Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

małopolska, jeśli zaistnieje taka kategoria),

dodatkowo problem kultury

typu ludowego;

• nowe idee (awangarda) a tradycjonalizm

(konserwatyzm) w kulturze;

• codzienność i odświętność kultury;

• kultura jako narzędzie rozwoju lokalnego

(promocja, kapitał społeczny i tym

podobne) czy obszar teleologiczny

(wartości, tożsamość);

• kultura a koncepcje rozwoju lokalnego

(jakie aktorzy kultury widzą powiązania);

• definicja uczestnictwa w kulturze;

• dla kogo jest kultura (kto jest uczestnikiem

kultury w opinii aktorów kultury);

• co ma wynikać z uczestnictwa w kulturze

(integracja, zachowanie tradycji,

budowanie kompetencji, kapitał społeczny,

rozwój gospodarczy, kontrola

społeczna, eksperymentowanie i poszerzanie

granic).

A n a l i z a s t r u k t u r a l n a s c e n

k u l t u r o w y c h na podstawie modelu

gminy jako festiwalu ze sceną główną,

scenami niszowymi, ruchomymi platformami,

gdzie pewne sceny są projektowane

jako zestawy usług publicznych, inne

istnieją jako fenomeny społeczne lub

gospodarcze, a inne ukrywają się w podziemiu

lub są uznawane za niekulturalne:

• wzajemne relacje pomiędzy scenami;

• stopień instytucjonalizacji i sformalizowania

scen kulturowych;

• lokalność a pozalokalność scen kulturowych;

• napięcia pomiędzy aktorami/scenami;

formy negocjacji i prowadzenia sporów;

• otwartość, zamknięcie, spoistość,

uspołecznienie i komercjalizacja scen

kulturowych;

• obszary znaczeń kultury eksplorowane

na scenach;

• sceny kultury jako sieci społeczne

i powiązania (konkurencja, kooperacja,

rywalizacja) aktorów kultury.

Dodatkowo stworzyliśmy listę (dyskusyjnych)

celów funkcjonowania scen kultury

w powiązaniu z rozwojem lokalnym:

• powstawanie scen wokół lokalnych

potencjałów/impulsów z zewnątrz;

• przedsiębiorczość i przemysły kultury;

• animacja lokalna zorientowana na integrację

społeczną i nabywanie postaw,

wiedzy, umiejętności, kompetencji

związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa

obywatelskiego i gospodarki

wiedzy;

• edukacja kulturowa, która buduje oprzyrządowanie

cywilizacyjne, wspomaga

rozwój człowieka otwartego na świat;

• budowanie marki kulturalnej gminy

i jej marketingu miejsca;

26

More magazines by this user
Similar magazines