Výročná správa za rok 2005 - Štátny pedagogický ústav

www2.statpedu.sk

Výročná správa za rok 2005 - Štátny pedagogický ústav

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

Výročná správa

za rok 2005


Výročná správa

za rok 2005

OBSAH

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 3

POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 5

KONTRAKTY ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE 7

ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 7

ROZPOČET ORGANIZÁCIE 10

PERSONÁLNE OTÁZKY 12

CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 14

HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU 17

HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE 17

Príloha 1 – Štruktúra 19

Príloha 2 – Zoznam výstupov plnenia plánu hlavných úloh ŠPÚ 20

Príloha 3 – Kategorizácia publikačnej činnosti ŠPÚ 24

Predkladá:

doc. PhDr. Anna Butašová, CSc.

riaditeľka

Bratislava 30. marec 2006

2


1. Identifikácia organizácie:

Názov organizácie:

Štátny pedagogický ústav

Sídlo organizácie: Pluhová 8, 830 00 Bratislava 3

Detašované pracovisko: Pluhová 2

Zriaďovateľ:

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Kontakt: tel. ++421249276 111, fax: ++421249276 195

Pluhová 2 tel.. ++421244461585

e-mail: spu@.statpedu.sk

www stránka: www.statpedu.sk

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia

Riaditeľ:

• do 17. apríla 2005 RNDr. Vladimír Repáš

Námestníci:

• do 31. augusta 2005 – I. úsek Ing. Adriana Mesárošová, PhD.

• do 17. apríla 2005 – II. úsek RNDr. Pavol Černek, CSc.

• do 17. apríla 2005 – III. úsek Ing. Alena Tomengová, PhD.

Riaditeľka:

• od 18. apríla 2005 – doc. PhDr. Anna Butašová, CSc.

Námestníci:

• I. úsek Ing. Adriana Mesárošová, PhD.

• od 18. apríla 2005 – II. úsek PaedDr. Marta Žáčková

• od 18. apríla 2005 – III. úsek Mgr. Paulína Koršňáková, PhD.

Od 1. septembra 2005 bola MŠ SR schválená nová organizačná štruktúra – príloha

č. 1 a boli vykonané zmeny vo vedení úsekov nasledovne:

Riaditeľka:

doc. PhDr. Anna Butašová, CSc.

Námestníci:

• od 1. septembra 2005 – Mgr. Paulína Koršňáková, PhD.,

zástupkyňa riaditeľky a námestníčka

riaditeľky II. úseku pre implementáciu

kurikúl a analýzy výsledkov vzdelávania

a výchovy –

• od 1. septembra 2005 – PaedDr. Marta Žáčková, námestníčka

riaditeľky I. úseku pre tvorbu koncepcie

výchovy a vzdelávania a kurikúl

• od 1.októbra 2005 Mgr. Anita Halászová, námestníčka

riaditeľky III. úseku pre certifikačné

merania

3


2. Organizačná štruktúra od 1. septembra 2005:

Riaditeľka

Úsek riaditeľky

Námestníčka I. úseku

Námestníčka II. úseku

Námestníčka III. úseku

– ekonomické oddelenie

– oddelenie správy majetku a budov

– edičné oddelenie

– oddelenie vyučovacích jazykov

– oddelenie cudzích jazykov

– oddelenie prírodovedných predmetov

– oddelenie spoločenskovedných predmetov a výchov

– oddelenie pre odborno-metodické riadenie škôl

– oddelenie pre národnostné školstvo, vzdelávanie

cudzincov a podporu vzdelávania detí a mládeže

zo sociálne znevýhodneného prostredia

– oddelenie špeciálnej pedagogiky

– oddelenie pre národné merania

– oddelenie pre medzinárodné merania

– oddelenie koordinácie tvorby testov

– oddelenie pre logistiku a administráciu

– oddelenie štatistického spracovania a banky úloh

– oddelenie technickej podpory certifikačných meraní

4


Štátny pedagogický ústav

1. Hlavné činnosti v zmysle zriaďovacej listiny:

1. Štátny pedagogický ústav plní úlohy štátnej politiky v oblasti rezortného

výskumu s celoslovenskou pôsobnosťou.

2. Tvorí a experimentálne overuje pedagogickú dokumentáciu pre školy a školské

zariadenia v Slovenskej republike.

3. Odborne a metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia v Slovenskej

republike vrátane systému poradenských zariadení špeciálno-pedagogického

poradenstva.

4. Zabezpečuje odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

v Slovenskej republike.

5. Zabezpečuje pilotné projekty vzdelávania pedagogických zamestnancov.

6. Zabezpečuje celoslovenské monitory a certifikačné merania.

7. Vypracúva štatistické analýzy zistených výsledkov.

8. Realizuje pedagogický výskum a medzinárodné porovnávacie štúdie zamerané

najmä na meranie a hodnotenie výsledkov vzdelávania.

9. Vydáva časopisy Pedagogická revue, Pedagogické spektrum a iné publikácie.

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie:

Poslaním Štátneho pedagogického ústavu (ďalej ŠPÚ) ako vedecko-výskumného a

odborného pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou, podľa § 14 ods. 2 písm. a)

a písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je plnenie

úloh v oblasti rezortného predovšetkým aplikovaného pedagogického výskumu,

zabezpečenie odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení, príprava

pedagogickej dokumentácie a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Po

schválení Novej koncepcie maturitnej skúšky buduje pracovisko pre monitorovanie

a analýzy výsledkov výchovy a vzdelávania a certifikované merania.

Väčšina úloh, ktoré ŠPÚ zabezpečuje a realizuje, je jedinečného charakteru

s celoslovenskou pôsobnosťou a nerealizuje ich žiadna iná rezortná alebo

mimorezortná inštitúcia. Ide najmä o problematiku súvisiacu so zabezpečením

realizácie obsahu výchovy a vzdelávania, strategické a koncepčné materiály

celoštátneho charakteru a významu, pedagogickú dokumentáciu, vypracovávanie

a realizácia projektov a experimentov, zapájanie sa do štátnych objednávok,

grantových úloh, projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie - projekty ESF,

projektov medzinárodnej spolupráce pri zisťovaní a hodnotení výsledkov vzdelávania:

OECD PISA a IEA TIMSS, PIRLS a SITES, merania a monitorovania vedomostí žiakov

alebo úlohy súvisiace so zabezpečovaním a disemináciou relevantných informácií

z oblasti pedagogiky pre odbornú pedagogickú verejnosť, ako aj niektoré úlohy

súvisiace s ďalším vzdelávaním učiteľov.

Za najnovšiu ťažiskovú úlohu považujeme realizáciu externej časti štátnej

maturitnej skúšky, monitorovanie deviatakov a maturitné monitory, ktoré prebiehajú

na novo vytvorenom a čiastočne detašovanom pracovisku pre certifikačné merania na

Pluhovej ulici 2. V budúcnosti by táto činnosť mala prejsť na novovytvorené

pracovisko.

5


V rámci svojho poslania v oblasti školstva ŠPÚ zabezpečuje najmä:

a) Rozpracovávanie základných strategických princípov rozvoja školstva v súlade

s hlavnými zámermi školských systémov štátov EÚ, zámermi školskej politiky

Slovenskej republiky vychádzajúcej z Národného programu výchovy

a vzdelávania – projektu Milénium.

b) Výskum a prieskum v oblasti pedagogických vied, psychológie a sociológie

vzdelávania, ekonomiky školstva a ďalších hraničných disciplín.

c) Aplikovanie všeobecných cieľov výchovy a vzdelávania a obsahu vzdelávania do

jednotlivých učebných predmetov.

d) Tvorbu a experimentálne overovanie pedagogickej dokumentácie pre základné a

stredné školy a školské zariadenia.

e) Implementáciu pedagogických dokumentov a metodiky pre oblasť vzdelávania

minorít, migrantov, nadaných a talentovaných detí a oblasť špeciálneho

školstva, tvorbu a experimentálne overovanie.

f) Implementáciu medzinárodných evaluácií výsledkov výchovy a vzdelávania

v rámci OECD PISA a IEA a pripravuje podklady pre tvorcov školskej politiky

a decíznu sféru na základe zistení z medzinárodných ale i národných meraní

a monitorovaní výsledkov vzdelávania.

