Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Lokalne ewaluacje kultury

jest też dynamicznym układem relacji

w obrębie podmiotów kultury, aktorów

kultury, interesariuszy kultury. Można

nazwać to pewnym zbiorem idei rządzących

lokalnym obiegiem informacji oraz

wypracowywaniem decyzji politycznych

rządzących postępowaniem głównych

aktorów kultury w gminie. Nie wystarczy

odpowiedzieć na pytanie, czy ewaluacje

są przeprowadzane, warto jeszcze stwierdzić,

w jakim stopniu stanowią one część

systemu zarządzania kulturą. Badania

odsłoniły kilka możliwych modeli.

Ewaluacja jako proces

społeczny i polityczny

Ewaluacja ma za zadanie nie tylko tworzenie

informacji, będących oparciem dla

usprawnień i rozwoju usług kulturalnych,

ale jest równocześnie źródłem oceny efektywności

i skuteczności aktorów kultury,

informacją o funkcjonowaniu i rozwoju

scen kultury czy też o regułach i celach prowadzenia

lokalnych polityk kultury. Z tego

powodu istotną kwestią jest dostępność

takich badań dla interesariuszy. Ewaluacja

może stanowić czynnik rozwoju dialogu interesariusze

– funkcjonariusze publiczni, jak

również negocjacji znaczeń kultury w obrębie

lokalnej społeczności, a to przekłada się

na jakość konstruowania lokalnych polityk

kultury (przynajmniej w zakresie prowadzenia

negocjacji i konsultacji społecznych).

Dzieje się tak, ponieważ badania (raporty

badawcze) umożliwiają „stronie społecznej”

uzyskanie informacji o scenach kultury

i politykach kultury, wyrównując (w pewnym

zakresie) poziomy wiedzy obu stron.

Wystawia to aktorów kultury (założenia,

którymi się kierują, efekty, jakie osiągają,

finanse, które na to przeznaczają) na widok

publiczny. W takim układzie istotną rolę

odgrywają kryteria prowadzonych badań.

Ich wybór (kto i czym się kierował w ich

wyborze) ustanawia przestrzeń negocjacji,

ponieważ to kryteria określą, jakiego typu

informacje ewaluacyjne zostaną zebrane.

To istotny problem wybrania wagi poszczególnych

kryteriów ewaluacyjnych.

Model ewaluacji z punktu

widzenia samorządu

Poniższa tabela ilustruje hipotetyczny

model prowadzenia ewaluacji, w ramach

którego samorząd gminy bada:

• zarządzanie kulturą w obszarze zadań

publicznych,

• poszczególne sektory w obszarze kultury

(własne działania samorządu, które

mają je wspomagać),

• programy/projekty/zadania realizowane

w obszarze kultury (na przykład

135

More magazines by this user
Similar magazines