Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

podsumowanie i najważniejsze wnioski

temat ich roli jako rzeczników jej ochrony.

Raczej „przeciwdziałają” oni niekorzystnym

według nich trendom, niż uczestniczą

w kulturze zmiany, dopracowując się nowych

modeli funkcjonowania lokalności.

Rozpad więzi społecznych (coraz mniej

aktywności we wspólnej przestrzeni) jest

lokalnie rozpatrywany jako efekt zmian

cywilizacyjnych, a nie braku lokalnej

przestrzeni dla uczestnictwa. Problem

rozpadu wspólnych form aktywności

kulturowych jest więc ustanawiany poza

sferą własnego wpływu. Można tylko

„ocalić od zapomnienia”.

Wskazane powyżej uogólnienia i hipotezy

skupiają się na sferze organizacji scen

kultury i polityk kulturalnych w gminach

Małopolski. Są one efektem eksploracji

badawczej dziesięciu wybranych gmin w regionie.

Kolejnym ważnym zadaniem, którego

będziemy chcieli się podjąć w ramach

Małopolskiego Obserwatorium Kultury, jest

głębsze zrozumienie znaczenia tych tez dla

rozwoju lokalnego w obszarze kultury.

Wnioski i wyzwania

Przedstawione dalej wnioski i wyzwania

mają charakter ogólny, wykraczający poza

Małopolskę.

Tematem wartym pogłębienia są zmiany

w uczestnictwie w kulturze młodzieży

ze względu na coraz powszechniejszy

dostęp do Internetu i innych interaktywnych

mediów oraz stopień świadomości

aktorów kultury zachodzenia takich zmian

i możliwych modyfikacji podejmowanych

przez siebie praktyk w celu ewentualnego

dostosowania programu do potrzeb

młodzieży.

W jakich wymiarach zmienił się (i jak

potencjalnie będzie się zmieniał) sposób

funkcjonowania scen kulturowych,

a szczególnie ich wzajemne relacje strukturalne

i komunikacyjne ze względu na

istnienie nowych mediów

Jakie działania podejmują lub będą podejmować

politycy kultury w związku z coraz

częstszym powstawaniem scen o zasięgu

ponadlokalnym oraz scen nastawionych

na publiczność pozalokalną

Ciekawe, choć trudne do zbadania zagadnienie

wiąże się z rolą grup inicjatywnych

i innych niesformalizowanych grup

społecznych, która zdaje się wzrastać, co

świadczy o podnoszeniu się aktywności

społecznej i poprawie jakości kapitału

ludzkiego, oraz może za sobą pociągnąć

szereg konsekwencji, na przykład coraz

159

More magazines by this user
Similar magazines