Štátny pedagogický ústav bude aj v budúcnosti zabezpečovať úlohy celoštátneho

významu.

V strednodobom horizonte niekoľkých rokov by sa mal ŠPÚ stať:

• odborným garantom kurikulárnej transformácie školstva založenej na učiacej sa

spoločnosti, vychádzajúc z kľúčových kompetencií žiakov, ich vedomostí a zručností

využiteľných na trhu práce, prípravu na štúdium na vysokej škole

a zabezpečenie vysokej mobility v európskej dimenzii,

• odborným garantom pre tvorbu, experimentálne overovanie, posudzovanie a vydávanie

pedagogickej dokumentácie, posudzovanie a hodnotenie učebníc,

učebných pomôcok a metodík pre učiteľov,

• odborným garantom pre tvorbu pedagogickej dokumentácie pre všeobecnovzdelávacie

predmety na odborných školách,

• koordinátorom realizácie úloh vyplývajúcich z Národného programu výchovy

a vzdelávania v SR i Koncepcie výchovy a vzdelávania v SR,

• ooordinátorom a gestorom nových koncepcií, projektovania, vedecko-výskumnej

a expertíznej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania,

• odborným garantom a pracoviskom zabezpečujúcim realizáciu novej koncepcie

maturitnej skúšky,

• pracoviskom zaoberajúcim sa evaluáciou výsledkov výchovy a vzdelávania,

zabezpečujúcim meranie, monitorovanie a hodnotenie výsledkov a diagnostickú

činnosť,

• riešiteľom problematiky tvorby a postupov využívania meracích prostriedkov, ich

implementácie a následnej analýzy a evaluácie výsledkov vzdelávania,

• odborným pracoviskom pre tvorbu koncepcií a realizáciu vzdelávania

multiplikátorov a učiteľov.

6


3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie

Predmet činnosti riešiteľa na dobu trvania kontraktu vychádzal z dlhodobého plánu

činnosti ŠPÚ, z Plánu hlavných úloh ŠPÚ na rok 2005 a z Národného programu

vzdelávania MONITOR 9 – 2005.

Predmetom Kontraktu bolo zabezpečenie monitorovania všetkých žiakov 9. ročníka

základných škôl, v školskom roku 2004/2005. Kontrakt zahŕňal komplexné

zabezpečenie (vrátane desingu odpoveďových hárkov k testom a dotazníkom), prípravu

testovacích nástrojov, dotazníkov a výrobu sprievodnej dokumentácie, ďalších

materiálov katalógu všetkých dokumentov včítane položkovej analýzy, grafických

a tabuľkových prehľadov), logistiku, doručenie materiálov na školy a zber materiálov

zo škôl, vyhodnotenie testovania (testov a dotazníkov). Celý proces podliehal vysokým

rokom na ochranu informácií z hľadiska osobných údajov a obsahu vypracovaných

materiálov.

V súvislosti s prípravou testovania boli vypracované stanoviská, podklady

a harmonogram pripravovaných prác k zabezpečeniu plynulého a efektívneho

testovania. Na pracovných stretnutiach zástupcov MŠ SR, ŠPÚ, UIPŠ, ŠVS, ŠŠI a KŠÚ

boli prehodnotené otázky prípravy aktuálnej databázy siete základných škôl

a špeciálnych základných škôl i participácie vymenovaných inštitúcií na úspešnom

priebehu realizácie MONITORa 9 – 2005.

Testovacie nástroje z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, maďarského

jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry boli vypracované odborníkmi

štandardným spôsobom.

Cieľ testovania považovaný za spoločenskú objednávku vyplýval z Programového

vyhlásenia vlády. Celá populácia žiakov 9. ročníka ZŠ bola testovaná z matematiky,

slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry a z ukrajinského

jazyka a literatúry. Komplexne spracované výsledky testovania (priebežne aj

informačné správy o výsledkoch, štatistické spracovania, kvantitatívne analýzy) boli

odovzdané Ministerstvu školstva SR v septembri 2005 v záverečnej správe. Dosiahnuté

výsledky, ktoré boli prezentované v tejto správe v základných psychometrických

údajoch o testoch v dostatočnej miere charakterizovali použité testovacie nástroje.

V tabuľkovej i grafickej podobe sme uviedli všetky základné výsledky a výsledkový list

žiaka.

Testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy MONITOR 9/2005 bolo realizované bez

problémov.

4. Činnosti Štátneho pedagogického ústavu:

Hlavné činnosti organizačných útvarov ŠPÚ od 1. septembra 2005 po schválení

novej organizačnej štruktúry nenarušili plán plnenia úloh zakotvených v PHÚ na rok

2005. Organizačné útvary zabezpečovali v zmysle Štatútu a organizačného poriadku

činnosti súvisiace s obsahom výchovy a vzdelávania, s navrhovaním nových koncepcií

rozvoja školstva, s kurikulárnou transformáciou výchovy a vzdelávania, výskumné,

expertízne a prierezové činnosti.

Jednotlivé úseky zabezpečovali tvorbu a inovácie pedagogickej dokumentácie,

vytváranie databázy o pedagogickej dokumentácii, projektovanie, realizáciu

a gestorovanie experimentálnych overovaní, monitorovanie stavu výchovnovyučovacích

výsledkov, analýzy a certifikačné merania, gestorovanie tvorby

a hodnotenia kvality učebníc, posudzovanie a hodnotenie učebných textov.

7


Taktiež úsekmi boli zabezpečované činnosti súvisiace s kariérnym rastom a ďalším

vzdelávaním pedagogických zamestnancov a metodikov MPC.

Pravidelné úlohy na jednotlivých úsekoch:

Úsek riaditeľa prostredníctvom ekonomického oddelenia, oddelenia správy majetku a

budov a edičného oddelenia zabezpečuje:

1. V ekonomickej oblasti navrhuje, spracováva a spravuje rozpočet ústavu.

2. Zabezpečuje včasnosť splátok predpísaných úhrad, čerpanie finančných

prostriedkov v súlade s platnými predpismi.

3. Vykonáva a zabezpečuje styk s bankou a zabezpečuje pokladničné služby.

4. Vedie analytickú evidenciu finančných operácií.

5. Zodpovedá za vyhotovenie mesačných, štvrťročných, polročných a ročných účtovných

uzávierok a výkazov.

6. Usmerňuje, kontroluje a vyhodnocuje ekonomickú činnosť mzdových prostriedkov.

7. Spracováva výplatnú listiny zamestnancov ústavu, vedie agendu

nemocenského poistenia, evidenciu o zamestnancoch do sociálne poisťovne,

o pôžičkách, sporení a pod.

8. Spracováva dohody o vykonanej práci a zabezpečuje prihlasovanie a odhlasovanie

zamestnancov v sociálnej poisťovni.

9. Vyhlasuje verejné obstarávania tovarov a služieb.

10. Vykonáva štatistické výkazy, hlásenia a ekonomické rozbory.

11. Zabezpečuje evidenciu a údržbu základných prostriedkov, vybavenie ústavu

predmetmi dennej spotreby, vedie prehľad o ich rozmiestnení a využívaní.

