Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

wyższy poziom zróżnicowania scen co do

treści i zmianę struktury relacji pomiędzy

scenami.

Jaka będzie rola kultur mniejszościowych

oraz upamiętniania dziedzictwa

mniejszości kulturowych na małopolskich

scenach: czy jest to tylko chwilowy trend,

podtrzymywany przez aktualnie wdrażane

polityki kultury i finansowanie przez

UE, czy może zmiana świadomości (choć

jedno drugiego nie wyklucza)

W jaki sposób polityki kulturalne funkcjonują

jako narzędzia przemocy symbolicznej

w środowiskach lokalnych

Zmieniają się praktyki społeczno-kulturowe

na obszarach wiejskich. Na ile

kultura wiejska jest osadzona w lokalnych

kontekstach (zasobach lokalnych, wiedzy

lokalnej), a na ile poddawana jest przekształceniom

o charakterze globalnym

W jaki sposób funkcjonuje w społeczeństwie

pamięć zbiorowa i jak jest ona przekształcana

w warunkach dynamicznych

przemian społeczno-kulturowych

Perspektywa różnych etapów życia jednostek

jest ważna dla analizy ich uczestnictwa

w kulturze. Warto badać praktyki

kulturowe poszczególnych generacji

w kontekście dostępnych usług kulturalnych.

We wszystkich gminach mieliśmy do

czynienia z „kulturami wykluczonymi”.

Warto zbadać rozumienie kultury w środowiskach

określanych przez politykę

społeczną mianem „wykluczonych społecznie”.

Gdzie przebiega – i przez kogo

jest określana – granica między kulturą

„normalną” a „zmarginalizowaną”.

Warto, być może, przeprowadzić badania

dotyczące scen kontrkulturowych

i ich strategii działania na polu kultury.

W naszych badaniach, z powodu bardzo

ograniczonego dostępu do osób tworzących

kulturowe podziemie”, nie do końca

udało się zgłębić to zagadnienie.

Czy można mówić o pogłębiającym się

zjawisku instrumentalizacji kultury, które

wyraża się w tym, że niemal wszelkie

działania w polu kultury (szczególnie te,

na których zależy samorządom gminy) są

kalkulowane ze względu na efekt promocyjny

dla regionu, zwiększenie ruchu

turystycznego czy efekt finansowy

Na ile lokalne organizacje pozarządowe są

faktycznie pozarządowe, biorąc pod uwa-

160

More magazines by this user
Similar magazines