Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

metodologia badań terenowych i analizy zebranych informacji

kół zagadnień właściwych ze względu na

temat badań (Konecki 2000: 184). Technika

ta jest wykorzystywana powszechnie

w badaniach marketingowych, choć ze

względu na specyfikę przedmiotu naszych

badań wydaje się ona bardzo dobrym

narzędziem, ponieważ sytuacja wywiadu

grupowego bliska jest sytuacjom występującym

realnie w życiu społecznym.

Opinie i przekonania jednostek kształtują

się i podlegają zmianom pod wpływem

innych ludzi (por. Dukaczewska-Nałęcz

1999: 150), a znaczenia i sensy przypisywane

konkretnym pojęciom i zjawiskom

są stale negocjowane i redefiniowane.

Wydaje się to szczególnie ważne przy analizie

relacji i zależności występujących na

scenach kulturowych aktorów oraz przy

próbach odtworzenia znaczenia pojęcia

kultury w badanych gminach. Dzięki temu

narzędziu możliwe jest uchwycenie dynamiki

badanych zjawisk, w tym wypadku

relacji i zależności pomiędzy aktorami

kultury. Do innych, istotnych z punktu

widzenia specyfiki pozyskiwanych informacji,

elementów dynamiki grupowej

zaliczyć można: a) efekt synergii – wzajemnego

inspirowania się członków grupy,

co skutkuje generowaniem większej liczby

pomysłów i informacji niż przy okazji

wywiadów indywidualnych; b) efekt kuli

śnieżnej – wypowiedź jednego członka

grupy pociąga za sobą wypowiedzi

innych; c) wzajemną stymulację – grupa

w większym stopniu motywuje jednostkę

do wypowiadania się niż pojedynczy

badacz; d) poczucie bezpieczeństwa –

członkowie grupy mają większe poczucie

bezpieczeństwa przy wyrażaniu swojej

opinii i udzielaniu informacji, ponieważ

ostatecznie to całość grupy jest odpowiedzialna

za wypowiedzi poszczególnych

członków; e) spontaniczność – dyskusja

w grupie bardziej przypomina naturalną

interakcję w życiu codziennym, niż ma to

miejsce w wypadku wywiadu kwestionariuszowego,

stąd wypowiedzi respondentów

są bardziej naturalne i spontaniczne

(por. Konecki 2000: 185).

Aby opisać każdą gminę i zebrać materiał

badawczy, zdecydowaliśmy się przeprowadzić

badania terenowe z użyciem

trzech technik badań jakościowych:

• obserwacji uczestniczącej,

• zogniskowanych wywiadów grupowych,

• wywiadów pogłębionych.

W wybranych pięciu gminach zostały

przeprowadzone obserwacje uczestniczące,

a we wszystkich gminach

dwa zogniskowane wywiady grupowe

(w każdym uczestniczyło od 4 do 8 osób)

oraz dwa wywiady pogłębione. Spis

23

More magazines by this user
Similar magazines