12. Eviduje, spracováva a vyhodnocuje prevádzku a využívanie motorových vozidiel

ústavu a vedie dispečerský denník.

13. Dbá o dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, protipožiarnych

opatrení a predpisov.

14. Vykonáva úlohy súvisiace s CO objektu podľa platných predpisov.

15. Gestoruje Národný sekretariát Rady Európy pre ďalšie vzdelávanie učiteľov.

16. Gestoruje Národný sekretariát Rady Európy Európa v škole.

17. Spracováva personálnu agendu v zmysle platných predpisov.

18. Vykonáva dohľad nad ochranou osobných údajov a poskytuje informácie

v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

19. Zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zamerania edičnej činnosti prostredníctvom

poskytovania knižničných služieb a vydávaním odborných časopisov a odborných

publikácií.

20. Úsek riaditeľa podľa novej organizačnej štruktúry v sebe zastrešuje aj projekty

inštitúcie. So vstupom Slovenska do EÚ dominujú u nás podľa objemu ekonomických

prostriedkov projekty ESF.

8


I. úsek pre tvorbu koncepcie výchovy a vzdelávania prostredníctvom oddelení vyučovacích

jazykov, cudzích jazykov, oddelení prírodovedných a spoločenskovedných

predmetov a výchov a oddelenia pre odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

zabezpečuje:

1. V rámci kurikulárnej transformácie stanovuje ciele súvisiace s obsahovými

zmenami školského systému a jeho jednotlivými funkciami.

2. Vymedzuje všeobecné ciele výchovy a vzdelávania, skúma a objasňuje

kľúčových kompetencie žiakov a učiteľov.

3. Koncipuje, tvorí a inovuje pedagogické dokumenty, profily absolventov, učebné

plány, učebné osnovy, vzdelávacie štandardy a diagnostické materiály pre

predškolské zariadenia, základné školy a stredné školy.

4. Iniciuje a uskutočňuje výskum obsahu metód a foriem výchovy a vzdelávania.

5. Gestoruje, navrhuje a realizuje experimentálne overovania.

6. Vykonáva prieskumnú činnosť a zisťuje stav a úroveň výchovno-vzdelávacieho

procesu.

7. Gestoruje tvorbu učebníc, učebných textov a učebných pomôcok pre

predškolskú výchovu, základné školy, špeciálne školy, základné umelecké

školy a stredné školy.

8. Koordinuje a usmerňuje činnosť ústredných predmetových a ústredných

odborných komisií pri Štátnom pedagogickom ústave.

9. Vytvára elektronickú databázu pedagogickej dokumentácie a zverejňuje ju na

webovej stránke ŠPÚ.

10. Poskytuje poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti svojej pôsobnosti

krajským školským úradom, školám a školským zariadeniam a iným

vzdelávacím organizáciám v rezorte školstva.

11. Iniciuje, spracováva koncepcie a programy ďalšieho vzdelávania pedagogických

zamestnancov, metodikov metodicko-pedagogických centier a metodikov

krajských školských úradov.

II. úsek pre implementáciu kurikúl a analýzy výsledkov vzdelávania a výchovy

prostredníctvom oddelení pre národnostné školstvo, vzdelávanie detí cudzincov

a podporu vzdelávania detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia, oddelenia

špeciálnej pedagogiky, oddelenia pre národné a medzinárodné merania a štatistiky

zabezpečuje:

1. Koncipuje, tvorí a inovuje pedagogické dokumenty, profily absolventov, učebné

plány, učebné osnovy, vzdelávacie štandardy a diagnostické materiály pre

predškolské zariadenia, základné školy a stredné školy.

2. Implementuje novokoncipované a inovované pedagogické dokumenty, profily

absolventov, učebné plány, učebné osnovy, vzdelávacie štandardy

a diagnostické materiály pre špeciálne školy, školy s vyučovacích jazykom

národností a pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

3. Vykonáva prieskumnú činnosť a zisťuje stav a úroveň výchovno-vzdelávacieho

procesu.

4. Zabezpečuje prípravu pedagogických dokumentov pre žiakov a školy s vyučovacím

jazykom národností a žiakov zo znevýhodneného sociálneho prostredia.

Podieľa sa na príprave vzdelávacích programov pre pedagógov z praxe.

5. Poskytuje poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti svojej pôsobnosti krajským

školským úradom, školám a školským zariadeniam a iným vzdelávacím

organizáciám v rezorte školstva.

9


6. Realizuje národné merania, overovanie a monitorovanie výsledkov vzdelávania

na všetkých stupňoch a typoch škôl.

7. Zabezpečuje tvorbu postupov a nástrojov, vytvára banku úloh pre národné

merania a monitorovania.

8. Realizuje pedagogický výskum na medzinárodnej úrovni, implementuje

medzinárodné komparatívne štúdie OECD (PISA) a IEA (PIRLS, SITES, TIMSS).

9. Uskutočňuje analýzy, pripravuje publikácie a podklady pre tvorcov školskej

politiky, odborníkov z praxe i širšiu verejnosť.

10. Zistenia a závery publikuje v odborných časopisoch, na odborných seminároch

a konferenciách.

III. úsek pre certifikačné merania prostredníctvom oddelení pre koordináciu tvorby

testov, oddelenia pre logistiku a administráciu, štatistického spracovania a banky úloh a

oddelenia technickej podpory certifikačných meraní zabezpečuje:

1. Z poverenia MŠ SR uskutočňuje certifikačné merania.

2. Zabezpečuje projektovanie a realizáciu externej časti maturitnej skúšky.

3. Zabezpečuje projektovanie a realizáciu MONITORa 9.

4. Vytvára banku úloh pre externú časť maturitnej skúšky a pre MONITOR 9.

5. Zabezpečuje priebežné vzdelávanie pedagogických zamestnancov k problematike

merania a monitorovania vedomostí žiakov.

6. Vypracúva analýzy výsledkov, odporúčania pre tvorcov školskej politiky

a pedagogických dokumentov.

5. Rozpočet ŠPÚ:

Rozpočet ŠPÚ bol v roku 2005 stanovený na 70 196 tis. Sk. V priebehu roka boli

pre ŠPÚ pridelené rozpočtové opatrenia v celkovej výške 28 280 tis. Sk, čo znamená,

že konečný upravený rozpočet bol 98 476 tis. Sk.

Schválený rozpočet bol v priebehu roka upravený z dôvodu nárastu počtu

zamestnancov na základe zmeny organizačnej štruktúry a vznikajúceho pracoviska

certifikačných meraní. Mzdové prostriedky kategórie 610 boli použité na tarifné mzdy,

príplatky a odmeny zamestnancov ŠPÚ i pre zamestnancov projektov ESF.

Kategória 620 – odvody do poisťovní je čerpaná za obdobie roku 2005 na 97,4%. Pri

čerpaní položiek a podpoložiek sa nevyskytli závažné nerovnomernosti.

Finančné prostriedky určené na bežné výdavky v kategórii 630 boli použité hlavne

na energie a prevádzkové náklady. Najvyššie čerpanie bolo na podpoložkách 637004 –

všeobecné služby a 637005 – špeciálne služby.

Prostriedky kategórie 640 – bežné transfery boli použité na úhradu členských

poplatkov do medzinárodných organizácií OECD, RE, IEA, ktorých je SR členom a ŠPÚ

vykonávateľom činnosti.

Takmer všetky prostriedky v kategórii 700 – kapitálové výdavky boli použité na

nákup PC a notebookov, nákup certifikovaných PC a iné príslušenstvo potrebné pre

realizáciu bezpečnostného projektu. Na čerpanie kapitálových výdavkov bolo

realizované verejné obstarávanie. Z kapitálových prostriedkov bola uhradená aj

projektová štúdia a stavebný projekt pre rekonštrukciu budovy na Exnárovej ulici

v Bratislave, ktorá bude po dokončení pracoviskom pre certifikačné merania.

