Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Raport, który Państwu przedstawiamy,

prezentuje jakościową analizę i diagnozę

kultury Małopolski w wymiarze funkcjonowania

gminnych scen kulturowych oraz

tworzenia lokalnych polityk kultury. W ramach

badań terenowych przeprowadziliśmy

rozmowy (fokusy grupowe, wywiady

pogłębione oraz, wspomagająco, obserwacje

uczestniczące) ze 120 aktorami

kultury z dziesięciu gmin w Małopolsce.

Chcieliśmy poznać, w jaki sposób usługi

kulturalne (całokształt oferty kulturalnej

oferowanej w gminie) są powiązane

z praktykami kulturowymi (całokształt

szeroko rozumianego uczestnictwa

w kulturze) oraz jak lokalnie zarządza się

politykami kultury (czyli jak organizuje się

program usług oraz czemu ma on służyć).

Wyszliśmy z założenia, że lokalne definicje

kultury oraz metody negocjacji znaczeń

kultury (które zostały nam zaprezentowane

podczas badań) tworzą pracujące

lokalnie idee i reguły określające stan/

zmianę kultury w obszarze usług kulturalnych

i polityk kulturalnych (w domyśle

również w obszarze rozwoju lokalnego).

Za ważny cel raportu uznaliśmy poznanie

ról aktorów kultury (politycy kultury,

menadżerowie kultury, animatorzy

kultury, twórcy kultury i tym podobne)

przede wszystkim na polach: społecznych

zakresów odpowiedzialności, stawianych

sobie celów, metod pracy, horyzontów

myślenia o uczestnictwie w kulturze,

zasad kooperacji i negocjacji, „roboczych”

definicji kultury, które w sumie konstruują

ich przestrzeń działań (co ważne, ta przestrzeń

jest tworzona przez nich w toku

interakcji społecznych). Zaproponowany

w tym raporcie ogląd z zewnątrz ma pomóc

w lepszym rozumieniu i kształtowaniu

tej przestrzeni. Na co dzień niewielu

aktorów kultury analizuje reguły i idee,

którymi posługują się raczej bezwiednie,

wciąż rzadko poddają się też ewaluacji.

Aktorzy kultury, którzy udzielili nam

wywiadów, zostali dobrani według jednej

zasady: podejmowania się intencjonalnych

(czyli świadomie zaprojektowanych

i zrealizowanych) działań związanych z obszarem

kultury. Dlatego byli to zarówno

urzędnicy gminy, pracownicy instytucji

kultury, radni, lokalni liderzy i animatorzy

z organizacji pozarządowych, menadżerowie

firm sektora kultury, jak i nauczyciele,

emeryci, studenci, księża, przedsiębiorcy,

którzy uczestniczą w animacji scen

i tworzeniu polityk. W badaniach uczestniczyły

osoby rozpoznawalne lokalnie jako

„aktywne” – nie tylko w znaczeniu stricte

kulturalnym.

9

More magazines by this user
Similar magazines