačno sa kišom oblačno sa kišom umjereno oblačno pretežno sunčano

jutarnja17 0 C jutarnja16 0 C jutarnja 16 0 C jutarnja 19 0 C

dnevna do 26 0 C dnevna do 29 0 C dnevna do 31 0 C dnevna do 34 0 C


Subota, 18.avgust 2007.

INTERVIEW SEDMICE

SEFEDIN SULJEVIĆ,

predsjednik Notarske komore F BiH

Veći stepen pravne sigurnosti građana

Malo je poznato

da još iz perioda srednjovjekovne

Bosne postoje zapisi da je na starom

gradu Vranduku postojala kancelarija notara, gdje

su obavljani poslovi trgovanja sa Dubrovčanima.

Nešto slično na ovim balkanskim prostorima je bilo

u Dubrovniku, u područjima Crne Gore i Hrvatske u

primorju, gdje je postojao uticaj Mletačke republike

i Venecije. Danas su notari ponovo prisutni u našoj

zemlji i na usluzi su građanima Federacije BiH. Naš

sagovornik u rubrici Interview sedmice je Sefedin Suljević,

predsjednik Notarske komore F BiH.

Zašto je notarijat uveden u BiH

Znamo da BiH kao uvjete za pridruživanje

evroatlantskim integracijama ima brojne

reformske zakone, a jedan od njih bio je i Zakon

o notarima iz 2002.godine. Vijeće Evrope je dalo

preporuku da se uvede notarijat i u BiH, kako bi se

rasteretio naš pravosudni sistem. Sigurno je da građani

kroz usluge notara dobijaju veći nivo pravne

sigurnosti, jer je notar nepristrasan, nezavisan, neutralan

i stručan. Sada je do notara samih, ali i do

cjelokupne infrastrukture da se vidi hoće li ispuniti

zadate ciljeve. Da bi se privukli strani investitori, da

bi se otvarala radna mjesta, potrebna su ulaganja,

da bi bila ulaganja potrebna je pravna sigurnost u

onim segmentima koji se tiču notarske službe. To su

prije svega poslovi koji se tiču sticanja stvarnih prava

na nekretninama, osnivanja privrednih društava,

njihove registracije, tu su poslovi oko imovine

maloljetnih osoba, imovine poslovno nesposobnih

osoba i poslovi oko sačinjavanja predbračnih i bračnih

ugovora te svi drugi poslovi koji se tiču ovjera,

potpisa, fotokopija itd.

Na koji način je vršen njihov izbor

u BiH

To su zakonom propisani objektivni kriteriji. Na

konkursu za izbor notara mogle su učestvovati osobe

koje su diplomirani pravnici sa položenim pravosudnim

ispitom, koji su radili u struci pet godina.

Oni su pohađali obavezne seminare za polaganje

notarskog ispita i na kraju položili taj ispit. Prilikom

izbora na javnom konkursu određen je broj

mjesta u Federaciji BiH za svaku općinu na 20.000

stanovnika. Istina, imamo u Federaciji još nepopunjenih

mjesta, jer imamo 89, a trebalo bi da radi

104 notara. Pogotovo je kritičan Zeničko-dobojski

kanton jer od 24 mjesta imamo popunjenih 11, a u

Bosansko-podrinjskom kantonu nemamo nijednog

notara, ali čini se sve da se i taj broj popuni.

Koje poslove obavljaju notari

Postoji više vrste poslova. Između

ostalog, notar sastavlja ispravu, ispituje volju stranaka,

poučava stranke, upozorava ih na posljedice

i na pravne domete pravnog posla, znači kao jedan

preventivni vanparnični sudija obaviti s njima intervju.

Tu su i poslovi ovjere fotokopija i potpisa.