10


Rozpočet ŠPÚ na rok 2005 (v tis. SK)

Kategória/položka

SPU a ESF spolu

Schválený

rozpočet 2005

Upravený

rozpočet

k 31.12.2005

Čerpanie bez

MRZ

k 31.12.2005

% čerpania bez

MRZ k UR

k 31. 12. 2005

Čerpanie MRZ k

31.12.2005

Čerpanie s MRZ

k 31.12.2005

% čerpania

s MRZ k UR

k 31.12.2005

Spolu 70 196 98 476 98 098 99,6 970 99 068 100,6

600-BEŽNÉ VÝDAVKY 68 196 94 816 94 438 99,6 970,0 95 407 100,6

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a

ostatné osobné vyrovnania 23 112 30 090 30 012 99,7 46,0 30 058 99,9

611 - Tarifný, osobný, základný plat 20 304 24 882 22 352 89,8 43,0 22 395 90,0

612 - Príplatky 1 500 3 424 3 963 115,7 3,0 3 966 115,8

614 - Odmeny 1 308 1 784 3 697 207,2 0,0 3 697 207,2

620 - Poistné a príspevok

zamestnávateľa do poisťovní a

Národného úradu práce 8 078 10 521 10 237 97,3 16,0 10 252 97,4

621 - do všeobecnej zdr poisť 1 229 1 596 1 967 123,3 16,0 1 983 124,3

622 - do spoločnej zdr poisť 634 730 701 96,0 0,0 701 96,0

623 - do ostatných zdr poisť 317 482 235 48,8 0,0 235 48,8

625 - do sociálnej poisť 5 898 7 613 7 248 95,2 0,0 7 248 95,2

z toho 625001 nemocenské 784 500 388 77,6 0,0 388 77,6

625002 starobné 3 390 4 082 4 116 100,8 0,0 4 116 100,8

625003 úrazové 279 399 325 81,5 0,0 325 81,5

625004 invalidné 430 675 769 113,8 0,0 768 113,8

625005 v nezamestnanosti 457 529 265 50,1 0,0 265 50,1

625007 rezervný fond 558 1 428 1 388 97,2 0,0 1 388 97,2

627 - príspevok do DDP 0 100 85 85,0 0,0 85 85,0

630-Tovary a služby 34 806 49 640 49 624 100,1 908,0 50 532 101,8

631 - Cestovné náhrady 3 275 3 396 3 698 108,9 15,0 3 713 109,3

632 - Energie, voda a komunikácie 3 441 4 231 2 586 61,1 0,0 2 586 61,1

633 - Materiál 7 918 9 693 9 629 99,3 519,0 10 148 104,7

634 - Dopravné 346 728 542 74,5 0,0 542 74,5

635 - Rutinná štandardná údržba 422 1 373 1 660 120,9 6,0 1 666 121,3

636 - Nájomné za prenájom 167 1 082 1 385 128,0 0,0 1 385 128,0

637 - Služby 19 237 29 137 30 124 103,4 368,0 30 492 104,7

640-Bežné transfery 2 200 4 565 4 565 100,0 0,0 4 565 100,0

z toho: 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0

642 - transfery jednotlivcom 0 586 586 100,0 0,0 586 100,0

642012 - odstupné 0 265 265 100,0 0,0 265 100,0

642013 - odchodné 0 200 200 100,0 0,0 200 100,0

642015-na nemocenské dávky 0 121 121 100,0 0 121 100,0

649 bežné transfery zahraničné 2 200 3 979 3 979 100,0 0,0 3 979 100,0

700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2 000 3 660 3 660 100,0 0,0 3 660 100,0

710 - Obstarávanie kapitálových aktív 2 000 3 660 3 660 100,0 0,0 3 660 100,0

713 - Nákup kancelárskych strojov a

prístrojov 2 000 2 960 3 031 102,4 0,0 3 031 102,4

714 - nákup dopravných prostriedkov 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0

716 - prípravná a projektová dokumentácia 0 660 0 90,5 0,0 597 90,5

717 - realizácia stavieb a ich tech. zhod. 0 40 629 80,0 0,0 32 80,0

11


6. Personálne otázky:

Organizačnú štruktúru ŠPÚ uvádzame v prílohe č. 1.

Činnosť ŠPÚ bola v roku 2005 zabezpečovaná 105 zamestnancami.

ŠPÚ je v zmysle zriaďovacej listiny rezortným výskumným pracoviskom v oblasti

rezortného výskumu.

Zamestnanci sú zaradení ako výskumní a vývojoví zamestnanci a majú tarifné platy

určené podľa osobitnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 5 zákona

č. 53/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na potrebu kreovať na ŠPÚ pracovisko, ktoré má zabezpečovať meranie

a monitorovanie vzdelávania, vrátane prípravy a realizácie externej časti maturitnej

skúšky, bol vytvorený úsek monitorovania a evalvácie vo vzdelávaní. Aby tento úsek

mohol plniť požadované úlohy v plnom rozsahu, bude potrebné doplniť novú

organizačnú štruktúru o ďalších 5 pracovných miest.

V organizačnej štruktúre je priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2005

nasledovný:

prepočítaný stav fyzický stav

celkom 94 97

z toho výskumní a vývojoví 73 77

Priemerný mesačný plat zamestnancov

v roku 2005:

výskumní

iní

a vývojoví

23 821,-Sk 17 075,-Sk

V organizácii je pracovný čas 37 ½ hodiny týždenne v dvojzmennej prevádzke 36 ¼

hodiny týždenne.

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2005:

úplne stredné

bakalárske

vysokoškolské

stredné vzdelanie

vzdelanie

vzdelanie

vzdelanie

2 18 1 76

• z toho 13 zamestnancov s vedeckou hodnosťou CSc., PhD.

• a z toho 1 zamestnanec s priznaním vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a 1 docent.

Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2005:

zamestnanci

do 20 rokov

od 21 do 30 od 31 do 40 od 41 do 50 od 51 do 60 nad 61 rokov

0 14 19 24 36 4

Požadované úlohy plní aj 7 zamestnancov, ktorí majú v pracovnej zmluve

dohodnutý kratší pracovný čas.

V roku 2005 sme na plný pracovný úväzok pre projekty ESF zamestnávali

7 zamestnancov a na čiastočný úväzok 38 zamestnancov. Väčšia časť činností

v projektoch ESF bola riešená zadávaním úloh externým zamestnancom na dohody

o vykonaní práce.

12


7. Ciele inštitúcie a prehľad ich plnenia:

Činnosť ŠPÚ v uplynulom roku vychádzala z Plánu hlavných úloh, ktoré boli

koncipované podľa programového vyhlásenia vlády SR, výhľadových plánov a zámerov

Ministerstva školstva SR, z požiadaviek pedagogickej teórie a praxe a aktuálnych

potrieb výchovno-vzdelávacieho procesu i z realizácie rôznych projektov, grantových

úloh a ďalších aktivít, ktoré vznikajú na základe spolupráce s rôznymi organizáciami

a inštitúciami štátneho i mimovládneho sektoru v SR i v zahraničí.

Plán hlavných úloh pre rok 2005 bol štruktúrovaný do 4 strategických okruhov

úloh, ktoré sú podrobne rozpracované do hlavných a čiastkových úloh, obsahujú

názov úlohy, popis (anotáciu) úlohy, koordinátora hlavnej úlohy, zodpovedných

riešiteľov a spoluriešiteľov, riešiteľov čiastkových úloh, kroky ich realizácie a spôsob

výstupu - pozri prílohu č. 2 Zoznam výstupov plnenia Plánu hlavných úloh ŠPÚ na rok

2005.

