Berliner Rahmenvertrag (BRVJug)

jobboerse.berlin.de

Berliner Rahmenvertrag (BRVJug)

%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQ

XQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

YRP

3UlDPEHO

, $OOJHPHLQH*UXQGODJHQ

%HLWULWWVYHUIDKUHQ

5HFKWVJUXQGODJHQ*HOWXQJVEHUHLFK

6FKLHGVVWHOOHQYHUIDKUHQ

=XVWlQGLJNHLWHQ

-XJHQGKLOIHSODQXQJ

9HUWUDJVV\VWHPDWLN

$EVFKOXVVYRUDXVVHW]XQJHQ

,,

7UlJHUYHUWUDJ

%HVWDQGWHLOHGHV7UlJHUYHUWUDJHV

/HLVWXQJVYHUHLQEDUXQJ

(QWJHOWYHUHLQEDUXQJ

4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJVYHUHLQEDUXQJ

(UVWYHUHLQEDUXQJ

. QGLJXQJHQXQG1HXYHUKDQGOXQJHQ

:LUNVDPNHLWGHU7UlJHUYHUWUlJH

9HUWUDJVYHUOHW]XQJHQ

,,, (QWJHOW

(QWJHOWGLIIHUHQ]LHUXQJ

/HLVWXQJVHQWJHOW

,QYHVWLWLRQVHQWJHOW

(QWJHOWHUPLWWOXQJXQG(QWJHOWEHUHFKQXQJ

%HZLUWVFKDIWXQJXQG(UWUlJH

,9 /HLVWXQJVDEUHFKQXQJ

$EUHFKQXQJ

$EZHVHQKHLWV]HLWHQ

9 9HUWUDJVNRPPLVVLRQ*HVFKlIWVVWHOOH

9HUWUDJVNRPPLVVLRQ

*HVFKlIWVVWHOOH

9, /DXI]HLWGHV5DKPHQYHUWUDJHVhEHUJDQJVUHJHOXQJ

/DXI]HLWGHV5DKPHQYHUWUDJHV

hEHUJDQJVUHJHOXQJ

9,,

6FKOXVVEHVWLPPXQJHQ

6R]LDOGDWHQVFKXW]

6DOYDWRULVFKH.ODXVHO

+DXVKDOWVYRUEHKDOW

$QODJHQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

$QODJH $ 3URWRNROOQRWL]HQ

(UNOlUXQJGHU9HUWUHWHUGHU/HLVWXQJVHUEULQJHU]XGHQ3UREOHPSXQNWHQ

(LJHQNDSLWDOYHU]LQVXQJXQG$EVFKUHLEXQJHQ

(UNOlUXQJGHU|IIHQWOLFKHQ6HLWH]XP3HUVRQDO EHUKDQJGHV/DQGHV%HUOLQ

$QODJH % 5DKPHQYRUJDEHQI UGLH/HLVWXQJVXQG4XDOLWlWVEHVFKUHLEXQJ

GHV7UlJHUVDOV*UXQGODJHI UGHQ7UlJHUYHUWUDJ

$QODJH & 0XVWHU7UlJHUYHUWUDJ

/HLVWXQJVYHUHLQEDUXQJ4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJVYHUHLQEDUXQJXQG(QWJHOWYHUHLQEDUXQJ

JHPl‰GHP%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQG

GXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH

$QODJHQ ' 5DKPHQOHLVWXQJVEHVFKUHLEXQJHQ

$QODJH ' $PEXODQWH6R]LDOSlGDJRJLVFKH(U]LHKXQJVKLOIHQ

QDFK††XQG6*%9,,,

$QODJH ' (U]LHKXQJLQHLQHU7DJHVJUXSSHQDFK†6*%9,,,

$QODJH ' %HJOHLWHWHU8PJDQJQDFK†$EV6*%9,,,

$QODJH ' -XJHQGEHUXIVKLOIHDOV7HLOGHU-XJHQGVR]LDODUEHLW

QDFK†$EVXQG6*%9,,,

$QODJH ' 5DKPHQOHLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ]XGHQ

DPEXODQWHQWKHUDSHXWLVFKHQ/HLVWXQJHQJHPl‰6*%9,,,

$QODJH ( 5HJHOQ]XU6LFKHUVWHOOXQJGHV6FKXW]DXIWUDJHVEHL.LQGHVZRKOJHIlKUGXQJ

JHPl‰†D6*%9,,,XQGGHUSHUV|QOLFKHQ(LJQXQJJHPl‰†D6*%9,,,

GXUFKGLH/HLVWXQJVHUEULQJHU

$QODJH ) 1HEHQNRVWHQ.DWDORJ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ'LH6SLW]HQYHUElQGHGHUIUHLHQ:RKOIDKUWVSIOHJHLQ%HUOLQDOV9HUHLQLJXQJHQGHU7UlJHUYRQ

(LQULFKWXQJHQXQG'LHQVWHQGHUIUHLHQ-XJHQGKLOIH


$UEHLWHUZRKOIDKUWH9


&DULWDVYHUEDQGI UGDV(U]ELVWXP%HUOLQH9


'HXWVFKHU3DULWlWLVFKHU:RKOIDKUWVYHUEDQGH9


'HXWVFKHV5RWHV.UHX]/DQGHVYHUEDQG%HUOLQHU5RWHV.UHX]H9


'LDNRQLVFKHV:HUN%HUOLQ%UDQGHQEXUJVFKOHVLVFKH2EHUODXVLW]H9


- GLVFKH*HPHLQGH]X%HUOLQ


GLH9HUHLQLJXQJVRQVWLJHU/HLVWXQJVHUEULQJHU


9HUEDQGSULYDWHU7UlJHUGHUIUHLHQ.LQGHUXQG-XJHQG

XQG6R]LDOKLOIH


LP)ROJHQGHQ³9HUWUHWHUGHU/HLVWXQJVHUEULQJHU§


XQGGDV/DQG%HUOLQDOV7UlJHUGHU|IIHQWOLFKHQ-XJHQGKLOIHYHUWUHWHQGXUFKGLH6HQDWVYHUZDOWXQJ

I U%LOGXQJ:LVVHQVFKDIWXQG)RUVFKXQJ


LP)ROJHQGHQ³%HUOLQ§


VFKOLH‰HQDXI*UXQGODJHGHU††XQGDII6*%9,,,GHQQDFKVWHKHQGHQ5DKPHQYHUWUDJ3UlDPEHO


'HU %HUOLQHU 5DKPHQYHUWUDJ I U +LOIHQ LQ (LQULFKWXQJHQ XQG GXUFK 'LHQVWH GHU .LQGHU XQG

-XJHQGKLOIH %59-XJ EHUXKW DXI GHQ JHVHW]OLFKHQ *UXQGODJHQ GHU VHLW GHP LQ .UDIW

JHWUHWHQHQ††DELVJ6R]LDOJHVHW]EXFK9,,,6*%9,,,XQGEHU FNVLFKWLJWGLH1RYHOOLHUXQJGHV

6*%9,,,]XPGXUFKGDV³.LQGHUXQG-XJHQGKLOIHZHLWHUHQWZLFNOXQJVJHVHW]§

'LH 9HUWUDJVSDUWQHU KDEHQ YHUVXFKW GHQ =LHOHQ GHU JHVHW]OLFKHQ 1HXUHJHOXQJ 'lPSIXQJ GHU

.RVWHQHQWZLFNOXQJ LQ GHU -XJHQGKLOIH 6FKDIIXQJ HLQHU VWlUNHUHQ 7UDQVSDUHQ] YRQ .RVWHQ XQG

/HLVWXQJHQXQG9HUEHVVHUXQJGHU(IIL]LHQ]GHUHLQJHVHW]WHQ0LWWHOLQGHU:HLWHUHQWZLFNOXQJGHU

5DKPHQEHGLQJXQJHQ5HFKQXQJ]XWUDJHQ


'HU9HUWUDJLVW$XVGUXFNGHVSDUWQHUVFKDIWOLFKHQ9HUKlOWQLVVHV]ZLVFKHQGHQ9HUWUDJVSDUWHLHQXQG

QLPPW GLHVHQ /HLWJHGDQNHQ GHU ††DII 6*%9,,, YLHOIlOWLJ DXI 'HU YRUOLHJHQGH 5DKPHQYHUWUDJ

LVWGDV(UJHEQLVHLQHUODQJHZlKUHQGHQ'LVNXVVLRQ]ZLVFKHQGHQ9HUWUDJVSDUWHLHQGHQ9HUWUHWHUQ

GHU 6SLW]HQYHUElQGH GHU IUHLHQ :RKOIDKUWVSIOHJH GHQ 9HUWUHWHUQ GHU SULYDWHQ 7UlJHU 9HUWUHWHUQ

GHU]XVWlQGLJHQ6HQDWVYHUZDOWXQJHQXQGGHU%H]LUNH


'HU %HUOLQHU 5DKPHQYHUWUDJ VFKOLH‰W /HLVWXQJHQ XQG $XIJDEHQ DXV GHP *HOWXQJVEHUHLFK GHV

†6*%9,,,PLWHLQGLHQDFKJOHLFKDUWLJHQ5HJHOQXQG$UEHLWVSULQ]LSLHQHUEUDFKWZHUGHQ'HP

*HGDQNHQGHU*OHLFKEHKDQGOXQJLQGHQ9HUIDKUHQVUHJHOXQJHQI UDOOH+LOIHQXQG/HLVWXQJHQXQWHU

GHP9HUWUDJVGDFKLVWGDEHL5HFKQXQJJHWUDJHQZRUGHQ

$X‰HUGHP ZLUG KLHUPLW GLH QRWZHQGLJH 2ULHQWLHUXQJ GHU /HLVWXQJVDQJHERWH DQ GHP MHZHLOLJHQ

+LOIHEHGDUIGHUMXQJHQ0HQVFKHQXQGLKUHU)DPLOLHQLQ9HUNQ SIXQJPLWGHUIDFKOLFKHQ+DOWXQJ

XQG0HWKRGLNGHU6R]LDOUDXPRULHQWLHUXQJXQWHUVW W]W


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

'HU 9HUWUDJ EHVFKUHLEW I U EHLGH $QZHQGXQJVEHUHLFKH (LQULFKWXQJHQ XQG 'LHQVWH GLH

*UXQGVlW]H XQG 5DKPHQEHGLQJXQJHQ (U ELOGHW GDPLW GDV 5HJHOZHUN I U GLH $XVKDQGOXQJ XQG

9HUHLQEDUXQJ GHU MHZHLOLJHQ -XJHQGKLOIHOHLVWXQJHQ GHU 9HUIDKUHQ XQG 0HWKRGHQ ]XU 6LFKHUXQJ

E]Z:HLWHUHQWZLFNOXQJGHU4XDOLWlWVVWDQGDUGVVRZLHGHU/HLVWXQJVHQWJHOWHGLHHLQHDQJHPHVVHQH

)LQDQ]LHUXQJ GHU MHZHLOLJHQ -XJHQGKLOIHOHLVWXQJHQ XQG GHU 4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJVYHUIDKUHQ

JHZlKUOHLVWHQN|QQHQ


) U GHQ YRUOLHJHQGHQ $QVFKOXVVYHUWUDJ GHV %59- DXV GHP -DKUH ZDUHQ DXIJUXQG GHU

+DXVKDOWVQRWODJH %HUOLQV EHVRQGHUH $QIRUGHUXQJHQ JHVWHOOW ZRUGHQ 'LH GRUW YHUHLQEDUWHQ =LHOH

ZHUGHQ YRP %59-XJ HUI OOW 'XUFK $QSDVVXQJ GHU /HLVWXQJVVWDQGDUGV XQG VWUXNWXUHQ LQ GHQ

5DKPHQOHLVWXQJVEHVFKUHLEXQJHQDQGLHIDFKOLFKH(QWZLFNOXQJQDFKGHUSDXVFKDOHQ$EVHQNXQJGHU

(QWJHOWHXQGGLHLQGHU6R]LDOUDXPRULHQWLHUXQJJHVDPPHOWHQ(UIDKUXQJHQVROOHQGLHVHMHZHLOVLP

$QVFKOXVV DQ GLH %HVFKO VVH GHU 9HUWUDJVNRPPLVVLRQ LQ QHXH 7UlJHUYHUWUDJVDQJHERWH XPJHVHW]W

ZHUGHQ 'LH 5DKPHQOHLVWXQJVEHVFKUHLEXQJHQ ODVVHQ EHL GHQ /HLVWXQJVHUEULQJHUQ HLQH IOH[LEOHUH

EHGDUIVJHUHFKWH 2UJDQLVDWLRQ GHU +LOIH ]X 'XUFK GLH $ENHKU YRQ LQVWLWXWLRQVEH]RJHQHQ

%HVFKUHLEXQJHQKLQ]XU'HILQLWLRQIXQNWLRQDOHUIDFKOLFKHU$QIRUGHUXQJHQDQGLH+LOIHQZLUGDXFK

GHQ -XJHQGlPWHUQ HLQH LP (LQ]HOIDOO SDVVJHQDXH +LOIHHQWVFKHLGXQJ HUOHLFKWHUW (V JLEW

DXVUHLFKHQGH'LIIHUHQ]LHUXQJVP|JOLFKNHLWHQQDFKGHPLQGLYLGXHOOHQ+LOIHEHGDUILP+LQEOLFNDXIGLH

/HLVWXQJHQHLQHU(LQULFKWXQJXQGGHUHQ(QWJHOWH'HU9HUKDQGOXQJVXQG3U IDXIZDQGLVWDXIGDV

XQDEGLQJEDU 1RWZHQGLJH EHJUHQ]W ZRUGHQ XP ]XU 'HUHJXOLHUXQJ XQG 5HGX]LHUXQJ GHV

9HUZDOWXQJVDXIZDQGHVDXIEHLGHQ6HLWHQEHL]XWUDJHQ


'LH *HVFKLFKWH GHU -XJHQGKLOIH ]HLJW GDVV JHVHOOVFKDIWOLFKH 9HUlQGHUXQJHQ XQG GLH (UJHEQLVVH

SlGDJRJLVFKHU )DFKGLVNXVVLRQHQ QHXH IDFKOLFKH 6LFKWZHLVHQ XQG 0HWKRGHQ VRZLH 6WUXNWXU

DQSDVVXQJHQ ]XU )ROJH KDEHQ P VVHQ 'LH 9HUWUDJVSDUWQHU ZHUGHQ GHVKDOE GLH (USUREXQJ

LQQRYDWLYHU$QVlW]HXQG0RGHOOYHUVXFKHDXFKZHLWHUKLQXQWHUVW W]HQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

,

$OOJHPHLQH*UXQGODJHQ


%HLWULWWVYHUIDKUHQ

:HLWHUH 9HUHLQLJXQJHQ RGHU 9HUElQGH YRQ /HLVWXQJVHUEULQJHUQ N|QQHQ GXUFK 9HUWUDJ PLW

%HUOLQMHGHU]HLWGLHVHP5DKPHQYHUWUDJEHLWUHWHQ


'LH /HLVWXQJVHUEULQJHU WUHWHQ GHP 5DKPHQYHUWUDJ GXUFK $EVFKOXVV HLQHV PLW

HQWVSUHFKHQGHP=XVDW]YHUVHKHQHQ7UlJHUYHUWUDJHVQDFK$EVFKQLWW,,EHL5HFKWVJUXQGODJHQ*HOWXQJVEHUHLFK

'LHVHU 5DKPHQYHUWUDJ LVW HLQH 9HUHLQEDUXQJ DXI *UXQGODJH GHV †I 6*% 9,,, GHU LP

$EVFKQLWW,,DXFK9RUJDEHQI U,QKDOWXQG)RUPGHU7UlJHUYHUWUlJHHQWKlOW(UUHJHOWGHQ%HUHLFK

GHU/HLVWXQJHQGLHLQ†D$EV6*%9,,,DXIJH]lKOWVLQG
/HLVWXQJHQI U%HWUHXXQJXQG8QWHUNXQIWLQHLQHUVR]LDOSlGDJRJLVFKEHJOHLWHWHQ:RKQIRUP

†$EV

/HLVWXQJHQLQJHPHLQVDPHQ:RKQIRUPHQI U0 WWHU9lWHUXQG.LQGHU†

/HLVWXQJHQ]XU8QWHUVW W]XQJEHLQRWZHQGLJHU8QWHUEULQJXQJGHV.LQGHVRGHU-XJHQGOLFKHQ

]XU(UI OOXQJGHU6FKXOSIOLFKW†6DW]

+LOIH]XU(U]LHKXQJ

D LQHLQHU7DJHVJUXSSH†

E LQHLQHP+HLPRGHUHLQHUVRQVWLJHQEHWUHXWHQ:RKQIRUP†VRZLH

F LQLQWHQVLYHUVR]LDOSlGDJRJLVFKHU(LQ]HOEHWUHXXQJ†VRIHUQVLHDX‰HUKDOE

GHUHLJHQHQ)DPLOLHHUIROJW

G LQVRQVWLJHUWHLOVWDWLRQlUHURGHUVWDWLRQlUHU)RUP†

(LQJOLHGHUXQJVKLOIHI UVHHOLVFKEHKLQGHUWH.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHLQ

D DQGHUHQWHLOVWDWLRQlUHQ(LQULFKWXQJHQ†D$EV1U$OWHUQDWLYH

E (LQULFKWXQJHQ EHU7DJXQG1DFKWVRZLHVRQVWLJHQ:RKQIRUPHQ†D$EV1U

+LOIHI UMXQJH9ROOMlKULJH†VRIHUQGLHVHGHQLQGHQ1XPPHUQXQG

JHQDQQWHQ/HLVWXQJHQHQWVSULFKW

/HLVWXQJHQ]XP8QWHUKDOW†VRIHUQGLHVHLP=XVDPPHQKDQJPLW/HLVWXQJHQQDFKGHQ

1XPPHUQELVJHZlKUWZHUGHQ†$EV6DW]EOHLEWXQEHU KUWGKGLH+|KHGHV

DQJHPHVVHQHQ%DUEHWUDJHV]XUSHUV|QOLFKHQ9HUI JXQJULFKWHWVLFKQDFKGHQHLQVFKOlJLJHQ

XQGI UGLH-XJHQGlPWHUYHUELQGOLFKHQ$XVI KUXQJVYRUVFKULIWHQ7]EOHLEWXQEHU KUW


) UGLH%HUHLFKHGHU

D DPEXODQWHQ+LOIHQ]XU(U]LHKXQJQDFKGHQ††6*%9,,,XQGVRZHLW

QLFKWYRQ†D$EV1UF6*%9,,,HUIDVVWDXFK/HLVWXQJHQQDFK†6*%9,,,

E DPEXODQWHQ(LQJOLHGHUXQJVKLOIHI UVHHOLVFKH%HKLQGHUWHQDFK†D$EV1U

6*%9,,,

F VR]LDOSlGDJRJLVFKHQ+LOIHQ]XUEHUXIOLFKHQXQGVR]LDOHQ,QWHJUDWLRQQDFK†$EV

XQG6*%9,,,DPEXODQWHXQGWHLOVWDWLRQlUH/HLVWXQJHQGHU-XJHQGEHUXIVKLOIH

G ,QREKXWQDKPHYRQ.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQQDFK†6*%9,,,

H EHJOHLWHWHU8PJDQJQDFK†$EV6*%9,,,

ZHUGHQ GLHVHU 5DKPHQYHUWUDJ XQG GLH 7UlJHUYHUWUlJH DXI GHU *UXQGODJH GHV † 6*%9,,,

DEJHVFKORVVHQ$XFKI UGLHVH+LOIHQJHOWHQDOOH5HJHOXQJHQXQG%HVWLPPXQJHQGLHVHV5DKPHQ

YHUWUDJHVGLHI UGLH/HLVWXQJHQQDFK†D$EV6*%9,,,JHOWHQVRZHLWLP)ROJHQGHQQLFKWV

*HVRQGHUWHVJHUHJHOWZLUG


:HLWHUH/HLVWXQJVEHUHLFKHGHU-XJHQGKLOIHLQVEHVRQGHUHDXFKDXVGHP(UVWHQXQG=ZHLWHQ

$EVFKQLWW GHV =ZHLWHQ .DSLWHOV GHV 6*% 9,,, N|QQHQ DXI GHU *UXQGODJH GHV † 6*% 9,,, DXI

%HVFKOXVVGHU9HUWUDJVNRPPLVVLRQLQGLHVHQ5DKPHQYHUWUDJDXIJHQRPPHQZHUGHQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

/HLVWXQJHQ QDFK † 6DW] 6*%9,,, EHL QRWZHQGLJHU 8QWHUEULQJXQJ ]XU (UI OOXQJ GHU

6FKXOSIOLFKWZHUGHQLQ HLQHULP(LQ]HOIDOOJHHLJQHWHQ :RKQIRUPXQGQLFKWLQHLQHUJHVRQGHUWHQ

(LQULFKWXQJHUEUDFKWVRZHLWGLH9HUWUDJVNRPPLVVLRQQLFKWHLQDQGHUHV9HUIDKUHQEHVFKOLH‰W6FKLHGVVWHOOHQYHUIDKUHQ

6RZHLWGHU%HUHLFKGHULQ†D$EV6*%9,,,JHQDQQWHQ/HLVWXQJHQEHWURIIHQLVWLVWEHL6WUHLW

XQG .RQIOLNWIlOOHQ LP 6LQQH GHV †J 6*%9,,, GLH QDFK GHU 9HURUGQXQJ EHU GLH 6FKLHGVVWHOOH

QDFK †J GHV 6*% 9,,, YRP $XJXVW *9%O 6 LQ GHU MHZHLOV JHOWHQGHQ )DVVXQJ

HLQJHULFKWHWH6FKLHGVVWHOOH]XU(QWVFKHLGXQJDQ]XUXIHQ

(V ZLUG DXVGU FNOLFK YHUHLQEDUW GDVV GLH 6FKLHGVVWHOOH HLQH %HUHLWVFKDIW GHU 0LWJOLHGHU GHU

6FKLHGVVWHOOHYRUDXVJHVHW]WDXFKI UGHQDXI*UXQGODJHGHV†6*%9,,,JHUHJHOWHQ%HUHLFKLQ

HQWVSUHFKHQGHU:HLVHWlWLJLVW=XVWlQGLJNHLWHQ

'HU $EVFKOXVV GHV 5DKPHQYHUWUDJHV LVW HLQH $XIJDEH GHU I U -XJHQG XQG )DPLOLH ]XVWlQGLJHQ

6HQDWVYHUZDOWXQJ † $*.-+* L9P † 6*%9,,, 6LH QLPPW LP hEULJHQ GLH

=XVWlQGLJNHLWHQ GHU +DXSWYHUZDOWXQJ LQ GHU ZHLWHUHQ 8PVHW]XQJ GHV 5DKPHQYHUWUDJHV ZLH GHQ

$EVFKOXVV YRQ 7UlJHUYHUWUlJHQ HLQVFKOLH‰OLFK GHU %HLWULWWH QDFK 7] ZDKU † $EV

$*.-+*'LHI U-XJHQGXQG)DPLOLH]XVWlQGLJH6HQDWVYHUZDOWXQJEHWHLOLJWGLH%H]LUNHDQGHQ

(QWJHOWYHUKDQGOXQJHQ'HU$EVFKOXVVGHV(LQ]HOIDOOYHUWUDJHVQDFK7]LVW$XIJDEHGHVMHZHLOV

|UWOLFK]XVWlQGLJHQ-XJHQGDPWHV


-XJHQGKLOIHSODQXQJ

'LH /HLVWXQJVHUEULQJHU DUEHLWHQ PLW GHU I U -XJHQG XQG )DPLOLH ]XVWlQGLJHQ 6HQDWVYHUZDOWXQJ

VRZLH GHQ -XJHQGlPWHUQ GHU %H]LUNH DOV 7UlJHU GHU |IIHQWOLFKHQ -XJHQGKLOIH ]XP =ZHFNH GHU

-XJHQGKLOIHSODQXQJ QDFK † 6*% 9,,, ]XVDPPHQ 'LH 6WHXHUXQJVYHUDQWZRUWXQJ LP 6LQQH GHV

†D6*%9,,,OLHJWEHLP7UlJHUGHU|IIHQWOLFKHQ-XJHQGKLOIH9HUWUDJVV\VWHPDWLN

'DV9HUWUDJVJHI JHLP5DKPHQGHU††XQGDII6*%9,,,EHVWHKWDXVGLHVHP5DKPHQ

YHUWUDJ QDFK †I 6*%9,,, DXV 7UlJHUYHUWUlJHQ QDFK †E 6*%9,,, /HLVWXQJV (QWJHOW XQG

4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJVYHUHLQEDUXQJHQ XQG DXV (LQ]HOIDOOYHUWUlJHQ 'LH |UWOLFK ]XVWlQGLJHQ

-XJHQGlPWHU N|QQHQ HUJlQ]HQGH .RRSHUDWLRQVYHUHLQEDUXQJHQ PLW GHQ /HLVWXQJVHUEULQJHUQ

VFKOLH‰HQ VRZHLW GLHVH QLFKW YRQ GHQ 9RUJDEHQ GHU LQ 6DW] JHQDQQWHQ 9HUHLQEDUXQJHQ

DEZHLFKHQYJO†$*.-+*


'HU 5DKPHQYHUWUDJ EHVFKUHLEW GLH EHUJUHLIHQGHQ *UXQGODJHQ XQG 9HUIDKUHQVUHJHOXQJHQ

I UGLH7UlJHUYHUWUlJHQDFK7]XQGGLH(LQ]HOIDOOYHUWUlJHQDFK7]


'LH 7UlJHUYHUWUlJH VLQG DQJHERWVEH]RJHQH 9HUWUlJH I U GLH HLQ]HOQHQ (LQULFKWXQJHQ XQG

'LHQVWH XQG EHVFKUHLEHQ GLH NRQNUHWHQ %HGLQJXQJHQ I U GLH /HLVWXQJVHUEULQJXQJ GXUFK GLH

HLQ]HOQHQ /HLVWXQJVHUEULQJHU 0LW GHQ 7UlJHUYHUWUlJHQ ZHUGHQ MHZHLOV GLH /HLVWXQJ GLH

4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJXQGGDVVLFKGDUDXVHUJHEHQGH(QWJHOWYHUHLQEDUW


'XUFK (LQ]HOIDOOYHUWUlJH PLW GHP |UWOLFK ]XVWlQGLJHQ -XJHQGDPW LP 5DKPHQ GHU

+LOIHSODQXQJ YHUSIOLFKWHQ VLFK GLH /HLVWXQJVHUEULQJHU GLH XQWHU %HDFKWXQJ GHV :XQVFK XQG

:DKOUHFKWV GHU /HLVWXQJVEHUHFKWLJWHQ † 6*%9,,, DXVJHZlKOW ZRUGHQ VLQG ]XU 'XUFKI KUXQJ

GHU /HLVWXQJ LP (LQ]HOIDOO LP 5DKPHQ GLHVHV 9HUWUDJHV XQG ]X GHQ %HGLQJXQJHQ GHV

7UlJHUYHUWUDJHV

6LHYHUSIOLFKWHQVLFKGDPLW

LQGHQ)lOOHQLQGHQHQJHVHW]OLFKHLQH+LOIHSODQXQJYRUJHVHKHQLVWQDFK†6*%9,,,

LQ GHQ DQGHUHQ )lOOHQ LQ HQWVSUHFKHQGHU HLQ]HOIDOOEH]RJHQHU $EVWLPPXQJ ]ZLVFKHQ GHQ

%HWHLOLJWHQLKUH/HLVWXQJ]XHUEULQJHQXQGDQGHU:HLWHUHQWZLFNOXQJGHU+LOIHSODQXQJE]Z

GHULQGLYLGXHOOHQ(QWZLFNOXQJVSODQXQJPLW]XDUEHLWHQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

'DV -XJHQGDPW YHUSIOLFKWHW VLFK GDPLW JHJHQ EHU GHP /HLVWXQJVHUEULQJHU ]XU hEHUQDKPH GHU

.RVWHQ GHU /HLVWXQJ DQ 6WHOOH GHV /HLVWXQJVEHUHFKWLJWHQ HLQ $XIWUDJVYHUKlOWQLV ]ZLVFKHQ %HUOLQ

XQG/HLVWXQJVHUEULQJHUHQWVWHKWKLHUGXUFKQLFKW

,P5DKPHQGHV+LOIHSODQYHUIDKUHQVZHUGHQ9HUHLQEDUXQJHQPLWGHP7UlJHU EHU0D‰QDKPHQ]XU

=LHOHUUHLFKXQJJHWURIIHQ


(LQH 9HUSIOLFKWXQJ %HUOLQV ]XU %HOHJXQJ RGHU ,QDQVSUXFKQDKPH GHU (LQULFKWXQJHQ XQG

'LHQVWHGHU/HLVWXQJVHUEULQJHUIROJWDXVGHP5DKPHQYHUWUDJXQGGHQ7UlJHUYHUWUlJHQQLFKW


'LHhEHUQDKPHGHU.RVWHQVHW]WLQMHGHP)DOOHYRUDXVGDVVGLH/HLVWXQJVHUEULQJHU]XYRU

HLQHQHQWVSUHFKHQGHQ7UlJHUYHUWUDJPLWGHUI U-XJHQGXQG)DPLOLH]XVWlQGLJHQ6HQDWVYHUZDOWXQJ

QDFK7]JHPl‰GHQ5HJHOXQJHQGHV5DKPHQYHUWUDJVDEVFKOLH‰HQYJO7]

(UJlQ]HQGH XQG DEZHLFKHQGH $EUHGHQ EHU 3UHLVH VLQG QXU ]XOlVVLJ ZHQQ ]XYRU HLQH

=XVWLPPXQJGHUI U-XJHQGXQG)DPLOLH]XVWlQGLJHQ6HQDWVYHUZDOWXQJHLQJHKROWZXUGH


%HL1HXDEVFKOXVVYRQ7UlJHUYHUWUlJHQGLHYRUUDQJLJI UGHQ|UWOLFKHQ%HGDUIHLQHV-XJHQG

DPWHVDEJHVFKORVVHQZHUGHQLVWGLHVHPYRU9HUWUDJVDEVFKOXVV*HOHJHQKHLW]XU6WHOOXQJQDKPH]X

JHEHQ$EVFKOXVVYRUDXVVHW]XQJHQ

'HU $EVFKOXVV HLQHV 7UlJHUYHUWUDJHV VHW]W YRUDXV GDVV GHU /HLVWXQJVHUEULQJHU XQWHU

%HU FNVLFKWLJXQJ GHU *UXQGVlW]H GHU /HLVWXQJVIlKLJNHLW :LUWVFKDIWOLFKNHLW XQG 6SDUVDPNHLW ]XU

(UEULQJXQJ GHU YRQ LKP DQJHERWHQHQ /HLVWXQJHQ JHHLJQHW LVW †E $EV 6*%9,,, 'HU

/HLVWXQJVHUEULQJHU PXVV GLH *HZlKU I U HLQH GHQ =LHOHQ GHV 6*% 9,,, YJO LQVE †† XQG

6*%9,,,XQG$*.-+*YJO†HQWVSUHFKHQGH/HLVWXQJVHUEULQJXQJELHWHQ:HQQGDU EHUKLQDXV

GLH9RUDXVVHW]XQJHQGHV†FLQVEHVRQGHUHGHV$EV6DW]6*%9,,,HUI OOWVLQGEHVWHKWHLQ

$QVSUXFKDXI$EVFKOXVVHLQHV7UlJHUYHUWUDJHV

/HLVWXQJVHUEULQJHUKDEHQGLH9HUSIOLFKWXQJHQJHPl䠠D$EVXQGD6*%9,,,HLQ]XKDOWHQ

V$QODJH(


9RUDXVVHW]XQJHQ I U GHQ $EVFKOXVV HLQHV (LQ]HOIDOOYHUWUDJHV VLQG GDVV HV VLFK XP

/HLVWXQJHQKDQGHOW GLH%HUOLQQDFK † 6*%9,,,]X JHZlKUOHLVWHQKDWXQG GDVV]ZLVFKHQGHU

I U -XJHQG XQG )DPLOLH ]XVWlQGLJHQ 6HQDWVYHUZDOWXQJ XQG GHP /HLVWXQJVHUEULQJHU HLQ

7UlJHUYHUWUDJ I U GLH DQJHERWHQH /HLVWXQJ DEJHVFKORVVHQ ZXUGH $XVQDKPHQ YRQ GHU ]XOHW]W

JHQDQQWHQ 9RUDXVVHW]XQJ LP 5DKPHQ GHV †E $EV 6*%9,,, VLQG LP (LQ]HOIDOO P|JOLFK

6RZHLW LQ GLHVHP 5DKPHQYHUWUDJ RGHU LQ GHVVHQ $QODJHQ QLFKWV $EZHLFKHQGHV JHUHJHOW LVW

HUIRUGHUW GHU $EVFKOXVV HLQHV (LQ]HOIDOOYHUWUDJHV ]XGHP GLH YRUKHULJH )HVWVWHOOXQJ GHV $QVSUXFKV

XQGGHV%HGDUIVLP5DKPHQGHV+LOIHSODQYHUIDKUHQV


,, 7UlJHUYHUWUDJ


%HVWDQGWHLOHGHV7UlJHUYHUWUDJHV

'HU7UlJHUYHUWUDJDOV9HUHLQEDUXQJQDFK†E6*%9,,,PXVV

D ,QKDOW8PIDQJXQG4XDOLWlWGHV/HLVWXQJVDQJHERWV/HLVWXQJVYHUHLQEDUXQJ

E GLIIHUHQ]LHUWH(QWJHOWHI UGDV/HLVWXQJVDQJHERWXQGGLHEHWULHEVQRWZHQGLJHQ

,QYHVWLWLRQHQ(QWJHOWYHUHLQEDUXQJXQG

F *UXQGVlW]HXQG0D‰VWlEHI UGLH%HZHUWXQJGHU4XDOLWlWGHV/HLVWXQJVDQJHERWVVRZLH

EHUJHHLJQHWH0D‰QDKPHQ]XVHLQHU*HZlKUOHLVWXQJ4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJVYHUHLQEDUXQJ

UHJHOQ

6RZHLWKLHU EHUEHUHLWV9HUHLQEDUXQJHQLQGLHVHP5DKPHQYHUWUDJJHWURIIHQZRUGHQVLQGQLPPW

HUDXIGLHVHLQKDOWOLFK%H]XJ

:HQQ GDV /HLVWXQJVVSHNWUXP HLQHV /HLVWXQJVHUEULQJHUV XQWHUVFKLHGOLFKH +LOIHDUWHQ EHLQKDOWHW

N|QQHQ GLHVH LQ HLQHP 7UlJHUYHUWUDJ ]XVDPPHQJHIDVVW ZHUGHQ ) U GLH 7UlJHUYHUWUlJH VLQG GLH

9RUGUXFNHJHPl‰$QODJH&]XYHUZHQGHQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

'LHI U-XJHQGXQG)DPLOLH]XVWlQGLJH6HQDWVYHUZDOWXQJVWHOOWVLFKHUGDVVGLH-XJHQGlPWHUXQG

GLH9HUWUHWHUGHU/HLVWXQJVHUEULQJHU EHUGLHDEJHVFKORVVHQHQ7UlJHUYHUWUlJHLQIRUPLHUWZHUGHQ/HLVWXQJVYHUHLQEDUXQJ

'LH /HLVWXQJVYHUHLQEDUXQJ LVW %HVWDQGWHLO GHV 7UlJHUYHUWUDJHV 6LH EHUXKW DXI GHU 9RUODJH

HLQHU YHUELQGOLFKHQ %HVFKUHLEXQJ GHV /HLVWXQJVDQJHERWHV GXUFK GHQ /HLVWXQJVHUEULQJHU DXI GHU

*UXQGODJHGHU5DKPHQOHLVWXQJVEHVFKUHLEXQJHQ$QODJH'


'LH/HLVWXQJVYHUHLQEDUXQJHQWKlOWGLHZHVHQWOLFKHQ/HLVWXQJVPHUNPDOHLQVEHVRQGHUH

D

E

F

G

$UW=LHOXQG4XDOLWlWGHV/HLVWXQJVDQJHERWHV

GHQLQGHU(LQULFKWXQJ]XEHWUHXHQGHQ3HUVRQHQNUHLV

GLHHUIRUGHUOLFKHVlFKOLFKHXQGSHUVRQHOOH$XVVWDWWXQJ

GLH4XDOLILNDWLRQGHV3HUVRQDOV

H GLHEHWULHEVQRWZHQGLJHQ$QODJHQGHU(LQULFKWXQJ


6RZHLWHLQHEHVRQGHUH/HLVWXQJVYHUSIOLFKWXQJGHV/HLVWXQJVHUEULQJHUVEHVWHKHQVROOLVWGLHV

LQGLH9HUHLQEDUXQJPLWDXI]XQHKPHQ†$EV6DW]6*%9,,,


'HU $EVFKOXVV HLQHU /HLVWXQJVYHUHLQEDUXQJ I U HUODXEQLVSIOLFKWLJH (LQULFKWXQJHQ VHW]W

JUXQGVlW]OLFKGLH(UWHLOXQJHLQHU%HWULHEVHUODXEQLVQDFK†6*%9,,,YRUDXV'LH(UWHLOXQJHLQHU

%HWULHEVHUODXEQLV EHLQKDOWHW NHLQH 9HUSIOLFKWXQJ GHV /DQGHV %HUOLQ ]XP $EVFKOXVV HLQHV

7UlJHUYHUWUDJHV


(QWJHOWYHUHLQEDUXQJ

'LH(QWJHOWYHUHLQEDUXQJLVW%HVWDQGWHLOGHV7UlJHUYHUWUDJHV'LH(QWJHOWHVLQGSURVSHNWLY]X

YHUHLQEDUHQ 6LH P VVHQ OHLVWXQJVJHUHFKW VHLQ XQG EHL VSDUVDPHU XQG ZLUWVFKDIWOLFKHU %HWULHEV

I KUXQJXQWHU%HU FNVLFKWLJXQJGHUMHZHLOLJHQ/HLVWXQJVXQG4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJVYHUHLQEDUXQJHQ

HLQHNRQWLQXLHUOLFKHEHGDUIVJHUHFKWH+LOIHVLFKHUVWHOOHQ


'DV(QWJHOWNDQQJUXQGVlW]OLFKLQIROJHQGHQ)RUPHQYHUHLQEDUWZHUGHQ

D 7DJHVVDW]

E )DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW]

F )DOOSDXVFKDOHQ

'LH 9HUWUDJVNRPPLVVLRQ NDQQ GDYRQ $XVQDKPHQ XQG GDU EHU KLQDXV DQGHUH (QWJHOWIRUPHQ I U

HLQ]HOQH/HLVWXQJHQEHVFKOLH‰HQ

'HU/HLVWXQJVHUEULQJHUKDWXQWHUVFKLHGOLFKH/HLVWXQJVEHUHLFKHMHZHLOVZLUWVFKDIWOLFK]XWUHQQHQ


(LQQDFKWUlJOLFKHU*HZLQQXQG9HUOXVWDXVJOHLFKHUIROJWQLFKW


4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJVYHUHLQEDUXQJ

'LH 4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJVYHUHLQEDUXQJ LVW %HVWDQGWHLO GHV 7UlJHUYHUWUDJHV 6LH EHUXKW DXI

HLQHU 4XDOLWlWVEHVFKUHLEXQJ GHV /HLVWXQJVHUEULQJHUV DXI GHU *UXQGODJH GHU 5DKPHQYRUJDEHQ

JHPl‰$QODJH%VRZLHDXIGHUMHZHLOLJHQ5DKPHQOHLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ


'LH%HZHUWXQJGHU4XDOLWlWHUIROJWLP'LDORJ,QGHQ5DKPHQYRUJDEHQVLQGGLH*UXQGVlW]H

XQG 0D‰VWlEH GDI U XQG GDV 'LDORJYHUIDKUHQ EHVFKULHEHQ (LQYHUQHKPOLFKH bQGHUXQJHQ GHU

4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJVYHUHLQEDUXQJ RKQH $XVZLUNXQJHQ DXI GHQ EULJHQ 7UlJHUYHUWUDJ VLQG

ZlKUHQGGHU/DXI]HLWQDFK7]P|JOLFK


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

(UVWYHUHLQEDUXQJ

%HL ,QEHWULHEQDKPH HLQHU (LQULFKWXQJHLQHV 'LHQVWHV PXVV PLW HLQHP /HLVWXQJVHUEULQJHU

LQQHUKDOEYRQVHFKV:RFKHQQDFKVFKULIWOLFKHU$XIIRUGHUXQJ]X9HUKDQGOXQJHQGHU7UlJHUYHUWUDJ

]ZLVFKHQ %HUOLQ XQG GHP /HLVWXQJVHUEULQJHU JHVFKORVVHQ ZHUGHQ =X GLHVHQ 9HUKDQGOXQJHQ VROO

HUVW DXIJHIRUGHUW ZHUGHQ ZHQQ LQQHUKDOE HLQHU 9RUSKDVH HLQH 9HUVWlQGLJXQJ EHU GLH ]X

HUEULQJHQGH/HLVWXQJXQGGLH4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJHUUHLFKWZRUGHQLVWXQGGHU/HLVWXQJVHUEULQJHU

HLQHI UGLH(QWJHOWHUPLWWOXQJJHHLJQHWH.DONXODWLRQYRUOHJW.RPPWLQQHUKDOEGHV=HLWUDXPVYRQ

VHFKV :RFKHQ QDFK VFKULIWOLFKHU $XIIRUGHUXQJ ]X 9HUKDQGOXQJHQ NHLQ 7UlJHUYHUWUDJ ]XVWDQGH

NDQQGLH6FKLHGVVWHOOHQDFK†J6*%9,,,DQJHUXIHQZHUGHQ


$OV (UVWYHUHLQEDUXQJ LQ GLHVHP 6LQQH JLOW DXFK ZHQQ ZHJHQ VWUXNWXUHOOHU XQG NRQ]HS

WLRQHOOHU bQGHUXQJHQ GHV /HLVWXQJVDQJHERWHV GLH /HLVWXQJ XQG GLH 4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ QHX ]X

YHUHLQEDUHQ VLQG 'LH 9HUHLQEDUXQJ GHV (QWJHOWV EDVLHUW DXI HLQHU YRP /HLVWXQJVHUEULQJHU ]X

HUVWHOOHQGHQ .DONXODWLRQ ZHOFKH GLH *HJHEHQKHLWHQ DXV GHP YRUKHULJHQ %HWULHE GHU (LQULFKWXQJ

VRZHLWYRUKDQGHQXQG EHUWUDJEDULQGLHQHXH.DONXODWLRQPLWHLQEH]LHKW


. QGLJXQJHQXQG1HXYHUKDQGOXQJHQ

:LUG GHU 7UlJHUYHUWUDJ JHN QGLJW XQG VROO HLQ QHXHU 7UlJHUYHUWUDJ DEJHVFKORVVHQ ZHUGHQ

JLOW 7] HQWVSUHFKHQG -HGH . QGLJXQJ HLQHV GHU %HVWDQGWHLOH GHV 7UlJHUYHUWUDJHV JLOW VWHWV

DOV . QGLJXQJ GHV JHVDPWHQ 7UlJHUYHUWUDJHV :XUGHQ LQ HLQHP 7UlJHUYHUWUDJ XQWHUVFKLHGOLFKH

/HLVWXQJVEHUHLFKH ]XVDPPHQJHIDVVW NDQQ VLFK HLQH . QGLJXQJ DXFK QXU DXI GHQ LQ GHU

. QGLJXQJ EH]HLFKQHWHQ /HLVWXQJVEHUHLFK EHVFKUlQNHQ 'DQQ JHOWHQ DOOH 9HUWUDJVEHVWDQGWHLOH

7]I UGLHVHQ/HLVWXQJVEHUHLFKDOVJHN QGLJW


(LQH1HXYHUKDQGOXQJGHU7UlJHUYHUWUlJHYRU$EODXIGHU/DXI]HLWN|QQHQ%HUOLQRGHUGHU

/HLVWXQJVHUEULQJHUQXUYHUODQJHQZHQQ

D

E

HLQ6DFKYHUKDOWJHPl‰†G$EV6*%9,,,YRUOLHJW

VLFKGHU(QWJHOWDQWHLOI UEHWULHEVQRWZHQGLJH,QYHVWLWLRQHQYHUlQGHUW

F 6DFKYHUKDOWHYRUOLHJHQGLHHLQHhEHUSU IXQJXQGbQGHUXQJGHU/HLVWXQJV

4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJVXQG(QWJHOWYHUHLQEDUXQJHUIRUGHUOLFKPDFKHQ


6RIHUQ EHLGH 9HUWUDJVSDUWQHU PLW GHU %HVFKUlQNXQJ HLQYHUVWDQGHQ VLQG NDQQ VLFK GLH 1HX

YHUKDQGOXQJ DXFK DXI HLQ]HOQH 3RVLWLRQHQ GHV 7UlJHUYHUWUDJV EH]LHKHQ ,Q GLHVHQ )lOOHQ ZHUGHQ

GLH XQYHUlQGHUWHQ 3RVLWLRQHQ GHV JHN QGLJWHQ 7UlJHUYHUWUDJHV LQ GHQ QHXHQ 9HUWUDJ

EHUQRPPHQ

'LH7]XQGILQGHQHQWVSUHFKHQGH$QZHQGXQJ


:LUNVDPNHLWGHU7UlJHUYHUWUlJH

7UlJHUYHUWUlJH WUHWHQ PLW GHP 7DJH LKUHV $EVFKOXVVHV LQ .UDIW VRZHLW QLFKW HLQ DQGHUHU

=HLWSXQNWEHVWLPPWZLUG


'HU=HLWSXQNWGHU:LUNVDPNHLWYRQ7UlJHUYHUWUlJHQDXIGHU*UXQGODJHYRQ(QWVFKHLGXQJHQ

GHU6FKLHGVVWHOOHULFKWHWVLFKQDFK†G$EV6DW]]ZHLWHU+DOEVDW]6*%9,,,,PhEULJHQVLQG

U FNZLUNHQGH9HUHLQEDUXQJHQQLFKW]XOlVVLJ


:lKUHQG GHU /DXI]HLW GHU 7UlJHUYHUWUlJH HUIROJW HLQH SDXVFKDOH (QWJHOWDQSDVVXQJ MHZHLOV

JHPl‰ GHQ %HVFKO VVHQ GHU 9HUWUDJVNRPPLVVLRQ RKQH GDVV HV KLHU EHU HLQHU JHVRQGHUWHQ

9HUHLQEDUXQJ EHGDUI 'LH EHU GLHVHV $QSDVVXQJVYHUIDKUHQ HUPLWWHOWHQ (QWJHOWH ZHUGHQ GHQ

/HLVWXQJVHUEULQJHUQXQGGHQ-XJHQGlPWHUQUHFKW]HLWLJYRU,QNUDIWWUHWHQGHU(QWJHOWlQGHUXQJXQWHU

%H]XJQDKPH DXI GLH ]XJUXQGHOLHJHQGH (QWJHOWYHUHLQEDUXQJ XQG 1HQQXQJ GHV )RUWVFKUHLEXQJV

]HLWUDXPVVFKULIWOLFKPLWJHWHLOW


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

9HUWUDJVYHUOHW]XQJHQ

*LEW HV $Q]HLFKHQ GDI U GDVV HLQ /HLVWXQJVHUEULQJHU GDXHUQG RGHU ZLHGHUKROW JHJHQ

9HUSIOLFKWXQJHQHQWVSUHFKHQG GHQ 9RUJDEHQGHV5DKPHQRGHU7UlJHUYHUWUDJHV YHUVW|‰WIRUGHUW

GLH I U -XJHQG XQG )DPLOLH ]XVWlQGLJH 6HQDWVYHUZDOWXQJ GHQ /HLVWXQJVHUEULQJHU ]X HLQHU

6WHOOXQJQDKPHDXI'LH9HUElQGHVROOHQYRQLKUHQ7UlJHUQEHWHLOLJWZHUGHQ'LH)ULVW]XU$EJDEH

GHU6WHOOXQJQDKPHVROODQJHPHVVHQVHLQXQGPLQGHVWHQV]ZHL:RFKHQEHWUDJHQ'HU/HLVWXQJV

HUEULQJHUKDWVRGLH0|JOLFKNHLWGDU]XOHJHQGDVVHUVHLQH9HUSIOLFKWXQJHQHLQKlOW/LHJHQGDQDFK

ZHLWHUKLQEHJU QGHWH$QKDOWVSXQNWHI UNRQNUHWHDQGDXHUQGHRGHUZLHGHUKROWH3IOLFKWYHUOHW]XQJHQ

YRUNDQQVLFKGLHI U-XJHQGXQG)DPLOLH]XVWlQGLJH6HQDWVYHUZDOWXQJYRU2UWYRQGHU(UI OOXQJ

GHU YHUHLQEDUWHQ 4XDOLWlWVNULWHULHQ EHU]HXJHQ :HUGHQ GLHVH 9HUVW|‰H QLFKW LQQHUKDOE HLQHU

ZHLWHUHQDQJHPHVVHQHQ)ULVWDXVJHUlXPWNDQQ%HUOLQGHQ7UlJHUYHUWUDJN QGLJHQ


*LEW HV $Q]HLFKHQ GDI U GDVV HLQ -XJHQGDPW GDXHUQG RGHU ZLHGHUKROW JHJHQ

9HUSIOLFKWXQJHQHQWVSUHFKHQG GHQ 9RUJDEHQGHV5DKPHQRGHU7UlJHUYHUWUDJHV YHUVW|‰WIRUGHUW

GLHI U-XJHQGXQG)DPLOLH]XVWlQGLJH6HQDWVYHUZDOWXQJGDVHQWVSUHFKHQGH-XJHQGDPW]XHLQHU

6WHOOXQJQDKPHDXI


6RZHLWGLH9HUWUDJVSDUWHLHQGDU EHUKLQDXVZHLWHUJHKHQGH5HFKWHJHOWHQGPDFKHQN|QQHQ

EOHLEHQGLHVHZLHDXFKGLH5HFKWHGHU/HLVWXQJVHPSIlQJHUJHJHQ EHUGHQ/HLVWXQJVHUEULQJHUQ

XQEHU KUW'LHVHVJLOWDXFKI UGLH5HFKWHDXV†6*%;


