Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

W obserwowanym procesie zmian sposobów

interpretacji dziedzictwa lokalnego

można doszukać się analogii do koncepcji

Marka Ziółkowskiego (Ziółkowski 2006:

388). Otóż wspomniany autor dowodzi,

że na przestrzeni lat zmianie ulegały sposoby

interpretacji lokalnego dziedzictwa.

Pierwszy sposób interpretacji określa mianem

przedetnicznego – do obiektów będących

dziełem innych kultur podchodzi

się jak do pewnego zasobu, ale bez przypisywania

im symbolicznych odniesień.

Drugi sposób, nazwany etnicznym, uznaje

za ważne tylko te obiekty, które mogą

stanowić symbole etnicznej lub/i narodowej

wspólnoty kulturowej. Ten sposób

był najbardziej powszechny w ostatnich

stuleciach i wciąż jest dominujący. Dopiero

trzeci sposób interpretacji dziedzictwa,

nazwany przez Ziółkowskiego postetnicznym,

dowartościowuje dziedzictwo grup,

które dane tereny opuściły i nierzadko

doprowadza do sytuacji, w której to, co

pozostało po lokalnych mniejszościach,

traktuje się jak genius loci danej miejscowości.

Taka sytuacja jest efektem silnego

wpływu interpretacji pochodzących

z układu ponadlokalnego.

Inną konsekwencją omawianych zmian,

co zresztą pojawiło się już w cytowanym

powyżej opisie modelu zróżnicowania

kulturowego, jest wzrost świadomości

specyfiki własnej kultury i jej rewitalizacja.

W niektórych gminach zauważyliśmy

tendencje, zgodnie z którymi umacniają

się więzi i odradza się tożsamość lokalna.

B: A czy może pojawiają się jakieś nowe projekty

[badacz]

K1: Na przykład projekt [nazwa osiedla]. To jest

projekt, który był realizowany w 2005, 2006

roku […], ponieważ tutaj w [nazwa miejscowości]

już było kilka projektów zrobionych, natomiast

tutaj taki zamiar był, żeby po kolei w wioskach

szukać takich wielu ewenementów, czyli

historii, tradycji, rodów, czegoś specyficznego.

No i proszę sobie wyobrazić, że poprzez ten

projekt [mieszkańcy osiedla – Z. N.] stwierdzili,

że mają świetną pieczęć i na bazie tej pieczęci,

pomimo tego że z okresu rozbioru, zaczęło

się dziać dużo rzeczy. Dotarliśmy do takiego

momentu, że nawet sołtys ma teraz pieczęć

i przeważnie przy dużych uroczystościach tą pieczęć

używa i jest kiermasz wielkanocny kiedy są

konkursy i tak dalej. Czyli zaczyna się szukanie

nawet wewnątrz gmin takich indywidualnych

elementów przypisanych do poszczególnych

wiosek. Na tej zasadzie mieliśmy też w ubiegłym

roku 650-lecie [nazwa miejscowości], ponieważ

również tam mieszkańcy, aha tu jeszcze

w [nazwa miejscowości] powstaje również stowarzyszenie

mieszkańców miłośników [nazwa

118

More magazines by this user
Similar magazines