Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Badać można przede wszystkim:

• procesy wewnętrzne

(organizacja)

• działalność (produkty

i usługi)

• odbiorców (zadowolenie)

Badać można przede wszystkim:

• pola interwencji efekty

• metodologie

Badać można przede wszystkim:

• efekty realizacji polityk

kultury

• rozwój scen kulturowych

Samorząd gminy (koordynacja rozwoju lokalnego; zarządzanie usługami publicznymi)

Partnerzy (podmioty i aktorzy kultury) oraz sceny Lokalne kultury: ewaluacje kultury

Instytucje

kultury

Organizacje pozarządowe

Przemysły kultury

i kreatywne

(przedsiębiorstwa)

Region

Kraj

Unia Europejska

Diagnozy poszczególnych sektorów (potencjał, zasoby, kompetencje, obszary

usług i intrwencji)

Relacje i współpraca (jak się uzupełniają, jak konkurują poszczególne organizacje

i liderzy)

Programy/obszary działalności/zakresy interwencji/wytwarzane dobra kulturowe

Cele do osiągnięcia (polityki kultury):

Społeczeństwo:

Gospodarka:

Rozwój usług świadczonych

w zakresie kultury dla społeczności

lokalnej

Jakie efekty przynoszą usługi

Jaki powinien być zakres usług

Kto korzysta z uług

Uczestnictwo w kulturze

Podnoszenie jakości życia społeczności

lokalnej związanej ze sferą

kultury

Jak kultura przekłada się na podnoszenie

jakości życia

Co jest najistotniejsze dla społeczności

Rozwój kompetencji cywilizacyjnych

(wiedza, postawy, umiejętności)

związanych z funkcjonowaniem

w społeczeństwie obywatelskim

i informacyjnym oraz budowanie

kapitału społecznego (budowanie

społeczeństwa obywatelskiego)

Jakie działania wspomagają ten

rozwój

Jakie znaczenie ma w tym kontekście

sektor kultury

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

i polityka równych szans

Jakie znaczenie ma w tym kontekście

sektor kultury

W jaki sposób uczestnictwo w kulturze

wyrównuje szanse

Rozwój lokalny (i rola w nim kultury)

Wskaźniki rozwoju (wskaźniki z obszaru kultury)

Ochrona miejsc pracy i nowe miejsca pracy

w sektorze kultury, przemysłów kreatywnych

i czasu wolnego

Jakie są miejsca pracy

Jakie działania sprzyjają powstawaniu

miejsc pracy

Jaka jest kondycja pracodawców

Przyciąganie nowych inwestycji związanych

z sektorem kultury, przemysłów kreatywnych

i czasu wolnego

Co jest ważne dla inwestorów

Jakie narzędzia są skuteczne w ich przyciąganiu

Wspomaganie przedsiębiorczości związanej

z sektorem kultury, przemysłami kreatywnymi

i czasu wolnego

Jakie są nowe inicjatywy

Jaka jest ich żywotność

Jakiego wsparcia potrzebują

Budowanie lokalnego rynku usług i produktów

kulturalnych

Stan rynku

Uczestnicy rynku

Jakie dochody są generowane

Słabości rynku

137

Tabela 2.

Główne obszary i zagadnienia

ewaluacji

More magazines by this user
Similar magazines