,,, (QWJHOW

(QWJHOWGLIIHUHQ]LHUXQJ

'LH(QWJHOWHZHUGHQZLHIROJWJHVRQGHUWHUPLWWHOWXQGGLIIHUHQ]LHUWLQ


D /HLVWXQJVHQWJHOW(QWJHOWDQWHLOI UGDV/HLVWXQJVDQJHERWLQGHPDOOH EHUEXQGF

KLQDXVJHKHQGHQ%HVWDQGWHLOHGHV(QWJHOWHVDXVJHZLHVHQVLQG

E 1HEHQNRVWHQSDXVFKDOLHUWHU(QWJHOWDQWHLOI UGLHLQGHU(QWJHOWYHUHLQEDUXQJDXIJHI KUWHQ

$XIZHQGXQJHQJHPl‰†6*%9,,,

F ,QYHVWLWLRQVHQWJHOW(QWJHOWDQWHLOI UEHWULHEVQRWZHQGLJH,QYHVWLWLRQHQEHVWHKHQGDXVGHQ

XQWHU7]DXIJHI KUWHQ.RVWHQSRVLWLRQHQ

/HLVWXQJVHQWJHOW

'DV /HLVWXQJVHQWJHOW HUPLWWHOW VLFK DXV GHQ IROJHQGHQ I U GLH YHUHLQEDUWH /HLVWXQJ

QRWZHQGLJHQ3HUVRQDOXQG6DFKDXIZHQGXQJHQI U

- /HLWXQJ

- )DFKNUlIWH

- DQGHUH%HVFKlIWLJWH

- +RQRUDUH

- 3HUVRQDOQHEHQNRVWHQ

- $XIZDQGI U/HEHQVPLWWHO

- $XIZDQGI U(QHUJLH%HWULHEVNRVWHQ

- :LUWVFKDIWVEHGDUI

- %HWUHXXQJVEHGDUIHLQVFKOWKHUDSHXWLVFKHU%HGDUI

- 9HUZDOWXQJVEHGDUI

- 6WHXHUQJJIHLQVFKOGHU8PVDW]VWHXHU$EJDEHQ%HLWUlJH9HUVLFKHUXQJHQ

- 0LHWDXVIDOO

$UEHLWVPDWHULDO+DOEXQG)HUWLJSURGXNWH%HUXIVEHNOHLGXQJXQG:HUN]HXJ(LQVFKUHLE

XQG3U IXQJVJHE KUHQVRZLH EHUEHWULHEOLFKH$XVELOGXQJVWHLOHGLHQDFK$XVNXQIWGHU

,QQXQJ]ZLQJHQGYRUJHVFKULHEHQVLQGZHLWHUHYRUJHVFKULHEHQHH[WHUQH9HUDQVWDOWXQJHQ

]XU%HUXIVDXVELOGXQJLQGHQ(LQULFKWXQJHQGHU-XJHQGEHUXIVKLOIH


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

hEULJH /HLVWXQJHQ SDXVFKDOLHUWHU (QWJHOWDQWHLO JHPl‰ 7] E ¥ $QODJH) 1HEHQNRVWHQ

$7HLOQDFK†D$EV1UL9P†6*%9,,,

%HNOHLGXQJVHUVDW]SDXVFKDOHQI U.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHELV]XPYROOHQGHWHQ

/HEHQVMDKU

5HLVH]XVFKXVV)HULHQPD‰QDKPH

VRQVWLJHSHUV|QOLFKH$XVVWDWWXQJ.RIIHU5HLVHWDVFKHXVZ

)DKUJHOGHU

6FKXOPDWHULDOLHQ

)UHL]HLWDNWLYLWlWHQ9HUHLQVEHLWUlJH+REE\

.RVWHQI U.ODVVHQXQG.LWD)DKUWHQ3URMHNWWDJH9HUHLQVIDKUWHQXVZVRZHLWVLHGHQ

HLQJHVSDUWHQ%HN|VWLJXQJVVDW] EHUVWHLJHQ

%DUEHWUlJHI U0LQGHUMlKULJHGLHLQ(LQULFKWXQJHQQDFK†6*%9,,,,QREKXWQDKPH

VR]LDOSlGDJRJLVFKH.ULVHQLQWHUYHQWLRQXQWHUJHEUDFKWVLQG


'DQHEHQZHUGHQIROJHQGH/HLVWXQJHQYRP.RVWHQWUlJHUGHU-XJHQGKLOIHJHVRQGHUWHUEUDFKW

RGHUN|QQHQHUEUDFKWZHUGHQ$QODJH)1HEHQNRVWHQ%7HLO


'LH+|KHGHU9HUJ WXQJI U/HLVWXQJVHPSIlQJHUYRQ$QJHERWHQQDFK†$EV6*%9,,,

ZLUG YRQ GHU I U -XJHQG XQG )DPLOLH ]XVWlQGLJHQ 6HQDWVYHUZDOWXQJ IHVWJHOHJW XQG QHEVW

6R]LDOYHUVLFKHUXQJVEHLWUDJYRQGHQ-XJHQGlPWHUQ]XVlW]OLFK]XP/HLVWXQJVHQWJHOWJH]DKOW

,PhEULJHQVLQGPLWGHP/HLVWXQJVHQWJHOWDOOHGLUHNWHQXQGLQGLUHNWHQ.RVWHQGHUEHUXIVELOGHQGHQ

0D‰QDKPHDEJHGHFNW


,QYHVWLWLRQVHQWJHOW

'DV ,QYHVWLWLRQVHQWJHOW HUPLWWHOW VLFK DXV GHQ IROJHQGHQ I U GLH YHUHLQEDUWH /HLVWXQJ

QRWZHQGLJHQ$XIZHQGXQJHQ


D $EVFKUHLEXQJHQI UGLH$EQXW]XQJYRQ*HElXGHQ$X‰HQDQODJHQWHFKQLVFKHQ$QODJHQ

XQGVRQVWLJHQ$QODJHJ WHU

E )UHPGNDSLWDO]LQVHQI U,QYHVWLWLRQVYRUKDEHQJHP7]

F ,QVWDQGKDOWXQJVXQG:DUWXQJVNRVWHQ

G 0LHWH3DFKW1XW]XQJVDXIZHQGXQJHQI U*UXQGVW FNH*HElXGHXQGVRQVWLJH

DEVFKUHLEXQJVIlKLJH$QODJHJ WHU


(LQHUYHUODQJWHQ(UK|KXQJGHV(QWJHOWHVDXIJUXQGYRQ$XIZHQGXQJHQI U,QYHVWLWLRQVPD‰QDKPHQ

EHU GLH DOOJHPHLQ YHUHLQEDUWHQ )RUWVFKUHLEXQJVUDWHQ KLQDXV EUDXFKW %HUOLQ QXU ]X]XVWLPPHQ

ZHQQ HV GHQ ,QYHVWLWLRQVPD‰QDKPHQ YRUKHU ]XJHVWLPPW KDW RGHU EHK|UGOLFKH $XIODJHQ ]X

HUI OOHQVLQG


0LHWHQ 3DFKWHQ 1XW]XQJVDXIZHQGXQJHQ I U *UXQGVW FNH *HElXGH VRQVWLJH

DEVFKUHLEXQJVIlKLJH $QODJHJ WHU XQG /HDVLQJJHE KUHQ G UIHQ GDV RUWV EOLFKH 1LYHDX QLFKW

EHUVFKUHLWHQ 9RU 8QWHU]HLFKQXQJ RGHU EHL ZHVHQWOLFKHQ bQGHUXQJHQ YRQ 9HUWUlJHQ PLW GHU

)ROJH HLQHU (UK|KXQJ GHV (QWJHOWDQWHLOV I U EHWULHEVQRWZHQGLJH ,QYHVWLWLRQHQ LVW GLH YRUKHULJH

=XVWLPPXQJ %HUOLQV HLQ]XKROHQ $QGHUQIDOOV N|QQHQ GLHVH $XIZHQGXQJHQ QLFKW LP

,QYHVWLWLRQVHQWJHOWEHU FNVLFKWLJWZHUGHQ


'LH 1XW]XQJ HLQHV JHPLHWHWHQ JHSDFKWHWHQ RGHU JHOHDVWHQ $QODJHJXWHV VFKOLH‰W GDV

JOHLFK]HLWLJH (LJHQWXP DQ GLHVHP *HJHQVWDQG DXV 6RZHLW *HElXGH XQG *UXQGVW FNH YRP

/HLVWXQJVHUEULQJHU JHQXW]W ZHUGHQ GLH LP (LJHQWXP HLQHU DQGHUHQ QDW UOLFKHQ RGHU MXULVWLVFKHQ

3HUVRQ VWHKHQ ZHOFKH ZLUWVFKDIWOLFK PLW GHP /HLVWXQJVHUEULQJHU NRQ]HUQlKQOLFK YHUEXQGHQ LVW

NDQQGLH=XVWLPPXQJ%HUOLQVDXFKYRQGHU(UEULQJXQJEHVRQGHUHU1DFKZHLVHDEKlQJLJJHPDFKW

ZHUGHQ DXV GHQHQ KHUYRU JHKW GDVV GLH NRQ]HUQlKQOLFKH 9HUELQGXQJ QLFKW ]X /DVWHQ GHV

/DQGHVKDXVKDOWHVJHKW

(LQH NRQ]HUQlKQOLFKH 9HUELQGXQJ OLHJW GDQQ YRU ZHQQ HLQ DQ GHU hEHUODVVXQJ EHWHLOLJWHU

9HUWUDJVSDUWQHU(LQIOXVVDXIGLHDXIJUXQGGHV5DKPHQYHUWUDJHVILQDQ]LHUWH7lWLJNHLWQHKPHQNDQQ

(LQ VROFKHU (LQIOXVV NDQQ GXUFK 0LWJHVHOOVFKDIWHU 0LWHLJHQW PHU RGHU LQ DQGHUHU :HLVH GXUFK

6DW]XQJRGHU*HVHOOVFKDIWHUYHUWUDJDEJHVLFKHUWVHLQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

) U ,QVWDQGKDOWXQJ,QVWDQGVHW]XQJ ZLUG LP (QWJHOW HLQH 3DXVFKDOH MH %HOHJXQJVWDJ

EHU FNVLFKWLJW 'LH +|KH ZLUG YRQ GHU 9HUWUDJNRPPLVVLRQ I U MHZHLOV -DKUH IHVWJHOHJW 'LH

3DXVFKDOHNDQQQDFK(LQULFKWXQJVW\SXQG*HElXGHDUWGLIIHUHQ]LHUWZHUGHQ

1LFKW EHQ|WLJWH %HWUlJH VLQG LQ HLQH ]ZHFNJHEXQGHQH 5 FNODJH HLQ]XVWHOOHQ hEHU GLH

9HUZHQGXQJ GHU %HWUlJH LVW HLQ 1DFKZHLV ]X I KUHQ 5HLFKHQ GLH 3DXVFKDOH XQG GLH ]ZHFN

JHEXQGHQHQ 5 FNODJHQ ]XU 'HFNXQJ GHU WDWVlFKOLFKHQ $XIZHQGXQJHQ I U ,QVWDQGKDOWXQJ

,QVWDQGVHW]XQJ QLFKW DXV VR N|QQHQ DXI $QWUDJ GHV /HLVWXQJVHUEULQJHUV XQWHU 9RUODJH GHV

1DFKZHLVHVK|KHUH$XIZHQGXQJHQLP(QWJHOWEHU FNVLFKWLJWZHUGHQ


'LH $EVFKUHLEXQJHQZHUGHQLQJOHLFKHQ -DKUHVUDWHQOLQHDUH$EVFKUHLEXQJ DXIGHU*UXQG

ODJH GHU $QVFKDIIXQJV XQG +HUVWHOOXQJVNRVWHQ HUPLWWHOW GLH XP )|UGHUXQJHQ DXV |IIHQWOLFKHQ

0LWWHOQ LP 6LQQH GHV †F $EV 6DW] 6*%9,,, JHPLQGHUW ZHUGHQ 'LH $QVFKDIIXQJV XQG

+HUVWHOOXQJVNRVWHQVLQGXP:HUWYHUEHVVHUXQJHQIRUW]XVFKUHLEHQVRZHLWHVVLFKXPDNWLYLHUXQJV

SIOLFKWLJHQ$XIZDQGKDQGHOW

'LH IROJHQGH 1XW]XQJVGDXHU XQG GLH VLFK GDUDXV HUJHEHQGHQ $EVFKUHLEXQJVVlW]H JHOWHQ DOV

DQJHPHVVHQ


1XW]XQJVGDXHU $EVFKUHLEXQJVVDW]

LQ-DKUHQ

LQ

%HWULHEVJHElXGH

$X‰HQDQODJHQ

0DVFKLQHQXQG:HUN]HXJH

('9$QODJHQ

6RQVWLJH%HWULHEVXQG

*HVFKlIWVDXVVWDWWXQJ

.UDIWIDKU]HXJH

+DXVWHFKQLVFKH$QODJHQ

+HL]XQJVDQODJHQ.OLPDDQODJHQ$XI] JH


6RQGHUDEVFKUHLEXQJHQEOHLEHQXQEHU FNVLFKWLJW

9HUN U]WVLFKGLH1XW]XQJVGDXHUHLQHV$QODJHJHJHQVWDQGHV]%GXUFKGLHWHFKQLVFKH(QWZLFNOXQJ

RGHULP)DOOHHLQHUPLWGHUI U-XJHQGXQG)DPLOLH]XVWlQGLJHQ6HQDWVYHUZDOWXQJDEJHVWLPPWHQ

$XIJDEHQlQGHUXQJ GHU (LQULFKWXQJ VR N|QQHQ LP (LQ]HOIDOO DXFK K|KHUH DOV GLH YRUJHQDQQWHQ

$EVFKUHLEXQJVVlW]HDQHUNDQQWZHUGHQ


*HULQJZHUWLJH:LUWVFKDIWVJ WHUZHUGHQLP$QVFKDIIXQJVMDKUYROODEJHVFKULHEHQ


'DVHLQJHVHW]WH(LJHQNDSLWDOZLUGJUXQGVlW]OLFKQLFKWYHU]LQVW%HWULHEVPLWWHO]LQVHQZHUGHQ

QXULQEHVRQGHUVEHJU QGHWHQ$XVQDKPHIlOOHQLP(QWJHOWDQHUNDQQW) UPLWGHUI U-XJHQGXQG

)DPLOLH ]XVWlQGLJHQ 6HQDWVYHUZDOWXQJ DEJHVWLPPWH ,QYHVWLWLRQVYRUKDEHQ VLQG .UHGLW]LQVHQ

EHU FNVLFKWLJXQJVIlKLJ


(QWJHOWHUPLWWOXQJXQG(QWJHOWEHUHFKQXQJ

%HL GHU 1HXYHUKDQGOXQJ HLQHV (QWJHOWHV LVW GHU /HLVWXQJVHUEULQJHU YHUSIOLFKWHW GHU I U

-XJHQG XQG )DPLOLH ]XVWlQGLJHQ 6HQDWVYHUZDOWXQJ VHLQH .RVWHQ SODXVLEHO XQG WUDQVSDUHQW ]X

HUOlXWHUQ$OOH(QWJHOWDQWHLOH3HUVRQDONRVWHQEHWULHEVQRWZHQGLJH,QYHVWLWLRQHQVRZLHGLH EULJHQ

6DFKNRVWHQZHUGHQHLQULFKWXQJVEH]RJHQXQGLPQRWZHQGLJHQ8PIDQJYHUKDQGHOWXQGYHUHLQEDUW

'LH (QWJHOWH LP DPEXODQWHQ /HLVWXQJVEHUHLFK ZHUGHQ DXI %DVLV GHU %HVFKO VVH GHU

9HUWUDJVNRPPLVVLRQYHUHLQEDUW


,P VWDWLRQlUHQ XQG WHLOVWDWLRQlUHQ %HUHLFK ZHUGHQ GLH (QWJHOWH QDFK %HOHJXQJVWDJHQ

EHUHFKQHW ) U GHQ %HUHLFK GHU VWDWLRQlUHQ +LOIHQ XQG GHU -XJHQGEHUXIVKLOIH ZLUG GDEHL YRQ

7DJHQ SUR 3ODW] XQG -DKU DXVJHJDQJHQ EHL GHQ 7DJHVJUXSSHQ YRQ MlKUOLFKHQ

gIIQXQJVWDJHQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

%HZLUWVFKDIWXQJXQG(UWUlJH

'LH /HLVWXQJVHUEULQJHU EHZLUWVFKDIWHQ GLH VLFK DXV GHQ HLQJHQRPPHQHQ (QWJHOWHQ

HUJHEHQGHQ %XGJHWV XQDEKlQJLJ YRQ GHU +|KH HLQ]HOQHU .RVWHQSRVLWLRQHQ MHGRFK QDFK

/HLVWXQJVEHUHLFKHQJHWUHQQW


(UWUlJHGLHLP=XVDPPHQKDQJPLWGHU(UI OOXQJGHUYHUHLQEDUWHQ/HLVWXQJGXUFK+LOIHRGHU

0LWZLUNXQJGHVLQGHQ(QWJHOWHQHQWKDOWHQHQ3HUVRQDOVHU]LHOWZHUGHQRGHULQHLQHPVDFKOLFKHQ

=XVDPPHQKDQJ PLW LQ GHQ (QWJHOWHQ HQWKDOWHQHQ .RVWHQ VWHKHQ VLQG JUXQGVlW]OLFK

HQWJHOWPLQGHUQGDQ]XVHW]HQ


%HL(LQULFKWXQJHQGHU-XJHQGEHUXIVKLOIHJLOW7]DXFKGDQQZHQQGLHGRUWLJHQ(UWUlJH

RGHU(LQQDKPHQDQHLQHPDQGHUHQ2UWRGHULQDQGHUHQ%HWULHEHQHU]LHOWXQGHUIDVVWZHUGHQ%HL

QDFKJHZLHVHQHP %HGDUI N|QQHQ GLH (UWUlJH DXI HQWVSUHFKHQGHQ $QWUDJ ]XU 9HUEHVVHUXQJ GHV

(LQULFKWXQJVVWDQGDUGVYHUZHQGHWZHUGHQ'DU EHULVWHLQJHVRQGHUWHU1DFKZHLV]XI KUHQ


,9 /HLVWXQJVDEUHFKQXQJ

$EUHFKQXQJ

) U DOOH HQWJHOWILQDQ]LHUWHQ /HLVWXQJHQ HUIROJHQ PRQDWOLFKH =DKOXQJHQ GHV ]XVWlQGLJHQ -XJHQG

DPWHVLQ)RUPYRQSDXVFKDOLHUWHQ9RUDXVOHLVWXQJHQLQ+|KHGHUYRUDXVVLFKWOLFKHQ.RVWHQ

'LH /HLVWXQJHQ GHU /HLVWXQJVHUEULQJHU ZHUGHQ PLW GHP .RVWHQWUlJHU GHU -XJHQGKLOIH HLQ]HOIDOO

EH]RJHQ LQ GHU 5HJHO PRQDWOLFK DEJHUHFKQHW ,Q $XVQDKPHIlOOHQ N|QQHQ ]ZLVFKHQ GHP

/HLVWXQJVHUEULQJHUXQGGHP.RVWHQWUlJHUI UGLH$EUHFKQXQJDXFKOlQJHUH=HLWUlXPHYHUHLQEDUW

ZHUGHQ$XVGHU5HFKQXQJP VVHQGLH3HUVRQHQI UGLHGHU.RVWHQWUlJHUGLH.RVWHQ EHUQLPPW

GLH LQ$QVDW]JHEUDFKWHQ%HWUlJHXQG GLHNRQNUHWHQ]HLWOLFKHQ $QJDEHQ]XU/HLVWXQJHUVLFKWOLFK

VHLQ ) U GLH 5HFKQXQJVOHJXQJ LP VWDWLRQlUHQ XQG WHLOVWDWLRQlUHQ %HUHLFK JHOWHQ GHU $XIQDKPH

XQG(QWODVVXQJVWDJDOVMHHLQ%HOHJXQJVWDJ

) U7DJHVJUXSSHQG UIHQQXUGLHgIIQXQJVWDJHLQ5HFKQXQJJHVWHOOWZHUGHQ


$EZHVHQKHLWV]HLWHQ

'LH/HLVWXQJVHUEULQJHUVLQGYHUSIOLFKWHWGDV]XVWlQGLJH-XJHQGDPW

- YRQGHU$EZHVHQKHLWHLQHVLQHLQHU(LQULFKWXQJ%HWUHXWHQ EHUGHQ7DJKLQDXV]X

LQIRUPLHUHQXQGDOOH$QXQG$EZHVHQKHLWVWDJH]XGRNXPHQWLHUHQ

- LP DPEXODQWHQ /HLVWXQJVEHUHLFK GDU EHU ]X LQIRUPLHUHQ ZHQQ GUHL 7HUPLQH QLFKW

]XVWDQGH JHNRPPHQ VLQG XQG GLH HUEUDFKWHQ /HLVWXQJHQ XQG 7HUPLQDXVIlOOH ]X

GRNXPHQWLHUHQ


$OVYRU EHUJHKHQGH$EZHVHQKHLWZlKUHQGGHUGDVYHUHLQEDUWH(QWJHOWZHLWHUJH]DKOWZLUG

JLOW

D .UDQNHQKDXVEHKDQGOXQJHLQH.XURGHU5HKDELOLWDWLRQVPD‰QDKPHRGHU

8QWHUVXFKXQJVKDIWI UOlQJVWHQV0RQDWH

E $EZHVHQKHLWZlKUHQGGHUJHVHW]OLFKHQ6FKXOIHULHQVRZHLWQLFKW]XGHQ

3HUVRQHQVRUJHEHUHFKWLJWHQEHXUODXEW

F $EZHVHQKHLWDXV$QODVVHLQHV8UODXEVI UOlQJVWHQV7DJHLQQHUKDOE

HLQHV.DOHQGHUMDKUHVRKQH:RFKHQHQGEHXUODXEXQJVRZHLWQLFKW]XGHQ

3HUVRQHQVRUJHEHUHFKWLJWHQEHXUODXEW

G XQJHQHKPLJWHV9HUODVVHQGHU(LQULFKWXQJYRQ0LQGHUMlKULJHQELV]XP7DJ

1DFK5 FNNHKUXQGQDFKIROJHQGHPHUQHXWHQXQJHQHKPLJWHQ9HUODVVHQEHJLQQW

GLH)ULVWHUQHXW

H lU]WOLFKEHVFKHLQLJWH.UDQNKHLWVRZHLWHVVLFKXP$QJHERWHRKQH8QWHUEULQJXQJ

]%7DJHVJUXSSHQ-XJHQGEHUXIVKLOIHKDQGHOW

I DXVELOGXQJVEHGLQJWH$EZHVHQKHLWHQLQ(LQULFKWXQJHQGHU-XJHQGEHUXIVKLOIH

]%3UDNWLNXPI UOlQJVWHQVGUHL0RQDWH

J ZHQQLP(LQ]HOIDOOQDFK(LQVFKlW]XQJGHV]XVWlQGLJHQ-XJHQGDPWHVVRQVWLJHWULIWLJH

*U QGHYRUOLHJHQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

%HL%HXUODXEXQJHQ]XGHQ3HUVRQHQVRUJHEHUHFKWLJWHQRGHUDQGHUHQ(U]LHKXQJVEHUHFKWLJWHQ

LP 5DKPHQ YRQ VWDWLRQlUHQ /HLVWXQJHQ GLH HLQHQ %HN|VWLJXQJVVDW] HQWKDOWHQ XQG GLH LP

+LOIHSODQYHUIDKUHQ VHOEVW RGHU PLW GHP -XJHQGDPW JHVRQGHUW YHUHLQEDUW ZHUGHQ LVW YRP

/HLVWXQJVHUEULQJHU I U GHQ HQWVSUHFKHQGHQ %HXUODXEXQJV]HLWUDXP GHU /HEHQVXQWHUKDOW VLFKHU ]X

VWHOOHQ 3UR %HXUODXEXQJVWDJ LVW DQ GLH 3HUVRQHQVRUJHEHUHFKWLJWHQ RGHU (U]LHKXQJVEHUHFKWLJWHQ

GDI UHLQ%HWUDJYRQ HLQ'UHL‰LJVWHOGHVMHZHLOLJHQPD‰JHEOLFKHQ(FNUHJHOVDW]HVQDFK†

6*%;,, GHU HQWVSUHFKHQGHQ $OWHUVJUXSSH DXV]X]DKOHQ 6RZHLW HV VLFK XP GLH %HXUODXEXQJ YRQ

9ROOMlKULJHQKDQGHOWLVWGLHVHQGLH/HEHQVXQWHUKDOWVOHLVWXQJDXV]X]DKOHQ


:HQQ LQ (LQULFKWXQJHQ GHU -XJHQGEHUXIVKLOIH EHL HLQHU 6FKZDQJHUHQ GHU JHVHW]OLFKH

0XWWHUVFKXW] EHJLQQW JLOW GLH 0D‰QDKPH %HUXIVYRUEHUHLWXQJ RGHU $XVELOGXQJ ]XQlFKVW DOV

XQWHUEURFKHQ XQG GDV YHUHLQEDUWH (QWJHOW ZLUG QLFKW ZHLWHUJH]DKOW 6RIHUQ VLH XQPLWWHOEDU QDFK

$EODXI GHV 0XWWHUVFKXW]HV ZLHGHU DXIJHQRPPHQ ZLUG LVW HLQH YRU EHUJHKHQGH hEHUEHOHJXQJ

]XOlVVLJ


$EZHVHQKHLWVWDJHLQWHLOVWDWLRQlUHQ(LQULFKWXQJHQ7DJHVJUXSSHQ(LQULFKWXQJHQGHU-XJHQG

EHUXIVKLOIHXDZHUGHQJHQHUHOOEHLGHU(QWJHOWEHUHFKQXQJGXUFKHLQHQSUR]HQWXDOHQ$EVFKODJ

DXI GDV (QWJHOW EHU FNVLFKWLJW 'LH +|KH GHU SUR]HQWXDOHQ 0LQGHUXQJ ZLUG LQ GHU

9HUWUDJVNRPPLVVLRQEHVFKORVVHQ


'LH 5HJHOXQJHQ ELV WUHIIHQ LP DPEXODQWHQ /HLVWXQJVEHUHLFK QLFKW ]X 'LH LQ

7]JHQDQQWHQGUHL7HUPLQHJHOWHQDOVHUEUDFKWH/HLVWXQJXQGZHUGHQHQWVSUHFKHQGYHUJ WHW


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

9

9HUWUDJVNRPPLVVLRQ*HVFKlIWVVWHOOH

9HUWUDJVNRPPLVVLRQ

'HUSDULWlWLVFK]XEHVHW]HQGHQ9HUWUDJVNRPPLVVLRQJHK|UHQPLW6LW]XQG6WLPPHMHVLHEHQ

9HUWUHWHU %HUOLQV XQG GHU 9HUWUHWHU GHU /HLVWXQJVHUEULQJHU DQ 'LH 6SLW]HQYHUElQGH GHU )UHLHQ

:RKOIDKUWVSIOHJH EHQHQQHQ GHU *HVFKlIWVVWHOOH VHFKV 0LWJOLHGHU XQG VWHOOYHUWUHWHQGH 0LWJOLHGHU

VRZLH GLH 9HUHLQLJXQJHQ DQGHUHU /HLVWXQJVHUEULQJHU HLQ 0LWJOLHG XQG 6WHOOYHUWUHWXQJ 'LH

+LQ]X]LHKXQJYRQZHLWHUHQQLFKWVWLPPEHUHFKWLJWHQVDFKYHUVWlQGLJHQ3HUVRQHQ]XGHQ6LW]XQJHQ

GHU9HUWUDJVNRPPLVVLRQXQGLKUHU$XVVFK VVHLVW]XOlVVLJ'LH.RPPLVVLRQNDQQHLQHQ*DVWVWDWXV

JHZlKUHQ'LH9HUWUDJVNRPPLVVLRQNDQQGXUFKHLQVWLPPLJHQ%HVFKOXVVGLH$Q]DKOLKUHU0LWJOLHGHU

XQGLKUH=XVDPPHQVHW]XQJlQGHUQ


'LH9HUWUDJVNRPPLVVLRQZlKOWDXVLKUHU0LWWHHLQHQ9RUVLW]HQGHQXQGGHVVHQ6WHOOYHUWUHWHU

I U GLH 'DXHU YRQ ]ZHL -DKUHQ 9RUVLW]HQGHU XQG 6WHOOYHUWUHWHU G UIHQ QLFKW GHPVHOEHQ

9HUWUDJVSDUWQHU DQJHK|UHQ 'HU 9RUVLW] GHU .RPPLVVLRQ ZHFKVHOW ]ZLVFKHQ GHQ 9HUWUHWHUQ GHU

/HLVWXQJVHUEULQJHUXQG%HUOLQ


'LH 9HUWUDJVNRPPLVVLRQ NDQQ ]XU 9RUEHUHLWXQJ XQG 'XUFKI KUXQJ LKUHU %HVFKO VVH

$XVVFK VVHELOGHQ


=XGHQ$XIJDEHQGHU9HUWUDJVNRPPLVVLRQ]lKOHQLQVEHVRQGHUH

D *UXQGVDW]DQJHOHJHQKHLWHQEH] JOLFKGHU/HLVWXQJV(QWJHOWXQG

4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJVYHUHLQEDUXQJ

E $QJHOHJHQKHLWHQLP=XVDPPHQKDQJPLWGHU)RUWHQWZLFNOXQJbQGHUXQJXQG(UJlQ]XQJ

GLHVHV5DKPHQYHUWUDJHVHLQVFKOLH‰OLFKVHLQHU$QODJHQ

F )HVWOHJXQJYRQ)RUWVFKUHLEXQJVUDWHQI U(QWJHOWH

G 5HJHOXQJHQ]XU3DXVFKDOLHUXQJYRQ(QWJHOWHQXQG5LFKWZHUWHQI UHLQ]HOQH.RVWHQDUWHQXQG

JUXSSHQ

H GLHLQGLHVHP9HUWUDJJHVRQGHUWJHQDQQWHQ.RPSHWHQ]HQ


'LH %HVFKO VVH GHU 9HUWUDJVNRPPLVVLRQ WUHWHQ YLHU]HKQ 7DJH QDFK =XJDQJ GHV %HVFKOXVV

WH[WHVEHLGHQ.RPPLVVLRQVPLWJOLHGHUQLQ.UDIW

'LH 0LWJOLHGHU GHU 9HUWUDJVNRPPLVVLRQ KDEHQ GDV 5HFKW LQQHUKDOE GLHVHU )ULVW YRP %HVFKOXVV

]XU FN]XWUHWHQGHUGDPLWXQZLUNVDPZLUG5 FNWULWWHVLQGVFKULIWOLFK]XEHJU QGHQ

) UGLH EULJHQ/HLVWXQJVHUEULQJHUJHVFKLHKWGLHVGXUFKGLHMHZHLOLJH9HUHLQLJXQJ

'LH YRQ GHU 9HUWUDJVNRPPLVVLRQ LP 5DKPHQ LKUHU $XIJDEHQ JHIDVVWHQ %HVFKO VVH VLQG I U DOOH

/HLVWXQJVHUEULQJHU XQG GLH %H]LUNH YHUELQGOLFK hEHU LKUH 9HU|IIHQWOLFKXQJ HQWVFKHLGHW GLH

9HUWUDJVNRPPLVVLRQMHZHLOVSHU%HVFKOXVV


'LH 9HUWUDJVNRPPLVVLRQ LVW EHVFKOXVVIlKLJ ZHQQ GLH 0HKUKHLW GHU 9HUWUHWHU GHU

/HLVWXQJVHUEULQJHU XQG GLH 0HKUKHLW GHU 9HUWUHWHU %HUOLQV DQZHVHQG VLQG %HVFKO VVH ZHUGHQ

HLQVWLPPLJJHIDVVW6WLPPHQWKDOWXQJHQEOHLEHQDX‰HU%HWUDFKW


*HVFKlIWVVWHOOH

'LH 9HUWUDJVNRPPLVVLRQ XQWHUKlOW HLQH *HVFKlIWVVWHOOH EHL GHU I U -XJHQG XQG )DPLOLH

]XVWlQGLJHQ 6HQDWVYHUZDOWXQJ 'HU *HVFKlIWVVWHOOH REOLHJHQ GLH JHVDPWHQ RUJDQLVDWRULVFKHQ

7lWLJNHLWHQI UGLH9HUWUDJVNRPPLVVLRQ(LQ]HOKHLWHQEH] JOLFKGHU$XIJDEHQXQG%HIXJQLVVHGHU

*HVFKlIWVVWHOOHZHUGHQLQGHU*HVFKlIWVRUGQXQJGHU9HUWUDJVNRPPLVVLRQJHUHJHOW


'LH.RVWHQGHU*HVFKlIWVVWHOOHWUDJHQ%HUOLQXQGGLH9HUWUHWHUGHU/HLVWXQJVHUEULQJHUMH]XU

+lOIWH


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

9, /DXI]HLWGHV5DKPHQYHUWUDJHVhEHUJDQJVUHJHOXQJ

/DXI]HLWGHV5DKPHQYHUWUDJHV

'LHVHU5DKPHQYHUWUDJJLOWDEGHP=HLWSXQNWGHU8QWHUVFKULIW]ZLVFKHQGHQ9HUWUDJVSDUWQHUQ

,P 9HUKlOWQLV ]X GHQ ]X HLQHP VSlWHUHQ =HLWSXQNW EHLWUHWHQGHQ 9HUHLQLJXQJHQ RGHU 9HUElQGHQ

YRQ /HLVWXQJVHUEULQJHUQ JLOW GHU 5DKPHQYHUWUDJ DE GHP =HLWSXQNW GHV %HLWULWWV 'HU 5DKPHQ

YHUWUDJLVW]XYHU|IIHQWOLFKHQ


'LHVHU 5DKPHQYHUWUDJ KDW HLQH XQEHIULVWHWH /DXI]HLW (U NDQQ YRQ MHGHU 9HUWUDJVSDUWHL PLW

HLQHU )ULVW YRQ HLQHP -DKU ]XP -DKUHVHQGH JHN QGLJW ZHUGHQ 'LH . QGLJXQJ GXUFK HLQHQ

9HUWUDJVSDUWQHUEHU KUWGHQ%HVWDQGGHV5DKPHQYHUWUDJHVI UGLH EULJHQ9HUWUDJVSDUWQHUQLFKW


hEHUJDQJVUHJHOXQJ

'LH 7UlJHUYHUWUlJH EHU /HLVWXQJHQ GLH JHPl‰ GHP %59- YRP LQ 9HUELQGXQJ

PLW GHU hEHUJDQJVYHUHLQEDUXQJ YRP DXI GHU *UXQGODJH QHXHU 5DKPHQOHLVWXQJV

EHVFKUHLEXQJHQ DEJHVFKORVVHQ ZXUGHQ EHKDOWHQ EHU GHQ KLQDXV ZHLWHU * OWLJNHLW

ZHQQGHU/HLVWXQJVHUEULQJHUGHP%59-XJEHLWULWW

7UlJHUYHUWUlJH I U /HLVWXQJHQ I U GLH QRFK NHLQH QHXH 5DKPHQOHLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ YRQ GHU

9HUWUDJVNRPPLVVLRQ -XJHQG EHVFKORVVHQ ZXUGH JHOWHQ EHU GHQ ELV ]XP $EVFKOXVV

QHXHU7UlJHUYHUWUlJHIRUWVRIHUQGHU/HLVWXQJVHUEULQJHUGHP%59-XJEHLWULWW

/HLVWXQJVHUEULQJHU PLW $QJHERWHQ I U GLH DE QHXH 5DKPHQOHLVWXQJVEHVFKUHLEXQJHQ

JHOWHQ N|QQHQ HLQHQ 7UlJHUYHUWUDJ LQQHUKDOE GHV 4XDUWDOV PLW :LUNXQJ ]XP

DEVFKOLH‰HQ 6SlWHVWHQV PLW $EVFKOXVV GHV 7UlJHUYHUWUDJHV WUHWHQ GLHVH /HLVWXQJVHUEULQJHU GHP

%59-XJEHL

†G6*%9,,,EOHLEWLQVHLQHP*HOWXQJVEHUHLFKYRQGHQYRUVWHKHQGHQ5HJHOXQJHQXQEHU KUW

%HVFKO VVH GHU 9HUWUDJVNRPPLVVLRQ GLH DXI *UXQGODJH GHV ELVKHULJHQ 5DKPHQYHUWUDJHV

JHIDVVWZXUGHQXQGDOV$QODJHQGLHVHP5DKPHQYHUWUDJEHLJHI JWVLQGJHOWHQXQPLWWHOEDUIRUW


,PhEULJHQHUVHW]WGLHVHU5DKPHQYHUWUDJLQ*lQ]HGHQ%59-YRPHLQVFKOLH‰OLFK

GHVhEHUJDQJVYHUWUDJHVYRP


$EZHLFKHQG YRQ 7] JHOWHQ I U GHQ hEHUJDQJ YRP ELVKHULJHQ %59- ]XP %59-XJ

IROJHQGH%HLWULWWVUHJHOXQJHQ


'LHMHZHLOLJHQ/HLVWXQJVHUEULQJHUGHU(LQULFKWXQJHQXQG'LHQVWHGLHYRQ7]6lW]H

XQG HUIDVVW ZHUGHQ WUHWHQ GHP 5DKPHQYHUWUDJ GXUFK VFKULIWOLFKH (UNOlUXQJ JHJHQ EHU LKUHP

MHZHLOLJHQ9HUEDQGUHFKWVYHUELQGOLFKELV]XPEHL(LQHHQWVSUHFKHQGHhEHUVLFKWVWHOOHQ

GLH 9HUWUHWHU GHU /HLVWXQJVHUEULQJHU GHU *HVFKlIWVVWHOOH GHU 9HUWUDJVNRPPLVVLRQ ]XU 9HUI JXQJ

'LHV JLOW QLFKW LQ GHQ )lOOHQ LQ GHQHQ GLH 9HUWUHWHU GHU /HLVWXQJVHUEULQJHU VHOEVW DOV /HLVWXQJV

HUEULQJHU WlWLJ ZHUGHQ ,Q GLHVHQ )lOOHQ JHOWHQ GLH 5HJHOXQJHQ GLHVHV 5DKPHQYHUWUDJHV

HLQVFKOLH‰OLFKGHU5HJHOXQJHQQDFK7]XQGXQPLWWHOEDU


/HLVWXQJVHUEULQJHU GLHQLFKW GXUFKHLQH 9HUHLQLJXQJ YHUWUHWHQ VLQG ZHUGHQYRQGHUI U

-XJHQG XQG )DPLOLH ]XVWlQGLJHQ 6HQDWVYHUZDOWXQJ QDFK 5DKPHQYHUWUDJVDEVFKOXVV ]XP %HLWULWW

DXIJHIRUGHUW VRIHUQ VLH QLFKW GXUFK $EVFKOXVV HLQHV PLW HQWVSUHFKHQGHP =XVDW] YHUVHKHQHQ

7UlJHUYHUWUDJHVQDFK7]EHLWUHWHQ


,PhEULJHQEOHLEHQGLH5HJHOXQJHQ EHUGHQ%HLWULWWQDFK7]XQEHU KUW


'LH (QWJHOWIRUWVFKUHLEXQJVUDWH ]XU %HU FNVLFKWLJXQJ YRQ 3HUVRQDO XQG 6DFKNRVWHQ

VWHLJHUXQJHQ ZLUG I U GDV -DKU DXI XQG I U GDV -DKU DXI IHVWJHVHW]W

bQGHUXQJHQLQ7DULIYHUWUlJHQGHV/DQGHV%HUOLQ DEGLH EHU HLQH $EZHLFKXQJYRQ

KLQDXVJHKHQ VLQG YHUJ WXQJVUHOHYDQW hEHU HLQH HQWVSUHFKHQGH $QSDVVXQJ GHU (QWJHOWH

HQWVFKHLGHWGLH9HUWUDJVNRPPLVVLRQQDFK7]


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

9,,

6FKOXVVEHVWLPPXQJHQ

6R]LDOGDWHQVFKXW]

'LH /HLVWXQJVHUEULQJHU VWHOOHQ VLFKHU GDVV GHU 6FKXW] YRQ 6R]LDOGDWHQ EHL LKUHU (UKHEXQJ

9HUDUEHLWXQJXQG1XW]XQJLQHQWVSUHFKHQGHU:HLVHJHZlKUOHLVWHWZLUG†$EV6*%9,,,


6DOYDWRULVFKH.ODXVHO

,VWHLQH%HVWLPPXQJGLHVHV9HUWUDJHVJDQ]RGHUWHLOZHLVHXQZLUNVDPVRZLUGGDGXUFKGLH

* OWLJNHLW GHU EULJHQ%HVWLPPXQJHQQLFKW EHU KUW'LHXQZLUNVDPH%HVWLPPXQJ LVWGXUFKHLQH

P|JOLFKVW lKQOLFKH GHP 6LQQ XQG =ZHFN GHU XQZLUNVDPHQ %HVWLPPXQJ HQWVSUHFKHQGH J OWLJH

%HVWLPPXQJ]XHUVHW]HQ'LHVJLOWDXFKI U5HJHOXQJVO FNHQLP9HUWUDJ


1DFKWUlJOLFKH bQGHUXQJHQ XQG (UJlQ]XQJHQ GLHVHV 5DKPHQYHUWUDJHV EHG UIHQ ]X LKUHU

:LUNVDPNHLWGHU6FKULIWIRUP


+DXVKDOWVYRUEHKDOW

6RIHUQKDXVKDOWVJHVHW]OLFKH5HJHOXQJHQGHQ(LQULFKWXQJHQ%HUOLQV(LQVSDUXQJHQLP3HUVRQDOXQG

6DFKNRVWHQEHUHLFK DXIHUOHJHQ ZLUG EHU HLQH DQJHPHVVHQH 8PVHW]XQJ DXFK LP %HUHLFK GHU

HQWJHOWILQDQ]LHUWHQ'LHQVWHXQG(LQULFKWXQJHQYHUKDQGHOW'LH9HUWUDJVSDUWQHUVLQGVLFKHLQLJGDVV

LQ GLHVHQ 9HUKDQGOXQJHQ GLH $XVZLUNXQJHQ DXI ,QKDOW 8PIDQJ XQG 4XDOLWlW GHU /HLVWXQJ ]X

EHU FNVLFKWLJHQVLQG


$QODJHQ

6lPWOLFKHEHLJHI JWH$QODJHQVLQG%HVWDQGWHLOGHV5DKPHQYHUWUDJHV(UNOlUXQJVIULVW

'LH 9HUWUDJVSDUWHLHQ HUNOlUHQ VLFK ELV ]XP ]X GHQ (QWJHOWIRUWVFKUHLEXQJVUDWHQ I U

XQG Ã 'HU 9HUWUDJ ZLUG HUVW ZLUNVDP ZHQQ DOOH 9HUWUDJVSDUWQHU GHU 7]

]XJHVWLPPWKDEHQ ✶✶ =XVWLPPXQJHQZXUGHQYRQDOOHQ9HUWUDJVSDUWQHUQHUNOlUW


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

%HUOLQGHQ

'H]HPEHU
+:3ROOPDQQ

$UEHLWHUZRKOIDKUW/DQGHVYHUEDQG%HUOLQH9)LVFKOHU

&DULWDVYHUEDQGI UGDV(U]ELVWXP%HUOLQH920HQQLQJHU

'HXWVFKHU3DULWlWLVFKHU:RKOIDKUWVYHUEDQG/DQGHVYHUEDQG%HUOLQH9$%RGH

'HXWVFKHV5RWHV.UHX]/DQGHVYHUEDQG%HUOLQH97'DQH

'LDNRQLVFKHV:HUN%HUOLQ%UDQGHQEXUJVFKOHVLVFKH2EHUODXVLW]H9$/RVVLQ

- GLVFKH*HPHLQGH]X%HUOLQ&3DW]H

9HUEDQGSULYDWHU7UlJHUGHUIUHLHQ.LQGHUXQG-XJHQGXQG6R]LDOKLOIH7KRPDV+lUWHO

/DQG%HUOLQ6HQDWVYHUZDOWXQJI U%LOGXQJ:LVVHQVFKDIWXQG)RUVFKXQJ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ


$QODJHQ

]XP%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQ

XQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

$QODJH$

3URWRNROOQRWL]HQ=X7] =XU%HU FNVLFKWLJXQJGHU.RVWHQDUWHQ³(LJHQNDSLWDO]LQVHQ§XQG³$EVFKUHLEXQJHQ§

KDEHQ GLH 6SLW]HQYHUElQGH GHU )UHLHQ :RKOIDKUWVSIOHJH XQG GLH 9HUHLQLJXQJ VRQVWLJHU

/HLVWXQJVHUEULQJHUHLQHHLQVHLWLJH(UNOlUXQJDEJHJHEHQ


=X7] ,P%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJLVWGLH)LQDQ]LHUXQJYRQ9RUODXINRVWHQQLFKWJHUHJHOW

8P GHQ (LQULFKWXQJVWUlJHUQ HLQH SHUVSHNWLYLVFKH 6LFKHUKHLW EHL GHU .RVWHQ EHUQDKPH ]X JHEHQ

EHVWHKW ]X GHQ 9RUODXINRVWHQ VRZLH EHL .RVWHQ I U 8PEDXPD‰QDKPHQ 7UlJHUZHFKVHO XQG

6FKOLH‰XQJVNRVWHQQRFK.OlUXQJVEHGDUI=X7] ,QVWDQGKDOWXQJ,QVWDQGVHW]XQJ

%LV ]XU HUVWPDOLJHQ (UPLWWOXQJ GHU 3DXVFKDOHQ GXUFK GLH 9HUWUDJVNRPPLVVLRQ ZHUGHQ LQ GHQ

(QWJHOWHQ HLQULFKWXQJVEH]RJHQH 3DXVFKDOHQ DXI GHU *UXQGODJH GHU WDWVlFKOLFKHQ $XIZHQGXQJHQ

GHUOHW]WHQGUHL-DKUHEHU FNVLFKWLJW


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ


(UNOlUXQJGHU9HUWUHWHUGHU/HLVWXQJVHUEULQJHU]XGHQ3UREOHPSXQNWHQ

(LJHQNDSLWDOYHU]LQVXQJXQG$EVFKUHLEXQJHQ'DV $QOLHJHQ GHU 6SLW]HQYHUElQGH GHU )UHLHQ :RKOIDKUWVSIOHJH LQ %HUOLQ VRZLH GHU 9HUHLQLJXQJ

