Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Wstęp

W poprzednich rozdziałach staraliśmy się

opisać i zdiagnozować obszar kultury na

poziomie podstawowej jednostki terytorialnej

w Polsce. Rozpatrując to zagadnienie,

odwołaliśmy się do pojęć określających

kluczowe elementy lokalnych

sytuacji, jak aktorzy kultury, sceny kultury

i polityki kultury. Staraliśmy się pokazać,

jakie relacje i zależności występują pomiędzy

tymi elementami i jak to wpływa

na działania podejmowane w obszarze

kultury lokalnej. Dla uzupełnienia zaprezentowanych

wcześniej ustaleń i wniosków,

w poniższym rozdziale chcielibyśmy

opisać niektóre pojawiające się trendy

i poczynić kilka uwag na temat lokalnych

obiegów kultury u progu XXI wieku, jakie

nasunęły nam się w trakcie analizy zebranego

materiału.

Nowe interpretacje dziedzictwa

Jeden z ogólnych wniosków, jakie nasunęły

nam się podczas badania, dotyczy

ponadlokalnych bodźców, które

w coraz większym stopniu wpływają

na zmianę sposobów interpretowania

zjawisk kulturowych i na swoistą

zmianę granic tego, co jest uznawane

za przejaw lokalnego dziedzictwa

kulturowego. Oczywiście truizmem

byłoby twierdzenie, że lokalne kultury

ulegają przeobrażeniom pod wpływem

innych kultur, w tym kultury

narodowej i globalnej – są to procesy,

które zachodzą zapewne od początku

istnienia zbiorowości ludzkich. To, co

nas jednak interesuje w tym wypadku,

to źródło bodźców, które są nośnikami

zmiany, oraz treść owych zmian.

Do zjawisk cywilizacyjnych zaznaczających

się w różnym stopniu na całym świecie

należą przemiany w obszarze pamięci

zbiorowej. Jak wskazuje Pierre Nora

(2001), jeden z najbardziej uznanych

teoretyków w tej dziedzinie, przemiany

te można ogólnie nazwać demokratyzacją

historii, która rozumiana jest tu jako

dekolonizacja różnego rodzaju mniejszości.

Nora wskazuje na trzy typy dekolonizacji:

światowy, co jest bezpośrednim

odniesieniem do upadku ery kolonializmu

i powstającego z tego powodu nowego

sposobu postrzegania przeszłości; obserwowana

w społeczeństwach Zachodu

dekolonizacja wewnętrzna, wyrażana

włączaniem do historii i pamięci zbiorowej

doświadczeń grup mniejszości

seksualnych, religijnych, społecznych czy

też regionalnych. Ostatni wyróżniony typ

to dekolonizacja ideologiczna, do której

115

More magazines by this user
Similar magazines