Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

metodologia badań terenowych i analizy zebranych informacji

• Gmina nr 6: Kraków;

• Gmina nr 7: gmina wiejska, oddalona

od lokalnego centrum, z dużą liczbą

turystów;

• Gmina nr 8: gmina wiejska, oddalona

od lokalnego centrum, ze średnią

liczbą turystów;

• Gmina nr 9: gmina miejsko-wiejska,

funkcjonująca w bliskim powiązaniu

z Krakowem, z małą liczbą turystów;

• Gmina nr 10: gmina miejska, centrum

usługowe i przemysłowe ze średnią

liczbą turystów.

Kraków w badaniach został ujęty porównawczo

jako metropolia ponadregionalna

w stosunku do reszty regionu.

Niniejszy raport w stopniu minimalnym

dokonuje diagnozy kultury Krakowa. To

miasto jest niesłychanie ważne dla regionu

i jest małopolskie, ale jego opis

wymaga odrębnych badań. Dlatego

analiza zaproponowana w tym raporcie

odnosi się raczej do Małopolski bez

Krakowa.

Wykorzystane techniki badawcze

Realizowane w trakcie projektu badania

osadzone były w nurcie badań etnograficznych.

Główną strategią badawczą

w etnografii jest obserwacja: uczestnicząca

i nieuczestnicząca, obie są realizowane

w ramach badań terenowych. Jej cechy to:

a) relacje bezpośrednie badacza z aktorami

społecznymi, b) funkcjonowanie w naturalnym

środowisku badanych, c) obserwacja

nastawiona na analizę zachowań, warunków

i interakcji, d) uczestnictwo badacza

w ważnych praktykach życia badanych,

e) rozumienie kodów, przypisywanych

znaczeń tym praktykom, interakcjom

i zachowaniom (por. Gobo 2008). Niemniej

badania terenowe mogą się opierać na różnych

strategiach badawczych obejmujących

na przykład mniej lub bardziej nieformalne

rozmowy, wywiady (niezestandaryzowane),

analizy tekstów. W badaniu kultur Małopolski

zespół badawczy kierował się zasadą

triangulacji metodologicznej (por. Glaser

i Strauss 2009). Badania empiryczne były

zatem realizowane za pomocą trzech technik

badawczych: obserwacji uczestniczącej,

indywidualnych wywiadów pogłębionych

i zogniskowanych wywiadów grupowych.

Poniżej dokonujemy krótkiej charakterystyki

wspomnianych technik gromadzenia

danych.

Obserwacja uczestnicząca to kluczowa

metoda zbierania danych dla antropologów

i socjologów. Obserwacja może być

realizowana na wiele sposobów i z użyciem

wielu strategii badawczych. Należy

21

More magazines by this user
Similar magazines