Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Lokalne ewaluacje kultury

Podsumowanie

Ewaluacja ma bardzo szeroki zakres znaczeniowy.

Ponieważ w ramach zrealizowanych

na potrzeby tego projektu badań

terenowych ewaluacja kultury nie była

głównym tematem badawczym, zebraliśmy

ograniczoną bazę danych, pozwalającą

na poznanie założeń aktorów kultury

(głównie samorządowych), które definiują

lokalne sensy prowadzenia ewaluacji.

Na tej podstawie można stwierdzić,

że aktorzy kultury mają coraz większą

świadomość ewaluacyjną. Wskazują na

jej ważną rolę w zarządzaniu kulturą, poprawę

jakości procedur, możliwość oceny

efektów oraz coraz częściej traktują ofertę

usług kulturalnych jako rzecz występującą

w szerszej przestrzeni uczestnictwa w kulturze

czy kwestię powiązaną z budowaniem

kapitału społecznego. Jednak realnie,

w kontekście lokalnym ewaluacja nie

stanowi bynajmniej normy. Obecnie bardzo

często jest zabawką w ręku jednego

decydenta, który swoje założenia i kryteria

ewaluacyjne traktuje jako jedyne możliwe,

często dyskredytując tę pożądaną nową

jakość w zarządzaniu. Dodatkową trudnością

jest brak lokalnych reguł zarządzania

konfliktem, który wynika z gry interesów

aktorów kultury, związanej z budowaniem

lokalnych programów rozwoju. Ewaluacja

(jako otwarta platforma budowania

informacji) nie jest dopuszczana w zakres

ustalania lokalnych polityk rozwoju kultury

jako potencjalne źródło destabilizacji

lokalnych scen kultury pozostających we

władzy sektora publicznego.

Porównując zamieszczoną powyżej

w rozdziale tabelę możliwych obszarów

ewaluacji kultury w gminie z odpowiedziami

aktorów kultury, można stwierdzić,

że ewaluacja wciąż obejmuje przede

wszystkim sferę kultury jako zjawisko

wydarzeniowo-ludyczne oraz zajęcia

ukulturalniające realizowane w domach

kultury (podoba się/nie podoba się;

więcej czegoś/mniej tamtego). Bada się

więc sferę odbioru i potrzeb w ramach

prostych założeń o kulturze jako programie

imprez, zajęć, konkursów, tradycji czy

rozwoju turystyki. Konkluzja całościowa

może być taka, że lokalnie tworzone

definicje kultury, uczestnictwa w kulturze,

znaczenia kultury dla rozwoju ograniczają

tworzenie bardziej zaawansowanych

programów ewaluacji. Świadomość pojedynczych

aktorów kultury („potrzeba nam

ewaluacji”) nie przekłada się na lokalny

system zarządzania politykami kultury,

który jest utrzymywany często w ramach

nieprzystających do współczesnych wyzwań

rozwoju kultury.

More magazines by this user
Similar magazines