VRQVWLJHU /HLVWXQJVHUEULQJHU LVW HV HLQH GLH /HLVWXQJVIlKLJNHLW GHU (LQULFKWXQJVWUlJHU JHZlKU

OHLVWHQGH )LQDQ]LHUXQJ VLFKHU]XVWHOOHQ =XP 9HUHLQEDUXQJVHUJHEQLV KLQVLFKWOLFK GHU =LQVHQ XQG

$EVFKUHLEXQJHQ 7] XQG GHV 5DKPHQYHUWUDJHV JHEHQ GLH 9HUWUHWHU GHU /HLVWXQJV

HUEULQJHUIROJHQGH(UNOlUXQJDE(LJHQNDSLWDOYHU]LQVXQJ


'LH (LJHQNDSLWDOYHU]LQVXQJ GLHQW GHU .RPSHQVDWLRQ YRQ ,QIODWLRQVYHUOXVWHQ XQG VWHOOW HLQHQ

ILQDQ]LHOOHQ$XVJOHLFKGDI UGDUGDVVGHU7UlJHUGHU(LQULFKWXQJHLJHQHV.DSLWDOQLFKWDQGHUZHLWLJ

DQOHJWVRQGHUQHVDOV(UVDW]I U)UHPGNDSLWDOI UEHWULHEOLFKH,QYHVWLWLRQHQHLQVHW]W'LHVNRPPW

VRZRKO GHP .RVWHQWUlJHU DOV DXFK GHP (LQULFKWXQJVWUlJHU ]XJXWH GD GLH %HODVWXQJ GHV

%HWULHEVYHUP|JHQVVRZLHGHU(QWJHOWHPLW)UHPGNDSLWDO]LQVHQYHUPLHGHQZLUG$EVFKUHLEXQJHQ


1DFK EHWULHEVZLUWVFKDIWOLFKHP 9HUVWlQGQLV GLHQHQ $EVFKUHLEXQJHQ GHU )LQDQ]LHUXQJ N QIWLJHU

(UVDW]LQYHVWLWLRQHQ'LH6XEVWDQ]VLFKHUXQJHLQHU(LQULFKWXQJGKGLH0|JOLFKNHLWGHU(UQHXHUXQJ

GHU (LQULFKWXQJ DXI HQWVSUHFKHQGHP /HLVWXQJVQLYHDX DXFK EHL YHUlQGHUWHQ SUHLVOLFKHQ XQG

WHFKQLVFKZLUWVFKDIWOLFKHQ 9RUDXVVHW]XQJHQ LVW QXU JHZlKUOHLVWHW ZHQQ GLH $EVFKUHLEXQJHQ DXI

GHU%DVLVYRQ:LHGHUEHVFKDIIXQJVZHUWHQHUUHFKQHWXQGLQGLH.DONXODWLRQVRZLH9HUHLQEDUXQJGHU

(QWJHOWHHLQEH]RJHQZHUGHQ


'LH 9HUWUHWHU GHU /HLVWXQJVHUEULQJHU ZHLVHQ GDUDXI KLQ GDVV GHU *UXQGVDW] GHU (LJHQNDSLWDO

YHU]LQVXQJ VRZLH GHU $EVFKUHLEXQJHQ DXI GHU %DVLV YRQ :LHGHUEHVFKDIIXQJVZHUWHQ YRONV ZLH

EHWULHEVZLUWVFKDIWOLFKJHERWHQVLQG


'LH 9HUWUHWHU GHU /HLVWXQJVHUEULQJHU VLQG GHU $XIIDVVXQJ GDVV QDFK ,QNUDIWWUHWHQ GHV 5DKPHQ

YHUWUDJHV LQ GHU 9HUWUDJVNRPPLVVLRQ HLQH HLQYHUQHKPOLFKH 5HJHOXQJ ]XU )UDJH GHU

(LJHQNDSLWDOYHU]LQVXQJ XQG GHU 0|JOLFKNHLW YRQ $EVFKUHLEXQJHQ DXI %DVLV YRQ

:LHGHUEHVFKDIIXQJVZHUWHQ JHWURIIHQ ZHUGHQ VROOWH XQG GHU 5DKPHQYHUWUDJ HQWVSUHFKHQG

DQ]XSDVVHQLVW


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ


(UNOlUXQJGHU|IIHQWOLFKHQ6HLWH]XP3HUVRQDO EHUKDQJGHV/DQGHV%HUOLQ'DV/DQG%HUOLQHUZDUWHWGDVVGLH/HLVWXQJVHUEULQJHUEHL3HUVRQDOEHGDUILQGHQ(LQULFKWXQJHQXQG

'LHQVWHQLQ=XVDPPHQDUEHLWPLWGHU/DQGHVEHK|UGH=HQWUDOHV3HUVRQDO EHUKDQJPDQDJHPHQW=H3

SU IHQ LQZLHZHLW 3HUVRQDO EHUKDQJNUlIWH GHV /DQGHV %HUOLQ EHUQRPPHQ ZHUGHQ N|QQHQ 'LH

5HJXODULHQ ]XU hEHUQDKPH GLHVHV 3HUVRQDOV ZHUGHQ ]ZLVFKHQ GHP MHZHLOLJHQ /HLVWXQJVHUEULQJHU

XQGGHP=H3YHUHLQEDUW


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

$QODJH%

5DKPHQYRUJDEHQI UGLH/HLVWXQJVXQG4XDOLWlWVEHVFKUHLEXQJGHV7UlJHUV

DOV*UXQGODJHI UGHQ7UlJHUYHUWUDJ7HLO$ 7UlJHU


1DPH

5HFKWV2UJDQLVDWLRQVIRUP

*UXQGVlW]OLFKHV6HOEVWYHUVWlQGQLV

/HLVWXQJVVSHNWUXP

(LQULFKWXQJHQ'LHQVWH7HLO% (LQULFKWXQJ'LHQVW


$UWGHU(LQULFKWXQJGHV'LHQVWHVLQNO2UJDQLVDWLRQVIRUPJHVHW]OLFKH*UXQGODJHQ

5DKPHQEHGLQJXQJHQLQNO*HVDPWSODW]]DKO

5lXPOLFKHXQGEDXOLFKH9RUDXVVHW]XQJHQ

=XVlW]OLFKH$QJHERWH

3HUVRQDO

.RRSHUDWLRQXQG0LWZLUNXQJ

'RNXPHQWDWLRQVV\VWHP7HLO& /HLVWXQJVDQJHERW


$OWHUVJUXSSH

=LHOJUXSSHXD$XIQDKPHXQG$XVVFKOXVVNULWHULHQ

3lGDJRJLVFKH$XIJDEH

D =LHOH

E 3lGDJRJLVFKHV/HLWELOG

F )DFKOLFKH$XVULFKWXQJXQGPHWKRGLVFKH*UXQGODJHQ

G 9HUQHW]XQJ/HEHQVZHOWRULHQWLHUXQJ

'DXHUXQWHUEHVRQGHUHU0D‰JDEHGHV†6*%9,,,

/HLVWXQJHQ

D ,QKDOWH8PIDQJXQG6WUXNWXUGHU/HLVWXQJ%HVFKUHLEXQJGHU%HWUHXXQJ

)|UGHUXQJRGHUDQGHUHU+LOIHOHLVWXQJHQ3ODW]]DKO*UXSSHQJU|‰H

E 3HUVRQHOOH$XVVWDWWXQJ6WHOOHQ]DKO4XDOLILNDWLRQ

F %HWULHEVQRWZHQGLJH$QODJHQXQG,QYHVWLWLRQHQVlFKOLFKH$XVVWDWWXQJ6WDQGRUW

UlXPOLFKH*HJHEHQKHLWHQ

G 6XSHUYLVLRQ%HUDWXQJ)RUWELOGXQJ

H 'RNXPHQWDWLRQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ


7HLO' 4XDOLWlWVEHVFKUHLEXQJ'LH 4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJVYHUHLQEDUXQJHQ UHJHOQ YHUELQGOLFK GDV JHPHLQVDPH +DQGHOQ GHU 7UlJHU

GHU |IIHQWOLFKHQ -XJHQGKLOIH XQG GHU /HLVWXQJVHUEULQJHU LP %HUHLFK 4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ 'LH

4XDOLWlWVEHVFKUHLEXQJELOGHWGDI UGLH*UXQGODJH

/HLVWXQJXQG4XDOLWlWELOGHQHLQH(LQKHLWHQWVSUHFKHQGVLQGGLH/HLVWXQJVYHUHLQEDUXQJHQPLWGHQ

4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJVYHUHLQEDUXQJHQYHUEXQGHQ


*UXQGVlW]HGHU(QWZLFNOXQJXQG%HZHUWXQJGHU4XDOLWlWGHU/HLVWXQJVDQJHERWH


4XDOLWlWDOV$XVKDQGOXQJVXQG(QWVFKHLGXQJVSUR]HVV


'LH4XDOLWlWHLQHU/HLVWXQJGHU-XJHQGKLOIHKlQJWZHVHQWOLFKGDYRQDEGLH(UZDUWXQJHQ


MXQJHU0HQVFKHQXQGLKUHU)DPLOLHQ

GHU-XJHQGlPWHUDOVVR]LDOSlGDJRJLVFKH)DFKEHK|UGHXQG.RVWHQWUlJHU

DXIGHP+LQWHUJUXQGJHVHW]OLFKHU$XIJDEHQXQG$QIRUGHUXQJHQ

VRZLHGHU/HLWYRUVWHOOXQJHQGHV/HLVWXQJVHUEULQJHUV


VLFKWEDU]XPDFKHQXQGHLQYHUQHKPOLFK]XVDPPHQ]XI KUHQ.UHLVODXIGHU4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ


9RUDXVVHW]XQJLVWGLH4XDOLWlWGHV+LOIHSODQXQJVXQG(QWVFKHLGXQJVSUR]HVVHVLP-XJHQGDPW

(VLVW$XIJDEHGHV/HLVWXQJVHUEULQJHUVGLHLQGHULQGLYLGXHOOHQ+LOIHSODQXQJE]ZGLHLP(LQ]HOIDOO

YHUHLQEDUWHQ +LOIHOHLVWXQJHQ XP]XVHW]HQ ZHLWHU]XHQWZLFNHOQ XQG LKUH :LUNVDPNHLW ]X

JHZlKUOHLVWHQXQGVWlQGLJ]X EHUSU IHQ'DV(UJHEQLVGLHVHUhEHUSU IXQJI KUW]XU%HVWlWLJXQJ

RGHU9HUlQGHUXQJGHU+LOIHSODQXQJXQGGHU/HLVWXQJVHUEULQJXQJ*HVWDOWXQJGHU$QJHERWVVWUXNWXU


'LH0HUNPDOHGHU4XDOLWlWHLQHU/HLVWXQJP VVHQLP3UR]HVVGHU$XVKDQGOXQJHQWZLFNHOWZHUGHQ

GHUVRZRKOGLH*HVWDOWXQJGHU$QJHERWVVWUXNWXUDOVDXFKGHU+LOIHLP(LQ]HOIDOOEHU FNVLFKWLJW'LH

$GUHVVDWHQVLQGEHLGHU(QWZLFNOXQJYRQ4XDOLWlWHLQ]XEH]LHKHQ'LHVOLHJWEHLXQWHUVFKLHGOLFKHU

$XIJDEHQVWHOOXQJLQGHUJHPHLQVDPHQ9HUDQWZRUWXQJYRQ/HLVWXQJVHUEULQJHUXQG-XJHQGDPW=LHOHXQG0D‰VWlEHGHU4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ


'LH 9HUIDKUHQ ]XU 4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ P VVHQ JHHLJQHW VHLQ GLH SlGDJRJLVFKHQ $EOlXIH LP

$OOWDJ]XXQWHUVW W]HQGDPLWGLHYHUHLQEDUWHQ=LHOHHUUHLFKWZHUGHQN|QQHQ


-HGHU/HLVWXQJVHUEULQJHUEHQHQQWLQVHLQHU.RQ]HSWLRQVHLQH=LHOHQDFKIDFKOLFKHQ0D‰VWlEHQ'LH

DOOJHPHLQHQIDFKOLFKHQ0D‰VWlEHHLQHUOHEHQVZHOWRULHQWLHUWHQ-XJHQGKLOIH


3UlYHQWLRQ

'H]HQWUDOLVLHUXQJ5HJLRQDOLVLHUXQJ

$OOWDJVRULHQWLHUXQJLQGHQLQVWLWXWLRQHOOHQ6HWWLQJVXQGLQGHQ0HWKRGHQ

,QWHJUDWLRQXQG

3DUWL]LSDWLRQ


ELOGHQKLHUEHLHLQHQYHUELQGOLFKHQ5DKPHQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

6FKO VVHOSUR]HVVH


'HU /HLVWXQJVHUEULQJHU KDW VHLQH ZLFKWLJVWHQ 6FKO VVHOSUR]HVVH XQG GLH GDPLW YHUEXQGHQHQ

4XDOLWlWVPHUNPDOH ]X GHILQLHUHQ 'LH (UZDUWXQJHQ GHU $GUHVVDWHQ XQG -XJHQGlPWHU DQ GLH

4XDOLWlWGHU/HLVWXQJVLQGKLHUEHL]XEHU FNVLFKWLJHQ


6FKO VVHOSUR]HVVHVLQGLQVEHVRQGHUH


DNWLYH0LWZLUNXQJEHLGHU+LOIHSODQXQJ

GLH*HVWDOWXQJGHU(U]LHKXQJVSODQXQJ

GDV$XIQDKPHYHUIDKUHQGHU%HJLQQGHU+LOIH

GDV(QWODVVXQJVYHUIDKUHQGLH%HHQGLJXQJGHU+LOIH

GLH$OOWDJVJHVWDOWXQJLQDXVJHZlKOWHQ6LWXDWLRQHQ

,QWHUYHQWLRQEHL.ULVHQ

GLH$EVWLPPXQJPLWXQGGLH(LQEH]LHKXQJYRQ(OWHUQE]ZGHQ

JHPl䠠XQG.-+*]X%HWHLOLJHQGHQ

GLH0LWZLUNXQJLQ$EVWLPPXQJVXQG3ODQXQJVYHUIDKUHQJHP††6*%9,,,4XDOLWlWVPHUNPDOH


'LH IROJHQGHQ 4XDOLWlWVPHUNPDOH VWHOOHQ 5HJHODQIRUGHUXQJHQ GDU (V EOHLEW GHP MHZHLOLJHQ

/HLVWXQJVHUEULQJHU EHUODVVHQZHLWHUH4XDOLWlWVPHUNPDOH]XHQWZLFNHOQ


6WUXNWXUTXDOLWlW


6WUXNWXUTXDOLWlW EHVFKUHLEW GLH VWUXNWXUHOOHQ 5DKPHQEHGLQJXQJHQ GLH HLQH /HLVWXQJVHUEULQJXQJ

HUP|JOLFKHQ 'LH MHZHLOLJHQ 0HUNPDOH ]XU 6WUXNWXUTXDOLWlW OHLWHQ VLFK LP :HVHQWOLFKHQ DXV GHQ

/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJHQDE


0HUNPDOHI U6WUXNWXUTXDOLWlWVLQGLQVEHVRQGHUH


GLHNRQWLQXLHUOLFKH%HVFKlIWLJXQJYRQ)DFKNUlIWHQ

DGUHVVDWHQJHPl‰H$XVVWDWWXQJGHU5lXPH

WUDQVSDUHQWH2UJDQLVDWLRQVXQG(QWVFKHLGXQJVVWUXNWXUHQ

*HZlKUOHLVWXQJYRQ,QGLYLGXDOLWlWXQG,QWLPLWlW

9HUQHW]XQJGHU$QJHERWHLP5DKPHQUHJLRQDOHU-XJHQGKLOIHSODQXQJ


3UR]HVVTXDOLWlW


3UR]HVVTXDOLWlW EH]LHKW VLFK DXI GLH 3ODQXQJ 6WUXNWXULHUXQJ XQG 'XUFKI KUXQJ GHU LP (LQ]HOIDOO

]ZLVFKHQ7UlJHUXQG-XJHQGDPWYHUHLQEDUWHQ/HLVWXQJ


'LH3UR]HVVTXDOLWlWXPIDVVW


EHGDUIVRULHQWLHUWH+LOIHOHLVWXQJXQWHU%H]XJQDKPHDXI=LHOYHUHLQEDUXQJHQLQHQJHU$EVWLPPXQJ

]ZLVFKHQGHQ%HWHLOLJWHQLP6LQQH†6*%9,,,


+LHU]X]lKOHQEHLVSLHOVZHLVH

- IDOODQJHPHVVHQH2UJDQLVDWLRQGHVMHZHLOLJHQ6HWWLQJV

- $EVFKOXVVYRQ=LHOYHUHLQEDUXQJHQPLWYHUELQGOLFKHQ,QKDOWHQ

- DOWHUVXQGHQWZLFNOXQJVJHPl‰H9HUIDKUHQ

- 0LWZLUNXQJDQGHU)RUWVFKUHLEXQJGHV+LOIHSODQHV


NRQWLQXLHUOLFKH5HIOH[LRQXQG'RNXPHQWDWLRQGHU+LOIH


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

8PVHW]XQJGHULP6*%9,,,EHQDQQWHQ/HLW]LHOH

]%(U]LHKXQJ]XUHLJHQYHUDQWZRUWOLFKHQXQGJHPHLQVFKDIWVIlKLJHQ3HUV|QOLFKNHLW


:HLWHUH%HLVSLHOHKLHU]XVLQG

- *HZlKUOHLVWXQJYRQ,QGLYLGXDOLWlWXQG,QWLPLWlW

- %HDFKWXQJXQG)|UGHUXQJGHUJHVFKOHFKWOLFKHQ,GHQWLWlWGHU$GUHVVDWHQ

- *HZlKUOHLVWXQJXQG)|UGHUXQJGHU5HFKWHGHU$GUHVVDWHQ

- 8QWHUVW W]XQJXQG)|UGHUXQJGHU6HOEVWKLOIHSRWHQWLDOH


IOH[LEOHXQG]LHORULHQWLHUWH:HLWHUHQWZLFNOXQJXQG8PVHW]XQJGHU.RQ]HSWLRQ


IDFK EHUJUHLIHQGH=XVDPPHQDUEHLW

'DVKHL‰WXDPHWKRGLVFKH9HUIDKUHQNROOHJLDOHU%HUDWXQJ7HDPDUEHLW

6XSHUYLVLRQ)RUWELOGXQJ=XVDPPHQDUEHLWPLWDQGHUHQ,QVWLWXWLRQHQ


DEJHVWLPPWH9HUIDKUHQI U.ULVHQVLWXDWLRQHQ


(UJHEQLVTXDOLWlW


(UJHEQLVTXDOLWlW LVW DOV 8PIDQJ GHU =LHOHUUHLFKXQJ GHU /HLVWXQJVHUEULQJXQJ LQQHUKDOE GHV

YHUHLQEDUWHQ=HLWUDXPHV]XYHUVWHKHQ


,QGLNDWRUHQ


,QGLNDWRUHQ NRQNUHWLVLHUHQ 6FKO VVHOSUR]HVVH XQG 0HUNPDOH DXI GHU (EHQH EHREDFKWEDUHU

(UHLJQLVVH 6LH GLHQHQ GHU 5HIOH[LRQ GHU =LHOHUUHLFKXQJ GHU $QSDVVXQJ GHU 4XDOLWlWVHUZDUWXQJHQ

XQG JJI GHU bQGHUXQJ GHU /HLVWXQJVHUEULQJXQJ ,QGLNDWRUHQ YHUPLWWHOQ NHLQH REMHNWLYHQ

:DKUKHLWVJHKDOWHVRQGHUQEHG UIHQGHU,QWHUSUHWDWLRQGXUFKGLH%HWHLOLJWHQ


'HU/HLVWXQJVHUEULQJHUEHQHQQW,QGLNDWRUHQI U6FKO VVHOSUR]HVVHXQG4XDOLWlWVPHUNPDOHGLHHLQH

(LQVFKlW]XQJXQG%HZHUWXQJGHU=LHOHUUHLFKXQJGHU4XDOLWlWGHU(LQULFKWXQJHUP|JOLFKHQ0D‰QDKPHQXQG,QVWUXPHQWH]XU*HZlKUOHLVWXQJYRQ4XDOLWlW


'HU/HLVWXQJVHUEULQJHUJHZlKUOHLVWHWGDVVVHLQH4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJLQGHU8QWHUQHKPHQVNXOWXU

LQ GHU .RPPXQLNDWLRQ XQG LQ GHU 3HUVRQDOI KUXQJ YHUDQNHUW XQG YRQ GHU 0LWDUEHLWHUVFKDIW

JHWUDJHQ ZLUG =XU *HZlKUOHLVWXQJ GHU 4XDOLWlW EHQHQQW HU VHLQH 0D‰QDKPHQ ,QVWUXPHQWH

9HUIDKUHQXQG9HUDQWZRUWOLFKNHLWHQ


0D‰QDKPHQXQG,QVWUXPHQWH]XU*HZlKUOHLVWXQJYRQ4XDOLWlWVLQGLQVEHVRQGHUH

- 7HDPDUEHLW

- .ROOHJLDOH)DOOEHUDWXQJ

- 2UJDQLVDWLRQVHQWZLFNOXQJ

- 3HUVRQDOHQWZLFNOXQJ

- )RUWELOGXQJ

- H[WHUQH6XSHUYLVLRQ

- 4XDOLWlWV]LUNHO

- 5HJHOPl‰LJHLQWHUQH3U IXQJHQXQG6HOEVWUHIOH[LRQHQ

- 6HOEVWXQG)UHPGHYDOXDWLRQ(IIHNWLYLWlWVSU IXQJ

- 'RNXPHQWDWLRQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ%HZHUWXQJGHU4XDOLWlWLP'LDORJ

'LDORJSDUWQHUXQG%HWHLOLJXQJ


'LH 4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ GLHQW GHU 8PVHW]XQJ GHU IDFKOLFKHQ XQG UHFKWOLFKHQ 1RUPHQ GHU

-XJHQGKLOIH'DEHLNRPPHQGHQLQGHU-XJHQGKLOIH%HWHLOLJWHQXQWHUVFKLHGOLFKH)XQNWLRQHQ]X


- GHQ /HLVWXQJVHUEULQJHUQ GHU -XJHQGKLOIH GDV (QWZLFNHOQ XQG (UEULQJHQ GHU

/HLVWXQJHQLQGHUYHUHLQEDUWHQ4XDOLWlW

- GHQ-XJHQGlPWHUQGLHEH]LUNOLFKH-XJHQGKLOIHSODQXQJGLH+LOIHSODQXQJLP(LQ]HOIDOO

QDFK†6*%9,,,XQGGLH*HZlKUXQJYRQ-XJHQGKLOIHOHLVWXQJHQ

- GHP/DQGHVMXJHQGDPWGLH3ODQXQJ$QUHJXQJXQG)|UGHUXQJYRQEHGDUIVJHUHFKWHQ

'LHQVWHQXQG(LQULFKWXQJHQGLH%HUDWXQJGHU/HLVWXQJVHUEULQJHUGHU$EVFKOXVVYRQ

/HLVWXQJV (QWJHOW XQG 4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJVYHUHLQEDUXQJHQ GLH )RUWELOGXQJ I U

0LWDUEHLWHULQGHU-XJHQGKLOIHXQGGHU6FKXW]YRQ0LQGHUMlKULJHQLQ(LQULFKWXQJHQ


'LH6SLW]HQYHUElQGHGHU)UHLHQ:RKOIDKUWVSIOHJHXQGGLH9HUHLQLJXQJHQVRQVWLJHU/HLVWXQJVHUEULQJHU

VLQG 9HUWUDJVSDUWQHU GHV /DQGHV %HUOLQ I U GLH 5DKPHQYHUWUlJH XQG QHKPHQ JHJHQ EHU LKUHQ

0LWJOLHGHUQ $XIJDEHQ GHU %HUDWXQJ )RUWELOGXQJ XQG 8QWHUVW W]XQJ EHL GHU 4XDOLWlWV XQG

$QJHERWVHQWZLFNOXQJZDKU


'LH (QWZLFNOXQJ GHU 4XDOLWlW HLQHV /HLVWXQJVHUEULQJHUV VWHKW LQ HQJHU :HFKVHOZLUNXQJ ]XU

(QWZLFNOXQJGHU4XDOLWlWGHU|IIHQWOLFKHQ-XJHQGKLOIH

/HLVWXQJVHUEULQJHU XQG |IIHQWOLFKHU -XJHQGKLOIHWUlJHU NOlUHQ ZHFKVHOVHLWLJ LKU 9HUVWlQGQLV YRQ

4XDOLWlW


'LH 9HUHLQEDUXQJVSDUWQHU VLQG VLFK GDU EHU HLQLJ GDVV GHU 3UR]HVV GHU 4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ XQG

4XDOLWlWVVLFKHUXQJ HLQHU =HLW GHU NRRSHUDWLYHQ $XVJHVWDOWXQJ XQG (USUREXQJ GXUFK GLH

/HLVWXQJVHUEULQJHU GLH -XJHQGlPWHU XQG GDV /DQGHVMXJHQGDPW EHGDUI XQG GDVV GLH LQ JHPHLQ

VDPHQ 3UR]HVVHQ JHVDPPHOWHQ (UIDKUXQJHQ JJI ]X HLQHU :HLWHUHQWZLFNOXQJ XQG )RUWVFKUHLEXQJ

GLHVHU4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJVYHUHLQEDUXQJHQI KUHQZHUGHQ


'LH %HZHUWXQJ GHU 4XDOLWlW LP 'LDORJ PLW GHP /DQGHVMXJHQGDPW HUIROJW UHJHOPl‰LJ LP

=XVDPPHQKDQJ PLW GHU QHXHQ 9HUHLQEDUXQJVSHULRGH EHU QHXH /HLVWXQJV (QWJHOW XQG

4XDOLWlWVYHUHLQEDUXQJHQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ
$QODJH

&

0XVWHU7UlJHUYHUWUDJ


6HQDWVYHUZDOWXQJI U%LOGXQJ:LVVHQVFKDIWXQG)RUVFKXQJ
Ã

6HQDWVYHUZDOWXQJÃIUÃ%LOGXQJÃ:LVVHQVFKDIWÃXQGÃ)RUVFKXQJnÃ%HXWKVWUÃÃÃÃnÃ'Ã%HUOLQ

%HXWKVWU

%HUOLQ0LWWH


6SLWWHOPDUNW

0


Ã

ZZZEHUOLQGHVHQEZI

*HVFKlIWV]HLFKHQÃ


%HDUEHLWXQJÃ


=LPPHUÃ


7HOHIRQÃ


9HUPLWWOXQJÃnÃLQWHUQÃ

n


Ã

)D[Ã


H0DLOÃ


Ã

'DWXPÃ

7UlJHUYHUWUDJ1U-DKU


/HLVWXQJVYHUHLQEDUXQJ4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJVYHUHLQEDUXQJXQG(QWJHOWYHUHLQEDUXQJ

JHPl‰GHP%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWH

GHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH


1DPH$QVFKULIW

5HFKWVIRUP†/HLVWXQJVHUEULQJHU

YHUWUHWXQJVEHUHFKWLJWÃ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ


†/HLVWXQJVDQJHERW6SLW]HQYHUEDQG9HUEDQGVRQVWLJHU/HLVWXQJVHUEULQJHU

ELWWHDQNUHX]HQ


':%2

'3:9

'5.

$:2

&DULWDV

- GLVFKH*HPHLQGH

93.


RKQHV%HLWULWWVNODXVHOOHW]WH6HLWH


%H]HLFKQXQJ


*JI1DPH$QVFKULIWGHU(LQULFKWXQJGHV'LHQVWHV

+LOIHDUWELWWHDQNUHX]HQ


DPEXODQWH+LOIH

WHLOVWDWLRQlUH+LOIH%HWULHEVHUODXEQLVYRP

YROOVWDWLRQlUH+LOIH%HWULHEVHUODXEQLVYRP
Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ=LHOJUXSSH

=LHOH

)DFKOLFKH$XVULFKWXQJ

XQGPHWKRGLVFKH

*UXQGODJHQ

,QKDOW8PIDQJXQG

6WUXNWXUGHU/HLVWXQJ

3ODW]]DKO*UXSSHQJU|‰H

QXUI UYROOXQG

WHLOVWDWLRQlUH/HLVWXQJV

DQJHERWH

3HUVRQHOOH$XVVWDWWXQJ

6ROO6WHOOHQ

6XSHUYLVLRQ4XDOLWlWV

HQWZLFNOXQJXQG

)RUWELOGXQJ

%HWULHEVQRWZHQGLJH

$QODJHQVlFKOLFKH

$XVVWDWWXQJ

XQWHUDQGHUHP

5lXPOLFKH*HJHEHQ

KHLWHQHLQVFKOLH‰OLFK

%HQHQQXQJGHU1XW]

IOlFKHLQTPÓ

%HVRQGHUKHLWHQGHU

$XVVWDWWXQJVSH]LILVFKH

/HLVWXQJVPHUNPDOH

†%HVFKUHLEXQJGHV/HLVWXQJVDQJHERWHV6WHOOHQXPIDQJ

IHVWDQJHVWHOOWHQLFKW

IHVWDQJHVWHOOWH0LWDUEHLWHU
4XDOLILNDWLRQ)XQNWLRQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ†4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJGHV/HLVWXQJVDQJHERWHV(QWZLFNOXQJYRQ3UR]HVVTXDOLWlWDQKDQGHLQHVDXVJHZlKOWHQ6FKO VVHOSUR]HVVHV

ELWWH6FKO VVHOSUR]HVVDXVZlKOHQQDFKIROJHQGDQNUHX]HQXQGGD]X4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJLQGHU

7DEHOOHEHVFKUHLEHQ


$NWLYH0LWZLUNXQJEHLGHU+LOIHSODQXQJ

*HVWDOWXQJGHU(U]LHKXQJVSODQXQJ

$XIQDKPHYHUIDKUHQ%HJLQQGHU+LOIH

(QWODVVXQJVYHUIDKUHQ%HHQGLJXQJGHU+LOIH

$OOWDJVJHVWDOWXQJLQDXVJHZlKOWHQ6LWXDWLRQHQ

,QWHUYHQWLRQEHL.ULVHQ

$EVWLPPXQJPLWXQG(LQEH]LHKXQJYRQ(OWHUQE]ZGHQQDFK††XQG6*%9,,,

]X%HWHLOLJHQGHQ

0LWZLUNXQJLQ$EVWLPPXQJVXQG3ODQXQJVYHUIDKUHQJHPl䠠6*%9,,,


:HLWHUHU=LHO0D‰QDKPHQXQG

9HUIDKUHQ]XU=LHO

HUUHLFKXQJ
.ULWHULHQI UGLH

=LHOHUUHLFKXQJ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

(QWZLFNOXQJYRQ6WUXNWXUTXDOLWlWDQKDQGHLQHVDXVJHZlKOWHQ4XDOLWlWVPHUNPDOV

ELWWH0HUNPDODXVZlKOHQQDFKIROJHQGDQNUHX]HQXQGGD]X4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJLQGHU

7DEHOOHEHVFKUHLEHQ6LFKHUVWHOOXQJGHU.RQWLQXLWlWGHU%HWUHXXQJ


$GUHVVDWHQJHPl‰H$XVVWDWWXQJGHU5lXPH


7UDQVSDUHQWH2UJDQLVDWLRQVXQG(QWVFKHLGXQJVVWUXNWXUHQ


*HZlKUOHLVWXQJYRQ,QGLYLGXDOLWlWXQG,QWLPLWlW


9HUQHW]XQJGHU$QJHERWHLP5DKPHQUHJLRQDOHU-XJHQGKLOIHSODQXQJ
:HLWHUH=LHO0D‰QDKPHQXQG

9HUIDKUHQ]XU

=LHOHUUHLFKXQJ


.ULWHULHQI UGLH

=LHOHUUHLFKXQJ
(QWZLFNOXQJYRQ(UJHEQLVTXDOLWlWEH]RJHQDXIGLHLQGHU/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ

YHUHLQEDUWHQ=LHOH


=LHO0D‰QDKPHQXQG9HU

IDKUHQ]XU=LHOHUUHLFKXQJ


.ULWHULHQI UGLH

=LHOHUUHLFKXQJ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ


'HU'LDORJ]XU4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJZLUGZLHIROJWGXUFKJHI KUW


'HU7UlJHUOlGWHLQ-DKUQDFK$EVFKOXVVGHV7UlJHUYHUWUDJHVDOOHYHUDQWZRUWOLFKHQ$NWHXUH]XP

'LDORJ EHUGLHJHPHLQVDPDXVJHZlKOWHQ6FKO VVHOSUR]HVVHHLQ=XU9RUEHUHLWXQJGHV'LDORJHV

UHLFKWGHU7UlJHU:RFKHQYRUGHPYHUHLQEDUWHQ7HUPLQHLQHQDNWXHOOHQ4XDOLWlWVEHULFKWEHLGHU

I U-XJHQGXQG)DPLOLH]XVWlQGLJHQ6HQDWVYHUZDOWXQJHLQ


'LH'LDORJSDUWQHUVLQGGHU/HLVWXQJVHUEULQJHUXQGGLHI U-XJHQGXQG)DPLOLH]XVWlQGLJH6HQDWV

YHUZDOWXQJ%HLDXVVFKOLH‰OLFKUHJLRQDOZLUNVDPHQ$QJHERWHQLVWGDV|UWOLFK]XVWlQGLJH-XJHQGDPW

]XEHWHLOLJHQ'LH(LQVFKlW]XQJXQG%HZHUWXQJGHUGLH/HLVWXQJLQ$QVSUXFKQHKPHQGHQ-XJHQG

lPWHUZHUGHQLQJHHLJQHWHU:HLVHLQGHQ'LDORJHLQJHEUDFKW


'LHYRQHLQHP/HLVWXQJVHUEULQJHUEHWUHXWHQMXQJHQ0HQVFKHQXQGLKUH$QJHK|ULJHQKDEHQGDV

5HFKWLQJHHLJQHWHU:HLVHEHWHLOLJW]XZHUGHQ+LHUEHLVLQGVLH]XXQWHUVW W]HQ


=XP'LDORJOlGWGHU/HLVWXQJVHUEULQJHUVFKULIWOLFKHLQGDU EHUKLQDXVNDQQGHU'LDORJDXFKDXI

:XQVFKMHGHVHLQ]HOQHQ'LDORJSDUWQHUVVWDWWILQGHQ:HQQ$QKDOWVSXQNWHGDI UYRUOLHJHQGDVVGHU

/HLVWXQJVHUEULQJHUGLH$QIRUGHUXQJHQ]XU(UEULQJXQJYRQ/HLVWXQJHQLQGHUYHUHLQEDUWHQ4XDOLWlW

QLFKWRGHUQLFKWPHKUHUI OOWOlGWGLHI U-XJHQGXQG)DPLOLH]XVWlQGLJH6HQDWVYHUZDOWXQJGHQ

/HLVWXQJVHUEULQJHUVFKULIWOLFK]XP'LDORJHLQ,P.RQIOLNWIDOOLVWGHUMHZHLOLJH6SLW]HQYHUEDQG]X

EHWHLOLJHQ


'LH(UJHEQLVVHGHU%HZHUWXQJGHU4XDOLWlWLP'LDORJZHUGHQYRQGHQEHWHLOLJWHQ'LDORJSDUWQHUQ

IHVWJHKDOWHQ'HU'RNXPHQWDWLRQVERJHQJLOWDOV$QKDQJ]XP7UlJHUYHUWUDJXQGHUVHW]WGLH

1HXIDVVXQJGHU4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJVYHUHLQEDUXQJ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

†(QWJHOWYHUHLQEDUXQJ


(LQULFKWXQJ'LHQVW


$NWHQ]HLFKHQ
'DV(QWJHOWVHW]WVLFKJHPl‰7]GHV%59-XJZLHIROJW]XVDPPHQ


$/HLVWXQJVHQWJHOW


3HUVRQDONRVWHQXQG

6DFKDXIZDQG'LH3HUVRQDONRVWHQI UGLHDQJHJHEHQH3ODW]]DKOVLQGDXIGHU

*UXQGODJHGHV%$7I UIROJHQGH6WHOOHQHUPLWWHOWZRUGHQ

%,QYHVWLWLRQVHQWJHOW


8QWHUGLH(QWJHOWDQSDVVXQJIDOOHQGH

$XIZHQGXQJHQ

.LWD)DKUWHQ3URMHNWWDJH

.ODVVHQIDKUWHQ6FKXOPDWHULDOLHQ

)DKUJHOGHUXQGGLH$XIZHQGXQJHQ

I UGLHVRQVWLJHSHUV|QOLFKH$XV

VWDWWXQJVRZLHEHL(LQULFKWXQJHQ

QDFK†6*%9,,,VRJ+DQGJHOGHU&$XIZHQGXQJHQJHPl‰

†6*%9,,,1HEHQNRVWHQ

1LFKWXQWHUGLH(QWJHOWDQSDVVXQJ

IDOOHQGH$XIZHQGXQJHQ

%HNOHLGXQJVHUVDW]3DXVFKDOHELV

]XPYROOHQGHWHQ/HEHQVMDKU

9HUHLQVEHLWUlJH6SRUW+REE\

0XVLNXQWHUULFKW5HLVH]XVFKXVVPLW

1HEHQNRVWHQ


(QWJHOW

RKQH

1HEHQNRVWHQ


PLW

1HEHQNRVWHQ


)UHLKDOWHJHOG

RKQH

1HEHQNRVWHQ

%HPHUNXQJHQ]XP(QWJHOW]%6FKOLH‰]HLWHQEHL7DJHVJUXSSHQVHSDUDWH=DKOXQJYRQ+LOIH]XP

/HEHQVXQWHUKDOW$QWHLOI U6FKZDQJHUHXQG.LQGHUEHL0XWWHU.LQG(LQULFKWXQJHQRl

'DV(QWJHOWLVWJOHLFK]HLWLJGLH%DVLVI UN QIWLJH(QWJHOWDQSDVVXQJHQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ
'XUFK 8QWHU]HLFKQXQJ GHV 9HUWUDJHV WULWW GHU 7UlJHU GHP %HUOLQHU 5DKPHQYHUWUDJ I U +LOIHQ LQ

(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIHEHL'DPLWZHUGHQJOHLFK]HLWLJGLH

%HVFKO VVHGHU9HUWUDJVNRPPLVVLRQDQHUNDQQW
0LW'DWXPGHU8QWHU]HLFKQXQJGLHVHV9HUWUDJHVJLOWGLH]XYRUEHVFKULHEHQH/HLVWXQJ

GHUHQ4XDOLWlWVRZLHGDV(QWJHOWDOVYHUHLQEDUW
) UGDV/DQG%HUOLQ ) UGHQ/HLVWXQJVHUEULQJHU

,P$XIWUDJ ,Q9HUWUHWXQJ


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

%HUOLQGHQ %HUOLQGHQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

$QODJHQ '

5DKPHQOHLVWXQJVEHVFKUHLEXQJHQ


$QODJH '$PEXODQWH6R]LDOSlGDJRJLVFKH(U]LHKXQJVKLOIHQ

QDFK††XQG6*%9,,,

LQGHU)DVVXQJYRP


3UlDPEHO


0LWGHU=XVDPPHQIDVVXQJGHU/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJHQQDFK††6*%9,,,LQHLQH

5DKPHQOHLVWXQJVEHVFKUHLEXQJLVWGDVJUXQGVlW]OLFKH=LHOYHUEXQGHQHLQHQ5DKPHQI UHLQH

)OH[LELOLVLHUXQJXQG3DVVJHQDXLJNHLWGHU+LOIHEH]RJHQDXIGHQ(LQ]HOIDOOXQGLP+LQEOLFNDXIGLH

7UlJHURUJDQLVDWLRQ]XVFKDIIHQ'LHELVKHULJHQ8QWHUVFKLHGH3UHLV$XVODVWXQJVTXRWH6DFKNRVWHQ

SDXVFKDOHVLQG]XJXQVWHQHLQHVI UGLHRJ+LOIHDUWHQHLQKHLWOLFKHQ)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW]HV

YHUHLQKHLWOLFKWZRUGHQ'LHJUXQGOHJHQGH4XDOLILNDWLRQI UDOOHJHQDQQWHQ+LOIHQLVWLQGHU5HJHO

GLHGHVGHUVWDDWOLFKDQHUNDQQWHQ'LSORP6R]LDOSlGDJRJHQ'LSORP6R]LDOSlGDJRJLQ


+LOIHVFKZHUSXQNW8PIDQJXQG'DXHUHLQHU+LOIHVROOHQVLFKVWlUNHUDOVELVKHUDPJJI

ZHFKVHOQGHQ%HGDUILP(LQ]HOIDOORULHQWLHUHQN|QQHQXQGP|JOLFKVWDXFKEHLHLQHP:HFKVHOGHU

/HLVWXQJVDUWGHV+LOIHVFKZHUSXQNWVGLH%H]LHKXQJVNRQWLQXLWlWHUKDOWHQEOHLEHQ(LQHJUXQGVlW]OLFKH

=LHOVWHOOXQJGHU+LOIH]XU(U]LHKXQJLVWGLH6WlUNXQJGHU(U]LHKXQJVNRPSHWHQ](OWHUQDUEHLWLVW

LPPHULQWHJUDOHU%HVWDQGWHLOGHU/HLVWXQJ


'LH/HLVWXQJVEHVWDQGWHLOHVLQGLP+LQEOLFNDXIGLH=LHOJUXSSHXPIDVVHQGGHILQLHUWZRUGHQVRGDVV

ELVDXIZHQLJHEHVRQGHUH(LQ]HOIlOOHLQGLYLGXHOOH=XVDW]OHLVWXQJHQLP5DKPHQGHU+LOIH]XU

(U]LHKXQJQLFKWHUIRUGHUOLFKVLQG8PIDQJXQG'DXHUGHU+LOIHZHUGHQDXVVFKOLH‰OLFKLP+LOIH

SODQYHUIDKUHQIHVWJHOHJWXQGYHUHLQEDUW'DEHLVROOHLQ.RQWLQJHQWYRQ)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQI U

HLQHQGHILQLHUWHQ+LOIH]HLWUDXP]ZLVFKHQ-XJHQGDPWXQG/HLVWXQJVHUEULQJHUYHUHLQEDUWZHUGHQ


'LH)DFKOHLVWXQJVVWXQGHXPIDVVW0LQXWHQ(LQH$XIVFKO VVHOXQJHLQ]HOQHU/HLVWXQJVDQWHLOHVROO

QLFKWPHKUHUIROJHQXQGDXIELVKHUJHOHJHQWOLFK EOLFKHHLQ]HOQH/HLVWXQJVQDFKZHLVHHQWVSUHFKHQG

YHU]LFKWHWZHUGHQ1lKHUHV]XP9HUIDKUHQZLUGGXUFK5XQGVFKUHLEHQGHUI U-XJHQGXQG)DPLOLH

]XVWlQGLJHQ6HQDWVYHUZDOWXQJGDUJHOHJW(VLVW$XIJDEHGHV7UlJHUVQDFKGHQ5HJHOQIDFKOLFKHQ

.|QQHQVGLHYHUWUDJOLFKYHUHLQEDUWHXQGLQGHU+LOIHSODQXQJNRQNUHWLVLHUWH+LOIH]XHUEULQJHQ

LQQHUKDOEGHV6WXQGHQNRQWLQJHQWVGLHQRWZHQGLJHQIDFKOLFKHQ6FKZHUSXQNWH]XVHW]HQXQGVHLQH

/HLVWXQJVHUEULQJXQJJHJHQ EHUGHP-XJHQGDPWIDFKOLFKLQKDOWOLFK]XGRNXPHQWLHUHQ

9HUlQGHUXQJVQRWZHQGLJNHLWHQZHUGHQLQGDV+LOIHSODQYHUIDKUHQHLQJHEUDFKW


0LWGHU)DFKOHLVWXQJVVWXQGHVLQGDOOHIDOOEH]RJHQHQ/HLVWXQJVDQWHLOHXQGGLHLQGHU5DKPHQ

OHLVWXQJVEHVFKUHLEXQJYHUHLQEDUWHQ/HLVWXQJHQ]XU4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJDEJHJROWHQ

)DOOXQVSH]LILVFKH/HLVWXQJHQGLHLP5DKPHQGHU6R]LDOUDXPRULHQWLHUXQJYRQEHVWLPPWHQ7UlJHUQ

HUEUDFKWZHUGHQVLQGQLFKW%HVWDQGWHLOGHUDXIGLH+LOIHSODQXQJLP(LQ]HOIDOOEH]RJHQHQ

5DKPHQOHLVWXQJVEHVFKUHLEXQJHQ)DOOXQVSH]LILVFKH/HLVWXQJHQXPIDVVHQLQVEHVRQGHUHGLH0LWZLUNXQJDQGHUVR]LDOHQ,QIUDVWUXNWXU

HQWZLFNOXQJGLH$QHLJQXQJYRQ.HQQWQLVVHQ EHUGHQVR]LDOHQ5DXPVRZLH$XIEDXXQG3IOHJHYRQ

.RQWDNWHQE]Z1HW]ZHUNHQRKQHXQPLWWHOEDUHVHLQ]HOIDOOEH]RJHQHV9HUZHUWXQJVLQWHUHVVHGLH7HLOQDKPHDQ

)DFKDUEHLWVJUXSSHQXQGUHVVRUW EHUJUHLIHQGHQ$UEHLWVJUXSSHQLP6R]LDOUDXPVRZLHGLH7HLOQDKPHDQ

HLQ]HOIDOO EHUJUHLIHQGHQ)DFKJHVSUlFKHQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