Treba napomenuti da je još uvijek za određene

ovjere nadležna i općina tako da stranke i dalje

mogu birati notara ili općinu. Kod svih pravnih poslova

oko sticanja vlasništva i drugih stvarnih prava

na nekretnine (ugovori o kupoprodaji nekretnina, o

poklonu, zamjeni, o diobi i ugovori o zasnivanju hipoteke),

zatim bračni ugovori i osnivačka akta privrednih

društava, mora biti angažiran notar. Za sve

ostale ugovore, ljudi mogu birati da li će otići kod

notara ili ne. Dakle, to je samo mali dio poslova koji

je dat notarima, upravo radi pravne sigurnosti, radi

ažuriranja registara kao što su katastar i zemljišna

knjiga i sudski registar kod privrednih društava,

gdje postoji javni interes države da imamo uredne

evidencije, da se plaćaju porezi, da se to evidentira

i da se na kraju postigne pravna sigurnost i izbjegavanje

sporova.

Zašto ljudi trebaju odabrati notara


Građani trebaju znati da notarska isprava može biti

izvršna isprava, što preskače kompletnu parničnu

proceduru ako je u pitanju zajam, zakup, kupoprodaja.

Ako notar sačini takvu ispravu, ona može biti

izvršna direktno, ako dužnik ne plati svoju obavezu,

ta isprava može ići na izvršenje. Izbjegava se tužba,

parnični postupak, svi troškovi što ih stranka ima u

proceduri suda i direktno može ići kao pravosnažna

presuda na izvršenje. To je jedna od najvećih prednosti

notarijata u odnosu na dosadašnju praksu. Za

zasnivanje hipoteka čekalo se mjesecima na odluku

suda, a to kod notara možete završiti za isti dan ili

barem za dva-tri dana, uz najavu posla i svih drugih

ugovora koji se tiču nadležnosti.

Zenički notari

U Zenici trenutno radi pet notara, a propisano

je uredbom Vlade Kantona da to bude

sedam notara, tako da su u Zenici nepopunjena

dva mjesta. Danas ovaj posao u našem

gradu obavlja petoro notara. To su Sabira

Sarvan, Nermina Suljević, Emir Šeper,

Marinko Terzić i Velida Imamović-Sarajlić.

Imamo problem u Žepču, Olovu, Brezi,

Zavidovićima i Maglaju, gdje nemamo ni

jednog notara.. Tešanj, Doboj-Jug, Usora,

Kakanj, Vareš i Visoko imaju notare.

3


4 Subota, 18.avgust 2007.

Certifikati Business

Start-up Centra Zenica

Proteklih dana održana

je ceremonija dodjele certifikata

uspješnim polaznicima Treninga Poslovnih

Vještina. Time je i zvanično

okončana prva aktivnost Business

Start-up Centra Zenica. Trening je

održavan od 2. jula do 4. augusta i

sadržavao je osam modula iz različitih

oblasti preduzetništva. Ukupno

je pristiglo 96 aplikacija, od čega je

odabrano 56 najboljih i dodijeljeno

44 certifikata polaznicima koji su

zadovoljili kriterije aktivnog učešća

na treningu i pokazali dostatan nivo

primljenog znanja po krijerijima

trenera. Neposredno po okončanom

treningu započeto je i takmičenje poslovnih

planova na koje iz Business

Start-up Centra Zenica pozivaju polaznike

treninga, ali i sve ostale mlade

ljude između 18 i 35 godina da se prijave

s konceptom o realizaciji ideje.

* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO

Sprječavanje rada „na crno“

Od momenta najave akcije

sprječavanja rada „na crno“ na

području ZDK, prijavljeno je 5.654

novih zaposlenika, dok je na području

Federacije BiH broj ukupno

Julska proizvodnja uglja u

RMU Zenica iznosila je 26.510 tona,

što je za oko 900 tona manje nego u

prethodnom mjesecu. Najveća proizvodnja

ostvarena je u pogonu Raspotočje

11.021 tona. U pogonu Stara

prijavljenih 41.971. Akcija je trajala

od 2. do 27. jula na području Federacije

BiH i u njoj je učestvovalo 150

inspektora, među kojima i 11 iz ZDK.

* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO

Manja proizvodnja RMU Zenica

jama proizvedno je 10.485 tona uglja,

dok je prošlomjesečna proizvodnja

u pogonu Stranjani iznosila 5.004

tone uglja. Planirana proizvodnja

uglja u augustu iznosi 36.300 tona.

* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO

ZEPS od 16. do 21. oktobra

Umjesto prve sedmice u

oktobru, 14. generalni BH sajam ZEPS

održat će se od 16. do 21. oktobra,

odlučeno je u preduzeću Poslovni sistem

RMK, koje je organizator ovog

najvećeg sajamskog događaja u BiH.

