Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

metodologia badań terenowych i analizy zebranych informacji

znaczenia kultury oraz wizje i strategie,

którymi się posługują w wytyczaniu przestrzeni

do działań kulturalnych w gminie.

Dodatkowo chcieliśmy poznać, jakimi narzędziami

posługują się w lokalnym zarządzaniu

kulturą (były to na przykład tematy

związane z ewaluacją obszaru kultury).

Przewodnik do obserwacji i wywiadu

zogniskowanego oraz kwestionariusz

wywiadu są dostępne na stronie WWW

projektu, gdzie dokładnie można zapoznać

się z narzędziami badawczymi.

Analiza

Etap analizy został zrealizowany na

podstawie czterech głównych pytań

badawczych: jak lokalnie definiuje się

kulturę i uczestnictwo w kulturze, jak

skonstruowane są sceny kultury, jak buduje

się i zarządza politykami kultury oraz

jak przeprowadza się ewaluację kultury

w gminie. W podpunktach wskazujemy

kategorie analizy lub obszary znaczeń,

na które zwracaliśmy szczególną uwagę

w opracowywaniu raportu. Pomogły one

autorom wypracować strategię analizy

scen i polityk kultury. Uznaliśmy, że wskazany

poniżej rejestr kategorii i obszarów

pozwoli dobrze scharakteryzować i zdiagnozować

sceny i polityki kultury.

K i m s ą i j a k a k t o r z y k u l t u r y

d e f i n i u j ą k u l t u r ę, zjawiska kulturowe,

uczestnictwo w kulturze:

• aktorzy kultury (jak opisują swoją rolę

społeczną, jak charakteryzują obszar

własnej odpowiedzialności, jakie kompetencje

są dla nich najważniejsze);

• stopień sformalizowania aktorów kultury

(zależność/niezależność w stosunku

do organizacji i instytucji, zakres sformalizowania

ich przestrzeni działań);

• zewnętrzni i wewnętrzni aktorzy kultury

(przede wszystkim jacy zewnętrzni

aktorzy uczestniczą w kreowaniu scen

kulturowych);

• związki z instytucjami i grupami interesu

kreującymi politykę kultury (niezależność/podległość,

nadrzędność/

podrzędność, koalicja/opozycja);

• relacje pomiędzy aktorami (napięcia

między aktorami, negocjacje, obszary

sporów);

• rozumienie zjawiska kultury (czy

lokalnie obowiązuje wąska czy szeroka

definicja kultury);

• kultura zinstytucjonalizowana a słabo

lub niezinstytucjonalizowana (analiza

aktorów kultury w powiązaniu z ich

zapleczem instytucjonalnym lub organizacyjnym);

• kultura lokalna (w tym: nisze kulturowe)

a kultura ogólnopolska (również

25

More magazines by this user
Similar magazines