zpravodaj 4-08.pdf

seberov.cz

zpravodaj 4-08.pdf

OBSAH

Obsah

⁄VODNÕK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Vlivu okolÌ se nelze vyhnout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

RADNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Ze zased·nÌ Zastupitelstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

ZastupitelÈ informujÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Z NAäÕ »TVRTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

RodiËe, dejte pozor! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Za h¯iötÏ v HrnË̯Ìch se platÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

V äeberovÏ p¯ibyly dvÏ ulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

AUTOBUSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Jesenice chce posÌlit linku 327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

é·dejte od ¯idiËe jÌzdenku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ABYCHOM SI S ⁄ÿADY ROZUMÃLIÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

DalöÌ n·stroj proti nepo¯·dku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Kde se nesmÌ pÌt alkohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Popelnice a kontejnery v ulicÌch mÏsta majÌ odzvonÏno! . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

VESTECK¡ SPOJKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Do jakÈ t¯Ìdy by mÏla jÌt Vesteck· spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Jak pokroËilo posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

ObÏ dokumentace EIA je nutno dopracovatÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

EIA na Vesteckou spojku: Jak to vidÏl Vestec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

EIA na Exit 4 i na Vesteckou spojku: Jak to vidÏly Pr˘honice . . . . . . . . . . . . . . 26

N¡ZORY, KOMENT¡ÿE, DOPISY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Vesteck· spojka st·le p¯edmÏtem debaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Hled·me pamÏtnÌky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

POMOCNÕK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Pozor, je Ëas na v˝mÏnu nÏkter˝ch obËansk˝ch pr˘kaz˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

ZpÏtn˝ odbÏr dom·cÌch spot¯ebiˢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

äKOLSTVÕ A DÃTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Z·kladnÌ ökola V Ladech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Mate¯skÈ centrum Poh·dka v Bar·ËnickÈ rychtÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

FOTBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Z NAäEHO OKOLÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

CizÌ ˙zemnÌ pl·ny a nov· z·stavba na jih od HrnË̯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

KunratickÈ n·mÏty ke zmÏnÏ praûskÈho ˙zemnÌho pl·nu . . . . . . . . . . . . . . . . 38

INZERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Oba obr·zky na p¯eds·dce p¯edstavujÌ v˝¯ezy z†map, kterÈ jsou souË·stÌ ˙zemnÌch pl·n˘ dvou sousednÌch obcÌ:

Vestce a Jesenice. Jejich z·mÏry se dot˝kajÌ mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov. VÌce si p¯eËtÏte v†Ël·nku na stranÏ 37.

ZjednoduöenÈ vysvÏtlivky k†map·m na ob·lce

»erven· (jednolitÏ) ËistÏ obytnÈ ˙zemÌ (stav) Cihlov· (Jesenice)

funkËnÏ smÌöenÈ (centr·lnÌ) zÛny

»erven· (ËtvereËkovan·) ËistÏ obytnÈ ˙zemÌ (n·vrh) Oranûov· (Jesenice)

ostatnÌ plochy pro obchod

HnÏd·

orn· p˘da

élut· (jednolitÏ, Jesenice) sportovnÌ a rekreaËnÌ plochy (stav)

Modr·

vodnÌ plocha

élut· (ËtvereËkovan·, Jesenice) sportovnÌ a rekreaËnÌ plochy (n·vrh)

Zelen·

zeleÚ (ochrann·, ve¯ejn·) Dvojit· p¯eruöovan· Ë·ra (Vestec) rychlostnÌ silnice

Zdroje map ñ Vestec: www.vestec.cz/uzemni-plan, Jesenice: www.oujesenice.cz/id=20

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2008 1


⁄VODNÕK, RADNICE

Vlivu okolÌ se nelze vyhnout

Praha-äeberov leûÌ na samÈm jiûnÌm okraji

Prahy a pat¯Ì k nejmenöÌm mÏstsk˝m Ë·stem.

Tyto skuteËnosti na äeberov i HrnË̯e

v˝raznÏ p˘sobÌ. ChtÏ nechtÏ zdejöÌ Ëtvrù

podstatnÏ ovlivÚuje jejÌ okolÌ. P¯edstavujÌ je

vöak nejen praûskÈ mÏstskÈ Ë·sti Kunratice,

Praha 11 a ⁄jezd, z nichû jen poslednÌ zmÌnÏn·

je co do velikosti srovnateln·, ale takÈ

samostatnÈ obce: Jesenice, Pr˘honice a Vestec.

K nim jeötÏ p¯istupujÌ hlavnÌ mÏsto Praha,

kterÈ äeberov a HrnË̯e v mnoha oblastech

bezprost¯ednÏ usmÏrÚuje, a St¯edoËesk˝

kraj. Na menöÌ praûskou Ëtvrù, kter· k poslednÌmu

dni roku 2007 mÏla 2 489 obyvatel,

je to celkem dost r˘zn˝ch hr·Ë˘.

VyplatÌ se tak sledovat, co se dÏje u soused˘

i na vyööÌch ˙rovnÌch a jakÈ ˙Ëinky to

m˘ûe mÌt na äeberov a HrnË̯e.

ÿadu Ël·nk˘, kterÈ to ËinÌ, najdete ve Zpravodaji

4/2008, jejû pr·vÏ drûÌte v rukou.

Rada obce Jesenice rozhodla o posÌlenÌ spoj˘

autobusovÈ linky ËÌslo 327. Tento krok

se projevÌ i zde. Praha p¯ijala dvÏ vyhl·öky,

prvnÌ o ËistotÏ a druhou, kter· zakazuje

popÌjenÌ alkoholu. AplikujÌ se i v äeberovÏ

a HrnË̯Ìch. Vesteck· spojka se m· z vÏtöÌ

Ë·sti nach·zet na ˙zemÌ St¯edoËeskÈho kraje

a sousednÌch obcÌ. OvlivÚuje ovöem i mÏst-

skou Ë·st Praha-äeberov. ⁄zemnÌ pl·n jak

Jesenice, tak Vestce umoûnÌ v˝stavbu dalöÌch

rodinn˝ch domk˘ v enkl·v·ch p¯i jiûnÌm

okraji HrnË̯. Tato z·stavba, stejnÏ jako

uvaûovan· sportoviötÏ budou mÌt, zvl·öù

vezmeme-li v potaz Vesteckou spojku, mnohem

blÌû k HrnË̯˘m neû ZdimϯicÌm, kterÈ

pat¯Ì pod Jesenici, Ëi Vestci. Kdyû vznikla

d·lnice D1, vyrovnaly se podle nÌ hranice

mezi katastry äeberova, ⁄jezdu a HolÌ

u†Pr˘honic. Dojde k tomu i v tomto p¯ÌpadÏ

P¯Ìsluön˝ proces vych·zejÌcÌ z obecnÌch

a katastr·lnÌch p¯edpis˘ nenÌ jednoduch˝.

Kde je vöak v˘le, tam je i cesta. O tom svÏdËÌ

p¯Ìpad Ë·sti LouckÈ ulice.

Aktu·lnÌ diskuze ve Zpravodaji (na stran·ch

26ñ27) reaguje na let·ky, kterÈ do nÏj nechali

vloûit jejich auto¯i. Za redakci Zpravodaje

podot˝k·m, ûe vöechny let·ky se

v†nÏm objevily bez vÏdomÌ redakce. Zpravodaj

je otev¯en˝ öirokÈ debatÏ, pokud je

vedena ve sluönÈm tÛnu. PodmÌnky, za kter˝ch

se do Zpravodaje p¯ispÌv·, jsou pro

kaûdÈho stejnÈ. P¯edevöÌm je zapot¯ebÌ br·t

ohled na rozsah Ël·nk˘ a data uz·vÏrek jednotliv˝ch

ËÌsel.

Tom·ö Nechv·tal, redakce

Ze zased·nÌ Zastupitelstva

21. ZASED¡NÕ. 16. 6. 2008

Jednadvac·tÈ zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti se konalo 16. 6. od 17 do 17.50 hodin

v Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch. Jedn·nÌ se z˙Ëastnilo öest zastupitel˘ a jeden obËan

mÏstskÈ Ë·sti. Podle z·pisu se zastupitel V·clav Pa¯Ìk omluvil a Hana Lehovcov· byla

p¯Ìtomna Ë·steËnÏ.

Z¡VÃRE»N› ⁄»ET ZA ROK 2007

Na svÈm 17. zased·nÌ, kterÈ probÏhlo

25. 2. 2008, Zastupitelstvo odsouhlasilo û·-

dost, aby praûsk˝ magistr·t p¯ezkoumal hospoda¯enÌ

mÏstskÈ Ë·sti (viz Zpravodaj 2/

2008, strana 3).

KontrolnÌ skupina Magistr·tu hlavnÌho mÏsta

2

4/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Prahy podala zpr·vu o v˝sledku p¯ezkoum·nÌ

hospoda¯enÌ v mÏstskÈ Ë·sti Prahaäeberov

za rok 2007, ve kterÈ mÏstskÈ Ë·sti

vytkla z·vaûnÈ i mÈnÏ z·vaûnÈ chyby a

nedostatky. FinanËnÌ a kontrolnÌ v˝bor Zastupitelstva

mÏstskÈ Ë·sti se pak na svÈm

spoleËnÈm jedn·nÌ dne 3. 6. 2008 zpr·vou

zab˝valy a p¯ijaly doporuËenÌ, jimiû se Zastupitelstvo

¯Ìdilo.

Zastupitelstvo na z·kladÏ n·vrhu v˝bor˘

zruöilo svÈ usnesenÌ z 18. zased·nÌ, kterÈ

se konalo 17. 3. tohoto roku. Tehdy totiû

bez v˝hrad schv·lilo p¯edloûen˝ z·vÏreËn˝

˙Ëet hospoda¯enÌ mÏstskÈ Ë·sti za rok

2007. Viz k tomu Zpravodaj 2/2008, strana 4.

N·slednÏ Zastupitelstvo z·vÏreËn˝ ˙Ëet

CENTRUM HRN»ÕÿE: Z¡MÃR PRODAT KULTURNÕ DŸM

* * *

RADNICE

schv·lilo s v˝hradou a tajemnÌkovi ⁄¯adu

mÏstskÈ Ë·sti uloûilo, aby ve stanoven˝ch

lh˘t·ch uvedl vöe do po¯·dku. KonkrÈtnÏ

do 1. 7. 2008 mÏl tajemnÌk zaslat opat¯enÌ

navrûen· k n·pravÏ zjiötÏn˝ch chyb a nedostatk˘

na Magistr·t hlavnÌho mÏsta Prahy.

Do 31. 8. 2008 potom tajemnÌk zabezpeËÌ,

ûe se tato opat¯enÌ k n·pravÏ zjiötÏn˝ch

chyb a nedostatk˘ provedou. Do konce z·¯Ì

zajistÌ mimo¯·dnou inventarizaci movitÈho

a nemovitÈho majetku, pohled·vek a z·vazk˘,

nedokonËen˝ch investic a zpracuje inventurnÌ

soupisy se vöemi n·leûitostmi.

A†koneËnÏ pr˘bÏûnÏ bude aktualizovat, d˘slednÏ

zachov·vat a kontrolovat dodrûov·-

nÌ vnit¯nÌch smÏrnic ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti.

PrvnÌ konkrÈtnÏjöÌ p¯edstavu o spoleËenskÈm,

kulturnÌm a komerËnÌm centru Hrn-

Ë̯ pro Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti zpracoval

ateliÈr architekta Stanislava Tomana

v†lednu 2007. N·slednÏ vznikl n·vrh z·mÏru

a n·plnÏ center HrnË̯ i äeberova. MÏstsk·

Ë·st s tÌmto podkladem v ruce oslovila

dalöÌch devÏt ateliÈr˘, aby podaly nabÌdky

na projektovÈ pr·ce. Na z·kladÏ obdrûen˝ch

pl·n˘ Zastupitelstvo vybralo Ëty¯i ateliÈry,

z·mÏr d·le up¯esnilo a poû·dalo je

o†jejich rozpracov·nÌ. V˝sledky jejich Ëinnosti

si pak v b¯eznu tohoto roku mohla ve-

¯ejnost prohlÈdnout v Bar·ËnickÈ rychtÏ. Z·-

kladnÌ informace se objevily i ve Zpravodaji

1/2008 na stran·ch 7ñ9 (texty) a 17ñ21 (vizualizace).

Centru HrnË̯ se vÏnovala i rubrika

ObËanÈ se ptajÌ, zastupitelÈ odpovÌdajÌ

v n·sledujÌcÌm Zpravodaji 2/2008, strany

10ñ12. Po zve¯ejnÏnÌ n·vrh˘ Zastupitelstvo

v b¯eznu 2008 vybralo Studio Anarchitekt

Ji¯Ìho Soukupa. V dubnu p¯edloûil n·vrh

smlouvy na zpracov·nÌ p¯ÌpravnÈ f·ze zak·zky

a n·vrhu stavby vËetnÏ popt·vky pr˘zkumn˝ch

pracÌ. Na z·kladÏ jeho cenovÈ

nabÌdky mÏstsk· Ë·st p¯edbÏûnÏ oslovila pÏt

investor˘ (developer˘), kte¯Ì projekt po komerËnÌ

str·nce vyhodnotili jako nerealizovateln˝.

ZastupitelÈ se n·slednÏ na svÈ poradÏ

rozhodli projekËnÌ pr·ce pozastavit do

doby nalezenÌ investora i za cenu ˙prav

celkovÈ koncepce.

V mÌstÏ se nach·zejÌ dva pozemky. VlastnÌkem

obou je hlavnÌ mÏsto Praha, jejich spr·-

vu svϯilo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov. Pozemek

parcelnÌ ËÌslo 981/1 m· v˝mÏru

2 111 m 2 , vyuûÌv· se jako zeleÚ. Pozemek

parcelnÌ ËÌslo 980 zabÌr· 416 m 2 a stojÌ na

nÏm kulturnÌ d˘m. T¯etÌm pozemkem, kter˝

souvisÌ s centrem HrnË̯, je parkoviötÏ o rozloze

1 001 m 2 u Bar·ËnickÈ rychty a samoobsluhy.

Podle praûskÈho ˙zemnÌho pl·nu je funkËnÌ

vyuûitÌ vöeobecnÏ smÌöenÈ (SV), ËÌmû se

rozumÌ polyfunkËnÌ stavby, bydlenÌ, obchod,

administrativa, kultura, ve¯ejnÈ vybavenÌ,

sport, sluûbyÖ

Zastupitelstvo m· nynÌ v ˙myslu prodat pozemek

pod kulturnÌm domem a penÌze

z†prodeje n·slednÏ vloûit do zvelebenÌ okolÌ

budovy. P¯edstavuje si zde restauraËnÌ za¯ÌzenÌ.

M˘ûe tu vzniknout d·le park, malÈ

h¯iötÏ, parkoviötÏ a podobnÏ. InstalujÌ se zde

laviËky, objevÌ nov· ve¯ejn· zeleÚ. Na tÏchto

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2008 3


RADNICE

˙prav·ch by se mÏl podÌlet i investor.

P¯ÌpadnÏ parkovacÌ plochy spolu se zahr·dkou

hodl· Zastupitelstvo pronajÌmat, tak aby

mÏstsk· Ë·st v dalöÌch letech zÌskala st·l˝

finanËnÌ p¯Ìjem. Prod·valy by se pouze pozemky

pod stavbou.

HlavnÌ mÏsto Praha stanovilo n·sledujÌcÌ

postup p¯i prodeji majetku. Jestliûe cena pozemku

nep¯ev˝öÌ pÏt milion˘ korun, zastupitelstvo

mÏstskÈ Ë·sti z·mÏr prodeje schv·-

lÌ. N·slednÏ nech· vyvÏsit z·mÏr na ˙¯ednÌ

desku a potÈ znovu schv·lÌ jiû vyvÏöen˝

z·mÏr. D·le se o prodeji informuje odbor

spr·vy majetku Magistr·tu hlavnÌho mÏsta

Prahy. Nakonec se dokumenty zasÌlajÌ na

katastr nemovitostÌ. Takov˝to prodej nepodlÈh·

souhlasu Rady a Zastupitelstva hlavnÌho

mÏsta Prahy.

ZastupitelÈ v prvnÌ ¯adÏ schv·lÌ z·mÏr prodeje.

Ten se spolu s inzer·tem zve¯ejnÌ do

z·¯ijovÈho zased·nÌ Zastupitelstva. Na svÈm

zased·nÌ 22. 9. zastupitelÈ budou d·le jednat

o vyvÏöenÈm z·mÏru, kter˝ musÌ znovu

odsouhlasit. JeötÏ stanovÌ datum uz·vÏrky

pro p¯ijÌm·nÌ nabÌdek, termÌn otevÌr·nÌ ob·-

lek s nabÌdkami a sloûenÌ v˝bÏrovÈ komise.

Zastupitelka Michaela Archalousov· navrhla

do podrobnÏjöÌch informacÌ o prodeji

zadat pades·t parkovacÌch mÌst. K dotazu

ve¯ejnosti, jakÈ jsou v·hy jednotliv˝ch kritÈriÌ,

Zastupitelstvo uvedlo, ûe se to stanovÌ

aû v z·¯Ì.

Zastupitelstvo schv·lilo z·mÏr prodat Ë·st

pozemku parcelnÌ ËÌslo 981/1, p¯ÌpadnÏ parcelnÌ

ËÌslo 980 o v˝mϯe nejv˝öe 400 m 2

pro restauraËnÌ nebo jin˝ stavebnÌ objekt.

SouË·stÌ p¯ihl·öky do z·mÏru prodeje budou

i n·sledujÌcÌ n·leûitosti:

ï vöeobecnÈ ˙daje o uchazeËi,

ï podrobnÏ rozepsan˝ z·mÏr investora,

ï cena, kter· je stanovena v minim·lnÌ v˝öi

2 550 KË za m 2 ,

ï vizualizace osazenÌ objektu do okolÌ,

umÌstÏnÌ objektu,

ï hmotov· studie,

ï Ëasov· p¯edstava o realizaci stavby,

ï reference,

ï souË·stÌ kupnÌ smlouvy na pozemek bude

i odstranÏnÌ, p¯ÌpadnÏ rekonstrukce souËasnÈho

kulturnÌho domu. V p¯ÌpadÏ rekonstrukce

pouze v rozsahu maxim·lnÏ 400 m 2 .

Z·mÏr se vyvÏsÌ na ˙¯ednÌ desce od 17. 6.

do 15. 9. 2008. P¯ihl·öky lze pod·vat do

doby, kdy Zastupitelstvo vyvÏöen˝ z·mÏr

schv·lÌ. P¯edpokl·d· se, ûe to bude na zased·nÌ

22. 9.

Pozemky parcelnÌ ËÌslo 980, 981/1 a 981/2

Zdroj: Katastr·lnÌ mapa (http://nahlizenidokn.cuzk.cz)

HLED¡ SE INVESTOR PRO CENTRUM

HRN»Õÿ

MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov hled· investora,

kter˝ m· z·jem v centru HrnË̯ realizovat

objekt odpovÌdajÌcÌ funkËnÌmu vyuûitÌ

SV (vöeobecnÏ smÌöenÈ) podle podmÌnek

˙zemnÌho pl·nu. K dispozici je 400 m 2 (pozemek

parcelnÌ ËÌslo 981/1), kterÈ mÏstsk·

Ë·st odprod·.

BliûöÌ informace obdrûÌte na ⁄¯adu mÏstskÈ

Ë·sti. Kontakty najdete v tir·ûi Zpravodaje.

Petra Venturov·,

starostka

4

4/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

VYUéITÕ POZEMKU NA KONCI ULICE

K†SAFINÃ

Zastupitelstvo povϯilo starostku, aby zadala

inzerci pro zjiötÏnÌ z·jmu investor˘ o pozemek

parcelnÌ ËÌslo 1149. Jeho vlastnÌkem

je hlavnÌ mÏsto Praha, kterÈ ho svϯilo do

spr·vy mÏstskÈ Ë·sti.

ZmÌnÏn· parcela o rozloze 8 029 m 2 se nach·zÌ

mezi ulicemi JezevËÌ, V B¯ezÌ a Za

ämatlÌkem u ˙stÌ ulice K SafinÏ. V souËasnÈ

dobÏ se pozemek nevyuûÌv·, obËas slouûÌ

jako Ëern· skl·dka nebo parkoviötÏ, na coû

si mÌstnÌ obyvatelÈ opr·vnÏnÏ stÏûujÌ.

⁄zemnÌ pl·n ho z hlediska funkËnÌho vyuûitÌ

za¯adil jako VV, coû je ve¯ejnÈ vybavenÌ.

Sem pat¯Ì ökoly, ökolsk· i mimoökolsk·

za¯ÌzenÌ pro ml·deû, za¯ÌzenÌ soci·lnÌ

pÈËe, krematoria, sportovnÌ, kulturnÌ a stravovacÌ

za¯ÌzenÌ, kostely, sluûby, sluûebnÌ

byty a ubytovacÌ za¯ÌzenÌ, doplÚkovÏ zeleÚ,

parkovacÌ plochy, gar·ûe, v˝jimeËnÏ administrativa,

obchodnÌ za¯ÌzenÌ do 200 m 2 , ËerpacÌ

stanice pohonn˝ch hmot a malÈ sbÏrnÈ

dvory.

Snaha mÏstskÈ Ë·sti pozemek zhodnotit p¯emÏnou

na OV Ëi OC (rodinnÈ domky a podobnÏ)

byla ne˙spÏön·. V˝sledek opakovanÈ

û·dosti o zmÏnu ˙zemnÌho pl·nu je

nejist˝.

Jsou v podstatÏ dvÏ moûnosti jak pozemek

vyuûÌt. BuÔ z prost¯edk˘ mÏstskÈ Ë·sti, nebo

zapojit soukromÈho investora.

Pokud by zde mÏstsk· Ë·st investovala nap¯Ìklad

do v˝stavby sportoviötÏ, h¯iötÏ Ëi

parku, je dalöÌ financov·nÌ problÈmovÈ i

z†hlediska provoznÌch n·klad˘, ponÏvadû

zatÌûÌ v˝hledovÏ rozpoËet.

Zajistit pro p¯edepsanÈ funkËnÌ vyuûitÌ vhodnÈho

investora, kter˝ by byl ochoten akceptovat

i podmÌnky mÏstskÈ Ë·sti, je obtÌûnÈ,

ne vöak vylouËenÈ. Z tohoto d˘vodu mÏstsk·

Ë·st zad· inzer·ty, kterÈ by mÏly zmapovat

z·jem potenci·lnÌch investor˘, a

podle jejich reakce upravÌ podmÌnky v˝bÏrovÈho

¯ÌzenÌ.

