Fotogrammetrie

cs.vsb.cz

Fotogrammetrie

Fotogrammetrie

Doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc.


Fotogrammetrie

Fotogrammetrie se zabývá rekonstrukcí tvarů, měřením

rorměrů a určováním polohy předmětů, které jsou

zobrazeny na fotografických snímcích. Obecněji lze

fotogrammetrii definovat jako vědní obor, zabývající se

zpracováním informací na fotografických snímcích.

Fotogrammetrie tvoří např. důležitou součást dálkového

průzkumu Země (DPZ). Používá se také při

vyhodnocování snímků meteorů a další.

Fotogrammetrie - tří řecké slova: PHOTOS ... světlo,

GRAMMA ... to, co jest zapsáno nebo nakresleno, čili

záznam, a METRON ... měřit.


Fotogrammetrie - rozdělení

• Dle stanoviště fotografování:

– Pozemní

– Podzemní

– Leteckou

• Podle počtu snímků, které současně

zpracováváme hovoříme o fotogrammetrii:

– Jednosnímkovou

– Dvousnímkovou a případně i vícesnímkovou

– Pokud jsou osy záběrů těchto dvou snímků rovnoběžné

pak tento případ nazýváme stereofotogrammetrií


Fotogrammetrie - rozdělení

• Podle směru fotografování - směru osy záběru

– vodorovné neboli horizontální

– svislé neboli vertikální

– Šikmé

(V pozemní fotogrammetrii se používají snímky

horizontální, v letecké fotogrammetrii se používají snímky

vertikální a šikmé snímky se používají pouze ve zvláštních

případech)


Orientace snímků

Vnitřní orientace snímků


Orientace snímků

Vnitřní orientace snímků


Souřadnicové soustavy

• soustava snímkových souřadnic - dvě rovinné

souřadnice (x, y)

• soustava modelových souřadnic - systém

prostorových pravoúhlých souřadnic (x, y, z)

vytvářených v určitém měřítku - soustava

geodetických prostorových souřadnic (X, Y, Z)

• Přechod od jedné souřadnicové soustavy ke druhé

– transformace souřadnic


Transformace a kalibrace snímků

v systému FOTOM


Metody měření na VVUÚ Ostrava-

Radvanice a na BMZ VŠB TUO

VVUÚ Ostrava-Radvanice

BMZ VŠB TU Ostrava.


Metody měření

VVUÚ Ostrava-Radvanice a BMZ

VŠB TUO


Transformace důlních snímků v

systému FOTOM

‣Světelná rovina a projekční rovina jsou

rovnoběžné

‣Osa záběru je kolmá na tyto roviny

‣Specielní objektiv kamery má zanedbatelné

zkreslení


Transformace důlních snímků v

systému FOTOM


Transformace důlních snímků v

systému FOTOM


Kalibrace a transformace v

systému FOTOM 2008

1. Transformace důlních snímků

2. Transformace snímků v medicíně


Kalibrace a transformace v

systému FOTOM 2008

1. Transformace důlních snímků

• Metody VVUÚ O-Radvanice

• BMZ HGF VŠB TUO

2. Transformace snímků v medicíně


Kalibrace a transformace v

systému FOTOM 2008

Práce se snímky v medicíně:

• Kalibrace

• Rotace

• Kamera

• Promítaní:

o Perspektivním promítání

o Středová projekce


Perspektivním promítání


Středová projekce


Transformace v systému

FOTOM


Transformace

a i´ = L i /n

a = L 1 /n

kde: a, a i´ – šířka segmentu na L 1 a L i ,

n – počet úseků roztažení.


Transformace v systému

FOTOM


Transformace v systému


Transformace v systému


Transformace v systému


Transformace v systému


Transformace v systému


Transformace v systému

More magazines by this user
Similar magazines