Vzhľadom na množstvo a rôznorodosť úloh ústav nevyčísľuje priame a nepriame

náklady na jednotlivé úlohy. Náklady sú rozpočtované a sledované na základe

programového rozpočtovania MŠ SR a rozpočtovej klasifikácie na jednotlivé položky

a podpoložky štátneho rozpočtu. Vnútorne je rozpočtované na jednotlivé strediská,

ktoré majú svoje číselné kódy a určeného zodpovedného zamestnanca za čerpanie

pridelených finančných prostriedkov.

Ťažiskové činnosti ŠPÚ boli zamerané na strategické problémy školskej politiky

MŠ SR:

A. Zmena filozofie výchovy a vzdelávania

1. Vymedzenie všeobecných cieľov výchovy a vzdelávania, rozpracovanie všeobecných

cieľov výchovy a vzdelávania pre jednotlivé oblasti a stupne vzdelávacieho

systému v Slovenskej republike.

2. Vymedzenie kľúčových kompetencií pre žiakov základnej a strednej školy,

žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami a pre deti v predškolských

zariadeniach.

3. Vymedzenie všeobecných kľúčových kompetencií učiteľov.

4. Rozpracovanie kompetencií školskej zrelosti v predškolských zariadeniach pred

vstupom dieťaťa do 1. ročníka základnej školy.

5. Realizácia Národného plánu výchovy k ľudským právam.

6. V rámci učebnicovej politiky výskumy zamerané na analýzy doterajšieho stavu,

na tvorbu a overenie hodnotiacich kritérií učebníc pri konkurzných konaniach

a v budúcnosti aj pri ich tvorbe.

7. Koncepcia zavádzania IKT do výchovno-vzdelávacieho procesu.

8. Experimentálna verifikácia kurikula rómskeho jazyka a literatúry a rómskych

reálií v základných a stredných školách.

9. V spolupráci s vysokými školami riešenie grantových úloh KEGA a VEGA

zamerané na inováciu a zlepšenie úrovne vyučovania slovenského jazyka,

prehlbovanie efektívnosti vyučovania cudzích jazykov, kurikulárnu

transformáciu primárneho vzdelávania, vplyv tvorivého písania, zvyšovanie

úrovne vyučovania telesnej výchovy, tvorivé vyučovanie výtvarnej výchovy,

súčasné historické vedomie mládeže a iné.

10. Hlavným cieľom výskumnej činnosti bolo publikovanie výsledkov výskumu

v odborných časopisoch, vydávanie publikácií, ich prezentácia na konferenciách

a vedeckých seminároch.

13


B. Kurikulárna transformácia – obsahová prestavba

1. Experimentálne overovanie, sledovanie a aplikácia alternatívnych progresívnych

programov v predškolských zariadeniach a na I. stupni základnej školy.

2. Tvorba, koordinácia tvorby a inovácia pedagogickej dokumentácie, tvorba

pedagogickej dokumentácie pre všeobecnovzdelávacie predmety odborných škôl.

3. Výskum a experimentálne overovanie základného a rozširujúceho kurzu štátneho

jazyka pre deti cudzincov v školách v Slovenskej republike.

4. Tvorba metodických materiálov a učebných textov pre učiteľov a žiakov

v základných a stredných školách.

5. Pripomienkovanie a posudzovanie legislatívnych noriem v rezorte školstva.

6. Príprava schvaľovacích protokolov, stanovísk a odborných posudkov na učebné

plány, učebné osnovy používané v rámci experimentov, na učebnice, učebné

a didaktické pomôcky a metodické príručky.

7. Organizácia celoslovenských kôl tvorivosti pedagogických zamestnancov -

pedagogické čítanie a súťaží žiakov – Európa v škole, Prečo mám rád slovenčinu,

prečo mám rád Slovensko a súťaž Pekná maďarská reč.

C. Zmena prípravy pedagogických zamestnancov

1. Príprava zamestnancov vrátane riadiacich zamestnancov špeciálnopedagogického

poradenstva, metodikov pedagogicko-metodických centier

a pedagogických zamest-nancov vyučujúcich žiakov s autizmom.

2. Koncepcia ďalšieho vzdelávania učiteľov spolu s návrhom kariérneho rastu

učiteľov a realizácia pilotných projektov ďalšieho vzdelávania.

3. Realizácia 1. a 2. kvalifikačnej skúšky pedagogických zamestnancov.

D. Zmena metód a technológie výchovy, vzdelávania a riadenia týchto procesov

1. Európske jazykové portfólio pre žiakov základných a stredných škôl.

2. Experimentálne overovanie efektívnych metód a foriem práce na I. stupni

základnej školy v spolupráci s Francúzskym inštitútom a firmou Pegueot.

3. Experimentálne overovanie vyučovania slovenského jazyka pre žiakov vyučujúcich

sa na I. stupni základnej školy podľa francúzskych učebných osnov.

4. Odborné gestorstvo projektov experimentálneho overovania – dokončenie základnej

školy, vyučovanie prírodovedných predmetov v bilingválnych gymnáziách,

sledovanie vyučovania podľa experimentálnych UO v šesťročnom

gymnáziu, experimentálne overovanie dočasných učebných osnov výtvarnej

výchovy v základnej škole a iné.

5. Návrhy a tvorba nových koncepcií – realizácia a overovanie maturitnej skúšky

podľa novej koncepcie maturitnej skúšky.

6. Školenia pracovníkov v oblasti tvorby nástrojov merania, manažmentu merania,

štatistického spracovania dát a analýz.

7. Zabezpečovanie maturitných monitorov.

8. Experimentálne overovanie realizácie MONITORa 9 na ZŠ.

9. Zabezpečovanie medzinárodných meraní a výskumov v rámci OECD – PISA

a v rámci IEA – TIMSS, SITES a PIRLS.

14


Operatívne úlohy ŠPÚ

Schvaľovacie protokoly

Odborné posudky

Stanoviská

Názov úlohy Príklady Počet

Vypracovanie návrhov

a dopracovanie učebných

plánov, učebných osnov a VŠ -

mimo PHÚ

Koncepčné a odborno - metodické

materiály

Pripomienkovanie materiálov pre

MŠ SR a iné inštitúcie

Recenzné posudky

učebnice, metodické príručky, učebné

pomôcky, pracovné zošity

pedagogická dokumentácia, UP, UO, VŠ,

učebnice, projekty, koncepčné materiály

z MŠ SR, materiály EÚ, materiály z Rady

Európy

zriaďovanie škôl a školských zariadení

a ich zaradenie do siete škôl, UP, UO,

odborné profily študijných odborov ŠIOV,

projekty,

napr. dopravná výchova - pre dopravné

ihriská

iná PD - triedne knihy, výkazy

koncepcia ZUŠ, koncepcia ďalšieho

vzdelávania, informačno-metodické

materiály, metodické pokyny, projekty

mimo PHÚ

vyhláška 510, vyhláška o tlačivách

a vysvedčeniach, vyhláška

o experimentálnom overovaní, správa

RE, POP, metodické pokyny na

hodnotenie v SŠ

príspevky do PS, konkurzy učebníc,

záverečné práce pedagogického čítania, 1.

kvalifikačná skúška, súťaže EVŠ, Eustory,

celoslovenské kolá Poznaj maďarskú reč,

a Prečo mám rád slovenčinu

Preklady a tlmočenie

Konzultácie, metodické poradenstvo školy, MPC 51

59

136

213

37

21

102

134

Iné úlohy

1. Odborná činnosť v Ústredných predmetových komisiách a Ústredných odborných

komisiách ŠPÚ.