Pozemek parcelnÌ ËÌslo 1149

Zdroj: Katastr·lnÌ mapa (http://nahlizenidokn.cuzk.cz)

HLED¡ SE INVESTOR PRO POZEMEK

K SAFINÃ

MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov hled· investora,

kter˝ m· z·jem na pozemku parcelnÌ

ËÌslo 1149 o velikosti 8 029 m 2 realizovat

objekt odpovÌdajÌcÌ funkËnÌmu vyuûitÌ VV

(ve¯ejnÈ vybavenÌ) podle podmÌnek ˙zemnÌho

pl·nu jako spoleËnou investici s mÏstskou

Ë·stÌ.

BliûöÌ informace obdrûÌte na ⁄¯adu mÏstskÈ

Ë·sti. Kontakty najdete v tir·ûi Zpravodaje.

Petra Venturov·,

starostka

Pozemky pro investory v ˙zemnÌm pl·nu

Zdroj: ⁄zemnÌ pl·n hlavnÌho mÏsta Prahy

(http://magistrat.praha-mesto.cz/Uzemni-planovani-a-rozvoj)

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2008 5


RADNICE

PODLIMITNÕ ÿÕZENÕ NA REKONSTRUK-

CI MATEÿSK… äKOLY äEBEROV

Zastupitelstvo vzalo na vÏdomÌ informaci

o†vypsanÈm podlimitnÌm popt·vkovÈm v˝bÏrovÈm

¯ÌzenÌ na seps·nÌ dokumentace pro

rekonstrukci Mate¯skÈ ökolky v äeberovÏ.

Na 20. zased·nÌ 19. 5. tohoto roku se Zastupitelstvo

dozvÏdÏlo o pl·novanÈ p¯estavbÏ

öeberovskÈ mate¯skÈ ökolky (Zpravodaj

3/2008, strana 6). Rekonstrukce je nutn·

kv˘li hygienick˝m poûadavk˘m. RovnÏû se

dÌky nÌ zv˝öÌ kapacita ökolky z 25 na 50 dÏtÌ.

Letos je nutnÈ zpracovat projekt, na jeho

z·kladÏ poû·dat o nav˝öenÌ kapacity ökolky

a vy¯Ìdit stavebnÌ povolenÌ. Pl·novan·

rekonstrukce by se mÏla uskuteËnit v p¯ÌötÌm

roce, v dobÏ, kdy nejmÈnÏ ovlivnÌ provoz

ökolky.

Tom·ö Nechv·tal,

redakce

NEJBLIéäÕ ZASED¡NÕ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo se sch·zÌ jednou mÏsÌËnÏ

vûdy v pondÏlÌ. KaûdÈ zased·nÌ zaËÌn· v†17

hodin. MÌsta sch˘zÌ se pravidelnÏ st¯ÌdajÌ.

Jednou se konajÌ v budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ

Ë·sti v äeberovÏ (K HrnË̯˘m 160), podruhÈ

v Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch (K äeberovu

805).

Po¯adÌ Datum MÌsto kon·nÌ

22. 18. 8. HrnË̯e: Bar·Ënick· rychta

23. 22. 9. äeberov: ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti

24. 20. 10. HrnË̯e: Bar·Ënick· rychta

Program zased·nÌ najdete vûdy v dostateËnÈm

p¯edstihu na ve¯ejnÈ desce na internetu

i na budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti a takÈ

na jednotliv˝ch n·stÏnk·ch rozmÌstÏn˝ch

v†äeberovÏ i v HrnË̯Ìch.

Petra Venturov·,

starostka

ZastupitelÈ informujÌ

PROTI PÿÕPADN…MU STÿETU Z¡JMŸÖ

ÖslouûÌ z·kon o st¯etu z·jm˘, kter˝ upravuje

povinnosti takzvan˝ch ve¯ejn˝ch funkcion·-

¯˘ s ohledem na moûn˝ konflikt z·jm˘. UvedenÈ

osoby mimo jinÈ musÌ ve stanovenÈ lh˘tÏ

oznamovat urËitÈ skuteËnosti. To m· öirokÈ

ve¯ejnosti umoûnit jejich kontrolu. Letos poprvÈ

se zmÌnÏn˝ pr·vnÌ p¯edpis aplikuje v praxi.

Za ve¯ejnÈ funkcion·¯e se podle z·kona o st¯etu

z·jm˘ v mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov pokl·dajÌ

oba uvolnÏnÌ ËlenovÈ zastupitelstva,

tedy starostka Petra Venturov· a mÌstostarosta

Ji¯Ì Ritt, a takÈ tajemnÌk ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti

Ivo Novotn˝.

V ËestnÈm ozn·menÌ tyto osoby uve¯ejÚujÌ

Ëinnosti, kter˝mi se zab˝vajÌ vedle v˝konu

ve¯ejnÈ funkce. D·le uv·dÏjÌ majetek, p¯Ìjmy

a dary nabytÈ v pr˘bÏhu v˝konu funkce. RovnÏû

oznamujÌ p¯ÌpadnÈ finanËnÌ z·vazky, kterÈ

majÌ.

Ozn·menÌ se pod·vajÌ na zvl·ötnÌm formul·¯i

nejpozdÏji do 30. Ëervna n·sledujÌcÌho kalend·¯nÌho

roku. Registr ozn·menÌ vede tajemnÌk

⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov.

Kaûd˝ m· pr·vo na z·kladÏ pÌsemnÈ û·dosti

bezplatnÏ nahlÌûet do registru a po¯izovat si

z†nÏj opisy a v˝pisy. Do registru je moûnÈ nahlÌûet

osobnÏ na ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti.

Vöichni jsou pak opr·vnÏni ozn·mit org·nu

st·tnÌ spr·vy nebo ˙zemnÌ samospr·vy svoje

podez¯enÌ, ûe ve¯ejn˝ funkcion·¯ poruöil povinnosti

podle zmÌnÏnÈho z·kona o st¯etu

z·jm˘. Lze takÈ pÌsemnÏ sdÏlit tajemnÌkovi

skuteËnosti, kterÈ nasvÏdËujÌ nepravdivosti

nebo ne˙plnosti ˙daj˘ uveden˝ch v ozn·menÌch,

kterÈ eviduje. Ten pak do t¯iceti dn˘ ode

dne, kdy sdÏlenÌ obdrûel, pÌsemnÏ ozn·mÌ

tomu, kdo sdÏlenÌ podal, jak s jeho pod·nÌm

naloûil.

ZDROJE HLAVNÕCH INFORMACÕ

Pr·vnÌ p¯edpisy

Z·kon Ë. 159/2006 Sb., o st¯etu z·jm˘, v platnÈm

znÏnÌ

Petra Venturov·,

starostka

6

4/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI

⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti

NOV› PROGRAM NA KABELU

Z·kladnÌ programov· nabÌdka kabelovÈ televize

se rozö̯ila o program novÈ zpravodajskÈ

televize Z1, kter˝ ned·vno zah·jila

svÈ vysÌl·nÌ. Uveden˝ program lze naladit

na kan·lu S12 ñ 238,25 Mhz.

Z1 je prvnÌ komerËnÌ zpravodajsko-publicistick·

televize v »eskÈ republice. StavÌ na

˙spÏön˝ch form·tech zpravodajstvÌ, kterÈ

pouûÌvajÌ nap¯Ìklad americk· CNN nebo

britsk· Sky News.

Z1 na internetu: http://www.z1tv.cz/

Petra Venturov·,

starostka

UVÕT¡ME OB»¡NKY

V letoönÌm roce mÏstsk· Ë·st Praha-äeberov

zahajuje VÌt·nÌ obË·nk˘.

T˝k· se to dÏtÌ, narozen˝ch od kvÏtna 2007

do souËasnosti.

ProsÌme rodiËe, aby se po telefonu nebo

e-mailem obr·tili na ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti nejpozdÏji

20. 9. Kontakty najdete na konci

v†tir·ûi Zpravodaje.

Pozv·nku na slavnostnÌ ud·lost dostanete

do schr·nky.

TÏöÌme se na v·s.

Petra Venturov·,

starostka

RodiËe, dejte pozor!

Na h¯iöti v HrnË̯Ìch se v Ëervenci objevil

mladöÌ muû, kter˝ za penÌze poûadoval po

dÌvk·ch, aby se p¯ed nimi mohl uspokojit.

Bohuûel se sv˝mi n·vrhy uspÏl. Jakmile jsme

se o tom dozvÏdÏli, okamûitÏ jsme poû·dali

o pomoc mÏstskou policii. RodiËe dÌvek

kontaktovali st·tnÌ policii.

Od tÈ doby se podobn· ud·lost jiû neopakovala.

Policie v okolÌ vöech dÏtsk˝ch h¯iöù

v HrnË̯Ìch i äeberovÏ hlÌdkuje ËastÏji.

ProsÌme rodiËe a v˘bec vöechny dospÏlÈ,

aby vÏnovali zv˝öenou pozornost nezn·-

m˝m osob·m, kterÈ se neobvykle chovajÌ.

UpozornÏte svÈ dÏti a pouËte je, aby nechodily

s nezn·m˝mi lidmi. V p¯ÌpadÏ jakÈhokoliv

podez¯enÌ nev·hejte a okamûitÏ

volejte linky 156 nebo 158.

Petra Venturov·,

starostka

Za h¯iötÏ v HrnË̯Ìch se platÌ

Od 1. 7. 2008 se zmÏnil reûim vyuûitÌ multifunkËnÌho

h¯iötÏ v HrnË̯Ìch.

Vzhledem ke st·le stoupajÌcÌm finanËnÌm

n·klad˘m na jeho ˙drûbu je mÏstsk· Ë·st

nucena zaËÌt vybÌrat poplatek za jeho vyuûitÌ.

Cena za jednu hodinu ËinÌ 50 korun.

HracÌ plocha je v provozu dennÏ od 8 do

21 hodin.

H¯iötÏ je nutnÈ si p¯edem rezervovat. Objedn·v·

se t˝den dop¯edu. Na n·stÏnce

u†dÏtskÈho h¯iötÏ kaûdou nedÏli najdete hodinov˝

rozvrh na n·sledujÌcÌ t˝den. Zde si

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2008 7


Z NAäÕ »TVRTI

z·jemci mohou urËitou hodinu pro sebe

rezervovat. V rozvrhu je jiû p¯edem ozna-

Ëen˝ Ëas, bÏhem kterÈho sportoviötÏ pravidelnÏ

vyuûÌvajÌ hr·Ëi nohejbalu a volejbalu.

Maxim·lnÌ doba rezervace na jeden den

jsou dvÏ hodiny. Z·jemce do rozvrhu napÌöe

svÈ jmÈno, druh provozovanÈho sportu

a kontakt na sebe (adresu, telefon). Pokud

nem˘ûe dodrûet p¯edem smluven˝ Ëas, musÌ

zmÏnu na n·stÏnce vyznaËit nejpozdÏji jeden

den p¯ed p˘vodnÌ rezervacÌ, v p¯ÌpadÏ

sobot a nedÏlÌ pak v p·tek dopoledne. Pokud

to neudÏl·, nebudeme akceptovat jeho

dalöÌ objedn·vky.

Na h¯iötÏ lze vstoupit pouze vchodem, je

zak·z·no p¯elÈzat oplocenÌ h¯iötÏ.

V p¯ÌpadÏ, ûe uûivatel h¯iötÏ zjistÌ jakoukoli

z·vadu na h¯iöti, sportovnÌm za¯ÌzenÌ nebo

v jeho bezprost¯ednÌm okolÌ, je povinen to

neodkladnÏ nahl·sit spr·vkyni h¯iötÏ nebo

dalöÌ povϯenÈ osobÏ. Pokud to neuËinÌ a

problÈm ozn·mÌ aû dalöÌ uûivatel v rozvrhu,

vystavuje se riziku odpovÏdnosti za ökodu.

O sportoviötÏ peËuje pouze jedna spr·vkynÏ,

a to Eva Lachmanov· z HrnË̯, kter·

bydlÌ blÌzko h¯iötÏ. N·vötÏvnÌk˘m vyd·v·

klÌËe a vybÌr· od nich penÌze, za kterÈ jim

vystavÌ stvrzenku. Za h¯iötÏ se platÌ p¯edem.

UûivatelÈ h¯iötÏ pouûÌvajÌ sportovnÌ pot¯eby

(k˘ly na uchycenÌ sÌtÏ, sÌtÏ, branky), kterÈ

jsou k tomu urËeny a kterÈ jsou souË·stÌ

vybavenÌ h¯iötÏ. Sportovci si je instalujÌ sami.

Po dohodÏ s dalöÌmi uûivateli je po pouûitÌ

h¯iötÏ takÈ odstranÌ nebo vymÏnÌ za jinÈ.

⁄plnÈ znÏnÌ provoznÌho ¯·du multifunkËnÌho

h¯iötÏ v HrnË̯Ìch je k dispozici na

n·stÏnce u h¯iötÏ, na ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti a

na internetov˝ch str·nk·ch www.seberov.cz

pod z·loûkou h¯iötÏ.

SPR¡VKYNÃ HRN»ÕÿSK…HO HÿIäTÃ

Eva Lachmanov·

Adresa: K SafinÏ 559

Telefon: 244 911 467

DALäÕ POVÃÿEN¡ OSOBA

Kate¯ina Kolkov·

Adresa: OsvÏtov· 887

Telefon: 244 913 995

Kate¯ina Kolkov·,

p¯edsedkynÏ KulturnÌ komise

V äeberovÏ p¯ibyly dvÏ ulice

Rada hlavnÌho mÏsta Prahy v ˙ter˝ 17. 6. tohoto

roku rozhodla o nov˝ch jmÈnech ve¯ejn˝ch

prostranstvÌ, mimo jinÈ i v äeberovÏ.

V†Ëervnu tohoto roku se tak v öeberovskÈm

mÌstopisu na v˝chodnÌm okraji z·stavby objevily

dvÏ novÏ pojmenovanÈ ulice.

Sv˝mi n·zvy vhodnÏ zapadajÌ mezi ty st·vajÌcÌ.

LeckterÈ novÈ öeberovskÈ ulice se totiû

oznaËujÌ jmÈny vÏdc˘, kte¯Ì se ve svÈ pr·ci

vÏnovali Asii a Africe. V tÈto souvislosti za

p¯ipomenutÌ stojÌ ulice HroznÈho, Musilova,

LesnÈho a Lexova, kterÈ se nach·zejÌ v z·-

padnÌ Ë·sti äeberova. Bed¯ich Hrozn˝ proslul

jako orientalista, jemuû se poda¯ilo rozluötit

chetitskÈ klÌnovÈ pÌsmo. Alois Musil p˘sobil

jako arabista a spisovatel, kter˝ procestoval

BlÌzk˝ v˝chod. Vincenc Lesn˝ vytvo¯il modernÌ

Ëeskou indologii a svÈho Ëasu vedl Orient·lnÌ

˙stav. Frantiöek Lexa se stal zakladatelem ËeskÈ

egyptologie »eskÈho egyptologickÈho ˙stavu.

V˝öe zmÌnÏnÈ ulice doplnily dvÏ novÈ:

Rypkova a Vlasty HilskÈ.

RYPKOVA ULICE

Rypkova ulice vych·zÌ severnÌm smÏrem

z†ulice Za Prodejnou proti ulici U Dr˘beû·rny,

p¯iËemû rovnÏû navazuje na druhou novÏ

vzniklou ulici Vlasty HilskÈ.

Profesor Jan Rypka (1886ñ1968) p˘sobil jako

orientalista a profesor tureckÈ a novoperskÈ

8

4/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


AUTOBUSY

literatury. Po studiÌch na kromϯÌûskÈm gymn·ziu

s ohledem na sv˘j z·jem o v˝chodnÌ

kultury v roce 1905 odeöel na filozofickou fakultu

vÌdeÚskÈ univerzity. Roku 1920 se p¯estÏhoval

do Prahy. Na FilozofickÈ fakultÏ Univerzity

Karlovy byl jmenov·n profesorem pro

perskou a tureckou filologii. Pat¯il mezi zakl·dajÌcÌ

Ëleny Orient·lnÌho ˙stavu. Roku

1952 se stal jednÌm z prvnÌch akademik˘. Jako

turkolog a ir·nista p¯ev·dÏl z tureËtiny a perötiny

a publikoval ¯adu studiÌ o tureckÈ a perskÈ

klasickÈ poezii. Se sv˝mi spolupracovnÌky

vydal DÏjiny perskÈ literatury, kterÈ byly

p¯eloûeny do öesti jazyk˘ vËetnÏ perötiny.

ULICE VLASTY HILSK…

Ulice Vlasty HilskÈ vych·zÌ z·padnÌm smÏrem

ze severnÌho konce Rypkovy ulice, lomÌ

se k severu a slepÏ konËÌ.

Vlasta Hilsk· (1909 ñ 1968) byla profesorkou

japonskÈ filologie a dÏjin. Po maturitÏ na st¯ednÌ

ökole studovala na FilozofickÈ fakultÏ Karlovy

univerzity v Praze anglistiku a liter·rnÌ

komparatistiku. PozdÏji odjela do Anglie, kde

se vÏnovala japonötinÏ. Po n·vratu pracovala

kr·tce v univerzitnÌ knihovnÏ. Pak p˘sobila

v†oddÏlenÌ pro kulturnÌ styky se zahraniËÌm

na Ministerstvu informacÌ a osvÏty. Odtud

v†roce 1952 p¯eöla na Filozofickou fakultu

Univerzity Karlovy, kde se stala vedoucÌ katedry

filologie a dÏjin D·lnÈho v˝chodu a

pozdÏji katedry vÏd o zemÌch Asie a Afriky.

Propagovala japonskou kulturu, kter· spolu

s†japonskou literaturou pat¯ila k jejÌm hlavnÌm

z·jm˘m. P¯ekl·dala z japonötiny, angliËtiny a

ruötiny. Spolu s Jaroslavem Pr˘ökem sepsala

prvnÌ Ëeskou uËebnici japonötiny, kter· v prvnÌm

vyd·nÌ vyöla jiû v roce 1939. JejÌm synem

je zn·m˝ anglista Martin Hilsk˝, kter˝ pat¯Ì

k†p¯ednÌm Ëesk˝m p¯ekladatel˘ dÌla Williama

Shakespeara.

Ulice Za Prodejnou a U Dr˘beû·rny doplnÌ dvÏ novÈ:

Rypkova a Vlasty HilskÈ

Zdroj: www.mapy.cz

O zp˘sobu, jak se pojmenov·vajÌ ve¯ejn· prostranstvÌ

v mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov, jste si

mohli p¯eËÌst jiû ve Zpravodaji 2/2008 na stranÏ

19.

Tom·ö Nechv·tal,

redakce

Jesenice chce posÌlit linku 327

Z usnesenÌ Rady obce Jesenice ËÌslo 10 z 13. 5.

2008 plyne, ûe tento org·n rozhodl o posÌlenÌ

spoj˘ autobusovÈ linky ËÌslo 327.

V rannÌ öpiËce majÌ intervaly Ëinit zhruba dvacet

minut, ve öpiËce odpolednÌ asi t¯icet minut,

jinak p¯es den dvÏ hodiny.

Tento krok zv˝öÌ z·lohu, kterou Jesenice platÌ

na ve¯ejnou hromadnou dopravu, o 34 134

korun za mÏsÌc.

Tom·ö Nchv·tal,

redakce

AKTU¡LNÕ JÕZDNÕ ÿ¡DY NA INTERNETU

DopravnÌ podnik hlavnÌho mÏsta Prahy

Tisk jÌzdnÌch ¯·d˘: http://194.213.60.4/jrportal/default.aspx

P¯ÌmÏstskÈ autobusy: http://194.213.60.4/jrportal/LineList.aspxmi=6&t=4

Autobusy: http://194.213.60.4/jrportal/Line-

List.aspxt=3&mi=5&n=1

REGION¡LNÕ ORGANIZ¡TOR PRAéSK…

INTEGROVAN… DOPRAVY (ROPID)

NovÈ str·nky: www.ropid.cz

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2008 9


AUTOBUSY

é·dejte od ¯idiËe jÌzdenku

Jiû od b¯ezna tohoto roku si na nÏkter˝ch zast·vk·ch

p¯ÌmÏstsk˝ch autobusov˝ch linek

PraûskÈ integrovanÈ dopravy m˘ûeme p¯eËÌst

let·ky, kterÈ upozorÚujÌ na informaËnÏ-osvÏtovou

kampaÚ Region·lnÌho organiz·tora

PraûskÈ integrovanÈ dopravy (ROPID).

P¯ÌmÏstsk˝mi autobusy jsou v mÏstskÈ Ë·sti

Praha-äeberov linky ËÌslo 325, 326 a 327. Jejich

zvl·ötnostÌ je, ûe se do nich nastupuje

p¯ednÌmi dve¯mi. ÿidiË autobusu tak m˘ûe

velmi snadno kontrolovat, zdali cestujÌcÌ m·

platnou legitimaci nebo jÌzdenku.

V d˘sledku tohoto systÈmu se bohuûel st·le

setk·v·me s jednÌm velmi rozö̯en˝m neövarem.

äofÈr totiû mnohdy vyinkasuje menöÌ

sumu, neû by cestujÌcÌ zaplatil za jÌzdenku

podle tarifu, lÌstek pasaûÈrovi v takovÈm p¯ÌpadÏ

samoz¯ejmÏ nevystavÌ a cel˝ obnos si

ponech·. LidÈ bl·hovÏ spolÈhajÌ na to, ûe

v†d˘sledku systÈmu kontroly jÌzdenek ze strany

¯idiËe, bÏûnÈho revizora v p¯ÌmÏstsk˝ch

autobusech nepotkajÌ.

Tento p¯Ìstup vöak ökodÌ vöem, kdo vyuûÌvajÌ

Praûskou integrovanou dopravu (PID). Kdyû

se totiû ztr·ta na konkrÈtnÌ lince prohloubÌ,

m˘ûe to vÈst k ruöenÌ nÏkter˝ch spoj˘.

ProsÌme cestujÌcÌ, kte¯Ì jezdÌ p¯ÌmÏstsk˝mi

autobusy, a nemajÌ tramvajenky, aby ¯·dnÏ

platili jednotlivÈ jÌzdnÈ a za svÈ penÌze pak

chtÏli od ¯idiËe autobusu lÌstek.

Rozhodli jsme se, ûe na p¯ÌmÏstsk˝ch link·ch

postupnÏ v˝raznÏ zv˝öÌme poËet p¯epravnÌch

kontrol zamϯen˝ch jak na pasaûÈry, tak na

¯idiËe. Je jasnÈ, ûe cestujÌcÌ, kter˝ v p¯ÌmÏstskÈm

autobusu nem· jÌzdenku, je Ëern˝ pasaûÈr.