“Odluka o odgađanju termina održavanja

sajma naišla je na odobravanje

izlagača, obzirom da se ZEPS prethodne

dvije godine odražavao u vrijeme

mjeseca ramazana”, kazala je Dževdana

Hukeljić, direktorica marketinga

u Poslovnom sistemu RMK.


Subota, 18.avgust 2007.

5

Dan planinara BiH održan

na Boračkom jezeru

Kontrola povećanja cijena hljeba

Zbog povećanja cijena pšenice

i brašna na tržištu, iz Kantonalne

uprave za inspekcijske poslove ZDK

upozoravaju sva privredna društva

i vlasnike samostalnih radnji da su

dužni dostaviti Mnistarstvu za privredu

ZDK obavijest o promjeni cijena i

Dan planinara Bosne i Hercegovine

ove godine održan je 11. i

12. augusta na Boračkom jezeru. Na

manifestaciji su učestvovali planinari

iz 50-ak planinarskih društava.

Prema riječima predsjednika planinarskog

društva «ABC», koji je bilo organizator,

Senada Mutapčića, na Boračkom

jezeru tokom prošlog vikenda

boravilo je oko 1 500 planinara iz BiH,

Srbije i Hrvatske. U okviru programa

organizovana su i takmičenja u podizanju

i rušenju šatora, skakanju u

vrećama, pikadu i potezanju konopca.

Najboljim, u ovim sportskim disciplinama

uručene su zahvalnice i prigodne

nagrade. Inače, dan planinara

BiH prvi put nakon 50 godina obilježen

je na prostoru Boračkog jezera.

* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO

marži. Zakonom o kontroli cijena na

nivou Federacije BiH propisana je

obaveza obavještavanja o promjeni

cijena i marži za proizvode koji su

od interesa za kanton, među kojima

su i sve vrste hljeba od žitarica.

* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO

Mokri čvorovi u školama

Ministrica obrazovanja,

nauke, kulture i sporta ZDK Zdenka

Merdžan, potpisala je nedavno ugovor

sa predstavnicima 12 izvođača

radova za saniranje mokrih čvorova u

školama na području ovog kantona.

Za ovaj posao Vlada ZDK izdvojila je

1,5 miliona KM, što je zapravo dio, u

junu odobrenog, Programa kapitalnih

ulaganja kantonalnog Ministarstva

za obrazovanje, nauku, kulturu

i sport za ovu godinu, vrijednog više

od 3 miliona maraka. Izvođači radova

na sanaciji mokrih čvorova odabrani

su na uredno provedenom tenderu,

a pomenuti radovi će biti obavljeni

u 48 od ukupno 63 osnovne , te u 24

od 34 srednje škole na teritoriji ZDK.


6 Subota, 18.avgust 2007.

Završena prva faza

turističke signalizacije u ZDK

Sve više pažnje posvećuje

se u našoj zemlji prezentiranju vlastitih

turističkih potencijala i resursa.

Turistička zajednica Zeničko-dobojskog

kantona, u saradnji sa federalnim

Ministarstvom okoliša i turizma,

uspješno je završila prvu fazu izgradnje

turističke signalizacije

u našem kantonu.

Izrađene su turističke

karte svih 12 općina

ZDK, kao i turistička karta

našeg Kantona. Istovremeno,

izgrađeno je 12

turističkih osvijetljenih dvostranih

info-panoa. U centru svake općine

postavljen je po jedan info-pano

na kome se nalazi turistička karta

općine s jedne, te turistička karta

Kantona sa druge strane. Zeničani su

mogli primjetiti ovaj pano na lokaciji

Trga BiH, na platou ispred robne kuće

Bosna. Turistički radnici Zeničko-dobojskog

kantona do kraja ove godine

planiraju izgradnju još nekoliko ovih

info-panoa u većim općinama, a za

sljedeću godinu planiran je početak

izgradnje urbane turističke signalizacije

u našem Kantonu. Na ovaj će

način sve brojniji posjetioci ovdašnjih

turističkih destinacija imati mogućnost

da se lakše orjentišu, te bolje

upoznaju sa mjestom koje obilaze.