'LH=XVDPPHQIDVVXQJGHUDPEXODQWHQVR]LDOSlGDJRJLVFKHQ/HLVWXQJHQQDFK††

6*%9,,,LQHLQH5DKPHQOHLVWXQJVEHVFKUHLEXQJHQWELQGHWMHGRFKQLFKWYRQGHU1RWZHQGLJNHLWLP

5DKPHQGHU+LOIHSODQXQJGLHDQWUDJVEHJU QGHQGH/HLVWXQJVJUXQGODJH]XEHQHQQHQ'LH

9RUDXVVHW]XQJHQI UGDVHYHQWXHOOH9RUOLHJHQHLQHU8PVDW]VWHXHUYHUSIOLFKWXQJVLQGLQGHP

,QIRUPDWLRQVVFKUHLEHQGHUI U)DPLOLHXQG-XJHQG]XVWlQGLJHQ6HQDWVYHUZDOWXQJ³,QIRUPDWLRQHQ

]XU8PVHW]XQJGHU/HLVWXQJHQGHU+LOIH]XU(U]LHKXQJLP6LQQHGHV6*%9,,,§YRP$XJXVW

GDUJHOHJWZRUGHQ(VIlOOWLQGLH9HUDQWZRUWXQJGHV7UlJHUVGLH8PVDW]VWHXHUSIOLFKWLJNHLW

UHFKW]HLWLJJHOWHQG]XPDFKHQ=LHOVWHOOXQJHQ

• 6WlUNXQJGHUHOWHUOLFKHQ(U]LHKXQJVNRPSHWHQ]XQGYHUDQWZRUWXQJ

• )|UGHUXQJGHULQGLYLGXHOOHQXQGVR]LDOHQ(QWZLFNOXQJGHVMXQJHQ0HQVFKHQ

• +LOIH]XU6HOEVWKLOIHGXUFK(UVFKOLH‰XQJGHUIDPLOLlUHQVR]LDOHQXQGVR]LDOUlXPOLFKHQ

5HVVRXUFHQ2UJDQLVDWLRQVIRUPHQ

'LHVR]LDOSlGDJRJLVFKH$UEHLWXPIDVVWLQVEHVRQGHUHGLH(LQ]HOIDOODUEHLW*UXSSHQDUEHLW(OWHUQXQG

)DPLOLHQDUEHLW


'LH$XVJHVWDOWXQJGHU/HLVWXQJVDUWRULHQWLHUWVLFKDPLQGLYLGXHOOHQ+LOIHEHGDUIVLHZLUGLP+LOIH

SODQGLIIHUHQ]LHUWEHVFKULHEHQXQGYHUELQGOLFKYHUHLQEDUW'LH/HLVWXQJVHUEULQJXQJLP(LQ]HOIDOO

EHGDUIHLQHUNODUHQ=XRUGQXQJ]XHLQHUGHURJ*HVHW]HVJUXQGODJHQGHU=HLWSXQNWHLQHV

:HFKVHOV]ZLVFKHQGHQ+LOIHDUWHQLVW]XGRNXPHQWLHUHQ/HLVWXQJHQ

6R]LDOSlGDJRJLVFKH%HUDWXQJXQG+LOIHVWHOOXQJLQVEHVRQGHUHGXUFK]XU

• (LQELQGXQJXQG$NWLYLHUXQJGHU(OWHUQ]XU)|UGHUXQJGHU(U]LHKXQJVNRPSHWHQ]

• 6WlUNXQJGHU3HUV|QOLFKNHLWMXQJHU0HQVFKHQ

• )|UGHUXQJGHUHPRWLRQDOVR]LDOHQ.RPSHWHQ]

• IDOOEH]RJHQH(UVFKOLH‰XQJ1XW]XQJXQG(LQEH]LHKXQJLQGHU/HEHQVZHOWXQGLP6R]LDOUDXP

YRUKDQGHQHU+LOIHXQG8QWHUVW W]XQJVVWUXNWXUHQ

• .RRSHUDWLRQPLWGHP-XJHQGDPWLQVEHVRQGHUH7HLOQDKPHDQ+LOIHNRQIHUHQ]HQ

• :HLWHUHQWZLFNOXQJYRQ*UXSSHQIlKLJNHLW

• IOH[LEOHVLWXDWLRQVXQGEHGDUIVDQJHPHVVHQH*HVWDOWXQJGHU/HLVWXQJ

• 6LFKHUVWHOOXQJGHU4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ.RRUGLQDWLRQXQGJJI/HLWXQJ7HDPEHVSUHFKXQJHQ

EHLP7UlJHUNROOHJLDOH%HUDWXQJ)RUWELOGXQJXQG6XSHUYLVLRQ,QGLYLGXHOOH=XVDW]OHLVWXQJHQ

,QEHVRQGHUHQ(LQ]HOIlOOHQN|QQHQLP+LOIHSODQYHUIDKUHQNRQNUHWIHVWJHOHJWHLQGLYLGXHOOH

=XVDW]OHLVWXQJHQJHZlKUWZHUGHQ

%HLJUXSSHQEH]RJHQHQ6HWWLQJVNDQQQDFK+LOIHSODQXQJGLH'XUFKI KUXQJYRQ*UXSSHQUHLVHQ

YHUHLQEDUWZHUGHQ


Ã

%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

4XDOLWlW

$XIGHQGUHL4XDOLWlWVHEHQHQ6WUXNWXU3UR]HVVXQG(UJHEQLVTXDOLWlWZLUGGLH:HLWHUHQWZLFNOXQJ

MHZHLOVHLQHVDXVJHZlKOWHQ6FKO VVHOSUR]HVVYHUHLQEDUW=%


0HUNPDOHI U6WUXNWXUTXDOLWlW

³9RUDXVVHW]XQJHQGHV/HLVWXQJVHUEULQJHUVI UGHQ%HJLQQGHU+LOIH§

4XDOLWlWVNULWHULHQ

$UEHLWVDQVlW]HVLQGNRQ]HSWLRQHOOEHVFKULHEHQXQGIDFKOLFKIXQGLHUW9HUOlVVOLFKNHLWGHV

/HLVWXQJVHUEULQJHUV.RQWLQXLWlWXQG.XOWXULQGHU=XVDPPHQDUEHLWPLWGHP-XJHQGDPW

4XDOLILNDWLRQVQLYHDXGHU)DFKNUlIWH


0DUNDQWHU6FKO VVHOSUR]HVVI U3UR]HVVTXDOLWlW

³*HVWDOWXQJGHU(U]LHKXQJVSODQXQJXQG:HLWHUHQWZLFNOXQJLP3UR]HVV§

4XDOLWlWVNULWHULHQ

'XUFKI KUXQJGHU+LOIHXQG+LOIHSODQXQJRSHUDWLRQDOLVLHUEDUH=LHOHhEHUSU IXQJXQG$QSDVVXQJ

DQYHUlQGHUWH5DKPHQEHGLQJXQJHQ


0DUNDQWHU6FKO VVHOSUR]HVVI U(UJHEQLVTXDOLWlW

³%HHQGLJXQJGHU+LOIH§

4XDOLWlWVNULWHULHQ(UUHLFKWH=LHOHXQG:LUNXQJ3HUVRQDOXQG/HLVWXQJVRUJDQLVDWLRQ

(VZHUGHQLQGHU5HJHOVWDDWOLFKDQHUNDQQWH'LSORP6R]LDOSlGDJRJHQSlGDJRJLQQHQHLQJHVHW]W

I UVR]LDOH*UXSSHQDUEHLW)DFKNUlIWH


6WHOOHQDQWHLOI U.RRUGLQDWLRQXQG/HLWXQJ


(VZHUGHQMHYROOEHVFKlIWLJWH)DFKNUDIW0LWWHOI U4XDOLWlWVVLFKHUXQJZLHGLH'XUFKI KUXQJYRQ

H[WHUQHU6XSHUYLVLRQ)RUWELOGXQJEHUHLWJHVWHOOW


'LH/HLVWXQJZLUGWUlJHUJHEXQGHQLP=XVDPPHQZLUNHQPHKUHUHU)DFKNUlIWHQHUEUDFKW

,P,QWHUHVVHGHU)OH[LELOLWlWGHV/HLVWXQJVHUEULQJHUVZHUGHQIHVWDQJHVWHOOWHXQGQLFKW

IHVWDQJHVWHOOWH)DFKNUlIWHHLQJHVHW]W%HUHFKQXQJVJUXQGODJHQ

(LQKHLWOLFKH)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVlW]HI UGLHJHQDQQWHQ/HLVWXQJVDUWHQ) UGLHVR]LDOH*UXSSHQ

DUEHLWZLUGSUR.LQGDQWHLOLJHLQ)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW]LQ$QVDW]JHEUDFKW%HLHLQHU*UXSSH

PLWGXUFKVFKQLWWOLFK.LQGHUQXQG)DFKNUlIWHQHUJLEWVLFKÖ)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW]SUR.LQG


(LQH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH)/6XPIDVVW0LQXWHQ'DULQVLQGDOOH$XIZHQGXQJHQI U

IDOOVSH]LILVFKH/HLVWXQJHQXQG/HLVWXQJHQ]XU4XDOLWlWVVLFKHUXQJHQWKDOWHQ


(LQKHLWOLFKH6DFKNRVWHQSDXVFKDOHLQ+|KHYRQÝI U

9HUZDOWXQJVNRVWHQLQVJHVDPW3HUVRQDO0LHWH6DFKDXIZDQG

:LUWVFKDIWVDXIZDQG

%HWUHXXQJVDXIZDQGSlGDJRJLVFKH6DFKPLWWHO

,QYHVWLWLRQVHQWJHOWI U*UXSSHQUlXPHEHL1DFKZHLVGHU.RVWHQÝSUR)/6


3HUVRQDONRVWHQ

IHVWDQJHVWHOOWHQLFKWIHVWDQJHVWHOOWH)DFKNUlIWH

'XUFKVFKQLWW'LSORP6R]LDOSlGDJRJHSlGDJRJLQ%$7%$729JU9E,9E

/HLWXQJVDQWHLO'LSORP6R]LDOSlGDJRJHSlGDJRJLQ%$7%$729JU,9D

3DXVFKDOHI U4XDOLWlWVVLFKHUXQJH[WHUQH)RUWELOGXQJXQG6XSHUYLVLRQLQ+|KHYRQ

ÝMHYROOEHVFKlIWLJWH)DFKNUDIW


$XVODVWXQJ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

Ã

)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW]JHPl‰GHU5DKPHQOHLVWXQJVEHVFKUHLEXQJI UDPEXODQWHVR]LDOSlGDJRJLVFKH(U]LHKXQJVKLOIHQ

QDFK††XQG6*%9,,,LQGHU)DVVXQJYRPI UGLH7DULIJHELHWH%HUOLQ:HVWXQG%HUOLQ2VW

à à à à à Ã

PLW/HLWXQJVDQWHLOHQ

'XUFKVFKQLWWVVlW]H %$7 %$72

à à à à à Ã

à à à à à Ã

(UPLWWOXQJ-DKUHVDUEHLWVVWXQGHQ-$6WG -$6WG -$6WG

9ROOVWHOOH

DE] JOLFKYHUHLQEDUWHU$XVIDOO]HLWHQ

'LYLVRUEHL$XVODVWXQJ

GDYRQYHUHLQEDUWH4XRWH

à à à à à Ã

3HUVRQDONRVWHQPLW'XUFKVFKQLWWVVlW]HQ

6WHOOH/HLWXQJ.RRUGLQDWLRQ4XDOLWlWVVLFKHUXQJ,9D%$7%$72 Ý Ý

6WHOOHQ'LSORP6R]LDOSlGDJRJHSlGDJRJLQ9E,9E%$7%$72 Ý Ý

QLFKWIHVWDQJHVWHOOWH0LWDUEHLWHULQQHQ Ý Ý

YRQE]Z6WGLQ9JU9E,9EÝ6WGÝ

3DXVFKDOHI U4XDOLWlWVVLFKHUXQJH[WHUQH6XSHUYLVLRQXQG)RUWELOGXQJ Ý Ý

Ý Ý


$QWHLO3HUVRQDONRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

à à à à à Ã

6DFKNRVWHQSDXVFKDOH

9HUZDOWXQJVNRVWHQLQVJHVDPW3HUVRQDO0LHWH6DFKDXIZDQG

:LUWVFKDIWVDXIZDQG

%HWUHXXQJVDXIZDQGSlGDJRJLVFKH6DFKPLWWHO Ý Ý

,QYHVWLWLRQVNRVWHQKLHU0LHWHDXIHQWVSUHFKHQGHQ1DFKZHLV Ý Ý

$QWHLO6DFKNRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

$QWHLO6DFKNRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGHPLW,QYHVWLWLRQVNRVWHQ Ý Ý

à à à à à Ã

)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW] Ý Ý

)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW]PLW,QYHVWLWLRQVNRVWHQ Ý Ý

à à à à à Ã

à à à à à Ã

$OOHYRUVWHKHQGJHQDQQWHQ(QWJHOWHYHUVWHKHQVLFKDOV1HWWR%HWUlJHRKQH8PVDW]VWHXHU

à à à à à Ã

,QGHU$GGLWLRQGHU7HLOEHWUlJH3HUVRQDONRVWHQXQG6DFKNRVWHQMH6WXQGH]HLJWVLFKHLQLQ([FHO7DEHOOHQ

KlXILJDXIWUHWHQGHV3UREOHP(UJHEQLVVHYRQKLQWHUOHJWHQ)RUPHOQZHUGHQDXWRPDWLVFKUHFKQHULVFKULFKWLJJHUXQGHW

+LHUZXUGHQ3HUVRQDONRVWHQYRQÝXQG6DFKNRVWHQL+YÝDGGLHUW'DV(UJHEQLVEHOlXIWVLFKDXIÝJHUXQGHWÝ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW]JHPl‰GHU5DKPHQOHLVWXQJVEHVFKUHLEXQJI UDPEXODQWHVR]LDOSlGDJRJLVFKH(U]LHKXQJVKLOIHQ

QDFK††XQG6*%9,,,LQGHU)DVVXQJYRPI UGLH7DULIJHELHWH%HUOLQ:HVWXQG%HUOLQ2VW

à à à à à Ã

RKQH/HLWXQJVDQWHLOH

'XUFKVFKQLWWVVlW]H %$7 %$72

à à à à à Ã

à à à à à Ã

(UPLWWOXQJ-DKUHVDUEHLWVVWXQGHQ-$6WG -$6WG -$6WG

9ROOVWHOOH

DE] JOLFKYHUHLQEDUWHU$XVIDOO]HLWHQ

'LYLVRUEHL$XVODVWXQJ

GDYRQYHUHLQEDUWH4XRWH

à à à à à Ã

3HUVRQDONRVWHQPLW'XUFKVFKQLWWVVlW]HQ

6WHOOHQ'LSORP6R]LDOSlGDJRJHSlGDJRJLQ9E,9E%$7%$72 Ý Ý

6WHOOHQQLFKWIHVWDQJHVWHOOWH0LWDUEHLWHULQQHQ Ý Ý

YRQE]Z6WGLQ9JU9E,9EÝ6WGÝ

3DXVFKDOHI U4XDOLWlWVVLFKHUXQJH[WHUQH6XSHUYLVLRQXQG)RUWELOGXQJ Ý Ý

Ý Ý

à à à à à Ã

$QWHLO3HUVRQDONRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

à à à à à Ã

6DFKNRVWHQSDXVFKDOH

9HUZDOWXQJVNRVWHQLQVJHVDPW3HUVRQDO0LHWH6DFKDXIZDQG

:LUWVFKDIWVDXIZDQG

%HWUHXXQJVDXIZDQGSlGDJRJLVFKH6DFKPLWWHO Ý Ý

,QYHVWLWLRQVNRVWHQKLHU0LHWHDXIHQWVSUHFKHQGHQ1DFKZHLV Ý Ý

$QWHLO6DFKNRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

$QWHLO6DFKNRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGHPLW,QYHVWLWLRQVNRVWHQ Ý Ý

à à à à à Ã

)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW] Ý Ý

)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW]PLW,QYHVWLWLRQVNRVWHQ Ý Ý

à à à à à Ã

à à à à à Ã

$OOHYRUVWHKHQGJHQDQQWHQ(QWJHOWHYHUVWHKHQVLFKDOV1HWWR%HWUlJHRKQH8PVDW]VWHXHU


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

$QODJH ' (U]LHKXQJLQHLQHU7DJHVJUXSSHQDFK†6*%9,,,

LQGHU)DVVXQJYRP


3UlDPEHO


'LH+LOIH]XU(U]LHKXQJQDFK†6*%9,,,ULFKWHWVLFKDQ.LQGHUXQG-XJHQGOLFKH]ZLVFKHQ

XQG-DKUHQGHUHQSHUV|QOLFKHXQGIDPLOLlUH6LWXDWLRQGXUFKHLQHEHVRQGHUH3UREOHPGLFKWH

NRPSOH[HU+LOIHEHGDUIJHNHQQ]HLFKQHWLVWXQGGLHEHJOHLWHQG]XUVFKXOLVFKHQ)|UGHUXQJHLQHU

LQWHQVLYHQSlGDJRJLVFKWKHUDSHXWLVFKHQ8QWHUVW W]XQJEHG UIHQ


'LH5DKPHQOHLVWXQJVEHVFKUHLEXQJGHILQLHUWGLH=LHOVWHOOXQJHQ/HLVWXQJVLQKDOWHXQGRUJDQLVDWR

ULVFKHQ5DKPHQEHGLQJXQJHQI UHLQHJUXSSHQEH]RJHQH+LOIH]XU(U]LHKXQJDQGHU6FKQLWWVWHOOH

]ZLVFKHQIDPLOLHQHUJlQ]HQGHQXQGIDPLOLHQHUVHW]HQGHQ/HLVWXQJHQ

3ULPlUH=LHOVWHOOXQJLVWHVGXUFKJH]LHOWHWDJHVVWUXNWXULHUHQGH,QWHUYHQWLRQHQLQGHU*UXSSHXQG

GXUFKHLQHQLQWHQVLYHQ=XJDQJ]XGHQ)DPLOLHQGLH9RUDXVVHW]XQJHQ]XP9HUEOHLEGHU.LQGHUXQG

-XJHQGOLFKHQLQGHQ+HUNXQIWVIDPLOLHQ]XVLFKHUQ5HJHOKDIWVLQGGDKHU]XN QIWLJQHEHQ

(U]LHKHUQLQQHQXQGVR]LDOSlGDJRJLVFKHU)DFKNUlIWHEHJOHLWHQGIDPLOLHQWKHUDSHXWLVFKH)DFKNUlIWH

YRUJHVHKHQ


'HUEHJOHLWHQGHQ(OWHUQDUEHLWNRPPWEHVRQGHUH%HGHXWXQJ]XVLHLVWLQWHJUDOHU%HVWDQGWHLOGHU

7DJHVJUXSSHQDUEHLW(QWVSUHFKHQGGHVXQWHUVFKLHGOLFKHQ%HGDUIVLP(LQ]HOIDOOXQGLQ%H]XJDXI

GLHVSH]LILVFKH=LHOJUXSSHNDQQGLH(OWHUQDUEHLWLQ)RUPYRQIDPLOLHQWKHUDSHXWLVFKHQ6HWWLQJVRGHU

LP5DKPHQHLQHU(OWHUQJUXSSHRGHUHLQHUVR]LDOSlGDJRJLVFKHQ)DPLOLHQDUEHLWHUJlQ]WGXUFK

(LQ]HOJHVSUlFKHXQGRGHU+DXVEHVXFKHXQGLQDQGHUHQJHHLJQHWHQ)RUPHQDQDORJGHQLP

+LOIHSODQMHZHLOVYHUHLQEDUWHQ=LHOVWHOOXQJHQRUJDQLVLHUWZHUGHQ


*HQHUHOOLVWHLQHHQJH.RRSHUDWLRQ]ZLVFKHQGHP7UlJHUGHQ(OWHUQXQGGHUMHZHLOLJHQ6FKXOH

*UXQGEHGLQJXQJI UGDV*HOLQJHQGHU(U]LHKXQJVDUEHLWLP5DKPHQHLQHU7DJHVJUXSSHXQGVHW]W

HLQHLQGHU5HJHOZRKQRUWQDKH2UJDQLVDWLRQGHU$UEHLWYRUDXV


'DV6HWWLQJRULHQWLHUWVLFKPD‰JHEHQGDQGHQLQGHQ+LOIHSOlQHQIHVWJHVFKULHEHQHQ%HGDUIHQLP

(LQ]HOIDOO'LHIDFKOLFKH$XVJHVWDOWXQJXQGPHWKRGLVFKRUJDQLVDWRULVFKH8PVHW]XQJREOLHJWGHP

7UlJHU


'LH*HZlKUOHLVWXQJXQG)LQDQ]LHUXQJGHUVFKXOLVFKHQ%LOGXQJLVWJUXQGVlW]OLFK$QJHOHJHQKHLWGHU

]XVWlQGLJHQ6FKXOYHUZDOWXQJ6RIHUQHLQH%HVFKXOXQJLP5DKPHQHLQHUWHLOVWDWLRQlUHQ+LOIH

NRQ]HSWLRQHOOLQGHU(LQULFKWXQJYRUJHVHKHQLVWLVWVLHGXUFKGLH6FKXOHVLFKHU]XVWHOOHQ'LH

%HVFKXOXQJLVW EHU.RRSHUDWLRQVYHUHLQEDUXQJHQHQWVSUHFKHQGGHU0XVWHUNRRSHUDWLRQVYHUHLQ

EDUXQJLP5DKPHQGHU(PSIHKOXQJHQGHUYRQGHU/DQGHVNRPPLVVLRQ%HUOLQJHJHQ*HZDOW

HLQJHVHW]WHQ$UEHLWVJUXSSH³6FKXOGLVWDQ]§]XYHUHLQEDUHQ'LH5H,QWHJUDWLRQLQGLH5HJHO

YHUVRUJXQJ6FKXOHLVWHLQZLFKWLJHV=LHOGLHVHU+LOIH1DFK$XVZHUWXQJGHUELVKHULJHQ3UD[LVXQG

LP+LQEOLFNDXIGLH(UZHLWHUXQJGHU9HUVRUJXQJLP6FKXOEHUHLFKYHUOlVVOLFKH+DOEWDJVJUXQGVFKXOH

XQGJHEXQGHQH*DQ]WDJVJUXQGVFKXOHNRPPWGLH+LOIHLQ)RUPHLQHU7DJHVJUXSSHQXUI UHLQHQ

LP5DKPHQGHU+LOIHSODQXQJ]XGHILQLHUHQGHQEHVRQGHUHQ+LOIHEHGDUILQ)UDJH$XIJUXQGGHU

VSH]LILVFKHQ3UREOHPNRQVWHOODWLRQHQDQGHU6FKQLWWVWHOOH]XU+HLPXQWHUEULQJXQJXQG]XP

3HUVRQHQNUHLVQDFK†D6*%9,,,LVWZHLWHUKLQYRQGHU$QQDKPHDXV]XJHKHQGDVVGLH

EHWUHIIHQGHQ.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQYRU EHUJHKHQGQXUXQ]XUHLFKHQGLQGLH*DQ]RGHU

+DOEWDJVEHWUHXXQJLQWHJULHUEDUVLQG


'LH6LFKHUVWHOOXQJGHU(VVHQVYHUVRUJXQJJHK|UW]XGHQEHVFKULHEHQHQ/HLVWXQJHQGHU7DJHV

JUXSSH,QGLH.DONXODWLRQLVWGDKHUGLHKDXVZLUWVFKDIWOLFKH9HUVRUJXQJHLQEHUHFKQHW-HQDFK

.RQ]HSWLRQXQG*HJHEHQKHLWHQNDQQGLH(VVHQVYHUVRUJXQJLP5DKPHQGHUVFKXOLVFKHQ

(VVHQVYHUVRUJXQJRGHULP5DKPHQHLQHV&DWHULQJVLQGHU7DJHVJUXSSHRGHUGXUFKHLQHQKDXV

ZLUWVFKDIWOLFKHQ0LWDUEHLWHULQUHDOLVLHUWZHUGHQ$XVJUXSSHQXQGJHVXQGKHLWVSlGDJRJLVFKHQ

hEHUOHJXQJHQLVWGLH(LQQDKPHHLQHVJHPHLQVDPHQ0LWWDJHVVHQVLQGHU7DJHVJUXSSHLQGHU5HJHO

VLQQYROO


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

'LHLQGHU/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJYHUHLQEDUWH$XVVWDWWXQJEHU FNVLFKWLJWGLHUHJHOKDIWHQIDFKOLFKHQ

$QIRUGHUXQJHQDQGLHVH/HLVWXQJ,Q(LQ]HOIlOOHQN|QQHQDXI%DVLVGHU+LOIHSODQXQJZHLWHUH

LQGLYLGXHOOH=XVDW]OHLVWXQJHQKLQ]XNRPPHQ


0LWGHU/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJXQGGHP(QWJHOWVLQGDOOHIDOOEH]RJHQHQ/HLVWXQJVDQWHLOHXQGGLH

YHUHLQEDUWHQ/HLVWXQJHQ]XU4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJDEJHJROWHQ)DOOXQVSH]LILVFKH/HLVWXQJHQGLHLP

5DKPHQGHU6R]LDOUDXPRULHQWLHUXQJYRQEHVWLPPWHQ7UlJHUQHUEUDFKWZHUGHQVLQGQLFKW%HVWDQG

WHLOGHUDXIGLH+LOIHSODQXQJLP(LQ]HOIDOOEH]RJHQHQ/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ=LHOVWHOOXQJHQ

• 9HUEHVVHUXQJGHUSV\FKRVR]LDOHQ.RPSHWHQ]HQ

• 6WlUNXQJGHU(LJHQYHUDQWZRUWOLFKNHLWXQG*HPHLQVFKDIWVIlKLJNHLWYRQ.LQGHUQXQG

-XJHQGOLFKHQLP5DKPHQHLQHU7DJHVVWUXNWXU

• 6WDELOLVLHUXQJXQG)|UGHUXQJGHUVR]LDOHQJHLVWLJHQXQGN|USHUOLFKHQ(QWZLFNOXQJGHU

0LQGHUMlKULJHQ

• %HJOHLWXQJXQG)|UGHUXQJGHUVFKXOLVFKHQ(QWZLFNOXQJ

• )|UGHUXQJGHU(U]LHKXQJVNRPSHWHQ]GHU(OWHUQ6RUJHEHUHFKWLJWHQ

• 6FKDIIXQJE]Z6LFKHUXQJGHU9RUDXVVHW]XQJHQ]XP9HUEOHLEGHU.LQGHU-XJHQGOLFKHQLQGHU

)DPLOLH

• (UVFKOLH‰XQJXQG1XW]XQJIDOOEH]RJHQHU$QJHERWHLP6R]LDOUDXP/HLVWXQJHQ

• 6LFKHUVWHOOXQJHLQHUYHUELQGOLFKHQ%HWUHXXQJYRQ.LQGHUQ-XJHQGOLFKHQLQHLQHU7DJHVVWUXNWXU

$OOWDJVVWUXNWXU

• .RQ]LSLHUXQJXQG*HVWDOWXQJJUXSSHQSlGDJRJLVFKHUXQGIDPLOLHQWKHUDSHXWLVFKHU6HWWLQJV]%

LQ)RUPYRQ.LQG.LQG*UXSSHQDUEHLW(OWHUQ.LQG*UXSSHQDUEHLW)|UGHUXQJYRQ(OWHUQ(OWHUQ

*UXSSHQDUEHLW(LQ]HOJHVSUlFKHQPLW.LQGHUQ-XJHQGOLFKHQXQG(OWHUQJHPl‰GHULP+LOIHSODQ

EHVFKULHEHQHQXQGYHUELQGOLFKYHUHLQEDUWHQ=LHOVWHOOXQJHQ

• )|UGHUXQJGHU3HUV|QOLFKNHLWVHQWZLFNOXQJYRQ.LQGHUQ-XJHQGOLFKHQ

• (LQ EXQJYRQJUXQGOHJHQGHQ)lKLJNHLWHQXQG)HUWLJNHLWHQ]XU$OOWDJVEHZlOWLJXQJ

• 6LFKHUXQJGHU(VVHQVYHUVRUJXQJ

• (OWHUQDUEHLW

• )DOOEH]RJHQH(UVFKOLH‰XQJ1XW]XQJXQG(LQEH]LHKXQJLP6R]LDOUDXPYRUKDQGHQHU+LOIHXQG

8QWHUVW W]XQJVVWUXNWXUHQ

• 8QWHUVW W]XQJHLQHUOHEHQVZHOWRULHQWLHUWHQ)UHL]HLWJHVWDOWXQJ

• %HJOHLWXQJGHUVFKXOLVFKHQ)|UGHUXQJLQ.RRSHUDWLRQPLW6FKXOH

• 6LFKHUVWHOOXQJGHU4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ.RRUGLQDWLRQXQG/HLWXQJ

• 'XUFKI KUXQJYRQ7HDPEHVSUHFKXQJHQEHLP7UlJHUNROOHJLDOH%HUDWXQJ)RUWELOGXQJXQG

6XSHUYLVLRQ

• 'XUFKI KUXQJYRQ*UXSSHQUHLVHQJUXSSHQSlGDJRJLVFKHQ$NWLYLWlWHQ,QGLYLGXHOOH=XVDW]OHLVWXQJHQ

,Q(LQ]HOIlOOHQN|QQHQDX‰HUKDOEGHURJ/HLVWXQJHQ]XVlW]OLFKH/HLVWXQJHQJHZlKUWZHUGHQGLH

LP+LOIHSODQYHUIDKUHQNRQNUHWIHVWJHOHJWZHUGHQ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)DOOXQVSH]LILVFKH/HLVWXQJHQXPIDVVHQLQVEHVRQGHUHGLH0LWZLUNXQJDQGHUVR]LDOHQ,QIUDVWUXNWXU

HQWZLFNOXQJGLH$QHLJQXQJYRQ.HQQWQLVVHQ EHUGHQVR]LDOHQ5DXPVRZLH$XIEDXXQG3IOHJHYRQ

.RQWDNWHQE]Z1HW]ZHUNHQRKQHXQPLWWHOEDUHVHLQ]HOIDOOEH]RJHQHV9HUZHUWXQJVLQWHUHVVHGLH7HLOQDKPH

DQ)DFKDUEHLWVJUXSSHQXQGUHVVRUW EHUJUHLIHQGHQ$UEHLWVJUXSSHQLP6R]LDOUDXPVRZLHGLH7HLOKDEHDQ

HLQ]HOIDOO EHUJUHLIHQGHQ)DFKJHVSUlFKHQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

Ã

4XDOLWlW

4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJEH]RJHQDXIGLHLQGHU/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJYHUHLQEDUWHQ=LHOH


(QWZLFNOXQJYRQ3UR]HVVTXDOLWlWDQKDQGHLQHVDXVJHZlKOWHQ6FKO VVHOSUR]HVVHV]%

• $NWLYH0LWZLUNXQJDQGHU+LOIHSODQXQJ

• $XIQDKPHYHUIDKUHQ%HJLQQGHU+LOIH

• 'LH$EVWLPPXQJXQG(LQEH]LHKXQJYRQ(OWHUQE]ZGHQJHPl‰

††XQG6*%9,,,%HWHLOLJWHQ


(QWZLFNOXQJYRQ6WUXNWXUTXDOLWlWDQKDQGHLQHVDXVJHZlKOWHQ4XDOLWlWVPHUNPDOV]%

³*HVWDOWXQJGHU(U]LHKXQJVSODQXQJXQG:HLWHUHQWZLFNOXQJLP3UR]HVV§

• 6LFKHUVWHOOXQJGHU.RQWLQXLWlWGHU%HWUHXXQJ

• 7UDQVSDUHQWH2UJDQLVDWLRQVXQG(QWVFKHLGXQJVVWUXNWXUHQ

• *HZlKUOHLVWXQJYRQ,QGLYLGXDOLWlWXQG,QWLPLWlW


(UJHEQLVTXDOLWlWLVWDOV8PIDQJGHU=LHOHUUHLFKXQJGHU/HLVWXQJVHUEULQJXQJLQQHUKDOE

GHVYHUHLQEDUWHQ=HLWUDXPV]XYHUVWHKHQ

• +DWGHUDXVJHZlKOWH6FKO VVHOSUR]HVVXQGGDVGD]XJHZlKOWH6WUXNWXUPHUNPDO]XU

=LHOHUUHLFKXQJEHLJHWUDJHQ"3HUVRQDOXQG/HLVWXQJVRUJDQLVDWLRQ

3UR.LQG-XJHQGOLFKHQ

/HLWXQJ.RRUGLQDWLRQXQG4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ

VWDDWOLFKDQHUNDQQWHUH(U]LHKHULQ

VWDDWOLFKDQHUNDQQWHUH'LSORP6R]LDOSlGDJRJH'LSORP6R]LDOSlGDJRJLQ

WKHUDSHXWLVFKH)DFKNUDIW%HUHFKQXQJHQ(QWJHOW.DONXODWLRQ

gIIQXQJVWlJOLFKH)LQDQ]LHUXQJ6FKOLH‰WDJH


%HUHFKQXQJVJUXQGODJHLVWHLQHNDONXODWRULVFKH*UXSSHQJU|‰HYRQ3OlW]HQ


'DV(QWJHOWVHW]WVLFK]XVDPPHQDXV

/HLVWXQJVHQWJHOW

3HUVRQDONRVWHQ%DVLVVLQGGLH'XUFKVFKQLWWVVlW]H

➢ /HLWXQJ.RRUGLQDWLRQXQG4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ%$7%$729JU,9E,9D

➢ VWDDWOLFKDQHUNDQQWHUU(U]LHKHULQ%$7%$729JU9F9E

➢ VWDDWOLFKDQHUNDQQWHU'LSORP6R]LDOSlGDJRJH'LSORP6R]LDOSlGDJRJLQ%$7%$729JU9EÃ

,9E

➢ WKHUDSHXWLVFKH)DFKNUDIW9JU%$7%$72,9D,,,,,D

-HYROOEHVFKlIWLJWH)DFKNUDIW(XURSUR-DKUI U4XDOLWlWVVLFKHUXQJZLHGLH'XUFKI KUXQJ

YRQH[WHUQHU6XSHUYLVLRQ)RUWXQG:HLWHUELOGXQJ


6DFKNRVWHQ

HLQVFKOLH‰OLFK6DFKPLWWHOI U

➢KDXVZLUWVFKDIWOLFKH9HUVRUJXQJ6WHOOH+DXVZLUWVFKDIWVNUDIWLQ/JU

➢*UXSSHQUHLVHQJUXSSHQSlGDJRJLVFKH$NWLYLWlWHQ


,QYHVWLWLRQVHQWJHOW

EHWULHEVQRWZHQGLJH$QODJHQ


$XVODVWXQJ


Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

$QODJH ' %HJOHLWHWHU8PJDQJQDFK†$EV6*%9,,,

LQGHU)DVVXQJYRP3UlDPEHO


%HJOHLWHWHU8PJDQJVROO.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQGLH0|JOLFKNHLWJHEHQLKUJHVHW]OLFK

YHUDQNHUWHV5HFKWDXIHLQHHQWZLFNOXQJVI|UGHUQGH.RQWLQXLWlWLKUHU%H]LHKXQJ]XEHLGHQ(OWHUQ

E]ZDQGHUHQZLFKWLJHQ%H]XJVSHUVRQHQDXFKQDFKGHU7UHQQXQJYRQLKQHQZDKU]XQHKPHQ

VRIHUQHVRKQHGLHVH%HUDWXQJXQG8QWHUVW W]XQJQLFKWP|JOLFKLVW'HU%HJOHLWHWH8PJDQJKDW

GDV=LHOGLH8PJDQJVJHVWDOWXQJVREDOGZLHP|JOLFK]XYHUVHOEVWlQGLJHQ'LHVVHW]WHLQHYRQ

DOOHQJHWUDJHQH$EVSUDFKH EHUGHQ8PJDQJPLWGHP.LQGYRUDXV


'LHJUXQGOHJHQGH4XDOLILNDWLRQI UGHQ%HJOHLWHWHQ8PJDQJLVWLQGHU5HJHOGLHGHVGHUVWDDWOLFK

DQHUNDQQWHQ'LSORP6R]LDOSlGDJRJHQ'LSORP6R]LDOSlGDJRJLQ


'HU8PIDQJXQGGLH'DXHUGHV%HJOHLWHWHQ8PJDQJVRULHQWLHUWVLFKDP%HGDUIGHV(LQ]HOIDOOVXQG

LVWDQDORJGHP+LOIHSODQYHUIDKUHQIHVW]XOHJHQXQG]XYHUHLQEDUHQ'DEHLVROOHLQ.RQWLQJHQWI U

HLQHQGHILQLHUWHQ=HLWUDXPIHVWJHOHJWZHUGHQ


'LH)DFKOHLVWXQJVVWXQGHXPIDVVW0LQXWHQ0LWGHU)DFKOHLVWXQJVVWXQGHVLQGDOOHIDOOEH]RJHQHQ

/HLVWXQJVDQWHLOHXQGGLHLQGHU5DKPHQOHLVWXQJVEHVFKUHLEXQJYHUHLQEDUWHQ/HLVWXQJHQ]XU

4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJDEJHJROWHQ)DOOXQVSH]LILVFKH/HLVWXQJHQGLHLP5DKPHQGHU6R]LDOUDXP

RULHQWLHUXQJYRQEHVWLPPWHQ7UlJHUQHUEUDFKWZHUGHQVLQGQLFKW%HVWDQGWHLOGHUDXIGHU

+LOIHSODQXQJLP(LQ]HOIDOOEH]RJHQHQ5DKPHQOHLVWXQJVEHVFKUHLEXQJHQ


(VLVW$XIJDEHGHV7UlJHUVQDFKGHQ5HJHOQIDFKOLFKHQ.|QQHQVGLHYHUHLQEDUWH+LOIH]X

HUEULQJHQXQGLQQHUKDOEGHV6WXQGHQNRQWLQJHQWVGLHQRWZHQGLJHQIDFKOLFKHQ6FKZHUSXQNWH]X

VHW]HQ=LHOVWHOOXQJHQ

• 6LFKHUVWHOOHQGHU%H]LHKXQJVNRQWLQXLWlW]XEHLGHQ(OWHUQWHLOHQE]ZDQGHUHQZLFKWLJHQ

%H]XJVSHUVRQHQ

• .OlUXQJGHU9RUDXVVHW]XQJI UEHJOHLWHWHQ8PJDQJ

• .RQWDNWDXIQDKPH:LHGHUKHUVWHOOHQGHU%LQGXQJ]ZLVFKHQ.LQG(OWHUQWHLOXQG%H]XJVSHUVRQHQ

• +HUVWHOOHQHLQHUWUDJIlKLJHQ9HUHLQEDUXQJ EHUGHQEHJOHLWHWHQ8PJDQJ

• =HLWQDKH8QDEKlQJLJNHLWYRQH[WHUQHU%HUDWXQJXQG8QWHUVW W]XQJ2UJDQLVDWLRQVIRUPHQ

'LHVR]LDOSlGDJRJLVFKH$UEHLWXPIDVVWQHEHQGHUXQPLWWHOEDUHQ8PJDQJVEHJOHLWXQJLQVEHVRQGHUH

(LQ]HOJHVSUlFKHPLWGHP.LQG(OWHUQXQG(OWHUQWHLOHQJHWUHQQWXQGJHPHLQVDPDQGHUHQ

%H]XJVSHUVRQHQ

'LH$XVJHVWDOWXQJGHU/HLVWXQJRULHQWLHUWVLFKDPQRWZHQGLJHQ+LOIHEHGDUI6LHZLUGLP+LOIHSODQ

IHVWJHOHJWXQGYHUELQGOLFKYHUHLQEDUW
)DOOXQVSH]LILVFKH/HLVWXQJHQVLQGLQVEHVRQGHUHGLH0LWZLUNXQJDQGHUVR]LDOHQ,QIUDVWUXNWXUHQWZLFNOXQJGLH

$QHLJQXQJYRQ.HQQWQLVVHQ EHUGHQVR]LDOHQ5DXPVRZLH$XIEDXXQG3IOHJHYRQ.RQWDNWHQE]Z

1HW]ZHUNHQRKQHXQPLWWHOEDUHVHLQ]HOIDOOEH]RJHQHV9HUZHUWXQJVLQWHUHVVHGLH7HLOQDKPHDQ)DFKJUXSSHQXQG

UHVVRUW EHUJUHLIHQGHQ$UEHLWVJUXSSHQLP6R]LDOUDXPVRZLHGLH7HLOQDKPHDQHLQ]HOIDOO EHUJUHLIHQGHQ

)DFKJHVSUlFKHQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ


/HLVWXQJHQ

• $EVWLPPXQJ]ZLVFKHQDOOHQ%HWHLOLJWHQ

• 9RUEHUHLWHQGHXQGEHJOHLWHQGH%HUDWXQJVJHVSUlFKHI KUHQ

• (UDUEHLWHQYRQ8PJDQJVYHUHLQEDUXQJHQ

• $QEDKQHQXQG%HJOHLWHQGHU8PJDQJVNRQWDNWHDXFKDX‰HUKDOEGHU7UlJHUUlXPHXQG+DXVKDOWH

• )DOOEH]RJHQH(UVFKOLH‰XQJ1XW]XQJXQG(LQEH]LHKXQJLP6R]LDOUDXPYRUKDQGHQHU+LOIHXQG

8QWHUVW W]XQJVVWUXNWXUHQ]XU9HUVHOEVWVWlQGLJXQJGHV8PJDQJV

• 'RNXPHQWDWLRQ(YDOXDWLRQ%HULFKWHUVWDWWXQJJHJHQ EHUGHP-XJHQGDPW

• 6LFKHUVWHOOXQJGHU4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ.RRUGLQDWLRQXQG/HLWXQJ

• 7HDPEHVSUHFKXQJHQEHLP7UlJHUNROOHJLDOH%HUDWXQJ)RUWELOGXQJXQG6XSHUYLVLRQ,QGLYLGXHOOH=XVDW]OHLVWXQJHQ

,Q(LQ]HOIlOOHQN|QQHQLP+LOIHSODQYHUIDKUHQNRQNUHWIHVWJHOHJWHLQGLYLGXHOOH=XVDW]OHLVWXQJHQ

JHZlKUWZHUGHQ4XDOLWlW

=XU9HUHLQEDUXQJGHU4XDOLWlWDXIGHQGUHL4XDOLWlWVHEHQHQ6WUXNWXU3UR]HVVXQG(UJHEQLVTXDOLWlW

ZLUGHLQ6FKO VVHOSUR]HVV]%

³*HVWDOWXQJGHU8PJDQJVEHJOHLWXQJXQG9HUVHOEVWVWlQGLJXQJLP3UR]HVV§

DXVJHZlKOW


(QWZLFNOXQJYRQ3UR]HVVTXDOLWlWDQKDQGHLQHVDXVJHZlKOWHQ6FKO VVHOSUR]HVVHV

4XDOLWlWVNULWHULHQ

)DOOEH]RJHQH3ODQXQJXQG'XUFKI KUXQJGHU8PJDQJVEHJOHLWXQJRSHUDWLRQDOLVLHUEDUH=LHOH

hEHUSU IXQJXQG$QSDVVXQJDQYHUlQGHUWH%HGLQJXQJHQ


(QWZLFNOXQJYRQ6WUXNWXUTXDOLWlWDQKDQGHLQHVDXVJHZlKOWHQ4XDOLWlWVPHUNPDOV

$UEHLWVDQVlW]HVLQGNRQ]HSWLRQHOOEHVFKULHEHQXQGIDFKOLFKIXQGLHUW9HUOlVVOLFKNHLWGHV

/HLVWXQJVHUEULQJHUV.RQWLQXLWlWXQG.XOWXULQGHU=XVDPPHQDUEHLWPLWGHP-XJHQGDPW

4XDOLILNDWLRQVQLYHDXGHU)DFKNUlIWH


(UJHEQLVTXDOLWlWEH]RJHQDXIGLHLQGHU/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJYHUHLQEDUWHQ=LHOH

4XDOLWlWVNULWHULHQ

(UUHLFKWH=LHOHXQG:LUNXQJ3HUVRQDOXQG/HLVWXQJVRUJDQLVDWLRQ

(VZHUGHQLQGHU5HJHOVWDDWOLFKDQHUNDQQWH'LSORP6R]LDOSlGDJRJHQ'LSORP6R]LDOSlGDJRJLQQHQ

HLQJHVHW]W


6WHOOHQDQWHLOI U/HLWXQJ.RRUGLQDWLRQXQG4XDOLWlWVVLFKHUXQJLQ7UlJHUVWUXNWXUHQ


(VZHUGHQMHYROOEHVFKlIWLJWH)DFKNUDIW0LWWHOI U4XDOLWlWVVLFKHUXQJZLHGLH'XUFKI KUXQJYRQ

H[WHUQHU6XSHUYLVLRQ)RUWELOGXQJEHUHLWJHVWHOOW


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ


%HUHFKQXQJHQ(QWJHOW.DONXODWLRQ

(LQH)DFKOHLVWXQJVVWXQGHXPIDVVW0LQXWHQ'DULQVLQGDOOH$XIZHQGXQJHQI UIDOOVSH]LILVFKH

/HLVWXQJHQXQG/HLVWXQJHQ]XU4XDOLWlWVVLFKHUXQJHQWKDOWHQ


(LQKHLWOLFKH6DFKNRVWHQSDXVFKDOHLQ+|KHYRQÝI U

9HUZDOWXQJVNRVWHQLQVJHVDPW3HUVRQDO0LHWH6DFKDXIZDQG

:LUWVFKDIWVDXIZDQG

%HWUHXXQJVDXIZDQGSlGDJRJLVFKH6DFKPLWWHO


0LHWHI U%HUDWXQJVXQG%HWUHXXQJVUlXPHEHL(UIRUGHUQLVXQGDXI1DFKZHLVGHU.RVWHQ

ÝSUR)DFKOHLVWXQJVVWXQGH


3HUVRQDONRVWHQ

IHVWDQJHVWHOOWH)DFKNUlIWHQLFKWIHVWDQJHVWHOOWH)DFKNUlIWH

'LSORP6R]LDOSlGDJRJH'LSORP6R]LDOSlGDJRJLQ%$7%$729JU9E,9E'XUFKVFKQLWW

/HLWXQJVDQWHLO'LSORP6R]LDOSlGDJRJH'LSORP6R]LDOSlGDJRJLQ%$7%$729JU,9D

3DXVFKDOHI U4XDOLWlWVVLFKHUXQJH[WHUQH)RUWELOGXQJXQG6XSHUYLVLRQLQ+|KHYRQÝ

MHYROOEHVFKlIWLJWH)DFKNUDIW


$XVODVWXQJ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW]³%HJOHLWHWHU8PJDQJ§I U'LHQVWHLQ7UlJHUVWUXNWXUHQ

I UGLH7DULIJHELHWH%HUOLQ:HVWXQG%HUOLQ2VW

PLW/HLWXQJVDQWHLOHQ

à à à à à Ã

'XUFKVFKQLWWVVlW]H %$7 %$72

à à à à à Ã


(UPLWWOXQJ-DKUHVDUEHLWVVWXQGHQ-$6WG -$6WG -$6WG

9ROOVWHOOH

DE] JOLFKYHUHLQEDUWHU$XVIDOO]HLWHQ

'LYLVRUEHL$XVODVWXQJ

GDYRQYHUHLQEDUWH4XRWH

ÃÃ ÃÃ ÃÃ Ã ÃÃ ÃÃ

3HUVRQDONRVWHQPLW'XUFKVFKQLWWVVlW]HQ

6WHOOHQ/HLWXQJ.RRUGLQDWLRQ4XDOLWlWVVLFKHUXQJ,9D%$7%$72 Ý Ý

6WHOOHQ'LSORP6R]LDOSlGDJRJH'LSORP6R]LDOSlGDJRJLQ9E,9E%$7%$72 Ý Ý

6WHOOHQQLFKWIHVWDQJHVWHOOWH0LWDUEHLWHULQQHQ Ý Ý

YRQE]Z6WGLQ9JU9E,9EÝ6WGÝ

3DXVFKDOHI U4XDOLWlWVVLFKHUXQJH[WHUQH6XSHUYLVLRQXQG)RUWELOGXQJ Ý Ý

$QWHLO3HUVRQDONRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

3HUVRQDONRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

ÃÃ ÃÃ ÃÃ Ã ÃÃ ÃÃ

6DFKNRVWHQSDXVFKDOH Ý Ý

9HUZDOWXQJVNRVWHQLQVJHVDPW3HUVRQDO0LHWH6DFKDXIZDQG

:LUWVFKDIWVDXIZDQG

%HWUHXXQJVDXIZDQGSlGDJRJLVFKH6DFKPLWWHO

$QWHLO6DFKNRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

ÃÃ ÃÃ ÃÃ Ã ÃÃ ÃÃ

)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW] Ý Ý

à à à à à Ã

0LHWHI U%HUDWXQJVXQG%HWUHXXQJVUlXPHEHL(UIRUGHUQLVXQGDXI1DFKZHLVGHU.RVWHQ Ý Ý

)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW]PLW0LHWNRVWHQ Ý Ý

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW]³%HJOHLWHWHU8PJDQJ§I U'LHQVWHGLHYRQJHZHUEOLFKHQ/HLVWXQJVHUEULQJHUQHUEUDFKWZHUGHQ