P¯itom proöel kolem öofÈra, kter˝ mu lÌstek

nevydal, aËkoli to mÏl udÏlat. Pokuta

(p¯ir·ûka) pro cestujÌcÌho ËinÌ 700 korun, pokud

ji zaplatÌ na mÌstÏ nebo do patn·cti dn˘

ode dne kontroly v doplatkovÈ pokladnÏ.

Ze zÌskan˝ch penÏz bychom r·di zv˝öili po-

Ëet autobus˘, kterÈ v·s vozÌ.

Filip Dr·pal, mluvËÌ ROPID

10

4/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


ABYCHOM SI S ⁄ÿADY ROZUMÃLIÖ

DalöÌ n·stroj proti nepo¯·dku

Od ˙ter˝ 1. 7. 2008 je ˙Ëinn· zbrusu nov·

obecnÏ z·vazn· vyhl·öka hlavnÌho mÏsta Prahy

o ËistotÏ. Vych·zÌ na z·kladÏ z·kona

o†hlavnÌm mÏstÏ Praze.

Smyslem mnohdy krkolomnÏ formulovanÈ

praûskÈ vyhl·öky m· b˝t zajiötÏnÌ Ëistoty na

zdejöÌch ve¯ejn˝ch prostranstvÌch. Ve¯ejn˝m

prostranstvÌm se rozumÌ vöechna n·mÏstÌ, ulice,

trûiötÏ, chodnÌky, ve¯ejn· zeleÚ, parky a

dalöÌ prostory p¯ÌstupnÈ kaûdÈmu bez omezenÌ.

Jde tedy o pozemky, kterÈ slouûÌ obecnÈmu

uûÌv·nÌ, a to bez ohledu na to, kdo je vlastnÌ.

Auto¯i vyhl·öky za zneËiöùov·nÌ oznaËujÌ Ëinnost,

v jejÌmû d˘sledku se na ve¯ejn· prostranstvÌ

dost·vajÌ pevnÈ nebo kapalnÈ l·tky nebo

jinÈ vÏci, kterÈ jsou v rozporu s ˙Ëelem uûÌv·-

nÌ ve¯ejn˝ch prostranstvÌ. Jako p¯Ìklad nejËastÏjöÌch

p¯Ìpad˘ zneËiöùov·nÌ vyhl·öka uv·dÌ

ï odhozenÈ odpadky vËetnÏ nedopalk˘ cigaret,

ûv˝kaËek a zbytk˘ potravin;

ï provoznÌ kapaliny, kterÈ unikly z dopravnÌch

prost¯edk˘ p¯i oprav·ch a technick˝ch

z·vad·ch, ˙nik ropn˝ch l·tek p¯i st·ËenÌ

z†mobilnÌch cisteren do n·drûÌ, dopravovanÈ

z·vadnÈ l·tky;

ï roztok mycÌho prost¯edku, kter˝ odtekl p¯i

um˝v·nÌ karoseriÌ nebo motor˘ dopravnÌch

prost¯edk˘;

ï krmenÌ pro zv̯ata;

ï materi·ly, kterÈ unikly p¯i p¯epravÏ, vykl·dce,

nakl·dce nebo p¯i v˝jezdu vozidel ze staveniöù

nebo nezpevnÏn˝ch ploch (nap¯Ìklad zemina,

bl·to, prach, pevn· paliva, stavebnÌ a jinÈ hmoty);

ï posypovÈ hmoty urËenÈ k zajiötÏnÌ sjÌzdnosti

a sch˘dnosti ulic a jin˝ch ve¯ejn˝ch prostranstvÌ

v dobÏ, kdy jiû neplnÌ ˙Ëel posypu, tedy

po ukonËenÌ zimnÌho obdobÌ;

ï v˝kaly, v˝mÏöky a odpadnÌ vody;

ï odpad z ˙drûby zelenÏ, spadanÈ plody, listÌ

a k˘ra;

ï volnÏ loûenÈ sypkÈ materi·ly, kterÈ mohou

b˝t rozn·öeny vÏtrem, vodou nebo jin˝m zp˘sobem

a pro kterÈ nenÌ povoleno zvl·ötnÌ uûÌv·nÌ

pozemnÌ komunikace;

ï plak·ty, reklamy, nabÌdky, inzer·ty, informace,

propagace a podobnÏ umÌstÏnÈ mimo

plochy k tomu urËenÈ;

ï jak·koli jin· vÏc bez ohledu na jejÌ rozmÏr

a p˘vod, zp˘sobil· naruöit Ëistotu na ulicÌch

a jin˝ch ve¯ejn˝ch prostranstvÌch.

Vyhl·öka se naopak nevztahuje na graffiti, ani

na snÌh a n·ledÌ na chodnÌcÌch a ulicÌch.

Kaûd˝ je povinen se chovat tak, aby nezp˘sobil

zneËiötÏnÌ ve¯ejn˝ch prostranstvÌ. Je takÈ

zak·z·no br·nit udrûov·nÌ Ëistoty ve¯ejn˝ch

prostranstvÌ.

P˘vodce zneËiötÏnÌ ve¯ejnÈho prostranstvÌ je

musÌ neprodlenÏ odstranit a vöe uklidit. V˝kaly

zv̯ete odstraÚuje jeho vlastnÌk, drûitel nebo

jin· osoba, kter· m· zv̯e v danÈ chvÌli ve

svÈ pÈËi.

Vyhl·öka d·le ukl·d· po¯adatel˘m nejr˘znÏjöÌch

obchodnÌch, sportovnÌch, kulturnÌch a

jin˝ch podobn˝ch akcÌ, aby zajistili odpadkovÈ

koöe nebo kontejnery a aby bezprost¯ednÏ

po jejÌm skonËenÌ zajistili ˙klid dotËenÈho

ve¯ejnÈho prostranstvÌ.

Vylepovat plak·ty lze pouze na ploch·ch, kterÈ

jsou k tomuto ˙Ëelu urËenÈ.

Nad dodrûov·nÌm vyhl·öky bdÌ mÏstötÌ str·ûnÌci.

Za jejÌ poruöenÌ jsou opr·vnÏni na mÌstÏ

uloûit blokovou pokutu aû do v˝öe 1 000 korun.

V p¯ÌpadnÈm p¯estupkovÈm ¯ÌzenÌ m˘ûe

postih dos·hnout dokonce 30 000 korun. Aû

1 000 000 korun m˘ûe hrozit podle z·kona

o†hlavnÌm mÏstÏ Praze pr·vnickÈ osobÏ nebo

podnikateli, pokud p¯i v˝konu svÈ podnikatelskÈ

Ëinnosti zneËistÌ ve¯ejnÈ prostranstvÌ.

O novelizaci z·kona o hlavnÌm mÏstÏ Praze

rovnÏû v souvislosti s bojem proti nepo¯·dku

vyöel Ël·nek ve Zpravodaji 2/2008 na stranÏ

27. Novelizovan˝ paragraf zasahuje proti

vlastnÌk˘m, n·jemc˘m nebo podn·jemc˘m,

kte¯Ì majÌ nepo¯·dek na svÈm pozemku, pokud

naruöuje vzhled mÏstskÈ Ë·sti. Fyzick˝m

osob·m v takovÈm p¯ÌpadÏ hrozÌ pokuta aû

do v˝öe 100 000 korun, osob·m pr·vnick˝m

a podnikatel˘m dokonce aû 1 000 000 korun.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2008 11


ABYCHOM SI S ⁄ÿADY ROZUMÃLIÖ

ZDROJE HLAVNÕCH INFORMACÕ

Vyhl·öka hlavnÌho mÏsta Prahy Ë. 8/2008,

o†udrûov·nÌ Ëistoty na ulicÌch a jin˝ch ve¯ejn˝ch

prostranstvÌch (vyhl·öka o ËistotÏ).

K dispozici je na http://magistrat.praha-mesto.cz/Urad/Vyhlasky-narizeni-a-legislativa.

Z·kon Ë. 131/2000 Sb., o hlavnÌm mÏstÏ Praze,

v platnÈm znÏnÌ [ß 29 odst. 2 ñ 4 a ß 44

odst. 3 pÌsm. c)].

DalöÌ informace o tÈto vyhl·öce v·m poskytne

Eva äimkov·.

Eva äimkov·

E-mail: eva.simkova@cityofprague.cz

Telefon: 236 004 262

Tom·ö Nechv·tal,

redakce

Kde se nesmÌ pÌt alkohol

V pondÏlÌ 7. 7. 2008 nabyl ˙Ëinnosti dalöÌ

praûsk˝ pr·vnÌ p¯edpis vydan˝ s odkazem

na z·kon o hlavnÌm mÏstÏ Praze: obecnÏ

z·vazn· vyhl·öka, kterou se zakazuje poûÌv·nÌ

alkoholick˝ch n·poj˘ na ve¯ejn˝ch

prostranstvÌch. Za ve¯ejn· prostranstvÌ se

stejnÏ jako ve vyhl·öce o ËistotÏ povaûujÌ

veöker· n·mÏstÌ, ulice, trûiötÏ, chodnÌky,

ve¯ejn· zeleÚ, parky a dalöÌ prostory p¯ÌstupnÈ

kaûdÈmu bez omezenÌ. Vyhl·öka m·

br·nit naruöov·nÌ ve¯ejnÈho po¯·dku a dalöÌm

problÈm˘m, kterÈ jsou s konzumacÌ alkoholick˝ch

n·poj˘ na ve¯ejn˝ch prostranstvÌch

obvykle spjaty. AË se to na prvnÌ

pohled nemusÌ zd·t, takÈ tato norma se dot˝k·

mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov.

V Praze se obecnÏ vymezujÌ mÌsta, kde nelze

konzumovat alkoholickÈ n·poje. Pat¯Ì

sem nap¯Ìklad okolÌ stanic metra, ökolsk˝ch

a zdravotnick˝ch za¯ÌzenÌ. Vyhl·öka d·le

obsahuje takÈ v˝Ëet konkrÈtnÌch oblastÌ, kde

je pitÌ alkoholu protipr·vnÌ.

I v äeberovÏ a v HrnË̯Ìch proto existujÌ

mÌsta, kde nelze pÌt alkohol.

Je zak·z·no popÌjet alkohol v okruhu 100

metr˘ od ökol a ökolsk˝ch za¯ÌzenÌ. V mÏstskÈ

Ë·sti se to tedy t˝k· okolÌ Z·kladnÌ ökoly

V Ladech a öeberovskÈ i hrnË̯skÈ mate¯skÈ

ökolky.

RovnÏû 100 metr˘ od zdravotnick˝ch za-

¯ÌzenÌ platÌ tento z·kaz. V äeberovÏ jde

o†zdravotnÌ st¯edisko, v HrnË̯Ìch o ordinaci

MUDr. Kate¯iny KolkovÈ.

Alkohol se nesmÌ konzumovat ani na dÏtsk˝ch

h¯iötÌch a pÌskoviötÌch.

Zakazuje se rovnÏû poûÌv·nÌ alkoholick˝ch

n·poj˘ na zast·vk·ch ve¯ejnÈ dopravy a

v†jejich okolÌ.

Naopak je dovoleno pÌt alkoholickÈ n·poje

v zahr·dk·ch restauracÌ, u st·nk˘ s obËerstvenÌm

a na vinobranÌ, posvÌcenÌ, silvestrovsk˝ch

a novoroËnÌch oslav·ch, kterÈ po¯·-

dajÌ hlavnÌ mÏsto Praha nebo mÏstskÈ Ë·sti.

Vyhl·öka obsahuje ve svÈm v˝Ëtu i konkrÈtnÌ

ve¯ejn· prostranstvÌ v äeberovÏ a v HrnËÌ-

¯Ìch, kde je zak·z·no poûÌv·nÌ alkoholick˝ch

n·poj˘. Tato mÌsta autor˘m vyhl·öky

navrhla mÏstsk· Ë·st na poradÏ starostky a

po jedn·nÌ s praûsk˝m magistr·tem. Vych·-

zelo se p¯itom z poznatk˘ mÏstsk˝ch str·ûnÌk˘.

K tÏmto dalöÌm mÌst˘m, kde nenÌ dovoleno

pÌt alkohol, pat¯Ì

ï OsvÏtov· ulice, prostranstvÌ p¯ed Bar·Ënickou

rychtou, ohraniËenÈ ulicemi K äeberovu

a V Z·hybu, tedy budoucÌ centrum

HrnË̯,

ï chodnÌk mezi äeberovem a HrnË̯emi

ohraniËen˝ rybnÌkem Jord·nkem a h¯bitovem,

tedy prostranstvÌ ohraniËenÈ ulicemi

K HrnË̯˘m a K Labeök·m, tedy mÌsto, kde

posed·vajÌ opilci, a

ï park za ⁄¯adem mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

ohraniËen˝ oplocenÌm ⁄¯adu mÏstskÈ

Ë·sti, kudy se p¯ich·zÌ na dÏtskÈ h¯iötÏ.

Str·ûnÌci majÌ udÏlovat pokutu p¯edevöÌm

12

4/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


ABYCHOM SI S ⁄ÿADY ROZUMÃLIÖ

v†p¯Ìpadech, kdy p˘jde o opakovanÈ popÌjenÌ

alkoholu na ve¯ejnosti, obtÏûov·nÌ kolemjdoucÌch,

zneËiöùov·nÌ okolÌ Ëi jinÈ z·-

vaûnÈ poruöenÌ vyhl·öky. V ostatnÌch

p¯Ìpadech mohou takÈ, kromÏ pokuty, provinilce

vyk·zat z mÌsta.

ZDROJE HLAVNÕCH INFORMACÕ

Vyhl·öka hlavnÌho mÏsta Prahy Ë. 8/2008,

kterou se zakazuje poûÌv·nÌ alkoholick˝ch

n·poj˘ na ve¯ejn˝ch prostranstvÌch.

K dispozici je na http://magistrat.praha-mesto.

cz/Urad/Vyhlasky-narizeni-a-legislativa.

Tom·ö Nechv·tal, redakce

Popelnice a kontejnery v ulicÌch mÏsta majÌ odzvonÏno!

V souladu s Programov˝m prohl·öenÌm

Rady hlavnÌho mÏsta Prahy pro volebnÌ obdobÌ

2006ñ2010, se hledajÌ novÈ zp˘soby,

jak zvyöovat Ëistotu na pozemnÌch komunikacÌch

a ve¯ejn˝ch prostranstvÌch na ˙zemÌ

hlavnÌho mÏsta. Jednou z priorit je umÌstÏnÌ

sbÏrn˝ch n·dob mimo pozemnÌ komunikace

a ve¯ejn· prostranstvÌ tak, aby nepovolanÈ

osoby nemohly manipulovat

s†obsahem sbÏrn˝ch n·dob, a aby nedoch·-

zelo k odkl·d·nÌ odpad˘ v okolÌ sbÏrnÈ

n·doby i k poökozov·nÌ sbÏrn˝ch n·dob.

DalöÌm v˝znamn˝m d˘vodem pro umÌstÏnÌ

sbÏrn˝ch n·dob do objektu vlastnÌka jsou

nep¯ÌznivÈ povÏtrnostnÌ klimatickÈ podmÌnky,

jako byla nap¯Ìklad vich¯ice Emma, bÏhem

nÌû nÏkterÈ sbÏrnÈ n·doby neumÌstÏnÈ

v objektech poökodily zaparkovan· auta.

Pro zach·zenÌ s odpadem platÌ na ˙zemÌ

Prahy n·sledujÌcÌ legislativa a starajÌ se o†nÏ

n·sledujÌcÌ spoleËnosti.

VlastnÌk objektu (fyzick· osoba, pr·vnick·

osoba ñ bytov· druûstva, spoleËenstvÌ vlastnÌk˘

jednotek) m· povinnost umÌstit sbÏrnou

n·dobu v souladu s ustanovenÌm ß 6

pÌsm. b) obecnÏ z·vaznÈ vyhl·öky Ë. 5/2007

Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanovÌ systÈm

shromaûÔov·nÌ, sbÏru, p¯epravy, t¯ÌdÏnÌ,

vyuûÌv·nÌ a odstraÚov·nÌ komun·lnÌch odpad˘

vznikajÌcÌch na ˙zemÌ hlavnÌho mÏsta

Prahy a systÈm nakl·d·nÌ se stavebnÌm

odpadem (vyhl·öka o odpadech), do domovnÌho

vybavenÌ v souladu se zvl·ötnÌmi

p¯edpisy (»l. 50 odst. 3 a 4 vyhl·öky Ë. 26/

1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecn˝ch technick˝ch

poûadavcÌch na v˝stavbu v hlavnÌm

mÏstÏ Praze, z·kon Ë. 13/1997 Sb., o pozemnÌch

komunikacÌch, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch

p¯edpis˘).

Na ˙zemÌ hlavnÌho mÏsta Prahy zajiöùujÌ

svoz komun·lnÌho odpadu svozovÈ spoleËnosti

zapojenÈ do systÈmu mÏsta ñ PraûskÈ

sluûby, a.s., IPODEC ñ »istÈ mÏsto, a.s., AVE

CZ odpadovÈ hospod·¯stvÌ, s.r.o., KOM-

WAG, podnik Ëistoty a ˙drûba mÏsta, a.s.

Svoz smÏsnÈho komun·lnÌho od ûivnostnÌk˘

a podnikatel˘ zajiöùujÌ mimo jinÈ spoleËnosti

.A.S.A., spol. s r.o., MIKAPA plus,

s.r.o., REMONDIS, spol. s r.o., ASP sluûby,

spol. s r.o., VAN GANSEWINKEL, a.s., »eskÈ

sbÏrnÈ suroviny, a.s., RUMPOLD s.r.o.

é·dn· svozov· spoleËnost nem· tzv. v˝jimku

s umÌstÏnÌm sbÏrn˝ch n·dob na smÏsn˝

komun·lnÌ odpad mimo domovnÌ vybavenÌ.

V kvÏtnu 2008 proto nÏkterÈ svozovÈ spoleËnosti

vyzvaly ûivnostnÌky a podnikatele,

jejichû sbÏrnÈ n·doby jsou umÌstÏny na

pozemnÌ komunikaci nebo na ve¯ejnÈm prostranstvÌ

na ˙zemÌ Prahy bez pÌsemnÈho

povolenÌ silniËnÌho spr·vnÌho ⁄¯ad˘ mÏstsk˝ch

Ë·stÌ Praha 1 ñ 22, aby sbÏrnÈ n·doby

umÌstili, stejnÏ jako vlastnÌk objektu, do

domovnÌho vybavenÌ nebo kontejnerov˝ch

st·nÌ. Pokud nemajÌ povolenÌ ˙¯adu, poruöujÌ

ustanovenÌ ß 25 z·kona Ë. 13/1997 Sb.,

o pozemnÌch komunikacÌch, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch

p¯edpis˘. PoruöenÌm z·kona je sp·-

ch·n p¯estupek (fyzick· osoba) nebo spr·vnÌ

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2008 13


VESTECK¡ SPOJKA

delikt (pr·vnick· osoba), protoûe uûÌvajÌ

v†rozporu s ustanovenÌm ß 25 odst. 1 silnici

nebo mÌstnÌ komunikaci jin˝m neû obvykl˝m

zp˘sobem nebo k jin˝m ˙Ëel˘m, neû

pro kterÈ jsou urËeny, anebo nedodrûÌ podmÌnky

stanovenÈ v povolenÌ zvl·ötnÌho uûÌv·nÌ

(ß 25 odst. 2 z·kona). Za tato poruöenÌ

m˘ûe b˝t ˙¯adem uloûena pokuta.

é·d·me v·s, v·ûenÌ ûivnostnÌci, podnikatelÈ

a vlastnÌci objekt˘, o okamûitÈ zjedn·-

nÌ n·pravy tÌm, ûe sbÏrn· n·doba (tj. kontejner,

popelnice) bude odstranÏna z chodnÌk˘

a ulic na ˙zemÌ hl. m. Prahy v souladu

s platnou legislativou.

V Praze dne 19. 5. 2008

Jan Winkler,

¯editel odboru ochrany prost¯edÌ,

Magistr·t hlavnÌho mÏsta Prahy

Do jakÈ t¯Ìdy by mÏla jÌt Vesteck· spojka

V minul˝ch vyd·nÌch Zpravodaje se v nÏkolika

r˘zn˝ch textech psalo o zat¯ÌdÏnÌ

VesteckÈ spojky. JednotlivÌ auto¯i tuto komunikaci

doporuËujÌ za¯adit do nÏkterÈ ze

t¯Ì odliön˝ch kategoriÌ:

ï silnice I. t¯Ìdy,

ï silnice II. t¯Ìdy nebo

ï mÌstnÌ sbÏrn· komunikace II. t¯Ìdy.

PodÌvejme se, co kaûdÈ za¯azenÌ obn·öÌ.

Kategorizaci pozemnÌch komunikacÌ upravuje

zvl·ötnÌ z·kon, z·kon o pozemnÌch

komunikacÌch a prov·dÏcÌ vyhl·öka

k†nÏmu. Rozliöuje v z·sadÏ d·lnice, silnice,

mÌstnÌ komunikace a ˙ËelovÈ komunikace.

Silnice a mÌstnÌ komunikace se navÌc

dÏlÌ jeötÏ podle takzvan˝ch t¯Ìd. Silnice majÌ

celkem t¯i t¯Ìdy, mÌstnÌ komunikace Ëty¯i.

D·lnice a silnice se oznaËujÌ ËÌsly.

D¡LNICE

D·lnice je pozemnÌ komunikace urËen· pro

rychlou d·lkovou a mezist·tnÌ dopravu silniËnÌmi

motorov˝mi vozidly. Nesetk·me se

na nÌ s ˙rovÚov˝mi k¯iûovatkami. NapojenÌ

pro vjezd na d·lnici a v˝jezd z nÌ musÌ b˝t

oddÏlen·. JÌzdnÌ p·sy d·lnice jsou rovnÏû

smÏrovÏ oddÏlenÈ.

Na d·lnici mohou vyjet pouze silniËnÌ motorov·

vozidla a jÌzdnÌ soupravy, jejichû

nejvyööÌ povolen· rychlost nenÌ niûöÌ neû 80

kilometr˘ za hodinu.

VlastnÌkem d·lnic je st·t, kter˝ je oznaËuje

ËÌsly. V evidenci se p¯ed ËÌslicÌ uv·dÌ pÌsmeno

D a d·lnice se d·le m˘ûe oznaËit ËÌslem

od 1 do 99.

