Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Analiza lokalnych znaczeń kultury w małopolsce

wanych w przedmiotach materialnych).

Dzieje się to na ogół w instytucjach, choć

niekoniecznie instytucjach formalnych.

Istnieją liczne niesformalizowane (czasem

działające zupełnie poza systemem prawnym,

a nawet zwalczane przez prawo czy

zwalczające to prawo) instytucje kultury

(„kultury alternatywnej”, „kontrkultury”).

Twórczość kulturalna wymaga na ogół

uczestnictwa w kulturze innych aktorów

złożonego układu kultury.

Aktywność kulturalna różnych osób, grup

i instytucji nie musi być w ramach danej

zbiorowości społecznej silnie skoordynowana.

Chaos kulturowy nie jest jednak,

naszym zdaniem, zjawiskiem negatywnym

(a już na pewno nie jest zjawiskiem jednoznacznie

negatywnym). Z takiego chaosu

rodzą się nowe wartości kultury, którym

zamknięty ład kulturowy nie dawałby

szans na rozwój i upowszechnianie, które

uznawałby za nieprawomocne. Aktywność

kulturalna jest nie tylko refleksyjną

transcendencją tego wszystkiego, o czym

pisaliśmy dwa akapity wcześniej. Jest ona

też na ogół metarefleksyjna, to znaczy jest

próbą odniesienia się przez twórców do

tego, czym jest kultura i jej tworzenie, a nie

tylko korzystaniem z istniejącej na rynku

oferty i nawet tworzeniem nowych wartości,

materialnych i „czysto symbolicznych”.

Przejdźmy zatem do prezentacji wyników

analizy 5 pojęcia „kultura” i zjawisk związanych

z tym pojęciem.

Aktorzy kultury w Małopolsce

Małopolska jest obszarem zróżnicowanym

kulturowo. Wybrane do badania gminy

należy traktować jako studia przypadków

stosunkowo jednolitych, wyróżnionych

analitycznie typów reprezentujących

owo zróżnicowanie. W tym miejscu nie

interesuje nas jednak omówienie specyfiki

poszczególnych kultur Małopolski,

lecz próba odszukania pewnych różnic

i podobieństw w zakresie charakterystyki

aktorów kultury, stopnia ich formalizacji,

relacji pomiędzy nimi oraz sposobów reprezentacji

grup interesów. Kto jest zatem

aktorem kultury w Małopolsce

Przystępując do badania, przyjęliśmy

strategię rekrutacyjną uwzględniającą

cztery grupy docelowe, a więc naszych

potencjalnych informatorów: 1) przedstawicieli

administracji samorządowej

(włączeni tutaj zostali między innymi

wójtowie, radni, przedstawiciele sa-

5 Metodologia badań empirycznych została

przedstawiona w poprzednim rozdziale tego

raportu (s. 17).

35

More magazines by this user
Similar magazines