Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Gmina a społeczność lokalna

W celu dokonania analizy scen i polityk

kultury w Małopolsce, zdecydowaliśmy

się przeprowadzić badania terenowe

w wybranych dziesięciu gminach

tego regionu. Gmina jest podstawową

jednostką podziału terytorialnego kraju

oraz miejscem, które można zdefiniować

jako przestrzeń funkcjonow

a n i a l o k a l n e j s p o ł e c z n o ś c i.

Powiat w Małopolsce można scharakteryzować

raczej jako wyodrębnioną

przestrzeń o historycznie (zazwyczaj)

ukształtowanym centrum usług i spotkań

(zazwyczaj średniej wielkości mieście

pomiędzy 40 a 10 tys. mieszkańców),

w którym oraz wokół którego funkcjonują

lokalne społeczności. Powiat jest

obszarem zbyt dużym i wciąż jeszcze nie

do końca zintegrowanym, aby można

było mówić o silnych więzach społecznych

tworzących z powiatu wyróżnioną

społeczność o wyodrębnionej tożsamości

czy wspólnym obszarze kultury. Z tego

powodu jako obszar analizy wybraliśmy

gminę. Jej społeczność może

być definiowana funkcjonalnie

(jako krąg najbliższych sąsiadów, którzy

tworzą pewną zbiorowość polityczną

i wyodrębniony obszar społeczno-gospodarczy)

lub ideologicznie (jako wspólnota

tożsamości, korzeni, tradycji – jako

lokalna ojczyzna). Obszar gminy oczywiście

nie zawsze pokrywa się z takim

właśnie obszarem funkcjonalnym bądź

obrazem lokalnej ojczyzny. Oba znaczenia

gminy – jako przestrzeni funkcjonowania

lokalnej społeczności oraz specyficznego

jej obszaru kultury – były dla nas ważne.

Każda z gmin została potraktowana

jako swoiste studium przypadku, dzięki

poznaniu którego chcieliśmy o p i s a ć

k o n s t r u o w a n i e l o k a l n y c h s c e n

k u l t u r y oraz t w o r z e n i e p o l i t y k

k u l t u r y. Szukaliśmy cech wspólnych

bądź cech znaczących dla całego regionu.

Analizy obszaru kultury poszczególnych

gmin w drugim etapie projektu zostaną

przedstawione bezpośrednio w gminach

objętych badaniem, natomiast ten raport

skupia się analizie porównawczej całego

zgromadzonego materiału, poszukując

najważniejszych wniosków i cech dotyczących

Małopolski.

Wybór gmin do badań

terenowych

Małopolska (rozumiana w granicach dzisiejszego

województwa, które nie pokrywają

się z historycznymi jej granicami) jest

zróżnicowanym regionem o wyodrębnio-

19

More magazines by this user
Similar magazines