Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

dochodzi w społeczeństwach, które doświadczyły

reżimów totalitarnych ograniczających

zgodnie z panującymi tradycyjnie

normami upamiętnianie przeszłości.

Do polskiej rzeczywistości odnoszą się

wszystkie trzy typy dekolonizacji, z czego

dwa ostatnie: wewnętrzna i ideologiczna,

mogą stanowić pośrednie wyjaśnienie

zjawisk zachodzących w sferze kultury

i sposobach interpretacji dziedzictwa

w Małopolsce.

Bezpośrednio natomiast, źródeł wyżej

wspomnianych bodźców upatrujemy

w specyfice prowadzonej przez Unię Europejską

polityki, która poprzez rozmaicie

określone priorytety rozwoju i wsparcie

dla określonych inicjatyw zmienia

znaczenie dziedzictwa i historii oraz treść

pamięci zbiorowej. Przykładem mogą być

rozmaite programy unijne, które w założeniu

mają chronić mniejszości narodowe

i etniczne. Polityka unijna w tym zakresie

odwołuje się między innymi do tak zwanego

modelu zróżnicowania kulturowego,

który „polega na włączaniu członków

mniejszości etnicznych do grupy większościowej

z zachowaniem ich odmienności

kulturowej. Taka polityka pozwala wykorzystać

potencjał mniejszości etnicznych

w szerszym otoczeniu. Jednocześnie

sprzyja podtrzymywaniu i rozwojowi

tożsamości etnicznych zarówno grupy

dominującej, jak i mniejszościowych.

Stosowany w tym modelu proces nauki

tolerancji dla odmienności umożliwia nie

tylko poznanie obcych kultur, ale także

uświadomienie sobie specyfiki własnej

etniczności, jej rewitalizację w kontakcie

z innymi” (Niedźwiedzki 2002: 10). W wyniku

dyfuzji poglądów rozwiązania te znajdują

swoje odzwierciedlenie na szczeblu

państwowych, regionalnych, a ostatecznie

też lokalnych działań. Obserwowane przez

nas trendy zdają się potwierdzać założenia

cytowanego modelu. Widać to choćby na

przykładzie realizowanego przez Małopolski

Instytut Kultury programu Małopolska

Wielu Kultur. Przejawem omawianych

trendów są rozliczne projekty, mające na

celu ochronę lokalnych mniejszości oraz

przeciwdziałanie ich wykluczeniu przy

jednoczesnym zachowaniu ich kulturowej

i etnicznej odrębności. Sytuacja ta

obowiązuje także w odniesieniu do dziedzictwa

kulturowego omawianych grup.

Za przykład obrazujący opisane procesy

mogą służyć poniższe cytaty:

M: Innym takim wątkiem, który dopiero będzie

się rozwijał, jest zachowanie pamięci o kulturze

żydowskiej. Z tego względu, że przed 1939

rokiem w [nazwa gminy] około 60 procent ludności

to była ludność pochodzenia żydowskie-

116

More magazines by this user
Similar magazines