Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

zwrócić uwagę na dwa ważne warunki

prowadzenia obserwacji: po pierwsze,

badacz musi być stale „nastawiony na

obserwację”; po drugie, obserwacja musi

być kierowana jakąś ideą, czyli tezą wynikającą

z prekonceptualizacji. Podobnie jak

w innych metodach badawczych stosowanych

w socjologii i antropologii, badacz

korzysta z narzędzia badawczego, którym

jest w tym wypadku schemat obserwacji.

Na jego podstawie dokonuje mniej

lub bardziej systematycznych obserwacji:

kontekstu obserwacji, rytuałów, wzorów

interakcyjnych oraz ludzi i przedmiotów.

Materiał empiryczny zgromadzony w czasie

obserwacji można podzielić na trzy grupy:

dziennik obserwacji, notatki teoretyczne

(hipotezy i wstępne wnioski badacza)

oraz notatki metodologiczne – refleksje

badacza związane z przebiegiem procesu

obserwacji w danych czasie i miejscu (por.

Gobo 2008; Angrosino 2010).

Kolejną techniką, która była wykorzystywana

w niniejszych badaniach to indywidualne

wywiady pogłębione. Biorąc

pod uwagę tematykę naszych badań,

zakładamy za Martynem Hammersleyem

i Paulem Atkinsonem, że „świat

społeczny powinien być badany w jego

«naturalnym» stanie, nie zakłóconym

przez badacza. W związku z tym «naturalne»,

a nie «sztuczne» sytuacje, takie jak

eksperyment albo wywiad kwestionariuszowy,

powinny stanowić główne źródło

informacji” (Hammersley, Atkinson 2000:

16). Dzięki temu, że wywiady jakościowe

w swojej formie zbliżone są do sytuacji

naturalnej rozmowy, możliwe jest

poznanie świata badanych respondentów

w całej jego złożoności, wyobrażeń,

uczuć, zamiarów, przekonań czy zjawisk

występujących w świadomości badanych.

Najogólniej mówiąc, wywiad jest rozmową

kierowaną, w której uczestniczą co

najmniej dwie osoby (Babbie 2003: 328;

Lutyński 2000: 131). Badacz dysponuje

ogólną listą zagadnień, które są interesujące

ze względu na charakter badań. Prowadzący

ma dużą swobodę w formułowaniu

pytań. Dzięki możliwości doprecyzowania

i uszczegółowiania zagadnień, wywiad jest

niezastąpiony przy badaniu postaw, poglądów

czy motywacji prezentowanych opinii

(Konecki 2000: 168-183).

Ostatnią z wykorzystywanych przez nas

technik badawczych był zogniskowany wywiad

grupowy. Polega on na zbieraniu danych

empirycznych, które są generowane

podczas dyskusji z celowo dobraną i zgromadzoną

w jednym miejscu grupą osób.

Badacz występuje w roli moderatora,

który stara się ogniskować rozmowę wo-

22

More magazines by this user
Similar magazines