U sklopu planskih ekoloških

aktivnosti Turistička zajednica

ZDK u saradnji sa Fondacijom

Bosanska piramida Sunca

završila je još jedan

projekat na području

Visokog. Zbog velikog

broja turista na ovom

području pojavila se

potreba te je nabavljeno

i ugrađeno 20 kanti za otpatke

na lokacijama arheoloških iskopina

na piramidama i tunelima

u Visokom.

Ukupna vrijednost projekta je

5.500,00 KM koje finansira Turistička

zajednica ZDK a održavanje

i pražnjenje kanti će vršiti

uposleni u Fondaciji arheološki

park Bosanska piramida Sunca

i nadležno komunalno preduzeće.

Nadamo se da će ovaj i

projekti slični ovom doprinijeti

razvoju i unapređenju turizma

na ovom području a turistima

omogućiti ugodniji boravak u

našoj zemlji.


Subota, 18.avgust 2007.

Ekipa SuperInfa na licu mjesta

Služba hitne medicinske pomoći

U nekoliko sati, koliko je

ekipa Superinfa provela sa vrijednim

radnicima Službe hitne medicinske

pomoći Zenica (SHMP), vidjela je koliko

je težak posao uposlenih u ovoj

službi. Saobraćajna nesreća u kojoj

su bile povrijeđene tri

osobe, povrede usljed

pada sa visine, pokušaj

samoubistva vješanjem...

Upravo zahvaljujući

brzoj intervenciji

zeničkih medicinara

sprječeno je ono najgore.

„Bez obzira na vrućine

koje su prošle, još

je povećan broj pacijenata. Taj broj

se kreće 120-130 radnim danima, a

180-200 vikendom. Uglavnom su to

uobičajene tegobe vezane za visoke

tempertature, za promjenu vremena,

povraćanje, glavobolja. Astmatičari

se javljaju, ljudi koji imaju problema

sa disanjem, ima nešto više srčanih

bolesnika ... Tu su i povrede. Zbog

ovog vremena, psihoze su se malo

aktivirale kod osoba se nervnim bolestima“,

kaže dr.Jasminka Smajlović.

To je jedina služba u zdravstvu na

nivou primarne zdravstvene zaštite

koja radi 24 sata i to podrazumjeva

rad sa pacijentima od 1 do 101 godine,

dakle bez obzira na starost, na

pol, vrstu i težinu oboljenja. Jednostavno,

pacijenti su naviknuti da bilo

šta što smatraju da im je zdravstveni

problem, obrate se i i traže pomoć u

SHMP. „Zakon ograničava korištenje

hitne medicinske pomoći samo u

slučajevima kada ljekar ocijeni da je

problem zbog kojeg je pacijent došao,

hitan. U toj varijanti, ako je hitna

situaciji, da se pomaže, ako ne, da se

radi tzv. odgoda, da ide svom ljekaru,

ili da mu se preporuči šta da uzme.

Međutim naši sugrađani su naviknuti

da će tu biti pregledani, da će im se

pružiti najbolja usluga i zdravstveni

tretman u tom momentu. Pa se služba

zloupotrebljava za one stvari za

koje su zakasnili, za one stvari za koje

se trebaju naručiti u svoju porodičnu

ambulantu. U prvih šest mjeseci smo

imali preko 22.000 pregleda stacionarno

u prostorijama SHMP, a negdje

oko 40 intervencija dnevno su terenske.

Služba je pokrivena sa dva ljekara

na cijelih 24 sata.Vozni park je takav

kakav je. Tu su relativno mlada vozila

stara po pet godina,

ali imaju po 250.000

pređenih kilometara.

Oprema u vozilima bi

mogla biti bolja, međutim

ta aparatura je

skupa jer dobro opremljen

sanitet košta oko

150.000 maraka, što je

za naše uslove prevelika

cijena.“, kaže nam dr.Alija Močević,

načelnik SHMP.