I UGLH7DULIJHELHWH%HUOLQ:HVWXQG%HUOLQ2VW

RKQH/HLWXQJVDQWHLOH

à à à à à Ã

'XUFKVFKQLWWVVlW]H %$7 %$72

à à à à à Ã

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

(UPLWWOXQJ-DKUHVDUEHLWVVWXQGHQ-$6WG -$6WG -$6WG

9ROOVWHOOH

DE] JOLFKYHUHLQEDUWHU$XVIDOO]HLWHQ

'LYLVRUEHL$XVODVWXQJ

GDYRQYHUHLQEDUWH4XRWH


3HUVRQDONRVWHQPLW'XUFKVFKQLWWVVlW]HQ

6WHOOHQ'LSORP6R]LDOSlGDJRJH'LSORP6R]LDOSlGDJRJLQ9E,9E%$7%$72 Ý Ý

6WHOOHQQLFKWIHVWDQJHVWHOOWH0LWDUEHLWHULQQHQ Ý Ý

YRQE]Z6WGLQ9JU9E,9EÝ6WGÝ

3DXVFKDOHI U4XDOLWlWVVLFKHUXQJH[WHUQH6XSHUYLVLRQXQG)RUWELOGXQJ Ý Ý

$QWHLO3HUVRQDONRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

3HUVRQDONRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

ÃÃ ÃÃ ÃÃ Ã ÃÃ ÃÃ

6DFKNRVWHQSDXVFKDOH Ý Ý

9HUZDOWXQJVNRVWHQLQVJHVDPW3HUVRQDO0LHWH6DFKDXIZDQG

:LUWVFKDIWVDXIZDQG

%HWUHXXQJVDXIZDQGSlGDJRJLVFKH6DFKPLWWHO

$QWHLO6DFKNRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

ÃÃ ÃÃ ÃÃ Ã ÃÃ ÃÃ

)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW] Ý Ý

ÃÃ ÃÃ ÃÃ Ã ÃÃ ÃÃ

0LHWHI U%HUDWXQJVXQG%HWUHXXQJVUlXPHEHL(UIRUGHUQLVXQGDXI1DFKZHLVGHU.RVWHQ Ý Ý

)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW]PLW0LHWNRVWHQ Ý Ý

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

$QODJH ' -XJHQGEHUXIVKLOIHDOV7HLOGHU-XJHQGVR]LDODUEHLW

QDFK†$EVXQG6*%9,,,/HLVWXQJVDQJHERWH

LQGHU)DVVXQJYRP

D VR]LDOSlGDJRJLVFKH%HJOHLWXQJXQG%HWUHXXQJDOVDPEXODQWHV$QJHERW

LPhEHUJDQJ6FKXOH%HUXI

DOV(UJlQ]XQJHLQHUEHWULHEOLFKHQ%HUXIVYRUEHUHLWXQJRGHUDXVELOGXQJ

4XDOLIL]LHUXQJ

E VR]LDOSlGDJRJLVFKEHJOHLWHWH%HUXIVRULHQWLHUXQJDOVWHLOVWDWLRQlUHV$QJHERW

F VR]LDOSlGDJRJLVFKEHJOHLWHWH%HUXIVYRUEHUHLWXQJHLQVFKOLH‰OLFK4XDOLIL]LHUXQJDOV

WHLOVWDWLRQlUHV$QJHERW

WHLOVWDWLRQlUDOVDX‰HUEHWULHEOLFKHV-XJHQGKLOIHDQJHERW

LQ.RRSHUDWLRQPLW%HWULHEHQE]Z$QJHERWHQGHU6FKXOHQRGHUQDFKGHP6*%,,,

G VR]LDOSlGDJRJLVFKEHJOHLWHWH%HUXIVDXVELOGXQJWHLOVWDWLRQlU

DOVDX‰HUEHWULHEOLFKHV-XJHQGKLOIHDQJHERW

LQ.RRSHUDWLRQPLW%HWULHEHQDOV6WXIHQPRGHOOE]ZLP9HUEXQG

H VR]LDOSlGDJRJLVFKEHJOHLWHWH:RKQIRUPHQLQ9HUELQGXQJPLWVFKXOLVFKHQE]ZEHUXIOLFKHQ

%LOGXQJVPD‰QDKPHQRGHUEHLGHUEHUXIOLFKHQ(LQJOLHGHUXQJ
3UlDPEHO


-XJHQGVR]LDODUEHLWLVWGHULP†6*%9,,,JHUHJHOWH7HLOGHU-XJHQGKLOIHGHUVR]LDOEHQDFKWHLOLJWH

XQGLQGLYLGXHOOEHHLQWUlFKWLJWHMXQJH0HQVFKHQEHLLKUHUVFKXOLVFKHQXQGEHUXIOLFKHQ$XVELOGXQJ

GHU(LQJOLHGHUXQJLQGLH$UEHLWVZHOWXQGEHL,KUHUVR]LDOHQ,QWHJUDWLRQXQWHUVW W]W


-XJHQGVR]LDODUEHLWZHQGHWVLFKDQ=LHOJUXSSHQGLHEHVRQGHUVYRQ$XVJUHQ]XQJEHGURKWVLQG'LH

SUlYHQWLYH$XVULFKWXQJLKUHU$QJHERWH]LHOWDXIGLHNRPSHQVDWRULVFKH$XIDUEHLWXQJXQGhEHU

ZLQGXQJYRQVR]LDOHQ%HQDFKWHLOLJXQJHQXQGLQGLYLGXHOOHQ%HHLQWUlFKWLJXQJHQXQGUHDJLHUWDXI

3UREOHPODJHQGLHHLQHQHUK|KWHQ8QWHUVW W]XQJVEHGDUIDQVR]LDOSlGDJRJLVFKHQ+LOIHQHUIRUGHUQ

-XJHQGVR]LDODUEHLWHQWZLFNHOWXQGXQWHUKlOW+LOIHQXQG/HLVWXQJVDQJHERWHGLHVLFKDQGHQ

/HEHQVZHOWHQGHUMXQJHQ0HQVFKHQRULHQWLHUHQ


(LQ+DQGOXQJVIHOGGHU-XJHQGVR]LDODUEHLWLVWGLH-XJHQGEHUXIVKLOIH6LHOLHJWLP6FKQLWWEHUHLFK

]ZLVFKHQ-XJHQGKLOIHLQVEHVRQGHUH+LOIH]XU(U]LHKXQJ%LOGXQJXQG$UEHLWVZHOW


'LH-XJHQGEHUXIVKLOIHPLWLKUHU/HLVWXQJVEDQGEUHLWHXQGGHQYHUVFKLHGHQHQ/HLVWXQJVW\SHQKDW

VRZRKOJHJHQ EHUGHQ/HLVWXQJHQGHU$UEHLWVI|UGHUXQJDOVDXFKLQQHUKDOEGHU-XJHQGKLOIHHLQ

HLJHQVWlQGLJHV/HLVWXQJVSURILO


'LH-XJHQGEHUXIVKLOIHLVWHLQHDXIGHQ(LQ]HOIDOOEH]RJHQH+LOIHGLHHQWVSUHFKHQGGHV%HGDUIV

IOH[LEHODXVJHVWDOWHWZLUG6LHZHQGHWVLFKDQMXQJH0HQVFKHQPLWHUK|KWHP8QWHUVW W]XQJVEHGDUI

LQGHU5HJHOLP$OWHUYRQELV-DKUHQEHL%HJLQQGHV/HLVWXQJVDQJHERWV=XGHU=LHOJUXSSH

JHK|UHQLQVEHVRQGHUH

• MXQJH0HQVFKHQI UGLHGXUFKDQGHUH/HLVWXQJVWUlJHUNHLQHJHHLJQHWHQ$QJHERWHRGHU

0D‰QDKPHQ]XUVR]LDOHQXQGEHUXIOLFKHQ,QWHJUDWLRQXQWHUEUHLWHWZHUGHQN|QQHQRGHUI UGLH

GLHVH$QJHERWHDXIJUXQGLKUHUSHUV|QOLFKHQ$XVJDQJVVLWXDWLRQZHQLJHUIROJYHUVSUHFKHQGVLQG

• HLQHIODQNLHUHQGH+LOIHVWHOOXQJEHQ|WLJHQ

• 0lGFKHQXQGMXQJH)UDXHQPLW,QWHJUDWLRQVSUREOHPHQ

• MXQJH0 WWHUPLW/HUQEHHLQWUlFKWLJXQJHQXQG3UREOHPHQEHLGHUEHUXIOLFKHQ,QWHJUDWLRQ

• MXQJH0HQVFKHQQLFKWGHXWVFKHU+HUNXQIWPLW,QWHJUDWLRQVSUREOHPHQ

• MXQJH0HQVFKHQPLW/HUQEHHLQWUlFKWLJXQJHQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

• GHOLQTXHQWHMXQJH0HQVFKHQ

• MXQJH0HQVFKHQPLW$QVSUXFKDXIHU]LHKHULVFKH+LOIHQE]ZMXQJH9ROOMlKULJHEHLGHQHQHLQH

/HLVWXQJGHU-XJHQGVR]LDODUEHLWQRWZHQGLJLVW

• MXQJH0HQVFKHQPLWSV\FKLVFKHQXQGRGHUODWHQWHQ6XFKWSUREOHPHQE]ZPLW%HKLQGHUXQJHQ

I UGLHHLQH/HLVWXQJGHU-XJHQGVR]LDODUEHLWGLHULFKWLJH+LOIHLVW


'LH$QJHERWHGHU-XJHQGEHUXIVKLOIHVLQGDUEHLWVZHOWEH]RJHQ]XJHVWDOWHQXPGHQhEHUJDQJGHU

MXQJHQ0HQVFKHQLQGLH$UEHLWVZHOW]XHUOHLFKWHUQ6LHVLQGLQ$QOHKQXQJDQGDV+LOIHSODQ

YHUIDKUHQQDFK†6*%9,,,]XHUPLWWHOQXQGIHVW]XOHJHQ


(LQHUK|KWHU8QWHUVW W]XQJVEHGDUILP6LQQHGHV†6*%9,,,LVWLQVEHVRQGHUHGDQQJHJHEHQ

ZHQQGLHYRUKDQGHQHQ3UREOHPHE]Z'HIL]LWHHLQHVMXQJHQ0HQVFKHQVRJUDYLHUHQGVLQGGDVVHV

]XGHUHQ$XVJOHLFKRGHUhEHUZLQGXQJHLQHUHUK|KWHQLQGLYLGXHOOHQVR]LDOSlGDJRJLVFKHQ+LOIH

EHGDUI


'LH$QJHERWHGHU-XJHQGEHUXIVKLOIHN|QQHQEHL%HGDUIDOV%HVWDQGWHLOHLQHU+LOIH]XU(U]LHKXQJ

†$EV6*%9,,,E]ZGHU+LOIHI UMXQJH9ROOMlKULJH†$EV6*%9,,,DOVVR]LDO

SlGDJRJLVFKH+LOIHI UGLHZHLWHUH3HUV|QOLFKNHLWVHQWZLFNOXQJJHZlKUWZHUGHQ'LH/HLVWXQJHQGHU

-XJHQGEHUXIVKLOIHVLQGPLWGHQHQGHUDQGHUHQ/HLVWXQJVWUlJHUDE]XVWLPPHQXPJHHLJQHWH

hEHUJlQJHVLFKHU]XVWHOOHQ:HQQ5HVVRXUFHQGXUFK'ULWWH]%/HLVWXQJVWUlJHUQDFKGHP6*%,,

XQG6*%,,,]XU9HUI JXQJJHVWHOOWZHUGHQN|QQHQGLHHQWVSUHFKHQGHQ$XIZHQGXQJHQGHU

-XJHQGKLOIHEHLGHQ7UlJHUQUHGX]LHUWZHUGHQRGHUHQWIDOOHQ


*HPl‰†$EV6*%9,,,NDQQMXQJHQ0HQVFKHQZlKUHQGGHU7HLOQDKPHDQVFKXOLVFKHQXQG

EHUXIOLFKHQ%LOGXQJVPD‰QDKPHQRGHUEHLGHUEHUXIOLFKHQ(LQJOLHGHUXQJ8QWHUNXQIWLQVR]LDO

SlGDJRJLVFKEHJOHLWHWHQ:RKQIRUPHQDQJHERWHQZHUGHQ


'LH/HLVWXQJHQGHU-XJHQGEHUXIVKLOIHZHUGHQLQYHUVFKLHGHQHQ6HWWLQJVDXFKLQ.RPELQDWLRQPLW

DQGHUHQ/HLVWXQJVWUlJHUQDX‰HUKDOEGHU-XJHQGKLOIHHUEUDFKW'LHDPEXODQWHQ/HLVWXQJHQ

/HLVWXQJVW\SDZHUGHQKLHUEHLHQWZHGHUDOV)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQLP5DKPHQGHU-XJHQGKLOIH

RGHUDQWHLOLJDOVNRQWLQJHQWLHUWH%HWUHXXQJVVWXQGHQLP5DKPHQHLQHU)LQDQ]LHUXQJPLW'ULWWHQ

JHZlKUW=LHOVWHOOXQJ

+LOIH]XUhEHUZLQGXQJVR]LDOHUXQGLQGLYLGXHOOHU%HHLQWUlFKWLJXQJHQEHLGHUEHUXIOLFKHQXQG

VR]LDOHQ(LQJOLHGHUXQJ2UJDQLVDWLRQVIRUPHQ

'LH(UEULQJXQJGHU/HLVWXQJHQHUIROJWLQLQGLYLGXHOOHQXQGLQJUXSSHQEH]RJHQHQ6HWWLQJV

HQWVSUHFKHQGGHUHLQ]HOQHQ/HLVWXQJVPRGXOH'LH$XVJHVWDOWXQJGHUSlGDJRJLVFKHQ/HLVWXQJHQ

RULHQWLHUWVLFKDPMHZHLOLJHQ+LOIHEHGDUI6LHZHUGHQLP+LOIHSODQEHVFKULHEHQXQGYHUHLQEDUW'LH

'XUFKI KUXQJGHU%HUXIVRULHQWLHUXQJ%HUXIVYRUEHUHLWXQJVRZLH4XDOLILNDWLRQXQG$XVELOGXQJ

HUIROJWDXI%DVLVGHV.RQ]HSWHVVRZLHGHU&XUULFXODXQGXQWHUOLHJWGHQUHFKWOLFKHQ9RUJDEHQ$OOJHPHLQH5DKPHQOHLVWXQJHQI UDOOH$QJHERWVIRUPHQ

'D]X]lKOHQ

• /HLWXQJXQG.RRUGLQDWLRQ

• .RQ]HSWLRQVHQWZLFNOXQJ'RNXPHQWDWLRQXQG(YDOXLHUXQJ

2UJDQLVDWLRQ$QOHLWXQJXQG.RQWUROOHYRQ)DOOEHVSUHFKXQJHQ

.RRSHUDWLRQPLWGHQ3HUVRQHQVRUJHEHUHFKWLJWHQXQGPLWDOOHQDQGHU/HLVWXQJ%HWHLOLJWHQZLH

]%-XJHQG$UEHLWVlPWHUQ$U*HQQDFK6*%,,%HUXIV6FKXOHQ%HWULHEHQ.DPPHUQ

,QQXQJHQXQG9HUElQGHQVRZLHDQGHUHQ-XJHQGKLOIHHLQULFKWXQJHQ

3HUVRQDOI KUXQJXQGVWHXHUXQJ

6LFKHUVWHOOXQJYRQ)RUWELOGXQJXQG6XSHUYLVLRQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

• $XIWUDJVXQG$QJHERWVDEZLFNOXQJYRQJHZHUEOLFKHQ/HLVWXQJHQ]XP=ZHFNHGHUEHUXIOLFKHQ

4XDOLIL]LHUXQJ

• *HZlKUOHLVWXQJGHU$UEHLWVVLFKHUKHLW

• 6LFKHUVWHOOXQJYRQ0D‰QDKPHQ]XU4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ

• 0LWZLUNXQJDP+LOIHSODQYHUIDKUHQ4XDOLWlW

=XU9HUHLQEDUXQJGHU4XDOLWlWDXIGHQGUHL4XDOLWlWVHEHQHQ3UR]HVV6WUXNWXUXQG

(UJHEQLVTXDOLWlWZLUGHLQ6FKO VVHOSUR]HVVDXVJHZlKOW]%GLH)DOOHLQJDQJVSKDVH


(QWZLFNOXQJYRQ3UR]HVVTXDOLWlWDQKDQGDXVJHZlKOWHU4XDOLWlWVNULWHULHQ]%

• (LQEH]LHKXQJDOOHUDP3UR]HVV%HWHLOLJWHQ

• 6LFKHUVWHOOHQHLQHVJHUHJHOWHQ9HUIDKUHQVGDVDXIGHPLQGLYLGXHOOHQ%HGDUIEDVLHUW

• $XVULFKWHQGHU0D‰QDKPHDPIHVWJHVWHOOWHQXQGGRNXPHQWLHUWHQLQGLYLGXHOOHQ%HGDUI


(QWZLFNOXQJYRQ6WUXNWXUTXDOLWlWDQKDQGDXVJHZlKOWHU4XDOLWlWVNULWHULHQ]%

• (LQVDW]TXDOLIL]LHUWHQ)DFKSHUVRQDOVJHPl‰GHU$QIRUGHUXQJHQ

• IDFKOLFKIXQGLHUWHV.RQ]HSWLQGHUVR]LDOSlGDJRJLVFKHQ%HWUHXXQJXQG%HJOHLWXQJ

• WUDQVSDUHQWH2UJDQLVDWLRQVXQG(QWVFKHLGXQJVVWUXNWXUHQ


(QWZLFNOXQJYRQ(UJHEQLVTXDOLWlWDQKDQGDXVJHZlKOWHU4XDOLWlWVNULWHULHQ]%

• =XVWLPPXQJGHVMXQJHQ0HQVFKHQ]XGHQHUDUEHLWHWHQ=LHOHQ

• HUUHLFKWH=LHOHXQG:LUNXQJHQJHPl‰GHULQGLYLGXHOOHQ+LOIHSODQXQJZlKUHQGGHU

)DOOHLQJDQJVSKDVH3HUVRQDOXQG/HLVWXQJVRUJDQLVDWLRQ

'HU/HLVWXQJVHUEULQJHUXQWHUOLHJWGHP)DFKNUlIWHJHERW) UGHQ]LHOJHULFKWHWHQ(LQVDW]LVWGHU

7UlJHUYHUDQWZRUWOLFK'LH/HLVWXQJHQZHUGHQLP=XVDPPHQZLUNHQPHKUHUHU)DFKNUlIWH

XQWHUVFKLHGOLFKHU3URIHVVLRQHUEUDFKW


'HU7UlJHUNDQQI UMHGHQGHULQVHLQHP$QJHERWVVSHNWUXPJHQHKPLJWHQ3OlW]HELV]X

6WHOOHQDQWHLOHI U/HLWXQJVDXIJDEHQLQGHQ/HLVWXQJVEHUHLFKHQEELVGXQGI UGDV

VR]LDOSlGDJRJLVFKEHJOHLWHWH:RKQHQHLQVHW]HQ


%HLGHU(UVWNDONXODWLRQYRQ(QWJHOWHQZHUGHQLQGHQ/HLVWXQJVEHUHLFKHQEELVH9HUWUHWXQJVPLWWHO

LQ+|KHYRQGHU3HUVRQDONRVWHQDQJHVHW]W) UMHGHYROOEHVFKlIWLJWH)DFKNUDIWVWHKHQELV]X

ÝSUR-DKUI UH[WHUQH6XSHUYLVLRQ)RUWELOGXQJXQG4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ]XU9HUI JXQJ


'HU7UlJHUVWHOOW/HKUXQG$UEHLWVPLWWHOHQWVSUHFKHQGGHP4XDOLIL]LHUXQJVE]Z$XVELOGXQJV

EHGDUIXQG6DFKPLWWHOI UGHQ%HWUHXXQJVDXIZDQG]XU9HUI JXQJ%HLP/HLVWXQJVEHUHLFKG

JHZlKUOHLVWHWGHU7UlJHUI UGLHDX‰HUEHWULHEOLFKHQ$QWHLOHGHU%HUXIVDXVELOGXQJGLH%HUHLWVWHOOXQJ

HLQHUDQHUNDQQWHQ$XVELOGXQJVVWlWWHLP6LQQHGHV%HUXIVELOGXQJVJHVHW]HV%%L*


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ


/HLVWXQJVEHUHLFKD

VR]LDOSlGDJRJLVFKH%HJOHLWXQJXQG%HWUHXXQJDOVDPEXODQWHV$QJHERW=LHOJUXSSHI UGLHVHQ/HLVWXQJVEHUHLFK

$ -XQJH0HQVFKHQDPhEHUJDQJ6FKXOH%HUXIHLQVFKOLH‰OLFKYRQGHU6FKXOSIOLFKW)UHLJHVWHOOWH

GLHYRUGHP+LQWHUJUXQGPDQJHOQGHUSHUV|QOLFKHU5HLIHHLQHPZHQLJI|UGHUOLFKHQVR]LDOHQ

8PIHOGXQGQHJDWLYHU/HUQHUIDKUXQJHQGHU8QWHUVW W]XQJLQ)RUPHLQHUDPEXODQWHQ

SHUVRQHQEH]RJHQHQ%HWUHXXQJEHLGHU:DKOGHVI UVLHJHHLJQHWHQ%HUXIVIHOGHVGHV

SDVVHQGHQ)|UGHUDQJHERWHVE]Z%HWULHEHVXQG]XU9RUEHUHLWXQJDXIHLQHVHOEVWlQGLJH

/HEHQVI KUXQJEHG UIHQ

% -XQJH0HQVFKHQGHUHQHUIROJUHLFKHU$EVFKOXVVHLQHUEHWULHEOLFKHQ%HUXIVDXVELOGXQJ

4XDOLIL]LHUXQJQXUPLWHLQHUEHJOHLWHQGHQVR]LDOSlGDJRJLVFKHQ8QWHUVW W]XQJLQ)RUPHLQHU

DPEXODQWHQSHUVRQHQEH]RJHQHQ%HWUHXXQJVLFKHUJHVWHOOWZHUGHQNDQQ=LHOVWHOOXQJ

• (QWZLFNOXQJHLQHULQGLYLGXHOOHQUHDOLVWLVFKHQ%HUXIVZHJHXQG/HEHQVSODQXQJ

• 9RUEHUHLWXQJ]XU$XIQDKPHJHHLJQHWHU$QVFKOXVVDQJHERWHHLQVFKOLH‰OLFKHUVWHU$UEHLWVPDUNW

• +LOIHEHLGHUhEHUZLQGXQJYRQ3UREOHPHQLP/HEHQVXQGEHWULHEOLFKHQ8PIHOGGLHGDV

(QJDJHPHQWI UHLQHEHUXIOLFKH4XDOLIL]LHUXQJRGHUGHQHUIROJUHLFKHQ$EVFKOXVVHLQHU

EHWULHEOLFKHQRGHUDX‰HUEHWULHEOLFKHQ%HUXIVDXVELOGXQJEHRGHUYHUKLQGHUQ/HLVWXQJHQ

6R]LDOSlGDJRJLVFKH%HUDWXQJXQG+LOIHVWHOOXQJLQVEHVRQGHUHGXUFK

• .RPSHWHQ]HUPLWWOXQJ

• )|UGHUXQJGHU/HUQXQG/HLVWXQJVPRWLYDWLRQ

• 6WlUNXQJGHUEHUXIOLFKHQXQGVR]LDOHQ+DQGOXQJVNRPSHWHQ]

• )|UGHUXQJGHU.RPPXQLNDWLRQVXQG.RQIOLNWIlKLJNHLW

• 9HUPLWWOXQJYRQ6HOEVWPDQDJHPHQWIlKLJNHLWHQ

• %HUDWXQJXQG%HJOHLWXQJEHLGHU%HZlOWLJXQJGHU$XIJDEHQGHU/HEHQVJHVWDOWXQJ

XQGGHV$OOWDJV

• +LOIHVWHOOXQJEHLGHU9HUPLWWOXQJE]ZEHLPhEHUJDQJLQ$XVELOGXQJRGHU%HUXIVWlWLJNHLW

• IOH[LEOHVLWXDWLRQVXQGEHGDUIVDQJHPHVVHQH*HVWDOWXQJGHU/HLVWXQJ

• .RRSHUDWLRQPLWGHP-XJHQGDPWLQVEHVRQGHUH7HLOQDKPHDQGHQ+LOIHNRQIHUHQ]HQ

• JJI]XVlW]OLFKHQRWZHQGLJHVFKXOLVFKH8QWHUVW W]XQJXQGVSUDFKOLFKH)|UGHUXQJ,QGLYLGXHOOH=XVDW]OHLVWXQJHQ

,QEHVRQGHUHQ(LQ]HOIlOOHQN|QQHQLP+LOIHSODQYHUIDKUHQNRQNUHWIHVWJHOHJWHLQGLYLGXHOOH

=XVDW]OHLVWXQJHQYHUHLQEDUWZHUGHQ3HUVRQDOXQG/HLVWXQJVRUJDQLVDWLRQ

) UGLHMHZHLOLJH/HLVWXQJLVWGDVHQWVSUHFKHQGH)DFKSHUVRQDOHLQ]XVHW]HQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ


%HUHFKQXQJVJUXQGODJHQ

'DV(QWJHOWZLUGLQGHU5HJHOLP5DKPHQYRQ)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQRGHUDOVNRQWLQJHQWLHUWH

%HWUHXXQJVVWXQGHQEHLPLVFKILQDQ]LHUWHQ.RRSHUDWLRQVDQJHERWHQJHZlKUW


)DFKOHLVWXQJVVWXQGH


'LH$Q]DKOGHULP(LQ]HOIDOOQRWZHQGLJHQ)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQRULHQWLHUWVLFKDP

LQGLYLGXHOOHQ+LOIHEHGDUIVLHZLUGLP+LOIHSODQGLIIHUHQ]LHUWEHVFKULHEHQXQGYHUELQGOLFK

YHUHLQEDUW


0LVFKILQDQ]LHUWH.RRSHUDWLRQVDQJHERWH


'LHVHVLQG/HLVWXQJHQGHU-XJHQGVR]LDODUEHLWGLHGXUFK'ULWWHLQGHQ/HLVWXQJVEHUHLFKHQ

EELVGHUJlQ]WZHUGHQ*UXQGODJHVLQGNRQWLQJHQWLHUWH%HWUHXXQJVVWXQGHQLQ+|KH

YRQELV6WXQGHQ,KUH+|KHLVWDEKlQJLJYRQGHP8PIDQJGHU/HLVWXQJHQ'ULWWHU


'LH)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVlW]HHUUHFKQHQVLFKDXV6WHOOHQ/HLWXQJHQWIlOOWEHL*E5

6WHOOHQ'LSORP6R]LDOSlGDJRJH'LSORP6S]LDOSlGDJRJLQ9E,9E%$7%$72

QLFKWIHVWDQJHVWHOOWH0LWDUEHLWHULQQHQ

6XSHUYLVLRQ)RUWELOGXQJDQGHUH)RUPHQGHU4XDOLWlWVVLFKHUXQJSDXVFKDOÝ

6DFKNRVWHQSDXVFKDOHHLQVFKOLH‰OLFK9HUZDOWXQJSDXVFKDOÝEHL$XVODVWXQJ


$XVGHUYRUVWHKHQGJHQDQQWHQ%HUHFKQXQJVJUXQGODJHHUJHEHQVLFKIROJHQGH)DFKOHLVWXQJV

VWXQGHQVlW]H


I UJHPHLQQ W]LJH/HLVWXQJVHUEULQJHU

ÝLP7DULIJHELHWGHV%$7


ÝLP7DULIJHELHWGHV%$72


I UVRQVWLJH/HLVWXQJVHUEULQJHU

ÝLP7DULIJHELHWGHV%$7


ÝLP7DULIJHELHWGHV%$725HJHOOHLVWXQJHQDX‰HUKDOEGHV(QWJHOWHV

8P GLH QRWZHQGLJH 0RELOLWlW ]X VLFKHUQ VLQG LP %HGDUIVIDOO ] % ZHFKVHOQGH (LQVDW]VWHOOHQ

JUR‰H(QWIHUQXQJGLH.RVWHQHLQHU8PZHOWNDUWHEHLGHQMXQJHQ0HQVFKHQ]X EHUQHKPHQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

Ã

/HLVWXQJVEHUHLFKE

VR]LDOSlGDJRJLVFKEHJOHLWHWH%HUXIVRULHQWLHUXQJDOVWHLOVWDWLRQlUHV$QJHERW

Ã

Ã

=LHOJUXSSHI UGLHVHQ/HLVWXQJVEHUHLFK

-XQJH0HQVFKHQDPhEHUJDQJ6FKXOH%HUXIHLQVFKOLH‰OLFKYRQGHU6FKXOSIOLFKW)UHLJHVWHOOWHGLH

YRUGHP+LQWHUJUXQGPDQJHOQGHUSHUV|QOLFKHU5HLIHHLQHPZHQLJI|UGHUOLFKHQVR]LDOHQ8PIHOG

XQGQHJDWLYHU/HUQHUIDKUXQJHQQRFKNHLQH2ULHQWLHUXQJEH] JOLFKLKUHUEHUXIOLFKHQ)lKLJNHLWHQ

XQG,QWHUHVVHQKDEHQXQGEHLGHQHQGLHEHVRQGHUH8QWHUVW W]XQJLQ)RUPHLQHVWHLOVWDWLRQlUHQ

$QJHERWHVHUIRUGHUOLFKLVW'DU EHUKLQDXVEHQ|WLJHQVLH+LOIHQEHLGHU9RUEHUHLWXQJDXIHLQH

VHOEVWlQGLJH/HEHQVI KUXQJ'LH%HWURIIHQHQYHUI JHQQLFKW EHUHLQHEHUXIOLFKH(UVWDXVELOGXQJ

Ã

Ã

=LHOVWHOOXQJHQ

9HUEHVVHUXQJGHU%HVFKlIWLJXQJVXQG$XVELOGXQJVIlKLJNHLWGXUFK

• $XVSUlJXQJ YRQ $UEHLWV XQG 6R]LDONRPSHWHQ]HQ PLW GHP =LHO GHU (LQP QGXQJ LQ

ZHLWHUI KUHQGH$QJHERWHXQG/HLVWXQJHQ$XVELOGXQJRGHU$UEHLW

• (QWZLFNOXQJHLQHUUHDOLVWLVFKHQ%HUXIVZHJHXQG/HEHQVSODQXQJ

• /|VXQJ YRQ 3UREOHPHQ LP /HEHQVXPIHOG GLH HLQH EHUXIOLFKH 4XDOLIL]LHUXQJ EH RGHU

YHUKLQGHUQ

Ã

Ã

/HLVWXQJHQ

• .RPSHWHQ]HUPLWWOXQJ

• 8QWHUVW W]XQJEHLP(UIDKUHQYRQ6WlUNHQXQG(QWZLFNOXQJVSRWHQWLDOHQ

• 8QWHUVW W]XQJEHLP$XIEDXHLQHU/HUQXQG/HLVWXQJVPRWLYDWLRQ

• 6WlUNXQJGHUEHUXIOLFKHQXQGVR]LDOHQ+DQGOXQJVNRPSHWHQ]

• (QWZLFNOXQJYRQ.RPPXQLNDWLRQVXQG.RQIOLNWIlKLJNHLW

• 9HUPLWWOXQJYRQ*UXQGNHQQWQLVVHQXQGIHUWLJNHLWHQEH]RJHQDXIGLH

(UIRUGHUQLVVHYHUVFKLHGHQHU%HUXIVIHOGHU

• %HUDWXQJXQG%HJOHLWXQJEHLGHU%HZlOWLJXQJGHU$XIJDEHQGHU/HEHQVJHVWDOWXQJ

XQGGHV$OOWDJV

• 8QWHUVW W]XQJEHLGHU(QWZLFNOXQJHLQHUJHHLJQHWHQ7DJHVVWUXNWXU

• )OH[LEOHVLWXDWLRQVXQGEHGDUIVDQJHPHVVHQH*HVWDOWXQJGHU/HLVWXQJ

• .RRSHUDWLRQPLWGHP-XJHQGDPWLQVEHVRQGHUH7HLOQDKPHDQGHQ+LOIHNRQIHUHQ]HQ

• ]XVlW]OLFKHQRWZHQGLJHVFKXOLVFKH8QWHUVW W]XQJXQG$XIDUEHLWXQJYRQ'HIL]LWHQ

• 9HUPLWWOXQJYRQ6HOEVWPDQDJHPHQWIlKLJNHLWHQ

• JJI8QWHUVW W]XQJEHLGHU9RUEHUHLWXQJDXIHLQHQJHHLJQHWHQ6FKXODEVFKOXVV

Ã

Ã

'DXHU

%LV]X0RQDWHLQEHJU QGHWHQ(LQ]HOIlOOHQGDU EHUKLQDXV

'LH(LQXQG$XVVWLHJHVLQGIOH[LEHO]XJHVWDOWHQ

Ã

Ã

,QGLYLGXHOOH=XVDW]OHLVWXQJHQ

,QEHVRQGHUHQ(LQ]HOIlOOHQN|QQHQLP+LOIHSODQYHUIDKUHQNRQNUHWIHVWJHOHJWHLQGLYLGXHOOH=XVDW]

OHLVWXQJHQYHUHLQEDUWZHUGHQ

Ã

Ã

%HUHFKQXQJVJUXQGODJHQ

-XJHQGOLFKHSlGDJRJLVFKH)DFKNUlIWH6R]LDODUEHLWHU$QOHLWHUI UGLH)DFKSUD[LV/HKUHU

Ã

Ã

5HJHOOHLVWXQJHQDX‰HUKDOEGHV(QWJHOWHV

8PGLHQRWZHQGLJH0RELOLWlW]XVLFKHUQVLQGLP%HGDUIVIDOOGLH.RVWHQHLQHU8PZHOWNDUWHEHL

GHQMXQJHQ0HQVFKHQ]X EHUQHKPHQ

Ã

Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

/HLVWXQJVEHUHLFKF

VR]LDOSlGDJRJLVFKEHJOHLWHWH%HUXIVYRUEHUHLWXQJHLQVFKOLH‰OLFK4XDOLIL]LHUXQJDOV

WHLOVWDWLRQlUHV$QJHERW=LHOJUXSSHI UGLHVHQ/HLVWXQJVEHUHLFK

-XQJH0HQVFKHQDPhEHUJDQJ6FKXOH%HUXIHLQVFKOLH‰OLFKYRQGHU6FKXOSIOLFKW)UHLJHVWHOOWH

GHUHQ%HUXIVZDKOSUR]HVVZHLWHVWJHKHQGDEJHVFKORVVHQLVWGLHDEHULP5DKPHQGHU$XVELOGXQJV

E]ZEHVFKlIWLJXQJVYRUEHUHLWHQGHQ4XDOLIL]LHUXQJHLQHQHUK|KWHQ8QWHUVW W]XQJVEHGDUIDQ

VR]LDOSlGDJRJLVFKHQ+LOIHQKDEHQ=LHOVWHOOXQJ

6R]LDOSlGDJRJLVFKEHJOHLWHWH%HUXIVYRUEHUHLWXQJDOV-XJHQGKLOIHOHLVWXQJKDWGDVYRUUDQJLJH

DEHUQLFKWDXVVFKOLH‰OLFKH=LHOGHU$XIQDKPHHLQHU%HUXIVDXVELOGXQJ6LHNDQQDEHUDXFKGHU

4XDOLIL]LHUXQJ]XUEHUXIOLFKHQ(LQJOLHGHUXQJGLHQHQ/HLVWXQJHQI UGLHEHUXIOLFKH)|UGHUXQJ

• %HUXIVIHOGEH]RJHQH]LHORULHQWLHUWH.RPSHWHQ]HUPLWWOXQJ

• :HLWHUHQWZLFNOXQJGHU6FKO VVHOTXDOLILNDWLRQHQXQG9HUPLWWOXQJYRQJUXQGOHJHQGHQ

$UEHLWVWHFKQLNHQLPMHZHLOLJHQ%HUXIVIHOG

• (QWZLFNOXQJXQG=HUWLIL]LHUXQJYRQXQG2ULHQWLHUXQJGHUIDFKSUDNWLVFKHQ8QWHUZHLVXQJDQ

4XDOLIL]LHUXQJVEDXVWHLQHQLP6LQQHYRQ†%%L*XQGGHU%HUXIVDXVELOGXQJVYRUEHUHLWXQJV

%HVFKHLQLJXQJVYHURUGQXQJ%$9%92

• ,P5DKPHQYRQ4XDOLIL]LHUXQJGLH'XUFKI KUXQJ]HUWLIL]LHUWHU4XDOLIL]LHUXQJVEDXVWHLQHGLH]XU

%HVFKlIWLJXQJVIlKLJNHLWXQG]XUEHVVHUHQ9HUPLWWOXQJLQ%HVFKlIWLJXQJI KUHQ

• $NTXLVLWLRQYRQJHHLJQHWHQ.RRSHUDWLRQVEHWULHEHQI UGLH'XUFKI KUXQJYRQ3UDNWLNDXQGJJI

hEHUOHLWXQJLQHLQEHWULHEOLFKHV$XVELOGXQJVE]Z%HVFKlIWLJXQJVYHUKlOWQLV

• +HUDQI KUXQJDQGLH$QIRUGHUXQJHQGHVHUVWHQ$UEHLWVPDUNWHVGXUFKEHWULHEOLFKH3UDNWLND

• .RRUGLQDWLRQGHU/HUQLQKDOWHYRQIDFKSUDNWLVFKHUXQGVFKXOLVFKWKHRUHWLVFKHU)|UGHUXQJ

• 8QWHUVW W]XQJEHLGHU(QWZLFNOXQJXQG8PVHW]XQJHLQHUEHUXIOLFKHQ$QVFKOXVVSHUVSHNWLYH

• /HLVWXQJHQI UGLHVR]LDOSlGDJRJLVFKH%HWUHXXQJ

• %HUDWXQJXQG8QWHUVW W]XQJEHLGHU(QWZLFNOXQJYRQSHUV|QOLFKHQXQGVR]LDOHQ.RPSHWHQ]HQ

• (UOHUQHQYRQ/|VXQJVVWUDWHJLHQI ULQGLYLGXHOOH.RQIOLNWODJHQXQG]XU/HEHQVEHZlOWLJXQJLP

$OOWDJXQG%HUXI

• IOH[LEOHVLWXDWLRQVXQGEHGDUIVDQJHPHVVHQH*HVWDOWXQJGHU/HLVWXQJ

• .RRSHUDWLRQPLWGHP-XJHQGDPWLQVEHVRQGHUH7HLOQDKPHDQGHQ+LOIHNRQIHUHQ]HQ

• JJI8QWHUVW W]XQJEHLGHU9RUEHUHLWXQJDXIHLQHQJHHLJQHWHQ6FKXODEVFKOXVV'DXHU

,QGHU5HJHO0RQDWHLQEHJU QGHWHQ(LQ]HOIlOOHQEHLGHU4XDOLIL]LHUXQJ]XU%HVFKlIWLJXQJ

DQJHOHKQWDQYHUJOHLFKEDUH0D‰QDKPHQDQGHUHU/HLVWXQJVWUlJHU,QGLYLGXHOOH=XVDW]OHLVWXQJHQ

,QEHVRQGHUHQ(LQ]HOIlOOHQN|QQHQLP+LOIHSODQYHUIDKUHQNRQNUHWIHVWJHOHJWHLQGLYLGXHOOH

=XVDW]OHLVWXQJHQYHUHLQEDUWZHUGHQ(UIRUGHUOLFKHQIDOOVVROOGHU)|UGHUXQWHUULFKWLQGLYLGXHOOXQG

HLQ]HOQE]ZLQ.OHLQJUXSSHQHUEUDFKWZHUGHQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ


%HUHFKQXQJVJUXQGODJHQ

MXQJH0HQVFKHQELV]XSlGDJRJLVFKH)DFKNUlIWH6R]LDODUEHLWHU$QOHLWHUI UGLH)DFKSUD[LV

XQG/HKUHU5HJHOOHLVWXQJHQDX‰HUKDOEGHV(QWJHOWHV

=DKOXQJHLQHVDQUHFKQXQJVIUHLHQ8QWHUKDOWVEHLWUDJHVPD[LPDOLQ+|KHGHU%HLKLOIHEHLGHQ

EHUXIVYRUEHUHLWHQGHQ0D‰QDKPHQQDFK6*%,,,%Y%,P)DOOGHU6R]LDOYHUVLFKHUXQJVSIOLFKWZHUGHQ

GLHVH$XIZHQGXQJHQVRZLHGLH%HLWUlJH]XU%HUXIVJHQRVVHQVFKDIWPLW EHUQRPPHQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

/HLVWXQJVEHUHLFKG

VR]LDOSlGDJRJLVFKEHJOHLWHWH%HUXIVDXVELOGXQJDOVWHLOVWDWLRQlUHV$QJHERW

DX‰HUEHWULHEOLFKRGHULP9HUEXQG=LHOJUXSSH

-XQJH0HQVFKHQQDFKGHU6FKXOSIOLFKWGHUHQ%HUXIVZDKOSUR]HVVDEJHVFKORVVHQLVWGLHDEHULP

5DKPHQGHU$XVELOGXQJQRFKHLQHQHUK|KWHQVR]LDOSlGDJRJLVFKHQ8QWHUVW W]XQJVEHGDUIKDEHQ=LHOVWHOOXQJ

• :lKUHQGLKUHU$XVELOGXQJVROOHQGLHMXQJHQ0HQVFKHQGXUFKGHQ$EEDXEHVWHKHQGHU

%LOGXQJV(U]LHKXQJVXQG6R]LDOLVDWLRQVGHIL]LWH]XHLQHUVHOEVWlQGLJHQ/HEHQVI KUXQJXQG

HLJHQYHUDQWZRUWOLFKHQ([LVWHQ]VLFKHUXQJEHIlKLJWZHUGHQ

• $EVFKOXVVHLQHU%HUXIVDXVELOGXQJLQHLQHPDQHUNDQQWHQ$XVELOGXQJVEHUXIJHP%%L*

• %HIlKLJXQJGHVMXQJHQ0HQVFKHQLQHLQH$XVELOGXQJQDFK6*%,,,LP9HUEXQGRGHULP

%HWULHE]XZHFKVHOQ/HLVWXQJHQ

%HLGHU%HUXIVDXVELOGXQJ

• $EVFKOXVVGHV$XVELOGXQJVYHUWUDJHVXQG(LQWUDJLQGDV9HU]HLFKQLVGHU

%HUXIVDXVELOGXQJVYHUKlOWQLVVHEHLGHU]XVWlQGLJHQ.DPPHU

• 'XUFKI KUXQJGHU$XVELOGXQJJHPHQWVSUHFKHQGHU$XVELOGXQJVRUGQXQJ

• $XVULFKWXQJGHU]HLWOLFKHQXQGGLGDNWLVFKHQ*HVWDOWXQJGHU$XVELOGXQJDXIGLHLQGLYLGXHOOHQ

/HUQIlKLJNHLWHQGHUEHQDFKWHLOLJWHQXQGEHHLQWUlFKWLJWHQMXQJHQ0HQVFKHQ

• +HUDQI KUXQJDQGLH$QIRUGHUXQJHQGHVHUVWHQ$UEHLWVPDUNWHVGXUFKEHWULHEOLFKH

3UDNWLNXPSKDVHQ

• $NTXLVLWLRQYRQJHHLJQHWHQ.RRSHUDWLRQVEHWULHEHQI UGLH'XUFKI KUXQJYRQ3UDNWLNDRGHU

$XVELOGXQJVSKDVHQLP9HUEXQG

• 3U IXQJXQGJJIhEHUOHLWXQJLQHLQ$XVELOGXQJVYHUKlOWQLVDX‰HUKDOEGHU-XJHQGKLOIH

• 8QWHUVW W]XQJEHLPhEHUJDQJLQGHQ$UEHLWVPDUNWZlKUHQGGHUOHW]WHQ$XVELOGXQJVSKDVH

) UGLHVR]LDOSlGDJRJLVFKH%HWUHXXQJ

• %HUDWXQJXQG8QWHUVW W]XQJEHLGHU(QWZLFNOXQJYRQSHUV|QOLFKHQXQGVR]LDOHQ.RPSHWHQ]HQ

• (UOHUQHQYRQ/|VXQJVVWUDWHJLHQI ULQGLYLGXHOOH.RQIOLNWODJHQXQG]XU/HEHQVEHZlOWLJXQJLP

$OOWDJXQG%HUXI

• IOH[LEOHVLWXDWLRQVXQGEHGDUIVDQJHPHVVHQH*HVWDOWXQJGHU/HLVWXQJ

• .RRSHUDWLRQPLWGHP-XJHQGDPWLQVEHVRQGHUH7HLOQDKPHDQGHQ+LOIHNRQIHUHQ]HQ'DXHU

$ 'LH'DXHUGHUVR]LDOSlGDJRJLVFKEHJOHLWHWHQDX‰HUEHWULHEOLFKHQ$XVELOGXQJULFKWHWVLFKQDFK

GHU$XVELOGXQJVRUGQXQJGHVMHZHLOLJHQ%HUXIHV9HUOlQJHUXQJE]Z9HUN U]XQJGHU

$XVELOGXQJN|QQHQJHPl‰%%L*E]Z+DQGZHUNVRUGQXQJHUIROJHQ

% %HLGHU$XVELOGXQJLP9HUEXQGZLUGGLH'DXHUGHU/HLVWXQJEHGDUIVJHUHFKW EHUGHQ

+LOIHSODQYHUHLQEDUW

& %HLGHUhEHUOHLWXQJLQHLQHEHWULHEOLFKH$XVELOGXQJWULWWGHU/HLVWXQJVEHUHLFKDHLQ,QGLYLGXHOOH=XVDW]OHLVWXQJHQ

,QEHVRQGHUHQ(LQ]HOIlOOHQN|QQHQLP+LOIHSODQYHUIDKUHQNRQNUHWIHVWJHOHJWHLQGLYLGXHOOH

=XVDW]OHLVWXQJHQYHUHLQEDUWZHUGHQ

=XVlW]OLFKHUIDFKVSH]LILVFKHUVFKXOLVFKHUXQGVSUDFKOLFKHU)|UGHUXQWHUULFKWVRIHUQGLHLP(QWJHOW

GHV5HJHODQJHERWHVHQWKDOWHQHQ/HLVWXQJHQLP(LQ]HOIDOOQLFKWDXVUHLFKHQGVLQG,QEHJU QGHWHQ

)lOOHQVROOGHU)|UGHUXQWHUULFKWLQGLYLGXHOOXQGHLQ]HOQE]ZLQ.OHLQJUXSSHQHUEUDFKWZHUGHQ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ


%HUHFKQXQJVJUXQGODJHQ

MXQJH0HQVFKHQELV]XSlGDJRJLVFKH)DFKNUlIWH6R]LDODUEHLWHU0HLVWHUE]Z$XVELOGHU

PLW$XVELOGXQJVEHUHFKWLJXQJ*HVHOOHXQG/HKUHU5HJHOOHLVWXQJHQDX‰HUKDOEGHV(QWJHOWHV

=DKOXQJGHUPRQDWOLFKHQ$XVELOGXQJVYHUJ WXQJGXUFKGHQ.RVWHQWUlJHULQ+|KHGHVJHVHW]OLFKHQ

=XVFKXVVHV]XU$XVELOGXQJVYHUJ WXQJJHP†6*%,,,]X] JOLFKGHUHQWVSUHFKHQGHQ%HLWUlJH

]XU6R]LDOYHUVLFKHUXQJXQG]XU%HUXIVJHQRVVHQVFKDIW


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ


/HLVWXQJVEHUHLFKH

VR]LDOSlGDJRJLVFKEHJOHLWHWH:RKQIRUPHQDOVVWDWLRQlUHV$QJHERW=LHOJUXSSH

-XQJH0HQVFKHQLPhEHUJDQJYRQGHU6FKXOHLQGHQ%HUXIE]ZLQHLQHUVFKXOLVFKHQRGHU

EHUXIOLFKHQ%LOGXQJVPD‰QDKPHGLHDXVSHUV|QOLFKHQVR]LDOHQRGHU0RELOLWlWVJU QGHQ]XUVR]LDOHQ

,QWHJUDWLRQE]Z]XU(UUHLFKXQJHLQHV%LOGXQJV]LHOHVDXIHLQHVR]LDOSlGDJRJLVFKEHJOHLWHWH

:RKQIRUPDQJHZLHVHQVLQG=LHOVWHOOXQJ

6LFKHUXQJGHV4XDOLILNDWLRQVXQG,QWHJUDWLRQVHUIROJHVGXUFK%HUHLWVWHOOXQJHLQHVJHHLJQHWHQ

:RKQXPIHOGHVPLWVR]LDOSlGDJRJLVFKHU%HJOHLWXQJDOV+LOIH]XU9HUVHOEVWlQGLJXQJ/HLVWXQJHQ

'HU7UlJHUVWHOOWJHHLJQHWHQ:RKQUDXPLQ:RKQKHLPHQ:RKQJHPHLQVFKDIWHQRGHU(LQ]HO

ZRKQXQJHQ]XU9HUI JXQJ


/HLVWXQJHQ

• +LOIHEHLGHU%HZlOWLJXQJXQG6WUXNWXULHUXQJGHV$OOWDJVZLH]%+DXVKDOWVRUJDQLVDWLRQ

)LQDQ]SODQXQJ(UQlKUXQJ

• %HUDWXQJXQG8QWHUVW W]XQJEHLGHU6LFKHUVWHOOXQJGHV/HEHQVXQWHUKDOWV

• 9HUPLWWOXQJHUJlQ]HQGHU+LOIVDQJHERWH%HUDWXQJVVWHOOHQbU]WH

• 8QWHUVW W]XQJGHUVR]LDOHQ.RQWDNWIlKLJNHLW

• +LOIHEHLGHU9HUVHOEVWlQGLJXQJLPHLJHQHQ:RKQUDXP

• $QUHJXQJHQ]XU)UHL]HLWJHVWDOWXQJ

• +LOIHEHLGHUhEHUOHLWXQJLQHLQHQHLJHQHQ:RKQUDXP,QGLYLGXHOOH=XVDW]OHLVWXQJHQ

NHLQH%HUHFKQXQJVJUXQGODJHQ

'DV(QWJHOWZLUGDXIGHU%DVLVYRQ3OlW]HQXQGHLQHP$XVODVWXQJVJUDGYRQEHL

6WHOOHQ(U]LHKHULQQHQ6WHOOHQ'LSORP6R]LDOSlGDJRJH'LSORP6R]LDOSlGDJRJLQ

6DFKPLWWHOSDXVFKDOH0LHWDXVIDOOHUPLWWHOW


-HQDFK%HWUHXXQJVLQWHQVLWlWN|QQHQGLHQDFKIROJHQGJHQDQQWHQSDXVFKDOHQ(QWJHOWH]XP7UDJHQ

NRPPHQ


%$7 %$72

6WXQGHQ:RFKH Ý Ý

6WXQGHQ:RFKH Ý Ý

6WXQGHQ:RFKH Ý Ý5HJHOOHLVWXQJHQDX‰HUKDOEGHV(QWJHOWHV

0LHWHXQG0LHWQHEHQNRVWHQ6LFKHUXQJGHVQRWZHQGLJHQ/HEHQVXQWHUKDOWHVJHPGHQ

$XVI KUXQJVYRUVFKULIWHQ EHUGLH+|KHGHVQRWZHQGLJHQ8QWHUKDOWVLP5DKPHQGHU-XJHQGKLOIH

$9-XJHQGKLOIHXQWHUKDOWHLQVFKOLH‰OLFK.UDQNHQKLOIHQDFK†6*%9,,,LP%HGDUIVIDOO


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

$QODJH ' 5DKPHQOHLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ

]XGHQDPEXODQWHQWKHUDSHXWLVFKHQ/HLVWXQJHQJHPl‰6*%9,,,

LQGHU)DVVXQJYRP


3UlDPEHO


0LWGHU=XVDPPHQIDVVXQJGHUWKHUDSHXWLVFKHQ/HLVWXQJHQLQHLQH5DKPHQOHLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ

LVWGDVJUXQGVlW]OLFKH=LHOYHUEXQGHQHLQHQ5DKPHQI UHLQH)OH[LELOLVLHUXQJXQG3DVVJHQDXLJNHLW

GHU+LOIHEH]RJHQDXIGHQ(LQ]HOIDOO]XVFKDIIHQ

+LOIHVFKZHUSXQNW8PIDQJXQG'DXHUGHU/HLVWXQJVROOHQVLFKDP%HGDUILP(LQ]HOIDOORULHQWLHUHQ

XQGZHUGHQDXVVFKOLH‰OLFKLP+LOIHSODQYHUIDKUHQIHVWJHOHJWXQGYHUHLQEDUW'LH)DFKOHLVWXQJV

VWXQGHXPIDVVW0LQXWHQ(LQH$XIVFKO VVHOXQJHLQ]HOQHU/HLVWXQJVDQWHLOHEHLGHU%LOGXQJHLQHV

.RQWLQJHQWVYRQ)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQI UHLQHQGHILQLHUWHQ+LOIH]HLWUDXPVROOQLFKWPHKUHUIROJHQ

1lKHUHV]XP9HUIDKUHQZLUGGXUFK5XQGVFKUHLEHQGHUI U-XJHQGXQG)DPLOLH]XVWlQGLJHQ

6HQDWVYHUZDOWXQJGDUJHOHJW(VLVWGLH$XIJDEHGHV/HLVWXQJVHUEULQJHUVQDFKGHQ5HJHOQIDFKOLFKHQ.|QQHQVGLHYHUWUDJOLFK

YHUHLQEDUWHXQGLQGHU+LOIHSODQXQJNRQNUHWLVLHUWH+LOIH]XHUEULQJHQLQQHUKDOEGHVYHUHLQEDUWHQ

6WXQGHQXPIDQJHV.RQWLQJHQWGLHQRWZHQGLJHQIDFKOLFKHQ6FKZHUSXQNWH]XVHW]HQXQGVHLQH

/HLVWXQJVHUEULQJXQJJHJHQ EHUGHP-XJHQGDPWIDFKOLFKLQKDOWOLFK]XGRNXPHQWLHUHQ

9HUlQGHUXQJVQRWZHQGLJNHLWHQZHUGHQLQGDV+LOIHSODQYHUIDKUHQHLQJHEUDFKW


0LWGHU)DFKOHLVWXQJVVWXQGHVLQGDOOHIDOOEH]RJHQHQ/HLVWXQJVDQWHLOHXQGGLHLQGHU5DKPHQ

OHLVWXQJVYHUHLQEDUXQJYHUHLQEDUWHQ/HLVWXQJHQ]XU4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJDEJHJROWHQ

)DOOXQVSH]LILVFKH/HLVWXQJHQGLHLP5DKPHQGHU6R]LDOUDXPRULHQWLHUXQJYRQEHVWLPPWHQ7UlJHUQ

HUEUDFKWZHUGHQVLQGQLFKW%HVWDQGWHLOGHUDXIGLH+LOIHSODQXQJLP(LQ]HOIDOOEH]RJHQHQ

5DKPHQOHLVWXQJVEHVFKUHLEXQJHQ


8QWHUGHU5DKPHQOHLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ]XGHQDPEXODQWHQWKHUDSHXWLVFKHQ/HLVWXQJHQQDFK

6*%9,,,ZHUGHQYLHU/HLVWXQJVW\SHQGHILQLHUW

/HLVWXQJVW\S DPEXODQWH3V\FKRWKHUDSLHDOV+LOIH]XU(U]LHKXQJLP.RQWH[WYRQ

SlGDJRJLVFKHQ=LHOHQ/HLVWXQJHQ†6*%9,,,

/HLVWXQJVW\S DPEXODQWH3V\FKRWKHUDSLHDOV%HVWDQGWHLOGHU(LQJOLHGHUXQJVKLOIH

†D6*%9,,,

/HLVWXQJVW\S ,QWHJUDWLYH/HUQWKHUDSLHDOV%HVWDQGWHLOGHU(LQJOLHGHUXQJVKLOIH†D6*%9,,,

/HLVWXQJVW\S DPEXODQWH)DPLOLHQWKHUDSLHDOV+LOIH]XU(U]LHKXQJLP.RQWH[WYRQ

SlGDJRJLVFKHQ=LHOHQ/HLVWXQJHQ†6*%9,,,


'DV3URILOGHUMHZHLOLJHQWKHUDSHXWLVFKHQ+LOIHIRUPPLWLKUHPVSH]LHOOHQ)RNXVGU FNWVLFKLQGHQ

YHUVFKLHGHQHQ/HLVWXQJVW\SHQDXVXQGILQGHWGDU EHUKLQDXVVHLQHQ1LHGHUVFKODJLQXQWHUVFKLHG

OLFKHQ)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVlW]HQHQWVSUHFKHQGGHUYHUVFKLHGHQHQ4XDOLILNDWLRQVHEHQHQ'LHJJI

HUIRUGHUOLFKH.RPELQDWLRQYRQWKHUDSHXWLVFKHQ+LOIHQPLWDQGHUHQSlGDJRJLVFKHQ+LOIHQQDFK

GHP6*%9,,,ULFKWHWVLFKQDFKGHP%HGDUILP(LQ]HOIDOOXQGZLUGLP+LOIHSODQIHVWJHOHJW

)DOOXQVSH]LILVFKH/HLVWXQJHQXPIDVVHQLQVEHVRQGHUHGLH0LWZLUNXQJDQGHUVR]LDOHQ,QIUDVWUXNWXU

HQWZLFNOXQJGLH$QHLJQXQJYRQ.HQQWQLVVHQ EHUGHQVR]LDOHQ5DXPVRZLH$XIEDXXQG3IOHJHYRQ

.RQWDNWHQE]Z1HW]ZHUNHQRKQHXQPLWWHOEDUHVHLQ]HOIDOOEH]RJHQHV9HUZHUWXQJVLQWHUHVVHGLH7HLOQDKPHDQ

)DFKDUEHLWVJUXSSHQXQGUHVVRUW EHUJUHLIHQGHQ$UEHLWVJUXSSHQLP6R]LDOUDXPVRZLHGLH7HLOQDKPHDQ

HLQ]HOIDOO EHUJUHLIHQGHQ)DFKJHVSUlFKHQ

Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ
/HLVWXQJVW\S


3V\FKRWKHUDSLH

DOV+LOIH]XU(U]LHKXQJLP.RQWH[WYRQSlGDJRJLVFKHQ/HLVWXQJHQ

†6*%9,,,
9RUEHPHUNXQJ


'LHVH/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJEH]LHKWVLFKDXISV\FKRWKHUDSHXWLVFKH/HLVWXQJHQGLHLP.RQWH[WYRQ

+LOIH]XU(U]LHKXQJYRQDSSURELHUWHQ3V\FKRORJLVFKHQ3V\FKRWKHUDSHXWLQQHQXQGDSSURELHUWHQ

.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQSV\FKRWKHUDSHXWLQQHQDXIGHU%DVLVYRQ9HUHLQEDUXQJHQQDFK†

6*%9,,,HUEUDFKWZHUGHQ

3V\FKRWKHUDSLHLP=XVDPPHQKDQJYRQ+LOIHQ]XU(U]LHKXQJVHW]WYRUDXVGDVVLP(LQ]HOIDOOHLQ

HU]LHKHULVFKHU%HGDUIVRZLHGDU EHUKLQDXVHLQHEHKDQGOXQJVEHG UIWLJH6W|UXQJEHVWHKW'LH

SV\FKRWKHUDSHXWLVFKH+LOIHHUIROJWDXIGHU%DVLVGHU+LOIHSODQXQJ
=LHOVWHOOXQJHQ

'LH+LOIHVROOP|JOLFKVWIU K]HLWLJHLQVHW]HQXQGDQGHQLQGHU)DPLOLHYRUKDQGHQHQ5HVVRXUFHQ

DQNQ SIHQ


3V\FKRWKHUDSLHDOV%HVWDQGWHLOYRQ+LOIH]XU(U]LHKXQJLP.RQWH[WYRQSlGDJRJLVFKHQ

=LHOHQ/HLVWXQJHQKDWGLHhEHUZLQGXQJVSH]LILVFKHU6FKZlFKHQLPIDPLOLlUHQ(U]LHKXQJVV\VWHP

]XP=LHOGLH]XU6W|UXQJGHU(QWZLFNOXQJGHVMXQJHQ0HQVFKHQEHLWUDJHQE]ZI KUHQ*HPl‰

GLHVHU*UXQGRULHQWLHUXQJVHW]HQGLHHLQ]HOQHQ(OHPHQWHGHU3V\FKRWKHUDSLHVRZRKODQGHQ

HU]LHKHULVFKHQ.RPSHWHQ]GHIL]LWHQRGHUhEHUIRUGHUXQJVVLWXDWLRQHQGHU(OWHUQXQGDQGHUHU

YHUJOHLFKEDUHU%H]XJVSHUVRQHQDQDOVDXFKGLUHNWDQGHUNRUUHVSRQGLHUHQGHQSV\FKLVFKHQ

6W|UXQJGHVMXQJHQ0HQVFKHQ

$EEDXYRQ9HUKDOWHQVVW|UXQJHQXQG3UREOHPHQZHOFKHGLHIDPLOLlUHVR]LDOHVFKXOLVFKHXQG

EHUXIOLFKH,QWHJUDWLRQVW|UHQRGHUVLHPLWKRKHU:DKUVFKHLQOLFKNHLWVW|UHQZHUGHQ

5HGX]LHUXQJGHV6W|UXQJVXQG$QIRUGHUXQJVSRWHQWLDOVEHLGHPMXQJHQ0HQVFKHQDXIHLQ

0D‰GDVHVVHLQHQHUZDFKVHQHQ%H]XJVSHUVRQHQUHDOLVWLVFKHUODXEWNRQVWUXNWLYH

$XVHLQDQGHUVHW]XQJVIRUPHQZLHGHU]XJHZLQQHQ

9HUlQGHUXQJ]HQWUDOHUDOVEHODVWHQGHPSIXQGHQHU9HUKDOWHQVZHLVHQXQG(LQVWHOOXQJHQVRZHLW

VLHGHQHLQJDQJVJHQDQQWHQJUXQGOHJHQGHQ=LHOVWHOOXQJHQHQWJHJHQVWHKHQVRZLH(U|IIQXQJ

QHXHU+DQGOXQJVP|JOLFKNHLWHQ

6WlUNXQJGHUHU]LHKHULVFKHQ.RPSHWHQ]GHU(OWHUQXQGDQGHUHU%H]XJVSHUVRQHQGDPLWGLHVH

LQGLH/DJHYHUVHW]WZHUGHQLKUHQI UGLH(QWZLFNOXQJGHVMXQJHQ0HQVFKHQQRWZHQGLJHQ

%HLWUDJ]XOHLVWHQ

9HUEHVVHUXQJGHVIDPLOLlUHQ,QWHUDNWLRQVXQG%H]LHKXQJVJHI JHVXQWHU(LQEH]LHKXQJGHV

VR]LDOHQ8PIHOGHVLQVEHVRQGHUHGHUUHOHYDQWHQ%H]XJVSHUVRQHQ]XU6LFKHUXQJGHU

(QWZLFNOXQJGHVMXQJHQ0HQVFKHQ]XHLQHUDOWHUVJHPl‰HQWZLFNHOWHQHLJHQYHUDQWZRUWOLFKHQ

XQGJHPHLQVFKDIWVIlKLJHQ3HUV|QOLFKNHLW

.ULVHQLQWHUYHQWLRQXQG3UlYHQWLRQLP5DKPHQGHU3V\FKRWKHUDSLH

Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ2UJDQLVDWLRQVIRUPHQ

'LH$XVJHVWDOWXQJGHU/HLVWXQJHLQ]HOJUXSSHQEH]RJHQ.XU]RGHU/DQJ]HLWWKHUDSLHULFKWHWVLFK

QDFKGHPNRQNUHWHQ+LOIHEHGDUILP(LQ]HOIDOO

8PIDQJ'DXHUXQG=LHOHGHU/HLVWXQJZHUGHQLP5DKPHQGHU+LOIHSODQXQJIHVWJHOHJW/HLVWXQJHQ

• 3V\FKRWKHUDSHXWLVFKH%HDUEHLWXQJYRQ9HUKDOWHQVXQG(UOHEHQVVW|UXQJHQVR]LDOHQ

(QWZLFNOXQJVVW|UXQJHQ%H]LHKXQJVNRQIOLNWHQXQG%HKDQGOXQJYRQSV\FKRORJLVFK

EHVFKUHLEEDUHQV\PSWRPDWLVFKHQ6W|UXQJHQLQ]XYHUHLQEDUHQGHQ6HWWLQJVHLQ]HOJUXSSHQ

IDPLOLHQEH]RJHQ

• 3V\FKRORJLVFKH%HUDWXQJGHU(U]LHKXQJVSHUVRQHQ(LQEH]LHKXQJYRQDQGHUHQ%H]XJVSHUVRQHQ

XQGDQGHU(U]LHKXQJ%HWHLOLJWHQDXFKLPZHLWHUHQVR]LDOHQ8PIHOGVSH]LHOOYRQ

(U]LHKHULQQHQXQG/HKUHULQQHQ

• .RRSHUDWLRQPLWGHP-XJHQGDPWXQGGHQEHDXIWUDJWHQIDFKGLDJQRVWLVFKHQ'LHQVWHQ

7HLOQDKPHDQ+LOIHNRQIHUHQ]HQ

• (UVWHOOXQJHLQHV7KHUDSLHSODQHVDXIGHU%DVLVYRQSUREDWRULVFKHQ6LW]XQJHQ

• )HUWLJXQJYRQ=ZLVFKHQXQG$EVFKOXVVEHULFKWHQ

• 9RUXQG1DFKEHUHLWXQJ'RNXPHQWDWLRQGHUWKHUDSHXWLVFKHQ6LW]XQJHQ

• /HLVWXQJHQ]XU4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJZLH]%NROOHJLDOH%HUDWXQJ4XDOLWlWV]LUNHO)RUWELOGXQJ

H[WHUQH6XSHUYLVLRQ(YDOXDWLRQ4XDOLWlW

=XU9HUHLQEDUXQJGHU4XDOLWlWDXIGHQGUHL4XDOLWlWVHEHQHQ3UR]HVV6WUXNWXUXQG

(UJHEQLVTXDOLWlWZLUGHLQ6FKO VVHOSUR]HVVDXVJHZlKOW]%³*HVWDOWXQJGHVWKHUDSHXWLVFKHQ

9RUJHKHQV§


(QWZLFNOXQJYRQ3UR]HVVTXDOLWlWDQKDQGDXVJHZlKOWHU4XDOLWlWVNULWHULHQ]%

(LQEH]LHKXQJDOOHUDP3UR]HVV%HWHLOLJWHQDXIGHU*UXQGODJHGHULQGLYLGXHOOHQ+LOIHSODQXQJ

7KHUDSLHSUR]HVVQDFKGHQ(UIRUGHUQLVVHQGHV(LQ]HOIDOOVXQGDQGHQ7KHUDSLH]LHOHQDXVULFKWHQ

NRQWLQXLHUOLFKH'RNXPHQWDWLRQGHV3UR]HVVYHUODXIHV


(QWZLFNOXQJYRQ6WUXNWXUTXDOLWlWDQKDQGDXVJHZlKOWHU4XDOLWlWVNULWHULHQ]%

*HZlKUOHLVWXQJGHUSHUVRQHOOHQXQGIDFKOLFKHQ9RUDXVVHW]XQJHQJHPl‰GHQ$QIRUGHUXQJHQ

9HUOlVVOLFKNHLWGHV/HLVWXQJVHUEULQJHUV9HUQHW]XQJXQG.RRSHUDWLRQLP6R]LDOUDXP


(QWZLFNOXQJYRQ(UJHEQLVTXDOLWlWDQKDQGDXVJHZlKOWHU4XDOLWlWVNULWHULHQ]%

3U IHQGHU=LHOHUUHLFKXQJGHULP+LOIHSODQYHUHLQEDUWHQ7KHUDSLH]LHOHXQWHU(LQEH]LHKXQJGHU

/HLVWXQJVDGUHVVDWHQÃ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ


3HUVRQDOXQG/HLVWXQJVRUJDQLVDWLRQ

$SSURELHUWHU3V\FKRORJLVFKHU3V\FKRWKHUDSHXWLQE]ZDSSURELHUWHU.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQ

SV\FKRWKHUDSHXWLQ


(LQH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH)/6XPIDVVW0LQXWHQ'DULQVLQGDOOH$XIZHQGXQJHQI U

IDOOVSH]LILVFKH/HLVWXQJHQXQG/HLVWXQJHQ]XU4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJHQWKDOWHQ

'LH.DONXODWLRQVJUXQGODJHLVW%HVWDQGWHLOGHU/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ


6WHOOHQDQWHLOI U/HLWXQJ.RRUGLQDWLRQ4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ

%$7%$729JU,,DLQ7UlJHUVWUXNWXUHQ

3V\FKRWKHUDSHXWLQ%$7%$729JU,,D

QLFKWIHVW$QJHVWHOOWHU%$7%$729JU,,D

Ý6XSHUYLVLRQMHYROOEHVFKlIWLJWH)DFKNUDIW


6WHOOHQDQWHLOI U/HLWXQJ.RRUGLQDWLRQ4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ

%$7%$729JU,,,LQ7UlJHUVWUXNWXUHQ

.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQSV\FKRWKHUDSHXWLQ%$7%$729JU,,,

QLFKWIHVW$QJHVWHOOWHU%$7%$729JU,9D,,,

Ý6XSHUYLVLRQMHYROOEHVFKlIWLJWH)DFKNUDIW%HUHFKQXQJVJUXQGODJHQ

6DFKNRVWHQSDXVFKDOHLQ+|KHYRQÝI U

9HUZDOWXQJVNRVWHQLQVJHVDPW3HUVRQDO0LHWH6DFKDXIZDQG

:LUWVFKDIWVDXIZDQG

%HWUHXXQJVDXIZDQGSlGDJRJLVFKH6DFKPLWWHO

,QYHVWLWLRQVHQWJHOWEHL*UXSSHQDUEHLW


3HUVRQDONRVWHQNDONXODWRULVFK

IHVWDQJHVWHOOWHQLFKWIHVWDQJHVWHOOWH)DFKNUlIWH

/HLWXQJVDQWHLOLQ7UlJHUVWUXNWXUHQ

3DXVFKDOHI U4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJH[WHUQH)RUWELOGXQJXQG6XSHUYLVLRQLQ+|KHYRQÝ


$XVODVWXQJ
Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ
/HLVWXQJVW\S


3V\FKRWKHUDSLH

DOV%HVWDQGWHLOGHU(LQJOLHGHUXQJVKLOIH

†D6*%9,,,
9RUEHPHUNXQJ


'LHVH/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJEH]LHKWVLFKDXISV\FKRWKHUDSHXWLVFKH/HLVWXQJHQGLHDOV%HVWDQGWHLO

GHU(LQJOLHGHUXQJVKLOIHQDFK†D$EV6*%9,,,L9P†$EV6*%;,,†$EV

1U6*%,;YRQDSSURELHUWHQ3V\FKRORJLVFKHQ3V\FKRWKHUDSHXWLQQHQXQGDSSURELHUWHQ.LQGHU

XQG-XJHQGOLFKHQSV\FKRWKHUDSHXWLQQHQDXIGHU%DVLVYRQ9HUHLQEDUXQJHQQDFK†6*%9,,,

HUEUDFKWZHUGHQ

3V\FKRWKHUDSLHLP.RQWH[WYRQ(LQJOLHGHUXQJVKLOIHULFKWHWVLFKDQGHQMXQJHQ0HQVFKHQVHOEVW

XQGVROOHLQHGURKHQGHVHHOLVFKH%HKLQGHUXQJYHUK WHQRGHUHLQHEHUHLWVHLQJHWUHWHQH

%HKLQGHUXQJXQGGHUHQ)ROJHQEHVHLWLJHQRGHUPLQGHVWHQVGHXWOLFKPLQGHUQXQGLKPVRGLH

DOWHUVJHPl‰H7HLOKDEHDP/HEHQLQGHU*HPHLQVFKDIWP|JOLFKVWZHLWJHKHQGZLHGHUHUP|JOLFKHQ

'LHSV\FKRWKHUDSHXWLVFKH+LOIHHUIROJWDXIGHU%DVLVGHU+LOIHSODQXQJ
=LHOVWHOOXQJHQ

• 9HUlQGHUXQJ]HQWUDOHUDOVEHODVWHQGHPSIXQGHQHU9HUKDOWHQVZHLVHQXQG(LQVWHOOXQJHQGLH

DXIGHUSV\FKLVFKHQ(EHQHHLQHWLHIHOHEHQVJHVFKLFKWOLFKH%HGHXWXQJKDEHQVRZLH(U|IIQXQJ

QHXHU+DQGOXQJVP|JOLFKNHLWHQ

• :LHGHU+HUVWHOOXQJGHU7HLOKDEHDP/HEHQLQGHU*HPHLQVFKDIW

• %HDUEHLWXQJHPRWLRQDOHURIWXQEHZXVVWHU3UR]HVVHXQG.RQIOLNWHVRZLH%HKHEXQJRGHU

]XPLQGHVW0LQGHUXQJVHHOLVFKHU/HLGHQV]XVWlQGHXQGJJIGDPLWYHUEXQGHQHUN|USHUOLFKHU

%HHLQWUlFKWLJXQJHQ

• $EEDXYRQ9HUKDOWHQVVW|UXQJHQXQG3UREOHPHQZHOFKHGLHIDPLOLlUHVR]LDOHVFKXOLVFKHXQG

EHUXIOLFKH,QWHJUDWLRQVW|UHQRGHUVLHPLWKRKHU:DKUVFKHLQOLFKNHLWVW|UHQZHUGHQ

5HGX]LHUXQJGHV6W|UXQJVXQG$QIRUGHUXQJVSRWHQWLDOVEHLGHPMXQJHQ0HQVFKHQDXIHLQ

0D‰GDVHVVHLQHQHUZDFKVHQHQ%H]XJVSHUVRQHQUHDOLVWLVFKHUODXEWNRQVWUXNWLYH$XV

HLQDQGHUVHW]XQJVIRUPHQZLHGHU]XJHZLQQHQ

• 9HUEHVVHUXQJGHVIDPLOLlUHQ,QWHUDNWLRQVXQG%H]LHKXQJVJHI JHVXQWHU(LQEH]LHKXQJGHV

VR]LDOHQ8PIHOGHVLQVEHVRQGHUHGHUUHOHYDQWHQ%H]XJVSHUVRQHQ]XU6LFKHUXQJGHU

(QWZLFNOXQJGHVMXQJHQ0HQVFKHQ]XHLQHUDOWHUVJHPl‰HQWZLFNHOWHQHLJHQYHUDQWZRUWOLFKHQ

XQGJHPHLQVFKDIWVIlKLJHQ3HUV|QOLFKNHLW

• .ULVHQLQWHUYHQWLRQXQG3UlYHQWLRQLP.RQWH[WGHU7KHUDSLH2UJDQLVDWLRQVIRUPHQ

'LH$XVJHVWDOWXQJGHU/HLVWXQJHLQ]HOJUXSSHQEH]RJHQ.XU]RGHU/DQJ]HLWWKHUDSLHULFKWHWVLFK

QDFKGHPNRQNUHWHQ+LOIHEHGDUILP(LQ]HOIDOO

8PIDQJ'DXHUXQG=LHOHGHU/HLVWXQJZHUGHQLP5DKPHQGHU+LOIHSODQXQJIHVWJHOHJW


Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ


/HLVWXQJHQ

• 3V\FKRWKHUDSHXWLVFKH%HDUEHLWXQJYRQ9HUKDOWHQVXQG(UOHEHQVVW|UXQJHQVR]LDOHQ

(QWZLFNOXQJVVW|UXQJHQ%H]LHKXQJVNRQIOLNWHQXQG%HKDQGOXQJYRQSV\FKRORJLVFK

EHVFKUHLEEDUHQV\PSWRPDWLVFKHQ6W|UXQJHQLQ]XYHUHLQEDUHQGHQ6HWWLQJVHLQ]HOJUXSSHQ

IDPLOLHQEH]RJHQ

• 3V\FKRORJLVFKH%HUDWXQJGHU(U]LHKXQJVSHUVRQHQ(LQEH]LHKXQJYRQDQGHUHQ%H]XJVSHUVRQHQ

XQGDQGHU(U]LHKXQJ%HWHLOLJWHQDXFKLPZHLWHUHQVR]LDOHQ8PIHOGVSH]LHOOYRQ

(U]LHKHULQQHQXQG/HKUHULQQHQ

• .RRSHUDWLRQPLWGHP-XJHQGDPWXQGGHQEHDXIWUDJWHQIDFKGLDJQRVWLVFKHQ'LHQVWHQ

7HLOQDKPHDQ+LOIHNRQIHUHQ]HQ

• (UVWHOOXQJHLQHV7KHUDSLHSODQHVDXIGHU%DVLVYRQSUREDWRULVFKHQ6LW]XQJHQ

• )HUWLJXQJYRQ=ZLVFKHQXQG$EVFKOXVVEHULFKWHQ

• 9RUXQG1DFKEHUHLWXQJ'RNXPHQWDWLRQGHUWKHUDSHXWLVFKHQ6LW]XQJHQ

• /HLVWXQJHQ]XU4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJZLH]%NROOHJLDOH%HUDWXQJ4XDOLWlWV]LUNHO)RUWELOGXQJ

H[WHUQH6XSHUYLVLRQ(YDOXDWLRQ4XDOLWlW

=XU9HUHLQEDUXQJGHU4XDOLWlWDXIGHQGUHL4XDOLWlWVHEHQHQ3UR]HVV6WUXNWXUXQG(UJHEQLV

TXDOLWlWZLUGHLQ6FKO VVHOSUR]HVVDXVJHZlKOW]%³*HVWDOWXQJGHVWKHUDSHXWLVFKHQ

9RUJHKHQV§


(QWZLFNOXQJYRQ3UR]HVVTXDOLWlWDQKDQGDXVJHZlKOWHU4XDOLWlWVNULWHULHQ]%

(LQEH]LHKXQJDOOHUDP3UR]HVV%HWHLOLJWHQDXIGHU*UXQGODJHGHULQGLYLGXHOOHQ+LOIHSODQXQJ

7KHUDSLHSUR]HVVQDFKGHQ(UIRUGHUQLVVHQGHV(LQ]HOIDOOVXQGDQGHQ7KHUDSLH]LHOHQDXVULFKWHQ

NRQWLQXLHUOLFKH'RNXPHQWDWLRQGHV3UR]HVVYHUODXIHV


(QWZLFNOXQJYRQ6WUXNWXUTXDOLWlWDQKDQGDXVJHZlKOWHU4XDOLWlWVNULWHULHQ]%

*HZlKUOHLVWXQJGHUSHUVRQHOOHQXQGIDFKOLFKHQ9RUDXVVHW]XQJHQJHPl‰GHQ$QIRUGHUXQJHQ

9HUOlVVOLFKNHLWGHV/HLVWXQJVHUEULQJHUV9HUQHW]XQJXQG.RRSHUDWLRQLP6R]LDOUDXP


(QWZLFNOXQJYRQ(UJHEQLVTXDOLWlWDQKDQGDXVJHZlKOWHU4XDOLWlWVNULWHULHQ]%

3U IHQGHU=LHOHUUHLFKXQJGHULP+LOIHSODQYHUHLQEDUWHQ7KHUDSLH]LHOHXQWHU(LQEH]LHKXQJGHU

/HLVWXQJVDGUHVVDWHQ3HUVRQDOXQG/HLVWXQJVRUJDQLVDWLRQ

$SSURELHUWHU3V\FKRORJLVFKHU3V\FKRWKHUDSHXWLQE]ZDSSURELHUWHU.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQ

SV\FKRWKHUDSHXWLQ


(LQH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH)/6XPIDVVW0LQXWHQ'DULQVLQGDOOH$XIZHQGXQJHQI UIDOO

VSH]LILVFKH/HLVWXQJHQXQG/HLVWXQJHQ]XU4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJHQWKDOWHQ

'LH.DONXODWLRQVJUXQGODJHLVW%HVWDQGWHLOGHU/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ


6WHOOHQDQWHLOI U/HLWXQJ.RRUGLQDWLRQ4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ

%$7%$729JU,,DLQ7UlJHUVWUXNWXUHQ

3V\FKRWKHUDSHXWLQ%$7%$729JU,,D

QLFKWIHVW$QJHVWHOOWHU%$7%$729JU,,D

Ý6XSHUYLVLRQMHYROOEHVFKlIWLJWH)DFKNUDIW


6WHOOHQDQWHLOI U/HLWXQJ.RRUGLQDWLRQ4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ

%$7%$729JU,,,LQ7UlJHUVWUXNWXUHQ

.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQSV\FKRWKHUDSHXWLQ%$7%$729JU,,,

QLFKWIHVW$QJHVWHOOWHU%$7%$729JU,9D,,,

Ý6XSHUYLVLRQMHYROOEHVFKlIWLJWH)DFKNUDIW


Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ


%HUHFKQXQJVJUXQGODJHQ

6DFKNRVWHQSDXVFKDOHLQ+|KHYRQÝI U

9HUZDOWXQJVNRVWHQLQVJHVDPW3HUVRQDO0LHWH6DFKDXIZDQG

:LUWVFKDIWVDXIZDQG

%HWUHXXQJVDXIZDQGSlGDJRJLVFKH6DFKPLWWHO

,QYHVWLWLRQVHQWJHOWEHL*UXSSHQDUEHLW


3HUVRQDONRVWHQNDONXODWRULVFK

IHVWDQJHVWHOOWHQLFKWIHVWDQJHVWHOOWH)DFKNUlIWH

/HLWXQJVDQWHLOLQ7UlJHUVWUXNWXUHQ

3DXVFKDOHI U4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJH[WHUQH)RUWELOGXQJXQG6XSHUYLVLRQLQ+|KHYRQÝ


$XVODVWXQJÃ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

%HUHFKQXQJGHV)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW]HVQDFK/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ

$PEXODQWHSV\FKRORJLVFKH3V\FKRWKHUDSLH/HLVWXQJVW\SXQG


PLW/HLWXQJVDQWHLOHQ


$XVODVWXQJ

3UD[LVVWDQGRUWLQ%HUOLQ:HVWE]Z%HUOLQ2VW

$SSURELHUWHUSV\FKRORJLVFKHU3V\FKRWKHUDSHXWLQ HLQH7KHUDSLHVWXQGHEHWUlJW0LQXWHQ


%$7 %$72

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

(UPLWWOXQJ-DKUHVDUEHLWVVWXQGHQ-$6WG -$6WG -$6WG

9ROOVWHOOH

DE] JOLFKYHUHLQEDUWHU$XVIDOO]HLWHQ

'LYLVRUEHL$XVODVWXQJ

YHUHLQEDUWH$XVODVWXQJVUDWH

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

3HUVRQDONRVWHQPLW'XUFKVFKQLWWVVlW]HQ

6WHOOHQ/HLWXQJ.RRUGLQDWLRQ4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ,,D%$7%$72 Ý Ý

6WHOOHQ3V\FKRWKHUDSHXWLQ,,D%$7%$72 Ý Ý

6WHOOHQQLFKWIHVWDQJHVWHOOWH0LWDUEHLWHULQQHQ,,D%$7%$72 Ý Ý

YRQE]Z6WGÝ6WGÝ6WG

3DXVFKDOHI U4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJH[WHUQH6XSHUYLVLRQXQG)RUWELOGXQJ Ý Ý

3HUVRQDONRVWHQLQVJHVDPW Ý Ý

$QWHLO3HUVRQDONRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

6DFKNRVWHQSDXVFKDOH Ý Ý

$QWHLO6DFKNRVWHQNRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

9HUZDOWXQJVNRVWHQLQVJHVDPW3HUVRQDO0LHWH6DFKDXIZDQG

:LUWVFKDIWVDXIZDQG

%HWUHXXQJVDXIZDQGSlGDJRJLVFKH6DFKPLWWHO

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

)DFKOHLVWXQJVVWXQGHLQVJHVDPW Ý Ý

ÃÃ Ã ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

,QYHVWLWLRQVNRVWHQ0LHWHI U*UXSSHQDUEHLW Ý Ý Ý Ý

I U*UXSSHQWKHUDSLHQ Ý Ý

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

Ã

Ã

Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ


%HUHFKQXQJGHV)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW]HVQDFK/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ

$PEXODQWHSV\FKRORJLVFKH3V\FKRWKHUDSLH/HLVWXQJVW\SXQG


RKQH/HLWXQJVDQWHLOH


$XVODVWXQJ

3UD[LVVWDQGRUWLQ%HUOLQ:HVWE]Z%HUOLQ2VW

$SSURELHUWHUSV\FKRORJLVFKHU3V\FKRWKHUDSHXWLQ HLQH7KHUDSLHVWXQGHEHWUlJW0LQXWHQ

à à à à à Ã

%$7 %$72

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

(UPLWWOXQJ-DKUHVDUEHLWVVWXQGHQ-$6WG -$6WQG -$6WQG

9ROOVWHOOH

DE] JOLFKYHUHLQEDUWHU$XVIDOO]HLWHQ

'LYLVRUEHL$XVODVWXQJ

YHUHLQEDUWH$XVODVWXQJVUDWH

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

3HUVRQDONRVWHQPLW'XUFKVFKQLWWVVlW]HQ

6WHOOHQ3V\FKRWKHUDSHXWLQ,,D%$7%$72 Ý Ý

6WHOOHQQLFKWIHVWDQJHVWHOOWH0LWDUEHLWHULQQHQ,,D%$7%$72 Ý Ý

YRQE]Z6WGÝ6WGÝ6WG

3DXVFKDOHI U4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJH[WHUQH6XSHUYLVLRQXQG)RUWELOGXQJ Ý Ý

3HUVRQDONRVWHQLQVJHVDPW Ý Ý

$QWHLO3HUVRQDONRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

6DFKNRVWHQSDXVFKDOH Ý Ý

$QWHLO6DFKNRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

9HUZDOWXQJVNRVWHQLQVJHVDPW3HUVRQDO0LHWH6DFKDXIZDQG

:LUWVFKDIWVDXIZDQG

%HWUHXXQJVDXIZDQGSlGDJRJLVFKH6DFKPLWWHO

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

)DFKOHLVWXQJVVWXQGHLQVJHVDPW Ý Ý

ÃÃ Ã ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

,QYHVWLWLRQVNRVWHQ0LHWHI U*UXSSHQDUEHLW Ý Ý Ý Ý

I U*UXSSHQWKHUDSLHQ Ý Ý

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ


Ã


Ã

%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

%HUHFKQXQJGHV)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW]HVQDFK/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ

$PEXODQWHSV\FKRORJLVFKH3V\FKRWKHUDSLH/HLVWXQJVW\SXQG

à à à à à Ã

PLW/HLWXQJVDQWHLOHQ

Ã

$XVODVWXQJ

3UD[LVVWDQGRUWLQ%HUOLQ:HVWE]Z%HUOLQ2VW

$SSURELHUWHU.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQSV\FKRWKHUDSHXWLQ HLQH7KHUDSLHVWXQGHEHWUlJW0LQXWHQ

à à à à à Ã

%$7 %$72

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

(UPLWWOXQJ-DKUHVDUEHLWVVWXQGHQ-$6WG -$6WG -$6WG

9ROOVWHOOH

DE] JOLFKYHUHLQEDUWHU$XVIDOO]HLWHQ

'LYLVRUEHL$XVODVWXQJ

YHUHLQEDUWH$XVODVWXQJVUDWH

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

3HUVRQDONRVWHQPLW'XUFKVFKQLWWVVlW]HQ

6WHOOHQ/HLWXQJ.RRUGLQDWLRQ4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ,,,%$7%$72 Ý Ý

6WHOOHQ3V\FKRWKHUDSHXWLQ,9D,,,%$7%$72 Ý Ý

6WHOOHQQLFKWIHVWDQJHVWHOOWH0LWDUEHLWHULQQHQ,9D,,,%$7%$72 Ý Ý

YRQE]Z6WGÝ6WGÝ6WG

3DXVFKDOHI U4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJH[WHUQH6XSHUYLVLRQXQG)RUWELOGXQJ Ý Ý

3HUVRQDONRVWHQLQVJHVDPW Ý Ý

$QWHLO3HUVRQDONRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ Ã ÃÃ

6DFKNRVWHQSDXVFKDOH Ý Ý

$QWHLO6DFKNRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

9HUZDOWXQJVNRVWHQLQVJHVDPW3HUVRQDO0LHWH6DFKDXIZDQG

:LUWVFKDIWVDXIZDQG

%HWUHXXQJVDXIZDQGSlGDJRJLVFKH6DFKPLWWHO

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

)DFKOHLVWXQJVVWXQGHLQVJHVDPW Ý Ý

ÃÃ Ã ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

,QYHVWLWLRQVNRVWHQ0LHWHI U*UXSSHQDUEHLW Ý Ý Ý

I U*UXSSHQWKHUDSLHQ Ý Ý

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

Ã

Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

Ã

%HUHFKQXQJGHV)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW]HVQDFK/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ

$PEXODQWHSV\FKRORJLVFKH3V\FKRWKHUDSLH/HLVWXQJVW\SXQG


RKQH/HLWXQJVDQWHLOH


$XVODVWXQJ

3UD[LVVWDQGRUWLQ%HUOLQ:HVWE]Z%HUOLQ2VW

$SSURELHUWHU.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQSV\FKRWKHUDSHXWLQ HLQH7KHUDSLHVWXQGHEHWUlJW0LQXWHQ


%$7 %$72

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

(UPLWWOXQJ-DKUHVDUEHLWVVWXQGHQ-$6WG -$6WG -$6WG

9ROOVWHOOH

DE] JOLFKYHUHLQEDUWHU$XVIDOO]HLWHQ

'LYLVRUEHL$XVODVWXQJ

YHUHLQEDUWH$XVODVWXQJVUDWH

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

3HUVRQDONRVWHQPLW'XUFKVFKQLWWVVlW]HQ

6WHOOHQ3V\FKRWKHUDSHXWLQ,9D,,,%$7%$72 Ý Ý

6WHOOHQQLFKWIHVWDQJHVWHOOWH0LWDUEHLWHULQQHQ,9D,,,%$7%$72 Ý Ý

YRQE]Z6WGÝ6WGÝ6WG

3DXVFKDOHI U4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJH[WHUQH6XSHUYLVLRQXQG)RUWELOGXQJ Ý Ý

3HUVRQDONRVWHQLQVJHVDPW Ý Ý

$QWHLO3HUVRQDONRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

6DFKNRVWHQSDXVFKDOH Ý Ý

$QWHLO6DFKNRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

9HUZDOWXQJVNRVWHQLQVJHVDPW3HUVRQDO0LHWH6DFKDXIZDQG

:LUWVFKDIWVDXIZDQG

%HWUHXXQJVDXIZDQGSlGDJRJLVFKH6DFKPLWWHO

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

)DFKOHLVWXQJVVWXQGHLQVJHVDPW Ý Ý

à à à à à Ã

,QYHVWLWLRQVNRVWHQ0LHWHI U*UXSSHQDUEHLW Ý Ý Ý Ý

I U*UXSSHQWKHUDSLHQ Ý Ý

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃÃ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ
/HLVWXQJVW\S


