download - Evropská volební studia

ispo.fss.muni.cz

download - Evropská volební studia

Kongres ČSPV

Olomouc, 8.-10. září 2006

Koncept konfliktních linií a problematika

evropské integrace

Vít Hloušek (Brno)


Struktura prezentace

1. Politika v „post-rokkanovském“ světě

2. Konfliktní linie v „post-rokkanovském“ světě

3. „Evropská“ konfliktní linie mezi teritorialitou a

funkcionalitou

4. Podmínky formování „evropské“ konfliktní linie


Politika v „post-rokkanovském“ světě

• Neplatí standardní Rokkanovy předpoklady

zamrznutí stranických systémů a voličských

vazeb

• Nová dynamika volebního chování

• Politikverdrossenheit

• Restrukturace společnosti

• Potenciál pro vznik nových konfliktních linií

• Strany kartelu v prostředí aplikace politického

marketingu


Konfliktní linie v „post-rokkanovském“ světě

Rokkan:

1. Teritoriální a funkcionální dimense

společenských konfliktů

2. Společenské opozice

3. V kritických fázích překládány do

politických opozic

4. Aktivní podíl stran na utváření vazeb


Konfliktní linie v „post-rokkanovském“ světě

Bartolini a Mair:

1. Empirický socio-strukturní element

(uzavřený sociální vztah)

2. Normativní prvek produkující

sdílenou identitu

3. Organizační prvek – ustavení

politické reprezentace

Důraz na politický faktor


Konfliktní linie v „post-rokkanovském“ světě

• Post-komunistická Evropa – příklad aktivní participace

aktérů (politických stran) na utváření nových konfliktních

linií

• Omezení daná aktivitě/strategii politických stran:

existující cleavages, postoje voličů, instituce,

organizace strany samotné

• Výsledkem je obousměrný proces utváření konfliktních

linií


Konfliktní linie v „post-rokkanovském“ světě


„Evropská“ konfliktní linie mezi teritorialitou

a funkcionalitou

Ladrech: potenciální evropská cleavage

jako produkt evopeizace

Mair: evropeizace neovlivňuje mechaniku

ani formát stranických systémů

Kriesi: evropská tématika součástí

konfliktní linie produkované

globalizačními procesy – winners vs

losers


„Evropská“ konfliktní linie mezi teritorialitou

a funkcionalitou

Problematiku „evropské“ konfliktní linie

nelze redukovat na problém

euroskepticismu, i když s ním souvisí

Caramani – nacionalizace stranických

systémů a volebního chování v

průběhu demokratizace

Bartolini – evropská integrace jako

teritoriální de-diferenciace Evropy


„Evropská“ konfliktní linie mezi teritorialitou a

funkcionalitou

Bartolini: 4 scénáře interakce konfliktních linií na evropské a

národní rovině:

1. Evropeizace I (syntéza národních cleavages přenesena

i na rovinu EU)

2. Evropeizace II (důsledné oddělení obou arén s

autonomní strukturou cleavages)

3. Internalizace (inkorporace evropské tématiky do

existující struktury cleavages)

4. Externalizace (vytvoření plnohodnotné „evropské“

cleavage i na úrovni národních systémů)


„Evropská“ konfliktní linie mezi

teritorialitou a funkcionalitou

dimenze společenská opozice stranický kanál voličské

mobilizace

teritoriální

regionální/periferní teritoriální

identita proti státní identitě

regionální strany využívající

EU v mobilizaci proti

národnímu státu

funkcionální

obránci státní teritoriální

identity proti evropské

identitě

ekonomičtí winners a losers

integrace

kulturní opozice vůči stírání

národnostních rozdílů

populistické strany nové

pravice, tradiční

nacionalistické a částečně

konzervativní strany

populistické strany nové

pravice + část staré i nové

levice

populistické strany nové

pravice, tradiční

nacionalistické a částečně

konzervativní strany

spor mezi různými paradigmaty integrace


Podmínky formování „evropské“

konfliktní linie

1. Přítomnost stran aktivně mobilizujících voliče

prostřednictvím evropské tématiky a utváří tak nové

alignmnents

2. Re-strukturace alespoň části voličské obce na základě

výsledků integračního procesu produkující specifické

segmenty populace

3. Protnutí „poptávky“ (segment populace) a „nabídky“

(strana nabízející reprezentaci

4. Je-li strana relevantní a příslušný segment dostatečně

početný, stává se „evropská“ konfliktní linie relevantní


Namísto závěru

Povaha této problematiky vybízí k interdisciplinárnímu výzkumu:

• komparativní politologie

• mezinárodní vztahy

• volební studia

• sociologie

• historie

Děkuji za pozornost

More magazines by this user
Similar magazines