V blÌzkÈm okolÌ äeberova a HrnË̯ do tÈto

skupiny pat¯Ì d·lnice D1. Pl·nuje se rovnÏû

v˝stavba d·lnice D3. Ta m· zaËÌnat na mimo˙rovÚovÈ

k¯iûovatce Jesenice, kter· ji

napojÌ na SilniËnÌ okruh kolem Prahy (Praûsk˝

okruh). Samotn˝ okruh se za d·lnici

nepokl·d·, oznaËuje se za rychlostnÌ silnici

I. t¯Ìdy.

SILNICE

Silnice je ve¯ejnÏ p¯Ìstupn· pozemnÌ komunikace

urËen· k uûitÌ silniËnÌmi a jin˝mi

vozidly a chodci. Silnice tvo¯Ì silniËnÌ sÌù.

Silnice se podle svÈho urËenÌ a dopravnÌho

v˝znamu rozdÏlujÌ do t¯Ì t¯Ìd.

SILNICE I. TÿÕDY A RYCHLOSTNÕ SILNICE

Silnice I. t¯Ìdy je urËena zejmÈna pro d·lkovou

a mezist·tnÌ dopravu.

Silnice tÈto t¯Ìdy vystavÏn· jako rychlostnÌ

silnice je urËena pro rychlou dopravu. Je

p¯Ìstupn· pouze silniËnÌm motorov˝m vozidl˘m,

jejichû nejvyööÌ povolen· rychlost

nenÌ niûöÌ neû 80 kilometr˘ za hodinu. RychlostnÌ

silnice m· obdobnÈ stavebnÏ technickÈ

vybavenÌ jako d·lnice.

VlastnÌkem silnic I. t¯Ìdy je st·t, kter˝ jim

14

4/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


VESTECK¡ SPOJKA

p¯idÏluje ËÌsla od 1 do 99. Jde-li o rychlostnÌ

silnici, uv·dÌ se p¯ed ËÌslici pÌsmeno R.

SilniËnÌ okruh kolem Prahy (Praûsk˝ okruh)

se v souËasnÈ dobÏ pokl·d· za rychlostnÌ

silnici I. t¯Ìdy a oznaËuje se jako R1.

MÏla by Vesteck· spojka pat¯it pr·vÏ do I.

t¯Ìdy Parametry rychlostnÌ silnice I. t¯Ìdy

nesplnÌ kv˘li ˙rovÚovÈ kruhovÈ k¯iûovatce.

SILNICE II. TÿÕDY

Silnice II. t¯Ìdy je urËena pro dopravu mezi

okresy. Jejich vlastnÌkem je kraj, na jehoû

˙zemÌ se nach·zejÌ. Silnice II. t¯Ìdy se ozna-

ËujÌ ËÌsly od 101 do 999.

Mezi silnice II. t¯Ìdy v okolÌ mÏstskÈ Ë·sti

Praha-äeberov pat¯Ì silnice II/101. To je takzvan˝

aglomeraËnÌ okruh, kter˝ spojuje

Zbraslav, DolnÌ B¯eûany, Jesenici, d·lnici D1

a ÿÌËany. Do tÈto skupiny pat¯Ì i silnice II/

603 neboli star· beneöovsk·, Ëili spojenÌ

Prahy, Jesenice, Kamenice a Beneöova.

MÏla by Vesteck· spojka pat¯it pr·vÏ do II.

t¯Ìdy

SILNICE III. TÿÕDY

Silnice III. t¯Ìdy je urËena k vz·jemnÈmu

spojenÌ obcÌ nebo jejich napojenÌ na ostatnÌ

pozemnÌ komunikace. Jejich vlastnÌkem

je kraj, na jehoû ˙zemÌ nalÈzajÌ. Silnice III.

t¯Ìdy se oznaËujÌ jen v evidenci Ëty¯ aû pÏtimÌstn˝mi

ËÌsly podle nejbliûöÌ silnice I. nebo

II. t¯Ìdy, p¯ÌpadnÏ doplnÏn˝mi indexem.

NejlepöÌm p¯Ìkladem silnice III. t¯Ìdy jsou

cesty na Zdimϯice (Vestec) a na Rozkoö

(Pr˘honice). PrvnÌ m· ËÌslo III/0033 (v poslednÌ

dobÏ ËÌslovan· spÌö jako III/6033),

druh· III/0032 (III/6032).

PRŸJEZDNÕ ⁄SEK D¡LNICE NEBO

SILNICE

D·lnice a silnice mohou vÈst ˙zemÌm zastavÏn˝m

nebo zastaviteln˝m, pokud se tÌm

p¯ev·dÌ p¯ev·ûnÏ pr˘jezdn· doprava tÌmto

˙zemÌm. Takov· Ë·st komunikace se ozna-

Ëuje jako pr˘jezdnÌ ˙sek d·lnice nebo pr˘jezdnÌ

˙sek silnice.

MÕSTNÕ KOMUNIKACE

MÌstnÌ komunikace je ve¯ejnÏ p¯Ìstupn·

pozemnÌ komunikace, kter· slouûÌ p¯ev·ûnÏ

mÌstnÌ dopravÏ na ˙zemÌ obce. VlastnÌkem

mÌstnÌch komunikacÌ je obec, na jejÌmû

˙zemÌ mÌstnÌ komunikace jsou.

MÌstnÌ komunikace m˘ûe b˝t vystavÏna jako

rychlostnÌ mÌstnÌ komunikace, kter· je ur-

Ëena pro rychlou dopravu a p¯Ìstupn· pouze

silniËnÌm motorov˝m vozidl˘m, jejichû

nejvyööÌ povolen· rychlost nenÌ niûöÌ neû 80

kilometr˘ za hodinu. RychlostnÌ mÌstnÌ komunikace

m· obdobnÈ stavebnÏ technickÈ

vybavenÌ jako d·lnice.

MÌstnÌ komunikace se rozdÏlujÌ podle dopravnÌho

v˝znamu, urËenÌ a stavebnÏ technickÈho

vybavenÌ do t¯Ìd.

MÕSTNÕ KOMUNIKACE I. TÿÕDY

MÌstnÌ komunikace I. t¯Ìdy je zejmÈna rychlostnÌ

mÌstnÌ komunikace. Do tÈto skupiny

pat¯Ì rychlostnÌ mÌstnÌ komunikace a dopravnÏ

nejv˝znamnÏjöÌ sbÏrnÈ komunikace ve

mÏstech.

Za v˝znamnÏjöÌ sbÏrnÈ komunikace se pokl·dajÌ

Kunratick· spojka nebo ulice Na Jelen·ch.

MÕSTNÕ KOMUNIKACE II. TÿÕDY

MÌstnÌ komunikacÌ II. t¯Ìdy je dopravnÏ v˝znamn·

sbÏrn· komunikace s omezenÌm

p¯ÌmÈho p¯ipojenÌ sousednÌch nemovitostÌ.

ÿadÌ se sem sbÏrnÈ komunikace, kterÈ spojujÌ

Ë·sti mÏst navz·jem nebo napojujÌ mÏsta,

p¯ÌpadnÏ jejich Ë·sti na pozemnÌ komunikace

vyööÌ t¯Ìdy nebo kategorie.

Do tÈto skupiny se ¯adÌ ulice K HrnË̯˘m,

K äeberovu a K Labeök·m.

MÏla by Vesteck· spojka pat¯it pr·vÏ do II.

t¯Ìdy mÌstnÌch komunikacÌ

MÕSTNÕ KOMUNIKACE III. TÿÕDY

MÌstnÌ komunikacÌ III. t¯Ìdy je obsluûn· komunikace,

kter· umoûÚuje p¯Ìmou dopravnÌ

obsluhu jednotliv˝ch objekt˘, pokud jsou p¯ÌstupnÈ

bÏûnÈmu provozu motorov˝ch vozidel.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2008 15


VESTECK¡ SPOJKA

Do tÈto kategorie spadajÌ vedlejöÌ ulice

v†äeberovÏ i v HrnË̯Ìch.

MÕSTNÕ KOMUNIKACE IV. TÿÕDY

MÌstnÌ komunikace IV. t¯Ìdy je komunikace,

kter· nenÌ urËena p¯edevöÌm pro silniËnÌ

motorov· vozidla nebo je na nÌ moûn˝

smÌöen˝ provoz. Jsou to obvykle samostatnÈ

chodnÌky, stezky pro pÏöÌ, cyklistickÈ

stezky, cesty v chatov˝ch oblastech, podchody,

l·vky, schody, pÏöiny, zklidnÏnÈ komunikace,

obytnÈ a pÏöÌ zÛny a podobnÏ.

⁄»ELOV¡ KOMUNIKACE

⁄Ëelov· komunikace je pozemnÌ komunikace,

kter· slouûÌ ke spojenÌ jednotliv˝ch

nemovitostÌ pro pot¯eby vlastnÌk˘ tÏchto

nemovitostÌ nebo ke spojenÌ tÏchto nemovitostÌ

s ostatnÌmi pozemnÌmi komunikacemi

nebo k obhospoda¯ov·nÌ zemÏdÏlsk˝ch

a lesnÌch pozemk˘. Za urËit˝ch okolnostÌ

nemusÌ b˝t ve¯ejnÏ p¯Ìstupn·.

VlastnÌkem ˙Ëelov˝ch komunikacÌ je pr·vnick·

nebo fyzick· osoba.

ZAÿAZENÕ POZEMNÕ KOMUNIKACE

O zat¯ÌdÏnÌ pozemnÌ komunikace do kategorie

d·lnice, silnice nebo mÌstnÌ komunikace

rozhoduje p¯Ìsluön˝ silniËnÌ spr·vnÌ

˙¯ad na z·kladÏ jejÌho urËenÌ, dopravnÌho

v˝znamu a stavebnÏ technickÈho vybavenÌ.

VymezenÌ druh˘ komunikacÌ slouûÌ jako

vodÌtko pro rozhodnutÌ silniËnÌho spr·vnÌho

˙¯adu o za¯azenÌ konkrÈtnÌ pozemnÌ komunikace

do nÏkterÈ z kategoriÌ.

Dojde-li ke zmÏnÏ dopravnÌho v˝znamu

nebo urËenÌ pozemnÌ komunikace, rozhodne

p¯Ìsluön˝ silniËnÌ spr·vnÌ ˙¯ad o zmÏnÏ

kategorie.

Ministerstvo dopravy jako silniËnÌ spr·vnÌ

˙¯ad rozhoduje o za¯azenÌ pozemnÌ komunikace

do kategorie d·lnice nebo silnice I.

t¯Ìdy a o zmÏn·ch tÏchto kategoriÌ.

Krajsk˝ ˙¯ad rozhoduje o za¯azenÌ pozemnÌ

komunikace do kategoriÌ silnic II. a III.

t¯Ìdy a o zmÏn·ch tÏchto kategoriÌ.

Toto zat¯ÌdÏnÌ se prov·dÌ aû po kolaudaci

stavby, nikoliv tedy p¯ed jejÌ v˝stavbou,"

doplnil Petr PospÌöil, odbornÌk na silniËnÌ

hospod·¯stvÌ, jehoû n·zor k VesteckÈ spojce

si m˘ûete p¯eËÌst na stran·ch 26ñ27.

ÑPro rozhodnutÌ o za¯azenÌ bude z¯ejmÏ

rozhodujÌcÌ urËenÌ p¯ÌpadnÏ v˝znam spojky,

protoûe jejÌ stavebnÏ technickÈ vybavenÌ

m˘ûe vyhovovat jak silnici I., tak II. t¯Ìdy.

NavÌc silnice II. t¯Ìdy nenÌ omezena ani û·dn˝m

dopravnÌm zatÌûenÌm. Pokud m· b˝t

investorem ÿeditelstvÌ silnic a d·lnic, muselo

se z¯ejmÏ rozhodnout a s krajem dohodnout

na tomto urËenÌ p¯edem. Pokud se

dohodly, ûe to bude I. t¯Ìda, osobnÏ si myslÌm,

ûe rozhodujÌcÌmi byla ani ne tak dosti

v·gnÌ hlediska urËenÌ nebo v˝znam, ale skuteËnost,

ûe ÿeditelstvÌ silnic a d·lnic by nemÏlo

b˝t investorem silnice II. t¯Ìdy a kraj

by na ni nemÏl penÌze. V tom p¯ÌpadÏ si

myslÌm, ûe ministerstvo form·lnÏ schv·lÌ

komunikaci po jejÌm dokonËenÌ jako silnici

I. t¯Ìdy,ì uzav¯el Petr PospÌöil.

ZDROJE HLAVNÕCH INFORMACÕ

Pr·vnÌ p¯edpisy

Z·kon Ë. 13/1997 Sb., o pozemnÌch komunikacÌch,

v platnÈm znÏnÌ

Vyhl·öka Ë. 104/1997 Sb., kterou se prov·-

dÌ z·kon o pozemnÌch komunikacÌch

InternetovÈ str·nky

»eskÈ d·lnice: www.ceskedalnice.cz

ÿeditelstvÌ silnic a d·lnic: www.rsd.cz

RozdÏlenÌ komunikacÌ podle Prahy 11:

www.praha11.cz/cs/jizni-mesto/doprava/

rozdeleni-komunikaci.html

Str·nky o silniËnÌ a d·lniËnÌ sÌti: www. dalnice-silnice.cz

Vöe o d·lnicÌch: www.dalnice.com

Tom·ö Nechv·tal,

redakce

16

4/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


VESTECK¡ SPOJKA

Jak pokroËilo posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ

Jak pro II. (Exit 4 na d·lnici D1 a dopravnÌ

p¯ipojenÌ Z·padnÌ komerËnÌ zÛny Pr˘honice),

tak pro III. etapu (Vesteck· spojka v ˙seku

Z·padnÌ komerËnÌ zÛna Pr˘honice ñ silnice

II/603) VesteckÈ spojky pr·vÏ probÌhajÌ

dvÏ ¯ÌzenÌ zn·m· jako posuzov·nÌ vliv˘ na

ûivotnÌ prost¯edÌ a ve¯ejnÈ zdravÌ neboli

EIA.

V pr˘bÏhu Ëervence tohoto roku oba procesy

postoupily do dalöÌ f·ze. K obÏma dokumentacÌm

ministerstvo ûivotnÌho prost¯edÌ

ve stanovenÈ lh˘tÏ obdrûelo velkÈ mnoûstvÌ

vyj·d¯enÌ, podnÏt˘ a p¯ipomÌnek od

obyvatel, obËansk˝ch sdruûenÌ, obcÌ, mÏstsk˝ch

Ë·stÌ a ˙¯ad˘. ObÏ dokumentace ministerstvo

nakonec vr·tilo jejich autorovi,

jÌmû je Mgr. Michael PondÏlÌËek, k doplnÏnÌ.

UËinilo tak na z·kladÏ sdÏlenÌ Ing. Libora

L·dyöe, jehoû ˙kolem je napsat posudky

na dokumentace. Podle Libora L·dyöe je

nutnÈ materi·ly doplnit tak, aby jako zpracovatel

posudku mÏl k dispozici veökerÈ

˙daje, na z·kladÏ kter˝ch vyhodnotÌ velikost

a v˝znamnost vliv˘ obou z·mÏr˘ na

ûivotnÌ prost¯edÌ. Teprve potÈ bude moci

navrhnout Ministerstvu ûivotnÌho prost¯edÌ

stanoviska k posouzenÌ vliv˘ obou staveb

na ûivotnÌ prost¯edÌ. P¯epracovanÈ materi·-

ly musÌ zohlednit veökerÈ relevantnÌ p¯ipomÌnky

a poûadavky, kterÈ obsahovala jednotliv·

vyj·d¯enÌ, kter· zaslala ve¯ejnost a

˙¯ady. Podle ministerstva jejich pod·nÌ zahrnovala

opr·vnÏnÈ û·dosti o informace.

PozornÈmu Ëten·¯i jistÏ neuölo, ûe obÏ dokumentace

posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ

logicky obsahovaly ¯adu totoûn˝ch

˙daj˘. V rozhodnutÌch ministerstva se v souladu

s tÌm mnohdy rovnÏû uv·dÏjÌ stejnÈ

p¯ipomÌnky k obÏma z·mÏr˘m.

N·sledujÌcÌ Ël·nek obsahuje pouze v˝tah

z†tÏchto ministersk˝ch rozhodnutÌ. S jejich

˙pln˝m znÏnÌm se m˘ûete sezn·mit na ⁄¯adu

mÏstskÈ Ë·sti nebo si je st·hnout z internetu.

P¯ÌsluönÈ internetovÈ adresy uv·dÌm

na konci dalöÌho textu.

Tom·ö Nechv·tal,

redakce

ObÏ dokumentace EIA je nutno dopracovatÖ

Ö JAK TU NA EXIT 4

Dne 10. 4. 2008 Ministerstvo ûivotnÌho prost¯edÌ obdrûelo

dokumentaci posuzov·nÌ vliv˘ z·mÏru Exit 4 D1 a dopravnÌ

p¯ipojenÌ Z·padnÌ komerËnÌ zÛny Pr˘honice

(ZKZP) na ûivotnÌ prost¯edÌ. Tyto materi·ly 14. 4. rozeslalo

ke zve¯ejnÏnÌ a k vyj·d¯enÌ dotËen˝m obcÌm, mÏstsk˝m

Ë·stem a ˙¯ad˘m.

Celou dokumentaci a vöe, co k nÌ ministerstvo obdrûelo,

dne 29. 5. zaslalo zpracovateli posudku Liboru L·dyöovi.

Zdroj: Obrazov· p¯Ìloha k RozptylovÈ studii. Ing. Pavel äin·gl.

Zpracoval ⁄sek dopravnÌho inûen˝rstvÌ (⁄DI).

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2008 17


VESTECK¡ SPOJKA

Ten v dopisu z 8. 7. ministerstvu sdÏlil, ûe

dokumentace m· ¯adu z·vaûn˝ch nep¯esnostÌ,

nedostatk˘ a nejasnostÌ. Tyto vady nelze

odstranit jen tak, ûe by oznamovatel (ÿeditelstvÌ

silnic a d·lnic) chybÏjÌcÌ informace

jeötÏ v r·mci zpracov·nÌ posudku jednoduöe

doplnil. Libor L·dyö tudÌû ministerstvu

doporuËil dokumentaci vr·tit k dopracov·nÌ.

Ö TAK TU NA VESTECKOU SPOJKU

Dne 5. 5. 2008 Ministerstvo ûivotnÌho prost¯edÌ

dostalo dokumentaci posuzov·nÌ vliv˘

z·mÏru Vesteck· spojka v ˙seku Z·padnÌ

komerËnÌ zÛna Pr˘honice (ZKZP) ñ

silnice II/603 (star· beneöovsk·) na ûivotnÌ

prost¯edÌ. D·le se situace vyvÌjela stejnÏ jako

v p¯ÌpadÏ p¯edchozÌ dokumentace. Materi-

·ly ministerstvo jeötÏ tent˝û den rozeslalo

ke zve¯ejnÏnÌ a k vyj·d¯enÌ dotËen˝m obcÌm,

mÏstsk˝m Ë·stem a ˙¯ad˘m.

KompletnÌ dokumentaci i podnÏty, kterÈ na

ministerstvo doöly, dne 16. 6. zaslalo zpracovateli

posudku. TÌm je stejnÏ jako v p¯edchozÌm

p¯ÌpadÏ Libor L·dyö. Ten v dopisu

z†18. 7. ministerstvu ozn·mil, ûe dokumentace

m· ¯adu z·vaûn˝ch nep¯esnostÌ, nedostatk˘

a nejasnostÌ. Nelze je opravit jen tak,

ûe by oznamovatel (St¯edoËesk˝ kraj), chybÏjÌcÌ

informace jeötÏ v r·mci zpracov·nÌ

posudku jednoduöe p¯idal. Libor L·dyö proto

ministerstvu navrhl, aby dokumentaci vr·-

tilo k doplnÏnÌ.

K¯iûovatka na Exitu 4 d·lnice D1 a dopravnÌ p¯ipojenÌ Z·padnÌ komerËnÌ zÛny Pr˘honice

Zdroj: Posuzov·nÌ vlivu Exitu 4 D1 a dopravnÌho p¯ipojenÌ Z·padnÌ komerËnÌ zÛny Pr˘honice na ûivotnÌ prost¯edÌ

18

4/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


VESTECK¡ SPOJKA

SchÈma kruhovÈ k¯iûovatky

Zdroj: Obrazov· p¯Ìloha k RozptylovÈ studii. Ing. Pavel

äin·gl. Zpracoval ⁄sek dopravnÌho inûen˝rstvÌ

(⁄DI).

DOPRAVA

Autor dokumentace Michael PondÏlÌËek

pouûil p¯i svÈ pr·ci studii ⁄seku dopravnÌho

inûen˝rstvÌ TechnickÈ spr·vy komunikacÌ

hlavnÌho mÏsta Prahy nazvanou Aktualizace

dopravnÏ-inûen˝rsk˝ch podklad˘ pro

n·vrh k¯iûovatky v kilometru 3,7 d·lnice

D1. ObÏ dokumentace posuzov·nÌ vliv˘ na

ûivotnÌ prost¯edÌ na ni p¯Ìmo odkazujÌ. Tento

materi·l vöak nebyl jejÌ p¯Ìlohou, a proto

zpracovatel posudku Libor L·dyö nemohl

podrobnÏji prostudovat dopravnÏ-inûen˝rskÈ

podklady k obÏma etap·m VesteckÈ

spojky. Mezi podklady Libor L·dyö ¯adÌ p¯edevöÌm

kartogramy intenzity dopravy, posouzenÌ

kapacity k¯iûovatek a podobnÏ.

DopravnÏ-inûen˝rskÈ podklady jsou z·kladem

pro zpracov·nÌ akustickÈ a rozptylovÈ

studie a poslÈze i pro hodnocenÌ zdravotnÌch

rizik. Je tudÌû nezbytnÏ nutnÈ tuto studii

do dokumentace doplnit. P¯ipomÌn·m,

ûe shrnutÌ v p¯ipomÌnce uvedenÈ studie vyölo

ve Zpravodaji ËÌslo 2/2008 na stran·ch

14ñ19. Dokument v ˙plnÈm znÏnÌ m·

k†dispozici ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti, kde se s nÌm

m˘ûete sezn·mit, p¯ÌpadnÏ si jej lze st·hnout

z internetov˝ch str·nek. PosouzenÌ tÈto

studie od Ing. Jana KaöÌka jsme v plnÈm

znÏnÌ publikovali v n·sledujÌcÌm Zpravodaji

ËÌslo 3/2008 (strany 30ñ32). I tento materi-

·l si lze vyû·dat na ⁄¯adu nebo zÌskat z internetu.