,QWHJUDWLYH/HUQWKHUDSLH

DOV%HVWDQGWHLOGHU(LQJOLHGHUXQJVKLOIH

†D6*%9,,,
9RUEHPHUNXQJ


'LH,QWHJUDWLYH/HUQWKHUDSLHZLUGLQHLQHPPXOWLSURIHVVLRQHOOHQ7HDPHUEUDFKW'DV7HDPEHVWHKW

DXVDSSURELHUWHQSV\FKRORJLVFKHQ3V\FKRWKHUDSHXWLQQHQRGHUDSSURELHUWHQ.LQGHUXQG

-XJHQGOLFKHQWKHUDSHXWLQQHQVRZLH'LSORP3V\FKRORJLQQHQXQG/HKUNUlIWHQPLW+RFKVFKXO

DEVFKOXVVDOOHMHZHLOVPLWHLQHUOHUQWKHUDSHXWLVFKHQ=XVDW]TXDOLILNDWLRQGLHDQGHQ$XVXQG

:HLWHUELOGXQJVULFKWOLQLHQGHV)DFKYHUEDQGHVI ULQWHJUDWLYH/HUQWKHUDSLHRULHQWLHUWLVW

1lKHUHV]XU.RRSHUDWLRQ6FKXOH-XJHQGKLOIHLP=XVDPPHQKDQJPLWGLHVHU/HLVWXQJZLUGLQHLQHP

JHPHLQVDPHQ5XQGVFKUHLEHQHUOlXWHUW
=LHOVWHOOXQJHQ

=LHOJUXSSHVLQG.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHEHLGHQHQXPVFKULHEHQHXQGEHGHXWVDPH%HHLQWUlFK

WLJXQJHQLQGHU(QWZLFNOXQJYRQ/HVHXQG5HFKWVFKUHLEIHUWLJNHLWHQXQGRGHU5HFKHQIHUWLJNHLWHQ

YRUOLHJHQGLHQLFKWGXUFKHLQHDOOJHPHLQH,QWHOOLJHQ]PLQGHUXQJRGHUHLQHXQ]XUHLFKHQGH

%HVFKXOXQJHUNOlUEDUVLQGXQGGLHGDPLWHLQKHUJHKHQGHPRWLRQDOHXQGVR]LDOH6W|UXQJHQ

HQWZLFNHOQRGHUHQWZLFNHOWKDEHQXQGGHVKDOEYRQVHHOLVFKHU%HKLQGHUXQJEHGURKWRGHUEHWURIIHQ

VLQG


=LHOVWHOOXQJGHU+LOIH

• %HIlKLJXQJ]XU7HLOKDEHDP/HEHQLQVEHVRQGHUHLQGHUVFKXOLVFKHQ*HPHLQVFKDIW$EEDXE]Z

0LQGHUXQJGHU%HHLQWUlFKWLJXQJGHUVR]LDOHQXQGVFKXOEH]RJHQHQ(LQJOLHGHUXQJVIlKLJNHLW

LQVEHVRQGHUH:LHGHUKHUVWHOOXQJGHU)lKLJNHLW]XUHUIROJUHLFKHQ7HLOQDKPHDPUHJXOlUHQ

VFKXOLVFKHQ8QWHUULFKWGXUFK$EEDXE]Z0LOGHUXQJGHU(QWZLFNOXQJVXQG/HUQVW|UXQJHQ

• 9HUEHVVHUXQJGHU/HUQYRUDXVVHW]XQJHQI UMHJOLFKHV/HUQHQ]%JHHLJQHWHhEXQJVIRUPHQ]XU

)|UGHUXQJGHU:DKUQHKPXQJGHU)HLQPRWRULNGHU2ULHQWLHUXQJGHU.RQ]HQWUDWLRQGHU

*HGlFKWQLVOHLVWXQJHQ

• :LHGHUKHUVWHOOXQJGHV$QVFKOXVVHVDQGHQ5HJHOXQWHUULFKWLQGHQEHWURIIHQHQ%HUHLFKHQGXUFK

GLHIDFKGLGDNWLVFKIXQGLHUWHXQGSUR]HVVRULHQWLHUWH6FKULIW6SUDFKXQG5HFKHQI|UGHUXQJ

• 6WlUNXQJGHV6HOEVWZHUWJHI KOVGXUFK(LQEH]LHKXQJGHU(OWHUQDQGHUHU%H]XJVSHUVRQHQXQG

GHU/HKUHU]XU6FKDIIXQJHLJHQHUSRVLWLYHU/HUQVWUXNWXUHQ]XUhEHUZLQGXQJGHUHPRWLRQDOHQ

XQGVR]LDOHQ%HJOHLWV\PSWRPH

• 8QWHUVW W]XQJEHLGHU(QWZLFNOXQJ]XHLQHUDOWHUVJHPl‰HQHLJHQYHUDQWZRUWOLFKHQXQG

JHPHLQVFKDIWVIlKLJHQ3HUV|QOLFKNHLW2UJDQLVDWLRQVIRUPHQ

'LH$XVJHVWDOWXQJGHU/HLVWXQJNDQQHLQ]HORGHUJUXSSHQEH]RJHQVWDWWILQGHQXQGULFKWHWVLFK

QDFKGHPNRQNUHWHQ+LOIHEHGDUILP(LQ]HOIDOO

8PIDQJ'DXHUXQG=LHOHGHU/HLVWXQJZHUGHQLP5DKPHQGHU+LOIHSODQXQJIHVWJHOHJW


Ã

Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

Ã

/HLVWXQJHQ

'LH³,QWHJUDWLYH/HUQWKHUDSLH§YHUELQGHWSlGDJRJLVFKHXQGSV\FKRORJLVFKH7UDLQLQJVXQG

%HKDQGOXQJVHOHPHQWHPLWHLQDQGHU


• GLH%HKDQGOXQJGHUXPVFKULHEHQHQ(QWZLFNOXQJVVW|UXQJVRZLHGHUHPRWLRQDOHQXQGVR]LDOHQ

%HJOHLWV\PSWRPH

• HLQH9HUlQGHUXQJYRQVW|UXQJVDXVO|VHQGHQ9DULDEOHQ(LQVWHOOXQJHQXQGG\VIXQNWLRQDOHQ

3UREOHPO|VXQJVPXVWHUQ

• GLH6FKDIIXQJQHXHU+DQGOXQJVP|JOLFKNHLWHQ(QWZLFNOXQJVSHUVSHNWLYHQXQGVR]LDOHU

,QWHJUDWLRQ

• GLH(LQEH]LHKXQJGHVIDPLOLlUHQXQGVR]LDOHQ8PIHOGHV

• GLH.RRSHUDWLRQPLWLQVWLWXWLRQHOOHQ3DUWQHUQLQVEHVRQGHUHGHP$OOJHPHLQHQ

6R]LDOSlGDJRJLVFKHQ'LHQVW]%DXFK7HLOQDKPHDQGHU+LOIHSODQXQJ+LOIHNRQIHUHQ]XQG

GHQIDFKGLDJQRVWLVFKHQ'LHQVWHQGHV-XJHQGDPWHVXQG*HVXQGKHLWVDPWHVVRZLHGHU6FKXOH

• )HUWLJXQJYRQ=ZLVFKHQXQG$EVFKOXVVEHULFKWHQ

• 9RUXQG1DFKEHUHLWXQJ'RNXPHQWDWLRQXQG$XVVDJHQ]XU(UI OOXQJGHV$XIWUDJHV

• /HLVWXQJHQ]XU4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJZLH]%NROOHJLDOH%HUDWXQJ4XDOLWlWV]LUNHO)RUWELOGXQJ

H[WHUQH6XSHUYLVLRQ4XDOLWlW

=XU9HUHLQEDUXQJGHU4XDOLWlWDXIGHQGUHL4XDOLWlWVHEHQHQ3UR]HVV6WUXNWXUXQG

(UJHEQLVTXDOLWlWZLUGHLQ6FKO VVHOSUR]HVVDXVJHZlKOW]%³*HVWDOWXQJGHVWKHUDSHXWLVFKHQ

9RUJHKHQV§


(QWZLFNOXQJYRQ3UR]HVVTXDOLWlWDQKDQGDXVJHZlKOWHU4XDOLWlWVNULWHULHQ]%

(LQEH]LHKXQJDOOHUDP3UR]HVV%HWHLOLJWHQDXIGHU*UXQGODJHGHULQGLYLGXHOOHQ+LOIHSODQXQJ

7KHUDSLHSUR]HVVQDFKGHQ(UIRUGHUQLVVHQGHV(LQ]HOIDOOVXQGDQGHQ7KHUDSLH]LHOHQDXVULFKWHQ

NRQWLQXLHUOLFKH'RNXPHQWDWLRQGHV3UR]HVVYHUODXIHV


(QWZLFNOXQJYRQ6WUXNWXUTXDOLWlWDQKDQGDXVJHZlKOWHU4XDOLWlWVNULWHULHQ]%

*HZlKUOHLVWXQJGHUSHUVRQHOOHQXQGIDFKOLFKHQ9RUDXVVHW]XQJHQJHPl‰GHQ$QIRUGHUXQJHQ

9HUOlVVOLFKNHLWGHV/HLVWXQJVHUEULQJHUV9HUQHW]XQJXQG.RRSHUDWLRQLP6R]LDOUDXP


(QWZLFNOXQJYRQ(UJHEQLVTXDOLWlWDQKDQGDXVJHZlKOWHU4XDOLWlWVNULWHULHQ]%

3U IHQGHU=LHOHUUHLFKXQJGHULP+LOIHSODQYHUHLQEDUWHQ7KHUDSLH]LHOHXQWHU(LQEH]LHKXQJGHU

/HLVWXQJVDGUHVVDWHQ3HUVRQDOXQG/HLVWXQJVRUJDQLVDWLRQ

'LH/HLVWXQJZLUGHUEUDFKWLQHLQHPPXOWLSURIHVVLRQHOOHQ7HDPYRQDSSURELHUWHQSV\FKRORJLVFKHQ

3V\FKRWKHUDSHXWLQQHQRGHUDSSURELHUWHQ.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQWKHUDSHXWLQQHQVRZLH

'LSORP3V\FKRORJLQQHQXQG/HKUNUlIWHQPLW+RFKVFKXODEVFKOXVVDOOHMHZHLOVPLWHLQHU

OHUQWKHUDSHXWLVFKHQ=XVDW]TXDOLILNDWLRQGLHDQGHQ$XVXQG:HLWHUELOGXQJVULFKWOLQLHQGHV

)DFKYHUEDQGHVI ULQWHJUDWLYH/HUQWKHUDSLHRULHQWLHUWLVW


(LQH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH)/6XPIDVVW0LQXWHQ'DULQVLQGDOOH$XIZHQGXQJHQI U

IDOOVSH]LILVFKH/HLVWXQJHQXQG/HLVWXQJHQ]XU4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJHQWKDOWHQ

'LH.DONXODWLRQVJUXQGODJHLVW%HVWDQGWHLOGHU/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ


6WHOOHQDQWHLOI U/HLWXQJ.RRUGLQDWLRQ4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ

%$7%$729JU,,DLQ7UlJHUVWUXNWXUHQ

DSSURELHUWHSV\FKRORJLVFKH3V\FKRWKHUDSHXWLQQHQRGHU.LQGHUXQG

-XJHQGOLFKHQWKHUDSHXWLQQHQVRZLH'LSORP3V\FKRORJLQQHQXQG/HKUNUlIWHPLW

+RFKVFKXODEVFKOXVVDOOHMHZHLOVPLWOHUQWKHUDSHXWLVFKHU=XVDW]DXVELOGXQJ%$7%$729JU,,D

QLFKWIHVW$QJHVWHOOWHU%$7%$729JU,,D

Ý6XSHUYLVLRQMHYROOEHVFKlIWLJWH)DFKNUDIW


Ã

Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ


%HUHFKQXQJVJUXQGODJHQ

6DFKNRVWHQSDXVFKDOHLQ+|KHYRQÝI U

9HUZDOWXQJVNRVWHQLQVJHVDPW3HUVRQDO0LHWH6DFKDXIZDQG

:LUWVFKDIWVDXIZDQG

%HWUHXXQJVDXIZDQGSlGDJRJLVFKH6DFKPLWWHO

,QYHVWLWLRQVHQWJHOWEHL*UXSSHQDUEHLW


3HUVRQDONRVWHQNDONXODWRULVFK

IHVWDQJHVWHOOWHQLFKWIHVWDQJHVWHOOWH)DFKNUlIWH

/HLWXQJVDQWHLO

3DXVFKDOHI U4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJH[WHUQH)RUWELOGXQJXQG6XSHUYLVLRQLQ+|KHYRQÝ


$XVODVWXQJ

Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

%HUHFKQXQJGHV)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW]HVQDFK/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ

$Q]XZHQGHQI U+LOIHQQDFK†D6*%9,,,,QWHJUDWLYH/HUQWKHUDSLHDOV(LQJOLHGHUXQJVKLOIH/HLVWXQJVW\S

à à à à à Ã

PLW/HLWXQJVDQWHLOHQ

Ã

$XVODVWXQJ

%HUOLQ:HVWE]Z%HUOLQ2VW

HLQH7KHUDSLHVWXQGHEHWUlJW0LQXWHQ

à à à à à Ã

%$7 %$72

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

(UPLWWOXQJ-DKUHVDUEHLWVVWXQGHQ-$6WG -$6WG -$6WG

9ROOVWHOOH

DE]JOYHUHLQEDUWH$XVIDOO]HLWHQ

'LYLVRUEHL$XVODVWXQJ

YHUHLQEDUWH$XVODVWXQJVUDWH

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

3HUVRQDONRVWHQPLW'XUFKVFKQLWWVVlW]HQ

6WHOOHQ/HLWXQJ.RRUGLQDWLRQ4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ,,D%$7%$72 Ý Ý

6WHOOHQPXOWLSURIHVVLRQHOOHV7HDPDXV Ý Ý

DSSURELHUWHQSV\FKRORJLVFKHQ3V\FKRWKHUDSHXWLQQHQ,,DRGHU.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQWKHUDSHXWLQQHQ,,,

'LSORP3V\FKRORJLQQHQ,,DXQG/HKUNUlIWHQPLW+RFKVFKXODEVFKOXVV,,D

DOOHMHZHLOVPLWOHUQWKHUDSHXWLVFKHU=XVDW]DXVELOGXQJ

6WHOOHQQLFKWIHVWDQJHVWHOOWH0LWDUEHLWHULQQHQ,,D%$7%$72 Ý Ý

YRQE]Z6WGÝ6WGÝ6WG

3DXVFKDOHI U4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJH[WHUQH6XSHUYLVLRQXQG)RUWELOGXQJ Ý Ý

3HUVRQDONRVWHQLQVJHVDPW Ý Ý

$QWHLO3HUVRQDONRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

6DFKNRVWHQSDXVFKDOH Ý Ý

$QWHLO6DFKNRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

9HUZDOWXQJVNRVWHQLQVJHVDPW3HUVRQDO0LHWH6DFKDXIZDQG

:LUWVFKDIWVDXIZDQG

%HWUHXXQJVDXIZDQGSlGDJRJLVFKH6DFKPLWWHO

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

)DFKOHLVWXQJVVWXQGHLQVJHVDPW Ý Ý

ÃÃ Ã ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

,QYHVWLWLRQVNRVWHQ0LHWHI U*UXSSHQDUEHLW Ý Ý Ý Ý

I U*UXSSHQWKHUDSLHQ Ý Ý

Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

%HUHFKQXQJGHV)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW]HVQDFK/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ

$Q]XZHQGHQI U+LOIHQQDFK†D6*%9,,,,QWHJUDWLYH/HUQWKHUDSLHDOV(LQJOLHGHUXQJVKLOIH/HLVWXQJVW\S

à à à à à Ã

RKQH/HLWXQJVDQWHLOH

Ã

$XVODVWXQJ

%HUOLQ:HVWE]Z%HUOLQ2VW

HLQH7KHUDSLHVWXQGHEHWUlJW0LQXWHQ

à à à à à Ã

%$7 %$72

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

(UPLWWOXQJ-DKUHVDUEHLWVVWXQGHQ-$6WG -$6WG -$6WG

9ROOVWHOOH

DE] JOLFKYHUHLQEDUWHU$XVIDOO]HLWHQ

'LYLVRUEHL$XVODVWXQJ

YHUHLQEDUWH$XVODVWXQJVUDWH

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

3HUVRQDONRVWHQPLW'XUFKVFKQLWWVlW]HQ

6WHOOHQPXOWLSURIHVVLRQHOOHV7HDPDXV Ý Ý

DSSURELHUWHQSV\FKRORJLVFKHQ3V\FKRWKHUDSHXWLQQHQ,,DRGHU.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQWKHUDSHXWLQQHQ,,,

'LSORP3V\FKRORJLQQHQ,,DXQG/HKUNUlIWHQPLW+RFKVFKXODEVFKOXVV,,D

DOOHMHZHLOVPLWOHUQWKHUDSHXWLVFKHU=XVDW]DXVELOGXQJ

6WHOOHQQLFKWIHVWDQJHVWHOOWH0LWDUEHLWHULQQHQ,,D%$7%$72 Ý Ý

YRQE]Z6WGÝ6WGÝ6WG

3DXVFKDOHI U4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJH[WHUQH6XSHUYLVLRQXQG)RUWELOGXQJ Ý Ý

3HUVRQDONRVWHQLQVJHVDPW Ý Ý

$QWHLO3HUVRQDONRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

6DFKNRVWHQSDXVFKDOH Ý Ý

$QWHLO6DFKNRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

9HUZDOWXQJVNRVWHQLQVJHVDPW3HUVRQDO0LHWH6DFKDXIZDQG

:LUWVFKDIWVDXIZDQG

%HWUHXXQJVDXIZDQGSlGDJRJLVFKH6DFKPLWWHO

ÃÃ Ã ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

)DFKOHLVWXQJVVWXQGHLQVJHVDPW Ý Ý

ÃÃ Ã ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

,QYHVWLWLRQVNRVWHQ0LHWHI U*UXSSHQDUEHLW Ý Ý Ý Ý

I U*UXSSHQWKHUDSLHQ Ý Ý

Ã

Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ
/HLVWXQJVW\S


)DPLOLHQWKHUDSLH

DOV+LOIH]XU(U]LHKXQJLP.RQWH[WYRQSlGDJRJLVFKHQ/HLVWXQJHQ

†6*%9,,,
9RUEHPHUNXQJ


'LHVH/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJEH]LHKWVLFKDXIWKHUDSHXWLVFKH/HLVWXQJHQGLHDOV+LOIH]XU

(U]LHKXQJYRQ)DPLOLHQWKHUDSHXWLQQHQHUEUDFKWZHUGHQVRZHLWQLFKW/HLVWXQJHQQDFK†

6*%9,,,LQIUDJHNRPPHQ
=LHOVWHOOXQJHQ

• 'HUIDPLOLHQWKHUDSHXWLVFKH$QVDW]VHW]WVLFK]XP=LHO EHUGLH6\PSWRPXQG3UREOHPO|VXQJ

I UHLQ]HOQH)DPLOLHQPLWJOLHGHUKLQDXV]XHLQHU.RPSHWHQ]HUZHLWHUXQJGHVJHVDPWHQ

)DPLOLHQV\VWHPV]XI KUHQ

• 9HUEHVVHUXQJGHUIDPLOLlUHQ,QWHUDNWLRQ.RPPXQLNDWLRQXQGGHV%H]LHKXQJVJHI JHVVRZLH

GHUIDPLOLlUHQ(U]LHKXQJVNRPSHWHQ]HQXQWHU(LQEH]LHKXQJUHOHYDQWHU%H]XJVSHUVRQHQXQG

,QVWLWXWLRQHQ]XU)|UGHUXQJGHU(QWZLFNOXQJHLQHUDOWHUVJHPl‰HQHLJHQYHUDQWZRUWOLFKHQXQG

JHPHLQVFKDIWVIlKLJHQ3HUV|QOLFKNHLWGHVMXQJHQ0HQVFKHQ

• %HZlOWLJXQJ$EEDXXQG0LQGHUXQJYRQ6W|UXQJHQGHV(UOHEHQV9HUKDOWHQVXQGGHU

(QWZLFNOXQJGLHLQHLQHPHQJHQ=XVDPPHQKDQJPLWHLQJHVFKUlQNWHQHU]LHKHULVFKHQ

5HVVRXUFHQGHU)DPLOLHVWHKHQ

• 'LHIDPLOLHQWKHUDSHXWLVFKH,QWHUYHQWLRQVROOLP,QWHUDNWLRQVV\VWHPGHUZLFKWLJHQ%H]LHKXQJV

SDUWQHUGHVMXQJHQ0HQVFKHQVRZLUNHQGDVVVW|UXQJVDXVO|VHQGH9HUKDOWHQVZHLVHQ(LQ

VWHOOXQJHQXQGG\VIXQNWLRQDOH3UREOHPO|VXQJVPXVWHUYHUlQGHUWZHUGHQN|QQHQGLHELVKHU

GHQ.RQIOLNWXQGGLH6W|UXQJDXIUHFKWHUKDOWHQKDEHQ'LHVVROOGLH*UXQGODJHI UQHXH

+DQGOXQJVP|JOLFKNHLWHQXQG(QWZLFNOXQJVSHUVSHNWLYHQVFKDIIHQXQGGLHIDPLOLlUHVR]LDOH

VFKXOLVFKHXQGEHUXIOLFKH,QWHJUDWLRQHUP|JOLFKHQ'HU$UEHLWVHLQVDW]LVWUHVVRXUFHQRULHQWLHUW

XQGVHW]WGLH.RRSHUDWLRQGHU%HWHLOLJWHQYRUDXV2UJDQLVDWLRQVIRUPHQ

'LH$XVJHVWDOWXQJGHU/HLVWXQJHLQ]HOJUXSSHQEH]RJHQ.XU]RGHU/DQJ]HLWWKHUDSLH

&R7KHUDSHXWULFKWHWVLFKQDFKGHPNRQNUHWHQ+LOIHEHGDUILP(LQ]HOIDOO

8PIDQJ'DXHU=LHOHXQG6HWWLQJGHU/HLVWXQJZHUGHQLP5DKPHQGHU+LOIHSODQXQJIHVWJHOHJWÃ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ


/HLVWXQJHQ

• ,P.RQWH[WHU]LHKHULVFKHU=LHOH$XIJDEHQVWHKHQGHWKHUDSHXWLVFKH,QWHUYHQWLRQPLWGHP

MXQJHQ0HQVFKHQYHUEXQGHQPLWSV\FKRORJLVFKSlGDJRJLVFKHQ%HUDWXQJVJHVSUlFKHQPLWGHQ

(OWHUQXQGDQGHUHQDQGHU(U]LHKXQJEHWHLOLJWHQ%H]XJVSHUVRQHQJJI(U]LHKHULQQHQXQG

/HKUHULQQHQ

• .RRSHUDWLRQPLWGHP-XJHQGDPWLQVEHVRQGHUH7HLOQDKPHDQ+LOIHNRQIHUHQ]HQ

• 9RUXQG1DFKEHUHLWXQJ'RNXPHQWDWLRQGHUIDPLOLHQWKHUDSHXWLVFKHQ6LW]XQJHQ

• )HUWLJXQJYRQ=ZLVFKHQXQG$EVFKOXVVEHULFKWHQ

• )DPLOLHQWKHUDSLHNDQQHQWZHGHUDQHLQHPIHVWHQ2UWVWDWWILQGHQRGHULQDXIVXFKHQGHU)RUP

%HLDXIVXFKHQGHQ)RUPHQZLUGLQGHU5HJHOPLW]ZHL7KHUDSHXWHQ&R7KHUDSLHJHDUEHLWHW

• HYWOHUIRUGHUOLFKH.ULVHQLQWHUYHQWLRQHQ

• /HLVWXQJHQ]XU4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJZLH]%NROOHJLDOH%HUDWXQJ4XDOLWlWV]LUNHO

)RUWELOGXQJH[WHUQH6XSHUYLVLRQ4XDOLWlW

=XU9HUHLQEDUXQJGHU4XDOLWlWDXIGHQGUHL4XDOLWlWVHEHQHQ3UR]HVV6WUXNWXUXQG

(UJHEQLVTXDOLWlWZLUGHLQ6FKO VVHOSUR]HVVDXVJHZlKOW]%³*HVWDOWXQJGHVWKHUDSHXWLVFKHQ

9RUJHKHQV§


(QWZLFNOXQJYRQ3UR]HVVTXDOLWlWDQKDQGDXVJHZlKOWHU4XDOLWlWVNULWHULHQ]%

(LQEH]LHKXQJDOOHUDP3UR]HVV%HWHLOLJWHQDXIGHU*UXQGODJHGHULQGLYLGXHOOHQ+LOIHSODQXQJ

7KHUDSLHSUR]HVVQDFKGHQ(UIRUGHUQLVVHQGHV(LQ]HOIDOOVXQGDQGHQ7KHUDSLH]LHOHQDXVULFKWHQ

NRQWLQXLHUOLFKH'RNXPHQWDWLRQGHV3UR]HVVYHUODXIHV


(QWZLFNOXQJYRQ6WUXNWXUTXDOLWlWDQKDQGDXVJHZlKOWHU4XDOLWlWVNULWHULHQ]%

*HZlKUOHLVWXQJGHUSHUVRQHOOHQXQGIDFKOLFKHQ9RUDXVVHW]XQJHQJHPl‰GHQ$QIRUGHUXQJHQ

9HUOlVVOLFKNHLWGHV/HLVWXQJVHUEULQJHUV9HUQHW]XQJXQG.RRSHUDWLRQLP6R]LDOUDXP


(QWZLFNOXQJYRQ(UJHEQLVTXDOLWlWDQKDQGDXVJHZlKOWHU4XDOLWlWVNULWHULHQ]%

3U IHQGHU=LHOHUUHLFKXQJGHULP+LOIHSODQYHUHLQEDUWHQ7KHUDSLH]LHOHXQWHU(LQEH]LHKXQJGHU

/HLVWXQJVDGUHVVDWHQ3HUVRQDOXQG/HLVWXQJVRUJDQLVDWLRQ

'LH/HLVWXQJZLUGHUEUDFKWLQLQWHUGLV]LSOLQlUHU=XVDPPHQDUEHLWYRQ'LSORP3V\FKRORJLQQHQXQG

6R]LDODUEHLWHULQQHQ6R]LDOSlGDJRJLQQHQPLWIDPLOLHQWKHUDSHXWLVFKHU$XVELOGXQJ1HEHQGHP

+RFKVFKXO)DFKKRFKVFKXODEVFKOXVVVROOHQGLH)DFKNUlIWH EHUHLQHDEJHVFKORVVHQH:HLWHUELOGXQJ

LQV\VWHPLVFKHU7KHUDSLH)DPLOLHQWKHUDSLH]HUWLIL]LHUWGXUFKGLHDQHUNDQQWHQ)DFKYHUElQGH'*6)

6*YHUI JHQ

(LQH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH)/6XPIDVVW0LQXWHQ'DULQVLQGDOOH$XIZHQGXQJHQI U

IDOOVSH]LILVFKH/HLVWXQJHQXQG/HLVWXQJHQ]XU4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJHQWKDOWHQ

'LH.DONXODWLRQVJUXQGODJHLVW%HVWDQGWHLOGHU/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ


6WHOOHQDQWHLOI U/HLWXQJ.RRUGLQDWLRQ4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ

%$7%$729JU,,D

)DPLOLHQWKHUDSHXWLQ%$7%$729JU,9D,,,,,D¥MH

QLFKWIHVW$QJHVWHOOWHU%$7%$729JU,9D,,,,,D

Ý6XSHUYLVLRQMHYROOEHVFKlIWLJWH)DFKNUDIWÃ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ


%HUHFKQXQJVJUXQGODJHQ

6DFKNRVWHQSDXVFKDOHLQ+|KHYRQÝI U

9HUZDOWXQJVNRVWHQLQVJHVDPW3HUVRQDO0LHWH6DFKDXIZDQG

:LUWVFKDIWVDXIZDQG

%HWUHXXQJVDXIZDQGSlGDJRJLVFKH6DFKPLWWHO

,QYHVWLWLRQVHQWJHOWEHL*UXSSHQDUEHLW


3HUVRQDONRVWHQNDONXODWRULVFK

IHVWDQJHVWHOOWHQLFKWIHVWDQJHVWHOOWH)DFKNUlIWH

/HLWXQJVDQWHLO

3DXVFKDOHI U4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJH[WHUQH)RUWELOGXQJXQG6XSHUYLVLRQLQ+|KHYRQÝ


$XVODVWXQJÃ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

%HUHFKQXQJGHV)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW]HVQDFK/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ

$Q]XZHQGHQI U+LOIHQQDFK†6*%9,,,)DPLOLHQWKHUDSLHDOV+LOIH]XU(U]LHKXQJ/HLVWXQJVW\S

à à à à à Ã

PLW/HLWXQJVDQWHLOHQ

Ã

$XVODVWXQJ

%HUOLQ:HVWE]Z%HUOLQ2VW

HLQH7KHUDSLHVWXQGHEHWUlJW0LQXWHQ

à à à à à Ã

%$7 %$72

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

(UPLWWOXQJ-DKUHVDUEHLWVVWXQGHQ-$6WG -$6WXQGHQ -$6WXQGHQ

9ROOVWHOOH

DE] JOLFKYHUHLQEDUWHU$XVIDOO]HLWHQ

'LYLVRUEHL$XVODVWXQJ

YHUHLQEDUWH$XVODVWXQJVUDWH

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

3HUVRQDONRVWHQPLW'XUFKVFKQLWWVVlW]HQ

6WHOOHQ/HLWXQJ.RRUGLQDWLRQ4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ,,D%$7%$72 Ý Ý

6WHOOHQ)DPLOLHQWKHUDSHXWLQ,9D,,,,,D%$7%$72 Ý Ý

6WHOOHQQLFKWIHVWDQJHVWHOOWH0LWDUEHLWHULQQHQ,9D,,,,,D%$7%$72 Ý Ý

YRQE]Z6WGÝ6WGÝ6WG

3DXVFKDOHI U4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJH[WHUQH6XSHUYLVLRQXQG)RUWELOGXQJ Ý Ý

3HUVRQDONRVWHQLQVJHVDPW Ý Ý

$QWHLO3HUVRQDONRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

6DFKNRVWHQSDXVFKDOH Ý Ý

$QWHLO6DFKNRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

9HUZDOWXQJVNRVWHQLQVJHVDPW3HUVRQDO0LHWH6DFKDXIZDQG

:LUWVFKDIWVDXIZDQG

%HWUHXXQJVDXIZDQGSlGDJRJLVFKH6DFKPLWWHO

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

)DFKOHLVWXQJVVWXQGHLQVJHVDPW Ý Ý

ÃÃ Ã ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

,QYHVWLWLRQVNRVWHQ0LHWHI U*UXSSHQDUEHLW Ý Ý Ý Ý

I U*UXSSHQWKHUDSLHQ Ý Ý

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ


Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ


%HUHFKQXQJGHV)DFKOHLVWXQJVVWXQGHQVDW]HVQDFK/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ

$Q]XZHQGHQI U+LOIHQQDFK†6*%9,,,)DPLOLHQWKHUDSLHDOV+LOIH]XU(U]LHKXQJ/HLVWXQJVW\S

à à à à à Ã

RKQH/HLWXQJVDQWHLOH


$XVODVWXQJ

%HUOLQ:HVWE]Z%HUOLQ2VW

HLQH7KHUDSLHVWXQGHEHWUlJW0LQXWHQ

à à à à à Ã

%$7 %$72

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

(UPLWWOXQJ-DKUHVDUEHLWVVWXQGHQ-$6WG -$6WG -$6WG

9ROOVWHOOH

DE] JOLFKYHUHLQEDUWHU$XVIDOO]HLWHQ

'LYLVRUEHL$XVODVWXQJ

YHUHLQEDUWH$XVODVWXQJVUDWH

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

3HUVRQDONRVWHQPLW'XUFKVFKQLWWVVlW]HQ

6WHOOHQ)DPLOLHQWKHUDSHXWLQ,9D,,,,,D%$7%$72 Ý Ý

6WHOOHQQLFKWIHVWDQJHVWHOOWH0LWDUEHLWHULQQHQ,9D,,,,,D%$7%$72 Ý Ý

YRQE]Z6WGÝ6WGÝ6WG

3DXVFKDOHI U4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJH[WHUQH6XSHUYLVLRQXQG)RUWELOGXQJ Ý Ý

3HUVRQDONRVWHQLQVJHVDPW Ý Ý

$QWHLO3HUVRQDONRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

6DFKNRVWHQSDXVFKDOH Ý Ý

$QWHLO6DFKNRVWHQMH)DFKOHLVWXQJVVWXQGH Ý Ý

9HUZDOWXQJVNRVWHQLQVJHVDPW3HUVRQDO0LHWH6DFKDXIZDQG

:LUWVFKDIWVDXIZDQG

%HWUHXXQJVDXIZDQGSlGDJRJLVFKH6DFKPLWWHO

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

)DFKOHLVWXQJVVWXQGHLQVJHVDPW Ý Ý

ÃÃ Ã ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ

,QYHVWLWLRQVNRVWHQ0LHWHI U*UXSSHQDUEHLW Ý Ý Ý Ý

I U*UXSSHQWKHUDSLHQ Ý Ý

ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ


Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

$QODJH (


5HJHOQ]XU6LFKHUVWHOOXQJGHV6FKXW]DXIWUDJHVEHL.LQGHVZRKOJHIlKUGXQJ

JHPl‰†D6*%9,,,XQGGHUSHUV|QOLFKHQ(LJQXQJJHPl‰†D6*%9,,,

GXUFKGLH/HLVWXQJVHUEULQJHU'HU /HLVWXQJVHUEULQJHU VWHOOW VLFKHU GDVV LQ GHQ YRQ LKP YHUDQWZRUWHWHQ /HLVWXQJVEHUHLFKHQ HLQ

9HUIDKUHQ ]XU $EVFKlW]XQJ HLQHV *HIlKUGXQJVULVLNRV LP =XVDPPHQZLUNHQ PHKUHUHU )DFKNUlIWH

DQJHZHQGHW ZLUG †D $EV 6DW] GDV GHP I U GLH -XJHQGlPWHU YRUJHJHEHQHQ 9HUIDKUHQ

HQWVSULFKW


'LH EHL GHU $EVFKlW]XQJ GHV *HIlKUGXQJVULVLNRV KLQ]X]X]LHKHQGH HUIDKUHQH )DFKNUDIW PXVV QLFKW

EHLP /HLVWXQJVHUEULQJHU VHOEVW EHVFKlIWLJW VHLQ 'LH -XJHQGlPWHU YRU DOOHP GDV LP (LQ]HOIDOO

]XVWlQGLJH-XJHQGDPWKDEHQGHQ/HLVWXQJVHUEULQJHUDXIVHLQHQ:XQVFKDXFKDXIGHU*UXQGODJH

DQRQ\PLVLHUWHU 'DWHQ XQG )DOOGDUVWHOOXQJHQ ]X EHUDWHQ XQG LKP +LOIHVWHOOXQJ ]X OHLVWHQ 'LH

-XJHQGlPWHU HUDUEHLWHQ I U GLHVH )lOOH /LVWHQ PLW $QVSUHFKSDUWQHUQ $XFK HUIDKUHQH )DFKNUlIWH

DQGHUHUIUHLHU7UlJHUN|QQHQLQ$QVSUXFKJHQRPPHQZHUGHQ


'HU/HLVWXQJVHUEULQJHUZLUNWGDUDXIKLQ GDVV]XU$EZHQGXQJGHV *HIlKUGXQJVULVLNRVQRWZHQGLJH

XQG JHHLJQHWH +LOIHQ LQ $QVSUXFK JHQRPPHQ ZHUGHQ XQG GRNXPHQWLHUW VHLQH HQWVSUHFKHQGHQ

%HP KXQJHQ 1HKPHQ GLH 6RUJHEHUHFKWLJWHQ NHLQH +LOIH DQ KDW GHU /HLVWXQJVHUEULQJHU GDQQ GDV

I UGDV.LQGGHQ-XJHQGOLFKHQ]XVWlQGLJH-XJHQGDPWYRPDXVVHLQHU6LFKWEHVWHKHQGHQ+LOIHEHGDUI

XQG GLH *U QGHVHLQHU(LQVFKlW]XQJI UGLH *HIlKUGXQJXQWHU1HQQXQJ GHU%HWURIIHQHQGDWHQ]X

LQIRUPLHUHQ


:HQQ VRIRUWLJHV +DQGHOQ ZHJHQ $Q]HLFKHQ YRQ XQPLWWHOEDUHU XQG JUDYLHUHQGHU .LQGHVZRKO

JHIlKUGXQJHUIRUGHUOLFKZLUGLQIRUPLHUWGHU/HLVWXQJVHUEULQJHUGLH]XVWlQGLJH6WHOOHLP-XJHQGDPW

XPJHKHQGYRP)DOOXQGGHQ%HWURIIHQHQGDWHQ


,Q 8PVHW]XQJ GHU 9HUSIOLFKWXQJ QDFK †D 6DW] 6*%9,,, VWHOOW GHU /HLVWXQJVHUEULQJHU GXUFK

JHHLJQHWH EHWULHEOLFKH 0D‰QDKPHQ VLFKHU GDVV LQ VHLQHP 9HUDQWZRUWXQJVEHUHLFK DXVVFKOLH‰OLFK

3HUVRQHQ/HLVWXQJHQHUEULQJHQGLHQLFKWLP6LQQHGHV†D6DW]6*%9,,,YRUEHVWUDIWVLQG'D]X

JHK|UW LQVEHVRQGHUH GLH 9RUODJH HLQHV DNWXHOOHQ ) KUXQJV]HXJQLVVHV YRU $XIQDKPH GHU 7lWLJNHLW

5HJHOPl‰LJH hEHUSU IXQJHQ HUIROJHQ HQWVSUHFKHQG GHQ I U GLH -XJHQGlPWHU YRUJHJHEHQHQ

9HUIDKUHQ


'LHLQGHQ=LIIHUQDXIJHVWHOOWHQ5HJHOQ]XU6LFKHUVWHOOXQJGHV6FKXW]DXIWUDJHVILQGHQDXFKDXI

(LQ]HOSHUVRQHQ $QZHQGXQJGLH/HLVWXQJHQ LP5DKPHQGHV%59-XJ HUEULQJHQ(LQ]HOSHUVRQHQVLQG

YHUSIOLFKWHW EHLP $EVFKOXVV HLQHV 7UlJHUYHUWUDJHV GHU I U -XJHQG XQG )DPLOLH ]XVWlQGLJHQ

6HQDWVYHUZDOWXQJ LKU DNWXHOOHV ) KUXQJV]HXJQLV YRU]XOHJHQ 'LH 6HQDWVYHUZDOWXQJ NDQQ GDQDFK

GDU EHUKLQDXVGLHUHJHOPl‰LJH9RUODJHHLQHVDNWXHOOHQ) KUXQJV]HXJQLVVHVYHUODQJHQÃ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ


$QODJH )

1HEHQNRVWHQ.DWDORJ


LQGHU)DVVXQJYRP


7HLO $ /HLVWXQJHQGLH(QWJHOWEHVWDQGWHLOVLQG


)RUPEODWW $ %HNOHLGXQJVHUVDW]3DXVFKDOH

)RUPEODWW $ 5HLVH]XVFKXVV)HULHQPD‰QDKPHQ

)RUPEODWW $ 6RQVWLJHSHUV|QOLFKH$XVVWDWWXQJ

)RUPEODWW $ )DKUJHOG6FK OHU$]XEL0RQDWVPDUNHQ

)RUPEODWW $ 6FKXOPDWHULDO

)RUPEODWW $ )UHL]HLWDNWLYLWlWHQ9HUHLQVEHLWUlJH+REE\

)RUPEODWW $ .ODVVHQIDKUWHQ3URMHNWWDJH([NXUVLRQHQ9HUHLQVIDKUWHQ.LWDIDKUWHQXVZ7HLO % /HLVWXQJHQGLHDXI$QWUDJ]XJHZlKUHQVLQG


)RUPEODWW % %HNOHLGXQJVHUVDW]3DXVFKDOH

)RUPEODWW % 3DXVFKDOHI UEHVRQGHUH$QOlVVH

)RUPEODWW % (UVWDXVVWDWWXQJDQ%HNOHLGXQJ

6FKZDQJHUVFKDIWVEHNOHLGXQJXQG%DE\HUVWDXVVWDWWXQJ

)RUPEODWW % 7DVFKHQJHOG

)RUPEODWW % /HEHQVXQWHUKDOWLP%HWUHXWHQ-XJHQGZRKQHQQDFK$9-XJHQGKLOIHXQWHUKDOW

)RUPEODWW % (UVWDXVVWDWWXQJDQ0RELOLDUI U%HWUHXWHV-XJHQGZRKQHQ%-:XQG

:RKQHQLPHLJHQHQ:RKQUDXPEHL6LFKHUVWHOOXQJGHV/HEHQVXQWHUKDOWHV

QDFK†6*%9,,,DX‰HUKDOEGHV(OWHUQKDXVHV

)RUPEODWW % 1DFKKLOIHXQWHUULFKW)|UGHUXQWHUULFKWQDFK

/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ-XJHQGKLOIH

)RUPEODWW % 5HLVH]XVFKXVV

)RUPEODWW % EHKLQGHUXQJVEHGLQJWH0HKUNRVWHQI U5HLVHQ

)RUPEODWW %/HLVWXQJHQLP5DKPHQGHU-XJHQGEHUXIVKLOIH

Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

7HLO$

/HLVWXQJHQGLH(QWJHOWEHVWDQGWHLOVLQG


)RUPEODWW$


1HEHQNRVWHQDUW.XU]EH]HLFKQXQJ=LHO

%HNOHLGXQJVHUVDW]3DXVFKDOH


) U GHQ HUIRUGHUOLFKHQ (UVDW] GHU %HNOHLGXQJ GK YRQ QLFKW PHKU WUDJEDUHQ %HNOHLGXQJV

DXVVWDWWXQJVVW FNHQVLHKH5XQGVFKUHLEHQ1UYRP6HLWH0LWWH

JLOWQLFKWI U%HNOHLGXQJV(UVWDXVVWDWWXQJ

%HUXIVEHNOHLGXQJLVWKLHUDXVQLFKW]XILQDQ]LHUHQVRQGHUQ%HVWDQGWHLOGHUGHQ$XVELOGXQJV

VWHOOHQ]XU9HUI JXQJVWHKHQGHQ0LWWHOGRUWEHUHLWV(QWJHOWEHVWDQGWHLO

6FKXW]EHNOHLGXQJLVWYRP$XVELOGXQJVEHWULHE]XVWHOOHQ


6*%9,,,5HFKWVJUXQGODJHXQGGD]XHUODVVHQH9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWHQ]XEHDFKWHQGH5XQGVFKUHLEHQ

E]Z6FKUHLEHQ

†$EV6*%9,,,XQG5XQGVFKUHLEHQ1UYRP

6HQ6FKXO-XJ6SRUW9)


/HLVWXQJVJUXQGODJHQLP6*%9,,,

††D$EV1U6*%9,,,VLHKH5XQGVFKUHLEHQ1U6HLWH³(UOlXWHUXQJ§6VRZLH

†6*%9,,,LQ$XVJHVWDOWXQJGHU+LOIHQDFK†D$EV1U6*%9,,,$OWHUVJUXSSHQ

$OWHUVVWXIH, ELVYRU9ROOHQGXQJGHV/HEHQVMDKUHV-DKUH(VKDQGHOWVLFKXP HLQH5HJHOOHLVWXQJ;%HVWDQGWHLOGHV(QWJHOWHV;%HVWDQGWHLOGHV(QWJHOWHVLQ+|KHYRQ

$OWHUVVWXIH,§³ELVYRU9ROOHQGXQJGHV/HEHQVMDKUHV§-DKUH

MlKUOLFK Ý

PRQDWOLFK

Ý

WlJOLFK Ý. QIWLJH)RUWVFKUHLEXQJGHUILQDQ]LHOOHQ/HLVWXQJDOV(QWJHOWEHVWDQGWHLO


QHLQ;%HJU QGXQJ3DXVFKDOH+LQZHLV

'LH%HNOHLGXQJVHUVDW]3DXVFKDOHI UGLHQHXH$OWHUVVWXIH,VWHOOWJUXQGVlW]OLFK

NHLQHQ ³LQGLYLGXHOOHQ§ $QVSUXFK GHV XQWHUJHEUDFKWHQ HLQ]HOQHQ MXQJHQ

0HQVFKHQ GDU VLH LVW DOV 3DXVFKDOEHWUDJ GD]X JHGDFKW DXI GHU *UXQGODJH GHU

WDWVlFKOLFKHQ%HOHJXQJHLQHU(LQULFKWXQJHLQHQ³*HVDPWEHNOHLGXQJVIRQG§]XELOGHQDXV

GHP ]ZHFNJHEXQGHQ DXVVFKOLH‰OLFK GLH DQIDOOHQGHQ .RVWHQ I U GHQ QRWZHQGLJHQ

%HNOHLGXQJVHUVDW] GHU LQ GHU (LQULFKWXQJ XQWHUJHEUDFKWHQ MXQJHQ 0HQVFKHQ GLHVHU

$OWHUVVWXIH ILQDQ]LHUW ZHUGHQ $XVJOHLFKVP|JOLFKNHLW EHL XQWHUVFKLHGOLFK DQIDOOHQGHP

%HNOHLGXQJVHUVDW]EHGDUI I U GLH HLQ]HOQHQ XQWHUJHEUDFKWHQ MXQJHQ 0HQVFKHQ ¥ QLFKW

DXVJHJHEHQH 5HVWEHWUlJH DP -DKUHVHQGH EOHLEHQ ]ZHFNJHEXQGHQ I U GDV QlFKVWH -DKU

YHUI JEDUVLHKH5XQGVFKUHLEHQ1U6HLWHOHW]WHU$EVDW]

Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ)RUPEODWW$


1HEHQNRVWHQDUW.XU]EH]HLFKQXQJ=LHO

5HLVH]XVFKXVV)HULHQPD‰QDKPHQ


=XVFKXVVJHZlKUXQJI UGLH7HLOQDKPHDQ*UXSSHQUHLVHQE]ZI U(LQ]HOUHLVHQHQWVSUHFKHQG

GHUJHJHEHQHQ6HOEVWlQGLJNHLWGHVMXQJHQ0HQVFKHQXQG]ZDUI U5HLVHQPLWEHVRQGHUHU

%HGHXWXQJ KLQVLFKWOLFK GHU VR]LDOSlGDJRJLVFKHQ =LHOVHW]XQJ LP 5DKPHQ YRQ +LOIHQ ]XU

(U]LHKXQJE]ZYRQ(LQJOLHGHUXQJVKLOIHQ6*%9,,,5HFKWVJUXQGODJHXQGGD]XHUODVVHQH9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWHQ]XEHDFKWHQGH5XQGVFKUHLEHQ

E]Z6FKUHLEHQ

†$EVL9P$EV6*%9,,,/HLVWXQJVJUXQGODJHQLP6*%9,,,

†D$EV1U6*%9,,,I UMXQJH9ROOMlKULJHLQ$XVJHVWDOWXQJGHU+LOIHQDFK†

RGHUD$EV1U6*%9,,,

%HL † 6*% 9,,, ZHUGHQ JHPl‰ /HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ ELV ]X Ý I U *UXSSHQUHLVHQ LQ GHU

.DONXODWLRQGHV(QWJHOWHVEHU FNVLFKWLJWGDKHUZLUGGLH1HEHQNRVWHQDUW5HLVHNRVWHQ]XVFKXVVI UGLHVHQ

/HLVWXQJVEHUHLFKQLFKWDQJHZHQGHW$OWHUVJUXSSHQ

HQWIlOOW(VKDQGHOWVLFKXP HLQH5HJHOOHLVWXQJ;N QIWLJ%HVWDQGWHLOGHV(QWJHOWHV;%HVWDQGWHLOGHV(QWJHOWHVLQ+|KHYRQ


-DKUHVJHVDPWJUXQGEHWUDJSURUHLVHQGHQMXQJHQ0HQVFKHQ Ý

VLHKH5XQGVFKUHLEHQ1U1U$EV

-DKUHVJHVDPWJUXQGEHWUDJSURUHLVHQGHQMXQJHQ0HQVFKHQ

EHL*UXSSHQUHLVHQ Ý

I UGLH)DKUW8QWHUEULQJXQJV9HUSIOHJXQJVXQG1HEHQNRVWHQ

I U8QWHUQHKPXQJHQDP2UWI UGLH%HJOHLWHU

]XVDPPHQJHUXQGHW Ý. QIWLJH)RUWVFKUHLEXQJGHUILQDQ]LHOOHQ/HLVWXQJDOV(QWJHOWEHVWDQGWHLO


QHLQ;%HJU QGXQJ3DXVFKDOH+LQZHLVH
9RQGHQ/HLVWXQJVHUEULQJHUQLVWI UGLH5HLVHGDXHUGHUDQWHLOLJH%HWUDJI U%HN|VWLJXQJ

DXV GHP (QWJHOW ]XVlW]OLFK HLQ]XVHW]HQ GD HV VLFK KLHU XP HLQH )RUWVHW]XQJ GHU

-XJHQGKLOIHOHLVWXQJDQHLQHPDQGHUHQ2UWKDQGHOW

'HULQGLYLGXHOOH0HKUEHGDUIEHKLQGHUXQJVEHGLQJWZLUGLP%7HLO)RUPEODWW%JHUHJHOW

Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ)RUPEODWW$


1HEHQNRVWHQDUW.XU]EH]HLFKQXQJ=LHO

6RQVWLJHSHUV|QOLFKH$XVVWDWWXQJ


+LHUXQWHUIlOOWGLH$QVFKDIIXQJ]%HLQHV.RIIHUVRGHUHLQHU5HLVHWDVFKHVRZLHHLQHU.XOWXU

WDVFKH'LHVH*HJHQVWlQGHVLQGLP5DKPHQHLQHUODQJIULVWLJDQJHOHJWHQ+LOIHPD‰QDKPH

LQVEHVRQGHUH I U GLH 7HLOQDKPH DQ *UXSSHQUHLVHQ HUIRUGHUOLFK DEHU DXFK I U HLQ]HOQ

UHLVHQGHMXQJH0HQVFKHQ6*%9,,,5HFKWVJUXQGODJHXQGGD]XHUODVVHQH9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWHQ]XEHDFKWHQGH5XQGVFKUHLEHQ

