Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

nych subregionach (podział ze względu

na granice zaborowe: Galicję i Królestwo;

podział na dawne województwa sprzed

1999 roku: krakowskie, tarnowskie,

nowosądeckie i w części bielsko-bialskie;

podział geograficzny na Karpaty, nizinę

doliny Wisły, Jurę, Wyżynę Miechowską).

Wyszukując gminy do badań, oparliśmy

się na oficjalnym podziale regionu na

podregiony: wydzielony Kraków, krakowski,

tarnowski, nowosądecki i oświęcimski.

Chcieliśmy, aby każdy z tych podregionów

był reprezentowany oraz aby gminy

wykazywały istotne, naszym zdaniem,

z punktu widzenia funkcjonowania obszaru

kultury fenomeny i podziały:

• na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie

i miejskie,

• na gminy, których funkcjonowanie

opiera się na różnych typach gospodarki

(przemysł, usługi, rolnictwo, turystyka 1 ),

• na gminy o silnej tożsamości (narracji)

regionalistycznej (specyfika Karpat) oraz

na gminy bez takich znaczeń kultury,

1 Małopolska Organizacja Turystyczna prowadzi

stały monitoring ruchu turystycznego w Małopolsce,

na podstawie którego w przybliżeniu

można określić najważniejsze destynacje

turystyczne w regionie, liczbę turystów, rodzaje

głównych atrakcji. Raporty dostępne na

stronie: http://www.mot.krakow.pl/index,a-

,b,c,16.html.

20

• na gminy o jednorodnej strukturze

etnicznej oraz na te zamieszkałe przez

mniejszości etniczne,

• na gminy będące lokalnymi centrami,

na te położone prowincjonalnie względem

nich oraz na te funkcjonujące

w ramach metropolii krakowskiej,

• na gminy o dużych i małych (w znaczeniu

mniej spektakularnych) walorach natury.

Oto krótka charakterystyka gmin wybranych

do badania:

• Gmina nr 1: gmina miejska, lokalne

centrum usług, z dużą liczbą turystów

kulturowych i uzdrowiskowych;

• Gmina nr 2: gmina miejsko-wiejska,

funkcjonująca blisko większego ośrodka

miejskiego, o silnym dziedzictwie poprzemysłowym,

z małą liczbą turystów;

• Gmina nr 3: gmina miejsko-wiejska,

o silnym znaczeniu rolnictwa, oddalona

od centrum ponadlokalnego, z małą

liczbą turystów;

• Gmina nr 4: gmina wiejska, funkcjonująca

blisko lokalnego centrum,

ze średnią liczbą turystów, zamieszkała

przez mniejszość etniczną, duże

walory natury;

• Gmina nr 5: gmina wiejska, funkcjonująca

blisko lokalnego centrum, z bardzo

dużą liczbą turystów, o silnej tożsamości

regionalistycznej, duże walory natury;

More magazines by this user
Similar magazines