Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

został stworzony tylko jeden raz i tylko

jeden raz nastąpi jego koniec […]” (Eliade

1998: 168), i ten czas linearny stanowi

podstawowe źródło odniesienia dla cyklicznie

powtarzanych praktyk związanych

ze zmianami pór roku. Równocześnie, jak

zwrócił uwagę wspomniany wcześniej

Pierre Nora (2001: 39), wzrastająca dynamika

rzeczywistości, niegdyś ciągłej i stałej,

dziś zmiennej, wytwarza w człowieku

lęk związany z nieprzewidywalnością przyszłości.

Właśnie ulotność przyszłości i jej

nieprzewidywalność sprawia, że ludzie

mają jeszcze większą potrzebę sięgania do

przeszłości, która jawi się jako uchwytna

i możliwa do ogarnięcia. Właśnie przez

to zerwanie ciągłości czasu, niezwykle

ważnym tematem współczesności staje

się rozumienie własnego dziedzictwa,

tradycji i odtwarzanie ich w oderwanych

od współczesnych realiów rytuałach.

Potencjalnie z tych samych przyczyn tak

istotnie wzrasta potrzeba podtrzymywania

lub odbudowywania więzi i wspólnot

lokalnych, która wyraża się w dążeniach

do wzmacniania tożsamości.

Treści związane z cyklicznym odtwarzaniem

tradycji poddawane są modyfikacjom

i często przybierają formy coraz

bardziej popkulturowe, co spotyka się

z ambiwalentnymi reakcjami. Niemniej

akceptacja tych zmian traktowana jest jak

zło konieczne. I w ten sposób w trakcie

przygotowań do dożynek trwają intensywne

poszukiwania znanych z telewizji

gwiazd, jako produkty regionalne sprzedaje

się tradycyjną muzykę nasyconą

popowymi modyfikacjami, w zupełności

zmieniającymi jej brzmienie, oraz wytwarzane

w Chinach gadżety, a stroje,

w których zespoły regionalne prezentują

dziedzictwo swego regionu zyskują nowe

kształty i wzory, upodabniając się do stylu

uznanego w danym sezonie za modny.

Istniejące już dziś rozwarstwienie rocznego

cyklu wydarzeń kulturalnych wymaga

umiejętności zespolenia praktyk o bardzo

zróżnicowanym charakterze i cechach

przywodzących na myśl znaczenia pochodzące

z różnych porządków. W najbliższych

latach może dojść do włączenia

jeszcze innych znaczeń do rocznego

cyklu, ale może też dojść do przesycenia

i stopniowej selekcji treści. Z taką, coraz

bardziej złożoną rzeczywistością kulturalną

przyjdzie się zmagać aktorom w następnych

latach.

More magazines by this user
Similar magazines