2. Zastúpenia v rôznych združeniach, asociáciách, odborných skupinách, komisiách.

3. Členstvo v medzinárodných komisiách (CERI - OECD, PGB – OECD PISA, IEA-

General assembly, expertné skupiny pri EK)

4. Realizácia konkurzov učebníc.

5. Odborná spolupráca s inými inštitúciami MŠ SR, ŠIOV, MPC, VŠ, KŠÚ a ObÚ –

školské úrady, MPSVaR, IVES a iné.

6. Členstvo v redakčných radách pedagogických a odborno-metodických časopisov.

7. Členstvo v skúšobných komisiách pre ďalšie vzdelávanie pedagogických

zamestnancov.

15


Spolupráca so zahraničím

1. Bilaterálna spolupráca s Ministerstvom školstva Francúzska, firmou Pegueot

zameraná na experimentálne overovanie francúzskej vyučovacej metódy podľa

projektu Vyhrňme si rukávy žiakov I. stupňa ZŠ v okrese Trnava.

2. Spolupráca v projektoch LAMP, ARION, EVLANG, ANACACI, COMENIUS.

3. Spolupráca s Open Society Institute – Institute for Educational Policy v Budapešti.

4. Spolupráca pri výskumných projektoch s IEA a OECD.

5. Spolupráca s pedagogickým inštitútom v Mníchove, SRN – Bavorsko.

6. Národný sekretariát Európy v škole pri ŠPÚ.

7. Národný sekretariát Rady Európy pre ďalšie vzdelávanie učiteľov pri ŠPÚ.

8. Národný sekretariát Európa v škole a Európskej školské kluby.

9. Projekt medzivládnej spolupráce s Českou republikou.

Projekty ESF

1. Zlepšenie úrovne merania a monitorovania kvality vzdelávania v procese prípravy

mládeže pre požiadavky trhu práce.

2. Prehĺbenie efektívnosti vyučovania cudzích jazykov v súvislosti so vstupom Slovenska

do EÚ.

3. Kurikulárna transformácia vyučovania všeobecnovzdelávacej zložky stredoškolského

vzdelávania v procese prípravy mládeže pre požiadavky trhu práce.

4. Zvýšenie kvalifikačného potenciálu príslušníkov rómskej komunity zavedením

nového študijného zamerania “Romistika“ do systému vzdelávania stredných škôl.

Edičná činnosť

Štátny pedagogický ústav prostredníctvom edičnej a publikačnej činnosti zverejňuje

výsledky výskumov, prieskumov, experimentálnych overovaní a prác na jednotlivých

projektoch a úlohách, ktorými sa zaoberá a oboznamuje s nimi odbornú i laickú

verejnosť (Prehľad publikačnej činnosti zamestnancov ŠPÚ obsahuje príloha č.3).

• Vydávanie časopisov Pedagogická revue a Pedagogické spektrum

Pedagogická revue je celoštátny recenzovaný časopis s medzinárodnými prispievateľmi

pre pedagogickú teóriu, prax a podporné vedy o výchove. Ročne vychádza 5 dvojčísel

v náklade 600 kusov.

Pedagogické spektrum je časopis pre pedagogickú teóriu, školskú prax, politiku

výchovy a vzdelávania. Ročne vychádza 5 dvojčísel v náklade 500 kusov.

• Vydávanie publikácií pre učiteľskú verejnosť

V roku 2005 ŠPÚ vydal alebo sa podieľal na vydaní nasledovných publikácií:

AUTOR TITUL ISBN- EAN

Plavčan Peter Slovenské školstvo na prahu nového tisícročia 80-85756-95-1

EAN-9788085756951

Porubská Gabriela-

Plavčan Peter

Hanula M. –

Pichaničová, I.

Slovenské školstvo v medzinárodnom kontexte 80-85756-94-3

EAN 9788085756944

Úlohy riaditeľa školy súvisiace s novou maturitnou

skúškou

80-85756-99-4

EAN 9788085756999

16


Klára Ferliková-

Anton Macko

Kríž -Bičanová –

Ďurajková -

Janasová- Kolíková-

Mateovičová

Žáčková, M.-

Vladová, K.

Ladányi, J. –

Mihaliková, A.

Ladányi, J. –

Mihaliková, A.

Ladányi, J. –

Mihaliková, A.

Ladányi, J. –

Mihaliková, A.

Výtvarná výchova v 1. a 2. ročníku ZŠ (Metodická 80-857556-77-3

príručka)

Stručný katalóg ľudských práv s námetmi 80-89225-03-9

Deti cudzincov vo výchovno-vzdelávacom procese

z hľadiska dodržiavania ľudských práv a práv detí

Zborník ocenených prác 47. ročníka celoslovenského

kola Pedagogického čítania – stredné školy

Zborník ocenených prác 47. ročníka celoslovenského

kola Pedagogického čítania – kategória materské

školy

Zborník ocenených prác 47. ročníka celoslovenského

kola Pedagogického čítania – kategória základné školy

2. stupeň

Zborník ocenených prác 47. ročníka celoslovenského

kola Pedagogického čítania – kategória základné školy

1. stupeň, základné umelecké školy, školské kluby

detí a centrá voľného času

80-89225-02-0

EAN 9788089225026

80-89225-05-5

EAN 9788089225057

80-89225-06-3

EAN 9788089225064

80-89225-08-X

EAN 9788089225088

80-89225-07-1

EAN 9788089225071

8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku

Predchádzajúca štruktúra ŠPÚ sa neosvedčila, preto sa zrealizovala organizačná

zmena. Pri jej príprave sa vychádzalo z úloh ŠPÚ, analýzy výstupov a činností

jednotlivých úsekov.

Štátny pedagogický ústav vykonáva činnosti na území Slovenskej republiky, ale aj

mimo jeho hraníc, dokonca aj hraníc Európy. Je napojený na štátny rozpočet a jeho

finančné prostriedky zabezpečuje MŠ SR. Okrem pridelených finančných prostriedkov

zo štátneho rozpočtu bola činnosť ŠPÚ aj v minulom roku financovaná z finančných

prostriedkov medzinárodných projektov Socrates, Comenius, Rady Európy, PHARE,

grantových projektov KEGA, VEGA, prostredníctvom štátnych objednávok výskumu

a vývoja, štrukturálnych fondov Európskej Únie – ESF.

Výsledky hospodárenia ŠPÚ za uplynulé obdobia sú pravidelne štvrťročne

hodnotené v správe o výsledkoch hospodárenia, ktoré ŠPÚ predkladá na MŠ SR.

Mesačne sa hodnotí stav čerpania finančných prostriedkov na jednotlivých strediskách

s cieľom dosiahnuť účelné čerpanie finančných prostriedkov. Každoročne sa

vypracováva Plnenie plánu hlavných úloh ŠPÚ a Správa o výsledkoch rozboru

hospodárenia za uplynulý rok za rok 2005.

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

Výstupy Štátneho pedagogického ústavu, najmä výsledky vedecko-výskumnej

činnosti a pilotné projekty ďalšieho vzdelávania, slúžia predovšetkým pre decíznu

sféru, Ministerstvo školstva SR, vysoké školy, metodicko-pedagogické centrá a tretí

sektor.

Užívateľmi inovovanej, experimentálne overenej a decíznou sférou schválenej

pedagogickej dokumentácie, profilov, štandardov a cieľových požiadaviek jednotlivých

predmetov sú predovšetkým pedagogickí zamestnanci základných škôl, stredných škôl

a školských zariadení v Slovenskej republike, ich zriaďovatelia, rodičia a žiaci. Sú

užívateľmi aj schválených učebníc, učebných pomôcok, metodických príručiek,

metodických pokynov a usmernení, respondentmi dotazníkov a testov.

