Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

nywania wybranych wskaźników i mierników

jakości wzajemnie podobnych sobie

samorządów, procedury oceny zadowolenia

klientów z usług (na przykład w formie

ankiet), oceny kompetencji funkcjonariuszy

publicznych, oceny przebiegu procedur.

Na pewno pełnią one funkcję kontrolną, są

źródłem informacji dla monitoringu wskaźników

samorządu, a w wersji zaawansowanej

mogą być metodą samoewaluacji.

Systemy zarządzania ograniczają się do

ewaluacji obszaru zarządzania publicznego,

w małym stopniu oceniają więc zmiany

w środowisku oddziaływania samorządu

(czyli efekty prowadzenia na przykład

polityk kultury). Aby ocenić ten zakres,

musi istnieć dodatkowy system ewaluacji

oddziaływania samorządu na rozwój lokalny

gminy. Ten obszar, związany z badaniem

wdrażania lokalnych strategii rozwoju, jest

słabiej rozwinięty

Ewaluacja – obieg informacji

potencjalnie niebezpiecznych

i przydatnych

Badanie/ocenianie jest potencjalnie

niebezpieczną dla zaangażowanych stron

prywatnym, obecnie jest stosowana często

w administracji publicznej (http://pl.wikipedia.org/wiki/Benchmarking).

134

grą informacji o tym, co działa, a co nie

działa oraz kto jest za to odpowiedzialny.

Ewaluacja często jest kojarzona z tak zwanym

audytem, który medialnie pojawia

się w kontekstach afer i nieprawidłowości

(ktoś zamawia audyt, aby stwierdzić

„skalę zniszczeń i nieprawidłowości”).

Ponieważ ewaluacja ma być narzędziem

do usprawniania i rozwoju, a dodatkowo

głównie przyjmuje formę dokumentu z informacjami

oceniającymi pracę aktorów

i podmiotów kultury, bardzo istotne stają

się lokalne normy i reguły rządzące:

• przestrzenią wdrażania zmiany (czy

istnieje zrozumienie dla ważności cyklu

ewaluacyjnego),

• zaufaniem między aktorami (czy przed

ocenami i rekomendacjami wynikającymi

z badań należy się bronić,

czy traktować je jako istotny czynnik

doskonalenia),

• celami badawczymi (bardziej liczy się

dla zamawiającego badania dokonanie

oceny czy wskazanie rozwiązań doskonalących),

• otwartością obiegu informacji ewaluacyjnej

(komu pozwala się współdecydować

i toczyć negocjacje na podstawie

badań).

Ewaluacja nie jest więc wyłącznie techniką

dokonywania oceny/badania, ale

More magazines by this user
Similar magazines