Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

prezentowane przez instytucje formalne

(muzea, biblioteki, opery, filharmonie,

państwowe i samorządowe domy kultury,

państwową i samorządową administrację

zjawiskami kulturowymi i tym podobne), jak

i nieformalne (praktyki kulturowe mniej lub

bardziej nieujęte w formalne ramy) instytucje

kultury. Niesformalizowane praktyki

kulturowe stanowią ważny element kultury

Małopolski. Warto zbadać na przykład, jakie

– w opinii rozmaitych aktorów – praktyki

wchodzą w skład stosowanego przez nich

pojęcia „kultura”. Katalog formalnych instytucji

kultury może zostać opracowany na

podstawie analizy danych zastanych.

Wstępnie 3 rozumielibyśmy więc kulturę

dość szeroko i luźno. Z góry rezygnujemy

z analizy tradycyjnej dychotomii natura–

–kultura, choć nie kwestionujemy ogólnej

potrzeby zajmowania się złożonymi

związkami między jednym a drugim, na

przykład biologicznymi uwarunkowaniami

zjawisk kulturowych. Zajmować się tutaj

będziemy kulturą (a raczej kulturami)

3 Nie ma sensu konstruowanie sztywnej, w pełni

spójnej, systemowej definicji kultury w dynamicznym

świecie XXI wieku. Interesuje nas raczej

wprowadzona przez Herberta Blumera (por.

Blumer 2008) i innych symbolicznych interakcjonistów

(w tym reprezentantów teorii ugruntowanej)

koncepcja pojęć uwrażliwiających.

32

zbiorowości społecznych, a naturą tylko

w sensie natury uspołecznionej, a więc

będącej obiektem i inspiracją działań

społecznych. Uspołeczniona natura jest

jednak bardzo ważna w naszym rozumieniu

kultury zbiorowości ludzkich.

Wychodzimy z założenia, że kultura jest

pojęciem, które już dawno oderwało się od

kontekstów czysto akademickich (filozoficznych,

socjologicznych, antropologicznych

i tym podobne) i funkcjonuje w obiegu

potocznym w rozmaity sposób, prowadząc

często do nieporozumień, a nawet napięć

między różnymi aktorami społecznymi. Pojęcie

kultury wykorzystywane jest w grach

społecznych na różnych poziomach zorganizowania

świata społecznego. Naszym celem

nie jest dodefiniowanie kultury ani narzucenie

jednolitego sposobu jej rozumienia,

ani nawet utopijne zapobieganie nieporozumieniom

i napięciom, lecz ułatwienie wzajemnego

porozumienia się różnym aktorom

świata kultury, wzajemne zrozumienie się

różnym interesariuszom tego świata, w tym

silniej i słabiej zinstytucjonalizowanym 4 .

4 Będziemy korzystali z dorobku kierunku

neoinstytucjonalnego w naukach społecznych,

w szczególności Elinor Ostrom, ale też takich

wybitnych socjologów kultury (i „kulturowych”),

jak Pierre Bourdieu, Robert Wuthnow

czy Jeffrey C. Alexander.

More magazines by this user
Similar magazines