SHMP Zenica ima pet zaposlenih

ljekara i 19 medicinskih

tesničara. To su: Alija Močević

(načelnik SHMP), Sedžad delibašić,

Šefik Ibranović, Ljiljana

Parganlija i Jasminka Smajlović

(ljekari), Samir Muranović,

Ognjen Šatordžija, Haris

Salčinović, Sanel Mujkanović,

Mirel Jabandžić, Selma Čajdrić,

Mirela Doglod, Belma

Hrgić, Aida Pašanbegović, Admira

Stevanović, Lejla Brkić,

Senad Šehović (glavni tehničar

SHMP), Almir Borčilo, Adil

Jugo, Senad Čoloman, Dario

Javor, Eldin Hasanica, Goran

Marković i Rusmir Alikavazović.

7


10 Subota, 18.avgust 2007.

Preminuo Paulin Mišković, prvi vođa navijača Čelika

Odlazak jednog od

najpopularnijih Zeničana

Paulin Mišković, prvi

vođa navijača Čelika (tadašnjih

„smogovaca“) i jedan od najpopularnijih

Zeničana, preminuo je

prošle subote. Nedavno je u saobraćajnoj

nesreći Paulin izgubio

sina, samo dan prije njegova

vjenčanja, i njegova dobrota to

nije mogla izdržati. Među sugrađanima

je bio omiljen i izuzetno

cijenjen kao humanista i čovjek,

koji je volio svoj grad i prijatelje.

Bio je uz nogometni klub Čelik,

i na Blatuši, i na Bilinom polju,

koje ga je prošle suboteu ispratilo

minutom šutnje. Paulin je bio

pionir zeničkog navijanja, čovjek

koji je slovio za istinskog ljubitelja

Čelika i čovjek koji je bio uzor

svima navijačima Čelika. Sahrana

pokojnom Paulinu obavljena

je prošlog ponedjeljka na Gradskom

groblju “Crkvice”.

Paulin je redovno

1.maja bio na čelu povorke

tradicionalne „Prvomajske

budnice“ koju izvodi

Duvački orkestar Kulturno-umjetničkog

društva

«Željezara» Zenica. Bio je

jedan veterana 20-martovskog

kupanja u Bosni

povodom dolaska proljeća

i Čimburijade.

Umro vjerovatno najstariji

taksista u Evropi

Najstariji bosanskohercegovački

taksista, a vjerovatno

i najstariji taksista u

Evropi, Zeničanin Ivica Čabraja

preminuo nedavno

u 77-oj godini nakon kratke

bolesti. Na njegovom

posljednjem ispraćaju na

Gradskom groblju u Crkvicama,

kolege su mu odale

počast tradicionalnim

zvukom sirena sa taksi vozila.

Ivica je cijeli život radio

u uslužnoj djelatnosti

prvo kao autoprevoznik a

Vlada ZDK sačinila je Prijedlog

zakona o izmjeni Zakona o porezu na

promet nekretnina, te Odluku o izmjeni

Odluke o visini zatezne kamate, a koja

kao taksi vozač. Poznat je

kao čovjek koji je uvijek

pomagao drugim ljudima

u nevolji. Nebrojeno puta

je izlazio u susret osobama

koji nisu imali novca

te ih besplatno vozio. Jednom

je tako trojicu nogometnih

reprezentativaca

naše zemlje bez naknade

prevezao do Tuzle. Ivica

Čabraja je bio u upravi

udruženja taksista u Zenici

i ZDK, gdje je obnašao

funkciju predsjednika

Vlada ZDK smanjuje

zateznu kamatu

Suda časti. Bio je omiljen

među kolegama. Ivicin sin

Zdravko je krenuo očevim

stopama još prije 24 godine,

te postao taksista.

* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO *

propisuju smanjenje zatezne kamate sa

0,06 na 0,04 posto dnevno. Predložena

zakonska rješenja upućena su na usvajanje

u Skupštini ZDK.


Subota, 18.avgust 2007.

* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO *

Ugovor vrijedan

20 miliona eura

Vlada ZDK je nakon

općine Zenica koja je

obezbjedila 10.000

KM, osigurala dodatnih

19.900 KM,

za kupovinu savremene

CNC glodalice

sa kompjuterskim

upravljanjem u radi-

Arcelor Mittal proširuje

svoje proizvodne

kapacitete u zeničkoj

željezari, a da bi pokrio

svoje potrebe

za industrijskim plinom,

sa hessenskom

kompanijom Messer

dogovorio je koncept

snabdijevanja

kisikom i argonom.