17


Databázy dokumentov, projektov a výstupov na webovej stránke ŠPÚ sú určené

okrem pedagogickej verejnosti aj širokej odbornej i laickej verejnosti.

Odborné, poradenské a konzultačné služby sú poskytované najmä riaditeľom škôl

a školských zariadení a učiteľom.

Odborné časopisy a publikácie vydávané v ŠPÚ a výstupy z výskumných úloh sa

nachádzajú v knižnici ŠPÚ a slúžia študentom vysokých škôl, učiteľom základných

škôl, stredných škôl a širokej odbornej verejnosti.

Výsledky národných a medzinárodných meraní a výsledky certifikačných meraní

slúžia predovšetkým žiakom, školám, rodičom a širokej verejnosti.

18


Príloha č. 1

Štruktúra

zam.

ODDELENIE

Úsek riaditeľa

Ekonomické oddelenie

Oddelenie správy majetku a budovy

Oddelenie vedeckotechnických informácií a edícií

I. Úsek pre tvorbu koncepcie výchovy a vzdelávania a kurikúl

Oddelenie vyučovacích jazykov

Oddelenie cudzích jazykov

Oddelenie prírodovedných predmetov

Oddelenie spoločenskovedných predmetov a výchov

Oddelenie pre odborno-metodické riadenie škôl

II. Úsek pre implementáciu kurikúl a analýzy výsledkov vzdelávania

a výchovy

Oddelenie špeciálnej pedagogiky

Oddelenie pre národnostné školstvo, vzdelávanie detí cudzincov

a podporu vzdelávania detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného

prostredia

Oddelenie pre národné merania

Oddelenie pre medzinárodné merania

III. Úsek pre certifikačné merania

Oddelenie pre logistiku a administráciu

Oddelenie koordinácie tvorby testov - cudzie jazyky a matematika

Oddelenie štatistického spracovania a banky úloh

Oddelenie pre MONITOR 9

19


Príloha č. 2

Zoznam výstupov plnenia

PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH ŠPÚ

za rok 2005

V prehľade sú uvedené len tie úlohy, ktoré mali v roku 2005 úplný alebo čiastočný

výstup plnenia.

A. Zmena filozofie výchovy a vzdelávania

A1. Referenčná báza kompetencií

A2. KEGA 3/0177/02 Cesty – Východiská, ciele a stratégie realizácie národného

programu výchovy a vzdelávania

A3. Formovanie a rozvoj sociálnych kompetencií žiakov

A4. Kompetencie vo vzdelávacích štandardoch

A6. KEGA č. 3/101403 Návrh koncepcie jazykovej politiky pre výučbu cudzích

jazykov v základných školách a v stredných školách

A7. KEGA č. 14/2048/04 Východiská pre kurikulárnu reformu občianskeho

a humanitného vzdelávania v základnej škole a strednej škole

A9. KEGA č. 3/106803 Súčasné historické vedomie dospievajúcej mládeže –

empirický výskum vnímania úlohy dejín a funkčnosti dejepisného vzdelávania

stredoškolských študentov

A10. Návrh koncepcie využívania informačno-komunikačných technológií

vo vyučovaní - informatizácia v základnej škole

A11. VEGA 1/0228/03 Tvorba nových projektov školskej telesnej výchovy a športu

pre Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike

A12. Koncepčné zámery ďalšieho rozvoja škôl pri zdravotníckych zariadeniach

A13. Multikultúrna výchova a multikultúrne vzdelávanie v základných školách

a stredných školách v Slovenskej republike

A14. Analýza stavu zabezpečovania vzdelávania v materinskom (národnostnom)

jazyku príslušníkov národnostných menšín, ktorí nemajú vybudovaný systém

vzdelávania v národnostnom jazyku na Slovensku

A15. Zvýšenie kvalifikačného potenciálu príslušníkov rómskej komunity zavedením

nového študijného zamerania - romistika do systému vzdelávania stredných škôl

– projekt ESF

A16. Experimentálna verifikácia efektívnosti kurikula rómskeho jazyka a literatúry

v základných a stredných školách

A17. Experimentálne overovanie projektu kurikula predmetu rómske reálie na II.

stupni základných škôl a na stredných školách

A18. Realizácia Národného plánu výchovy k ľudským právam

A20. Program na zdokonalenie systému raného poradenstva pre rodičov detí so

zdravotným postihnutím

20


B. Kurikulárna transformácia – obsahová prestavba

B1. Výchova a vzdelávanie v materských školách v triedach s heterogénnou vekovou

skladbou detí

B2. KEGA 3/2245/04 Štandardizácia úrovní ovládania slovenského jazyka

B3. Prehĺbenie efektívnosti vyučovania cudzích jazykov po vstupe do Európskej

únie – projekt ESF

B4. KEGA 3/115803 Inovácia vzdelávania v prírodovedných predmetoch

a v matematike v základnej škole a strednej škole v rámci projektu Milénium

B5. Kurikulárna transformácia všeobecnovzdelávacej zložky stredoškolského

vzdelávania v procese prípravy mládeže pre požiadavky trhu práce – projekt ESF

B6. Výchova a vzdelávanie detí migrantov - Experimentálne overovanie kurzu

základov slovenského jazyka určeného pre deti cudzincov v základnej škole

B7. Špeciálno-pedagogické, diagnostické a stimulačné materiály a programy

C. Zmena prípravy pedagogických zamestnancov

C2. Špecializačné inovačné štúdium pre učiteľov materských škôl v oblasti

zabezpečovania cudzojazyčnej výchovy v materských školách

C3. Špecializačné inovačné štúdium pedagogických zamestnancov zariadení

špeciálno-pedagogického poradenstva

C4. Špecializačné inovačné štúdium pre pedagogických zamestnancov

vzdelávajúcich v oblasti autizmu

D. Zmena metód a technológie výchovy, vzdelávania a riadenia týchto procesov

D1. KEGA č. 3/2244/04 Aktualizácia písomných pedagogických dokumentov

z matematiky pre I. stupeň základných škôl v súlade s Miléniom a tvorba nových

učebníc pre 1. ročník základnej školy

D2. Európske jazykové portfólio pre žiakov 5.- 9. ročníka ZŠ

D5. Učebnicová politika

D6. Vzdelávací štandard národnostných reálií v školách s vyučovacím jazykom

maďarským

D7. Koncepcia vyučovania odbornej terminológie prírodovedných predmetov

na školách s vyučovacím jazykom maďarským

D9. Experimentálne overovanie projektu – Francúzska trieda na I. stupni základnej

školy

D10. Experimentálne vyučovanie prírodovedných predmetov na I. stupni základnej

školy na základe projektu Ministerstva školstva Francúzskej republiky

D11. Experimentálne overovanie učebných textov slovenského jazyka pre 2. ročník

základnej školy

D12. Vedomostná úroveň žiakov po ukončení I. stupňa základnej školy pre sluchovo

postihnutých v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika

D13. Tvorba učebných osnov zo slovenského jazyka a literatúry pre Európske školy

21


D15. Projekt experimentálneho overovania rozšíreného vyučovania hudobnej výchovy

so zameraním na hru na zobcovej flaute

D16. Experimentálne overovanie Dočasných učebných osnov výtvarnej výchovy na I.

