Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

przez instytucje kultury czy przez organizacje

pozarządowe współpracujące

z samorządem),

• osiąganie celów poszczególnych polityk

kultury (ocena efektów prowadzenia

polityk przez samorządy),

• rozwój lokalny w powiązaniu z rolą

kultury.

Tabela taka w konkretnych wypadkach

powinna być spójna ze strategiami rozwoju

lokalnego, przyjętymi lokalnie modelami

zarządzania publicznego czy, przede wszystkim,

lokalnymi potrzebami prowadzenia

badań ewaluacyjnych. Tabela 2 ma jedynie

sugerować możliwe pola prowadzenia

badań ewaluacyjnych w gminie w obszarze

kultury. Nie wszystkie ewaluacje musi

przeprowadzać samorząd, równie ważne

jest, z jakich ewaluacji (dostępnych, opracowanych

przez inne podmioty) korzysta przy

rozwoju własnych usług i strategii działań.

Model ten obrazuje również, że kultura

(a szczególnie lokalne sceny kulturowe)

jest przestrzenią kooperacji aktorów

kultury działających w ramach sektora publicznego,

pozarządowego czy prywatnego.

W ramach wszystkich trzech sektorów

powstają wartości, usługi czy produkty

kulturowe przyczyniające się do realizacji

(rozwoju) polityk kultury.

Wskazany powyżej model potencjalnych

obszarów ewaluacji powinien być również

rozpatrywany z planami zarządzania

lokalnego, które (explicite lub implicite)

określają strategię działań, zasoby do wykorzystania

(w tym instytucje, organizacje,

sektory gospodarki), kluczowe potencjały

i wyzwania rozwoju, zadania publiczne

i ich minimalne standardy, źródła dochodów

i strukturę wydatków samorządu

gminy. Ale nie należy go traktować inaczej

niż jako uproszczone rozwiązanie modelowe.

W planie idealnym program ewaluacji

jest więc awersem programu zarządzania

gminą i ma za zadanie badanie jego

skuteczności, efektywności, trafności,

użyteczności, trwałości. Jednym z zakresów

są sceny kultury i polityki kultury.

Czy w gminach Małopolski

przeprowadza się badania

ewaluacyjne obszaru kultury

Tak, ale w bardzo ograniczonym zakresie.

Zrealizowany projekt badaczy nie służył

ocenie liczby badań, więc w tym zakresie

nie można nic pewnego stwierdzić, opierając

się na znajomości dziesięciu gmin,

ale już w wymiarze jakościowym można

stwierdzić, że aktorzy kultury wskazują, że

„pewnie warto by było takie badania prowadzić”,

ale nie potrafią konkretnie opisać

136

More magazines by this user
Similar magazines