Ugovor sa kompanijom

Messer, koja je

najveći isporučilac

industrijskih plinova

u privatnom vlasništvu,

vrijedan je oko

20 miliona eura.

* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO *

ZDK pomaže

Tehničkoj školi

nici Tehničke škole u

Zenici. Ranije je školi

stroj ustupila na korištenje

kompanija

«Teximp» iz Ciriha,

čiji je vlasnik inžinjer

Vlado Vukoja, Švicarac

porijeklom sa

ovih prostora.

* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO *

Premije za

farmere iz ZDK

Na ime isplate premija

za uzgoj steonih

100 do 400 maraka.

Prije kreiranja liste

junica Vlada ZDK korisnika premije,

je odobrila izdvajanje

od 60.400 KM.

Sredstva su odobrena

za 233 farmera,

a ovisno o kvaliteti

uzgojno-selekcijska

služba resornog ministarstva

izvršila je

provjere na licu mjesta,

kako dostavljene

uzgojenog grla, dokumentacije tako i

premija se kreće od samih grla.

* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO *

Štete od suša

13,5 miliona

Prema procjenama,

štete od suše na području

ZDK u biljnoj

proizvodnji kreću

se oko 13,5 miliona

KM. Najveće štete

su u proizvodnji kukuruza

i krompira, a

umanjenje prinosa

je 40, odnosno 30

posto. Ukupne štete

u proizvodnji kukuruza

i krompira

procjenjuju se na 4

miliona KM, od čega

2,6 miliona u proizvodnji

krompira.

U oblasti voćarstva

štete se procjenjuju

na 2,5 miliona KM.

Uživo sa terase caffe

slastičarne Evropa u Lameli

Kad je vrijeme toplo i uslovi

to dozvoljavaju ekipa Javnog

radio-televizijskog servisa BiH

koja javljanje ima ponedjeljkom

za emisiju BHT1 - „BiH danas“

javlja se uživo sa terase caffe slastičarne

Evropa u Lameli, sa koje

se pruža zaista lijep pogled na

rijeku Bosnu i Kamberovića polje.

Sa istog mjesta realiziraju se

i uključenja u program Federalne

televizije. Ekipu BHT1 koja svake

sedmice izvještava o aktuelnim

dešavanjima na području grada,

ali i cijelog Kantona čine novinar

Amir Džidić, tehničko vodstvo

Mirsad Mujkić, realizator Saša

Kolar, kamermani Armin Salihagić

i Jazid Ahmetkadić te tehničar

Elvir Hadžiomerović. Inače, bašta

ove zeničke caffe-slastičarne u

neposrednoj je blizini Informativno-tehničkog

centra Javnog

RTV servisa BiH u Zenici.

11


12 Subota, 18.avgust 2007.

Rukometni memorijal

„Izić - Brkić i ostali 2007“

Ovog vikenda u Zenici

će se održati četvrti Međunarodni

memorijalni rukometni turnir „Izić

- Brkić i ostali 2007“. Organizator

turnira je zenički Čelik koji će

duelom sa aktuelnim prvakom

BiH, ujedno i braniteljem naslova

pobjednika turnira, sarajevskom

Bosnom Lido osiguranje u petak

otvoriti turnir. Na turniru još

učestvuju reprezentacija Tunisa,

Vardar iz Skoplja, Metaloplastika

iz Šapca, Koteks iz Splita, Bosna

iz Visokog i Konjuh Namještaj iz

Živinica. „U odnosu na prvobitni

plan izmjena je odustajanje od

učešća ekipe Sloge iz Doboja, koju

će zamijeniti sastav iz Živinica.

Prva ekipa koja je stigla u Zenicu je

reprezentaciju Tunisa koju predvodi

naš stručnjak Sead Hasanefendić

koja je u utorak doputovala u hotel

Dom penzionera“, kaže Šefik Šeper,

predsjednik RK Čelik. U grupi „A“ na

turniru igraju Bosna Lido osiguranje,

Vardar, Koteks i Čelik, dok se za dva

mjesta koja vode u polufinale u

grupi „B“ takmiče reprezentacija

Tunisa, Metaloplastika, Konjuh

namještaj i Bosna iz Visokog. Finalni

susret na programu je u nedjelju u

16 sati.