InternetovÈ adresy najdete na konci

tohoto Ël·nku.

ÿada obyvatel i obËansk˝ch iniciativ vyj·-

d¯ila obavy z toho, ûe z·mÏr do zdejöÌ oblasti,

p¯edevöÌm pak do äeberova, p¯ivede

osobnÌ a n·kladnÌ tranzitnÌ dopravu. Vesteck·

spojka a navazujÌcÌ Exit 4 budou tudÌû

slouûit jako tranzitnÌ komunikace.

Z†p¯edloûenÈ dokumentace posuzov·nÌ vliv˘

na ûivotnÌ prost¯edÌ jasnÏ nevypl˝v·, jak˝

vliv bude mÌt realizace VesteckÈ spojky vËetnÏ

Exitu 4 na intenzitu dopravy v tÈto lokalitÏ.

Z tohoto d˘vodu je t¯eba doplnit komplexnÌ

dopravnÌ studii, kter· bude obsahovat

r˘znÈ varianty kartogram˘. Ty zahrnou odliönou

intenzitu dopravy pro öiröÌ sp·dovÈ

˙zemÌ. Kartogramy intenzit dopravy by mÏly

naznaËit, jak· bude v˝hledov· situace jak

v p¯ÌpadÏ, ûe Exit 4 a Vesteck· spojka vznikne,

tak i v p¯ÌpadÏ, kdy nevyrostou.

V dopravnÌ studii se d·le ¯·dnÏ posoudÌ vliv

pl·novanÈ Z·padnÌ komerËnÌ zÛny Pr˘honice

na zdejöÌ ˙zemÌ, nap¯Ìklad Pr˘honice,

a to tak, aby hodnocenÌ bylo na stranÏ bezpeËnosti.

Ve studii se tedy bude br·t v potaz

nejvÏtöÌ moûn· kapacita komerËnÌ zÛny,

kter· se pl·nuje. Tato vstupnÌ data je t¯eba

uvÈst v dopravnÌ studii.

Do dopravnÌ z·tÏûe se musÌ zahrnout i pl·-

novan˝ rozvoj bytovÈ a komerËnÌ z·stavby

v prostoru mezi Formanskou ulicÌ a d·lnicÌ

D1 v ⁄jezdu.

Po vybudov·nÌ VesteckÈ spojky a jejÌm napojenÌ

na Exit 4 hrozÌ re·lnÈ nebezpeËÌ, ûe

cel· silnice se d·le prot·hne kolem MilÌ-

ËovskÈho lesa, a tak bude takzvan· trasa JVK

kompletnÌ. Tento p¯edpoklad by bylo dobrÈ

v r·mci dopracovanÈ dokumentace takÈ

provϯit a zohlednit.

Mimo¯·dnou pozornost je zapot¯ebÌ vÏnovat

volbÏ v˝hledovÈho v˝poËtovÈho roku.

Hodnocen˝ v˝hledov˝, a tedy v˝poËtov˝ rok

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2008 19


VESTECK¡ SPOJKA

2030 se jevÌ p¯Ìliö vzd·len˝, nap¯Ìklad z hlediska

odhadu (predikce) imisnÌch z·tÏûÌ.

Snahou dokumentace by mÏlo b˝t posoudit

nejhoröÌ moûnou variantu. MusÌ se zohlednit

stav, ve kterÈm se ve vazbÏ k v˝hledovÈmu

rozvoji ˙zemÌ i rozvoji komunikaËnÌ sÌtÏ

öiröÌho sp·dovÈho ˙zemÌ p¯edpokl·d· nejvyööÌ

dopravnÌ z·tÏû. PoËÌt· se zde totiû se

Z·padnÌ komerËnÌ zÛnou Pr˘honice, komerËnÌmi

zÛnami »estlice jih, Nupaky a

rozvojov˝m ˙zemÌm Rozkoö.

Autor dokumentace m· d·le up¯esnit, zda

je moûnÈ oËek·vat snÌûenÌ dopravnÌch z·cp

(dopravnÌch kongescÌ) v oblasti.

Kapitola N·roky na dopravnÌ a jinou infrastrukturu

v obou dokumentacÌch nenÌ z hlediska

standardnÏ uv·dÏn˝ch ˙daj˘ pot¯ebn˝ch

pro posouzenÌ vlivu stavby na ûivotnÌ

prost¯edÌ a obyvatelstvo ˙pln·. ChybÌ tu informace

o st·vajÌcÌ a v˝hledovÈ intenzitÏ

dopravy v dotËenÈm ˙zemÌ. Sch·zÌ takÈ

popis stavu komunikaËnÌ sÌtÏ, na kter˝ch se

intenzita dopravy posuzuje.

Zpracovatel posudku Libor L·dyö nemohl

ovϯit tvrzenÌ z dokumentace, ûe se dÌky

vybudov·nÌ Exitu 4 na d·lnici D1 snÌûÌ dopravnÌ

z·tÏû v p¯ilehl˝ch obcÌch. Pro takovÈ

tvrzenÌ autor studie doloûÌ p¯ÌsluönÈ dopravnÏ-inûen˝rskÈ

podklady.

Na z·kladÏ poûadavku hlavnÌho mÏsta Prahy

se dokumentace k Exitu 4 doplnÌ o z·tÏûov˝

kartogram p¯edpokl·danÈho vlivu dopravy

(rozpad zdrojovÈ a cÌlovÈ dopravy)

ze Z·padnÌ komerËnÌ zÛny Pr˘honice v öiröÌm

okolÌ (na komunikaËnÌ sÌti öiröÌho sp·-

dovÈho ˙zemÌ), vËetnÏ p¯ilehlÈ Ë·sti JiûnÌho

MÏsta. Kartogram se zpracuje nejen pro

v˝hledov˝ rok 2030, ale i pro horizont p¯edpokl·danÈho

uvedenÌ stavby vËetnÏ komerËnÌ

zÛny do provozu.

Kartogramy se musÌ vytvo¯it nejen pro v˝hledov˝

rok, ale i pro horizont p¯edpokl·danÈho

uvedenÌ VesteckÈ spojky do provozu.

Pro posouzenÌ z·mÏru vybudovat spojku je

vhodnÏjöÌ rok 2010, respektive v˝poËtov˝

rok uvedenÌ tÈto stavby do provozu. Zvolen˝

rok 2030 jako p¯Ìliö vzd·len˝ nenÌ p¯imϯen˝.

RŸZN… VARIANTY ÿEäENÕ

Dokumentace k Exitu 4 se zab˝v· pouze

jednotliv˝mi moûnostmi technickÈho ¯eöenÌ

tÈto stavby. Je vöak nutnÈ zv·ûit a posoudit

i dalöÌ p¯ÌpadnÈ varianty umÌstÏnÌ k¯iûovatky

na D1.

ObdobnÏ materi·ly k VesteckÈ spojce se

vÏnujÌ jen jednÈ moûnosti technickÈho ¯eöenÌ

VesteckÈ spojky. Je vöak nutnÈ zv·ûit a

posoudit i dalöÌ p¯ÌpadnÈ varianty vedenÌ

tÈto komunikace.

V posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ se

nehodnotÌ p¯ÌpadnÈ rozö̯enÌ VesteckÈ spojky

na Ëty¯pruh, aË je v rezervÏ, a jeho vlivy

na ûivotnÌ prost¯edÌ a obyvatelstvo.

Kv˘li moûnÈmu porovn·nÌ se v obou p¯Ìpadech

musÌ doplnit takÈ posouzenÌ nulovÈ varianty,

to je p¯Ìpad, kdy se z·mÏry nerealizujÌ.

SPOLE»N… PŸSOBENÕ STAVEB

P¯ipomÌnky ke kumulativnÌm vliv˘m jsou

v†obou dokumentacÌch totoûnÈ.

Poûadavek na souhrnnÈ posouzenÌ staveb,

kter˝ zaznÏl od obËan˘ i obËansk˝ch iniciativ,

je opodstatnÏn˝. Vzhledem k tomu, ûe

Vesteck· spojka a na ni navazujÌcÌ Exit 4

jsou vz·jemnÏ propojenÈ stavby, je nutnÈ

posoudit velikost a rozsah p¯Ìpadn˝ch kumulacÌ

a spoleËnÏ p˘sobÌcÌch (synergick˝ch)

vliv˘. Ministerstvo doporuËuje posoudit

zmÌnÏnÈ stavby jako jeden celek,

p¯ÌpadnÏ v kaûdÈm p¯ÌpadÏ p¯evzÌt v˝sledky

posouzenÌ jednÈ stavby do hodnocenÌ

druhÈ a naopak.

Exit 4 zcela jistÏ ˙zce souvisÌ se Z·padnÌ

komerËnÌ zÛnou Pr˘honice. V dokumentaci

se proto musÌ zohlednit i vliv provozu komerËnÌ

zÛny ve vazbÏ na v˝stavbu Exitu 4.

UMÕSTÃNÕ

Ministerstvo pouk·zalo na nep¯esnosti

v†lokalizaci stavby Exitu 4 ve vztahu k MilÌ-

20

4/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


VESTECK¡ SPOJKA

ËovskÈmu lesu, obytnÈ z·stavbÏ ⁄jezdu,

Rozkoöe a äeberova. Tyto chyby je t¯eba odstranit.

»ASOV¡ PODMÕNÃNOST

NenÌ zaruËena Ëasov· podmÌnÏnost staveb.

TÌm se mÌnÌ v˝stavba Exitu 4 a VesteckÈ spojky

aû po realizaci JVD (Praûsk˝ okruh).

Z†toho mohou plynout nejasnosti v p¯edpokl·dan˝ch

dopravnÌch z·tÏûÌch. Pokud tato

Ëasov· n·vaznost nebude zajiötÏna, musÌ se

posoudit i varianta bez JVD.

OVZDUäÕ

V kapitole ⁄daje o v˝stupech obou dokumentacÌ

jejich autor nevyhodnotil emise

zneËiötÏnÌ ovzduöÌ z posuzovan˝ch z·mÏr˘.

V materi·lech chybÌ odpovÌdajÌcÌ zhodnocenÌ

souËasnÈho stavu zneËiötÏnÌ ovzduöÌ i

posouzenÌ celkovÈ v˝hledovÈ imisnÌ situace

v p¯ÌpadÏ, ûe se obÏ etapy postavÌ.

Je nutnÈ doplnit nejasnÈ nebo nedostateËnÈ

˙daje, nap¯Ìklad o intenzitÏ dopravy

v†jednotliv˝ch stavech, ze kter˝ch vych·zejÌ

rozptylovÈ studie v obou dokumentacÌch.

V˝hrady smϯujÌ k nedostatk˘m v rozptylov˝ch

studiÌch, kterÈ jsou p¯Ìlohami obou

dokumentacÌ. VÏtöinou jde o nejasnÈ nebo

nedostateËnÈ ˙daje. Mimoto tato studie ne

zcela naplÚuje z·sady pro vypracov·nÌ rozptylov˝ch

studiÌ. ImisnÌ z·tÏû okolÌ je problematick·.

Z tohoto hlediska by rozptylov·

studie mÏla mÌt tomu odpovÌdajÌcÌ

vypovÌdacÌ schopnost vËetnÏ mapov˝ch

podklad˘ rozloûenÌ p¯ÌspÏvk˘ k imisnÌ z·-

tÏûi. Pro pr˘kaznÈ posouzenÌ vlivu stavby

na kvalitu ovzduöÌ m· autor doloûit adekv·tnÌ

posouzenÌ st·vajÌcÌho stavu zneËiötÏnÌ

ovzduöÌ a p¯edevöÌm v˝hledovÈho zneËiötÏnÌ

ovzduöÌ pro jednotlivÈ posuzovanÈ stavy.

JednÌm bude situace, kdy se obÏ stavby

uskuteËnÌ, druh˝m, kdyû tu v˘bec nebudou,

a t¯etÌ samotn˝ p¯ÌspÏvek obou z·mÏr˘. Je

takÈ nutnÈ vyhodnotit velikost p¯ÌspÏvk˘

z·mÏr˘ k celkovÈ imisnÌ z·tÏûi ˙zemÌ. Pro

¯·dnÈ posouzenÌ je nutnÈ br·t v potaz vöechny

pl·novanÈ z·mÏry v tÈto oblasti.

ZneËiötÏnÌ ovzduöÌ ve f·zi v˝stavby se v˘bec

nehodnotilo. Dokumentace neposuzuje

nakl·d·nÌ s v˝kopovou zeminou, p¯edevöÌm

se nezab˝v· odvozov˝mi trasami.

HLUK

V kapitole ⁄daje o v˝stupech autor obou

dokumentacÌ neposoudil hluk, kter˝ by vznikl

bÏhem realizace staveb. Akustickou studii

je nutnÈ doplnit o f·zi v˝stavby vËetnÏ

posouzenÌ odvozov˝ch tras.

Posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ neobsahuje

zhodnocenÌ souËasnÈho stavu, tedy

jak je zdejöÌ ˙zemÌ nynÌ zatÌûeno hlukem.

Jde o posouzenÌ poË·teËnÌ akustickÈ situace.

Autor dokumentacÌ v nich shodnÏ prohlaöuje,

ûe ÑmÌru rozsahu protihlukov˝ch opat-

¯enÌ a jejich opr·vnÏnost na uvedenÈ stavbÏ

m˘ûe potvrdit pouze hlukov· studie

proveden· za zkuöebnÌho provozu s tÌm, ûe

bude kalkulov·no i pozadÌ ze st·vajÌcÌ a

oËek·vanÈ automobilovÈ dopravy po d·lnici

D1 a dalöÌch frekventovan˝ch silnicÌch

v okolÌ.ì S tÌmto tvrzenÌm se ministerstvo

nem˘ûe ztotoûnit. Rozsah konkrÈtnÌch navrhovan˝ch

protihlukov˝ch opat¯enÌ se standardnÏ

specifikuje na z·kladÏ akustick˝ch

studiÌ jiû ve stupni ˙zemnÌho, p¯ÌpadnÏ stavebnÌho

¯ÌzenÌ stavby. ⁄Ëinnost realizovan˝ch

protihlukov˝ch opat¯enÌ se n·slednÏ

provϯuje mϯenÌm pro ˙Ëely vyd·nÌ kolaudaËnÌho

rozhodnutÌ stavby, respektive

v†dobÏ zkuöebnÌho provozu. PodÌl pozadÌ

je moûnÈ takÈ jednoduch˝m zp˘sobem ur-

Ëit modelov˝m v˝poËtem.

V n·vrhu protihlukov˝ch opat¯enÌ se nebrala

v potaz nejistota v˝poËtovÈho modelu.

Jako podklad pro dokumentaci pro Exit 4 se

nechaly zpracovat dvÏ hlukovÈ studie. Kaûdou

vytvo¯il jin˝ subjekt za pomoci odliönÈho

v˝poËtovÈho programu a r˘znou v˝poËtovou

metodikou. Bez mϯenÌ nynÏjöÌho

stavu s kontrolou v˝poËtovÈho modelu lze

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2008 21


VESTECK¡ SPOJKA

jen velmi obtÌûnÏ porovn·vat v˝sledky obou

studiÌ. Ministerstvo doporuËuje zadat provedenÌ

akustickÈ studie jednomu subjektu.

Mimoto vöechny studie vznikly bez mϯenÌ

st·vajÌcÌho stavu a kontroly v˝poËtovÈho

modelu.

D·le je nutnÈ zmϯit poË·teËnÌ akustickou

situaci pro kontrolu v˝poËtov˝ch model˘.

Vstupy pro akustickou studii budou po revizi

poûadovan˝ch dopravnÌch intenzit. ä̯e

posuzovanÈho ˙zemÌ musÌ respektovat p¯ÌpadnÈ

akustickÈ ovlivnÏnÌ ˙zemÌ vlivem

zmÏny dopravnÌch zatÌûenÌ v okolÌ k¯iûovatky.

Ministerstvo doporuËuje posoudit oba

z·mÏry dohromady, a to i s dalöÌmi komunikacemi,

na kter˝ch by doölo k v˝znamn˝m

zmÏn·m akustickÈ situace v souvislosti s tÏmito

stavbami. Studie je nutnÈ doplnit odpovÌdajÌcÌmi

grafick˝mi p¯Ìlohami, kterÈ zn·-

zornÌ öiröÌ ˙zemÌ a zobrazÌ hlukov· p·sma.

VODA

Dokumentace nedoloûila ¯·dnÈ posouzenÌ

vlivu stavby na podzemnÌ vody, vËetnÏ vod

ve studnÌch u nemovitostÌ v blÌzkosti stavby

Exitu 4.

Zv˝öenou pozornost je nezbytnÈ vÏnovat

i†odtoku deöùov˝ch vod do okolnÌch n·drûÌ

(recipient˘).

Dokumentace navrhne opat¯enÌ na ochranu

povrchov˝ch a podzemnÌch vod, p¯edevöÌm

chr·nÏnÈho zdroje na HrnË̯sk˝ch louk·ch.

Je nutnÈ d˘slednÏ vyhodnotit vliv spojky na

vesteckou retenËnÌ n·drû a navrhnout p¯Ìsluön·

opat¯enÌ k omezenÌ vlivu komunikace

na ni, vËetnÏ moûnÈho odklonu trasy.

KRAJINN› R¡Z

Podle dokumentace z·sahem do krajinnÈho

r·zu stavba je. V˝znamn˝m prvkem

v†krajinÏ budou oba protihlukovÈ valy severnÏ

od Exitu 4 a v jeho p¯ÌpadÏ i zvaûovanÈ

protihlukovÈ stÏny o v˝öce 6 a dÈlce

417 metr˘.

V obou p¯edloûen˝ch dokumentacÌch autor

nedoloûil ¯·dnÈ posouzenÌ vlivu navrhovan˝ch

protihlukov˝ch opat¯enÌ na krajinn˝

r·z.

Je nutnÈ se vÏnovat i zhodnocenÌ d·lkov˝ch

pohled˘ a p¯ipojit n·vrh ozelenÏnÌ.

⁄ZEMNÕ SYST…M EKOLOGICK…

STABILITY

P¯iloûenÈ mapy neobsahujÌ vöechny dotËenÈ

˙zemnÌ systÈmy ekologickÈ stability

(⁄SES). Je zapot¯ebÌ posoudit, jak je realizace

obou staveb ovlivnÌ a p¯ÌpadnÏ navrhnout

kompenzaËnÌ opat¯enÌ.

FAUNA

Pro ˙Ëely posouzenÌ vlivu obou z·mÏr˘ na

faunu je t¯eba doplnit ve vhodnÈm obdobÌ

(tedy na ja¯e Ëi v lÈtÏ) komplexnÌ zoologick˝

pr˘zkum se zamϯenÌm na skupiny, kter˝m

se doposud nevÏnovala pozornost. TÏmi

jsou bezobratlÌ, obojûivelnÌci, plazi.

Je nutnÈ takÈ posoudit pr˘chodnost komunikace

pro volnÏ ûijÌcÌ ûivoËichy.

ZVL¡äTÃ CHR¡NÃN¡ ⁄ZEMÕ

V r·mci dokumentacÌ je nutnÈ detailnÏji

posoudit vliv obou staveb, a to i spoleËn˝,

na blÌzk· zvl·ötÏ chr·nÏn· ˙zemÌ, p¯edevöÌm

p¯ÌrodnÌ pam·tky HrnË̯skÈ louky,

MilÌËovsk˝ les a rybnÌky a p¯ÌrodnÌ park

BotiË-MilÌËov.

OBYVATELSTVO

Ve spolupr·ci s dotËen˝mi obcemi a praûsk˝mi

mÏstsk˝mi Ë·stmi je nezbytnÈ up¯esnit

˙daje o poËtu obyvatel ûijÌcÌch v okolÌ

obou staveb.

PÿIPOMÕNKY EKONOMICK…HO

CHARAKTERU

I p¯esto, ûe se standardnÏ v r·mci posouzenÌ

vlivu stavby na ûivotnÌ prost¯edÌ neuv·-

dÏjÌ podrobnÏjöÌ informace ekonomickÈho

22

4/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


VESTECK¡ SPOJKA

charakteru, doporuËuje zpracovatel posudku

Libor L·dyö vzhledem k citlivosti celÈho

z·mÏru vyhodnotit ekonomickou efektivnost

stavby Exitu 4.

OSTATNÕ PÿIPOMÕNKY A KOMENT¡ÿE

ÿada p¯ipomÌnek jednotliv˝ch obËan˘ i

obËansk˝ch sdruûenÌ se t˝kala rovnÏû zd˘vodnÏnÌ,

proË byl z·mÏr vyhl·öen jako ve-

¯ejnÏ prospÏön· stavba. I p¯esto, ûe tato p¯ipomÌnka

p¯Ìliö nesouvisÌ s posouzenÌm vlivu

stavby na ûivotnÌ prost¯edÌ, bylo by vhodnÈ

v tÈto souvislosti objasnit mechanismus za-

¯azenÌ staveb mezi ve¯ejnÏ prospÏönÈ.

Zpracovatel posudku Libor L·dyö upozor-

Úuje, ûe autor dokumentace k Exitu 4 musÌ

opravit i ˙daje uvedenÈ v kapitole V˝Ëet navazujÌcÌch

rozhodnutÌ a spr·vnÌch ˙¯ad˘.

Pro zpracov·nÌ dokumentace k VesteckÈ spojce

je t¯eba pouûÌt aktu·lnÌ mapovÈ podklady.

Je zapot¯ebÌ vypo¯·dat a doplnit veökerÈ

dalöÌ relevantnÌ informace poûadovanÈ ve

vyj·d¯enÌch k dokumentaci.

ZDROJE HLAVNÕCH INFORMACÕ

Studie k VesteckÈ spojce a jejÌ oponentura

DoplnÏnÌ dopravnÏinûen˝rsk˝ch podklad˘

pro akci Vesteck· spojka:

http://www.seberov.cz/UserFiles/File/Dopravni%20studie%20VS.pdf

Odborn˝ posudek zpracovanÈ dokumentace:

http://www.seberov.cz/UserFiles/File/oponentura%20dopravni%20studie.pdf

EIA na Exit 4

Ozn·menÌ o vr·cenÌ dokumentace:

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp

view= eia_cr&id=MZP208

EIA na Vesteckou spojku

Ozn·menÌ o vr·cenÌ dokumentace:

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jspview=

eia_cr&id=MZP214

Tom·ö Nechv·tal,

redakce

EIA na Vesteckou spojku: Jak to vidÏl Vestec

Vestec se k posuzov·nÌ vliv˘ VesteckÈ spojky

v ˙seku od Z·padnÌ komerËnÌ zÛny Pr˘honice

k silnici II/603 (starÈ beneöovskÈ) na ûivotnÌ

prost¯edÌ vyj·d¯il 13. 6. 2008.