E]Z6FKUHLEHQ

†$EV6*%9,,,/HLVWXQJVJUXQGODJHQLP6*%9,,,

6RZHLWQLFKWJUXQGVlW]OLFKGLH$9-XJHQGKLOIHXQWHUKDOWJLOW

†D$EV1U6*%9,,,LQGHU$XVJHVWDOWXQJGHU+LOIHQDFK††RGHUD$EV

1U6*%9,,,VRZLH†6*%9,,,$OWHUVJUXSSHQ

HQWIlOOW(VKDQGHOWVLFKXP HLQH5HJHOOHLVWXQJ;%HVWDQGWHLOGHV(QWJHOWHV;%HVWDQGWHLOGHV(QWJHOWHVLQ+|KHYRQ

MlKUOLFK Ý. QIWLJH)RUWVFKUHLEXQJGHUILQDQ]LHOOHQ/HLVWXQJDOV(QWJHOWEHVWDQGWHLO


QHLQ[%HJU QGXQJ3DXVFKDOH


Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ)RUPEODWW$


1HEHQNRVWHQDUW.XU]EH]HLFKQXQJ=LHO

)DKUJHOG

6FK OHU$]XEL0RQDWVPDUNHQ6*%9,,,5HFKWVJUXQGODJHXQGGD]XHUODVVHQH9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWHQ]XEHDFKWHQGH5XQGVFKUHLEHQ

E]Z6FKUHLEHQ

††$EV$EV$EV6*%9,,,


$XVJHQRPPHQYRQ†$EV6*%9,,,VLQGGLHMXQJHQ0HQVFKHQGHQHQQDFK$9-XJHQG

KLOIHXQWHUKDOWYRPGLH/HLVWXQJ]XP/HEHQVXQWHUKDOW]XU³6HOEVWEHZLUWVFKDIWXQJ§

DXVEH]DKOWZLUGZHLO³)DKUJHOG§EHUHLWVDQWHLOLJHU%HVWDQGWHLOGLHVHUILQDQ]LHOOHQ/HLVWXQJLVW/HLVWXQJVJUXQGODJHQLP6*%9,,,

††$EVD$EV1U$EV$EV6*%9,,,$OWHUVJUXSSHQ

DE-DKUHQ(VKDQGHOWVLFKXP HLQH5HJHOOHLVWXQJ;%HVWDQGWHLOGHV(QWJHOWHV;%HVWDQGWHLOGHV(QWJHOWHVLQ+|KHYRQ

Ý SUR-DKUI U$XV]XELOGHQGH

Ý SUR-DKUI U6FK OHU. QIWLJH)RUWVFKUHLEXQJGHUILQDQ]LHOOHQ/HLVWXQJDOV(QWJHOWEHVWDQGWHLO


MD;8PIDQJ+LQZHLV'D GLH -XJHQGKLOIHXQWHUKDOWVOHLVWXQJHQ QLFKW GHQ JHVDPWHQ $XIZDQG I U HLQ 6FK OHU

RGHU$]XEL7LFNHWE]ZHLQH8PZHOWNDUWHHQWKDOWHQZHUGHQGLH]XVlW]OLFKHQWVWHKHQGHQ

.RVWHQGXUFKHLQHQ3DXVFKDOEHWUDJL+YÝSUR7DJDEJHGHFNW'LHVHU3DXVFKDO

EHWUDJVWHOOW NHLQHQLQGLYLGXHOOHQ$QVSUXFKGHVXQWHUJHEUDFKWHQMXQJHQ0HQVFKHQGDU

9LHOPHKUREOLHJWHVGHU9HUDQWZRUWXQJGHV/HLVWXQJVHUEULQJHUVDXVGHQVLFKHUJHEHQGHQ

(LQQDKPHQ GLH $QVFKDIIXQJ YRQ 6FK OHU $]XEL7LFNHWV 8PZHOWNDUWH RGHU JJI

(LQ]HOIDKUVFKHLQHQVLFKHU]XVWHOOHQ

Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ)RUPEODWW$


1HEHQNRVWHQDUW.XU]EH]HLFKQXQJ=LHO

6FKXOPDWHULDO


$OOHV ZDV PLW 6FKXOSIOLFKW LQ 9HUELQGXQJ VWHKW XQG ]ZDU .RVWHQ GHV ]XVlW]OLFKHQ

VFKXOLVFKHQ %HGDUIV GK EHU GHQ $QWHLO KLQDXV GHU EHUHLWV LP (QWJHOW GHU]HLW GDI U

HQWKDOWHQLVWVRZHLWQLFKWDXIJUXQGYRUUDQJLJHU$QVSU FKHEHUHLWVDEJHGHFNW%HVWDQGWHLOH

GHU 3DXVFKDOH VLQG DXFK GLH JHI OOWH 6FKXOW WH ]XU (LQVFKXOXQJ GHU (UVDW] YRQ 6FKXO

E FKHUQGLH6FKXOPDSSHE]ZGHU6FKXOUXFNVDFN6*%9,,,5HFKWVJUXQGODJHXQGGD]XHUODVVHQH9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWHQ]XEHDFKWHQGH5XQGVFKUHLEHQ

E]Z6FKUHLEHQ

6RZHLWQLFKWJUXQGVlW]OLFKGLH$9-XJHQGKLOIHXQWHUKDOWJLOW

†† $EV $EV $EV 6*% 9,,, %HUOLQHU 5DKPHQYHUWUDJ I U +LOIHQ LQ

(LQULFKWXQJHQ XQG GXUFK 'LHQVWH GHU .LQGHU XQG -XJHQGKLOIH LQ GHU MHZHLOV J OWLJHQ

)DVVXQJ/HLVWXQJVJUXQGODJHQLP6*%9,,,

6RZHLWQLFKWJUXQGVlW]OLFKGLH$9-XJHQGKLOIHXQWHUKDOWJLOW

††$EVD$EV1U$EV$EV6*%9,,,$OWHUVJUXSSHQ

DEZlKUHQG6FKXOSIOLFKW(VKDQGHOWVLFKXP HLQH5HJHOOHLVWXQJ;%HVWDQGWHLOGHV(QWJHOWHV;%HVWDQGWHLOGHV(QWJHOWHVLQ+|KHYRQ

MlKUOLFK ÝSDXVFKDO

,Q GHQ -XJHQGKLOIHXQWHUKDOWVOHLVWXQJHQ LVW I U 6FKXOPDWHULDOLHQ EHUHLWV HLQ MlKUOLFKHU %HWUDJ YRQ Ý

HQWKDOWHQ ) U GLH EHWURIIHQHQ MXQJHQ 0HQVFKHQ VLQNW GHU %HWUDJ I U GLHVH 1HEHQNRVWHQ GDPLW DXI

MlKUOLFK Ý


. QIWLJH)RUWVFKUHLEXQJGHUILQDQ]LHOOHQ/HLVWXQJDOV(QWJHOWEHVWDQGWHLO


MD;8PIDQJLP5DKPHQGHU EOLFKHQ(QWJHOWIRUWVFKUHLEXQJ


Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ)RUPEODWW$


1HEHQNRVWHQDUW.XU]EH]HLFKQXQJ=LHO

)UHL]HLWDNWLYLWlWHQ9HUHLQVEHLWUlJH+REE\6*%9,,,5HFKWVJUXQGODJHXQGGD]XHUODVVHQH9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWHQ]XEHDFKWHQGH5XQGVFKUHLEHQ

E]Z6FKUHLEHQ

†$EVL9P$EV6*%9,,,/HLVWXQJVJUXQGODJHQLP6*%9,,,

6RZHLWQLFKWJUXQGVlW]OLFKGLH$9-XJHQGKLOIHXQWHUKDOWJLOW

††$EVD$EV1U$EVLQ$XVJHVWDOWXQJGHU+LOIHQDFK†RGHUD

$EV1U6*%9,,,$OWHUVJUXSSHQ

HQWIlOOW(VKDQGHOWVLFKXP HLQH5HJHOOHLVWXQJ;%HVWDQGWHLOGHV(QWJHOWHV;%HVWDQGWHLOGHV(QWJHOWHVLQ+|KHYRQ

ÝMlKUOLFKLP5DKPHQGHU.DONXODWLRQI UPD[LPDOGHU3OlW]HUGÝ. QIWLJH)RUWVFKUHLEXQJGHUILQDQ]LHOOHQ/HLVWXQJDOV(QWJHOWEHVWDQGWHLO


MD;8PIDQJLP5DKPHQGHU EOLFKHQ(QWJHOWIRUWVFKUHLEXQJÃ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ)RUPEODWW$


1HEHQNRVWHQDUW.XU]EH]HLFKQXQJ=LHO

.ODVVHQIDKUWHQ3URMHNWWDJH([NXUVLRQHQ9HUHLQVIDKUWHQ.LWDIDKUWHQXVZ

VRZHLWVLHGHQHLQJHVSDUWHQ%HN|VWLJXQJVVDW]I UGLH5HLVH]HLW EHUVWHLJHQ


6*%9,,,5HFKWVJUXQGODJHXQGGD]XHUODVVHQH9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWHQ]XEHDFKWHQGH5XQGVFKUHLEHQ

E]Z6FKUHLEHQ

†$EVL9P$EV6*%9,,,/HLVWXQJVJUXQGODJHQLP6*%9,,,

††D$EV1U$EVLQ$XVJHVWDOWXQJGHU+LOIHQDFK†RGHUD$EV1U

6*%9,,,$OWHUVJUXSSHQ

HQWIlOOW(VKDQGHOWVLFKXP HLQH5HJHOOHLVWXQJ;%HVWDQGWHLOGHV(QWJHOWHV;%HVWDQGWHLOGHV(QWJHOWHVLQ+|KHYRQ

MlKUOLFK Ý. QIWLJH)RUWVFKUHLEXQJGHUILQDQ]LHOOHQ/HLVWXQJDOV(QWJHOWEHVWDQGWHLO


MD;8PIDQJLP5DKPHQGHU EOLFKHQ(QWJHOWIRUWVFKUHLEXQJÃ


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

7HLO%

/HLVWXQJHQGLHDXI$QWUDJ]XJHZlKUHQVLQG


)RUPEODWW%


1HEHQNRVWHQDUW.XU]EH]HLFKQXQJ=LHO

%HNOHLGXQJVHUVDW]3DXVFKDOH


) U GHQ HUIRUGHUOLFKHQ (UVDW] GHU %HNOHLGXQJ GK YRQ QLFKW PHKU WUDJEDUHQ %HNOHLGXQJV

DXVVWDWWXQJVVW FNHQVLHKH5XQGVFKUHLEHQ1UYRP6HLWH0LWWHJLOWQLFKWI U

%HNOHLGXQJV(UVWDXVVWDWWXQJ

%HUXIVEHNOHLGXQJLVWLQGHU5HJHOYRQGHQ-XJHQGOLFKHQVHOEVW]XILQDQ]LHUHQ,Q$XVQDKPH

IlOOHQLVWGHULQGLYLGXHOOH$QVSUXFK]XSU IHQ


6*%9,,,5HFKWVJUXQGODJHXQGGD]XHUODVVHQH9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWHQ]XEHDFKWHQGH5XQGVFKUHLEHQ

E]Z6FKUHLEHQ

†$EV6*%9,,,XQG5XQGVFKUHLEHQ1UYRP

6HQ6FKXO-XJ6SRUW9)


/HLVWXQJVJUXQGODJHQLP6*%9,,,

D 6RZHLWQLFKWJUXQGVlW]OLFKGLH$9-XJHQGKLOIHXQWHUKDOWJLOW

††$EVD$EV1U6*%9,,,VLHKH5XQGVFKUHLEHQ1U6HLWH

³(UOlXWHUXQJ§6HLWHVRZLH†6*%9,,,LQ$XVJHVWDOWXQJGHU+LOIHQDFK†D

$EV1U6*%9,,,

) UGLHQDFK†6*%9,,,XQWHUJHEUDFKWHQMXQJHQ0HQVFKHQNDQQQDFK3U IXQJGHV

-XJHQGDPWHVLP(LQ]HOIDOOGLH%HNOHLGXQJVHUVDW]3DXVFKDOHI UGLH$OWHUVVWXIH,VLHKH

$7HLOXQGGLH$OWHUVVWXIH,,JH]DKOWZHUGHQ

E †6*%9,,,VRZHLWQLFKWGLH$9-XJHQGKLOIHXQWHUKDOWJLOW

%HLYRUKHULJHU=DKOXQJHLQHU(UVWDXVVWDWWXQJI U%HNOHLGXQJEHVWHKWGHU$QVSUXFKDXI

GLH6RPPHU:LQWHUSDXVFKDOHHUVWQDFK0RQDWHQ

+LQZHLV%LV]XUHQGJ OWLJHQ 5HJHOXQJ GHU+|KHGHU%HNOHLGXQJVHUVDW]3DXVFKDOHI U

GLH QDFK † 6*%9,,, LQ (LQULFKWXQJHQ GHU -XJHQGKLOIH XQWHUJHEUDFKWHQ

MXQJHQ0 WWHU9lWHUXQGGHUHQ.LQGHUJHOWHQGLHELVKHUJH]DKOWHQ6RPPHU

:LQWHUSDXVFKDOHQDXIGHU*UXQGODJHGHV†$EV6*%9,,,ZHLWHU


$OWHUVJUXSSHQ

$OWHUVVWXIH,, YRP%HJLQQGHV/HEHQVMDKUHVDQDE-DKUH

+LQZHLV 'LH 3DXVFKDOH I U GLH $OWHUVVWXIH ,, LVW JUXQGVlW]OLFK HLQ ³LQGLYLGXHOOHU§

$QVSUXFKVEHWUDJ GHV XQWHUJHEUDFKWHQ MXQJHQ 0HQVFKHQ DXV GHP GLHVHU GHQ

%HNOHLGXQJVEHGDUIILQDQ]LHUWVLHKH5XQGVFKUHLEHQ1U6HLWH$EVDW]


(VKDQGHOWVLFKXP HLQH,QGLYLGXDOOHLVWXQJ; N QIWLJZHLWHUKLQDXI$QWUDJ;

QHEHQGHP(QWJHOWJHZlKUW


]XJHZlKUHQGHU%HWUDJ%HWUlJH

]XD $OWHUVJUXSSH,,³YRP%HJLQQGHV/HEHQVMDKUHVDQ§DE-DKUHQ

MlKUOLFKÝPRQDWOLFKÝWlJOLFKÝ

]XE ,P/HEHQVDOWHUDE0RQDWH

Ý

GDYRQ 6RPPHUSDXVFKDOHI U$SULOELV6HSWHPEHU

Ý

:LQWHUSDXVFKDOHI U2NWREHUELV0lU] Ý

,P$OWHUYRQELV-DKUHQ

Ý

GDYRQ 6RPPHUSDXVFKDOH

Ý

:LQWHUSDXVFKDOH Ý

$E-DKUH

Ý

GDYRQ 6RPPHUSDXVFKDOH

Ý

:LQWHUSDXVFKDOH Ý

Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ)RUPEODWW%


1HEHQNRVWHQDUW.XU]EH]HLFKQXQJ=LHO

3DXVFKDOHI UEHVRQGHUH$QOlVVH


) U ([WUD%HNOHLGXQJ XQG DQGHUHV ]XU 7DXIH (LQVFKXOXQJ -XJHQGIHLHU-XJHQGZHLKH

.RPPXQLRQRGHU.RQILUPDWLRQRGHUlKQOLFKHV]%JHI OOWH=XFNHUW WH7HLOQDKPHJHE KU

I U-XJHQGZHLKH6*%9,,,5HFKWVJUXQGODJHXQGGD]XHUODVVHQH9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWHQ]XEHDFKWHQGH5XQGVFKUHLEHQ

E]Z6FKUHLEHQ

†$EV6*%9,,,%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWH

GHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIHLQGHUMHZHLOVJ OWLJHQ)DVVXQJ5XQGVFKUHLEHQ1UYRP

VLHKH6HLWHREHQXQGOHW]WHU$EVDW]DXI6HLWH/HLVWXQJVJUXQGODJHQLP6*%9,,,

††D$EV1UQXUEHLODQJIULVWLJHU8QWHUEULQJXQJ

†6*%9,,,VRZHLWQLFKWGLH$9-XJHQGKLOIHXQWHUKDOWJLOW


$OWHUVJUXSSHQ

DE6FKXOSIOLFKWELV]XPYROOHQGHWHQ/HEHQVMDKU


(VKDQGHOWVLFKXP HLQH,QGLYLGXDOOHLVWXQJ; N QIWLJZHLWHUKLQDXI$QWUDJ;

QHEHQGHP(QWJHOWJHZlKUW]XJHZlKUHQGHU%HWUDJ%HWUlJH

HLQPDOLJHU%HWUDJLQ+|KHYRQÝ,QDQDORJHU$QZHQGXQJDOVHLQPDOLJHVRQVWLJHSHUV|QOLFKH$XVVWDWWXQJLP6LQQHYRQ

)RUPEODWW$EHL+LOIHQQDFK†$EV6*%9,,,ZHQQGDV-XJHQGDPWGLHVI U

HUIRUGHUOLFKKlOW MlKUOLFK Ý


Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

)RUPEODWW%


1HEHQNRVWHQDUW.XU]EH]HLFKQXQJ=LHO

D(UVWDXVVWDWWXQJDQ%HNOHLGXQJ

QXUVRZHLWGHUMXQJH0HQVFKEHL8QWHUEULQJXQJVEHJLQQ EHUGLHVH%HNOHLGXQJVDXVVWDWWXQJ

QLFKWYHUI JWXQGGLHVHYRQGHPGHQ3HUVRQHQVRUJHEHUHFKWLJWHQQLFKWEHLJHEUDFKWZLUG


E6FKZDQJHUVFKDIWVEHNOHLGXQJXQG%DE\HUVWDXVVWDWWXQJ


6*%9,,,5HFKWVJUXQGODJHXQGGD]XHUODVVHQH9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWHQ]XEHDFKWHQGH5XQGVFKUHLEHQ

E]Z6FKUHLEHQ

†$EV6*%9,,,†$EV6*%9,,,

Ã

/HLVWXQJVJUXQGODJHQLP6*%9,,,

††D$EV1UXQGLQ$XVJHVWDOWXQJGHU+LOIHQDFK††D$EV1U

6*%9,,,†6*%9,,,VRZHLWNHLQH/HLVWXQJHQQDFK-XJHQGKLOIHXQWHUKDOWJH]DKOWZHUGHQ

Ã

$OWHUVJUXSSHQ

$OWHUVJUXSSH , ELV -DKUH

$OWHUVJUXSSH ,, ELV -DKUH

$OWHUVJUXSSH ,,, DE -DKUH

Ã

(VKDQGHOWVLFKXP HLQH,QGLYLGXDOOHLVWXQJ; N QIWLJZHLWHUKLQDXI$QWUDJ;

QHEHQGHP(QWJHOWJHZlKUW

Ã

]XJHZlKUHQGHU%HWUDJ%HWUlJH

=XD =XU *UXQGDXVVWDWWXQJ DQ (UVWEHNOHLGXQJ JHK|UHQ GLH LQ GHU QDFKIROJHQGHQ 7DEHOOH

DXIJHI KUWHQ%HNOHLGXQJVJHJHQVWlQGH

Ã

%HNOHLGXQJVJHJHQVWlQGH$OWHUVJUXSSH $Q]DKO -DKUH -DKUH DE-DKUH

%HWUlJHLQÝ

+RVH5RFN

-DFNH

6FKXKH

3XOORYHU

*DUQLWXU8QWHUZlVFKH

6RFNHQ

6SRUWEHNOHLGXQJ

7XUQVFKXKH

76KLUW

6FKODIDQ]XJ1DFKWKHPG

%DGHDQ]XJ%DGHKRVH

%DGHVFKXKH

+DXVVFKXKH

6W FN

6W FN

3DDU

6W FN

PDO

3DDU

6 FN

3DDU

6W FN

6W FN

6W FN

3DDU

3DDU
Ý Ý Ý

%HWUDJOLFKH*UXQGODJHI UGLH*HZlKUXQJ

$QDORJGHQ%HNOHLGXQJVHUVDW]-DKUHVSDXVFKDOHQGHU$OWHUVWXIHQ,,,XQG,,,DOV+|FKVWEHWUlJHZHQQGLH

JHVDPWH(UVWDXVVWDWWXQJDOV*UXQGDXVVWDWWXQJQRWZHQGLJLVW

=XE )HVWEHWUlJH

) UGLH(UVWDXVVWDWWXQJDQ%HNOHLGXQJDXIJUXQG6FKZDQJHUVFKDIWLVWIROJHQGH3DXVFKDOH]XJHZlKUHQ

6FKZDQJHUVFKDIWVHUVWDXVVWDWWXQJ Ý

) UGLH(UVWDXVVWDWWXQJDQOlVVOLFKGHU*HEXUWHLQHV.LQGHVLVWIROJHQGH3DXVFKDOH]XJHZlKUHQ

%DE\HUVWDXVVWDWWXQJ Ý

'LH 3DXVFKDOH I U GLH %DE\HUVWDXVVWDWWXQJ LVW UHFKW]HLWLJ GK ELV 0RQDWH YRU GHP HUUHFKQHWHQ

(QWELQGXQJVWHUPLQ ]X JHZlKUHQ XQG GHFNW QHEHQ GHP %HNOHLGXQJV XQG +\JLHQHEHGDUI DXFK GLH

%HWWHQDXVVWDWWXQJ GHV .LQGHV DE =XVlW]OLFK ]XU 3DXVFKDOH I U GLH %DE\HUVWDXVVWDWWXQJ VLQG DOV

(UVWDXVVWDWWXQJDQOlVVOLFKGHU*HEXUWIROJHQGH%HGDUIH]XGHFNHQ


.LQGHUZDJHQJHEUDXFKWPLW0DWUDW]HQHX Ý

.LQGHUEHWWJHEUDXFKWPLW0DWUDW]HQHX Ý

+RFKVWXKO ÃÃÝ

Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ


)RUPEODWW%


1HEHQNRVWHQDUW.XU]EH]HLFKQXQJ=LHO

7DVFKHQJHOG


³HLQ DQJHPHVVHQHU %DUEHWUDJ ]XU SHUV|QOLFKHQ 9HUI JXQJ GHV .LQGHV RGHU GHV

-XJHQGOLFKHQDOVODXIHQGH/HLVWXQJ§VLHKH†$EV6DW]6*%9,,,


6*%9,,,5HFKWVJUXQGODJHXQGGD]XHUODVVHQH9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWHQ]XEHDFKWHQGH5XQGVFKUHLEHQ

E]Z6FKUHLEHQ

† $EV L 9 P $EV 6*% ,,, XQG $97DVFKHQJHOG $97* LQ GHU MHZHLOV J OWLJHQ

)DVVXQJ


/HLVWXQJVJUXQGODJHQLP6*%9,,,

QDFK††D$EV1U6*%9,,,VLHKH1U$EV$97*LQGHUMHZHLOVJ OWLJHQ

)DVVXQJVRZHLWQLFKWGLH$9-XJHQGKLOIHXQWHUKDOWJLOW

QDFK†$EV6*%9,,,I UMXQJH9ROOMlKULJHVLHKH1U$EV$97*LQGHUMHZHLOV

J OWLJHQ)DVVXQJVRZHLWQLFKWGLH$9-XJHQGKLOIHXQWHUKDOWJLOW

†6*%9,,,VRZHLWQLFKWGLH$9-XJHQGKLOIHXQWHUKDOWJLOW


$OWHUVJUXSSHQ

JHPl‰ GHQ $OWHUJUXSSHQ GLH YRQ GHU I U 6R]LDOHV ]XVWlQGLJHQ 6HQDWVYHUZDOWXQJ SHU 5XQGVFKUHLEHQ

]XJUXQGHJHOHJWZHUGHQVLHKH=LIIHU

$OWHUVJUXSSH YRP%HJLQQGHV/HEHQVMDKUHVELV]XU(LQVFKXOXQJ


JJIELV]XU9ROOHQGXQJGHV/HEHQVMDKUHV

$OWHUVJUXSSH YRP%HJLQQGHU(LQVFKXOXQJJJIYRP%HJLQQGHV/HEHQVMDKUHV


ELV]XU9ROOHQGXQJGHV/HEHQVMDKUHV

$OWHUVJUXSSH YRP%HJLQQGHV/HEHQVMDKUHVELV]XU9ROOHQGXQJGHV/HEHQVMDKUHV

$OWHUVJUXSSH YRP%HJLQQGHV/HEHQVMDKUHVELV]XU9ROOHQGXQJGHV/HEHQVMDKUHV

$OWHUVJUXSSH LP/HEHQVMDKU

$OWHUVJUXSSH DE9ROOMlKULJNHLW


(VKDQGHOWVLFKXPHLQH,QGLYLGXDOOHLVWXQJ; N QIWLJZHLWHUKLQDXI$QWUDJ;

QHEHQGHP(QWJHOWJHZlKUW


]XJHZlKUHQGHU%HWUDJ%HWUlJH

'LH+|KHGHVDQJHPHVVHQHQ7DVFKHQJHOGEHWUDJHVULFKWHWVLFKJHP1U$EV$97*QDFK†6*%;,,

LQ 9HUELQGXQJ PLW † D 6*% ;,, XQG ZLUG YRQ GHU I U 6R]LDOHV ]XVWlQGLJHQ 6HQDWVYHUZDOWXQJ

]XVDPPHQPLW5HJHOVDW]lQGHUXQJHQGXUFK5XQGVFKUHLEHQEHNDQQWJHJHEHQKLHU6WDQG1RYHPEHU

$OWHUVJUXSSH

Ý

$OWHUVJUXSSH

Ý

$OWHUVJUXSSH

Ý

$OWHUVJUXSSH

Ý

$OWHUVJUXSSH

Ý

$OWHUVJUXSSH

Ý


%HVWDQGVVFKXW]

7UlJWGHU+LOIHHPSIlQJHUHLQHQ7HLOGHU.RVWHQGHV$XIHQWKDOWVLQGHU(LQULFKWXQJVHOEVWVRHUKlOWHU

HLQHQ ]XVlW]OLFKHQ 7DVFKHQJHOGEHWUDJ LQ +|KH YRQ Y + VHLQHV (LQNRPPHQV K|FKVWHQV Ý

*HPl‰†D6*%;,,hEHUJDQJVUHJHOXQJI U+LOIHHPSIlQJHULQ(LQULFKWXQJHQQXUQRFKI U)lOOHGLH

DPHLQHQ$QVSUXFKDXIHLQHQ]XVlW]OLFKHQ%DUEHWUDJKDWWHQ,QGLHVHQ)lOOHQZLUGGDQQGHU

%HWUDJ LQ GHU I U GHQ YROOHQ .DOHQGHUPRQDW 'H]HPEHU IHVWJHVWHOOWHQ +|KH ZHLWHU HUEUDFKW

VRODQJHVLFKGHUMXQJH0HQVFK EHUGHQKLQDXVZHLWHUKLQLQHLQHUNRVWHQEHLWUDJVSIOLFKWLJHQ

-XJHQGKLOIHPD‰QDKPHRKQH8QWHUEUHFKXQJEHILQGHW

Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ)RUPEODWW%


1HEHQNRVWHQDUW.XU]EH]HLFKQXQJ=LHO

/HEHQVXQWHUKDOWLP%HWUHXWHQ-XJHQGZRKQHQQDFK$9-XJHQGKLOIHXQWHUKDOW

)LQDQ]LHOOH /HLVWXQJ ]XP /HEHQVXQWHUKDOW ]XU ³6HOEVWEHZLUWVFKDIWXQJ§ GXUFK GHQ LP

%HWUHXWHQ-XJHQGZRKQHQXQWHUJHEUDFKWHQMXQJHQ0HQVFKHQ6*%9,,,5HFKWVJUXQGODJHXQGGD]XHUODVVHQH9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWHQ]XEHDFKWHQGH5XQGVFKUHLEHQ

E]Z6FKUHLEHQ

† $EV † $EV 6*% 9,,, XQG $9 -XJHQGKLOIHXQWHUKDOW LQ GHU MHZHLOV J OWLJHQ

)DVVXQJ/HLVWXQJVJUXQGODJHQLP6*%9,,,

††$EV$EVVWDWLRQlUD$EV1UXQG†6*%9,,,LQGHU

$XVJHVWDOWXQJGHU+LOIHQDFK†D$EV1U6*%9,,,$OWHUVJUXSSHQ

HQWIlOOW(VKDQGHOWVLFKXP HLQH,QGLYLGXDOOHLVWXQJ; N QIWLJZHLWHUKLQDXI$QWUDJ;

QHEHQGHP(QWJHOWJHZlKUW]XJHZlKUHQGHU%HWUDJ%HWUlJH

6WDQG1RYHPEHU


QDFK$9-XJHQGKLOIHXQWHUKDOW

Ý


I U†6*%9,,,

Ý


Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

)RUPEODWW%


1HEHQNRVWHQDUW.XU]EH]HLFKQXQJ=LHO

(UVWDXVVWDWWXQJDQ0RELOLDUI U%-:XQG:RKQHQLPHLJHQHP:RKQUDXPEHL6LFKHUVWHOOXQJ

GHV/HEHQVXQWHUKDOWHVQDFK†6*%9,,,DX‰HUKDOEGHV(OWHUQKDXVHV

QXUVRZHLWGHUMXQJH0HQVFKEHL8QWHUEULQJXQJVEHJLQQ EHUGLHVHV0RELOLDUQLFKWYHUI JWXQGGLHVHV

YRQGHPGHQ3HUVRQHQVRUJHEHUHFKWLJWHQQLFKWEHLJHEUDFKWZLUG


6*%9,,,5HFKWVJUXQGODJHXQGGD]XHUODVVHQH9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWHQ]XEHDFKWHQGH5XQGVFKUHLEHQ

E]Z6FKUHLEHQ

†$EV6*%9,,,%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWH

GHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIHLQGHUMHZHLOVJ OWLJHQ)DVVXQJ

Ã

/HLVWXQJVJUXQGODJHQLP6*%9,,,

††$EVVWDWLRQlUD$EV1UXQG LQ$XVJHVWDOWXQJGHU+LOIHQDFK

††VWDWLRQlUD$EV1U6*%9,,,

†6*%9,,,ZLUGJHUHJHOWGXUFK$9-XJHQGKLOIHXQWHUKDOW

Ã

$OWHUVJUXSSHQ

DE-DKUH

Ã

(VKDQGHOWVLFKXP HLQH,QGLYLGXDOOHLVWXQJ; N QIWLJZHLWHUKLQDXI$QWUDJ;


QHEHQGHP(QWJHOWJHZlKUW

Ã

]XJHZlKUHQGHU%HWUDJ%HWUlJH

(LQPDOLJ]XJHZlKUHQGH*UXQGDXVVWDWWXQJDQ0RELOLDU]XU(LQULFKWXQJGHVYRQGHPMXQJHQ0HQVFKHQ

EHZRKQWHQ5DXPHVLP%-:E]ZGHUEHZRKQWHQ:RKQXQJ%(:RGHUHLJHQH:RKQXQJ=LPPHU

. FKH%DG

Ã

*HJHQVWlQGH I U=LPPHULP%-: I U%(:HLJHQH:RKQXQJ


%HWUlJHLQÝ

:RKQUDXP6FKODIJHOHJHQKHLW%HWWRGHU/LHJH
6FKUDQN5HJDO.RPELQDWLRQ
6WXKO6HVVHO

7LVFK6FKUHLEWLVFK

/DPSH

*DUGLQHQ5ROOR

%HWWZlVFKHNRPSOHWWLQNO/DNHQ
.RSINLVVHQ

(LQ]LHKGHFNH6WHSSGHFNH

%DG6SLHJHOVFKUDQN
%DGH]LPPHU.OHLQEHGDUI
:DVFKPDVFKLQH=XVFKXVV
. FKHVRZHLWNHLQH(LQEDXN FKH

. FKHQVFKUDQN


. KOVFKUDQN
. FKHQWLVFK
. FKHQVW KOH
%HVHQVFKUDQN
*DUGLQHQ5ROOR
. FKHQODPSH
+DXVUDWZLH*HP$UEHLWVDQZHLVXQJ6R]
)OXU6FKXKVFKUDQNRGHU.RPPRGH
/DPSH
*DUGHUREHQKDNHQ
6SLHJHO
Ã

5DGLRZHFNHU


Ý Ý

Ã

Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ)RUPEODWW%


1HEHQNRVWHQDUW.XU]EH]HLFKQXQJ=LHO

D1DFKKLOIHXQWHUULFKW

]XU(UI OOXQJGHUDOOJHPHLQHQ6FKXOSIOLFKW(UUHLFKXQJGHV6FKXODEVFKOXVVHV


E)|UGHUXQWHUULFKWQDFK/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ-XJHQGEHUXIVKLOIH6*%9,,,5HFKWVJUXQGODJHXQGGD]XHUODVVHQH9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWHQ]XEHDFKWHQGH5XQGVFKUHLEHQ

E]Z6FKUHLEHQ

†$EV6*%9,,,/HLVWXQJVJUXQGODJHQLP6*%9,,,

D ††VWDWLRQlUD$EV1U6*%9,,,

E †$EV6*%9,,,/HLVWXQJVEHUHLFKFXQGGJHPl‰/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJYRP

$SULO


]XD *HZlKUXQJVYRUDXVVHW]XQJI U1DFKKLOIHXQWHUULFKW

LP6FKXOKDOEMDKU]XP(UUHLFKHQGHV.ODVVHQ]LHOV9HUVHW]XQJ


$OV *UXQGVDW] PXVV JHOWHQ GDVV LP 5DKPHQ GHU +LOIHSODQXQJ DEJHNOlUW LVW RE GDV .LQG E]Z GHU

-XJHQGOLFKHGHQ$QIRUGHUXQJHQGHU]XU=HLWEHVXFKWHQ6FKXOIRUPJHUHFKWZHUGHQNDQQRGHUREQLFKW

HYHQWXHOOHLQHhEHUIRUGHUXQJYRUOLHJW(VPXVVJHZlKUOHLVWHWVHLQGDVVHVVLFKXP1DFKKLOIHXQWHUULFKW

KDQGHOWGHUQLFKWPLW0LWWHOQGHU6FKXOHJHOHLVWHWZHUGHQNDQQXQGQLFKWQXUXPHLQHLQWHQVLYH6FKXO

DXIJDEHQEHWUHXXQJ 'HU 1DFKKLOIHXQWHUULFKW NDQQ ]XQlFKVW QXU I U HLQ KDOEHV 6FKXOMDKU EHUQRPPHQ

ZHUGHQXQGLQ$XVQDKPHIlOOHQXPHLQZHLWHUHV+DOEMDKUYHUOlQJHUWZHUGHQ


1DFKIROJHQGH8QWHUODJHQP VVHQ%HVWDQGWHLOGHV$QWUDJHVVHLQ

LQZHOFKHP)DFKVROO1DFKKLOIHHUWHLOWZHUGHQ)HVWOHJXQJGHU6FKXOH

6WXQGHQ]DKO)HVWOHJXQJGHU6FKXOH

OHW]WHV+DOEMDKUHV]HXJQLVVRZLH6WHOOXQJQDKPHGHU6FKXOH EHUGLH1RWZHQGLJNHLW8UVDFKHQGHU

YRUKDQGHQHQ/HUQGHIL]LWHYRUDXVVLFKWOLFKH'DXHUXQG(UIROJVDXVVLFKW

]XU9HUPHLGXQJHLQHUXQYHUWUHWEDUHQ0HKUEHODVWXQJVROO1DFKKLOIHXQWHUULFKWDXIK|FKVWHQV+DXSW

IlFKHUELV]XHLQHUZ|FKHQWOLFKHQ'DXHUYRQLQVJHVDPW6FKXOVWXQGHQEHJUHQ]WEOHLEHQ


]XE ,QGLYLGXHOOH=XVDW]OHLVWXQJJHP/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ-XJHQGEHUXIVKLOIH

/HLVWXQJVEHUHLFKHFXQGGYRP$SULO$OWHUVJUXSSHQ

]XD LPVFKXOSIOLFKWLJHQ$OWHU(VKDQGHOWVLFKXPHLQH,QGLYLGXDOOHLVWXQJ; N QIWLJZHLWHUKLQDXI$QWUDJ;


QHEHQGHP(QWJHOWJHZlKUW]XJHZlKUHQGHU%HWUDJ%HWUlJH

]XD ,Q$QOHKQXQJDQGLH$9+RQRUDUH ELV]XHLQHP+|FKVWEHWUDJYRQÝSUR6WXQGH
Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

)RUPEODWW%


1HEHQNRVWHQDUW.XU]EH]HLFKQXQJ=LHO

5HLVH]XVFKXVV

D =XVFKXVVJHZlKUXQJ I U 5HLVHQ PLW EHVRQGHUHU %HGHXWXQJ KLQVLFKWOLFK GHU VR]LDO

SlGDJRJLVFKHQ =LHOVHW]XQJ LP 5DKPHQ YRQ +LOIH ]XU (U]LHKXQJ QDFK † 6*% 9,,,

VWDWLRQlU

,QDQDORJHU$QZHQGXQJZHQQGDV-XJHQGDPWGHUDUWLJH5HLVHQEHL+LOIHQQDFK†$EV

6*%9,,,I UGHQ3HUVRQHQNUHLVI UHUIRUGHUOLFKKlOW


E =XVFKXVVJHZlKUXQJ I U 5HLVHQ LP 5DKPHQ YRQ † 6*% 9,,, VRIHUQ NRQ]HSWLRQHOO

YRUJHVHKHQ XQG LP +LOIHSODQYHUIDKUHQ YHUHLQEDUW JHPl‰ /HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ %HL

JUXSSHQEH]RJHQHQ 6HWWLQJV NDQQ QDFK +LOIHSODQSODQXQJ GLH 'XUFKI KUXQJ YRQ

*UXSSHQUHLVHQYHUHLQEDUWZHUGHQ6*% 9,,,5HFKWVJUXQGODJH XQG GD]X HUODVVHQH 9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWHQ]X EHDFKWHQGH 5XQGVFKUHLEHQ

E]Z6FKUHLEHQ

†$EVL9P$EV6*%9,,,/HLVWXQJVJUXQGODJHQLP6*%9,,,

D † 6*% 9,,, VWDWLRQlU DQWHLOLJ HQWVSUHFKHQG GHU /HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ I U GLHVH

+LOIHIRUPI U:RFKHQHQGUHLVHLQDQDORJHU$QZHQGXQJGHV5XQGVFKUHLEHQV1U

,QDQDORJHU$QZHQGXQJZHQQGDV-XJHQGDPWGHUDUWLJH5HLVHQEHL+LOIHQQDFK†$EV

6*%9,,,I UGHQ3HUVRQHQNUHLVI UHUIRUGHUOLFKKlOW

E ,Q DQDORJHU $QZHQGXQJ ZHQQ GDV -XJHQGDPW GHUDUWLJH 5HLVHQ EHL † 6*% 9,,, I U GHQ

3HUVRQHQNUHLVI UHUIRUGHUOLFKKlOW$OWHUVJUXSSHQ

HQWIlOOW(VKDQGHOWVLFKXP HLQH,QGLYLGXDOOHLVWXQJ;N QIWLJZHLWHUKLQDXI$QWUDJQHEHQ;

GHP(QWJHOWJHZlKUW]XJHZlKUHQGHU%HWUDJ%HWUlJH

]XD -DKUHVJHVDPWJUXQGEHWUDJSURUHLVHQGHQMXQJHQ0HQVFKHQ Ý

VLHKH5XQGVFKUHLEHQ1U1U$EV 7DJHVVDW] Ý

-DKUHVJHVDPWJUXQGEHWUDJSURUHLVHQGHQMXQJHQ0HQVFKHQ

EHL*UXSSHQUHLVHQ Ý

I UGLH)DKUW8QWHUEULQJXQJV9HUSIOHJXQJVXQG1HEHQNRVWHQI U

8QWHUQHKPXQJHQDP2UWI UGLH%HJOHLWHU

]XVDPPHQJHUXQGHW Ý

'HU-DKUHVJHVDPWJUXQGEHWUDJDQDORJ5XQGVFKUHLEHQ1U1U$EVXQGZLUG

EHLVWDWLRQlUHQ+LOIHQQDFK†6*%9,,,HQWVSUHFKHQGGHUWDWVlFKOLFKH5HLVH]HLWUHGX]LHUW

$Q XQG $EUHLVHWDJ VLQG MHZHLOV YROOHU 5HLVHWDJ GLH LP 5XQGVFKUHLEHQ 1U LQ 1U

$EV JHQDQQWHQ 7DJH VLQG GHU EHWUHIIHQGH 'LYLVRU I U GLH (UPLWWOXQJ GHV 7DJ

5HLVH]XVFKXVV%HWUDJHVGHUGDQQ0XOWLSOLNDWRUI UGLHWDWVlFKOLFK5HLVH]HLWLVW


=XE DQWHLOLJHQWVSUHFKHQGGHU/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJI UOlQJVWHQV7DJH


7DJHVVDW] Ý


Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ)RUPEODWW%


1HEHQNRVWHQDUW.XU]EH]HLFKQXQJ=LHO

EHKLQGHUXQJVEHGLQJWH0HKUNRVWHQI U5HLVHQ6*%9,,,5HFKWVJUXQGODJHXQGGD]XHUODVVHQH9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWHQ]XEHDFKWHQGH5XQGVFKUHLEHQ

E]Z6FKUHLEHQ

†$EVL9P$EV6*%9,,,/HLVWXQJVJUXQGODJHQLP6*%9,,,

††6*%9,,,†D$EV1U†6*%9,,,I UMXQJH9ROOMlKULJHLQ$XVJHVWDOWXQJ

GHU+LOIHQDFK†6*%9,,,RGHU†D$EV1U6*%9,,,

,QDQDORJHU$QZHQGXQJZHQQGDV-XJHQGDPWGHUDUWLJH5HLVHQEHL+LOIHQQDFK†$EV

6*%9,,,I UGHQ3HUVRQHQNUHLVI UHUIRUGHUOLFKKlOW$OWHUVJUXSSHQ

HQWIlOOW(VKDQGHOWVLFKXP HLQH,QGLYLGXDOOHLVWXQJ; N QIWLJZHLWHUKLQDXI$QWUDJXQG;

1DFKZHLVQHEHQGHP(QWJHOWJHZlKUW]XJHZlKUHQGHU%HWUDJ%HWUlJH

EHKLQGHUXQJVEHGLQJWH0HKUNRVWHQVLHKH5XQGVFKUHLEHQ1U1U


-DKUHVJHVDPWEHWUDJELV]XÝ

Ã


%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH%59-XJ

)RUPEODWW%


1HEHQNRVWHQDUW.XU]EH]HLFKQXQJ=LHO

/HLVWXQJHQLP5DKPHQGHU-XJHQGEHUXIVKLOIH6*% 9,,,5HFKWVJUXQGODJH XQG GD]X HUODVVHQH 9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWHQ]X EHDFKWHQGH 5XQGVFKUHLEHQ

E]Z6FKUHLEHQ

†$EVXQG6*%9,,,

%HUOLQHU5DKPHQYHUWUDJI U+LOIHQLQ(LQULFKWXQJHQXQGGXUFK'LHQVWHGHU.LQGHUXQG

-XJHQGKLOIHLQGHUMHZHLOVJ OWLJHQ)DVVXQJ


/HLVWXQJVJUXQGODJHQLP6*%9,,,

D†$EV6*%9,,,

E†$EV6*%9,,, XQWHU%HDFKWXQJGHU$9-XJHQGKLOIHXQWHUKDOW


$OWHUVJUXSSHQ

HQWIlOOW


(VKDQGHOWVLFKXP HLQH,QGLYLGXDOOHLVWXQJ; N QIWLJZHLWHUKLQDXI$QWUDJXQG;

1DFKZHLVQHEHQGHP(QWJHOWJHZlKUW


]XJHZlKUHQGHU%HWUDJ%HWUlJH

]XD

D $XVELOGXQJVYHUJ WXQJ/HLVWXQJVEHUHLFKGGHU/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJYRP0DL

LQGHUMHZHLOVGXUFKGLHI U-XJHQG]XVWlQGLJH6HQDWVYHUZDOWXQJIHVWJHOHJWHQ+|KH

6WDQG1RYHPEHU

$XVELOGXQJVMDKU

Ý

$XVELOGXQJVMDKU

Ý

$XVELOGXQJVMDKU

Ý

$XVELOGXQJVMDKU

Ý

'LHVH%HWUlJHHUK|KHQVLFKMHZHLOVXPGHQ6R]LDOYHUVLFKHUXQJVEHLWUDJ

E 8QWHUKDOWVEHWUDJ/HLVWXQJVEHUHLFKFGHU/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJYRP0DL

'HU=XVFKXVVEHWUlJW Ý

%HLJOHLFK]HLWLJHUVWDWLRQlUHU+LOIHLVWGHU8QWHUKDOWVEHWUDJDOVNRVWHQEHLWUDJV

SIOLFKWLJHV(LQNRPPHQ]XZHUWHQ


+LQZHLV'LH/HLVWXQJVJHZlKUXQJHLQHU8PZHOWNDUWHLVWHLQ]HOIDOODEKlQJLJ

(VKDQGHOWVLFKKLHUEHLXPHLQH(QWVFKHLGXQJGLHLP(LQ]HOIDOOXQGQXULP%HGDUIVIDOO]XWUHIIHQLVW

'DEHL VROOHQ GLH LQ GHU /HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ JHQDQQWHQ .ULWHULHQ EHU FNVLFKWLJW ZHUGHQ :HFKVHOQGH

(LQVDW]VWHOOHQJUR‰H(QWIHUQXQJ$OVR]%GLH'LIIHUHQ]]ZLVFKHQGHU0RQDWVNDUWHI U7DULIJHELHW$%

]X $%& EHL JUR‰HU (QWIHUQXQJ $OV %HGDUIVIDOO LVW DXFK GLH RIIHQVLFKWOLFKH IHKOHQGH 0LWZLUNXQJV

EHUHLWVFKDIWGHU(OWHUQ]XVHKHQ

1LFKW JHUHFKWIHUWLJW ZlUH GDJHJHQ GLH =DKOXQJ GHU 0RQDWVNDUWH EHL VWlQGLJHP $XVELOGXQJVRUW LQ

:RKQRUWQlKH


]XE)DKUJHOG/HLVWXQJVEHUHLFKHGHU/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJYRP0DL

,Q GHQ -XJHQGKLOIHXQWHUKDOWVOHLVWXQJHQ LVW I U )DKUJHOG EHUHLWV HLQ PRQDWOLFKHU %HWUDJ YRQ

ÝHQWKDOWHQ'HUGDU EHUKLQDXVJHKHQGHLQGLYLGXHOOH$QVSUXFKLVWLP(LQ]HOIDOO]XSU IHQ


6FKXOPDWHULDOLHQ/HLVWXQJVEHUHLFKHGHU/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJYRP0DL

MlKUOLFKÝSDXVFKDO

,QGHQ-XJHQGKLOIHXQWHUKDOWVOHLVWXQJHQLVWI U6FKXOPDWHULDOLHQEHUHLWVHLQMlKUOLFKHU%HWUDJYRQ

ÝHQWKDOWHQ) UGLHEHWURIIHQHQMXQJHQ0HQVFKHQVLQNWGHU%HWUDJI UGLHVH1HEHQNRVWHQ

GDPLWDXIMlKUOLFKÝ

Ã

More magazines by this user
Similar magazines