Juniori BiH 7. na EP divizije B

Zenička budućnost bh. košarke

Iako su trenutno u tri

različita kluba (Cibona Zagreb, Zenica

Čelik, Kengur), mladi Zeničani Dino

Hodžić, Danko Šestić i Moreno Lovrić

imali su veoma zapažene nastupe u

dresu juniorske reprezentacije BiH

na proteklom Evropskom prvenstvu

divizije B, održanom u Sofiji. Naša

selekcija okončala je takmičenje

na 7. poziciji sa pet pobjeda i tri

poraza. Nekadašnji član Kengura,

a danas nada zagrebačke Cibone,

Dino Hodžić, bio je jedan od

najbojih strijelaca Prvenstva, dok je

krilo Zenica Čelika Danko Šestić bio

jedan od najboljih skakača turnira.

Još jedan Zeničanin koji je branio

boje naše zemlje u timu selektora

Senada Muminovića, bio je član

Kengura Moreno Lovrić. Čini se da

je malo nedostajalo da bh. selekcija

ostvari i bolji rezultat, a tijesan

poraz od Ukrajine u grupnoj fazi

takmičenja na kraju je bio možda i

presudan.


Subota, 18.avgust 2007.

13

Čelik osvojio prve bodove

Svega 15-ak minuta bilo je

potrebno igračima Čelika da slome

otpor Veleža i postignu dva gola. Pogotcima

Lukačevića u 10. i Novakovića

u 15.minuti crveno-crni su riješili

utakmicu i došli do prvih bodova u

novoj premijerligaškoj sezoni. „Imali

smo cilj da u prvih 15 do 20 minuta

postignemo pogodak, baš kao i u Modriči.

U tome smo uspjeli i u nastavku

je bilo lakše kontrolisati utkmicu. Velež

ima mnogo više igrače i zato smo

odlučili forsirati pas igru, čime smo

Tri igrača iz omladinskih

selekcija Čelika

potpisali su profesionalne

ugovore sa zeničkim

premijerligašem. Radi

se o napadaču Kenanu

Stuparu (1989.), veznom

igraču Arminu Duvnjaku

(1990.) i golmanu Salihu

Hinoviću (1990.), inače

kadetskim reprezentativcima

BiH, koji su potpisali

ugovore na pet odnosno

Mostarce izbacili iz igre“, objašnjava

Ivo Ištuk, šef struke crveno-crnih.

Ištuk je još dodao da mu je drago što

je Čelik u obrani uradio dobar posao

jer Veležu nisu dozvolili da napravi

ozbiljniju priliku.

Stupar, Hinović i Duvnjak

potpisali ugovore

tri godine. Nakon preporuke

trenera iz omladinskih

selekcija Čelika, te

koordinatora omladinskog

pogona zeničkog

premijerligaša Nermina

Hadžiahmetovića,

Uprava Čelika je odlučila

ponuditi profesionalne

ugovore najtalentovanijim

igračima. Prvi koji

su potpisali su Duvnjak,

Hinović i Stupar.

Zeničanin Adis Dadović

među K-1 profesionalcima

Zeničanin Adis Dadović

(25) bivši višestruki državni prvak u

ful kontaktu, lowkicku i tai boxingu

u kategoriji do 81 kg, te osvajač K-1

turnira u Srebreniku u istoj kategoriji

2005. godine, nakon dvije godine

pauze vraća se u ring. U svom novom

početku Adis će se okušati u K-1 profi

konkurenciji. Prvi meč imaće 1. septembra

u Splitu kada će među osam

boraca iz Evrope pokušati osvojiti

turnir u K-1 u superteškoj kategoriji.

„Prvi put ću nastupiti u superteškoj

kategoriji na K-1 turniru koji će se

Članice Karate kluba Mladost

Ajša Ahmetspahić (19) i Alma

Durmić (16) na seminaru u Zaostrogu

polagale su za majstorska zvanja. Od

26 kandidata njih devet je položilo

među kojima su bile i ove dvije djevojke.