a II. stupni základnej školy

D17. Tvorba vzdelávacích štandardov s exemplifikačnými úlohami pre 5. až 9. ročník

základnej školy pre sluchovo postihnutých

D19. Výchova a vzdelávanie detí s viacnásobným postihnutím – ťažká symptomatická

porucha reči až bezrečnosť a mentálna retardácia v triedach špeciálnej

základnej školy podľa individuálneho vzdelávacieho programu

D20. Vyučovanie cudzieho jazyka žiakov s vývinovými poruchami učenia

D21. Tvorba pedagogickej dokumentácie pre predmet informatika v základnej škole

D22. Tvorba a experimentálne overovanie pedagogickej dokumentácie pre prípravný

až 9. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s autizmom a pre žiakov

s autizmom s mentálnym postihnutím

D23. Tvorba a experimentálne overovanie učebného plánu a učebných osnov pre

prípravný až 9. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s autizmom

s mentálnym postihnutím s vyučovacím jazykom maďarským

D24. Experimentálne overovanie ročníkových vzdelávacích štandardov povinného

učiva „ochrana človeka a prírody“ na I. a II. stupni základných škôl

a na stredných školách

D26. Štátna objednávka 2003SP200280401 - Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní

D27. Kurz na získanie základného vzdelania

D28. Vplyv tvorivého písania v jazykovej a literárnej výučbe na skvalitnenie

edukačného procesu na základných školách a stredných školách v strednej

Európe

D30. Tvorba a inovácia pedagogickej dokumentácie v štátnom jazyku a materinských

jazykoch pre gymnáziá, stredné odborné školy a stredné odborné učilištia

D31. Inovácia učebných osnov a štandardov z cudzích jazykov pre stredné školy

D33. Experimentálne overovanie modelu vyučovania dejepisu na gymnáziu

so štvorročným štúdiom

D34. Hodnotenie spôsobu a dopadu aplikácie všeobecnovzdelávacích predmetov

matematiky, fyziky a cudzích jazykov do praxe v učebných odboroch

automechanik, autoelektrikár, autolakovník a autokarosár

D35. Tvorba a inovácia učebných osnov pre učebné odbory odborných učilíšť

D36. Implementácia posunkového jazyka do procesu výchovy a vzdelávania

nepočujúcich žiakov

D37. Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

v Slovenskej republike

D39. Metodicko-informatívny materiál k integrovanej forme vzdelávania mimoriadne

nadaných detí na I. stupni základných škôl

D40. Úroveň služieb poskytovaných klientom zariadení špeciálno-pedagogického

poradenstva na Slovensku

D41. Skvalitnenie informačného systému používaného zariadeniami špeciálnopedagogického

poradenstva na Slovensku

22


D42. Maturitná skúška 2005 - externá časť

D43. Realizácia generálnej skúšky podľa Novej koncepcie maturitnej skúšky 2005

z vybraných predmetov

D44. Realizácia pilotných testovaní maturitných predmetov v zmysle Novej koncepcie

maturitnej skúšky

D47. Monitor 9/ 2005

D48. Monitorovanie pri vstupe do stredoškolského vzdelávania a pri výstupe zo

stredoškolského vzdelávania v zmysle schváleného projektu ESF

D49. Štatistické spracovanie meraní pri vstupe do stredoškolského vzdelávania a pri

výstupe zo stredoškolského vzdelávania v zmysle schváleného projektu ESF

D50. OECD PISA – Programme for International Student Assessment – Medzinárodný

program hodnotenia pripravenosti 15-ročných žiakov na život

D51. IEA -TIMSS 2007

D56. Projekt Socrates - Comenius: Etnické minority a vzdelávanie 2. stupňa

základnej školy - rómski žiaci

23


Príloha č. 3

Kategorizácia publikačnej činnosti ŠPÚ za rok 2005

Kód Názov a definícia kategórie Počet

ADF

AEC

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Články alebo štúdie, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce

autora alebo autorského kolektívu uverejnené v nekarentovaných vedeckých

časopisoch.

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,

monografiách

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Články, štúdie alebo state, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej

práce autora alebo autorského kolektívu uverejnené vo vedeckých

(nekonferenčných) zborníkoch, ktoré sú recenzované, tzn., že v publikácií sú

1

uvedení recenzenti. Do tejto kategórie sa zaradia aj kapitoly v recenzovanej

monografii, ktoré majú menší rozsah ako 1 AH

AEE Vedecké práce v zahraničných nere cenzovaných vedeckých zborníkoch,

monografiách

1

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Príspevky z vedeckých konferencií, ktoré vyšli ako úplné texty v konferenčnom

zborníku alebo suplementárnom čísle vedeckého časopisu. Za pozvané príspevky

sa považujú tie, o ktoré bol autor ako vedecká autorita v danej oblasti požiadaný.

1

O pozvaní musí existovať písomný doklad, alebo to musí byť uvedené v podtitule

článku, v záhlaví rubriky a pod.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 2

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Prihlásené príspevky z vedeckých konferencií, ktoré vyšli ako úplné texty

6

v konferenčnom zborníku alebo suplementárnom čísle vedeckého časopisu.

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

Sem sa zaraďujú záverečné správy o vyriešených úlohách, výskumné práce

a projekty, ktoré súvisia s prípravou, realizáciou a hodnotením určitého

vedeckovýskumného programu alebo projektu a obsahujú údaje o postupe

23

a výsledkoch riešenia, aj keď neboli verejne publikované, ale sú dostupné

v akademickej, resp. inej knižnici.

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách

Knihy, ktoré nemajú vedecko-objaviteľský charakter, ale ich spracovanie si

vyžaduje vysokú odbornú kvalifikáciu autora, v rozsahu najmenej 3 AH. Ak majú 5

tieto práce menší rozsah ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII. Sem sa zaraďujú

aj encyklopédie a slovníky, ktoré sa popisujú ako celok.

BCB Učebnice pre základné a stredné školy 8

BCI Skriptá a učebné texty

Učebné texty obsahujúce metodické materiály, návody na cvičenia a pod. v

rozsahu najmenej 3 AH. Ak majú tieto práce menší rozsah ako 3 AH, zaradia sa do

9

kategórie GII.

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 2

BDF

Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch.

Články, štúdie, state odborného charakteru uverejnené v nekarentovaných

56

časopisoch

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj

nekonferenčných)

3

BED

Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj

nekonferenčných)

Články, štúdie alebo state, odborného charakteru uverejnené v konferenčných,

resp. nekonferenčných zborníkoch, ktoré sú recenzované, tzn., že sú v nich

7

1

5

24


Kód

BEF

uvedení recenzenti

Názov a definícia kategórie

Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj

nekonferenčných)

Články, štúdie alebo state odborného charakteru uverejnené v zborníkoch, ktoré

nie sú recenzované.

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 1

BGG Štandardy, normy 9

Počet

DAI Dizertačné a habilitačné práce

Práce, na základe ktorých spracovateľ získal niektorý z akademických titulov alebo

vedeckých hodností PhD., Dr., CSc., DrSc. alebo vedecko-pedagogický titul

1

docent.(iné typy kvalifikačných prác, napr. diplomové, atestačné, atď., sa

neevidujú.) Ak takáto práca vyšla knižne, uvádza sa v príslušnej kategórii.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 3

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky,

zborníky...)

Práce týkajúce sa odborného zostavenia a odborného, resp. vedeckého redakčného

28

spracovania najmä zborníkov, encyklopédií, bibliografií, katalógov a pod.

GAI Výskumné štúdie a priebežné správy

Zaraďujú sa sem priebežné správy o riešených úlohách, výskumné štúdie a práce,

ktoré súvisia s prípravou, realizáciou a hodnotením určitej etapy

vedeckovýskumného programu alebo projektu a obsahujú údaje o postupe

22

a výsledkoch riešenia, aj keď neboli verejne publikované, ale sú dostupné

v akademickej, resp. inej knižnici

GHG Práce zverejnené na internete

Sem sa zaraďujú práce, ktoré boli zverejnené len v elektronických informačných

zdrojoch na internete a nemožno ich zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich

1

kategórií

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej

z predchádzajúcich kategórií.

15

Spolu 242

32

25

More magazines by this user
Similar magazines