Vestec mÏl k dokumentaci n·sledujÌcÌ p¯ipomÌnky:

ï FunkËnÌ zat¯ÌdÏnÌ komunikace nenÌ provedeno

dle platnÈ normy »SN.

ï P¯ehledn· situace stavby je zapracov·na do

neaktu·lnÌch mapov˝ch podklad˘ bez zohlednÏnÌ

souËasnÈ urbanizace dotËenÈho ˙zemÌ.

Tuto p¯ipomÌnku Vestec uplatnil jiû ve f·zi studie

v srpnu 2007.

ï Dokumentace nenÌ jednoznaËn· a hodnocenÌ

vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ si v jednotliv˝ch

kapitol·ch vz·jemnÏ odporuje. KonkrÈtnÌ

n·vrhy opat¯enÌ nejsou p¯esnÏ specifikov·ny.

ï Dokumentace neobsahuje posouzenÌ variant

¯eöenÌ. Obec Vestec opakovanÏ poûadovala

variantnÌ vedenÌ trasy VesteckÈ spojky

severnÏ od retenËnÌ n·drûe. S tvrzenÌm, ûe

p¯edloûen· dokumentace p¯edstavuje konsensu·lnÌ

a komplexnÌ ¯eöenÌ problÈmu proto z·-

sadnÏ nesouhlasÌ.

Vzhledem k vyhodnocenÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ

Obec Vestec poûaduje realizaci opat¯enÌ

v n·sledujÌcÌch oblastech.

VLIV NA KRAJINU

Vestec nesouhlasÌ s konstatov·nÌm, ûe v z·-

jmovÈm ˙zemÌ se nenach·zejÌ prvky ˙zemnÌho

systÈmu ekologickÈ stability (⁄SES) a ani

s†jeho zahuötÏnÌ z d˘vodu nedostatku prostoru

neoËek·v·. P¯edpokl·dan· trasa VesteckÈ

spojky k¯ÌûÌ nejöiröÌ mÌsto lok·lnÌho biokoridoru

v prostoru retenËnÌ n·drûe, propojujÌcÌho

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2008 23


VESTECK¡ SPOJKA

podÈl VesteckÈho potoka region·lnÌ biocentrum

1406 HrnË̯skÈ louky a lok·lnÌ biocentrum

C6 Vesteck˝ rybnÌk. Z·mÏrem Vestce je

postupnÈ zv˝öenÌ funkËnosti prvk˘ ˙zemnÌho

systÈmu ekologickÈ stability. OkolÌ n·drûe je

po os·zenÌ vyuûÌv·no jako vych·zkov· a rekreaËnÌ

zÛna. Lokalita je ˙toËiötÏm a loviötÏm

¯ady ûivoËich˘, kup¯Ìkladu jeötÏrky, ondatry,

labutÏ, netop˝ra a podobnÏ.

Z v˝öe uveden˝ch d˘vod˘ VesteËtÌ poûadujÌ

trasu VesteckÈ spojky situovat severnÌm smÏrem

mimo vodnÌ plochu n·drûe. Dokumentace

navrhuje minimalizovat jakÈkoli z·sahy

u†retenËnÌ n·drûe. Vzhledem k trase VesteckÈ

spojky a jejÌmu dalöÌmu p¯edpokl·danÈmu

rozö̯enÌ p¯Ìmo nad vodnÌ plochu n·drûe umÌstÏnÌ

stavby tento n·vrh nesplÚuje.

Dokumentace hodnotÌ vliv stavby na krajinu

jako znaËn˝. Z·mÏr p¯edstavuje z·sah do krajinnÈho

r·zu. NegativnÌ dopad bude kompenzov·n

vys·zenÌm krajinnÈ zelenÏ v maxim·lnÌ

m̯e na navrûen˝ch zemnÌch tÏlesech

VesteckÈ spojky, p¯eloûek polnÌch cest, na protihlukov˝ch

valech a ostatnÌch vhodn˝ch pozemcÌch

souvisejÌcÌch se stavbou.

Vestec nesouhlasÌ s p¯edpokl·dan˝mi ˙pravami

vesteckÈ retenËnÌ n·drûe, kter· je ve vlastnictvÌ

obce. ZejmÈna vyj·d¯il nesouhlas se

zv˝öenÌ kapacity n·drûe takzvan˝m rozö̯enÌm

litor·lu rybnÌËku a n·sledn˝m za˙stÏnÌm

deöùov˝ch splach˘ z p¯ev·ûnÈ Ë·sti dokumentace.

HLUK

V dokumentaci se ne¯eöÌ vliv hluku p¯i prov·-

dÏnÌ stavby z d˘vodu nejasnostÌ v technologii

v˝stavby a pouûitÈ mechanizaci. Vestec poûaduje

dokumentaci o posouzenÌ a n·vrh p¯Ìpadn˝ch

opat¯enÌ doplnit.

Z dokumentace vypl˝v·, ûe hluk po zprovoznÏnÌ

VesteckÈ spojky bude mÌt znaËn˝ vliv na

obyvatelstvo a ûivotnÌ prost¯edÌ. Vestec proto

poûaduje realizaci navrûen˝ch protihlukov˝ch

val˘ z·roveÚ s v˝stavbou komunikace. Chce

doplnit zemnÌ valy o paralelnÌ p·s po levÈ stranÏ

VesteckÈ spojky chr·nÌcÌ nejbliûöÌ rozvojovÈ

obytnÈ lokality ve Vestci.

24

4/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


VESTECK¡ SPOJKA

ZNE»IäTÃNÕ OVZDUäÕ

Dopad na kvalitu ovzduöÌ bÏhem realizace

VesteckÈ spojky z hlediska imisnÌ z·tÏûe ve

f·zi v˝stavby se nehodnotÌ. Vestec poûaduje

na z·kladÏ stanovenÈho harmonogramu v˝stavby,

v nÏmû se uv·dÌ doby v˝stavby v dÈlce

24 mÏsÌc˘, v˝poËtu spot¯eby materi·lu,

pot¯ebnÈho technickÈho vybavenÌ a p¯edpokl·dan˝ch

mÌst deponiÌ z·mÏr posoudit. NadmÏrnÈ

zv˝öenÌ praönosti je vÌce neû patrnÈ na

pr·vÏ probÌhajÌcÌ v˝stavbÏ SilniËnÌho okruhu

kolem Prahy (stavba 513), kdy se za n·kladnÌmi

automobily se stavebnÌm materi·lem a za

ostatnÌ stavebnÌ mechanizacÌ zvedajÌ oblaka

prachu. Poûaduje dostateËnÈ skr·pÏnÌ prostoru

staveniötÏ, ale i mÌstnÌch komunikacÌ a ve¯ejnÈ

zelenÏ pro omezenÌ sekund·rnÌ praönosti

dle stanovenÈho reûimu a v n·vaznosti na

Ëetnost sr·ûek. Up¯esnÌ se, jakÈ mÌstnÌ komunikace

a polnÌ cesty se budou bÏhem stavby

vyuûÌvat. Vliv emisÌ po dobu dvou let Vestec

nepovaûuje za zanedbateln˝ a doËasn˝.

Podle p¯edloûen˝ch v˝poËtov˝ch model˘ nelze

po zprovoznÏnÌ VesteckÈ spojky v z·jmo-

vÈ oblasti vylouËit p¯ekraËov·nÌ dennÌch imisnÌch

limit˘ tuh˝ch zneËiöùujÌcÌch l·tek (TZL) a

oxidu dusiËitÈho a jejich p¯enos do vÏtöÌch

vzd·lenostÌ, proto Vestec poûaduje doplnit

dokumentaci o n·vrh opat¯enÌ.

Poûadovan· realizace protihlukov˝ch val˘

os·zen˝ch vhodnou izolaËnÌ zelenÌ a os·zenÌ

zemnÌch tÏles a n·sp˘ p¯ispÏje i k omezenÌ

praönosti.

N·zor, ûe ovzduöÌ je jiû znaËnÏ zneËiötÏno

automobilovou dopravou po mÌstnÌch komunikacÌch,

a Vesteck· spojka tudÌû ke zhoröenÌ

st·vajÌcÌho stavu v˝znamnou mÏrou nep¯ispÏje,

Vestec nesdÌlÌ.

ZDROJ

Vyj·d¯enÌ Obce Vestec:

www.vestec.cz/files/uredni_deska/Vestecka_spojka_EIA_-_vyjadreni_obce.pdf

Podle vyj·d¯enÌ Vestce zve¯ejnÏnÈho na

˙¯ednÌ desce tÈto obce

zpracoval Tom·ö Nechv·tal,

redakce

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2008 25


N¡ZORY, KOMENT¡ÿE, DOPISY

EIA na Exit 4 i na Vesteckou spojku: Jak to vidÏly Pr˘honice

Pr˘honice se k posuzov·nÌ vliv˘ z·mÏru Exit

4 D1 a dopravnÌ p¯ipojenÌ Z·padnÌ komerËnÌ

zÛny Pr˘honice (ZKZP) na ûivotnÌ prost¯edÌ

vyslovily 16. 5. 2008. K p¯edloûenÈ dokumentaci

nemÏly û·dnÈ n·mitky.

V p¯ÌpadÏ druhÈ dokumentace (posuzov·nÌ

vliv˘ VesteckÈ spojky v ˙seku od Z·padnÌ

komerËnÌ zÛny Pr˘honice k silnici II/603 na

ûivotnÌ prost¯edÌ) Pr˘honice ve svÈm vyj·d-

¯enÌ z 27. 5. odk·zaly na skuteËnost, ûe jiû

vydaly svÈ stanovisko k projektovÈ dokumentaci

urËenÈ pro ˙zemnÌ ¯ÌzenÌ na tuto stavbu.

Z p¯edloûenÈ dokumentace podle Pr˘honic

nenÌ z¯ejmÈ detailnÌ ¯eöenÌ navrhovanÈ komunikace,

a tedy ani jestli byly splnÏny jejich

podmÌnky, kterÈ vyj·d¯ily dokumentaci pro

zmÌnÏnÈ ˙zemnÌ ¯ÌzenÌ.

Z projektovÈ dokumentace pro ˙zemnÌ ¯ÌzenÌ

vypl˝v·, ûe se Vesteck· spojka ve staniËenÌ

zhruba 0,0-0,5 kilometru m· nach·zet na mÌsty

aû dva metry vysokÈm n·spu.

S takovou podobou VesteckÈ spojky Pr˘honice

vyj·d¯ily nesouhlas. V dokumentaci se totiû

p¯edpokl·d·, ûe se spojka rozöÌ¯Ì o dalöÌ

dva jÌzdnÌ pruhy. V d˘sledku toho se zv˝öÌ

provoz a hlukov· z·tÏû. Platn˝ pr˘honick˝

˙zemnÌ pl·n vöak p¯edpokl·d· pr·vÏ v sousedstvÌ

tohoto ˙seku silnice obytnou z·stavbu.

Z tohoto d˘vodu Pr˘honice nesouhlasÌ, aby

se komunikace umÌstila na vysok˝ n·sep bez

jak˝chkoli dalöÌch protihlukov˝ch opat¯enÌ.

é·dajÌ, aby se spojka naopak nach·zela

v†mÌrnÈm z·¯ezu.

Podle vyj·d¯enÌ Pr˘honic, kterÈ na z·kladÏ

svÈ û·dosti obdrûela mÏstsk· Ë·st Prahaäeberov,

zpracoval Tom·ö Nechv·tal,

redakce

Vesteck· spojka st·le p¯edmÏtem debaty

REAKCE NA LET¡K V MINUL…M »ÕSLE

V ËÌsle 3 letoönÌho Zpravodaje jsem nalezl

vloûen˝ let·k OdpovÏÔ dr. ing. Petra MÏchury

na dopis OS HrnË̯skÈ louky, kter˝ ñ jak

p¯edpokl·d·m ñ byl do Zpravodaje vloûen

s†vÏdomÌm redakce; proto sv˘j koment·¯ adresuji

v·m.

Aniû bych se chtÏl pouötÏt do polemiky

o†pruzÌch, vzd·lenostech, destrukcÌch a o†tom,

kdo a kolikr·t sek· louky, chtÏl bych uvÈst jen

jednu form·lnÌ a jednu vÏcnou p¯ipomÌnku.

Form·lnÌ se t˝k· termÌnu odvadÏË. LÈta pracuji

v silniËnÌm hospod·¯stvÌ, v nÏmû se tento

termÌn v˘bec nepouûÌv· na rozdÌl od p¯ivadÏËe

(nÏmecky Zubringer, anglicky feeder)

a†nenÌ mi zn·m ani z odbornÈ literatury.

Na podkladu mapy ⁄stavu dopravnÌho inûen˝rstvÌ hlavnÌho

mÏsta Prahy z roku 2004 a s vyuûitÌm v˝kresu ËÌslo

5 ñ Doprava ⁄zemnÌho pl·nu hlavnÌho mÏsta Prahy

zpracoval autor Ël·nku.

Zdroj: Petr PospÌöil

26

4/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


N¡ZORY, KOMENT¡ÿE, DOPISY

VÏcn· se t˝k· toho, ûe v celÈ diskusi o pruzÌch

VesteckÈ spojky a zatÌûenÌ okruhu a d·lnice

D1 nepadla zmÌnka o vlivu budoucÌ d·lnice

D3 od »esk˝ch BudÏjovic a Lince. Jak je

z¯ejmÈ z p¯ipojenÈ mapky, tato d·lnice (jako

jedin· z pÏti p¯ich·zejÌcÌch do Prahy) m· kon-

Ëit tupÏ na okruhu bez rychlostnÌho pokraËov·nÌ

do mÏsta. Protoûe z d·lniËnÌ z·tÏûe na

vstupech do mÏsta m· p¯ev·ûn· Ë·st cÌl ve

mÏstÏ a podÌl tranzitu je vûdy menöÌ, je z mapky

z¯ejmÈ, ûe Vesteck· spojka (jako jedin·

vedoucÌ mimo z·stavbu) bude takÈ vyuûÌv·-

na cÌlovou dopravou z d·lnice D3 na d·lnici

D1 a d·le na SeverojiûnÌ magistr·lu nebo

mÏstsk˝ okruh. Protoûe nem· rychlostnÌ charakter,

je velmi pravdÏpodobnÈ, ûe po zprovoznÏnÌ

d·lnice D3 bude tato spojka p¯etÌûena

a cÌlov· doprava z tÈto d·lnice si bude

hledat jinou moûnost p¯Ìstupu do centra, a to

mimo jinÈ i tu, ûe se vr·tÌ na st·vajÌcÌ pr˘tah

äeberovem a HrnË̯emi.

Petr PospÌöil,

HrnË̯e

* * *

ODPOVÃœ AUTORA LET¡KU

Let·k byl vloûen do Zpravodaje zaprvÈ proto,

ûe p¯edtÌm i panÌ P¯Ìhodov· vloûila sv˘j let·k

do nÏj, a zadruhÈ protoûe se text jiû neveöel

p¯Ìmo do Zpravodaje, kter˝ byl doslova nabit˝

objektivnÌmi a vÏcn˝mi Ël·nky na tÈma

VesteckÈho odvadÏËe, kterÈ jistÏ obËan˘m

pomohly se zorientovat v tÈto problematice

lÈpe neû p¯edeölÈ let·ky, za coû pat¯Ì redakci

Zpravodaje velk˝ dÌk.

K termÌnu odvadÏË ñ ûe silniËnÌ hospod·¯stvÌ

tento termÌn nezn·, je zcela logickÈ ñ jeho

prim·rnÌm ˙kolem totiû je p¯iv·dÏt dopravu

z†gar·ûÌ a parkoviöù a cest na svÈ silnice, nikoliv

naopak, to si jiû motoristÈ obstarajÌ sami.

PodobnÏ nap¯Ìklad pro PovodÌ Vltavy je d˘leûitÏjöÌ

termÌn p¯Ìtoky, a nikoliv odtoky, ty ale

zase naopak zajÌmajÌ vÌce obËany mÏst a obcÌ,

zvl·ötÏ pak v obdobÌ z·plav. A stejnÏ tak ob-

Ëany naöÌ obce zajÌm· p¯edevöÌm to, jak odvedeme

dopravu z naöÌ obce a ne jak ji tam

p¯ivedeme. A protoûe j· h·jÌm z·jmy nikoliv

ÿeditelstvÌ silnic a d·lnic, ale obËan˘, tak pouûÌv·m

d˘slednÏ termÌn Vesteck˝ odvadÏË.

A†kaûd˝, kdo se uû podÌval na ˙zemnÌ pl·n

Jesenice, kter˝ poËÌt· s tÌm, ûe celÈ ˙zemÌ mezi

Pr˘honick˝m parkem a JesenicÌ a Vestcem

bude bÏhem nÏkolika let ˙plnÏ zastavÏno a

jedin· cesta odtud do Prahy p¯itom vede zatÌm

pouze p¯es naöi obec, tak velmi dob¯e vÌ,

o Ëem mluvÌm.

K vÏcnÈ p¯ipomÌnce t˝kajÌcÌ se napojenÌ na

d·lnici D3 staËÌ sledovat dennÌ tisk, kde se uû

ponÏkolik·tÈ vedou velkÈ diskuse mezi ministerstvem

ûivotnÌho prost¯edÌ a st¯edoËesk˝m

krajem o tom, zda se D3 povede od MiliËÌna

p¯es Pos·zavÌ a »eskou Sibi¯ do Vestce a nebo

bude kopÌrovat dosavadnÌ trasu rychlostnÌ silnice

E55 od MiliËÌna p¯es Beneöov do Miroöovic

a d·le pak po D1. V kaûdÈm p¯ÌpadÏ

EIA jeötÏ nenÌ hotova, natoû pak nÏjakÈ rozhodnutÌ,

takûe veökerÈ ˙vahy na toto tÈma jsou

zatÌm zcela p¯edËasnÈ. Ale i kdyby snad nÏkdy

p¯ibylo dopravy z konce D3 p¯es Vesteck˝

odvadÏË na D1, pak je nutno vidÏt, ûe na

druhÈ stranÏ zase ubude souËasnÈ dopravy od

Beneöova z D1 p¯es HrnË̯e a äeberov nap¯.

do Mod¯an, RadotÌna Ëi PÌsnice, takûe nem·

smysl p¯edjÌmat nÏjakÈ dalekos·hlÈ z·vÏry.

Ono to vypad· jinak na mapÏ a m˘ûe b˝t pak

zcela jinÈ ve skuteËnosti, jak je to n·zornÏ

vidÏt nap¯Ìklad na pl·ncÌch chodnÌk˘ sÌdliöù,

kde si lidÈ pak stejnÏ vyölapou svÈ chodnÌËky

mimo tÏch nakreslen˝chÖ

V kaûdÈm p¯ÌpadÏ vöak dÏkuji za vÏcnÈ a konkrÈtnÌ

p¯ipomÌnky, o kter˝ch lze vÏcnÏ jednat,

kÈû by takov˝ch bylo vÌce!

Petr MÏchura,

HrnË̯e

* * *

Z¡VÃRE»N¡ REPLIKA

Pokud jde o za˙stÏnÌ d·lnice D3, vych·zel

jsem z platnÈho ⁄zemnÌho pl·nu hlavnÌho

mÏsta Prahy. Jinak vidÌm urËit˝ rozdÌl mezi

chodnÌËky, vyölapan˝mi lidmi na sÌdliötÌch a

d·lnicemi, minim·lnÏ v tom, ûe chodnÌËky si

lze vyölapat leckde, ale auta budou muset

pouûÌvat vybudovanÈ silnice a d·lnice; je

ovöem pravda, ûe bude na ¯idiËÌch, kterou

z†nich si zvolÌ jako nejv˝hodnÏjöÌ.

R·d bych ale takÈ ocenil vÏcn˝ tÛn uveden˝ch

p¯ipomÌnek.

Petr PospÌöil,

HrnË̯e

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2008 27


N¡ZORY, KOMENT¡ÿE, DOPISY

Hled·me pamÏtnÌky

R·di bychom v mÏstskÈ Ë·sti Praha-⁄jezd

p¯ÌötÌ rok p¯ipomenuli kulat˝ch sedmdes·t

let od poË·tku v˝stavby d·lnice D1. SlavnostnÌ

akt zah·jenÌ stavby probÏhl 2. 5. 1939

p¯ibliûnÏ v mÌstech pozdÏjöÌho mostu silnice

⁄jezd-Pr˘honice.

V loÚskÈm roce uspo¯·dalo ObËanskÈ sdruûenÌ

Chodov v˝stavu o historii obce, kde si

bylo moûnÈ prohlÈdnout mimo jinÈ pl·ny a

dobovÈ i souËasnÈ fotografie d·lnice. V naöem

p¯ÌpadÏ si vöak p¯edstavuji spÌöe jednor·zovou

akci p¯Ìmo v ⁄jezdu. M·m na

Zhruba v mÌstech mostu ⁄jezd-Pr˘honice zaËala stavba d·lnice do Brna. Zdroj: www.mapy.cz

Historick· mapa zmÌnÏn· v Ël·nku. Zdroj: www.mapy.cz

28

4/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


POMOCNÕK

mysli p¯ipomenutÌ, ûe tehdy a tady to bylo.

Mohli bychom uspo¯·dat ve¯ejn˝ program

na pÛdiu na n·mÏstÌ. UskuteËnily by se tu

p¯edn·öky z historie i souËasnosti, debaty

s†mÌstnÌmi pamÏtnÌky, kronik·¯i a d·lniËnÌmi

badateli. PromÌtali bychom archivnÌ dokumenty.

Akce by se mohla st·t vhodnou

p¯ÌleûitostÌ k setk·nÌ nejbliûöÌch soused˘,

vËetnÏ p¯edstavitel˘ obecnÌch samospr·v.

Sh·nÌm proto jakÈkoliv dosud nezn·mÈ

dobovÈ materi·ly, fotografie Ëi svÏdectvÌ

k†prvnÌmu ˙seku stavby.

JeötÏ by mÏ zajÌmalo, kdy doölo k ˙pravÏ

hranic mezi katastry ⁄jezdu a äeberova

podÈl d·lnice D1. P¯edtÌm totiû öeberovsk˝

katastr sahal v Kate¯ink·ch aû k dneönÌ FormanskÈ

ulici a naopak jiûnÏji ölo ˙zemÌ

⁄jezdu blÌû k Pr˘honicÌm, respektive

k†HolÌm u Pr˘honic. Je to vidÏt t¯eba na historickÈ

mapÏ na www.mapy.cz.