Alma Durmić inače je jedina

reprezentativka iz ZDK u WKF Savezu

Bosne i Hercegovine. U drugoj polovini

oktobra klub Mladost iz Zenice

će biti domaćin Otvorenog prvenstva

održati u Splitu. Organizator turnira

je Siniša Andrijašević, svjetski prvak u

K-1. Očekuje se osam kvalitetnih boraca

iz Evrope. Jedini sam iz BiH. Cilj

je plasman u polufinale, a onda akobogda

i u finale”, kaže Adis Dadović.

Priznanje za članice

Karate kluba Mladost

ZDK u karateu. Prošle godine učestvovalo

je 500 takmičara, dok se ove

godine očekuje nastup između 600 i

800 karatista sa područja ZDK.


14 Subota, 18.avgust 2007.

DP MARKETI I U RADAKOVU

Stanovnici Novog Radakova

konačno su dočekali u svom naselju

otvaranje jednog većeg diskontnog

centra. Zahvaljujući DP MARKETIMA

koji su otvorili svoj novi objekat - diskontni

centar 26, ljudi u ovom naselju

su dobili mogućnost da u blizini svojih

domova, u ugodnom ambijentu,

mogu kupovati proizvode po nižim

cijenama u odnosu na veliku većinu

drugih samoposluga, prodavnica ili

hipermarketa.

Kako nam je istakao Almin Hamzić,

marketing menadžer DP marketa,

što se tiče usluga ovog domaćeg trgovačkog

lanca, svi prodajni objekti

su klimatizirani, čisti i ugodni, a zaposleni

će kupce uvijek dočekati sa

Protekle

subote u sada već

dobro posjećenoj

igraonici Knjižare

Prostor, održana je

prezentacija metodičko-didaktičke

«kutije» pod nazivom

«Bosanski jež

Tvrle u dolini tvrđava»,

u saradnji sa

zeničkom firmom B Panel, koja je

inače dizajnirala i izdala ovaj proizvod.

Djeca su uz slatkiše i osvježenje

oduševljeno prihvatila svoj zadatak,

koji se sastojao u tome da slože, oboje

i uživaju u pričama iz «čarobnog

osmijehom, ali i svojim cijenama i

kvalitetom ponude poštovati visoke

standarde koje je DP zadao svim konkurentima

u ovoj branši.

Samo otvaranje objekta je bilo spektakularno.

Skoro svi stanovnici Radakova,

ali i brojni građani drugih zeničkih

naselja, koji su došli na otvorenje,

mogli su se počastiti na roštiljadi koju

su specijalno ovom prilikom pripremili

domaćini u saradnji sa firmom

Ovako, uz prigodne poklone te gratis

proizvode, dok su svi kupci toga dana

dobili poklone iznenađenja. Najmlađi

su se zabavili na njima svojstven

način na ogromnoj skakaonici, što se

može vidjeti na našoj slici.

TVRLE U KNJIŽARI PROSTOR

paketića» koje su za njih pripremili

prostorovci. Dječak Edhem Šarić, inače

stalni posjetilac ove igraonice bio

je oduševljen: »Igraonica je super,

danas sam naučio ponešto i o našim

lijepim tvrđavama, a ovu igraonicu ću

posjećivati i ubuduće»

IMPRESSUM: Magazin Zenički Superinfo izdaje ”SUPERINFO” d.o.o. Zenica, Štrosmajerova 11. (zgrada Izgradnje, II sprat). Tel. 061 788 088, 063 992 100, 063 992

101, 063 992 102 ; e-mail: zesuperinfo@gmail.com ; Reg.br. 043-0-Reg-06-002101, Matični broj 1-9625 ; ID broj: 4218552430000 ; Direktor Feđa Jovanović,

urednik izdanja Ibrahim Muratović, zamjenik urednika izdanja Mirza Dajić, tehnički urednik T. Bajramović, fotografije Muhamed Tunović. Tehnička oprema www.

vizuelni.com, šef distribucije Jasmin Hećimović ; Tiraž izdanja: 20.000 primjeraka ; Štamparija Unioninvestplastika d.d. Semizovac bb, Reg. br. 1-17984

More magazines by this user
Similar magazines