Filip Ranoö,

Praha-⁄jezd

Pozor, je Ëas na v˝mÏnu nÏkter˝ch obËansk˝ch pr˘kaz˘

PodÌvejte se na sv˘j obËansk˝ pr˘kaz a

zkontrolujte si na nÏm dvÏ skuteËnosti: datum

jeho vyd·nÌ a v p¯ÌpadÏ, ûe byl vyd·n

do konce roku 2003, zdali obsahuje takzvanÈ

strojovÏ ËitelnÈ ˙daje. K 31. 12. 2008

totiû konËÌ platnost obËansk˝ch pr˘kaz˘

bez strojovÏ Ëiteln˝ch ˙daj˘ vydan˝ch do

31. 12. 2003. Takov˝ doklad totoûnosti je

proto nezbytnÏ nutnÈ nahradit nov˝m. Jinak

ËlovÏku hrozÌ zbyteËnÈ potÌûe.

ObËansk˝ pr˘kaz vydan˝ do poslednÌho

prosince roku 2003, kter˝ obsahuje strojovÏ

ËitelnÈ ˙daje, se nemÏnÌ. PlatÌ do doby,

kter· je na nÏm uvedena. StrojovÏ Ëitelnou

zÛnu lze nalÈzt pod fotografiÌ ve spodnÌ Ë·sti

pr˘kazu. Jde o dvÏ souvislÈ ¯ady ËÌsel a pÌsmen.

I kdyû majÌ pr˘kaz, kter˝ je t¯eba vymÏnit,

nemusejÌ to Ëinit obËanÈ, kte¯Ì se narodili

p¯ed 1. 1. 1936.

Nov˝ obËansk˝ pr˘kaz se vyd·v· do t¯iceti

dn˘ od p¯edloûenÌ vöech doklad˘ pot¯ebn˝ch

pro jeho vyd·nÌ p¯ÌsluönÈmu ˙¯adu.

S†ohledem na tuto lh˘tu je nezbytnÈ podat

û·dost nejpozdÏji do 30. 11. 2008. P¯Ìpadn˝m

front·m se m˘ûete vyhnout, kdyû se

do toho pustÌte co nejd¯Ìve.

Za v˝mÏnu starÈho typu obËanskÈho pr˘kazu

bez strojovÏ Ëiteln˝ch ˙daj˘ za nov˝

se nevybÌr· spr·vnÌ poplatek.

CO JE ZAPOTÿEBÕ

ï VyplnÏn· û·dost o vyd·nÌ novÈho obËanskÈho

pr˘kazu se strojovÏ Ëiteln˝mi ˙daji.

Lze pouûÌt pouze origin·lnÌ tiskopis, kter˝

nesmÌ b˝t zmaËkan˝, p¯eloûen˝ Ëi jinak

poökozen˝. Nelze tedy formul·¯ st·hnout

z†internetu, vytisknout a p¯inÈst jej jiû vyplnÏn˝.

Origin·lnÌ tiskopis je k dispozici

na ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti Praha 11, kde pr˘kazy

totoûnosti öeberovsk˝m a hrnË̯sk˝m

obËan˘m vyd·vajÌ.

ï Jedna fotografie o rozmÏrech 35◊45 milimetr˘,

kter· musÌ odpovÌdat souËasnÈ podobÏ

obËana.

ï DosavadnÌ obËansk˝ pr˘kaz.

ï P¯ÌpadnÏ dalöÌ doklady, kterÈ dokl·dajÌ

˙daje, kterÈ se do obËanskÈho pr˘kazu zapisujÌ

na û·dost obËana. P¯edkl·d· se nap¯Ìklad

diplom o dosaûenÈm vzdÏl·nÌ,

pokud ûadatel chce, aby jeho obËanka obsahovala

titul.

KDE SE é¡D¡

ObyvatelÈ äeberova a HrnË̯ û·dajÌ o ob-

Ëansk˝ pr˘kaz na ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti Praha

11, nikoli tedy na ˙¯adu v äeberovÏ.

Praha 11 na sv˝ch internetov˝ch str·nk·ch

informuje o moûnosti vyzvednout si vyhotoven˝

obËansk˝ pr˘kaz jeötÏ p¯ed uplynutÌm

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2008 29


POMOCNÕK

z·konem stanovenÈ t¯icetidennÌ lh˘ty.

Z†p¯ehlednÈ tabulky podle data pod·nÌ svÈ

û·dosti snadno zjistÌte, zdali si pro svoji novou

obËanku m˘ûete dojÌt d¯Ìve. Jak se

k†tÏmto ˙daj˘m na str·nk·ch www. praha11.cz

dostanete Vlevo v menu kliknÏte

na poloûku Radnice, d·le ⁄¯ad M» Praha

11 a n·slednÏ na Vyd·v·nÌ pr˘kaz˘. Pak uû

se jen volÌ mezi obËansk˝m pr˘kazem nebo

cestovnÌm pasem.

⁄ÿAD MÃSTSK… »¡STI PRAHA 11

Odbor vnit¯nÌch vÏcÌ

OddÏlenÌ evidence obyvatel a osobnÌch

doklad˘ ñ Vidimova 1324, Praha 11

⁄¯ednÌ hodiny

PondÏlÌ, st¯eda 8.00ñ17.30

⁄ter˝, Ëtvrtek 8.00ñ15.30

Internet: www.praha11.cz

Tom·ö Nechv·tal, redakce

TISKOV¡ ZPR¡VA

ZpÏtn˝ odbÏr dom·cÌch spot¯ebiˢ

ZPÃTN› ODBÃR ELEKTROZAÿÕZENÕ: POD DOHLEDEM EVROPSK… UNIE

V srpnu letoönÌho roku uplynuly t¯i roky od

okamûiku, kdy v »eskÈ republice zaËal fungovat

zpÏtn˝ odbÏr, oddÏlen˝ sbÏr, n·slednÈ

zpracov·nÌ a recyklace vy¯azen˝ch elektroza¯ÌzenÌ.

Vytvo¯enÌ systÈmu, kter˝ to umoûÚuje, poûaduje

od vöech Ëlensk˝ch st·t˘ EvropskÈ unie

p¯Ìsluön· evropsk· smÏrnice. Ta se promÌtla

do novely z·kona o odpadech, kter· v »eskÈ

republice nabyla ˙Ëinnosti 13. srpna 2005.

Povinnost zajistit zpÏtn˝ odbÏr, oddÏlen˝ sbÏr,

zpracov·nÌ a recyklaci vy¯azen˝ch elektroza-

¯ÌzenÌ stanovila tato novela v˝robc˘m elektrick˝ch

a elektronick˝ch za¯ÌzenÌ. Ti k tomu

˙Ëelu zaËali zakl·dat takzvanÈ kolektivnÌ systÈmy.

Vyhl·öka Ministerstva ûivotnÌho prost¯edÌ pak

rozdÏlila elektrospot¯ebiËe do jednotliv˝ch

skupin. Pro plnÏnÌ tÈto povinnosti ve skupin·ch

velk˝ch a mal˝ch dom·cÌch spot¯ebiˢ,

30

4/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


POMOCNÕK

n·¯adÌ a n·stroj˘ byla jako provozovatel kolektivnÌho

systÈmu pro spoleËnÈ plnÏnÌ z·konem

dan˝ch povinnostÌ v˝robci zaloûena akciov·

spoleËnost Elektrowin.

TERMÕN NEJSPÕä SPLNÕME

Evropsk· unie rovnÏû stanovila mnoûstevnÌ

limity zpÏtnÏ odebran˝ch elektroza¯ÌzenÌ, kterÈ

je t¯eba splnit v urËitÈm termÌnu. Pro vÏtöÌ

srozumitelnost se tyto limity uv·dÏjÌ v kilogramech

odebran˝ch spot¯ebiˢ na obËana.

»lenskÈ zemÏ mÏly tyto limity splnit uû do

konce roku 2006, »esk· republika ale vyjednala

odklad do konce roku 2008. Zav·zala se

roËnÏ odebrat, zpracovat a recyklovat nejmÈnÏ

4 kg vyslouûil˝ch elektroza¯ÌzenÌ na obËana.

V dobÏ, kdy spoleËnost Elektrowin zapoËala

svou Ëinnost, t¯Ìdily dom·cnosti 1,24 kilogramu

elektroodpad˘ na jednoho obyvatele.

V†roce 2007 jiû toto mnoûstvÌ p¯es·hlo 2 kilogramy.

V˝sledky, kterÈ hl·sÌ dalöÌ kolektivnÌ

systÈmy povϯenÈ nakl·d·nÌm s elektroodpadem

z jin˝ch skupin (nap¯Ìklad s vyslouûil˝mi

televizory nebo poËÌtaËi), sk˝tajÌ v ˙hrnu s v˝sledky

pr·ce Elektrowinu dobrÈ p¯edpoklady

vËasnÈho splnÏnÌ z·vazk˘ v˘Ëi EvropskÈ unii.

VIDITELN› PÿÕSPÃVEK

SouË·stÌ ceny novÈho spot¯ebiËe je dnes i takzvan˝

viditeln˝ p¯ÌspÏvek na recyklaci. Je pochopitelnÈ,

ûe spot¯ebitel tento p¯ÌspÏvek

m˘ûe vnÌmat negativnÏ a mylnÏ se m˘ûe domnÌvat,

ûe se tÌm jeho n·kup novÈho spot¯ebiËe

zdraûÌ.

Ceny spot¯ebiˢ se tÌm ale za dobu fungov·nÌ

tÈto ˙pravy nezmÏnily. Jedin˝ rozdÌl spoËÌv·

v tom, ûe z ceny v˝robku byly viditelnÏ vy-

ËlenÏny n·klady na zpÏtn˝ odbÏr a recyklaci.

Tento p¯ÌspÏvek je finanËnÌ Ë·stka odpovÌdajÌcÌ

n·klad˘m v˝robc˘ na zpÏtn˝ odbÏr a recyklaci

v˝robku, kterou tito v˝robci v plnÈ v˝öi

odv·dÏjÌ do kolektivnÌho systÈmu.

V˝robce ukazuje spot¯ebiteli, kolik jiû p¯ispÏl

do kolektivnÌho systÈmu na zpÏtn˝ odbÏr a

recyklaci starÈho elektroza¯ÌzenÌ. V˝öe p¯ÌspÏvku

vyn·soben· poËtem prodan˝ch spot¯ebi-

ˢ tedy odpovÌd· podÌlu v˝robce na celkov˝ch

n·kladech na zpÏtn˝ odbÏr a recyklaci,

kter˝ za nÏho zajiöùuje kolektivnÌ systÈm.

MÌsta, kam je moûnÈ odloûit vyslouûil˝ elektrospot¯ebiË,

jsou oznaËena informaËnÌ tabulÌ s uvedenÌm vöeho

elektroza¯ÌzenÌ, kterÈ je zde moûnÈ odevzdat.

Foto: Elektrowin

A CO OBCE

Z·kon v souËasnosti neukl·d· obcÌm povinnost

zajistit zpÏtn˝ odbÏr elektroza¯ÌzenÌ. P¯esto

se kolektivnÌ systÈm Elektrowin snaûÌ uzav¯Ìt

s obcemi smlouvy, na jejichû z·kladÏ se

sbÏrnÈ dvory a mobilnÌ svozy st·vajÌ mÌsty

zpÏtnÈho odbÏru. Obci to umoûÚuje uöet¯it

n·klady za recyklaci elektroodpad˘, kterÈ

obËanÈ odevzd·vajÌ do sbÏrn˝ch dvor˘ nebo

mobilnÌch svoz˘. Na z·kladÏ uzav¯enÈ smlouvy

je totiû m˘ûe bezplatnÏ p¯edat kolektivnÌmu

systÈmu.

Z˘st·v· nepopirateln˝m faktem, ûe tam, kde

obce smlouvu s kolektivnÌm systÈmem Elektrowin

uzav¯ely, uöet¯ily nemalÈ finanËnÌ prost¯edky.

Vyj·d¯eno ËÌsly to pro obce za dobu

fungov·nÌ kolektivnÌho systÈmu znamen·

˙sporu v ¯·du stovek milion˘ korun.

Neû totiû vstoupila v platnost zmiÚovan· novela,

elektrospot¯ebiËe byly souË·stÌ bÏûnÈho

komun·lnÌho odpadu, jehoû svoz a recyklaci

plnÏ hradily obce. NynÌ mohou obce, kromÏ

bezplatnÈho odvozu a recyklace, zÌskat jeötÏ

p¯ÌspÏvek na provoz mÌsta zpÏtnÈho odbÏru.

Tam, kde obce nemajÌ moûnost z¯Ìdit sbÏrn˝

dv˘r, mohou dÌky aktivitÏ kolektivnÌho systÈmu

pouûitÈ elektroza¯ÌzenÌ sebranÈ v r·mci

mobilnÌho svozu bezplatnÏ p¯edat k zpÏtnÈmu

odbÏru.

SpoleËnost Elektrowin zapojila za dobu svÈ

Ëinnosti do svÈho systÈmu jiû vÌce neû t¯i tisÌce

obcÌ a zpÏtnÏ odebrala p¯es 19 000 tun

elektroza¯ÌzenÌ.

Elektrowin, a.s., tiskov· zpr·va

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2008 31


POMOCNÕK

KOLEKTIVNÕ SYST…M ELEKTROWIN SE PÿEDSTAVUJE

Novela z·kona o odpadech, kter· nabyla ˙Ëinnosti

13. srpna 2005, stanovÌ v˝robc˘m elektrick˝ch

a elektronick˝ch za¯ÌzenÌ povinnost

zajistit zpÏtn˝ odbÏr, oddÏlen˝ sbÏr, zpracov·nÌ

a recyklaci vy¯azen˝ch elektroza¯ÌzenÌ.

V˝robci velk˝ch a mal˝ch dom·cÌch spot¯ebiˢ

zaloûili 25. kvÏtna 2005 Elektrowin, a. s.,

jako provozovatele kolektivnÌho systÈmu, jehoû

prost¯ednictvÌm se rozhodli plnit svÈ z·-

konnÈ povinnosti.

Do obchodnÌho rejst¯Ìku byla spoleËnost Elektrowin

zaps·na 15. Ëervence 2005 a 5. prosince

tÈhoû roku obdrûela rozhodnutÌ od ministerstva

ûivotnÌho prost¯edÌ o z·pisu do

Seznamu v˝robc˘ jako kolektivnÌ systÈm pro

skupiny elektroza¯ÌzenÌ 1, 2 a 6 (velkÈ dom·-

cÌ spot¯ebiËe, malÈ dom·cÌ spot¯ebiËe a elektrickÈ

a elektronickÈ n·¯adÌ a n·stroje) pod

registraËnÌm ËÌslem KH001/05-ECZ.

O V›SLEDCÕCH HOVOÿÕ »ÕSLA

Vznikem firmy zaËal proces, na jehoû konci

je recyklace elektrospot¯ebiˢ a perfektnÏ fungujÌcÌ

systÈm zajiöùujÌcÌ sbÏr a n·slednÈ materi·lovÈ

vyuûitÌ surovin zÌskan˝ch z vyslouûil˝ch

elektrospot¯ebiˢ.

ObjektivnÏ o v˝sledcÌch pr·ce kaûdÈho kolektivnÌho

systÈmu ñ v »eskÈ republice je jich

zaps·no celkem öest ñ vypovÌdajÌ ËÌsla. KonkrÈtnÏ

ta, kter· uv·dÏjÌ, jakÈ mnoûstvÌ elektrospot¯ebiˢ

je zpÏtnÏ odebr·no a p¯ed·no

k†recyklaci. Pro vÏtöÌ srozumitelnost se toto

mnoûstvÌ uv·dÌ v kilogramech odebran˝ch

spot¯ebiˢ na obËana a rok.

V dobÏ, kdy spoleËnost Elektrowin zapoËala

svou Ëinnost, t¯Ìdily dom·cnosti 1,24 kilogramu

elektroodpad˘ na jednoho obyvatele. Za prvnÌ

rok Ëinnosti kolektivnÌch systÈm˘ jiû toto mnoûstvÌ

p¯esahuje 2 kilogramy, z toho Elektrowin ve

svÈm systÈmu sebral vÌce neû 1 kilogram na

obyvatele velk˝ch a mal˝ch dom·cÌch spot¯ebiˢ,

n·¯adÌ a n·stroj˘. V celkovÈm objemu to

znamen· zv˝öenÌ sbÏru elektroza¯ÌzenÌ vÌce neû

o 2 600 000 kilogram˘ za jeden rok.

Do konce roku 2008 se ale souËasnÈ hodnoty

musejÌ zdvojn·sobit. Ukl·d· n·m to evropsk·

smÏrnice, kter· stanovila Ëlensk˝m zemÌm

zajistit uû do konce roku 2006 plnÏnÌ kvÛty

4†kilogramy na obyvatele a rok. Nov˝m Ëlensk˝m

st·t˘m, IrskÈ republice a ÿecku umoûnila

smÏrnice poû·dat o prodlouûenÌ lh˘ty

k†dosaûenÌ tÏchto cÌl˘ nejv˝öe o dva roky. »esko

o dvoulet˝ odklad poû·dalo a zÌskalo jej.

NEJDŸLEéITÃJäÕ JSOU INFORMACE

St·le se zlepöujÌcÌ v˝sledky zpÏtnÈho odbÏru,

oddÏlenÈho sbÏru, zpracov·nÌ a recyklace

vy¯azen˝ch elektroza¯ÌzenÌ ovöem nejsou jen

z·sluhou vybudovanÈ sÌtÏ sbÏrn˝ch mÌst,

mobilnÌho svozu a navazujÌcÌch zpracovatelsk˝ch

kapacit. StejnÏ d˘leûitÈ je neust·le zlepöovat

informovanost ve¯ejnosti o fungov·nÌ

tohoto systÈmu, o tom, kam je moûnÈ vyslouûil˝

spot¯ebiË odevzdat, za jak˝ch podmÌnek

nebo jak je systÈm financov·n.

TÏöÌ n·s z·jem o tuto problematiku, kter˝ z·-

roveÚ svÏdËÌ o kladnÈm vztahu k ochranÏ ûivotnÌho

prost¯edÌ. M·te-li z·jem o bliûöÌ informace,

kdykoli je najdete na internetov˝ch

str·nk·ch: www.elektrowin.cz.

KolektivnÌ systÈm Elektrowin plnÌ za v˝robce jejich z·-

konem uloûenÈ povinnosti a star· se o zpÏtn˝ odbÏr a

recyklaci vyslouûilÈho elektroza¯ÌzenÌ. Foto: Elektrowin

P¯edmÏtem Ëinnosti Elektrowin, a. s., je provozov·nÌ

a ¯ÌzenÌ kolektivnÌho systÈmu, zajiöùujÌcÌho

v˝robc˘m podle ß 37g pÌsm. e) z·kona

Ë. 185/2001 Sb., o odpadech, v platnÈm

znÏnÌ, spoleËnÈ plnÏnÌ jejich povinnostÌ stanoven˝ch

v osmÈm dÌlu hlavy III. z·kona Ë.

185/2001 Sb., o odpadech, v platnÈm znÏnÌ,

pro oddÏlen˝ sbÏr, zpÏtn˝ odbÏr, zpracov·nÌ,

vyuûitÌ a odstranÏnÌ elektroza¯ÌzenÌ a elektroodpadu.

Elektrowin, a. s., tiskov· zpr·va

32

4/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

Z·kladnÌ ökola V Ladech

V›LET DO SPOJEN…HO KR¡LOVSTVÕ

BYL FAJN

Na sklonku ökolnÌho roku ve dnech 19.ñ24. 6.

2008 vyjeli û·ci naöÌ ökoly na svoji prvnÌ cestu

za kan·l La Manche ñ do Anglie. Asi t¯i roky

jsme se pokouöeli uskuteËnit podobnou cestu,

ale vzhledem k tomu, ûe jsme mal· ökola,

a navÌc pouze prvnÌ stupeÚ, nikdo n·s nechtÏl

p¯ibrat. Letos n·m CK Protravel nabÌdla Ëtrn·ct

mÌst s tÌm, ûe jsme doplnili z·jezd z·-

kladky z PlznÏ. A tak sedm dÏtÌ z 5. t¯Ìdy a

osm odv·ûn˝ch ze 4. t¯Ìdy a s nimi dvÏ panÌ

uËitelky vyrazily na cestu.

Ve Ëtvrtek 19. 6. v poledne pro n·s p¯ijel mal˝

mikrobus, kter˝ s n·mi pokraËoval do PlznÏ,

kde jsme p¯esedli do velkÈho autobusu k dÏtem

z tamÏjöÌ z·kladnÌ ökoly. Cesta byla klidn·,

shlÈdli jsme dva filmy, staËili malinko pospat

a v p˘l ËtvrtÈ r·no jsme jiû byli v p¯Ìstavu

Calais, kde jsme se i s autobusem nalodili na

trajekt ñ smÏr Dover. Cesta lodÌ byla pro dÏti

obrovsk˝m z·ûitkem. Na palubÏ jsme zachytili

n·dhern˝ v˝chod slunce, ve kterÈm se odr·ûely

bÌlÈ doverskÈ sk·ly. Po v˝jezdu z trajektu

jsme jiû pokraËovali jÌzdou vlevo smÏr

Lond˝n.

P¯ed sedmou hodinou rannÌ jsme st·li p¯ed

branami Greenwichsk˝ch zahrad. Opustili

jsme n·ö autobus a vydali se na prvnÌ v˝ölap

k†nultÈmu polednÌku. Vöichni jsme fotili n·dhernÈ

panorama Lond˝na a hlavnÏ veverky,

kter˝ch v tÏchto zahrad·ch bylo velmi mnoho.

DÏti se s nimi dÏlily o zbytky sv˝ch svaËin.

Z p¯Ìstavu Greenwich jsme pokraËovali lodÌ

po Temûi do zast·vky Tower, kde jsme navötÌvili

st¯edovÏk˝ hrad, sÌdlo vöech anglick˝ch

kr·l˘. DÏti nejvÌc zaujaly korunovaËnÌ klenoty,

ryt̯skÈ v˝zbroje, zbranÏ a havrani v zahrad·ch.

D·le jsme pokraËovali pÏöky podÈl Temûe,

kolem divadla Williama Shakespeara, p¯es

most aû na loÔ Belfast. Je to kr·lovsk· v·leËn·

loÔ, kter· nynÌ slouûÌ jako muzeum. Mohli

jsme ji celou projÌt, podÌvat se do podpalubÌ,

zkusit si ot·Ëet

kormidlem, vylÈzt

aû ke stÏûni.

PomocÌ voskov˝ch

figurÌn

jsou na lodi

zachov·ny autentickÈ

situace

z†2. svÏtovÈ v·lky.

Odtud jsme

mÏli ötÏstÌ pozorovat

zved·nÌ a

spouötÏnÌ mostu

Tower Bridge,

pod kter˝m pr·-

vÏ projÌûdÏla velk· bitevnÌ loÔ.

V˝letnÌci na v·leËnÈ lodi Belfast

Foto: Tereza Srbov·, uËitelka

PotÈ jsme jeötÏ stihli navötÌvit St. Paulís

Cathedral. Bylo pot¯eba vylÈzt 532 schod˘ na

t¯i ochozy. P¯estoûe jsme byli znaËnÏ unaveni,

vöichni vylezli. Pohled ze shora byl nezapomenuteln˝.

Po tÈto prohlÌdce si pro n·s koneËnÏ

p¯ijel zase autobus. ZaËalo trochu pröet,

vöichni zasedli a usnuli. Jeli jsme asi dvÏ hodiny

za Lond˝n, kde n·s Ëekalo ubytov·nÌ.

Z·stupci rodin n·s oËek·vali na smluvenÈm

mÌstÏ, aby si dÏti rozebrali. Zrovna se dovolala

panÌ Beneöov· a Krist˝na pravila do mobilu:

ÑMami, teÔ nem˘ûu, probÌh· odbÏrì.

To byl pouze jeden den v Anglii.

V dalöÌch dnech jsme navötÌvili katedr·lu v Ely,

univerzitnÌ mÏsteËko Cambridge, kr·lovsk˝

h¯ebËÌn, st¯edovÏk˝ hrad Warwick, Stratford

upon Avon ñ rodiötÏ Williama Shakespeara,

Oxford a opÏt Lond˝n ñ muzeum Madame

Tussaud¥s, Buckinghamsk˝ pal·c, Green park,

Westminster Palace, Westminster Abby, Big

Ben, Trafalgar Square, a v˝let jsme zavröili jÌzdou

na London Eye, coû je obdoba VÌdeÚskÈho

Prateru.

Uû jen z tohoto v˝Ëtu je jasnÈ, ûe cesta byla

dosti n·roËn·. Vöe bylo perfektnÏ p¯ipraveno

a zorganizov·no, ubytov·nÌ v rodin·ch bez

problÈm˘. To vöe dÌky cestovnÌ kancel·¯i a

velmi zodpovÏdnÈmu, p¯ÌjemnÈmu a fundovanÈmu

p¯Ìstupu pr˘vodce pana Melichara.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2008 33


KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY

P¯ed odjezdem jsem sama mÏla obavy, zda

vöechno zvl·dneme, ale dopadlo to na v˝bornou.

NÏkterÈ dÏti, kterÈ se ve ökole zdajÌ nesamostatnÈ,

pohodlnÈ, byly na z·jezdÏ ˙ûasnÈ.

Za vöechny jmenuji alespoÚ Adama

Z·meËnÌka, kter˝ s n·mi za celou ökolnÌ doch·zku

nebyl na ökole v p¯ÌrodÏ, do poslednÌ

chvÌle jsem nevϯila, ûe s n·mi opravdu pojede.

Byl samostatn˝, z·bavn˝, vöe vy¯Ìdil, bezproblÈmov˝.

Z·vÏrem bych chtÏla podÏkovat zastupujÌcÌ

¯editelce panÌ HanÏ TichÈ, kter· z·jezd podpo¯ila

a pomohla jej uskuteËnit. Jsem r·da, ûe

uû nynÌ m·me p¯Ìslib od novÈho vedenÌ naöÌ

ökoly, ûe v tÏchto aktivit·ch budeme moci

pokraËovat.

Videoz·znam z naöeho putov·nÌ lze vidÏt za-

Ë·tkem ökolnÌho roku na Infokan·lu.

Ivana ätainerov·,

uËitelka angliËtiny

NOV› ÿEDITEL äKOLY

Na z·kladÏ doporuËenÌ konkurznÌ komise

jsem do funkce ¯editele Z·kladnÌ ökoly V Ladech

jmenovala Mgr. Jaroslava St¯eötÌka.

Jaroslav St¯eötÌk doposud pracoval jako z·stupce

¯editelky na PrvnÌ jazykovÈ z·kladnÌ ökole,

kter· sÌdlÌ v Hor·ËkovÏ ulici 1100 v Praze 4.

Jeho dosavadnÌ praxe je velmi bohat·. UËil

na z·kladnÌ ökole. Podnikal ve ökolstvÌ. P¯edn·öel

a ökolil uËitele v pr·ci na poËÌtaËÌch.

Absolvoval mnohÈ vzdÏl·vacÌ kurzy a semin·¯e.

Je autorem uËebnice VyuûitÌ ICT na 1.

stupni Zä. Pod zkratkou ICT se rozumÌ obor

informaËnÌch a komunikaËnÌch technologiÌ

(anglicky Information and Communication

Technology).

Pan ¯editel p¯edstavÌ s·m sebe i svou koncepci

rozvoje öeberovskÈ ökoly v dalöÌm ËÌsle

Zpravodaje.

Petra Venturov·, starostka

Mate¯skÈ centrum Poh·dka v Bar·ËnickÈ rychtÏ

CO PRO V¡S CHYST¡ME OD Z¡ÿÕ

Pr·zdniny se jiû nezadrûitelnÏ blÌûÌ ke svÈmu

konci, a tak je pomalu Ëas na to, abyste sobÏ

a sv˝m dÏtem napl·novali pravidelnÈ aktivity

v novÈm ökolnÌm roce. Mate¯skÈ centrum

Poh·dka v Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch pro

v·s a pro vaöe malÈ raub̯e p¯ipravilo od z·¯Ì

öirokou ök·lu kurz˘ a krouûk˘, jejichû p¯ehled

najdete za tÌmto Ël·nkem. VϯÌme, ûe z naöeho

bohatÈho programu si vybere opravdu kaûd˝.

Pro vaöe ratolesti chyst·me r˘znÈ kurzy od

keramiky p¯es hru na flÈtnu, angliËtinu aû po

pohybovÈ krouûky zahrnujÌcÌ taneËky, rytmiku,

jÛguÖ Kurzy HudebnÌ ökoly Yamaha jsou

jiû tÈmϯ obsazenÈ, p¯idali jsme proto dalöÌ

termÌny. Opozdilci, nev·hejte! Pro nejmenöÌ

je p¯ipraveno cviËenÌ miminek pod vedenÌm

zkuöenÈ lektorky Ivy SvojöovÈ. Znakovou ¯eË

pro batolata se m˘ûete nauËit v kurzu Jany

äal·tovÈ.

K dispozici v·m bude samoz¯ejmÏ i naöe kr·snÏ

rozkvetl· herniËka, za p¯ÌznivÈho poËasÌ i

terasa, kde si vaöe dÏti pohrajÌ se sv˝mi vrstevnÌky.

Maminky se mohou z˙Ëastnit pohybov˝ch

aktivit. P¯es den je to power joga s Danielou,

p¯i kterÈ v·m pohlÌd·me vaöe malÈ poklady.

VeËer p¯ijÔte na posilovacÌ cviËenÌ s hudbou

(EMP) nebo tae-bo a aerobik, kterÈ obstar·v·

Romana PospÌöilov·. SvÈ tÏlo m˘ûete rozh˝bat

takÈ v kurzech orient·lnÌho tance zajiötÏn˝ch

Petrou Vicherkovou. P¯ÌznivkynÏ a p¯Ìznivci

cviËenÌ v klidnÏjöÌm tempu se mohou

p¯ihl·sit na Pilates s Ladou Kaplanovou, kterÈ

je urËeno pro vöechny vÏkovÈ kategorie. TermÌn

teprve up¯esnÌme. Sledujte naöe internetovÈ

str·nky; jejich adresu uv·dÌme na konci

Ël·nku. Pro relaxaci a duöevnÌ odpoËinek organizujeme

keramickÈ kurzy jak pro zaË·teËnÌky,

tak i pro pokroËilÈ. M˘ûete si vybrat mezi

dvÏma lektory: Martinou »erm·kovou nebo

34

4/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY

Jirkou Hlinkou. Oddech nabÌzÌ takÈ v˝tvarnÈ

tvo¯enÌ v naöÌ Liduöce. BÏhem Arteterapie

pohladÌte svou bolavou duöi. ObÏ poslednÏ

jmenovanÈ aktivity povede speci·lnÌ pedagoûka

B·ra KadlËÌkov·. AngliËtinu bude uËit Hana

Neck·¯-Vyöovan. VzdÏl·vat se m˘ûeme nejen

na mate¯skÈ dovolenÈ, ûe

TakÈ v novÈm ökolnÌm roce pro v·s budeme

p¯ipravovat zajÌmavÈ p¯edn·öky, semin·¯e a

besedy s odbornÌky. Jejich aktu·lnÌ p¯ehled

najdete na naöich internetov˝ch str·nk·ch.

M˘ûete si takÈ prost¯ednictvÌm elektronickÈ

poöty nechat zasÌlat Aktualitky. Zaregistrujte

se na internetu nebo si o nÏ napiöte na info@mcpohadka.cz.

Zde takÈ p¯ijÌm·me p¯ihl·öky

na naöe kurzy. TÏöÌme se na v·s!

KONTAKTY

Mate¯skÈ centrum Poh·dka: www.mcpohadka.cz

(sekce HrnË̯e)

E-mail: info@mcpohadka.cz

Jarmila Herbrychov·: jarmila@mcpohadka.cz

Jarmila Herbrychov·,

Mate¯skÈ centrum Poh·dka

PROGRAM OD NOV…HO äKOLNÕHO ROKU

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2008 35


FOTBAL

SezÛna 2007/2008 ˙spÏönÏ zavröena

¡»KO ä“ŸROU V›HER

ZACHR¡NILO 1. A TÿÕDU

Druûstvo A fotbalovÈho klubu A. F. K. Olympia

äeberov hr·lo 1. A t¯Ìdu ve skupinÏ A.

ZimnÌ p¯est·vku p¯eËkalo na jeden·ctÈm mÌstÏ

tabulky se t¯in·cti body.

¡Ëko potom na ja¯e pÏt z·pas˘ vyhr·lo, dvakr·t

remizovalo a zaznamenalo öest proher.

SoutÏû ukonËilo na des·tÈm mÌstÏ tabulky.

I B…»KO SKON»ILO DALEKO

OD SESTUPOV›CH VOD

Druûstvo B fotbalovÈho klubu A. F. K. Olympia

äeberov hr·lo ve 2. t¯ÌdÏ ve skupinÏ C.

Po podzimu obsadilo osmÈ mÌsto tabulky s dvan·cti

body. V jarnÌ Ë·sti bÈËko ve dvou z·pasech

zvÌtÏzilo. Na remÌzu dos·hlo Ëty¯ikr·t,

z†toho t¯ikr·t hokejov˝m v˝sledkem 3:3. A v pÏti

utk·nÌch opouötÏlo h¯iötÏ poraûeno.

V koneËnÈm souËtu obsadilo osmÈ mÌsto.

Tom·ö Nechv·tal, redakce

RoËnÌk 2008/2009 zaËÌn·. Kdy na fotbal

¡Ëko A. F. K. Olympia äeberov pokraËuje v 1. A t¯ÌdÏ ve skupinÏ A. PrvnÌ z·pas odehraje

v†sobotu 23. 8. od 17 hodin doma s Kyjemi.

BÈËko A. F. K. Olympia äeberov bude nastupovat v 2. t¯ÌdÏ ve skupinÏ C. ⁄vodnÌ utk·nÌ p¯edstavuje

derby s FC H·je JiûnÌ MÏsto B. ProbÏhne v sobotu 6. 9. na h¯iöti soupe¯e. »as v˝kopu

zatÌm nenÌ zn·m.

Fotbalov· ml·deû do toho!

Tom·ö Nechv·tal, redakce

A. F. K. Olympia äeberov po desetiletÈm p˘stu

p¯ihl·sila od podzimu 2008 mladöÌ p¯Ìpravku

do praûskÈ fotbalovÈ soutÏûe.

TrÈninky budou probÌhat na öeberovskÈm h¯iöti

podle n·sledujÌcÌho rozpisu:

RoËnÌk narozenÌ Den »as

2000ñ2002 pondÏlÌ, st¯eda, p·tek 15.00ñ16.30

2003ñ2005 ˙ter˝, Ëtvrtek 15.00ñ16.30

äeberovskÈ mladÈ fotbalisty povedou zkuöenÌ

trenȯi CU Bohemians Praha 1905. P¯Ìpravka

bude hr·t pod hlaviËkou äeberova, je ale za-

¯azena v trÈninkovÈm programu Bohemians.

A pr·vÏ v dresu Bohemians pak budou moci

talentovanÌ chlapci pokraËovat. PrvnÌ mistrovsk˝

z·pas na dom·cÌm h¯iöti p¯Ìpravka ode-

hraje v nedÏli 14. 9. od 8.30 proti t˝mu H·j˘.

BliûöÌ informace o mladöÌ p¯Ìpravce zÌsk·te

telefonicky, e-mailem nebo osobnÏ v dobÏ trÈnink˘

u nÌûe uveden˝ch trenÈr˘. M˘ûete si

takÈ vyzvednout p¯ihl·öku. TÏöÌme se na novÈ

nadÏje naöeho fotbalu!

KONTAKTY

äÈftrenÈr Tom·ö Ulrich

Mobil: 739 875 767

E-mail: mini.bohemians@seznam.cz

TrenÈr V·clav NedvÏd

Mobil: 724 002 690

Jan Mal·Ëek,

p¯edseda A. F. K. Olympia äeberov

36

4/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäEHO OKOLÕ

CizÌ ˙zemnÌ pl·ny a nov· z·stavba na jih od HrnË̯

Na pozemcÌch o celkovÈ rozloze 84 763 m 2 ,

tedy tÈmϯ 8,5 hektaru, v katastr·lnÌch ˙zemÌch

Vestec u Prahy a Zdimϯice u Prahy bezprost¯ednÏ

za jiûnÌmi hranicemi mÏstskÈ Ë·sti

Praha-äeberov smÏrem k pl·novanÈ VesteckÈ

spojce se pl·nuje nov· z·stavba. Jde o oblast

nazvanou Zdimϯice-sever I. Pro hrubou p¯edstavu

o celkovÈ ploöe lze uvÈst, ûe Karlovo

n·mÏstÌ v Praze, kterÈ je nejvÏtöÌm n·mÏstÌm

v »eskÈ republice, zabÌr· 80 550 m 2 .

POZEMKY

Katastr·lnÌ ˙zemÌ Zdimϯice u Prahy

ParcelnÌ ËÌslo Rozloha

158/7 58 848 m 2

158/14 1 609 m 2

421/1 1 971 m 2

Katastr·lnÌ ˙zemÌ Vestec u Prahy

ParcelnÌ ËÌslo Rozloha

1036/1 1 415 m 2

880/3 3 296 m 2

820/4 262 m 2

880/2 17 362 m 2

Tento z·mÏr je v plnÈm souladu s pozmÏnÏn˝mi

˙zemnÌmi pl·ny Vestce a Jesenice. V˝-

¯ezy z map obsaûen˝ch v tÏchto dokumentech

najdete na p¯eds·dce Zpravodaje.

StavebnÌ ˙¯ad v Jesenici jiû zah·jil p¯ÌsluönÈ

˙zemnÌ ¯ÌzenÌ pro lokalitu Zdimϯice-sever I.

V prvnÌ ¯adÏ tu majÌ vyr˘st inûen˝rskÈ sÌtÏ,

tedy vedenÌ elekt¯iny, vodovod, plynovod,

ve¯ejnÈ osvÏtlenÌ a deöùov· kanalizace. VybudujÌ

se zde takÈ komunikace.

Podle öeberovskÈho mÌstostarosty Ji¯Ìho Ritta

mÏstsk· Ë·st Praha-äeberov k dokumentaci ke

zmÌnÏnÈmu ˙zemnÌmu ¯ÌzenÌ vznesla p¯ipomÌnku,

aby se toto ˙zemÌ napojilo p¯Ìmo na

hlavnÌ silnici HrnË̯e-Zdimϯice (ËÌslo III/

6003). D·le äeberov poû·dal, aby se sr·ûkovÈ

vody odv·dÏly mimo st·vajÌcÌ z·stavbu.

MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov vöak nenÌ ani

˙ËastnÌkem ¯ÌzenÌ, ani dotËen˝m org·nem,

upozornil mÌstostarosta. M˘ûe proto pod·vat

pouze p¯ipomÌnky. Ty vöak stavebnÌ ˙¯ad

v†Jesenici nemusÌ br·t v potaz.

Ze zmÏny ËÌslo 2 ⁄zemnÌho pl·nu obce Jesenice

p¯ijatÈ v roce 2006 plyne n·sledujÌcÌ.

Podle Jesenice dynamick˝ rozvoj jejÌho ˙zemÌ

a prudk˝ r˘st poËtu obyvatel vyûaduje Ë·steËnÈ

doplnÏnÌ komunikaËnÌ sÌtÏ i ˙zemnÌ p¯Ìpravu

dalöÌch rozvojov˝ch ploch. ⁄zemnÌ pl·n

poËÌt· mimo jinÈ s v˝razn˝m rozö̯enÌm are-

·lu golfovÈho h¯iötÏ ve ZdimϯicÌch. U Drazd

se pozemky o rozloze 2,13 hektaru vyËlenily

jako plochy pro sport.

NovÈ plochy bydlenÌ, sportoviötÏ a smÌöenÈ

˙zemÌ v lokalitÏ Zdimϯice-sever se majÌ napojit

na pokraËov·nÌ navrhovanÈho vodovodnÌho

systÈmu Zdimϯic. PodrobnÏjöÌ studie

up¯esnÌ konkrÈtnÌ technickÈ ¯eöenÌ.

⁄zemÌ Drazd a Ë·st Rozkoöe, kter· pat¯Ì do

katastr·lnÌho ˙zemÌ Zdimϯice, se majÌ z·sobovat

prost¯ednictvÌm vodovodnÌ sÌtÏ v Hrn-

Ë̯Ìch a Pr˘honicÌch.

O odpadnÌ vody se m· postarat kanalizaËnÌ

soustava s napojenÌm splaökov˝ch odpadnÌch

vod na koncovÈ ¯ady na severu Zdimϯic.

V†Drazdech by deöùov· a splaökov· kanalizace

mÏla nav·zat na svÈ tÏûiötnÌ ˙zemÌ, to je

na kanalizaci v HrnË̯Ìch. V tÈto lokalitÏ je

vybudov·na podtlakov· splaökov· kanalizace.

V letoönÌm roce Jesenice po¯izuje zmÏnu svÈho

˙zemnÌho pl·nu ËÌslo 3.

ZmÏna ËÌslo 3 ⁄zemnÌho pl·nu obce Vestec

p¯ijat· v roce 2006 pro bytovou v˝stavbu jako

ËistÏ obytnÈ ˙zemÌ vymezila lokalitu Nad kopcovit˝mi

lukami. Na tento dokument nav·zal

n·vrh zad·nÌ regulaËnÌho pl·nu ËÌslo 1.

Oblast p¯edstavuje severov˝chodnÌ okraj Vestce,

prakticky vöak jde o jiûnÌ Ë·st HrnË̯, kter·

navazuje na obdobnou, jiû realizovanou

enkl·vu rodinn˝ch dom˘.

Splaökov· kanalizace se napojÌ na vesteckou

ËistÌrnu odpadnÌch vod.

Podrobnosti vymezÌ vypracovan˝ regulaËnÌ pl·n.

ZDROJE HLAVNÕCH INFORMACÕ

Vestec: www.vestec.cz/uzemni-plan

Jesenice: www.oujesenice.cz/id=20

Tom·ö Nechv·tal, redakce

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2008 37


INZERCE

KunratickÈ n·mÏty ke zmÏnÏ praûskÈho ˙zemnÌho pl·nu

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-Kunratice na svÈm

zased·nÌ, kterÈ se konalo 28. dubna tohoto roku,

souhlasilo s nÏkolika n·mÏty k novÈmu ˙zemnÌmu

pl·nu hlavnÌho mÏsta Prahy. NÏkterÈ n·vrhy mohou

mÌt vliv i na mÏstskou Ë·st Praha-äeberov.

Kunratice û·dajÌ opat¯enÌ, kter· by vedla ke snÌûenÌ

dopravnÌ z·tÏûe hlavnÌ VÌdeÚskÈ ulice. Ta jako silnice

ËÌslo II/603 vede od Jesenice a Vestce do KrËe

a Michle. Jako p¯Ìklad uv·dÏjÌ rozö̯enÌ KunratickÈ

spojky nebo jejÌ prodlouûenÌ na Novodvorskou ulici

a podobnÏ. D·le poûadujÌ pokraËov·nÌ obchvatu

PÌsnice severnÌm smÏrem od KunratickÈ spojky p¯es

Dobronickou ulici aû na VÌdeÚskou. P¯ed tÌm, neû

se o obchvatu rozhodne, navrhujÌ, aby se prost¯ednictvÌm

r˘zn˝ch opat¯enÌ omezila pr˘jezdn· doprava,

kter· zatÏûuje ulice K äeber·ku a K Libuöi. DoporuËujÌ

rovnÏû poËÌtat s dopravnÌm napojenÌm

Kunratic na nejbliûöÌ stanici trasy metra D.

RovnÏû podot˝kajÌ, ûe rozvojov· plocha zelenÏ

u†KunratickÈ spojky se nach·zÌ vesmÏs na soukrom˝ch

pozemcÌch, proto jde v tÈto chvÌli jen o form·lnÌ

z·leûitost.

Podle KunratickÈho zpravodaje 3/2008 zpracoval

Tom·ö Nechv·tal, redakce

ZPRAVODAJ. »Ìslo 4/2008 vyölo 15. 8. 2008. Vyd·v· se kaûdÈ dva mÏsÌce v†mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov.

EvidenËnÌ ËÌslo: MK »R E 16863. N·klad 1†200 v˝tisk˘. Zdarma rozn·öen do vöech dom·cnostÌ v†äeberovÏ

a v†HrnË̯Ìch. Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla: 1. 10. 2008.

Vydavatel: MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov. Adresa: ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov, K†HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha

415. I»: 00241717. Telefon a fax: 244 911 713, 244 912†801. E-mail: info@seberov.cz. Internet: www.seberov.cz.

Redakce: Tom·ö Nechv·tal. E-mail: redakce@seberov.cz. P¯ÌspÏvky a inzer·ty se zasÌlajÌ e-mailem redakci. Lze je

takÈ doruËit na v˝öe uvedenou adresu ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti Ëi vhodit do schr·nek na jeho budovÏ v†äeberovÏ nebo

na Bar·ËnickÈ rychtÏ v†HrnË̯Ìch.

38

4/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

More magazines by this user
Similar magazines